ΦΕΚ B 3224 02.12.2014 Αριθμ. οικ. 147070 Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.


ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΦΕΚ

Τροποποίηση του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης – Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών, σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ – ΥΓΕΙΑΣ − ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ − ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις του άρθρου 1 (παρ. 1,2,3,4) και του άρθρου 2 (παρ. 1ζ) Ν. 1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ.» (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν. 1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10 και 11 (παρ. 3), 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 «Για την προστασία του περιβάλλοντος» (Α΄ 160), όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με την Ενότητα Α΄ του Ν. 4042/2012 (Α΄ 60) και το άρθρο 30 με το άρθρο 98 (παρ. 12) του Ν. 1892/1990 «Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη» (Α΄ 101) και στη συνέχεια το ίδιο άρθρο με το άρθρο 4 του Ν. 3010/2002 (Α΄ 91) και με το άρθρο 21 του Ν. 4014/2011 (Α΄ 209)

3. Τις διατάξεις του Ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων − εναρμόνιση με την οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 280), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 51/2007 «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για την ολοκληρωμένη προστασία και διαχείριση των υδάτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2000/60/ΕΚ του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000» (Α΄ 54), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 1991 «Για τη προστασία των Υδάτων από τη νιτρορύπανση Γεωργικής Προέλευσης» (EEL − 375/1/31.12.1991).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την προστασία των νερών από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης» (Β΄ 519).

7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης «Προσδιορισμός των νερών που υφίστανται νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης−Κατάλογος ευπρόσβλητων ζωνών σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 αντίστοιχα του άρθρου 4 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης» (Β΄ 519), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

8. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

9. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ. 189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221), σε συνδυασμό με την 322/2013 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 679) «Οργάνωση της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΚΑ», όπως ισχύουν σήμερα.

10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του Π.Δ. 24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του Π.Δ. 189/2009» (Α ΄56).

11. Τις διατάξεις του Π. Δ. 65/2011 «Διάσπαση του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στα Υπουργεία α) Εσωτερικών και β) Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, συγχώνευση των Υπουργείων Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας ….στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας …. κ.λπ.» (Α΄147).

12. Το Π.Δ. 86/2012 «Διορισμών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 141).

13. Την υπ’ αριθμ. Υ 521/2014 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Νικόλαου Ταγαρά» (Β΄ 2971/2014), όπως ισχύει.

14. Το Π.Δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών Αναπληρωτών Υπουργών και υφυπουργών» (Α΄ 153).

15. Τo Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173/Α΄/2014), «Οργανισμός Υπουργείου Υγείας».

16. Τις διατάξεις της Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ 892/Β΄/2001) κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά με «την ποιότητα νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

17. Τις αποφάσεις έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης των λεκανών απορροής των υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής, Βόρειας, και Ανατολικής Πελοποννήσου, Αττικής Αν. Στερεάς Ελλάδας, (ΦΕΚ 1004 Β΄/24.04.2013) Θράκης (ΦΕΚ 2290 Β΄/13.09.2013), Ανατολικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 2291 Β΄/13.09.2013), Ηπείρου (ΦΕΚ 2292 Β΄/13.09.2013) Δυτικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 181 Β΄/31.01.2014) και Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 182 Β΄/31.01.2014)

18. Το από 31.03.2014 δικόγραφο με αριθμό υπόθεσης C−149/14 «Προσφυγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κατά της Ελληνικής Δημοκρατίας για την προστασία των υδάτων από νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης».

19. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

20. Το Π.Δ. 89/2014 «Διορισμών Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ Α΄ 134).

21. Το Π.Δ. 158/2014 «Διορισμών Υπουργών» (ΦΕΚ Α΄240),

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σκοπός

Σκοπός αυτής της Απόφασης είναι η τροποποίηση των παραγράφων Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ), που έχει εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 1 και 2 της 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον προσδιορισμό επιπλέον υδάτινων αποδεκτών που υφίστανται ή ενδέχεται να υποστούν νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης από τις χερσαίες περιοχές που χαρακτηρίζονται με την παρούσα ως ευπρόσβλητες ζώνες, ώστε να επιτυγχάνεται πιο ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά η προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος.

