Επιμορφωτικό πρόγραμμα : Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων»


εκπαιδευτικό εξ αποστάσεως πρόγραμμα με τίτλο «Χρηματοδοτικά  Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων».  Το πρόγραμμα αφορά όλους τους Δημοσίους Υπαλλήλους και τους προσδίδει 50 μόρια τα οποία είναι το μέγιστο που προβλέπει ο Κώδικας Δημοσίων Υπαλλήλων και προσμετρούν στην ιεραρχική τους εξέλιξη. Το πρόγραμμα είναι εξολοκλήρου online. Μπορούν ,αν επιθυμούν, να το παρακολουθήσουν και μη Δημόσιοι Υπάλληλοι. Η επόμενη σειρά θα ξεκινήσει στις 15/10. Το κόστος είναι 350 ευρώ (με ευκολίες)ή  300 ευρώ (άπαξ καταβολή).Αξιολογείστε με μικρές ενδιάμεσες εργασίες και όλο το υλικό είναι ανηρτημένο στην διάθεση του κάθε εκπαιδευόμενου. Τα επισυναφθέντα αρχεία θα τα δείτε ή στο κάτω μέρος του μηνύματος ή στην επάνω πλευρά.

Το πρόγραμμα αυτό φέρει τον κωδικό πιστοποίησης  338/8-5-2012 της Κεντρικής Επιτροπής Πιστοποίησης  (Υπ. Απόφ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58 οικ.19975,ΦΕΚ Β’ 1592 -30/9/2010).

1.Σύντομη περιγραφή

Εν μέσω της τρέχουσας δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, η αξιοποίηση των κάθε είδους χρηματοδοτικών δυνατοτήτων που προσφέρουν η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλοι Διεθνείς Οργανισμοί είναι κρίσιμη και καθοριστική για την ανάπτυξη των αναγκαίων δημοσίων πολιτικών. Για να διευκολυνθεί και να εντατικοποιηθεί η αξιοποίηση των διαθέσιμων αυτών πόρων απαιτείται τα αρμόδια στελέχη των υπηρεσιών της Κεντρικής και Περιφερειακής διοίκησης αλλά και της καθ’ ύλη και κατά τόπο Αυτοδιοίκησης να είναι εξοικειωμένα με τα χρηματοδοτικά αυτά πλαίσια.

2.Σκοπός του Προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων  που θα επιτρέπουν στους εκπαιδευθέντες να κατανοούν τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται εντός του ενωσιακού και του διεθνούς περιβάλλοντος καθώς και τους τρόπους αξιοποίησής τους.

 1. Διάρκεια σε ώρες

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 350 ώρες κατάρτισης με μεθοδολογία εξ αποστάσεως. Το πρόγραμμα  θα  είναι εξολοκλήρου on-line, θα είναι ασύγχρονο  και στις 350 ώρες συμπεριλαμβάνονται on-line εργασίες και μελέτες παρακολούθησης. Παράλληλα θα υπάρχει όλο το απαιτούμενο εκπαιδευτικό- υποστηρικτικό υλικό που απαιτείται .Οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν να μπαίνουν από όποιο σημείο βρίσκονται 24 ώρες το εικοσιτετράωρο και να εργάζονται όποτε και όσο τους εξυπηρετεί.

 1. Ομάδα -Στόχος

Το πρόγραμμα μπορούν να  παρακολουθήσουν υπάλληλοι των κάθε είδους Φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της καθ’ Ύλην (ΝΠΔΔ-ΝΠΙΔ) και κατά Τόπο Αυτοδιοίκησης κατηγορίας: ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ. Το πρόγραμμα ουσιαστικά αφορά υπαλλήλους  που ασκούν ή επιθυμούν να ασκήσουν αρμοδιότητες σε υπηρεσίες σχεδιασμού και διαχείρισης αναπτυξιακών ή κοινωνικών προγραμμάτων με δυνατότητες χρηματοδότησης μέσα από διεθνή και ευρωπαϊκά προγράμματα.

 1. Θεματικές ενότητες

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τις κάτωθι θεματικές ενότητες

 • Εισαγωγή στην Εξ Αποστάσεως Μαθησιακή

Μεθοδολογία και στο Πρόγραμμα

 • Εισαγωγή στο Διεθνές Δίκαιο
 • Εισαγωγή στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο
 • Εισαγωγή στην Οργάνωση και τη Λειτουργία

των Διεθνών Οργανισμών

 • Οργάνωση και Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Ευρωπαϊκή Δημόσια Πολιτική
 • Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία
 • Ευρωπαϊκές Πρωτοβουλίες και τα

Χρηματοδοτικά τους Μέσα

 • Διεθνείς Χρηματοδοτήσεις από άλλες πηγές  
 • Εισαγωγή στις Τεχνικές του Διοικητικού  

Προγραμματισμού

 • Σχεδιασμός και Υλοποίηση Προγραμμάτων  
 • Διαδικασίες Πρόσβασης στα  

Χρηματοδοτικά Εργαλεία

 • Διαδικασίες ελέγχου και Παρακολούθησης

                                                                                                      

Εκπαιδευτική διαδικασία

Το πρόγραμμα προσφέρεται με το σύστημα της διαδικτυακής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Το εκπαιδευτικό υλικό θα έχει ψηφιακή μορφή και θα βρίσκεται  αναρτημένο σε ειδική ιστοσελίδα στην οποία οι εκπαιδευόμενοι θα έχουν αποκλειστική πρόσβαση με χρήση κωδικών.

