Αριθμ. οικ.56366/4351ΦΕΚ 3339 Β΄ 12-12-2014 Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής−βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24).


Κατεβάστε το ΦΕΚ 

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του Ν. 4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24) και ιδίως της παραγράφου 1 (εδάφιο β) του άρθρου 38 καθώς και των άρθρων 19, 36 και 37 αυτού.

3. Τις διατάξεις του Ν. 3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις οδηγίες 97/11/ΕΕ και 2008/1/ΕΕ κ.λπ.» (Α 91) και ειδικότερα τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 6 αυτού, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του Ν. 4014/2011 για την «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος» (Α΄ 209), όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α΄ 87).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον − Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ….κ.λπ.» (Α΄ 190).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

7. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

8. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α΄ 56).

9. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείου, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αυτό ισχύει.

10. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153) και το Π.Δ. 89/2014 (Α΄ 134).

11. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 114218/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων» (Β΄ 1016).

12. Τις διατάξεις της Η.Π. 50910/2727/2003 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων. − Εθνικός και Περιφερειακός σχεδιασμός διαχείρισης» (Β΄ 1909), όπως ισχύει.

13. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 22912/1117/1.6.2005 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την πρόληψη και τον περιορισμό της ρύπανσης του περιβάλλοντος από την αποτέφρωση αποβλήτων» (Β΄ 759).

14. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης (Υ.Α) με αρ. 1958/2012 «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1, παράγραφος 4 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

15. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 36060/1155/2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Καθορισμός πλαισίου κανόνων, μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη πρόληψη και τον έλεγχο της ρύπανσης του περιβάλλοντος από βιομηχανικές δραστηριότητες, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 2010/75/ΕΕ …κ.λπ.) (Β΄ 1450).

16. Την Υ478/9−7−2014 υπουργική απόφαση (Β΄ 1880) «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Παρασκευά Κουκουλόπουλου».

17. Την υπ’ αριθ. 54169/31−10−2014 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 2944) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας».

18. Την απόφαση 2000/532/ΕΚ της Επιτροπής της 3ης Μαΐου 2000, «αντικατάσταση της απόφασης 94/3/ΕΚ για τη θέσπιση καταλόγου αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 1 στοιχείο α) της οδηγίας 75/442/ΕΟΚ του Συμβουλίου και της απόφασης 94/904/ΕΚ του Συμβουλίου για την κατάρτιση καταλόγου επικίνδυνων αποβλήτων κατ’ εφαρ−μογή του άρθρου 1 παράγραφος 4 της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τα επικίνδυνα απόβλητα» (ΕΕ L 226/6.09.2000, σελ. 3), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

19. Την απόφαση 2003/33/ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής σύμφωνα με το άρθρο 16 και το παράρτημα II της οδηγίας 1999/31/ΕΚ (ΕΕ L 11/16.1.2003, σελ. 27).

20. Την απόφαση 2006/799/ΕΚ της Επιτροπής περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και εξακρίβωσης για την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος σε βελτιωτικά εδάφους (ΕΕ L 325, 24.11.2006, σ. 28)

21. Την απόφαση 2007/64/ΕΚ της Επιτροπής περί καθορισμού αναθεωρημένων οικολογικών κριτηρίων και των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης και την απονομή κοινοτικού οικολογικού σήματος σε καλλιεργητικά μέσα (ΕΕ L 32. 6.2.2007. σ. 137).

22. Το Ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ15359:2011 «Solid Recovered Fuels− Specifications & Classes» για τη θέσπιση προδιαγραφών των δευτερογενών καυσίμων.

23. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Ορισμοί

Για την εφαρμογή της παρούσας, συμπληρωματικά προς τους ορισμούς του άρθρου 11 του Ν. 4042/2012, ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1. «οικιακά απόβλητα»: τα απόβλητα που παράγονται από τα νοικοκυριά,

2. «συναφή απόβλητα»: απόβλητα τα οποία, λόγω της φύσης και της σύνθεσής τους, είναι συγκρίσιμα με τα οικιακά απόβλητα, εκτός των αποβλήτων της παραγωγής και των αποβλήτων της γεωργίας και της δασοκομίας,

