Πολυνομοσχέδιο : Αλλαγές στα κουρεία κομμωτήρια


NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4281 Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις  (ΦΕΚ Α’ 160/08-08-2014)

Άρθρο 237

Ορισµοί

1. α) Κοµµωτής – Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κοµµώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεµα, χτένισµα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιµο, αποχρωµατισµό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κατσάρωµα (PERMANENTE), ίσιωµα, τοποθέτηση τοπικής περούκας και περούκας, ξύρισµα και λοιπές καλλιτεχνικές εργασίες.

β) Μαθητευόµενος Κοµµωτής – Κουρέας είναι εκείνος που εκτελεί αποκλειστικά βοηθητικές εργασίες στο πλαίσιο της µαθητείας που προβλέπεται στο ν. 4186/2013.

γ) Τεχνίτης περιποίησης χεριών και ποδιών είναι εκείνος που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE).

2. Κοµµωτήριο – Κουρείο, είναι το κατάστηµα όπου παρέχονται οι υπηρεσίες που ορίζονται στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1, του παρόντος άρθρου, καθώς και οι υπηρεσίες περιποίησης χεριών (MANICURE) και ποδιών (PEDICURE), εφόσον αυτές παρέχονται από εξειδικευµένο τεχνίτη.

Άρθρο 238

Βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος

Οι Βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος διακρίνονται σε:

α) Κοµµωτή – Κουρέα

β) Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών

Άρθρο 239

Προσόντα και διαδικασία για την άσκηση επαγγέλµατος

Για την άσκηση του επαγγέλµατος οποιασδήποτε κατά το προηγούµενο άρθρο κατηγορίας απαιτούνται τα παρακάτω:

 1. Για Κοµµωτή – Κουρέα

α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

β. Πτυχίο TEE Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

γ. Δίπλωµα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κοµµωτής

Τεχνικός περιποίησης κόµης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

 1. Για Τεχνίτη περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE – PEDICURE)

α) Δίπλωµα I.E.Κ., επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας επαγγελµατικής κατάρτισης, ειδικότητας «Αισθητικός ποδολογίας και καλλωπισµού νυχιών» ή ισότιµο τίτλο σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

β) Σεµινάριο διάρκειας τουλάχιστον έξι µηνών σε κέντρο Δια Βίου Μάθησης που θα συνοδεύεται από αποδεδειγµένη πρακτική άσκηση στο επάγγελµα δεκαοκτώ µηνών

γ) Η διαδικασία πιστοποίησης των προσόντων του επαγγέλµατος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών της περίπτωσης β΄ καθορίζεται µε Απόφαση του Υπουργού Υγείας.

Άρθρο 240

Μητρώο

α. Οι κατά τόπους Δήµοι των Περιφερειακών Ενοτήτων υποχρεούνται να τηρούν ειδικά Μητρώα Επαγγέλµατος του άρθρου 2 του παρόντος στα οποία θα καταχωρούνται οι σχετικές Βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος.

β. Οι ενταγµένοι στα Μητρώα του παρόντος άρθρου, έχουν τα επαγγελµατικά δικαιώµατα της αντίστοιχης ειδικότητας, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1.

Άρθρο 241

Όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος κοµµωτηρίων – κουρείων,  περιποίησης χεριών – ποδιών

Για την ίδρυση και λειτουργία των καταστηµάτων παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος κοµµωτηρίων – κουρείων, περιποίησης χεριών – ποδιών, απαιτείται η διαδικασία της γνωστοποίησης από το αρµόδιο όργανο σύµφωνα µε την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34825/27.12.2013 (Β΄3403) όπως κάθε φορά ισχύει.

Η γνωστοποίηση για την ίδρυση και λειτουργία των καταστηµάτων αυτών παρέχεται σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα. Και στις δύο περιπτώσεις ορίζεται υγειονοµικά υπεύθυνος του καταστήµατος ο οποίος θα κατέχει την ανάλογη βεβαίωση συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος.

Για τους υγειονοµικούς όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των καταστηµάτων αυτών εφαρµόζονται ο ισχύον Υγειονοµικός Κανονισµός και οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονοµικές Διατάξεις του Υπουργείου Υγείας.

Οι γνωστοποιήσεις ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων ισχύουν αποκλειστικά και µόνο για το συγκεκριµένο κατάστηµα, ως χώρο. Αντικατάσταση της γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας καταστήµατος παροχής υπηρεσιών υγειονοµικού ενδιαφέροντος γίνεται σύµφωνα µε το άρθρο 4 της αριθµ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.21/34825(Β΄ 3403).

