ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ: Υποβάθμιση του ρόλου και των υπηρεσιών των ειδικευμένων ιατρών εργασίας


Εικόνα1Πρός
 Υπουργό Εργασίας κ. Γιάννη Βρούτση
 ΣΥΑΕ (Συμβούλιο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας)
 Ειδικό Γραμματέα Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) κ.
Κωνσταντίνο Πανταζή
 Υπουργό Υγείας κ. Μαυρούδη Βορίδη
 Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ.
Κυριάκο Μητσοτάκη
 Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ.
Χαράλαμπο Αθανασίου
 Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα Λοβέρδο
 Υπουργό Οικονομικών κ. Γκίκα Χαρδούβελη
 Πρόεδρο ΓΣΕΕ (Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος)
 Πρόεδρο ΑΔΕΔΥ (Ανώτατης Δημοσιοϋπαλληλικής Ένωσης Δημοσίων
Υπαλλήλων)
 Πρόεδρο ΣΕΒ (Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών)
 Πρόεδρο ΙΣΑ
 Πρόεδρο ΠΙΣ
 Πρωθυπουργό
 Πρόεδρο ΣΥΡΙΖΑ
 Πρόεδρο ΠΑΣΟΚ
 Γ. Γραμματέα ΚΚΕ
 Πρόεδρο ΑΝΕΛ
 Πρόεδρο ΔΗΜΑΡ

Τα τελευταία έτη παρατηρούμε μια ραγδαία υποβάθμιση του ρόλου και των
υπηρεσιών του ιατρού εργασίας, στα πλαίσια του νόμου 3850/2010, από
επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά κυρίως από υπηρεσίες του
Δημοσίου και ευρύτερου Δημοσίου τομέα.
Στον ιδιωτικό τομέα ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να αναζητεί ο ίδιος
υπηρεσίες ιατρού εργασίας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 8
του Ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την
ασφάλεια των εργαζομένων» ο οποίος παραπέμπει στην κοινή Υπουργική
απόφαση με Αριθμό Υ7α/ΓΠ. οικ. 112498 (6) [ΦΕΚ Β’ 1775/26.8.2009]
«Ιατροί Εργασίας − Όροι και προϋποθέσεις για την απόκτηση της ειδικότητας
της Ιατρικής της Εργασίας από ιατρούς άλλων ειδικοτήτων»).

Την τελευταία τετραετία αυτή η νομοθετική υποχρέωση καταστρατηγείται
συστηματικά.
Το 2010 ο (τότε) Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
(ΣΕΠΕ) αντί να εφαρμόσει την παραπάνω νομοθεσία εξέδωσε δυο
εγκυκλίους (10041/27.01.2010 και 10057/11.02.2010) προς τα Κέντρα
Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕ.Π.Ε.Κ.) με τις οποίες παρέχει
εξουσιοδότηση σε ιδιωτικές εταιρείες (Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας
και Πρόληψης – ΕΞΥΠΠ, ανταγωνιστικές προς τους ελεύθερους
επαγγελματίες ιατρούς εργασίας, γιατί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
μπορούν να παρέχουν και οι ίδιες υπηρεσίες ιατρού εργασίας στις
επιχειρήσεις με ιατρούς υπαλλήλους τους) να αναζητούν -ως αντιπρόσωποι
των εργοδοτών- Ειδικούς Ιατρούς Εργασίας.
Με τον τρόπο αυτόν ανατίθεται ουσιαστικά σε ιδιωτικές επιχειρήσεις η
αναζήτηση Ειδικών Ιατρών Εργασίας εκ μέρους του εργοδότη, κάτι που δεν
προβλέπεται από την κείμενη Νομοθεσία για τη νόμιμη λειτουργία των
ΕΞΥΠΠ, ως δραστηριότητά τους.
