Διοίκηση Παιδικών Εξοχών-Κατασκηνώσεων από Δήμους


Ανάθεση οργάνωσης και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ − ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ − ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του Κώδικα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98) όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.

2. Το άρθρο 19 παρ. 6 εδ. Α΄ του Ν. 2646/1998 «Ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 236/1998/τ. Α΄).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 3106/2003 «Αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 30/2003/τ. Α΄)

4. Τις διατάξεις του Ν. 749/1948 «Περί Παιδικών εξοχών και ειδικών εστιών σιτίσεως παίδων» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα (Φ.Ε.Κ. 200/1948/τ. Α΄).

5. Τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 (Φ.Ε.Κ. 28/1994/τ. Α΄) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.

6. Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 3 Β περ. 10 Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/2010 τ. Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης −Πρόγραμμα Καλλικράτης».

7. Τις διατάξεις του Νόμου 4052/2012 «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για την εφαρμογή του νόμου «Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.) της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας» και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 41/2012 τ. Α΄).

8. Τις διατάξεις του από 24.6.1949 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 144/1949/τ. Α΄) «περί οργανώσεως και λειτουργίας παιδικών εξοχών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το από 14.4.1952 Β.Δ. (Φ.Ε.Κ. 98/1952/τ. Α΄) και το Π.Δ. 272/1978 (Φ.Ε.Κ. 59/1978/τ. Α΄).

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 441/1986 (Φ.Ε.Κ. 216/1986/τ.Α΄) «Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων του από 24.6.1949 Β.Δ. «περί οργανώσεως και λειτουργίας Παιδικών Εξοχών» και του από 14.4.1952 Β.Δ. «Περί καθορισμού λεπτομερειών τινών του Ν. 1727/1951 κ.λπ.», όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα» όπως αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 512/1988 (Φ.Ε.Κ. 232/1988/τ. Α΄), το οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Π.Δ. 312/2001 (Φ.Ε.Κ. 210/2001 /τ. Α΄).

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 185/2009 «Ανασύσταση του Υπ. Οικονομικών κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 213/2009 τ. Α΄).

11. Το άρθρο 4 του αριθμ. 85/2012 Π.Δ. «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Φ.Ε.Κ. 141 /2012 τ. Α΄).

12. Το Β.Δ. 289/1970 (Φ.Ε.Κ. 89/1970/τ. Α΄) «περί μετονομασίας του Εθνικού Ιδρύματος Εργαζόμενου Παιδιού εις Κοινωνικόν Κέντρον Οικογένειας και Νεότητας, τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και κωδικοποιήσεως των διεπουσών τούτο διατάξεων», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα με το Β.Δ. 385/1971 (Φ.Ε.Κ. 115/1971/τ. Α΄), το από 18.3.1982 Π.Δ. (Φ.Ε.Κ. 129/1982/τ. Β΄) και το Π.Δ. 434/1985 (Φ.Ε.Κ. 156 /1985/τ. Α΄).

13. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 194/2010 τ. Α΄).

14. Τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. Γ2β/1541/20.4.99 «Κατάργηση του Κοινωνικού Κέντρου Οικογένειας και Νεότητας» (Φ.Ε.Κ. 980/1999/τ. Β΄).

15. Τις διατάξεις της αριθμ. Υ. 48/9−7−2012 απόφασης του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών Χρήστου Σταϊκούρα» (Φ.Ε.Κ. 2105/2012 τ. Β΄).

16. Τις διατάξεις της αριθμ. οικ. 22365/97/5−7−2013 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Βασιλείου Κεγκέρογλου» (Φ.Ε.Κ. 1667/2013 τ. Β΄).

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής προκαλείται εφάπαξ δαπάνη κατά το τρέχον οικονομικό έτος, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να προσδιορισθεί επακριβώς, λόγω της ιδιαίτερης φύσης λειτουργίας των Κατασκηνώσεων. Εκτιμάται πάντως ότι δεν θα υπερβεί το ποσό των 3.150.000,00 ευρώ περίπου. Η ανωτέρω δαπάνη στην οποία περιλαμβάνεται η μισθοδοσία του προσωπικού και πάσης φύσεως λειτουργικές δαπάνες των κατασκηνώσεων, θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας οικονομικού έτους 2014 (Ειδ. Φ. 33 − 220 ΚΑΕ 2292) με τις οποίες εν συνεχεία θα επιχορηγηθούν οι οικείοι Δήμοι οι οποίοι θα λειτουργήσουν κατά το τρέχον έτος τις κατασκηνώσεις.