3. «αστικά απόβλητα»: τα οικιακά απόβλητα και τα συναφή απόβλητα,

4. «σύμμεικτα αστικά απόβλητα»: τα αστικά απόβλητα τα οποία δεν έχουν διαχωριστεί στην πηγή ή δεν έχουν υποβληθεί σε διαδικασία διαχωρισμού (ΕΚΑ 20 03 01),

5. «μηχανική − βιολογική επεξεργασία»: συνίσταται σε τεχνικές που συνδυάζουν τη μηχανική επεξεργασία (διαλογή) με τη βιολογική επεξεργασία (αερόβια χώνευση ή αναερόβια χώνευση) σύμμεικτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να περιοριστούν ο όγκος ή οι επικίνδυνες ιδιότητες τους, να σταθεροποιηθούν, να διευκολυνθεί η διακίνηση τους ή να βελτιωθεί η ανάκτηση χρήσιμων υλών ή οι ιδιότητες καύσης τους,

6. «αερόβια επεξεργασία (κομποστοποίηση)»: η ελεγχόμενη αερόβια (οξειδωτική) βιολογική διαδικασία αποδόμησης και σταθεροποίησης οργανικών υλικών, που πραγματοποιείται υπό τις φυσικές και χημικές εκείνες συνθήκες που ευνοούν τη διαδοχή συγκεκριμένων θερμόφιλων, θερμοάντοχων και μεσόφιλων μικροβιακών πληθυσμών,

7. «αναερόβια χώνευση»: η ελεγχόμενη βιολογική αποδόμηση των οργανικών υλικών απουσία οξυγόνου (αναερόβιες συνθήκες), σε θερμοκρασίες κατάλληλες για την ανάπτυξη μεσόφιλων ή θερμόφιλων βακτηρίων, που οδηγεί στην παραγωγή βιοαερίου (ένα μίγμα κυρίως μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα) και ενός υδαρούς υπολείμματος (χώνευμα),

8. «κομπόστ (compost)»: το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο στερεό υλικό, το οποίο προκύπτει από την κομποστοποίηση οργανικών υλικών,

9. «χώνευμα (digestate)»: το υδαρές υπόλειμμα της αναερόβιας χώνευσης βιοδιασπώμενων υλικών. Μπορεί να είναι ενιαίο αιώρημα (μείγμα υγρού και στερεού) ή να διαχωρίζεται σε υγρή φάση και στερεό πλακούντα,

10. «κομπόστ τύπου Α»: το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο κομπόστ που προκύπτει από την επεξεργασία σύμμεικτων αστικών αποβλήτων,

11. «χώνευμα τύπου Α»: το υγειονοποιημένο και σταθεροποιημένο χώνευμα που προκύπτει από την αναερόβια χώνευση σύμμεικτων αστικών αποβλήτων σε μορφή στερεού πλακούντα,

12. «απορριμματογενές ανακτώμενο στερεό καύσιμο (Solid Recovered Fuel (SRF) ή Refuse Derived Fuel (RDF))»: καύσιμο που ανακτάται κατά την μηχανική − βιολογική επεξεργασία των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και πληροί τις προδιαγραφές κατηγοριοποίησης της ευρύτερης κατηγοριοποίησης των στερεών ανακτηθέντων καυσίμων SRF σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15359:2011. Το ομογενοποιημένο ξηρό κλάσμα, που αποτελείται κυρίως από χαρτί, πλαστικά και σε μικρότερο βαθμό άλλα καύσιμα (κάποια ή όλα εκ των υλικών: λάστιχο, ξύλο, ύφασμα, δέρμα) και μη καύσιμα υλικά, διαθέτει υψηλότερη θερμογόνο δύναμη από τα σύμμεικτα αστικά απόβλητα,

13. «επίχωση»: εργασία ανάκτησης κατά την οποία χρησιμοποιούνται κατάλληλα μη επικίνδυνα απόβλητα, υποκαθιστώντας υλικά που δεν είναι απόβλητα, σε χώρους όπου έχουν γίνει εκσκαφές, με σκοπό την ποιοτική αποκατάσταση τους ή για λόγους μηχανικής ισορροπίας στην αρχιτεκτονική τοπίου,

14. «αποκατάσταση εδάφους»: Η χρησιμοποίηση κομπόστ τύπου Α ή χωνεύματος τύπου Α για την βελτίωση της ποιότητας του εδάφους.

