Υπουργείο Υγείας : Γενικές κατευθύνσεις – οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα προς τις Μονάδες Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) της χώρας


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ:      Γενικές κατευθύνσεις – οδηγίες για τον αιμορραγικό πυρετό Έμπολα προς τις

Μονάδες Υγείας (δημόσιες και ιδιωτικές) της χώρας

ΣΧΕΤ.:            1. Η υπ’ αριθμό 69893/ 8/8/2014 εγκύκλιος με θέμα «Αιμορραγικός πυρετός από ιό

Έμπολα-Οδηγίες» (ΑΔΑ: 7Κ2ΗΘ-ΤΣΗ)

  1. Το από 21/10/2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα «Εφαρμογή οδηγιών σε κέντρα Υγείας»
  2. Το από 21/10/2014 ηλεκτρονικό μήνυμα του ΚΕΕΛΠΝΟ με θέμα «Εφαρμογή οδηγιών του ΚΕΕΛΠΝΟ προς τα Νοσοκομεία»

Στα πλαίσια της προετοιμασίας της χώρας για την αντιμετώπιση πιθανής εισαγωγής κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα και την αποφυγή μετάδοσης της νόσου εκδίδεται η παρούσα εγκύκλιος προς εφαρμογή από τα κέντρα υγείας του Π.Ε.Δ.Υ., τα νοσοκομεία, συμπεριλαμβανομένων και των στρατιωτικών νοσοκομείων και των Ν.Π.Ι.Δ. και τις ιδιωτικές κλινικές. Οι μονάδες υγείας έχουν καίριο ρόλο στον έλεγχο της επιδημίας,

μέσω της έγκαιρης αναγνώρισης και συστηματικής απομόνωσης των περιστατικών καθώς και της κατάλληλης ατομικής προστασίας των εργαζομένων τους.

Προκειμένου να ενισχυθεί η συλλογική προσπάθεια για την ετοιμότητα και την άμεση ανταπόκριση της χώρας στην εν λόγω υγειονομική απειλή, καθίσταται υποχρεωτική η τήρηση των κάτωθι οδηγιών από τους προαναφερόμενους υγειονομικούς σχηματισμούς και το προσωπικό που εργάζεται σε αυτούς.

ΧΩΡΟΙ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

1ον / Όλα τα ύποπτα ή πιθανά περιστατικά Έμπολα που μπορεί να ανιχνευθούν σε πύλες εισόδου της χώρας (αεροδρόμια, λιμάνια, πύλες εισόδου παρανόμων μεταναστών κλπ.) μεταφέρονται μέσω ειδικά διαμορφωμένου οχήματος του ΕΚΑΒ στην Νοσοκομειακή Μονάδα Αμαλία Φλέμιγκ του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «Σισμανόγλειο – Αμαλία Φλέμιγκ» σύμφωνα με το στρατηγικό σχεδιασμό αντιμετώπισης του Έμπολα (τη Σχετ. 1 εγκύκλιό μας).

2ον / Τα Γενικά, Ειδικά και Νομαρχιακά Νοσοκομεία, τα Κέντρα Υγείας και οι λοιπές μονάδες Υγείας, δεν νοσηλεύουν ύποπτα ή επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, εφ’ όσον για τη νοσηλεία τους απαιτούνται ειδικές και προκαθορισμένες συνθήκες, αλλά κυρίως για την αποφυγή διασποράς και μετάδοσης του μολυσματικού παράγοντα.

3ον / Με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας, ύποπτα ή πιθανά περιστατικά νοσηλεύονται μόνο (προς το παρόν) στους ειδικά διαμορφωμένους χώρους της Νοσοκομειακής Μονάδας Αμαλία Φλέμιγκ και σε περίπτωση ανάγκης καρδιοαναπνευστικής υποστήριξης, ή διασωλήνωσης, ή τεχνητού νεφρού, νοσηλεύονται: ή στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία» (η οποία θα εκκενωθεί άμεσα για να αξιοποιηθεί σε περιπτώσεις άμεσης ανάγκης) ή στους ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους απομονωμένης πτέρυγας του Γενικού Νοσοκομείου Νοσημάτων Θώρακος Αθηνών «Η Σωτηρία».