Επιπλέον οι εγκύκλιοι αυτές δίνουν τη δυνατότητα στις ΕΞΥΠΠ με μια απλή,
ασαφή και ανεξέλεγκτη υπεύθυνη δήλωση (ότι δεν κατέστη δυνατή η σύναψη
σύμβασης με Ειδικό Ιατρό Εργασίας) να «παρέχουν υπηρεσίες ιατρού
εργασίας» στις επιχειρήσεις με υπαλλήλους τους ιατρούς κάθε άσχετης (κατά
πλειοψηφία) -με το αντικείμενο της ιατρικής της εργασίας- ιατρικής
ειδικότητας ή και με ανειδίκευτους ιατρούς. Για το λόγο αυτό εκκρεμεί στην
Εισαγγελία Θεσσαλονίκης διερεύνηση περιστατικών όπου ΕΞΥΠΠ είχε
υπογράψει υπεύθυνες δηλώσεις ότι αναζήτησε Ειδικό Ιατρό Εργασίας και δεν
βρήκε. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα υπάρχουν 10 Ιατροί με την ειδικότητα του
Ιατρού Εργασίας, οι οποίοι ουδέποτε αναζητήθηκαν από την ΕΞΥΠΠ.
Φυσικά η εργοδοτική ευθύνη για την αναζήτηση και παροχή υπηρεσιών
ιατρού εργασίας δεν μεταβιβάζεται, ειδικά σε εταιρείες όπως οι ΕΞΥΠΠ οι
οποίες λειτουργούν ανταγωνιστικά ως προς τους ελεύθερους επαγγελματίες
ιατρούς εργασίας.
Η Ιταλία έχει καταδικασθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (21/11/2012) για
άρση της εργοδοτικής ευθύνης «για την υγεία και ασφάλεια σε περίπτωση
μεταβίβασης ή μεταβίβασης περαιτέρω καθηκόντων».
Η Ελληνική Εταιρία Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος (και η ΓΣΕΕ),
από το 2010, με επιστολές τους είχαν ζητήσει από τον Ειδικό Γραμματέα του
ΣΕΠΕ την απόσυρση των εγκυκλίων ως μη σύννομων και την εφαρμογή της
νομοθεσίας.
Επειδή δε υπήρχαν καταγγελίες, από ειδικούς ιατρούς εργασίας, για
κατάθεση ψευδών υπευθύνων δηλώσεων, κατά την ανάθεση καθηκόντων
γιατρού εργασίας σε γιατρούς των ΕΞΥΠΠ αλλά και σε ιδιώτες γιατρούς, οι
οποίοι δεν δικαιούνται να ασκήσουν νομίμως καθήκοντα γιατρού εργασίας,
είχαμε ζητήσει να μας κοινοποιηθούν – από τα ΚΕΠΕΚ- οι επικυρωμένες
συμβάσεις των «γιατρών εργασίας» με τις επιχειρήσεις ή/και με τις ΕΞΥΠΠ
για το 2010, για τον έλεγχο της νομιμότητάς τους. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε
πάρει καμία απάντηση.Στις Υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργία, Εκπαιδευτικά Ιδρύματα) και
ευρύτερου Δημοσίου τομέα (κυρίως Δήμοι) η αναζήτηση υπηρεσιών ιατρού
εργασίας είναι ακόμα πιο πολύπλοκη.
Οι Υπηρεσίες αυτές αναζητούν υπηρεσίες ιατρού εργασίας με «διακηρύξεις
προχείρων μειοδοτικών διαγωνισμών» για «ανάδειξη αναδόχου για παροχή
υπηρεσιών υγείας και ασφάλειας» με βάση το Π.Δ.118/2007 (ΦΕΚ
150/Α/2007) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου Δικαίου». Ωσάν οι
υπηρεσίες του ιατρού εργασίας να ήταν …εμπόρευμα προς πώληση!
Η προκήρυξη μειοδοτικών διαγωνισμών για ιατρικές υπηρεσίες που αφορούν
την υγεία των εργαζομένων δεν έχουν καμία ηθική νομιμοποίηση.
Αντιβαίνουν δε και τον κώδικα ιατρικής δεοντολογίας (έχουμε παρατηρήσει
πολλές φορές σε «μειοδοτικούς διαγωνισμούς» την εκτόπιση συναδέλφων
που παρείχαν για σειρά ετών υπηρεσίες ιατρού εργασίας, από συναδέλφους
που απλώς έκαναν μικρότερη οικονομική προσφορά). Οι ίδιες Δημόσιες
υπηρεσίες στις περιπτώσεις που αναζητούν ιατρούς άλλων ιατρικών
ειδικοτήτων, Παθολόγους, Καρδιολόγους κ.α., δεν τις αναζητούν μέσω
μειοδοτικών διαγωνισμών αλλά με συγκεκριμένα επιστημονικά κριτήρια.