Στα καταστήµατα αυτά τηρούνται αρχεία µε τα στοιχεία του προσωπικού τους, τα πιστοποιητικά υγείας τους και τις βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση του επαγγέλµατός τους, καθώς και αρχείο µε τους προµηθευτές των προϊόντων τους.

Τα αρχεία ενηµερωµένα και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης µε το συνηµµένο παράρτηµα των υγειονοµικών όρων της ΚΥΑ, βρίσκονται πάντα στο κατάστηµα στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών των υγειονοµικών υπηρεσιών της Χώρας.

Τα ανωτέρω καταστήµατα δύναται να λειτουργούν ως αµιγή ή µικτά µεταξύ τους ή µικτά µε άλλες εµπορικές ή µη δραστηριότητες, όπως προβλέπεται και στην Υ.Δ. Υ1 γ/Γ.Π,/9516/2009 (Β΄ 139).

Άρθρο 242

Πειθαρχικό Συµβούλιο – Πειθαρχικές Ποινές

1) Την πειθαρχική εξουσία στους κουρείς – κοµµωτές και τεχνίτες περιποίησης χεριών και ποδιών ασκεί πενταµελές Πειθαρχικό Συµβούλιο, που εδρεύει στην οικεία Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και αποτελείται από:

α) Ένα Πρωτόδικη, ως Πρόεδρο.

β) Έναν εκπρόσωπο της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ως Μέλος.

γ) Έναν εκπρόσωπο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοοιας, ως Μέλος.

δ) Έναν εκπρόσωπο του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου Κουρέων – Κοµµωτών ως Μέλος.

ε) Έναν εκπρόσωπο του Κλαδικού Οργάνου των εργαζοµένων ή του Ανώτατου Συνδικαλιστικού Οργάνου, ή έναν εκπρόσωπο από το εργατικό κέντρο εφόσον δεν υπάρχει συνδικαλιστικό όργανο και εφόσον τα θέµατα αφορούν στους εργαζόµενους, ως Μέλος.

Χρέη γραµµατέα ασκεί υπάλληλος της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης.

Το Πειθαρχικό Συµβούλιο συγκροτείται µε απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη και συνεδριάζει σε εργάσιµες για τις δηµόσιες υπηρεσίες ώρες και ηµέρες χωρίς καµία αµοιβή ή αποζηµίωση των µελών του για τη συµµετοχή τους σε αυτή.

2. Ενώπιον του Πειθαρχικού Συµβουλίου µπορεί να προσφύγει όποιος έχει έννοµο συµφέρον.

3. Πειθαρχικά αδικήµατα είναι:

α) Κάθε παράβαση της κείµενης νοµοθεσίας.

β) Κάθε βλάβη των επαγγελµατικών συµφερόντων των Κοµµωτών – Κουρέων και Τεχνικών Περιποίησης χεριών – ποδιών (MANICURE PEDICURE), που προήλθε από δόλο ή αµέλεια ή αναξιοπρεπή συµπεριφορά κατά την άσκηση του επαγγέλµατος.

γ) Η µη χορήγηση των απαιτουµένων πιστοποιητικών από τους καταστηµατάρχες κοµµωτηρίων ή κουρείων προς τους εργαζόµενους που απασχόλησαν ή απασχολούν στις επιχειρήσεις τους.

δ) Η κάθε είδους βλάβη που προκαλείται σε πελάτεςκατά την άσκηση του επαγγέλµατος.

4. Δεν επιβάλλεται πειθαρχική ποινή χωρίς κλήση σε έγγραφη απολογία.

5. Οι ποινές που µπορεί να επιβληθούν από το Πειθαρχικό Συµβούλιο είναι:

α) ΄Εγγραφη επίπληξη.

β) Πρόστιµο από 600 έως 3.000 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, για τους κατόχους άδειας καταστήµατος του παρόντος διατάγµατος.

γ) Πρόστιµο από 150 έως 1.500 ευρώ που εισπράττεται κατά τις διατάξεις περί δηµοσίων εσόδων, για τους κατόχους αδειών ασκήσεως επαγγέλµατος του παρόντος διατάγµατος, οι οποίοι ασκούν το επάγγελµα µε εξαρτηµένη εργασία.

δ) Προσωρινή διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλµατος για τους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη ή µη εργασία.

ε) Οριστική διαγραφή από τα Μητρώα επαγγέλµατος για τους εργαζόµενους µε εξαρτηµένη ή µη εργασία

Άρθρο 243

Η εκ προθέσεως παράβαση επιτακτικών ή απαγορευτικών διατάξεων του παρόντος ως και συναφών υγειονοµικών διατάξεων επισύρει τις ποινές του άρθρου 458 του Ποινικού Κώδικα.

