Οργανισμός Λιμένα Ελευσίνας: Σχέδιο παραλαβής & διαχείρισης αποβλήτων πλοίων


ΘΕΜΑ: «Σχέδιο Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων και Καταλοίπων Φορτίου Πλοίων που καταπλέουν στην θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένα Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.)».

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 1650/1986 (ΦΕΚ 160 Α) «Για την προστασία του περιβάλλοντος», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.3010/2002 «Εναρμόνιση του Ν. 1650/1986 με τις Οδηγίες 97/11 Ε.Ε. και 96/61 Ε.Ε., διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 91 Α).

2. Το Ν. 1269/1982 «Κύρωση της Δ.Σ. MARPOL 73/78 – πρόληψη της ρύπανσης της θάλασσας από πλοία 1973 και του Πρωτοκόλλου 1978» (ΦΕΚ 89Α) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

3. Το Ν. 2939/2001 (ΦΕΚ 179 Α) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις».

4. To N. 4014/2011 (ΦΕΚ 209 Α) «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων…».

5. Το Π.Δ. 55/1998 «Προστασία Θαλασσίου Περιβάλλοντος» (ΦΕΚ 58 Α).

6. Το Π.Δ. 82/2004 (ΦΕΚ 64 Α) «Αντικατάσταση της 98012/2001/1996 ΚΥΑ «Καθορισμός μέτρων και όρων για τη διαχείριση των χρησιμοποιημένων ορυκτελαίων» (ΦΕΚ 40Β), Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων».

7. Την ΚΥΑ 8111.1/41/2009 (ΦΕΚ 412 Β) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2007/71/ΕΚ. Αντικατάσταση της ΚΥΑ 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β΄) «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου»».

8. Την ΥΑ 1958/2012 (ΦΕΚ 21 Β’) «Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το Άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.09.2011 (ΦΕΚ Α’ 209/2011)», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

9. Την ΚΥΑ Η.Π. 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β΄) «Μέτρα και όροι για τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

10. Την ΚΥΑ Η.Π. 13588/725/2006 (ΦΕΚ 383 Β) «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 91/689/ΕΟΚ…», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

11. Την ΚΥΑ Η.Π. 24944/1159/2006 (ΦΕΚ 791 Β) «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Β) της υπ’ αριθμ. 13588/725/06 ΚΥΑ «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 383Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της Οδηγίας 91/156/ΕΚ του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991″.

12. Την ΚΥΑ 8668/2007 (ΦΕΚ 287 Β) «Έγκριση Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), σύμφωνα με το άρθρο 5 (παρ. Α) της υπ’ αριθμ. 13588/725/06 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα, όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων κ.λπ.» (ΦΕΚ 383Β) και σε συμμόρφωση με τις διατάξεις του άρθρου 7 (παρ.1) της υπ’ αριθμ. 91/156/ΕΚ Οδηγίας του Συμβουλίου της 18ης Μαρτίου 1991. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 13588/725/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για τη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων … κ.λπ.»’ (Β΄ 383) και της υπ’ αριθμ. 24944/1159/2006 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Έγκριση Γενικών Τεχνικών Προδιαγραφών για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων … κ.λπ.» (ΦΕΚ 791Β).»

13. Την ΚΥΑ 114218/1997 (ΦΕΚ 1016 Β) «Κατάρτιση πλαισίου Προδιαγραφών και γενικών προγραμμάτων διαχείρισης στερεών αποβλήτων».

14. Ο Ν.4042/2012 (Α΄24) «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος-Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/Ε.Κ.-Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/Ε.Κ.-Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».

15. Το Π.Δ. 8/2013 (Α΄27) «Αποδοχή τροποποιήσεων στο Παράρτημα V του Πρωτοκόλλου του 1978 αναφορικά με τη Διεθνή Σύμβαση για την Πρόληψη της Ρύπανσης από Πλοία, 1973 (Αναθεωρημένο Παράρτημα V της Δ.Σ. MARPOL 73/78».

16. Την ΚΥΑ 531.5-5/2013 (Β΄139) «Αποδοχή τροποποιήσεων στα Παραρτήματα Ι,ΙΙ,ΙV, V και VI της Διεθνούς Σύμβασης για την πρόληψη της Ρύπανσης από πλοία, 1973, όπως τροποποιήθηκε από το Πρωτόκολλο του 1978 που σχετίζεται με αυτή (ΔΣ MARPOL 73/78).

17. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ 141 Α) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

18. Το Π.Δ. 94/2012 (ΦΕΚ 149 Α) «Τροποποίηση του Π.Δ 85/2012 ΄Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών».

19. Τη με αριθ. 5111.01/54/2013/21-05-2013 (ΤΥΕΘΟΔ/22-05-2013) Απόφαση κ. Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στο Γενικό Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου».

