ΕΦΕΤ : Εφαρμογή των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4235/2014 σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον τομέα των τροφίμων .


Πολύ θετική , κατά τη γνώμη μου , εξέλιξη που ξεκαθαρίζει τις προθέσεις και το τοπίο περί αρμοδιοτήτων και δίνει πιθανά λύση στα προβλήματα που προέκυψαν από την κατάργηση του άρθρου 17 της 96967/2012

Α.Παπαδάκης

ΘΕΜΑ:     Εφαρμογή των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4235/2014 σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον τομέα των τροφίμων .

Σχετ.: 1. Εγκύκλιος του ΕΦΕΤ 3701/26.02.2014

 1. Το υπ’ αριθ. 11933/10-7-2014 έγγραφο διαβίβασης Υ.Α

434/82574/2014

 1. Απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ 275/28.08.14.

Σε συνέχεια των εγγράφων (σχετ, 1 και 2) με τα οποία έχετε ενημερωθεί για:

α. το Ν.4235/2014 «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων»

β. την 434/82574/2014 Υ.Α. «Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 (Α’32) στους τομείς των τροφίμων, της υγείας και προστασίας των ζώων και της διαχείρισης ζωικών υποπροϊόντων και παράγωγων προϊόντων αυτών»,

αποστέλλεται η υπ’ αριθ. 275/28.08.14 απόφαση του ΔΣ του ΕΦΕΤ με την οποία σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν,4235/2014 καθορίζονται οι διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων και εξέτασης ενστάσεων, που αφορούν τον επίσημο έλεγχο τροφίμων και εμπίπτει αποκλειστικά στο πεδίο αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω ολοκληρώνεται το απαιτούμενο ρυθμιστικό πλαίσιο εφαρμογής του νέου κυρωτικού συστήματος και οι αρμόδιες αρχές μπορούν απρόσκοπτα να εφαρμόσουν τη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε εκκρεμείς και τρέχουσες υποθέσεις.

Στη κατεύθυνση της διασφάλισης ενιαίου πλαισίου εφαρμογής των

διαδικασιών επιβολής διοικητικών κυρώσεων των άρθρων 23 και 24 του

Ν. 4235/2014 από τις αρμόδιες αρχές επισημαίνονται τα εξής:

