ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ 106 ΦΕΚ 173 Ά 28-8-2014 : Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας


Κατεβάστε το ΦΕΚ 

Ειδικά για τους Επόπτες μας ενδιαφέρουν :

Άρθρο 17 Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Επιχειρησιακοί Στόχοι – Διάρθρωση

  1. Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έχει ως επιχειρησιακό στόχο τη διαμόρφωση και την παρακολούθηση εφαρμο­γής πολιτικών για την προαγωγή και την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.
  2. Η Διεύθυνση συγκροτείται από τις ακόλουθες ορ­γανικές μονάδες:

α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημά­των.

β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγείας.

γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου και Κοινωνικών Παρα­γόντων για την Υγεία και εξαρτήσεων. δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος.

  1. Οι αρμοδιότητες κατανέμονται μεταξύ των Τμημάτων ως ακολούθως: α) Τμήμα Μεταδοτικών και Μη Μεταδοτικών Νοσημάτων αα) Η παρακολούθηση της κατάστασης υγείας του γενι­κού πληθυσμού, ο προγραμματισμός διενέργειας μελετών και τήρηση Μητρώων μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων.

ββ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων: ααα) Πρόληψης περιορισμού εξάπλωσης και καταπο­λέμησης μεταδοτικών και μη μεταδοτικών νοσημάτων βββ) Πρόληψης ατυχημάτων γγγ) Προαγωγής υγείας μητέρας και παιδιού δδδ) Προστασίας της υγείας των εργαζομένων εεε) Προγραμμάτων αγωγής και πρόληψης για την στοματική υγεία.

γγ) Ο συντονισμός και η υποστήριξη των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη­σης α’ και β’ βαθμού και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για θέματα δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής.

δδ) Ο καθορισμός των κριτηρίων και η αναγνώριση της καταλληλότητας Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή άλλων Φο­ρέων του δημόσιου τομέα για την ειδίκευση οδοντιάτρων.

εε) Ο καθορισμός κανόνων υγιεινής για το προσχολικό και σχολικό περιβάλλον και της εποπτείας εφαρμογής αυτών.

στστ) Η κατάρτιση σχεδίου δράσης για τον έλεγχο των νοσοκομειακών λοιμώξεων.

ζζ) Η μελέτη και ο καθορισμός των όρων ίδρυσης και λειτουργίας των ιαματικών πηγών, καθώς και των ια­τρείων αυτών.

ηη) Η μέριμνα για την άσκηση εποπτείας του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.), του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού, του Εθνικού Κέντρου ‘Ερευνας, Πρόληψης και Θεραπείας του Σακχαρώδη Δια­βήτη και των επιπλοκών του (Ε.ΚΕ.ΔΙ.), καθώς και σε θέ­ματα δημόσιας υγείας του Εθνικού Ιδρύματος ΠΑΣΤΕΡ.

θθ) Ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση εκτάκτων συμ­βάντων δημόσιας υγείας.

ιι) Η εποπτεία εθνικού αποθέματος προφυλακτικών ορών, εμβολίων, γενικά βιολογικών προϊόντων, αντιδότων δηλητηριάσεων ή άλλων φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση έκτακτων καταστάσεων δημόσιας υγείας.

ιαια) Ο καθορισμός όρων ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομείων, αεροϋγειονομείων, συνοριακών χερσαίων υγειονομικών σταθμών και απολυμαντηρίων.

ιβιβ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση εφαρμογής σχε­δίων για την αποφυγή εισόδου λοιμωδών νόσων στη χώρα από το εξωτερικό και η λήψη μέτρων καταπολέ­μησής τους.

β) Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών και Δημόσιας Υγεί­ας

αα) Η εποπτεία και ο συντονισμός του έργου των αντί­στοιχων Διευθύνσεων ή Τμημάτων υγειονομικού ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας ββ) Η μελέτη και ο καθορισμός των υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας και μέτρων υγειονομικού ελέγ­χου που αφορούν σε δημόσιες υπηρεσίες, και κάθε είδους επιχείρηση, που από τη λειτουργία της επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία.