18. Την αριθμ. 13167/3326/24−4−2014 απόφαση της Διεύθυνσης Οικονομικού του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας για τη δέσμευση της σχετικής πίστωσης που καταχωρήθηκε με α.α. 41773 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υ.Δ.Ε. Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Για το έτος 2014 η οργάνωση και η λειτουργία των Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων του Κρατικού Προγράμματος ανατίθεται στους παρακάτω Δήμους ως ακολούθως:

1. ΔΗΜΟΣ: ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Β΄ Ν. ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

2. ΔΗΜΟΣ: ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΓΑΛΑΤΑ ΠΟΡΟΥ

3. ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Δ΄ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ Ε΄ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ

4. ΔΗΜΟΣ: ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΕΡΑΤΕΑΣ

5. ΔΗΜΟΣ: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΜΠΟΥΚΑ

6. ΔΗΜΟΣ: ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΦΙΛΙΠΠΑΙΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

7. ΔΗΜΟΣ: ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΔΡΑΜΑΣ

8. ΔΗΜΟΣ: ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

9. ΔΗΜΟΣ: ΘΑΣΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΟΤΑΜΙΑΣ ΘΑΣΟΥ

10. ΔΗΜΟΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΑΚΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ

11. ΔΗΜΟΣ: ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΟΚΚΙΝΗ ΧΑΝΙ

12. ΔΗΜΟΣ: ΧΑΝΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΚΑΛΑΘΑ ΧΑΝΙΩΝ

13. ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΒΗΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΤΑΥΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

14. ΔΗΜΟΣ: ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

15. ΔΗΜΟΣ: ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

16. ΔΗΜΟΣ: ΔΙΟΥ − ΟΛΥΜΠΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ ΠΙΕΡΙΑΣ

17. ΔΗΜΟΣ: ΣΕΡΡΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΧΡΥΣΟΠΗΓΗΣ ΣΕΡΡΩΝ

18. ΔΗΜΟΣ: ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΝΕΡΑΪΔΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

19. ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

20. ΔΗΜΟΣ: ΒΟΛΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Β΄ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ

21. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΕΥΚΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

22. ΔΗΜΟΣ: ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΔΕΣΣΥΛΑΣ ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

23. ΔΗΜΟΣ: ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Η΄ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΚΛΗΜΕΝΤΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ)

24. ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

25. ΔΗΜΟΣ: ΛΕΣΒΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ

26. ΔΗΜΟΣ: ΣΑΜΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΠΡΙΝΙΩΝ ΣΑΜΟΥ

27. ΔΗΜΟΣ: ΧΙΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: ΣΚΛΑΒΙΩΝ ΧΙΟΥ

28. ΔΗΜΟΣ: ΜΩΛΟΥ − ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΞΟΧΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ, ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Α΄ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, Β΄ ΚΑΜ. ΒΟΥΡΛΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

Άρθρο 2
Διοίκηση Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων

Κάθε Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση του Κρατικού Προγράμματος διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, που συγκροτείται με απόφαση του οικείου Δημάρχου, και του οποίου η σύνθεση καθορίζεται ως εξής:

− Ένας (1) υπάλληλος του οικείου Δήμου.

− Ένας (1) εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

− Ένα (1) μέλος που να διακρίνεται για την κοινωνική του δράση και προσφορά, οριζομένων μεταξύ αυτών του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του Οικονομικού Συμβούλου.

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Δ.Σ. στις δημόσιες και άλλες αρχές και λαμβάνει γνώση των εγγράφων, εγκυκλίων και υπολοίπων οδηγιών των αρμοδίων Διευθύνσεων του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του τα καθήκοντα του εκτελούνται από τον Αντιπρόεδρο.

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Δ. Σ. έχει τη γενικότερη ευθύνη της διοίκησης της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης και της διαχείρισης της κάθε είδους περιουσίας της. Συντάσσει λεπτομερή προϋπολογισμό των απαιτουμένων πιστώσεων για την αντιμετώπιση:

α) των δαπανών εκτέλεσης των απαραίτητων τεχνικών εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης, συντήρησής τους, διάλυσης και συγκέντρωσης του υλικού, και

β) των δαπανών διατροφής και λειτουργίας εν γένει της Παιδικής Εξοχής −Κατασκήνωσης, τον οποίο υποβάλλει στον οικείο Δήμο.

Παρακολουθεί και εποπτεύει την πιστή εφαρμογή και τήρηση του κανονισμού εσωτερικής λειτουργίας της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης.