Άρθρο 2
Καθορισμός οριακών τιμών κομπόστ τύπου Α και χωνεύματος τύπου Α για τις χρήσεις του άρθρου 4

1. Οι οριακές τιμές του κομπόστ τύπου Α (ΕΚΑ 19 05 03) και του χωνεύματος τύπου Α (ΕΚΑ 19 06 04) καθώς και τα αντίστοιχα πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων, καθορίζονται στον πίνακα 1 που ακολουθεί:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οριακές τιμές κομπόστ τύπου Α και χωνεύματος τύπου Α

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ – ΜΟΝΑΔΑ

ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Cd, mg/kgξηρού βάρους

ΕΝ 13650:2001

Cr, mg/kgξηρού βάρους

<250

ΕΝ 13650:2001

Cu, mg/kgξηρού βάρους

<400

ΕΝ 13650:2001

Hg, mg/kgξηρού βάρους

<2,5

ISO 16772

Ni, mg/kgξηρού βάρους

<100

ΕΝ 13650:2001

Pb, mg/kgξηρού βάρους

<300

ΕΝ 13650:2001

Zn, mg/kgξηρού βάρους

<1200

ΕΝ 13650:2001

As, mg/kgξηρού βάρους

<10

ΕΝ 13650:2001

Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (PCBs),mg/kgξηρού βάρους (1)

<0,4

ISO 10382:2002

Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH), mg/kgξηρού βάρους (2)

ISO 18287:2006

Προσμίξεις > 2 mm, % σε ξηρή βάση(3)

Υγρασία

<40%

1) Άθροισμα των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων υπ’ αριθ. 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180

2) Άθροισμα των ακόλουθων πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων acenapthene, acenaphtylene, anthracene, benzo(a)anthracene, benzo(b)fluoranthene, benzo(k)fluoranthene, benzo(g,h,i)perylene, benzo(a)pyrene, chrysene, dibenzo(a,h)anthracene, fluorene, fluoranthene, indeno(1,2,3−c,d)pyrene, naphthalene, phenanthrene, pyrene.

3) Ως προσμίξεις εννοούνται θραύσματα πλαστικών, γυαλιών, μετάλλων ή άλλων παρόμοιων μη βιοδιασπώμενων υλικών, εξαιρουμένων της άμμου, του χαλικιού ή άλλων μικρών πετρών.

2. Βιώσιμοι σπόροι/πολλαπλασιαστικές μονάδες: Η περιεκτικότητα του παραγόμενου υλικού σε σπόρους ζιζανίων και σε βλαστικά αναπαραγωγικά μέρη επιθετικών ζιζανίων δεν θα υπερβαίνει τις 3 μονάδες ανά λίτρο υλικού.

3. Τα επίπεδα των πρωτογενών παθογόνων μικροοργανισμών στα παραγόμενα υλικά δεν υπερβαίνουν τις παρακάτω μέγιστες τιμές: Salmonella spp. (σαλμονέλα): απουσία σε 50 g δείγματος (ISO 6579:2002).

Άρθρο 3
Απαιτήσεις εργασιών επεξεργασίας για την παραγωγή κομπόστ τύπου Α και χωνεύματος τύπου Α

1. Για την χρήση του κομπόστ τύπου Α ή χωνεύματος τύπου Α στις εφαρμογές του άρθρου 4, θα πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες υγειονομικές συνθήκες κατά τις διαδικασίες κομποστοποίησης/ αναερόβιας χώνευσης των εγκαταστάσεων μηχανικής – βιολογικής επεξεργασίας.

(α) Αερόβια Επεξεργασία (Κομποστοποίηση)

Επίτευξη θερμοκρασίας ≥55 0C για διάστημα δύο εβδομάδων κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, με 5 αναμίξεις στο διάστημα αυτό. Εναλλακτικά, επίτευξη θερμοκρασίας ≥65 0C για διάστημα μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε σειράδια ανοιχτού τύπου, με 2 αναμίξεις.

Επίτευξη θερμοκρασίας ≥60 0C για διάστημα μιας εβδομάδας κατά την κομποστοποίηση σε αντιδραστήρες κλειστού τύπου.