Η πρόσβαση θα είναι εφικτή 24 ώρες το 24ωρο και 7 ημέρες την εβδομάδα

Έτσι η μαθησιακή διαδικασία θα ελέγχεται αποκλειστικά από τον εκπαιδευόμενο ο οποίος θα μπορεί να επιλέξει τόσο την ώρα πρόσβασης όσο καί τον συνολικό χρόνο που διαθέτει κάθε φορά στην μαθησιακή διαδικασία. Πρόκειται δηλαδή για μιά ιδιαίτερη ευέλικτη μεθοδολογία που προσαρμόζεται στις ανάγκες του εκπαιδευόμενου.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη κειμένων που έχουν γραφτεί ειδικά για το πρόγραμμα και δίνουν την ουσία των γνώσων και την απαραίτητη πληροφόρηση απλά και συνοπτικά .
 • Παρακολούθηση ηχογραφημένων διαλέξεων / παρουσιάσεων με power-point.
 • Test αυτοαξιολόγησης με τα οποία ο εκπαιδευόμενος θα μπορεί να ελέγχει ο ίδιος την πρόοδό του
 • Σύντομες πρακτικές εφαρμογές
 • Τελική εργασία
 • Ο εκπαιδευόμενος θα έχει την δυνατότητα διαρκούς διαδικτυακής επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή κάθε θεματικής ενότητας για ερωτήσεις, διευκρινίσεις και επίλυση αποριών

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με τους διδάσκοντες στο ξεκίνημα και στο κλείσιμο του προγράμματος με προαιρετική συμμετοχή.

Εκπαιδευτικό –υποστηρικτικό υλικό

Το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού δίνει έμφαση στην πρακτική εφαρμογή και προσφέρει στους εκπαιδευόμενους όχι μόνο γνώση της μεθοδολογίας αλλά και χρηστικά εργαλεία.

Θα υπάρχει διαδικτυακή πρόσβαση σε μόνιμα αναρτημένο ψηφιακό υλικό,

 • power point με ηχογραφημένη διάλεξη /παρουσίαση
 • ψηφιακό υλικό βασικής μελέτης (σημειώσεις)
 • ψηφιακό συμπληρωματικό υλικό (ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία, βιβλιογραφία κλπ)
 • πρακτικά εργαλεία (τεχνικά δελτία, έντυπα, πρότυπα εγγράφων κλπ)
 • on-line tests

Διδακτικό Προσωπικό

Οι διδάσκοντες  είναι  έμπειρα στελέχη τόσο από το εθνικό όσο και το ευρωπαϊκό επίπεδο και καθηγητές ΑΕΙ με εξειδίκευση στα αντικείμενα του προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

Η ημερολογιακή διάρκεια του προγράμματος θα είναι 3 μήνες.

Εναρξη του προγράμματος

Ο εικοστός έβδομος κύκλος θα ξεκινήσει στις 15/10/ 2014.

Αξιολόγηση – πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων

 Θα υπάρχει μία συνεχής διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευομένων με εκπόνηση ενδιάμεσων εργασιών και τελικής εργασίας

Η προϋπόθεση της παρακολούθησης του 80% των προγραμματισμένων ωρών επιμόρφωσης, θα προκύπτει από την επιτυχή αξιολόγηση των ενδιαμέσων σύντομων εργασιών -πρακτικών εφαρμογών.

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα εκπονούν τελική εργασία και βάσει της βαθμολογίας της εργασίας και την επιτυχή αξιολόγηση των ενδιαμέσων εργασιών, θα χορηγείται στο συμμετέχοντα Βεβαίωσης Πιστοποίησης  με αναγνώριση των αντίστοιχων Μορίων Επιμόρφωσης

Συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα  :

Είναι πιστοποιημένο και  οι εκπαιδευθέντες αποκτούν  50 μόρια σύμφωνα   με το θεσμικό πλαίσιο εκπαίδευσης των δημοσίων υπαλλήλων

Προσφέρει γνώσεις αλλά και πρακτικές δεξιότητες σε ένα θέμα αιχμής

Είναι ιδιαίτερα προσιτό από πλευράς κόστους

Κόστος προγράμματος και τρόποι πληρωμής:

Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 350 ευρώ.

Οι τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

 1. Μετρητοίς 350 ευρώ (50 η εγγραφή και 300 το εκπαιδευτικό πρόγραμμα) Σε περίπτωση που κάποιος επιθυμεί να προπληρώσει τό σύνολο του ποσού η     εγγραφή είναι δωρεάν
 2. Με πιστωτική κάρτα visa ή master μέχρι και 4 δόσεις. Σε περίπτωση και εδώ, που κάποιος επιθυμεί να  προπληρώσει τό σύνολο του ποσού μέσω της κάρτας,η  εγγραφή είναι δωρεάν
Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επιμόρφωση - Σεμινάρια - Συνέδρια. Bookmark the permalink.

One Response to Επιμορφωτικό πρόγραμμα : Χρηματοδοτικά Εργαλεία και Μηχανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Άλλων Διεθνών Φορέων»

 1. Ο/Η Μάρκος Καπίρης λέει:

  Νομίζω αρκετα μας χρέωσαν, μας υποχρέωσαν και μας υπερχρέωσαν μεχρι σήμερα με το χρήμα τους….. δεν θελουμε άλλο χρήμα……

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.