Νέες προδιαγραφές σε πρόσθετα τροφίμων δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης


Αποστολή κανονισμών της Επιτροπής που τροποποιούν το παράρτημα ΙΙ του καν. (EK) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τα πρόσθετα τροφίμων και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 σχετικά με τη θέσπιση προδιαγραφών.

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Α) Ο κανονισμός (ΕΕ) 923/2014 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη χρήση λακών αργιλίου που παρασκευάζονται από ριβοφλαβίνες (E 101) και κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες (Ε 120) σε ορισμένες κατηγορίες τροφίμων και του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 όσον αφορά τις προδιαγραφές για τις ριβοφλαβίνες (E 101) (EΕ L 252/26.08.2014, σελ.11‐17)

Β) Ο κανονισμός (ΕΕ) 957/2014 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, καθώς και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 231/2012 όσον αφορά την αφαίρεση των εστέρων του μοντανικού οξέος (Ε 912) (EΕ L 270/11.09.2014, σελ.1‐3).

Γ) Ο κανονισμός (ΕΕ) 966/2014 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 231/2012 όσον αφορά στις προδιαγραφές για το προπιονικό ασβέστιο (L272/13.09.2014, σελ. 1‐2) και

Δ) Ο κανονισμός (ΕΕ) 969/2014 της Επιτροπής, ο οποίος τροποποιεί το παράρτημα ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όσον αφορά τη συνδυασμένη χρήση ασκορβικού ασβεστίου (Ε 302) και του αλγινικού νατρίου (Ε 401) σε ορισμένα μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά (L272/13.9.2014, σελ.8‐10).

Ειδικότερα:

Α) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 923/2014, επιτρέπεται η χρήση λακών αργιλίου από ριβοφλαβίνες (Ε101), οπότε η χρωστική αυτή προστίθεται στον Πίνακα 3 (χρωστικές που μπορούν να χρησιμοποιούνται με τη μορφή λακών) του Μέρους Α του Παραρτήματος ΙΙ του Καν. (ΕΚ) 1333/2008 και επεκτείνεται η χρήση λακών αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ και καρμίνες (Ε120).

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Αυγούστου 2014 επιτρέπονται μόνο οι λάκες αργιλίου που παρασκευάζονται από τις χρωστικές που απαριθμούνται στον πίνακα 3 του μέρους Α του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 και μόνο στις κατηγορίες τροφίμων για τις οποίες προβλέπονται διατάξεις σχετικά με τα ανώτατα επιτρεπτά όρια αργιλίου προερχόμενου από λάκες, στο μέρος Ε του εν λόγω παραρτήματος. Οι τροποποιήσεις σχετικά με τους όρους και τα επίπεδα χρήσης των λακών αργιλίου στηρίχθηκαν σε γνωμοδότηση της EFSA, το 2008, για μείωση του ανεκτού ορίου εβδομαδιαίας πρόσληψης (ΑΟΕΠ) για το αργίλιο σε 1mg/kg σωματικού βάρους/εβδομάδα, αλλά και στο γεγονός ότι γενικώς γινόταν υπέρβαση του αναθεωρημένου ΑΟΕΠ ιδίως από παιδιά, σε σημαντικό τμήμα της Ένωσης. Οι λάκες αργιλίου από ριβοφλαβίνες πρόκειται να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά με τις λάκες αργιλίου άλλων κίτρινων χρωστικών σε κατηγορίες τροφίμων στις οποίες ήδη επιτρέπεται η χρήση λακών αργιλίου.

Τα επίπεδα χρήσης που ζητήθηκαν για τις λάκες αργιλίου από κοχενίλη, καρμινικό οξύ, καρμίνες είναι χαμηλά και η επέκταση χρήσης τους αφορά είτε προϊόντα με περιορισμένο αγοραστικό κοινό, είτε προϊόντα τα οποία δεν καταναλώνονται από παιδιά. Δεδομένων των ανωτέρω, οι αλλαγές που επιφέρει ο εν λόγω κανονισμός δεν αναμένεται να έχουν επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, για το λόγο αυτό δεν ζητήθηκε η γνωμοδότηση της EFSA.