(β) Αναερόβια χώνευση

Επίτευξη θερμοκρασίας ≥55 0C για συνεχόμενη περίοδο 24h (χωρίς διακοπή) και υδραυλικός χρόνος παραμονής στον αντιδραστήρα τουλάχιστον 20 ημέρες.

Σε περίπτωση χαμηλότερης θερμοκρασίας ή μικρότερου χρόνου έκθεσης ή υδραυλικού χρόνου παραμονής στον αντιδραστήρα μικρότερο από 20 ημέρες (αλλά τουλάχιστον 14 ημέρες), τα απόβλητα θα προ−επεξεργάζονται στους 70 0C για 1 ώρα, ή το προϊόν χώνευσης θα υφίσταται μετα−επεξεργασία στους 70 0C για 1 ώρα ή το προϊόν χώνευσης θα υπόκειται σε κομποστοποίηση σύμφωνα με το υπό α) εδάφιο ως ανωτέρω.

Απαιτείται καθημερινή παρακολούθηση των κρίσιμων παραμέτρων (θερμοκρασία, υγρασία, συχνότητα ανάμιξης) κατά την ως άνω φάση εξυγίανσης.

2. Σε περιπτώσεις που απαιτείται περαιτέρω σταθεροποίηση ή βελτίωση ως προς τα μηχανικά ή φυσικά χαρακτηριστικά του χωνεύματος τύπου Α για χρήση σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας, το χώνευμα τύπου Α μπορεί να υποβληθεί σε μετα−επεξεργασία (π.χ. κομποστοποίηση, αφυδάτωση κ.λπ.) προκειμένου να καταστεί κατάλληλο προς τις ανωτέρω χρήσεις.

Άρθρο 4
Μέτρα και όροι για την χρήση του κομπόστ τύπου Α και του χωνεύματος τύπου Α

1. Η χρήση του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α στις εφαρμογές των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας και με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α) να τηρούνται τα όρια του άρθρου 2
β) να τηρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 3

2. Το κομπόστ τύπου Α ή χώνευμα τύπου Α το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 μπορεί να χρησιμοποιείται ως υλικό επίχωσης ή αποκατάστασης εδάφους:

2.1. Για τις ακόλουθες εργασίες σε έργα ή δραστηριότητες που κατατάσσονται στην κατηγορία Α της Υ.Α. 1958/2012, όπως ισχύει:

(α) σε εν ενεργεία εξορυκτικές δραστηριότητες, για την πλήρωση και αποκατάσταση ορυγμάτων των οποίων η εκμετάλλευση έχει περατωθεί,

(β) σε έργα οδοποιίας και συγκεκριμένα σε πρανή ορυγμάτων ή επιχωμάτων σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους για την ανάπτυξη της βλάστησης,

(γ) ως υλικό προς διαμόρφωση αναγλύφου (landscaping), υπό την προϋπόθεση ότι η τελική στρώση επικάλυψης του νέου αναγλύφου θα αποτελείται από φυτική γη πάχους τουλάχιστον ενός (1) μέτρου,

(δ) ως υλικό καθημερινής και τελικής επικάλυψης σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤ).

2.2. Σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά, προς αποκατάσταση, ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία.

2.3. Ως υλικό αποκατάστασης σε Χώρους Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (ΧΑΔΑ).

3. Το κομπόστ τύπου Α ή χώνευμα τύπου Α το οποίο πληροί τις προϋποθέσεις της παραγράφου 1 μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης ως υλικό βιοφίλτρου για την απορρόφηση οσμών από βιομηχανικές εγκαταστάσεις με δύσοσμα απαέρια, εξαερισμών σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων, μηχανικής διαλογής, κομποστοποίησης, μαζικής διατήρησης ζώων κ.λπ.

4. Για τις χρήσεις της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου, το κομπόστ τύπου Α και το χώνευμα τύπου Α μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε ανάμιξη με άλλα υλικά στο βαθμό που τεκμηριώνεται η επίτευξη των εκάστοτε απαιτούμενων εδαφολογικών και μηχανικών χαρακτηριστικών καθώς και η προστασία του υδροφόρου ορίζοντα. και των επιφανειακών υδάτων.