Οι μειοδοτικοί διαγωνισμοί προσβάλλουν βάναυσα την επιστημονική
αξιοπρέπεια των ιατρών εργασίας, ειδικότερα σε εποχές που η ανεργία
βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Θα μπορούσαν κάλλιστα οι Υπηρεσίες να
ζητούν την εκδήλωση ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών ιατρού εργασίας
για συγκεκριμένο τίμημα και να αξιολογούν όχι τις οικονομικές προσφορές,
αλλά τα ουσιαστικά προσόντα των -υποψήφιων για την παροχή αυτών των
υπηρεσιών- ιατρών εργασίας.
Ταυτοχρόνως ενώ η παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας είναι πάγια
υποχρέωσή τους, οι Υπηρεσίες αυτές κατά κανόνα προκηρύσσουν ετήσιες
υπηρεσίες.
Εκτός αυτών των παρατυπιών οι προκηρύξεις αυτές βρίθουν πλήθους
απίθανων παρανομιών και παραλογισμών.
Για παράδειγμα Υπηρεσία (ΕΛ. Γ. Α., «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΑΤΡΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ…»,
Αθήνα 06 -10-2014, Αριθμ. Πρωτ.: 11316) προκήρυξε υπηρεσίες ιατρού
εργασίας μόνο για (5) ΕΞΥΠΠ (ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ: 1. ΓΕΝΙΚΗ
ΕΞ.Υ.Π.Π ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ Α.Ε., 2. ΕΡΓΟΠΡΟΛΗΨΙΣ, 3. BIOSAFETY Α. Ε., 4.
ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ε.Π.Ε.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (δ. τ.
SAFEMED), 5. ΓΕΝΙΚΗ ΕΞ.ΥΠ.Π-ΠΡΟΛΗΨΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ Ε.Π.Ε.),
παραβιάζοντας κάθε νομιμότητα. Οι ιατροί εργασίας που δεν εργάζονται στις
(5!) ΕΞΥΠΠ αποκλείονται.
Τελευταία προέκυψε εκτός των υπολοίπων παραλόγων απαιτήσεων
(ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 130/2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσιών υγείας και
ασφάλειας [Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφάλειας] για τις ανάγκες του
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών», Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014, Αριθ.Πρωτ.: 7039) η απαίτηση για τον Ιατρό Εργασίας εκτός του «πτυχίου
ειδικότητας Ιατρικής της Εργασίας» … «Να καταθέσουν αντίγραφο
Ασφαλιστήριου Συμβολαίου Αστικής Ευθύνης κατ’ ελάχιστον 100.000,00 €, το
οποίο να είναι στην ονομασία του φυσικού προσώπου ή του νομικού
προσώπου».
Η κατάσταση αυτή καταστρατηγεί το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου για
την υγεία και ασφάλεια της εργασίας, «δεν περιποιεί τιμή» για το Δημόσιο,
απαξιεί τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Πολιτείας (ΣΕΠΕ), καταρρακώνει
το κύρος του ιατρού εργασίας και υποβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες
στους εργαζόμενους.
Καταγγέλλουμε τη συστηματική παραβίαση της νομοθεσίας για την υγεία και
ασφάλεια στην εργασία, ζητάμε να επιληφθεί η Επιθεώρηση Εργασίας, αλλά
και όπου κριθεί αναγκαίο και η Δικαιοσύνη για όλες αυτές τις παρανομίες και
παρατυπίες και δηλώνουμε πως είμαστε στη διάθεση της Πολιτείας για ένα
ειλικρινή διάλογο στην ανεύρεση λύσεων των προβλημάτων και στην
εφαρμογή της νομοθεσίας.
Για το ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Ιατρικής Εργασίας και Περιβάλλοντος
Ο Πρόεδρος
Δρακόπουλος Βασίλειος

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Υγεία & Ασφάλεια Εργασίας. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.