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ

4ον/ Η νοσηλεία των περιστατικών Έμπολα, (ύποπτων, πιθανών, επιβεβαιωμένων) παρέχεται μόνο από ιατρονοσηλευτική ομάδα ειδικά εκπαιδευμένη, σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο, στα δύο Νοσοκομεία που προαναφέρθηκαν (Αμαλία Φλέμιγκ και Σωτηρία).

5ον/ Όλες οι άλλες Μονάδες Υγείας του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, υποχρεούνται, εντούτοις να διαμορφώσουν «σχέδιο για τη διαχείριση ύποπτου κρούσματος Έμπολα» , το οποίο μπορεί να προσέλθει σε ΤΕΠ ή/και εξωτερικά ιατρεία, ως επείγον ή τακτικό περιστατικό.

Η διαχείριση των παραπάνω περιστατικών μετά τον εντοπισμό τους, θα διεξάγεται αποκλειστικά από ολιγομελή ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, κατάλληλα εκπαιδευμένη, η οποία θα πρέπει να οριστεί από τις Διοικήσεις και τις Επιτροπές Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων κάθε Νοσοκομείου (3-7 άτομα, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Νοσοκομείου). Η ενδυμασία προστασίας (ειδικές στολές ή φόρμες) προορίζονται αποκλειστικά για τις παραπάνω ομάδες.

6ον/ Οι λεπτομερείς οδηγίες και οι κανόνες ασφάλειας κατά τη διαλογή περιστατικών στα ΤΕΠ (triage), επισυνάπτονται υπό μορφή αναλυτικών οδηγιών και έχουν συνταχθεί από το ΚΕΕΛΠΝΟ στη βάση των γενικότερων Ευρωπαϊκών οδηγιών.

Κάθε Νοσοκομειακή ή άλλη Μονάδα ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας της, τη

χωροταξική διαμόρφωση των ΤΕΠ, τη διαθεσιμότητα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού κλπ. θα πρέπει να λάβει υπ’ όψη της τις οδηγίες του ΚΕΕΛΠΝΟ κατά τη σύνταξη του «σχεδίου διαχείρισης ύποπτου περιστατικού» (περιληπτική αποτύπωση της κατάστασης)

7ον/ Οι Διοικήσεις των Υγειονομικών Περιφερειών, θα πρέπει εντός μιας εβδομάδας να συγκεντρώσουν τα παραπάνω σχέδια , όπως και τους καταλόγους του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που θα συμμετέχει στις «ομάδες αντιμετώπισης του Έμπολα» στα ΤΕΠ, εξωτερικά ιατρεία και λοιπές Μονάδες Υγείας.

Σε μικρής δυναμικότητας Μονάδες, όπου δεν λειτουργούν Επιτροπές Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων ή δεν υπάρχουν λοιμωξιωλόγοι, θα πρέπει να οριστεί ως υπεύθυνος ένας Γιατρός Παθολόγος ή Γενικός Γιατρός ή Γιατρός άλλης παθολογικής ειδικότητας.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

8ον/ Στις Νοσοκομειακές και λοιπές Μονάδες Υγείας οι Επιτροπές Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων αναλαμβάνουν την ενημέρωση και εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, σχετικά με τα γενικά επιδημιολογικά και κλινικά χαρακτηριστικά της νόσου Ebola, τα μέτρα ατομικής και συλλογικής προφύλαξης κλπ., σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΚΕΕΛΠΝΟ και των Ευρωπαϊκών και Διεθνών Οργανισμών.

Η πρακτική και θεωρητική εκπαίδευση των ομάδων ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ και των άλλων υπευθύνων θα συμπληρωθεί και από ειδικούς εκπαιδευτές των ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΕΠΥ.

9ον/ Σε περίπτωση εντοπισμού «ύποπτου προς διερεύνηση ή πιθανού κρούσματος» (βάσει των ορισμών του ECDC), σε ΤΕΠ ή εξωτερικά ιατρεία, υποχρεωτικά ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες:

α) ειδοποιείται η ομάδα ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ, ή ο υπεύθυνος β) το ύποπτο περιστατικό μεταφέρεται σε απομονωμένο θάλαμο, κατά προτίμηση πλησίον των ΤΕΠ ή των εξωτερικών ιατρείων

γ) ειδοποιείται άμεσα το ΕΚΑΒ, για τη μεταφορά του περιστατικού δ) ειδοποιούνται ΚΕΕΛΠΝΟ και ΕΚΕΠΥ

ε) εντοπίζονται άτομα από το προσωπικό ή και άλλοι ασθενείς που κατά την αναμονή ή την εξέταση ήρθαν ενδεχομένως σε επαφή με εκκρίσεις του ύποπτου περιστατικού και απολυμαίνονται.