Άρθρο 244

Οι άδειες και οι βεβαιώσεις συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος και τα µητρώα που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε το π.δ. 133/2005 συνεχίζουν να ισχύουν ως εκδόθηκαν. Αιτήσεις για χορήγηση αδειών ή βεβαιώσεων συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση επαγγέλµατος, που έχουν υποβληθεί µέχρι της δηµοσίευσης του παρόντος, συνεχίζουν και εξετάζονται µε βάση το π.δ. 133/2005 για ένα χρόνο ακόµα.

Άρθρο 245

Από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου καταργείται το π.δ. 133/2005 και κάθε σχετική διάταξη που αντίκειται στις παρούσες ρυθµίσεις. Με Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Διοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υγείας και Οικονοµικών ορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, καθώς και κάθε σχετική λεπτοµέρεια για την έκδοση βεβαιώσεων συνδροµής νόµιµων προϋποθέσεων για την άσκηση των ανωτέρω επαγγελµάτων.

Άρθρο 246

Μέχρι την δηµοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης του άρθρου 9 παραµένει σε ισχύ η υπ’ αριθµ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α 21/12078/17.6.2011 (Β΄ 1467)

«Αποφασίζουμε

Άρθρο 1

Οι διοικητικές διαδικασίες χορήγησης α. Άδειας άσκησης επαγγέλματος κουρέα β. Άδειας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κομμώτριας γ. Άδειας άσκησης επαγγέλματος κουρέα Α’ δ. Άδειας άσκησης επαγγέλματος κομμωτή-κομμώτριας Α’, ε. Άδειας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών και στ. Άδειας άσκησης επαγγέλματος βοηθού κουρέα-κομμωτή, μπορούν να διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης. 

Για τη διεκπεραίωση των ανωτέρω διαδικασιών συμπληρώνονται ειδικά έντυπα αίτησης, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. Τα προαναφερόμενα ειδικά έντυπα ισχύουν και για τη διεκπεραίωση των οικείων πιστοποιημένων διαδικασιών από τα ΚΕΠ.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

4 Responses to Πολυνομοσχέδιο : Αλλαγές στα κουρεία κομμωτήρια

 1. Ο/Η A K λέει:

  Καλημερα σας   Εχω πάρει αδεια για πρατήριο ζαχαροπλαστικης και παρασκευεις καφε. θα ηθελα να σας ρωτησω καποια πραγματα  πως μπορώ  να ερθω σε επαφη μαζη σας. Σας ευχαριστω πολυ Κορωναιου Αφροδιτη

  Στις 8:06 π.μ. Παρασκευή, 8 Αυγούστου 2014, ο/η ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ έγραψε:

  WordPress.com Αντώνης Παπαδάκης posted: «Άρθρο 237 Ορισµοί 1. α) Κοµµωτής – Κουρέας, είναι εκείνος που παρέχει κάθε είδους εργασία κοµµώσεως σε παιδιά, άνδρες και γυναίκες, όπως κούρεµα, χτένισµα απλό ή καλλιτεχνικό, απλό ή ειδικό λούσιµο, αποχρωµατισµό, αποχρώσεις, ανταύγειες (MECHES), κα»

 2. Καλημέρα

  μπορείτε να στείλετε το ερώτημά σας και αν δεν θέλετε να δημοσιευτεί δεν θα αναρτηθεί αλλά θα σας απαντηθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα

 3. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  ΚΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 237 ΚΟΜΜΩΤΗ/ΚΟΥΡΕΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΔ 133/2005 ΠΟΥ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ, ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ;;; ΑΝΟΙΞΑ ΕΝΑ ΚΟΥΡΕΙΟ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 2014 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΩ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΚΟΥΡΕΑ ΑΛΛΑ ΑΠΑΣΧΟΛΩ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ. ΘΑ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΩ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΔΕΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΕΝΣΗΜΑ (ΔΗΛ. ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ 2016)
  ΠΕΡΙΜΕΝΩ ΜΕ ΑΓΩΝΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
  ΓΙΩΡΓΟΣ

 4. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) ….

  σύμφωνα με τον νόμο : Για την άσκηση του επαγγέλµατος Κοµµωτή – Κουρέα απαιτούνται τα παρακάτω:

  α. Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελµατικής Σχολής δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, ειδικότητας «Κοµµώσεων και Βαφής Μαλλιών» ή Πτυχίο TEE Α’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

  β. Πτυχίο TEE Β’ κύκλου σπουδών της ειδικότητας «Κοµµωτικής Τέχνης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

  γ. Δίπλωµα I.E.Κ. επιπέδου Μεταδευτεροβάθµιας Επαγγελµατικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Κοµµωτής

  Τεχνικός περιποίησης κόµης» ή ισότιµος τίτλος σπουδών της ηµεδαπής ή αλλοδαπής.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.