 1. Για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 23 (εύρος προστίμων) και του άρθρου 24 (διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων) συστήνεται η μελέτη και κατανόηση των διατάξεων του άρθρου 3 «Ενέργειες αρμόδιων αρχών σε περίπτωση μη συμμόρφωσης» (εξάντληση συστάσεων / επανέλεγχος) και των διατάξεων του άρθρου 22 «Επιβολή Διοικητικών και Ποινικών Κυρώσεων» (περιπτώσεις που εξαιρούνται της επιβολής διοικητικών κυρώσεων).
 2. Για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1, 2α, 2β του άρθρου 23 στις οποίες καθορίζονται οι κατηγορίες μη συμμορφώσεων στον τομέα των τροφίμων και το αντίστοιχο εύρος προστίμων συστήνεται οι τριμελείς επιτροπές να εξετάζουν κάθε ένα από τα επιμέρους ευρήματα του επίσημου ελέγχου και να τα εντάσσουν στις προβλεπόμενες κατηγορίες μη συμμορφώσεων.
 3. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 23 με τη 434/82574/2014 Υ.Α. καθορίζονται οι συντελεστές των κριτηρίων επιμέτρησης, ο τρόπος βαθμολόγησης και το εύρος των προστίμων ώστε να επιτυγχάνεται με τον αντικειμενικότερο τρόπο ο προσδιορισμός του ύψους του χρηματικού προστίμου. Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω Υ.Α.
 4. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 «Διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων» σχετικά με την αρμοδιότητα επιβολής των προστίμων διευκρινίζεται ότι:
  • Πρόστιμα έως 6000 ευρώ επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές που άσκησαν τον επίσημο έλεγχο και στοιχειοθέτησαν την/τις μη συμμορφώσεις.
  • Πρόστιμα από 6001 ευρώ έως 60000 ευρώ επιβάλλονται από το ΔΣ του ΕΦΕΤ σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 2.1 της απόφασης του ΔΣ του ΕΦΕΤ (σχετ. 3) και για την/τις μη συμμορφώσεις που διαπιστώθηκαν από τις υπηρεσίες του ΕΦΕΤ ή από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες έχει γίνει μεταβίβαση αρμοδιοτήτων κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 3 της ΚΥΑ 15523/2006.
  • Πρόστιμα άνω των 60000 ευρώ επιβάλλονται από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων.
  • Η διαδικασία συγκρότησης η αρμοδιότητα και το αντικείμενο των τριμελών επιτροπών προσδιορίζονται αναλυτικά στις παρ.Ια, 1 β, του άρθρου 24.
 5. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 24 «Διαδικασίες επιβολής διοικητικών κυρώσεων» σχετικά με την αρμοδιότητα εξέτασης ενστάσεων κατά των αποφάσεων επιβολής προστίμων διευκρινίζεται ότι:
  • Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου έως 6000 ευρώ των υπηρεσιών του ΕΦΕΤ εξετάζονται από το ΔΣ του ΕΦΕΤ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση τριμελούς επιτροπής σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1 της απόφασης του ΔΣ του ΕΦΕΤ (σχετ. 3).
  • Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου έως 6000 ευρώ των αρμόδιων αρχών των Περιφερειών της χώρας από τριμελή επιτροπή που συγκροτεί ο οικείος Περιφερειάρχης σύμφωνα με την διαδικασία της παρ. 1γ του άρθρου 24.
  • Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου άνω των 6000 ευρώ (που αφορούν ελέγχους αρμοδιότητας του ΕΦΕΤ) από το Δ.Σ του ΕΦΕΤ σύμφωνα με την παρ. 2β του άρθρου 24 και την παρ. 2 της απόφασης του ΔΣ του ΕΦΕΤ (σχετ 3).
  • Ενστάσεις κατά αποφάσεων επιβολής προστίμου άνω των 60000 ευρώ από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σύμφωνα με την παρ. 5γ του άρθρου 24.
 6. Για την επιβολή ή μη προστίμου από τις τριμελείς επιτροπές ή από ΔΣ του ΕΦΕΤ επιβάλλεται η πιστή τήρηση των κατωτέρω:
  • Η υπόθεση που θα εξεταστεί ή θα διαβιβαστεί να έχει ολοκληρωθεί.
  • Ο φάκελος της υπόθεσης να είναι πλήρης με όλα τα ευρήματα, τα τεκμήρια και τα σχετικά έγγραφα της υπηρεσίας που διεξήγαγε τον έλεγχο, ώστε να βοηθήσουν στη λήψη μιας σωστής και δίκαιης απόφασης.
  • Η απόφαση της τριμελούς επιτροπής στην περίπτωση διαβίβασης πρέπει να περιλαμβάνει εισήγηση για το προτεινόμενο ύψος του χρηματικού προστίμου.
 7. Για την διασφάλιση της ενιαίας αποτύπωσης των αποφάσεων των τριμελών επιτροπών έχει καθοριστεί υπόδειγμα εντύπου «Απόφαση Τριμελούς Επιτροπής του Ν.4235/2014», το οποίο επισυνάπτεται. Στο προτεινόμενο τυποποιημένο υπόδειγμα οι τριμελείς επιτροπές αποτυπώνουν την απόφασή τους για επιβολή ή μη διοικητικού προστίμου ή την εισήγηση τους προς το ΔΣ του ΕΦΕΤ για την επιβολή διοικητικού προστίμου πέραν του ορίου δικαιοδοσίας τους.

Με το νέο ρυθμιστικό πλαίσιο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στον τομέα των τροφίμων εισάγονται διαδικασίες οι οποίες στη πρώτη εφαρμογή τους ενδεχομένως να χρήζουν διαρκούς συνεργασίας και αποσαφηνίσεων.