5. Η χρησιμοποίηση του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α σε κάποια από τις χρήσεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου, λογίζεται ως εργασία Ανάκτησης (R) του Παραρτήματος II της Ενότητας Β΄ του Ν. 4042/2012.

Άρθρο 5
Αδειοδότηση για την χρήση του κομπόστ τύπου Α και του χωνεύματος τύπου Α

Για την εφαρμογή του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α σε χρήσεις σύμφωνα με τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 4, πέραν των προβλεπόμενων στο άρθρο 36 του Ν. 4042/2012, πρέπει να τηρούνται οι επιπλέον ακόλουθες προϋποθέσεις:

1. Οι χρήσεις του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α θα πρέπει να προβλέπονται στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της εγκατάστασης του παραγωγού και στους επιβαλλόμενους περιβαλλοντικούς όρους θα περιλαμβάνεται η υποχρέωση της επίτευξης των οριακών τιμών του άρθρου 2 και της τήρησης των απαιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας. Επίσης στην Α.Ε.Π.Ο. του παραγωγού θα πρέπει να περιλαμβάνεται η υποχρέωση τήρησης αρχείου από τον παραγωγό, στο οποίο θα καταγράφονται

α) οι ποσότητες του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α,

β) η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α όσον αφορά στις παραμέτρους που αναφέρονται στο άρθρο 2 της παρούσας,

γ) τα ονόματα, οι διευθύνσεις των παραληπτών και οι ποσότητες του παραγόμενου κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α που παραδίδονται σε καθένα από αυτούς και οι συγκεκριμένες περιοχές – χρήσεις όπου θα χρησιμοποιηθεί.

2. Στην περίπτωση χρήσης του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α σε εργασίες του εδαφίου 2.1. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας σε έργο ή δραστηριότητα που πρόκειται να αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά θα πρέπει i) στην Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου ή της δραστηριότητας που θα τα χρησιμοποιεί να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα ακόλουθα:

(α) η ποιότητα των υλικών (περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς οργανικές ενώσεις, παθογόνα κλπ.),
(β) ο τύπος και η ποιότητα του εδάφους της εφαρμογής,
(γ) ο τρόπος υλοποίησης της εφαρμογής (χρονική περίοδος εφαρμογής, συχνότητα, ποσότητες και τεχνικές εφαρμογής, βάθος ενσωμάτωσης στο έδαφος, κ.λπ.),
(δ) τυχόν απαιτήσεις περιβαλλοντικής παρακολούθησης της εφαρμογής, εφ όσον τέτοιες απαιτούνται και ii) στην Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) που θα εκδοθεί να αναφέρονται:

(α) οι εκτάσεις στις οποίες θα χρησιμοποιηθεί το υλικό, (β) ο τρόπος υλοποίησης της εφαρμογής (χρονική περίοδος εφαρμογής, συχνότητα, ποσότητες και τεχνικές εφαρμογής, βάθος ενσωμάτωσης στο έδαφος, κ.λπ.) και (γ) όροι για την περιβαλλοντική παρακολούθηση της εφαρμογής, εφόσον απαιτούνται.

3. Στην περίπτωση χρήσης του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α σε εργασίες του εδαφίου 2.1. της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της παρούσας σε έργο ή δραστηριότητα που έχει ήδη αδειοδοτηθεί περιβαλλοντικά (έχει εκδοθεί και είναι σε ισχύ σχετική Α.Ε.Π.Ο.) και δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για την εν λόγω χρήση, θα πρέπει να εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 4014/ 2011 με την υποβολή φακέλου τροποποίησης από τον φορέα του έργου, ή από τον παραγωγό του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α, εφόσον ο φορέας του έργου παρέχει την σύμφωνη γνώμη του εγγράφως. Στον εν λόγω φάκελο θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα αναφερόμενα (α) έως και (δ) του εδαφίου i της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου και η απόφαση τροποποίησης της Α.Ε.Π.Ο. που θα εκδοθεί, και βαρύνει το φορέα του έργου, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο εδάφιο ii της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

4. Στην περίπτωση χρήσης του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α, σε εργασίες επίχωσης – αποκατάστασης εδάφους σε ανενεργά ορυχεία, λατομεία, μεταλλεία, στην υποβαλλόμενη σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Μελέτη Αποκατάστασης αυτών θα πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε τα αναφερόμενα (α) έως και (δ) του εδαφίου i της παραγρ. 2 του παρόντος άρθρου.

