Διανομή γάλακτος στα σχολεία-Κατάρτιση στρατηγικής από τα κράτη-μέλη


ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1047/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 29ης Ιουλίου 2014 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά την εθνική ή περιφερειακή στρατηγική που καταρτίζονται από τα κράτη μέλη για τους σκοπούς του καθεστώτος διανομής γάλακτος στα σχολεία.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων και την κατάργηση των κανονισμών (ΕΟΚ) αριθ. 922/72, (ΕΟΚ) αριθ. 234/79, (ΕΚ) αριθ. 1037/2001 και (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 του Συμβουλίου, και ιδίως το άρθρο 27 παράγραφος 1 στοιχείο β),

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

1) Το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 ορίζει ότι, από 1ης Αυγούστου 2015, τα κράτη μέλη που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο καθεστώς διανομής γάλακτος στα σχολεία είναι υποχρεωμένα να διαθέτουν, σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, σχέδιο στρατηγικής για την εφαρμογή του.

2) Το άρθρο 26 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 προβλέπει ότι κατά την κατάρτιση του οικείου σχεδίου στρατηγικής, τα κράτη μέλη καταρτίζουν κατάλογο των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που θα είναι επιλέξιμα στο πλαίσιο των αντίστοιχων οικείων καθεστώτων. Προκειμένου να καταστεί αποτελεσματικότερο το καθεστώς διανομής γάλακτος στα σχολεία, η στρατηγική των κρατών μελών πρέπει να περιλαμβάνει και άλλα βασικά στοιχεία, και δη την ηλικιακή ομάδα των παιδιών και τη συχνότητα διανομής, τις προσωρινές δαπάνες στο πλαίσιο του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την προοπτική πραγματοποίησης εθνικών πληρωμών και των ρυθμίσεων για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος.

3) Όταν κράτος μέλος προβλέπει συνοδευτικά μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καλείται να περιγράφει τα μέτρα αυτά και στη στρατηγική του.

4) Πρέπει να θεσπιστούν διατάξεις σχετικά με την υπό κατάρτιση εθνική ή περιφερειακή στρατηγική των κρατών μελών για τους σκοπούς του καθεστώτος διανομής γάλακτος στα σχολεία. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να εφαρμόζονται από το 2015,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

Άρθρο 1
Στρατηγική

1. Η στρατηγική για την εφαρμογή του καθεστώτος διανομής γάλακτος στα σχολεία που πρέπει να καταρτιστεί από τα κράτη μέλη, όπως αναφέρεται στο άρθρο 26, παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, πρέπει να υποβάλλεται στην Επιτροπή μέχρι την 1η Ιουλίου κάθε έτους.

2. Η στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) το διοικητικό επίπεδο στο οποίο πρέπει να διανέμεται το σχολικό γάλα·

β) κατάλογο των ειδών γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων που προσδιορίζονται από τους κωδικούς ΣΟ και επιλέγονται βάσει του καθεστώτος, καθώς και επεξήγηση της διαδικασίας για τον καθορισμό των προς παράδοση προϊόντων·

γ) τις ρυθμίσεις προμήθειας προϊόντων στο πλαίσιο του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένης της συχνότητας και του χρονοδιαγράμματος διανομής, καθώς και τους δικαιούχους που καλύπτονται από το σύστημα·

δ) τις προσωρινές δαπάνες στο πλαίσιο του καθεστώτος, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με το κατά πόσον κάποια εθνική πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το άρθρο 217 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, αναφέροντας τα μέσα χρηματοδότησης των σχετικών πληρωμών·

ε) τις ρυθμίσεις αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας του καθεστώτος.

3. Όταν τα κράτη μέλη αποφασίζουν να θεσπίσουν συνοδευτικά μέτρα για το πρόγραμμα «Γάλα στα σχολεία» σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013, καλούνται να περιγράφουν στη στρατηγική τους τα μέτρα αυτά, καθώς και τους στόχους και τα αναμενόμενα οφέλη των μέτρων και τον τρόπο με τον οποίο θα χρηματοδοτούνται.

Άρθρο 2
Έναρξη ισχύος

Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από το 2015.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 29 Ιουλίου 2014.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

http://www.oenet.gr

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Σχολική υγιεινή. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.