Για την ορθολογικότερη εφαρμογή των ρυθμίσεων, την αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών και την επίτευξη των στόχων του συστήματος επισήμων ελέγχων είμαστε στην διάθεση σας για όποια περαιτέρω διευκρίνιση και συνεργασία.

Ο Πρόεδρος του ΕΦΕΤ

Ιωάννης Τσιάλτας

Συνημμένα: 1. Απόφαση 275/28-08-2014 ΔΣ του ΕΦΕΤ (6 σελίδες)

 1. Υπόδειγμα Εντύπου Απόφασης Τριμελούς Επιτροπής (3 σελίδες)

Πίνακας Αποδεκτών npoc Ενέργεια:

 1. Γραφεία Περιφερειαρχών της χώρας.
 2. Γενικές Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειών.
 3. Γενικές Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειών.
 4. Γενικές Δ/νσεις Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειών.
 5. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 6. Δ/νσεις Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 7. Δ/νσεις Υγιεινής & Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων.
 8. Περιφερειακές Δ/νσεις ΕΦΕΤ.

Πίνακας Αποδεκτών Προς Κοινοποίηση:

 1. ΥΠΑΑ.Τ, Γραφείο Υπουργού.
 2. ΥΠΑΑΤ, Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού.
 3. ΥΠΠΑΤ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα.
 4. ΥΠΠΑΤ, Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διεθνών Σχέσεων.
 5. ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής.
 6. ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/νση Φυτικής Παραγωγής.
 7. ΥΠΑΑΤ, Γενική Δ/νση Ζωικής Παραγωγής.
 8. ΥΠΑΑΤ, Δ/νση Μεταποίησης, Τυποποίησης & Ποιοτικού Ελέγχου.
 9. Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Χημείο του Κράτους.
 10. Υπουργείο Υγείας, Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας.
 11. Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας,

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Εσωτερική Διανοιιή:

 1. Γραφείο Προέδρου ΕΦΕΤ.
 2. Γραφείο Αντιπροέδρου ΕΦΕΤ.
 3. Δ/νση Εργαστηριακών Ελέγχων Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
 4. Δ/νση Αξιολόγησης Εγκρίσεων Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
 5. Δ/νση Διατροφικής Πολιτικής & Ερευνών Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
 6. Δ/νση Εκπαίδευσης Ενημέρωσης & Πληροφορικής Κ.Υ. ΕΦΕΤ.
 7. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης Κ.Υ. ΕΦΕΤ.

Παράρτημα

Οδηγίες σε εφαρμογή της ΥΑ 434/82574/2014 (ΦΕΚ 1710/Β/ 26.06.2014) «Καθορισμός των συντελεστών των κριτηρίων επιμέτρησης που εφαρμόζονται για την επιβολή των διοικητικών κυρώσεων του άρθρου 23 του Ν. 4235/2014 στον τομέα των τροφίμων….»

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 23 του Ν.4235/2004 για την επιβολή διοικητικών κυρώσεων λαμβάνονται υπόψη σε συνδυασμό τα κριτήρια επιμέτρησης και το εύρος του προστίμου για κάθε κατηγορία μη συμμόρφωσης που προβλέπεται στην παρ. 2α και 2β του ίδιου άρθρου.

Οι συντελεστές των κριτήριων επιμέτρησης καθορίστηκαν με την Υ.Α 434/82574/2014 έτσι ώστε ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της εξεταζόμενης υπόθεσης η βαθμολόγησή τους να επιτυγχάνει την αντικειμενική συμβολή του κάθε κριτηρίου και τη δικαιότερη κατανομή του ύψους του προστίμου.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται τα εξής:

 1. Σχετικά με τα άρθρα 2 8ι 3.