5. Στην περίπτωση χρήσης του κομπόστ τύπου Α ή του χωνεύματος τύπου Α, σε εργασίες αποκατάστασης ΧΑΔΑ, η Τεχνική Μελέτη Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης αυτού, θα πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

(α) την ποιότητα των υλικών (περιεκτικότητα σε βαρέα μέταλλα, επιβλαβείς οργανικές ενώσεις, παθογόνα κλπ., επίπεδο ωρίμανσης κομπόστ τύπου Α,

(β) τον τρόπο υλοποίησης της εφαρμογής (χρονική περίοδος εφαρμογής, συχνότητα, ποσότητες και τεχνικές εφαρμογής, κ.λπ.).

6. Για τις εφαρμογές σε χρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 4 του κομπόστ τύπου Α ή χωνεύματος τύπου Α, πρέπει να διενεργούνται έλεγχοι σχετικά με τις προαναφερόμενες (άρθρο 2 και άρθρο 3 παρ. 2) παραμέτρους ως ακολούθως:

α. Οι δειγματοληψίες θα ακολουθούν το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 12579:2013 «Soil improvers and growing media − Sampling», που καθορίζει τις μεθόδους δειγματοληψίας σε βελτιωτικά εδάφους και καλλιεργητικά μέσα.

β. Τα δείγματα για τα οποία θα διενεργηθούν εργαστηριακοί έλεγχοι πρέπει να ικανοποιούν τις απαιτήσεις του παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 2. Απαιτήσεις Εργαστηριακού Ελέγχου

Ετήσια ποσότητα (Π) εισερχομένων αποβλήτων (τόνοι)

Αριθμός δειγμάτων ληφθέντων σε 12 μήνες(1)

Μέγιστος Επιτρεπόμενος αριθμός δειγμάτων που δεν ικανοποιεί έστω και μια παράμετρο

Επιτρεπόμενη Απόκλιση από τα όρια των δειγμάτων που δεν ικανοποιούν κάποια παράμετρο

Π<10.000

2

1

20%

10.000<Π<30.000

3

1

20%

30.000<Π<60.000

6

2

20%

60.000<Π<100.000

10

3

20%

Π>100.000

12

4

20%

(1) Τα δείγματα θα συλλέγονται από κατάλληλα πιστοποιημένο εξωτερικό φορέα/ εργαστήριο ο οποίος θα πραγματοποιεί τον εργαστηριακό έλεγχο

Άρθρο 6
Ποιοτικά χαρακτηριστικά απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων

1. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων (κωδικός ΕΚΑ 19 12 10) από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν για ανάκτηση ενέργειας, βασίζονται σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 15359:2011, σε τουλάχιστον τέσσερις βασικές παραμέτρους, ως εξής:

• τη μέση κατώτερη θερμογόνο δύναμη (Lower Heating Value − LHV)
• τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο επί ξηρής βάσης
• την διάμεσο της περιεκτικότητας σε υδράργυρο
• το 80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο.

2. Η κλάση του απορριμματογενούς καυσίμου, σύμφωνα με το πρότυπο EN 15359:2011 θα πρέπει να αναφέρεται ως εξής:

• Κλάση 1, 2, …5 για την μέση κατώτερη θερμογόνο αξία,
• Κλάση 1, 2, …5 για τη μέση περιεκτικότητα σε χλώριο και
• Κλάση 1, 2, …5 με βάση τη χειρότερη μεταξύ των δύο περιπτώσεων (διάμεσος και 80% των τιμών), για τον υδράργυρο.

3. Ο Πίνακας 3 αναφέρει τις αποδεκτές οριακές τιμές, κατά παράμετρο, για χρήση απορριμματογενών καυσίμων.