Άρθρο 2

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, οι παράγραφοι Α και Β του άρθρου 2 της 19652/1906/1999 κοινής υπουργικής απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

1) Στην παράγραφο (Α) προστίθενται δύο (2) ακόμη εδάφια που αριθμούνται ως 9 και 10 τα οποία έχουν ως ακολούθως:

«9. Τα επιφανειακά και υπόγεια νερά:

α. του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου
β. του ποταμού Σπερχειού Φθιώτιδας

10. Τα υπόγεια νερά των περιοχών:

α. Παμίσου Μεσσηνίας
β. Τροιζηνίας
γ. Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας
δ. Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής
ε. Αταλάντης Φθιώτιδας
στ. Αλμυρού Μαγνησίας
ζ. Πτολεμαΐδας Κοζάνης
η. Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής
θ. Μοιρών Κρήτης
ι. Αρτάκης Εύβοιας

2) Στην παράγραφο (Β) στο εδάφιο 1:

α) προστίθενται δώδεκα (12) ακόμη περιοχές που αριθμούνται ως 19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29, 30 και είναι οι ακόλουθες:

«19. Η περιοχή του βόρειου τμήματος του ποταμού Έβρου
20. Η περιοχή του Σπερχειού Φθιώτιδας
21. Η περιοχή Παμίσου Μεσσηνίας
22. Η περιοχή της Τροιζηνίας
23. Η περιοχή Άστρους−Αγ. Ανδρέα Αρκαδίας
24. Η περιοχή Μεγάρων Αλεποχωρίου Αττικής
25. Η περιοχή της Αταλάντης Φθιώτιδας
26. Η περιοχή Αλμυρού Μαγνησίας
27. Η περιοχή της Πτολεμαΐδας Κοζάνης
28. Η περιοχή Επανομής Μουδανιών Χαλκιδικής
29. Η περιοχή της υπολεκάνης Γεροποτάμου Μεσσαράς Κρήτης
30. Η περιοχή Αρτάκης Εύβοιας»

β) Μετά την αριθμημένη αναγραφή των ευπρόσβλητων ζωνών, οι οποίες με την παρούσα γίνονται 30, η πρόταση που ακολουθεί: «Οι περιοχές αυτές εμφαίνονται στον πρωτότυπο χάρτη…..δημοσιεύεται με αυτήν.», αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

«Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Ν. 3882/2010 (Α΄ 166), αναλυτικοί ψηφιοποιημένοι χάρτες των ευπρόσβλητων σε νιτρορύπανση ζωνών ορίζονται από το θεματικό πεδίο χωρικής πληροφορίας «EGY_nitro_2014», της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και είναι διαθέσιμοι στο κοινό. Οι χάρτες αυτοί αναρτώνται και στο διαδίκτυο και παρουσιάζονται στο Παράρτημα της παρούσας, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής.

Άρθρο 3

1. Στις περιοχές που αναφέρονται στο άρθρο 2, εφαρμόζεται πρόγραμμα παρακολούθησης, το οποίο επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ανά τετραετία, ενώ παράλληλα επανεξετάζεται η κατάσταση των νερών από πλευράς ευτροφισμού σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 3 (β) και (γ) της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.

2. Για τη μείωση της νιτρορύπανσης γεωργικής προέλευσης στα νερά που βρίσκονται στις ως άνω ευπρόσβλητες ζώνες καταρτίζεται Πρόγραμμα Δράσης και λαμβάνεται οποιοδήποτε επιπλέον συμπληρωματικό μέτρο ή ενισχυμένη δράση, σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. 16190/1335/1997 κοινής υπουργικής απόφασης.

Άρθρο 4

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β΄3224/02.12.2014).

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΡΓΥΡΗΣ ΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΒΟΡΙΔΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΣΜΑΝΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.