Μπλόκο στις θέσεις Προϊσταμένων για υπαλλήλους Τ.Ε. στον ΕΦΕΤ


Έλαβα την παρακάτω επιστολή και την οποία αναδημοσιεύω μιας και θεωρώ ότι αυτή η ενέργεια είναι απαράδεκτη και αντίθετη με την ισχύουσα Νομοθεσία και φιλοσοφία καταρχήν του Υπουργείου  Παιδείας αλλά και των συναρμόδιων Υπουργείων  .

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι ΕΔΥ.,

Λάβαμε πρόσφατα γνώση για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τον οργανισμό του ΕΦΕΤ. Διαπιστώσαμε ότι για άλλη μια φορά επιχειρείται να διαιωνιστεί το καθεστώς βάση του οποίου πρακτικά δεν δίνονται καθόλου δυνατότητες στους εργαζόμενους ΤΕ και κατά συνέπεια Επ. Δημ. Υγείας να διεκδικήσουν κάποια θέση προϊσταμένου.

Όμως για πρώτη φορά οι συγκεκριμένες προβλέψεις δεν είναι μόνο ανήθικες και ρατσιστικές απέναντι μας, αλλά και ευθέως παράνομες. Δεδομένου ότι αυτή είναι η πρώτη αναθεώρηση του οργανογράμματος εδώ και πάνω από μία δεκαετία, είναι μοναδική ευκαιρία (πιθανότατα η τελευταία για πολλούς από εμάς) ώστε αυτή η απαράδεκτη διάταξη να αλλάξει.

Ελπίζω, στη βοήθεια σας, ως Πανελλήνια Ένωση Εποπτών Δημοσίας Υγείας ώστε να διεκδικήσουμε τουλάχιστον τα αυτονόητα από όσα δικαιούμαστε.

Η Επιστολή περιέχει και το παρακάτω κείμενο :

Με βάση το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που μας κοινοποιήθηκε μέσω ηλεκτρονικής Αλληλογραφίας προς διαβούλευση στις 15/10/2014 και αφορά στο προτεινόμενο νέο οργανόγραμμα του ΕΦΕΤ, προκύπτει ότι βάση του μέρους Δ, Άρθρο 12 «Προϊστάμενοι Υπηρεσιών», υπάλληλοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) δύναται να καταλάβουν μόνο θέση προϊσταμένου τμήματος και αυτό μόνο ελλείψει υποψηφίου Π.Ε. για την θέση.

Σαν εργαζόμενοι Τ.Ε. του ΕΦΕΤ με χρόνια προϋπηρεσίας και προσφοράς στον ΕΦΕΤ, κατά την οποία έχουμε αποδείξει στην πράξη ότι οι γνώσεις, ικανότητες και αποτελεσματικότητα κατά την τέλεση των καθηκόντων μας, δεν υπολείπονται σε τίποτα των αντίστοιχων των συναδέλφων μας Π.Ε. , δηλώνουμε κάθετα αντίθετοι στα προβλεπόμενα στο σχετικό άρθρο.

Το περιεχόμενο όμως του άρθρου δεν είναι απλώς ρατσιστικό, υποτιμητικό, αντιδεοντολογικό και αντιεπιστημονικό για εμάς τους εργαζόμενους Τ.Ε., είναι και ευθέως παράνομο καθώς:

 • Το Άρθρο 2 του νόμου 3549 του 2005 αναφέρει:

α) Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 16 παράγραφος 5 του Συντάγματος, είναι τα ιδρύματα της ανώτατης εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από δύο παράλληλους τομείς: αα) τον πανεπιστημιακό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια, τα Πολυτεχνεία και την Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών και ββ) τον τεχνολογικό τομέα, ο οποίος περιλαμβάνει τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Τ.Ε.Ι.) και την Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Δηλαδή θεωρεί τόσο τα πανεπιστήμια (Π.Ε.) όσο και τα ΑΤΕΙ (Τ.Ε.) μέρος της ίδια βαθμίδας εκπαίδευσης, της ΑΝΩΤΑΤΗΣ.

 

 • Το άρθρο 84 του «Κώδικα Δημοσίων Υπαλλήλων» όπως αυτό ισχύει βάση του Νόμου 3839/2010 ο οποίος τροποποίησε τον Νόμο 3528/2007 με σαφήνεια αναφέρει:

Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων

 1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται

υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ με βαθμό Α΄, εφόσον:

α. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης

ή

β. έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή Υποδι−

εύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη ή

γ. έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη υπηρεσίας και

είναι ή έχουν διατελέσει προϊστάμενοι Διεύθυνσης.

Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε

θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης, υπάλληλος που

αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα

που υπολείπεται είναι μικρότερο των δύο (2) ετών κατά

την πρώτη ημέρα συνεδρίασης του Ειδικού Συμβουλίου

Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.) που συνιστάται με τις

διατάξεις του άρθρου 157 του Υ.Κ. Η απαγόρευση αυτή

δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης

που υπηρετούν κατά το χρόνο της πρώτης συνεδρίασης

του ΕΙ.Σ.Ε.Π.

 1. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης ή αντίστοιχου ή ενδι−

άμεσου (μεταξύ Διευθύνσεως και Τμήματος) επιπέδου

οργανικών μονάδων επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας

ΠΕ ή TE με βαθμό Α΄, οι οποίοι έχουν ασκήσει καθήκοντα

προϊσταμένου Διεύθυνσης ή Υποδιεύθυνσης ή προϊσταμέ−

νου Τμήματος. Αν δεν υπάρχουν υποψήφιοι με τις προϋ−

ποθέσεις αυτές επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Α΄.

 1. Ως προϊστάμενοι Τμήματος και αυτοτελούς γραφείου

ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας επιλέγονται

υπάλληλοι που έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου

Τμήματος ή υπάλληλοι με βαθμό Α΄. Αν δεν υπάρχουν

ή δεν επαρκούν, επιλέγονται υπάλληλοι με βαθμό Β΄, οι

οποίοι έχουν συμπληρώσει ελάχιστο χρόνο υπηρεσίας

στο βαθμό Β΄ τέσσερα (4) έτη. Αν δεν υπάρχουν υποψή−

φιοι με τις ως άνω προϋποθέσεις για την κάλυψη των

θέσεων επιλέγονται υπάλληλοι με λιγότερο χρόνο στο

βαθμό Β΄.

 1. Τον προϊστάμενο μη αυτοτελούς γραφείου ή αντίστοι−

χου επιπέδου μη αυτοτελούς οργανικής μονάδας ορίζει,

με αιτιολογία, ο προϊστάμενος της αμέσως υπερκείμενης

οργανικής μονάδας από τους υπαλλήλους που υπάγονται

σε αυτόν και έχουν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται

στην παράγραφο 3, χωρίς επιλογή από το Υπηρεσιακό

Συμβούλιο.

 1. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή

προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονά−

δας, υπάλληλος στον οποίο έχει επιβληθεί τελεσίδικα

οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή για παράπτωμα από αυτά

που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 109.

 1. Οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια επιλογής πρέπει να

συντρέχουν κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αι−

τήσεων. Η ημερομηνία αυτή λαμβάνεται υπόψη και για τη

μοριοδότηση των υποψηφίων, όπου απαιτείται. Το κώλυμα

επιλογής της παραγράφου 5 δεν πρέπει να συντρέχει

τόσο κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της

αίτησης υποψηφιότητας όσο και κατά την ημερομηνία

τοποθέτησης από το αρμόδιο όργανο.

 1. Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορί−

ζονται οι κλάδοι ΠΕ, TE και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι

κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων των

κατά περίπτωση οργανικών μονάδων ανάλογα με την

ειδικότητα του κλάδου και το αντικείμενο των συγκεκρι−

μένων οργανικών μονάδων. Οργανικές μονάδες είναι η

Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές

Τμήμα, το αυτοτελές Γραφείο, το μη αυτοτελές Τμήμα,

το μη αυτοτελές Γραφείο, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα

επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οι−

κείες οργανικές διατάξεις.

Δηλαδή με εξαίρεση τους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, για Προϊστάμενοι Διευθύνσεων και κάτω επιλέγονται τόσο υπάλληλοι Π.Ε. όσο και Τ.Ε. (χρήση του διαζευκτικού «ή») ανάλογα με την ειδικότητα.

 

Με βάση τα παραπάνω και εφ’ όσον οι σχετικοί περιορισμοί δεν αφαιρεθούν από την πρόταση του Προεδρικού Διατάγματος οι υπάλληλοι Τ.Ε. του ΕΦΕΤ είμαστε αποφασισμένοι να χρησιμοποιήσουμε όλα να νόμιμα και ένδικα μέτρα προκειμένου αυτό το άρθρο να τροποποιηθεί και να αποδοθούν οι ανάλογες ευθύνες.

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσιοι Υπάλληλοι. Bookmark the permalink.

2 Responses to Μπλόκο στις θέσεις Προϊσταμένων για υπαλλήλους Τ.Ε. στον ΕΦΕΤ

 1. Ο/Η Ιωάννης Καναούτης λέει:

  Με το Νόμο 4254/15-07-2014 υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ επιλέγονται και ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης

 2. Ο/Η Ιωάννης Καναούτης λέει:

  Με το Νόμο 4275/15-07-2014 (ΦΕΚ 149/Α) προβλέπεται ότι υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ επιλέγονται και ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s