Πίνακας 3. Κλάσεις απορριμματογενών ανακτώμενων στερεών καυσίμων κατά ΕΛΟΤ EN 15359:2011

Παράμετρος

Μονάδα

Μέτρησης

Κλάση

1

2

3

4

5

Μέση κατώτερη θερμογόνος αξία

ΜJ/ kg *

≥25

≥20

≥15

≥10

≥3

Μέση περιεκτικότητα σε χλώριο

% σε ξηρή βάση

≤0,2

≤0,6

≤1,0

≤1,5

≤3,0

Διάμεσος της περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/ MJ *

≤0,02

≤0,03

≤0,08

≤0,15

≤0,50

80% των τιμών της περιεκτικότητας σε υδράργυρο

mg/ MJ *

≤0,04

≤0,06

≤0,16

≤0,30

≤1,00

* όπως παραλαμβάνονται

4. Ειδικά για την τσιμεντοβιομηχανία, τα απορριμματογενή ανακτώμενα στερεά καύσιμα θα πρέπει να κατηγοριοποιούνται στις κλάσεις 1, 2 ή 3, ανάλογα με τον τεχνολογικό εξοπλισμό των εργοστασίων.

5. Οι παρακάτω παράμετροι θα πρέπει να προσδιορίζονται, σε εξαμηνιαία βάση:

Πίνακας 4. Προσδιορισμός Παραμέτρων

Παράμετρος

Μονάδα Μέτρησης

Πρότυπα εργαστηριακών ελέγχων

Υγρασία

% κ.β.

CEN/TS 15414-1:2010

Περιεκτικότητα σε τέφρα

% κ.β.

EN 15403:2011

Θερμιδική αξία

kJ/Kg

EN 15400:2011

Χλώριο, Cl

% κ.β. (ξηρή βάση)

EN 15408:2011

Υδράργυρος, Hg

mg/kg, (ξηρή βάση)

EN 15411:2011

6. Οι δειγματοληψίες και οι μέθοδοι ανάλυσης των παραπάνω παραμέτρων θα ακολουθούν τα αναφερόμενα στα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 15442:2011 και EN 15443:2011.

Άρθρο 7
Τα ελάχιστα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μετάλλων που ανακτώνται από εγκαταστάσεις Μηχανικής−Βιολογικής Επεξεργασίας συμμείκτων αστικών αποβλήτων, είναι κατά είδος υλικού τα εξής:

• Σιδηρούχα μέταλλα: Συνολική ποσότητα ξένων υλών ≤ 5% κ.β.
• Αλουμίνιο: Συνολική ποσότητα ξένων υλών ≤ 5 % κ.β.

Άρθρο 8
Μεταβατικές διατάξεις

Παραγωγοί κομπόστ τύπου Α ή χωνεύματος τύπου Α που έχουν αδειοδοτηθεί με βάση τις διατάξεις των παραγράφων 7, 8, 9 και 10 του κεφαλαίου 7 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων» (Β 1016), υποχρεούνται εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης να υποβάλλουν στην αρμόδια περιβαλλοντική αρχή φάκελο τροποποίησης του άρθρου 6 του Νόμου 4014/2011 με τα απαιτούμενα στοιχεία, προκειμένου να τροποποιηθεί η Α.Ε.Π.Ο. κατ’ αντιστοιχία με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 5.

Άρθρο 9
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσης καταργούνται οι παράγραφοι 7, 8, 9 και 10 του κεφαλαίου 7 του παραρτήματος Ι του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθ. 114218/1997 «Κατάρτιση πλαισίου προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης αποβλήτων» (Β 1016), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις διατάξεις της παρούσας ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

Άρθρο 10
Κυρώσεις

Σε όποιον παραβαίνει τις διατάξεις της παρούσας απόφασης με πράξη ή παράλειψη, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 37 του Ν. 4042/2012.

Άρθρο 11

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3339/12.12.2014).

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΑΡΙΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

One Response to Αριθμ. οικ.56366/4351ΦΕΚ 3339 Β΄ 12-12-2014 Καθορισμός απαιτήσεων (προδιαγραφών) για εργασίες επεξεργασίας στο πλαίσιο της μηχανικής−βιολογικής επεξεργασίας των σύμμεικτων αστικών αποβλήτων και καθορισμός χαρακτηριστικών των παραγόμενων υλικών ανάλογα με τις χρήσεις τους, σύμφωνα με το εδάφιο β της παραγράφου 1 του άρθρου 38 του Ν. 4042/2012 (Α΄/24).

  1. Ο/Η Μάρκος Καπίρης λέει:

    Πάλι έβγαλαν επάξια το μεροκάματο οι νομοθέτες.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s