Αριθμ. Κ1−1480 Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις

Α. του N. 4264/2014 (Α’118) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 36 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,

Β. της παρ. 11 του άρθρου 10 του N. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές δια­τάξεις» (199 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του N. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (100 Α’) και με την παρ 11 του άρθρου 11 του N. 4038/2012 «Επεί­γουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του με­σοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α’ 14),

Γ. του N. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομο­θεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινο­βουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» (63 Α’) και συγκεκριμένα των άρθρων 7, 9 §3, 14 και 17,

Δ. των εδ. 39 και 40 της παρ. 6 του άρθρου 94 και της παρ. 3 του άρθρου 283 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχι­τεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α’),

Ε. του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (185 Α’), όπως ισχύει,

ΣΤ. του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (51 Α’),

Ζ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθε­σίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α’),

Η. του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α’141)- Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγω­νιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (152 Α’),

Θ. του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρω­τών Υπουργών και Υφυπουργών» (134 Α’),

Ι. της αριθμ. Κ1-3508/29-12-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυ­ξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλ­λοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας» (3009 Β’),

Κ. της αριθμ. 34658/4.7.2014 απόφασης του Πρωθυ­πουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι­κότητας « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (1825 Β’).

 1. Το γεγονός ότι, με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, απο­φασίζουμε:

Άρθρο 1

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

 1. Προκειμένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις του άρ­θρου 36 του Νόμου 4264/0214 (Α’118) απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων, στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριων ή μικτών. Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασμένοι μόνιμα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερβαίνει τα 1.000 μ2. Η άδεια καταλληλότητας χορη­γείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου των εκθεσιακών κέντρων και χώρων.
 2. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύ­ριος, νομέας ή κάτοχος των εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγρά­φου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

 1. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων και χώρων που είναι στεγασμένοι, μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριοι ή μικτοί, χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρε­σίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου τους.
 2. Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

(α) Πλήρη στοιχεία του κυρίου, νομέα ή κατόχου, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

(β) Σχεδιαγράμματα (ήτοι τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης χώρου), στο οποίο να εμφαίνονται η περιοχή και ο χώρος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση, καθώς και σε κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κιν­δύνου, οι χώροι πυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι επισκεπτών, το πλάτος των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι:

 • μικρότερο των δύο (2) μέτρων, προκειμένου για εκ­θέσεις που απευθύνονται σε εμπορικούς επισκέπτες και
 • μικρότερο των τριών (3) μέτρων, προκειμένου για εκθέσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (εξαιρου- μένων των βοηθητικών διαδρόμων).

Το σχεδιάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαί­ωση διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία να προ­κύπτει η καταλληλότητα του χώρου για τη διενέργεια εκθέσεων.

Τα κέντρα και οι χώροι που λειτουργούν ως εκθεσι­ακοί από τον Απρίλιο του 1997 πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4 μέτρα σε ποσοστό 75% της συνολικής επιφάνειας τους, του δε υπολοίπου όχι μικρότερου των 3 μέτρων, και η αντοχή του δαπέδου να είναι τουλάχι­στον 500 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.

(γ) Στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, ώστε να αναζητηθεί υπηρεσιακά εφόσον απαιτείται από την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2002 (ΦΕΚ 1022/ Β’/02) σχετικά με την «Κατάταξη έργων και δραστη­ριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986.. », όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή κατόχου ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας. Συγκεκριμένα για το χώρο στάθ­μευσης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις, δα) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώ­ρους στην Περιφέρεια Αττικής πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 111/2004 (76 Α’), δβ) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώ­ρους στις πόλεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α’/17-9-96) και στις εκτός σχε­δίου περιοχές στα διοικητικά όρια των δήμων αυτών, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής απόφα­σης του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας, δγ) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώ­ρους στις πόλεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α’/17-9-96) και στις εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια των δήμων αυ­τών, και εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250μ. με στάση/σταθμό δημοσίου μέσου μαζικής μεταφοράς, η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 100 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθη­τικού χώρου). Σε αντίθετη περίπτωση, η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 50 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύρι­ου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου), δδ) για υπαίθριους χώρους με ή χωρίς προσωρινές κα­τασκευές στους οποίους υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250μ. με στάση/σταθμό δημοσίου μέσου μαζικής μετα­φοράς, η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 100 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου),

δε) για υπαίθριους χώρους με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές στους οποίους η πρόσβαση γίνεται με ιδιω­τικά μέσα μεταφοράς (Ι.Χ., λεωφορεία κ.λπ.) η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 50 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύ­ριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου), δστ) για μεικτούς εκθεσιακούς χώρους, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει πόσες θα είναι οι θέσεις στάθμευσης και ότι έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεχωριστά για το στεγασμένο και τον υπαί­θριο χώρο.

(ε) Στοιχεία των πιστοποιητικών των αρμοδίων υπη­ρεσιών, και συγκεκριμένα της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κοινού, τις κα­τάλληλες συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δή­μου προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται εντός 15 ημερών να αναζητά υπηρεσιακώς αντίγραφα των ως άνω πιστοποιητικών.