Η κατανόηση της έννοιας των τεσσάρων κριτηρίων επιμέτρησης (βαθμός επικινδυνότητας, πολλαπλότητα μη συμμορφώσεων, μέγεθος επιχείρησης, υποτροπή) καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τη σωστή προσέγγιση του ζητήματος μέσα από τη βαθμολόγησή τους. Αναλυτικότερα:

Βαθμός επικινδυνότητας.

Ο βαθμός επικινδυνότητας είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης, της εκτίμησης και της αποτίμησης της φύσης, του είδους , των χαρακτηριστικών της μη συμμόρφωσης, σε συνδυασμό με το μέγεθος, το εύρος της καθώς και της πιθανής πρόθεσης ή/και της σκοπιμότητας του μη συμμορφούμενου. Η αποτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας και διαβάθμιση της σοβαρότητας των επιπτώσεων της εξεταζόμενης μη συμμόρφωσης καθορίζεται με βαθμολογία από 1 έως 8.

Πολλαπλότητα μη συμμορφώσεων.

Η πολλαπλότητα μη συμμορφώσεων αφορά τη διαπίστωση διαφορετικών κατηγοριών μη συμμορφώσεων (υποπεριπτώσεων), των παρ. 2α και 2β του άρθρου 23 του ν. 4235/2014 και όχι την καταγραφή επιμέρους ευρημάτων που ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Η αποτίμηση της πολλαπλότητας των μη συμμορφώσεων καθορίζεται με βαθμολογία από 0 έως 2.

Παράδειγμα:

α) Η διαπίστωση, κατά έλεγχο εγκατάστασης, ευρημάτων που αφορούν: φθορές υποδομών, εξοπλισμού, ελλιπείς συνθήκες καθαριότητας, ελλείψεις στην ατομική υγιεινή του προσωπικού κ.α., συνιστούν μη συμμορφώσεις που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 2 β2. « Μη συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις υγιεινής του παρ. II του Καν. ΕΕ 852/04 » και ως εκ τούτου δεν συνιστούν πολλαπλότητα.

β) Η διαπίστωση, κατά έλεγχο εγκατάστασης, ευρημάτων που συνιστούν μη συμμορφώσεις που ανήκουν στην κατηγορία της παρ. 2 β3. « Μη συμμόρφωση

 

με την απαίτηση εφαρμογής HACCP » σε συνδυασμό με την ανεύρεση μη ασφαλών τροφίμων της παρ.2 β6 συνιστούν πολλαπλότητα.

Μέγεθος επιχείρησης.

Το μέγεθος της επιχείρησης αποτιμάται με βάση τον κύκλο εργασιών (τζίρος) της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας όπως οι Ανώνυμες Εταιρείες (ΑΕ) και οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) ή άλλες επιχειρήσεις κατόπιν επιλογής των ιδιοκτητών τους ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από τα δημοσιευμένα σε ΦΕΚ στοιχεία του εξεταζόμενου οικονομικού έτους.

Για τις λοιπές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία δεύτερης κατηγορίας όπως οι Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ), Ατομικές κ.α., ο κύκλος εργασιών προσδιορίζεται από το έντυπο Ε-3 που καταθέτουν κάθε χρόνο στις Οικονομικές Αρχές.

Στη περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν προσκομίσει το Ε-3, ως οφείλει, αυτό μπορεί να ζητηθεί με μια απλή αίτηση από την οικεία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία.

Υποτροπή.

Ως Υποτροπή χαρακτηρίζεται το γεγονός της διαπίστωσης ταυτόσημης μη συμμόρφωσης σε χρονικό διάστημα τριών ετών. Διευκρινίζεται ότι ως ταυτόσημη μη συμμόρφωση θεωρείται η μη συμμόρφωση η οποία εντάσσεται στην ίδια κατηγορία με εκείνη που είχε εντοπιστεί σε προηγούμενο έλεγχο. Παρά ταύτα συνιστάται η τριμελής επιτροπή στη διαμόρφωση της τελικής της απόφασης να λαμβάνει υπόψη τις ουσιαστικές αιτίες της εκ νέου εμφάνισης μη συμμόρφωσης, τις ενέργειες αποτροπής που έχουν αναληφθεί από την επιχείρηση καθώς και το εάν η εξεταζόμενη μη συμμόρφωση έχει ισοδύναμη βαρύτητα με την προηγούμενη.