γγ) Ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης επαγ­γελμάτων κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών ποδιών και δερματοστιξίας.

δδ) Ο καθορισμός κανόνων για την υγιεινή των εργαζο­μένων σε επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος. εε) Η τήρηση Μητρώου Λειτουργών Δημόσιας Υγείας. στστ) Η συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων υγει­ονομικών ελέγχων, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.

ζζ) Η διαδικασία επιλογής, διδασκαλίας και εξετάσεων των σπουδαστών στη Σχολή απολυμαντών του Υπουρ­γείου Υγείας.

γ) Τμήμα Παραγόντων Κινδύνου, Κοινωνικών Παραγό­ντων για την Υγεία και εξαρτήσεων αα) Η εκπόνηση εθνικού σχεδίου πρόληψης από τις Εξαρτήσεις, η παρακολούθηση εφαρμογής του και η αξιολόγησή του.

ββ) Η ανάπτυξη της εθνικής έρευνας και ο συντονισμός των ερευνητικών προγραμμάτων στον τομέα των συνε­πειών και του ελέγχου από τις Εξαρτήσεις.

γγ) Η χορήγηση ή ανάκληση άδειας ίδρυσης και λει­τουργίας, καθώς και η εποπτεία και ο έλεγχος των Μο­νάδων Αντιμετώπισης από τις Εξαρτήσεις.

δδ) Ο προγραμματισμός για τη δημιουργία και ανάπτυ­ξη της αναγκαίας κτιριακής υποδομής και την έγκριση σκοπιμότητας των Δημοσίων Μονάδων Αντιμετώπισης της Εξάρτησης.

εε) Η εποπτεία του Οργανισμού Καταπολέμησης Ναρ­κωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ.) και φορέων αντίστοιχου έργου.

στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός, η παρακολούθηση εφαρμογής και η αξιολόγηση των προγραμμάτων προ­στασίας και πρόληψης του γενικού πληθυσμού και των ειδικών πληθυσμιακών ομάδων σε θέματα διατροφής.

δ) Τμήμα Υγιεινής Περιβάλλοντος

αα) Ο προγραμματισμός, η έκδοση και η παρακολούθη­ση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προγραμμάτων, που αφορούν: ααα) στην προστασία και εξυγίανση του πόσιμου νερού, βββ) στην εξυγίανση και προαγωγή των υδρεύσεων, γγγ) στη διασφάλισης ποιότητας των συνθηκών μετα­φοράς και αποθήκευσης νερού, δδδ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθηση της ποιότητας των πόσιμων νερών, εεε) στην υγειονομική προστασία και εξυγίανση των επιφανειακών, υπόγειων και θαλάσσιων νερών, στστστ) στον εποπτικό έλεγχο και στην παρακολούθη­ση της ποιότητας των νερών ακτών κολύμβησης, ζζζ) στην εξυγίανση και προαγωγή των αποχετεύσεων, ηηη) στη λειτουργία και ποιότητα του νερού των κο- λυμβητικών δεξαμενών, θθθ) στην προαγωγή της καθαρότητας της ατμόσφαι­ρας,

ιιι) στη ραδιενέργεια και ακτινοβολίες εν γένει ιαιαια) στην υγιεινή συλλογή, αποκομιδή και διάθεση των στερεών απορριμμάτων, ιβιβιβ) στην προστασία του εδάφους, στον έλεγχο και ελάττωση των θορύβων και κραδασμών.

ββ) Ο υγειονομικός έλεγχος εμφιαλωτηρίων της χώρας και η παροχή οδηγιών προς τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.

γγ) Η έγκριση καταλληλότητας ακτών κολύμβησης Πε­ριφέρειας Αττικής.

δδ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών ερευνών, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και εργαστη­ριακών εξετάσεων, για τη διαπίστωση και την παρακο­λούθηση της ποιότητας των νερών και των συνθηκών υγιεινής διάθεσης των λυμάτων, βιομηχανικών αποβλή­των, τοξικών υγρών αποβλήτων.