20. Το αριθ. 02.438/335/02.2014 έγγραφο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με συνημμένα τεύχη σχεδίων αποβλήτων.

21. Το αριθ. 8136.1.2/05/2014/11.02.2014 έγγραφο Υπηρεσίας μας.

22. Το αριθ. Φ6915/624/ΠΕΡΙΒ-4 /04.03.2014 έγγραφο Γνωμ/σης Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

23. Το αριθ. 02.1015/785/02.04.2014 έγγραφο του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. με συμπληρωματικά στοιχεία.

24. Το αριθ. 37199/07.03.2014 έγγραφο Γνωμ/σης Περιφέρειας Αττικής.

25. Τα αριθ. 02.1083/1196/29.04.2014 & 02.1875/1451/12.05.2014 έγγραφα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε..

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Την έγκριση του Σχεδίου Παραλαβής και Διαχείρισης Αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας Α.Ε. (Ο.Λ.Ε. Α.Ε.) υπό την προϋπόθεση πιστής εφαρμογής των παρακάτω:

Α. ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

1. Να εφαρμόζονται πιστά όλες οι ισχύουσες διατάξεις, των Νόμων, Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων που προβλέπονται για τις εργασίες παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου από την Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία, τις λοιπές δραστηριότητες λειτουργίες του λιμένα, καθώς επίσης, και οι απαιτήσεις των εμπλεκομένων Υπηρεσιών, ώστε να εξασφαλίζεται η ορθολογικότερη περιβαλλοντική διαχείριση των εν λόγω αποβλήτων.

2. Σε κάθε περίπτωση κατάπλου πλοίου υπόχρεου υποβολής του εντύπου του Παραρτήματος ΙΙ της υπ’ αριθμ. 7 σχετικής ΚΥΑ, ο πλοίαρχος αυτού θα πρέπει να συμπληρώνει το συγκεκριμένο έντυπο και να το υποβάλλει σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 6 αυτής.

3. Να λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας και προστασίας της υγείας του απασχολούμενου με την παραλαβή αποβλήτων πλοίων προσωπικού, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και κοινοτική νομοθεσία. Επίσης, να λαμβάνεται ιδιαίτερη μέριμνα για την εκπαίδευση και συνεχή ενημέρωση του προσωπικού που απασχολείται με τις εργασίες παραλαβής των αποβλήτων των πλοίων, σε θέματα ασφάλειας και χειρισμού των αποβλήτων για την αποφυγή κινδύνων για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

4. Όλα τα μέσα (σταθερά-κινητά, πλωτά-χερσαία) που θα χρησιμοποιηθούν για την παραλαβή και διαχείριση των αποβλήτων θα πρέπει να πληρούν τις ισχύουσες προδιαγραφές και να είναι εφοδιασμένα με τις απαιτούμενες κατά περίπτωση άδειες – εγκρίσεις που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. Οι τεχνικές προδιαγραφές των μέσων προσωρινής αποθήκευσης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων (κάδων, container κ.λπ.), των οχημάτων μεταφοράς, καθώς και του λοιπού εξοπλισμού διαχείρισης των μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στη (13) σχετική ΚΥΑ. Αντίστοιχα, όσον αφορά στα επικίνδυνα απόβλητα οι ως άνω προδιαγραφές θα πρέπει να είναι απολύτως σύμφωνες με τα οριζόμενα στην (11) σχετική ΚΥΑ.

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις της ανωτέρω (10) σχετικής, εργασίες αποθήκευσης επικίνδυνων αποβλήτων θα διενεργούνται μετά την έγκριση των απαιτούμενων περιβαλλοντικών όρων.

5. Να λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα αποφυγής πρόκλησης ρύπανσης και αντιμετώπισης περιστατικών ρύπανσης της θάλασσας και των ακτών σύμφωνα με το Ν. 743/77 (ΦΕΚ 319 Α) όπως κωδικοποιήθηκε με το ΠΔ 55/98 (ΦΕΚ 58 Α) και ισχύει, το Ν. 3100/03 (ΦΕΚ 20 Α), το Ν. 2252/94 (ΦΕΚ 152 Α) και το ΠΔ 11/02 (ΦΕΚ 6 Α), καθώς και το Γενικό Κανονισμό Λιμένα με αριθμό 34 (ΦΕΚ 700Β/03).

6. Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σχεδίου και για την εκτέλεση των εργασιών παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων θα πρέπει:

α. να βρίσκονται σε ισχύ συμβάσεις μεταξύ του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και των αναδόχων που θα αναλάβουν το έργο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων και καταλοίπων φορτίου των πλοίων. Στις συμβάσεις να καταγράφονται οι τύποι-είδη των αποβλήτων που πρόκειται να παραληφθούν καθώς και ο τρόπος διαχείρισης και τελικής διάθεσής τους.