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012 όσον αφορά τις προδιαγραφές για τα πρόσθετα τροφίμων πρέπει να τροποποιηθούν οι προδιαγραφές του προσθέτου Ε 101, επειδή η χρήση χρωστικών υλών υπό μορφή λακών αργιλίου προβλέπεται μόνο όταν αυτό αναφέρεται ρητά στις προδιαγραφές τους.

Κατά συνέπεια:

1) Στο μέρος Α, πίνακας 3 του παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008 παρεμβάλλεται η εγγραφή για το πρόσθετο Ε 101 Ριβοφλαβίνες.

2) Στο μέρος Ε επεκτείνεται η χρήση της χρωστικής Ε 120 υπό μορφή λακών αργιλίου στις ακόλουθες εννέα (9) κατηγορίες και υποκατηγορίες τροφίμων με τους κατά περίπτωση περιορισμούς ή εξαιρέσεις και θεσπίζονται ανώτατα όρια για το αργίλιο για κάθε μία από τις κατηγορίες αυτές: ωριμασμένο τυρί, παρασκευάσματα κρέατος όπως ορίζονται στον καν. (ΕΚ) 853/2004, επεξεργασμένα ψάρια και αλιευτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένων των μαλακίων και των καρκινοειδών, αυγά ψαριών, αλκοολούχα ποτά όπως ορίζονται στον καν. (ΕΚ) 110/2008, αρωματισμένοι οίνοι, αρωματισμένα ποτά με βάση τον οίνο, αρωματισμένα κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων, άλλα ποτά με αλκοόλη συμπεριλαμβανομένων των μειγμάτων ποτών με αλκοόλη με μη αλκοολούχα ποτά και των αποσταγμάτων με λιγότερο από 15% αλκοόλη.

3) Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 231/2012, στις προδιαγραφές για το πρόσθετο Ε 101 (i) Ριβοφλαβίνη και (ii) 5΄‐Φωσφορική ριβοφλαβίνη προστίθεται η αναφορά ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται οι λάκες αργιλίου αυτής της χρωστικής ύλης.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 923/2014 ισχύει από 14 Σεπτεμβρίου 2014.

Β) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 957/2014 αφαιρούνται οι εστέρες του μοντανικού οξέος (Ε 912) από τον ενωσιακό κατάλογο των εγκεκριμένων προσθέτων τροφίμων και συγκεκριμένα από το παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 και το παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 231/2012, λόγω της έλλειψης επιστημονικών δεδομένων για την ολοκλήρωσή της αξιολόγησής του από την EFSA.

Οι εστέρες του μοντανικού οξέος (Ε 912) είναι κηροί εγκεκριμένοι ως υλικά γλασαρίσματος για επιφανειακή επεξεργασία εσπεριδοειδών, πεπονιών, παπάγια, μάνγκο, αβοκάντο και ανανάδων, σύμφωνα με το παράρτημα II του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1333/2008. Σημειώνεται ότι οι εστέρες του μοντανικού οξέος (Ε 912) είναι ανάμεσα στα πρόσθετα τροφίμων με τη μεγαλύτερη προτεραιότητα αναφορικά με την εκτίμηση της επικινδυνότητάς τους.

Κατά συνέπεια διαγράφονται οι εγγραφές για το πρόσθετο Ε 912 στα εξής σημεία:

1) Στο παράρτημα ΙΙ του καν. (ΕΚ) 1333/2008,

α) Μέρος Β, τμ. 3 «Πρόσθετα τροφίμων πλην των χρωστικών και των γλυκαντικών»,
β) Μέρος Ε, κατηγορία τροφίμων 4.1.1 «Ολόκληρα νωπά φρούτα και λαχανικά» και

2) Στο παράρτημα του καν. (ΕΕ) 231/2012 (προδιαγραφές προσθέτων τροφίμων).

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 957/2014 ισχύει από 30 Σεπτεμβρίου 2014.