εε) Η αξιολόγηση μελετών και έργων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και λυμάτων, καθώς και μελετών επε­ξεργασίας (φίλτρα, εγκαταστάσεις) νερών (πόσιμα ή μη, εμφιαλωμένα).

στστ) Η μελέτη, ο προγραμματισμός και η παρακολού­θηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, που αφο­ρούν σε επιπτώσεις από μεγάλες φυσικές και τεχνητές καταστροφές καθώς και η υπόδειξη λήψης μέτρων για την προστασία της Δημόσιας Υγείας (μελέτες Sevezo).

ζζ) Η εποπτεία, η διενέργεια ελέγχων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η αξιολόγηση της εφαρμογής των σχετικών μελετών ασφαλείας Sevezo.

ηη) Η αξιολόγηση μελετών περιβαλλοντικών και υγει­ονομικών επιπτώσεων στη Δημόσια Υγεία.

θθ) Η παροχή τεχνικής συνδρομής στις Διευθύνσεις Δημόσιας Υγείας, Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειο­νομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων, καθώς και σε άλλους σχετικούς φορείς σε θέματα υγιεινής του Περιβάλλοντος.

ιι) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων και ερ­γαστηριακών εξετάσεων, για: ααα) τη διαπίστωση και παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, καθώς και την εκτίμηση των επιδρά­σεων της στη Δημόσια Υγεία και βββ) για τη διαπίστωση, παρακολούθηση και εκτίμηση των επιδράσεων της κλιματικής αλλαγής στη Δημόσια Υγεία και στην ποιότητα της ζωής.

ιαια) Η σύνταξη κανονισμών υγιεινής και η θέσπιση προ­διαγραφών υγιεινής διαχείρισης των αερίων αποβλήτων.

ιβιβ) Ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων ει­σαγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας μηχανημάτων παραγωγής ιοντιζουσών ακτινοβολιών και Εργαστηρίων Ραδιοϊσοτόπων για ιατρικούς σκοπούς και Ακτινολογικών και Ακτινοθεραπευτικών Εργαστηρίων.

ιγιγ) Η γνωμοδότηση για την χορήγηση, ανανέωση και ανάκληση αδειών εγκαταστάσεων και λειτουργίας των ανωτέρω Εργαστηρίων.

ιδιδ) Η κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής σχεδίων κανονισμών και μέτρων για την προστασία του πληθυσμού της χώρας από τις ιοντίζουσες και μη ιοντί- ζουσες ακτινοβολίες.

ιειε) Ο προγραμματισμός και η υλοποίηση προγραμ­μάτων ανάπτυξης μονάδων επεξεργασίας αποβλήτων (στερεά, υγρά, αέρια) των μονάδων υγείας.

ιστιστ) Ο εθνικός σχεδιασμός Διαχείρισης των Αποβλή­των των Υγειονομικών Μονάδων και η παρακολούθηση εφαρμογής του.

ιζιζ) Η παρακολούθηση εφαρμογής των υγειονομικών διατάξεων για την ορθή διαχείριση των αποβλήτων των Υγειονομικών Μονάδων.

ιηιη) Η μελέτη, κατάρτιση και παρακολούθηση της εφαρμογής υγειονομικών διατάξεων, κανονισμών και προ­γραμμάτων, που αφορούν στην Υγιεινή της Κατοικίας, των οικισμών, των κοινόχρηστων χώρων, των εσωτερικών χώρων, εγκαταστάσεων και χώρων συγκέντρωσης του κοινού.

ιθιθ) Η έγκριση μελετών και η αξιολόγηση υδρογεωτε- χνικών μελετών για την ενδεχόμενη μείωση αποστάσεων κοιμητηρίων από σχέδια πόλεων.

κκ) Η παροχή οδηγιών και η διενέργεια υγειονομικών αναγνωρίσεων, εποπτικών ελέγχων, μετρήσεων, για τη διαπίστωση και παρακολούθηση του ηχητικού περιβάλλο­ντος περιορισμένων κατοικημένων περιοχών και χώρων.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.