Υπουργείο Υγείας : Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς


Η εγκύκλιος

ΣΧΕΤ : 1). Οι υπ΄αρ. 178/02, 852/04 & 882/04 Κανονισμοί της Ε.Ε.
2). O Νόμος 4235/2014, (ΦΕΚ 32, τ.α. 11-2-2014), «Διοικητικά μέτρα
διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας
…..τροφίμων»
3). Ο Νόμος 4264/2014 (ΦΕΚ 118 τ.α. 15-5-2014, κεφ. Στ’ «Υπαίθριο,
πλανόδιο και στάσιμο εμπόριο»
4). O Νόμος 4025 /2011 (ΦΕΚ 228 τ.α. 2-11-2011), «Ανασυγκρότηση
φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης, κέντρα αποκατάστασης, αναδιάρθρωση
ΕΣΥ & άλλες Διατάξεις», άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε.
5). Η ΚΥΑ με αρ. πρωτ. 104720 (ΦΕΚ 1315, τ.β. 25/8/2010), σε
εφαρμογή του νόμου ν. 3868/2010 «Καθορισμός των οργάνων της
διαδικασίας ελέγχου ..για την εφαρμογή του νόμου»
6). Η Υγειονομική Διάταξη με Υ1γ/ΓΠ/οικ. 96967 (Φ.Ε.Κ. 2718 τ.β ),
7/10/2012. «Υγειονομικοί Όροι & προϋποθέσεις λειτουργίας
Επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών & άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 7). H με αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.A.2.1/31600 KYA, ΦΕΚ 3106, τ.β./9-12-2013
«Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης
και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος , θεάτρου
και κινηματογράφου»
8) Η με ΑΔΑ: ΒΟΧΒΘ-ΝΞΨ εγκύκλιός μας με οικ. αρ. πρωτ.
Υ1γ/Γ.Π 9420/19-1-2012 «Παροχή συσσιτίων & τροφίμων-αρωγή στις
κοινωνικά ασθενέστερες ομάδες», προς τους εμπλεκόμενους φορείς
ανά την επικράτεια.
Ενόψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων και της
Πρωτοχρονιάς το Υπουργείο Υγείας στα πλαίσια της άσκησης των
αρμοδιοτήτων του, για την προστασία της Δημόσιας Υγείας αλλά και της
γενικότερης εποπτείας για την παρακολούθηση εφαρμογής των Υγειονομικών
Διατάξεων, κρίνει σκόπιμο και απαραίτητο να επισημάνει την αναγκαιότητα
εντατικοποίησης των υγειονομικών ελέγχων σε όλες τις επιχειρήσεις
τροφίμων και ποτών .

Συγκεκριμένα επισημαίνεται η ανάγκη ελέγχου στους εξής τομείς:

o Σε όλα τα εργαστήρια τροφίμων και ποτών, στις παραγωγικές μονάδες
αρτοποιίας, νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, προϊόντων σοκολάτας,
παγωτού κ.λ.π.
o Στις πτηνοκτηνοτροφικές εγκαταστάσεις για τυχόν υγειονομικά
προβλήματα που δημιουργούνται από την λειτουργία τους και στην
ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφαγίων ζώων.
o Στις επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου, σε όλες τις
επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και
ποτών όπως οι υπεραγορές τροφίμων, τα cash & carry-οι αποθήκες
χονδρικού εμπορίου, τα κρεοπωλεία, τα παντοπωλεία, τα πρατήρια
κατεψυγμένων προϊόντων, οι κάβες ξηρών καρπών, σε αρτοποιεία,
πρατήρια άρτου λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών κ.λ.π
o Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες παρασκευάζουν, ή
προσφέρουν τρόφιμα και ποτά όπως εστιατόρια, ταβέρνες, πιτσαρίες
ζαχαροπλαστεία, κέντρα διασκέδασης, καφετέριες, κ.λ.π
o Στις επιχειρήσεις αποθήκευσης και διανομής τροφίμων και ποτών
(logistics providers), oι οποίες λόγω των ημερών δέχονται μεγάλες
ποσότητες τροφίμων προς αποθήκευση.
o Στους μεταφορείς που χρησιμοποιούν ειδικά αυτοκίνητα πώλησης
προϊόντων.
o Στις εγκαταστάσεις των σταθμών υπεραστικών λεωφορείων, σταθμών
τρένων, αεροδρομίων και λιμανιών, καθώς και στα κάθε είδους μέσα
μαζικής μεταφοράς.
o Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος
όπως κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών και ποδιών κ.λ.π..
o Στα Δημόσια θεάματα (θέατρα, συναυλιακούς χώρους κ.λ.π).
o Στα Κέντρα Διασκέδασης και Λοιπά Καταστήματα με μουσική, για την
τυχόν καταστολή προβλημάτων ηχορύπανσης και να λαμβάνονται
πάραυτα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας.Επίσης ιδιαίτερη προσοχή επιβάλλεται :

o στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες ιδρύονται και
λειτουργούν σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους, ή εντός
εκθεσιακών κέντρων και διακρίνονται σε :
Α. σε επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά
και είναι μόνιμα εγκατεστημένες εντός των εκθεσιακών κέντρων και
οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις αδειοδότησης της ΚΥΑ 31600/2013 &
της Υγ. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 96967/2012 και
Β. σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε προσωρινούς χώρους, όπου
γίνεται έκθεση και προσφορά τροφίμων και ποτών και οφείλουν να
τηρούν τις διατάξεις του νόμου 4264/2014. Για τις εν λόγω
δραστηριότητες, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να
εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά στα πλαίσια διασφάλισης
και προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει οι διοργανωτές των
εκθέσεων –εκδηλώσεων κ.λ.π να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε
αυτές, για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, του προσωρινού
χώρου, όπου θα γίνεται η έκθεση και πώληση των προιόντων τους.
Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές
Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερόμενου, όπου θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση
προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της Υγειον. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π.
96967/2012 & του Ε.Κ. 852/2004.
Επισημαίνεται η αναγκαιότητα ελέγχου επίσης και σε χώρους παραμονής,
και σίτισης αστέγων, προσφοράς τροφίμων και ιματισμού (κοινωνικά
παντοπωλεία, συσσίτια κ.λ.π), για την αποφυγή τροφιμογενών νοσημάτων.
Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητο και αφού προηγηθεί η
απαιτούμενη συνεννόηση με τα εργαστήρια, με τα οποία η υπηρεσία σας
συνεργάζεται (Κ.Ε.Δ.Υ., Π.Ε.Δ.Υ, περιφ. Εργαστήρια του ΕΦΕΤ,
εργαστήρια ιατρικών σχολών κ.λ.π), να διενεργείτε δειγματοληψίες τροφίμων
και ποτών, με σκοπό τον μικροβιολογικό έλεγχο αυτών.
Επιπρόσθετα τονίζεται, η αναγκαιότητα εφαρμογής της ισχύουσας
αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.
Οι κ.κ. Περιφερειάρχες παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια
στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα,
διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας
μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής
απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά
αυξημένες υποχρεώσεις τους.
Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων
Περ. Ενοτήτων κατά τις ισχύουσες διατάξεις, οι οποίες παρακαλούνται να
συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων
υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των
προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα
η Δημόσια Υγεία και το Περιβάλλον γενικότερα. Της εγκυκλίου μας αυτής, παρακαλούμε να λάβουν γνώση, ενυπόγραφα,
όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας.
Τα αποτελέσματα των σχετικών ελέγχων παρακαλούμε όπως αποσταλούν
άμεσα και στην Υπηρεσία μας.
Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

                ΧΡ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.