Γ) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 966/2014 τίθεται ως νέο ανώτατο όριο φθορίου τα 20 mg/kg αντί των 10 mg/kg στις προδιαγραφές του παραρτήματος του κανονισμού (ΕΕ) 231/2012 για το προπιονικό ασβέστιο (Ε 282).

Το νέο όριο των 20 mg/kg είναι πολύ κάτω από τα ανώτατα όριο φθορίου που ισχύουν σήμερα για άλλα πρόσθετα τροφίμων. Δεδομένου ότι η εν λόγω επικαιροποίηση των προδιαγραφών δεν αναμένεται να έχει επίδραση στην ανθρώπινη υγεία, δεν είναι αναγκαίο να ζητηθεί η γνώμη της EFSA.

Κατά συνέπεια:

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΕ) 231/2012 η προδιαγραφή για την περιεκτικότητα σε φθόριο του προπιονικού ασβεστίου (Ε 282) αλλάζει σε 20 mg/kg κατ’ ανώτατο όριο.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 966/2014 ισχύει από 2 Οκτωβρίου 2014.

Δ) Με τον κανονισμό (ΕΕ) 969/2014 εγκρίνεται η χρήση του αλγινικού νατρίου (Ε 401) σε συνδυασμό με το ασκορβικό ασβέστιο (Ε 302), ως υλικών γλασαρίσματος σε ορισμένα προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά έτοιμα για κατανάλωση, με καθορισμένο ανώτατο επίπεδο για τα πρόσθετα αυτά 2.400 mg/kg και 800 mg/kg αντίστοιχα. Η συνδυασμένη χρήση των προσθέτων αυτών δημιουργεί βρώσιμη πηκτή, η οποία εφαρμόζεται στην επιφάνεια των φρούτων και των λαχανικών και σχηματίζει επίστρωση που ενεργεί ως φυσικό εμπόδιο στο οξυγόνο και την υγρασία, επιτρέποντας την καλύτερη και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συντήρηση τους.

Λόγω του ότι δεν έχει καθοριστεί αποδεκτή ημερήσια πρόσληψη για το ασκορβικό ασβέστιο (Ε 302) και το αλγινικό νάτριο (Ε 401), η έγκριση της χρήσης τους ως υλικών γλασαρίσματος σε προσυσκευασμένα, διατηρημένα με απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στην ανθρώπινη υγεία, στα επίπεδα που απαιτούνται για την επίτευξη του επιθυμητού τεχνολογικού αποτελέσματος. Για το λόγο αυτό δεν ζητήθηκε η γνώμη της Eυρωπαϊκής Aρχής για την Aσφάλεια των Tροφίμων (EFSA).

Κατά συνέπεια:

Στο μέρος Ε του παραρτήματος ΙΙ του κανονισμού (ΕΚ) 1333/2008 στην κατηγορία τροφίμων 04.1.2 «Αποφλοιωμένα, κομμένα και λεπτοτεμαχισμένα φρούτα και λαχανικά» προστίθεται η εγγραφή για το αλγινικό νάτριο (Ε 401) με ανώτατο όριο 2.400 mg/kg, με την υποσημείωση ότι χρησιμοποιείται μόνο σε συνδυασμό με το Ε 302 (ανώτατο επίπεδο του Ε 302 στο τελικό τρόφιμο: 800 mg/kg), ως υλικών γλασαρίσματος και μόνο στα προσυσκευασμένα, διατηρημένα σε απλή ψύξη, μη επεξεργασμένα φρούτα και λαχανικά έτοιμα για κατανάλωση.

Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 969/2014 ισχύει από 2 Οκτωβρίου 2014.

Παρακαλούμε οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών του Γ.Χ.Κ. να φροντίσουν να λάβει γνώση ενυπόγραφα το τεχνικό προσωπικό.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

Ω9ΥΛΗ-ΗΘ1

17.09.2014

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΜΗΜΑ Α’

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης
Ιωάννης Γαρδίκης

WWW.OENET.GR

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Ασφάλεια τροφίμων, Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s