Σχετικά με το άρθρο 4.

Το άθροισμα της βαθμολόγησης των κριτηρίων επιμέτρησης αποτελεί τη συνολική βαθμολογία της εξεταζόμενης μη συμμόρφωσης.

Για την εξεταζόμενη μη συμμόρφωση σύμφωνα με τις παρ. 2α και 2β του άρθρου 23 προσδιορίζονται οι τιμές:

Α:   Κατώτατη τιμή του εύρους του προστίμου της μη συμμόρφωσης, για κάθε

κατηγορία.

Γ:    Η ανώτατη τιμή του εύρους του προστίμου της μη συμμόρφωσης, για κάθε

κατηγορία.

Β:   Η μέση τιμή του εύρους, ήτοι Β = ( Α+Γ )/2

κ. Το ήμισυ της διαφοράς μεταξύ ανώτατης και κατώτερης τιμής, ήτοι κ=( Γ-Α )/2

Με βάση τη συνολική βαθμολογία της μη συμμόρφωσης και τη κατηγοριοποίηση του πίνακα της παρ. 2 προσδιορίζεται το εύρος (ελάχιστο – μέγιστο) του προβλεπόμενου για την περίπτωση προστίμου.

Μετά τον προσδιορισμό του εύρους του προβλεπόμενου προστίμου η τριμελής επιτροπή αποφασίζει το ύψος του προστίμου που επιβάλλει για τη συγκεκριμένη μη συμμόρφωση εντός του προσδιορισθέντος εύρους.

Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω εφαρμόζονται για κάθε κατηγορία μη συμμόρφωσης (αν υφίστανται παραπάνω της μιας) της υπόθεσης που εξετάζεται.

Μετά την απόφαση επιβολής του προστίμου για κάθε μια από τις εξεταζόμενες μη συμμορφώσεις της υπόθεσης τα πρόστιμα τοποθετούνται κατά φθίνουσα σειρά.

Το συνολικό ύψος του προστίμου που επιβάλλεται στην επιχείρηση είναι ίσο με το άθροισμα που προκύπτει εάν στο μεγαλύτερο πρόστιμο προστεθεί το 50% του αμέσως μικρότερου του πρώτου, το 25% του αμέσως μικρότερου του δευτέρου, το 10% κάθε ενός από τα αμέσως μικρότερα του τρίτου.

Προς διευκόλυνση των τριμελών επιτροπών στον υπολογισμό της βαθμολογίας της μη συμμόρφωσης και του προσδιορισμού του εύρους του προβλεπομένου προστίμου θέτουμε στην διάθεση τους σχετικό πρόγραμμα σε μορφή excel.

Το εν λόγω πρόγραμμα και οι οδηγίες χρήσης του μπορούν να αναζητηθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του ΕΦΕΤ www.efet.gr .

 

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in ΕΦΕΤ. Bookmark the permalink.

2 Responses to ΕΦΕΤ : Εφαρμογή των άρθρων 23 & 24 του Ν. 4235/2014 σχετικά με την επιβολή διοικητικών κυρώσεων στον τομέα των τροφίμων .

 1. Ο/Η Μάρκος Καπίρης λέει:

  Ας κατασκευάσουν λοιπόν ένα πρόγραμμα για υπολογιστή που απλώς να περναμε τις παραμέτρους και να βγαζει αυτόματα το πρόστιμο.

 2. Ο/Η Μάρκος Καπίρης λέει:

  α, δεν ειχα διαβασει τις τελευταιες σειρες του κειμένου οπου αναφερόταν η ύπαρξη του προγράμματος. Τωρα μένει να βρουμε υπαλλήλους που θα αποτελέσουν την 3μελή επιτροπή…..

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s