στ) σε περίπτωση ανάγκης παροχής ιατρικής ή νοσηλευτικής φροντίδας στο

ύποπτο περιστατικό (εντός του απομονωμένου θαλάμου) έως την άφιξη του ΕΚΑΒ, η φροντίδα παρέχεται αποκλειστικά από μέλος ή μέλη της ειδικής ομάδας ιατρονοσηλευτικού προσωπικού των ΤΕΠ.

ζ) σε περίπτωση που το ύποπτο περιστατικό συνοδεύεται από άτομα του οικογενειακού ή φιλικού του περιβάλλοντος, τα άτομα αυτά υποβάλλονται επίσης σε λήψη ιστορικού έως την άφιξη του ΕΚΑΒ και της Ειδικής Μονάδας του ΚΕΕΛΠΝΟ σε ιδιαίτερο χώρο.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΥΠΟΠΤΑ Ή ΠΙΘΑΝΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ ΕΜΠΟΛΑ

10ον / Τα στερεά απόβλητα που προκύπτουν από ύποπτα ή πιθανά περιστατικά Έμπολα χαρακτηρίζονται ως Επικίνδυνα Απόβλητα Αμιγώς Μολυσματικά (ΕΑΑΜ) και η διαχείρισή τους γίνεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΚΥΑ146163/2012 (ΦΕΚ 1537 Β/ 8-5­2012) «Μέτρα και Όροι για τη Διαχείριση Αποβλήτων Υγειονομικών Μονάδων», όπως αναλυτικά προσδιορίζονται για την ως άνω κατηγορία αποβλήτων. Προτεινόμενη μέθοδος επεξεργασίας τους είναι η αποτέφρωση με τους όρους και τις προδιαγραφές της ως άνω ΚΥΑ.

Τα υγρά μολυσματικά απόβλητα προκειμένου να οδηγηθούν στο σύστημα αποχέτευσης πρέπει να απολυμαίνονται υποχρεωτικά με διάλυμα υποχλωριώδους νατρίου.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

11ον/ Οι Διοικητές των Νοσοκομείων, οι υπεύθυνοι των Επιτροπών Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων ή μέλη της ομάδας των ΤΕΠ δεν προβαίνουν σε ανακοινώσεις προ τα ΜΜΕ, παρά μόνο μετά από συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας, που κεντρικά αναλαμβάνει την επικοινωνία του κινδύνου.

Προϋπόθεση για την ορθή εφαρμογή των οδηγιών είναι η καλή γνώση του ορισμού κρούσματος αιμορραγικού πυρετού Έμπολα (Παράρτημα 1), ο οποίος υφίσταται επικαιροποίησεων, οπότε και συστήνεται η αναζήτηση του στην ιστοσελίδα του ΚΕΕΛΠΝΟ (http://www.keelpno.gr ).

Παρακαλείστε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω, καθώς και των Οδηγιών του ΚΕΕΛΠΝΟ που επισυνάπτονται.

Η επικαιροποίηση των πληροφοριών και ειδικότερα των αποτελεσμάτων των τηλεδιασκέψεων που διεξάγονται σε εβδομαδιαία βάση μεταξύ των Ευρωπαϊκών Αρχών (Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ECDC), των Κρατών-Μελών της ΕΕ και του ΠΟΥ, καθώς και γενικές ή ειδικές πληροφορίες σχετικά με την επιδημία Έμπολα και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της, θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr), σε ειδική κατηγορία με τη σήμανση «Έμπολα».

Είμαστε στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και πληροφορίες στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Υγείας: secretarv.gen.dv@vvka.gov.gr. της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής: gddy@moh.gov.gr και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής: ddy@yyka.gov.gr.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Δημόσια Υγεία - Υγιεινή, Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s