Άρθρο 4
Λειτουργία Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων

Η λειτουργία της κάθε Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης ρυθμίζεται λεπτομερώς από την αριθμ. Ι. 5144/58 Απόφαση όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα και αποτελεί τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας Παιδικών Εξοχών και Κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής (Αρχηγός) έχει την ευθύνη της ομαλής λειτουργίας και του συντονισμού των δράσεων προσωπικού και κατασκηνωτών σε καθημερινή βάση. Ενημερώνεται έγκαιρα για την τοποθέτηση του όχι όμως νωρίτερα των 15 ημερών από την έναρξη της πρώτης κατασκηνωτικής περιόδου.

Στο έργο του αυτό υποβοηθείται από τους Επιμελητές, τους Τμηματάρχες, τους Ομαδάρχες, τους γυμναστές και τους ειδικούς συνεργάτες σε θέματα ψυχαγωγίας και χειροτεχνίας.

Οι διαχειριστές βρίσκονται στον χώρο της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης 15 ημέρες πριν και 10 ημέρες μετά ενώ τα στελέχη και το υπόλοιπο προσωπικό 3 ημέρες πριν και 3 ημέρες μετά την έναρξη και τη λήξη της κατασκηνωτικής περιόδου, αντίστοιχα.

Για την υγιεινή του χώρου της κάθε Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης και την υγεία των κατασκηνωτών υπεύθυνος είναι ο γιατρός της Παιδικής Εξοχής−Κατασκήνωσης. Μετέχει ενεργά καθημερινά στη ζωή της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης, προσφέρει τις πρώτες βοήθειες σε κατασκηνωτές και προσωπικό και συνεργάζεται άμεσα με το Συντονιστή σε θέματα πρόληψης, διαιτολογίου κ.λπ. Στο έργο του βοηθείται από Νοσοκόμα/ο.

Ο Διαχειριστής και ο βοηθός του είναι αρμόδιοι για τον εξοπλισμό της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης με αναλώσιμο και μη αναλώσιμο υλικό.

Ο Διαχειριστής καλύπτει τα τρέχοντα λειτουργικά έξοδα από κονδύλιο ύψους όχι ανώτερου των 293,47 ευρώ ανανεούμενο με την παρουσίαση των σχετικών αποδείξεων.

Το Διαιτολόγιο καθορίζεται μετά από συνεργασία Συντονιστή, Γιατρού και Διαχειριστή. Εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. Λαμβάνονται κάθε φορά υπόψη μεμονωμένες περιπτώσεις ειδικής διατροφής κατασκηνωτών για λόγους υγείας ή θρησκευτικούς.

Η προετοιμασία των κατάλληλων γευμάτων και ροφημάτων σε σκεύη και χώρους καθαρούς και η διανομή τους σε προκαθορισμένες ώρες βάσει του ωρολογίου καθημερινού προγράμματος της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης είναι ευθύνη του μάγειρα και του βοηθού του.

Το προσωπικό βοηθητικών εργασιών είναι επιφορτισμένο με την καθαριότητα των χώρων που σερβίρονται τα γεύματα, καθώς και των χώρων υγιεινής κ.λπ.

Στις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις, κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται παιδιά απαγορεύεται η λειτουργία καντίνας ή κυλικείου. Επιτρέπεται μόνο κατά τις περιόδους που φιλοξενούνται οικογένειες, ηλικιωμένα άτομα και άτομα με αναπηρίες. Το ποσοστό κέρδους θα ανέρχεται σε 15% βάσει των τιμολογίων αγοράς, τα οποία θα εκδίδονται στο όνομα του ιδιώτη μισθωτή της καντίνας, και όχι της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. Την επίβλεψη για τη σωστή λειτουργία της, θα έχει το Δ. Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης. Το ποσόν που θα καταβάλλεται από τον ιδιώτη μισθωτή στην Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση, θα διατίθεται ύστερα από απόφαση του Δ. Σ. αυτής για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών κ.λπ.

Άρθρο 5
Φιλοξενούμενοι

Στις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται:

Α. παιδιά ηλικίας 6−16 ετών, που έχουν ανάγκη παραθερισμού. Από τις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις αποκλείονται μέχρι αποκαταστάσεως της υγείας τους, τα παιδιά που πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα (κοκίτης κ.λπ.) και εντελώς τα παιδιά που πάσχουν από ψυχονευρωτικά νοσήματα (επιληψία κ.λπ.) σύμφωνα με το άρθρο 1 § 3, 4 του Ν. 749/1948.

Στις Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις φιλοξενούνται και παιδιά με αναπηρίες, που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης.

Β. Ηλικιωμένοι είτε επισκέπτονται ΚΑΠΗ είτε όχι, εφόσον βρίσκονται σε οικονομική αδυναμία, είναι μόνοι λόγω έλλειψης άλλης οικογένειας, χηρείας κ.λπ. και διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης.