(στ) Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστήριου συμβολαίου, από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημία) και πυρός.

 1. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων και χώρων χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την αίτηση του ενδιαφερομέ­νου. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμί­ας η αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων λογίζεται ότι έγινε δεκτή.
 2. Η άδεια καταλληλότητας των μόνιμα στεγασμέ­νων εκθεσιακών κέντρων και χώρων ισχύει για πέντε χρόνια. Αν μεταβληθεί το πρόσωπο του κυρίου, νομέα ή κατόχου του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, η άδεια καταλληλότητας ισχύει μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος ισχύος της, με την προϋπόθεση ότι η σχετική μεταβολή θα σημειωθεί στην άδεια.

Μετά τα 5 χρόνια ανανεώνεται για το ίδιο χρονικό δι­άστημα με υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή κατό­χου ότι δεν έχουν μεταβληθεί ή παύσει να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αρχική άδεια και με αυτοψία της αδειοδοτούσας Αρχής.

 1. Η άδεια καταλληλότητας των υπαίθριων εκθεσιακών κέντρων και χώρων με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές ή του υπαίθριου τμήματος μικτών χώρων ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η έκθεση, για την οποία χορηγήθηκε.
 2. Η άδεια καταλληλότητας του υπαίθριου τμήματος του Ζαππείου Μεγάρου (Α.Ν. 1920/1939, Α’ 346), η διοί­κηση και διαχείριση του οποίου ανήκει στο ν.π.δ.δ. «Επι­τροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» (Π.Δ. 295/1998, Α’ 213) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών (Π.Δ. 346/1997, Α’ 238), και το οποίο (υπαίθριο τμήμα) εκμισθώνεται σε τρίτους με βάση τον «Κανονισμό για τη διαδικασία και τους όρους παραχώρησης των αιθουσών και λοιπών χώρων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς και της γύρω περιοχής για την τέλεση εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων» (Υ.Α. 1062842/1478/Β00011/2007, Β’ 1199), ισχύει για δύο (2) χρόνια, εκτός αν στο μεσοδιάστημα μεταβληθούν ή παύσουν να συντρέχουν οι όροι και προ­ϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκε.
 3. Η άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Τε­χνικών Υπηρεσιών των Δήμων (όπως εν ενεργεία λι­μάνια, μαρίνες, στρατιωτικά και πολιτικά αεροδρόμια) χορηγείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται σύμφωνα με το νόμο, και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 4. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο κράτους μέλος της Ε.Ε ή κράτους της Ε.Ο.Χ. ο οποίος είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος χώρου μόνιμα στεγασμένου ή υπαίθριου με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές στην ελληνική επικρά­τεια, τον οποίο προτίθεται να διαθέσει περιστασιακά για τη διοργάνωση εκθέσεων, οφείλει να λάβει άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρο 3

Έλεγχος – κυρώσεις

 1. Σε περίπτωση λειτουργίας εκθέσεων σε εκθεσιακό κέντρο και χώρο χωρίς ο κύριος, νομέας ή κάτοχος αυ­τού να διαθέτει άδεια καταλληλότητας του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, επιβάλλεται σε βάρος του κυρίου, νομέα ή κατόχου:

(α) πρόστιμο ποσού 15.000 ευρώ για μόνιμα στεγα­σμένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους με επιφάνεια πάνω από 1.000 μ2 μέχρι 5.000 μ2 και ποσού 30.000 ευρώ για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους με επιφάνεια άνω των 5.000 μ2.

 

Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις παραβάσεις, η χορηγηθείσα άδεια καταλληλότη­τας για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, ανακαλείται οριστικά.

(β) πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ για εκθεσιακά κέντρα και χώρους προσωρινά στεγασμένους, υπαίθριους ή μικτούς, με επιφάνεια μέχρι 5.000 μ[1]. Αν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 5.000 μ2, το παραπάνω ποσό προσαυξά­νεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 μ2.

 1. Το συνολικό ποσό των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Δήμου, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο.
 2. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων και δικαιολογητικών, τα οποία υποβλήθηκαν από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, προκειμένου να του χορηγηθεί από την Τε­χνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου σχετική άδεια, τότε η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται οριστικά.
 3. Ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων της πα­ρούσας και η διαπίστωση των παραβάσεων θα γίνεται από τα όργανα του Δήμου στα όρια του οποίου λει­τουργούν τα εκθεσιακά κέντρα και χώροι.

Άρθρο 4

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άδειες καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώ­ρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Κ1-3508/2011 κοινής υπουργικής απόφασης (Β’3009) ισχύουν μέχρι την λήξη τους. Μετά το πέρας της ισχύος τους, πρέπει να εκδοθούν εκ νέου, βάσει των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 5

Προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις στο μέτρο που ρυθμίζουν με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμί­ζονται με την παρούσα καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΚΟΥΜΑΤΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s