β. οι ανάδοχοι παραλαβής – διαχείρισης των αποβλήτων, ανάλογα με τις κατηγορίες αποβλήτων που παραλαμβάνουν και το είδος των εργασιών που εκτελούν, να διαθέτουν σε ισχύ τις όλες τις απαραίτητες από τις κείμενες διατάξεις άδειες, να εφαρμόζουν πλήρως τους όρους και τις προϋποθέσεις που να αναφέρονται σε αυτές και να διαθέτουν σε ισχύ συμβάσεις με τις εγκαταστάσεις διάθεσης (αποδέκτες) των αποβλήτων. Οι αποδέκτες των αποβλήτων θα πρέπει να διαθέτουν επίσης όλες τις απαραίτητες, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, άδειες.

7. Ο καθαρισμός των μέσων προσωρινής αποθήκευσης και του λοιπού εξοπλισμού καθώς και η απολύμανση και η συντήρησή τους θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα και με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται η πρόκληση εστιών ρύπανσης-μόλυνσης και να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία.

8. Η εκτέλεση έργων που απαιτούνται για την παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με κείμενες διατάξεις. Επιπλέον θα πρέπει να λαμβάνονται:

α. Περιβαλλοντική αδειοδότηση των έργων εφόσον απαιτείται.

β. Οικοδομική άδεια (για κατασκευή κτιρίων, δεξαμενών κτλ) σύμφωνα με το Ν. 2987/2002, εφόσον απαιτείται σύμφωνα με τις υποδείξεις της οικείας Πολεοδομίας.

γ. Τυχόν τροποποίηση του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου Λιμένα, όσον αφορά την έγκριση χρήσεων γης και όρων δόμησης, εφόσον υφίσταται, σύμφωνα με τις υποδείξεις των αρμοδίων Υπηρεσιών.

9. O Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και οι ανάδοχοι παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των Κανονισμών Λιμένων και των υποδείξεων της οικείας Λιμενικής Αρχής.

10. Να διατίθενται με μέριμνα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. στους χρήστες των λιμενικών εγκαταστάσεών της οι αναφερόμενες στο Παράρτημα Ι της αριθμ. 7 σχετικής ΚΥΑ πληροφορίες.

Β. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. Η παρούσα απόφαση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις οι οποίες θα πρέπει να τηρούνται με ακρίβεια. Επισημαίνεται η συνυπευθυνότητα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. σε περιπτώσεις παραλήψεων από τους αναδόχους, παραλαβής – διαχείρισης των αποβλήτων των πλοίων που καταπλέουν στις λιμενικές εγκαταστάσεις της.

2. Σε κάθε περίπτωση που επέλθουν τροποποιήσεις σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 4 της αριθμ. 7 σχετικής ΚΥΑ το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων πρέπει να επανυποβληθεί από τον Ο.Λ.Ε. Α.Ε. προς έγκριση.

3. Η παρακολούθηση της εφαρμογής των σχεδίων πραγματοποιείται από τη Γενική Γραμματεία Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, σε συνεργασία με την οικεία Περιφερειακή Διοίκηση Λ.Σ-ΕΛ.ΑΚΤ. και Λιμενική Αρχή καθώς και από τις αρμόδιες Διευθύνσεις της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και της Περιφέρειας Αττικής. Για το σκοπό αυτό ο Ο.Λ.Ε. Α.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει, στις ανωτέρω Υπηρεσίες, εντός μηνός Φεβρουαρίου κάθε έτους, ετήσια έκθεση σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 5 της υπ’ αριθμ. 7 σχετικής ΚΥΑ.

4. Η παρούσα απόφαση, το σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης αποβλήτων που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις-άδειες των αναδόχων θα πρέπει να βρίσκονται στην έδρα του Ο.Λ.Ε. Α.Ε. και να επιδεικνύονται σε κάθε ζήτηση από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

5. Η παρούσα απόφαση δεν υποκαθιστά τυχόν εγκρίσεις ή άδειες που απαιτούνται από άλλους φορείς και Υπηρεσίες για την υλοποίηση – λειτουργία του σχεδίου του θέματος, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

6. Οι παραβάτες των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 7 σχετικής ΚΥΑ τιμωρούνται από την αρμόδια Λιμενική Αρχή σύμφωνα με το άρθρο 18 αυτής. Οι κυρώσεις αυτές επιβάλλονται ανεξάρτητα από τις κυρώσεις που προβλέπονται από άλλες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και ειδικότερα στις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 παράγραφος 2 εδάφιο (α) σχετικής ΚΥΑ.

15/05/2014

Με εντολή Υπουργού

Ο Γενικός Γραμματέας
Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής & Ναυτιλιακών Επενδύσεων
Αθανάσιος Χριστόπουλος

Πηγή: http://www.oenet.gr/online/dnee/item/17387-rganismos-limena-eleusinas-sxedio-paralavis-kai-diaxeirisis-apovliton-ploion

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s