Γ. Ενήλικοι με αναπηρίες εφόσον προσκομίσουν ιατρική βεβαίωση ότι η κατάσταση της υγείας τους επιτρέπει τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατασκήνωσης. Για το έτος 2014 ο αριθμός των φιλοξενουμένων θα ανέλθει σε 8.420 άτομα, ως ακολούθως:

Α) 4.900 παιδιά

Β) 1.350 ηλικιωμένοι

Γ) 2.170 άτομα με αναπηρίες (παιδιά και ενήλικες).

Άρθρο 6
Διαδικασίες Συμμετοχής

Οι εγγραφές των κατασκηνωτών (πλην των ατόμων με αναπηρίες) γίνονται στους Δήμους που θα λειτουργήσουν κατασκηνώσεις μέχρι την 13η Ιουνίου 2014.

Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται: Αίτηση του γονέα ή κηδεμόνα προς το Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, το φύλο και η ηλικία του παιδιού.

Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα ή κηδεμόνα στην οποία να αναγράφεται το ύψος του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος του προηγούμενου έτους, ο αριθμός των προστατευόμενων μελών, οι ηλικίες των τέκνων, ο τύπος της οικογένειας (π.χ. μονογεονεική, τρίτεκνη, πολύτεκνη), άλλα κοινωνικά χαρακτηριστικά (π.χ. άνεργοι, ανασφάλιστοι, σε κατάσταση ένδειας, οικογένειες σε κρίση, πληθυσμιακές μειονότητες κ.λπ.).

Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται: η κατάσταση υγείας του παιδιού, ο εμβολιασμός του με τα υποχρεωτικά εμβόλια, ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα, ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα και τυχόν λοιπές παρατηρήσεις (φαρμακευτική αγωγή, αλλεργίες κ.λπ.).

Για την εγγραφή ηλικιωμένων ατόμων απαιτείται:

– Αίτηση του ατόμου στο Δήμο που έχει την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας της κατασκήνωσης

– Υπεύθυνη δήλωση που θα αναφέρει το ύψος του οικογενειακού ή ατομικού εισοδήματός του.

– Βεβαίωση ιδιώτη γιατρού ή γιατρού του ασφαλιστικού φορέα στην οποία υποχρεωτικά να αναγράφεται ότι δεν πάσχει από μεταδοτικά νοσήματα και ότι η εν γένει κατάσταση της υγείας του επιτρέπει τη συμμετοχή του σε κατασκηνωτικό πρόγραμμα.

Οι αιτήσεις θα διαβιβάζονται ατομικά ή συλλογικά μέσω των ΚΑΠΗ που συμμετέχει κάθε ηλικιωμένος.

Για την εγγραφή ατόμων και αναπηρίες οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Αναπηρίες (Π.Ο.Σ.Γ.Κ.Α.με.Α.) που εδρεύει επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου 236, Ηλιούπολη, τηλέφωνο 210 52 36 501, η οποία θα έχει και την ευθύνη επιλογής των κατασκηνωτών, των συνοδών και του ειδικού προσωπικού. Σχετικές οδηγίες θα εκδοθούν από τη Διεύθυνση Προστασίας ΑμεΑ του Υπουργείου.

Κατά την επιλογή των κατασκηνωτών προτιμούνται οι οικονομικά ασθενέστεροι.

Οι κατηγορίες των κατασκηνωτών θα καταβάλλουν ένα συμβολικό ποσό συμμετοχής που θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπου θα ρυθμίζονται και οι σχετικές λεπτομέρειες.

Οι Δήμοι που θα λειτουργήσουν Παιδικές Εξοχές − Κατασκηνώσεις του Κρατικού Προγράμματος υποχρεωτικά θα πρέπει να φιλοξενήσουν κατασκηνωτές και από τους άλλους Δήμους της χώρας, εφόσον υποβληθούν σχετικές αιτήσεις.

Άρθρο 7
Προσωπικό

Κάθε Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση πλαισιώνεται από το ακόλουθο προσωπικό:

α) ένα συντονιστή,

β) έναν επιμελητή για μέχρι 60 παιδιά,

γ) έναν ομαδάρχη για μέχρι 15 παιδιά,

δ) ένα γιατρό,

ε) ένα νοσοκόμο,

στ) ένα γυμναστή μέχρι 75 παιδιά,

ζ) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα ψυχαγωγίας για μέχρι 75 παιδιά,

η) έναν ειδικό συνεργάτη, ειδικευμένο σε θέματα χειροτεχνίας για μέχρι 75 παιδιά,

θ) ένα διαχειριστή,

ι) ένα βοηθό διαχειριστή,

ια) ένα μάγειρα,

ιβ) ένα βοηθό μάγειρα,

ιγ) έναν αποθηκάριο,

ιδ) έναν ειδικό τεχνίτη και ανάλογο προσωπικό βοηθητικών εργασιών.

Δύναται να υπάρχει υπεύθυνος στις κατασκηνώσεις ηλικιωμένων. Το προαναφερόμενο προσωπικό θα κατανεμηθεί από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας σε κάθε Παιδική Εξοχή − Κατασκήνωση, προκειμένου στη συνέχεια να γίνει η πρόσληψη του από τον οικείο Δήμο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 8
Προσόντα στελεχών

Τα στελέχη της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής Εκπαίδευσης Στελεχών ΠΕ ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.

Ο Συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή Ανώτερης Σχολής. Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα, προτιμώνται απόφοιτοι Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β΄ τάξεως Λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.

Ο Τμηματάρχης είναι άτομο με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία, απόφοιτος Λυκείου.

Ο Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α΄ τάξης Λυκείου.

Οι Ειδικοί Συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:

α) Παιδαγωγικών Τμημάτων και ΤΕΙ Βρεφονηπιοκομίας

β) Τ.Ε.Ε.ΦΑ.

γ) Τμημάτων Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής

δ) Θεατρικών και Δραματικών Σχολών

ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και

στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.

Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.

Άρθρο 9
Προσόντα λοιπού προσωπικού

Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση υπάλληλος της οικείου Δήμου, καθώς είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι του Δήμου και του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Σε περίπτωση που ως διαχειριστής επιλεγεί υπάλληλος του οικείου Δήμου η θέση αυτή δεν θα προκηρυχθεί για πλήρωση.

Ο Γιατρός της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης είναι απόφοιτος ιατρικής Σχολής με άδεια άσκησης επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης.

Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής Νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων.

Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι Σχολής Μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος Λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.

Ο Ειδικός Τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης Σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.

Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Άρθρο 10

Οι κάθε είδους προμήθειες αναλώσιμου και μη αναλώσιμου υλικού διενεργούνται με μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με τις ισχύουσες για τις Δήμους διατάξεις.

Επίσης η εκτέλεση εργασιών στις κατασκηνώσεις γίνεται από τους Δήμους σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 11

Δεν επιτρέπεται η παραχώρηση του χώρου και των εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης σε φορείς για τη λειτουργία κατασκηνωτικού προγράμματος.

Επιτρέπεται η παραχώρηση μέρους των εγκαταστάσεων των Παιδικών Εξοχών − Κατασκηνώσεων σε ενδιαφερόμενους φορείς (π.χ. σχολεία, συλλόγους, κ.λπ.) για να χρησιμοποιηθούν περιστασιακά για διάφορες εκδηλώσεις τους και όχι για να λειτουργήσουν ως κατασκηνώσεις, σε χρόνο εκτός κατασκηνωτικής περιόδου.

Για την παραχώρηση απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, σχετική απόφαση του Δ.Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημάρχου.

Άρθρο 12

Οι εξουσιοδοτημένοι με την παρούσα απόφαση Δήμοι, δύναται να αναλαμβάνουν τη λειτουργία των παιδικών εξοχών − κατασκηνώσεων της χωροταξικής τους αρμοδιότητας για τις οποίες έχει αποφασισθεί η αναστολή λειτουργίας τους, καθώς και των παιδικών εξοχών − κατασκηνώσεων μετά το πέρας της προγραμματισμένης από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας κατασκηνωτικής περιόδου, με ίδια μέσα.

Για την ανάληψη λειτουργίας απαιτείται απόφαση του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας που εκδίδεται ύστερα από πρόταση του Δ. Σ. της Παιδικής Εξοχής − Κατασκήνωσης, οικονομική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με εκτίμηση της δαπάνης, σχετική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης που συντάσσεται από την οικονομική υπηρεσία του Δήμου, εξασφάλιση του απαιτούμενου προσωπικού κατ’ εφαρμογή των άρθρων 7, 8, και 9 της παρούσας και σύμφωνη γνώμη του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου.

Άρθρο 13

Θέματα λειτουργίας του κατασκηνωτικού προγράμματος που δεν αναφέρονται ρητά στην παρούσα απόφαση, ρυθμίζονται από τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ

O ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΕΓΚΕΡΟΓΛΟΥ

 

ΠΗΓΗ : http://www.oenet.gr

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Παιδικές κατασκηνώσεις. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s