Καθορισμός κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΚ «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 και άλλες διατάξεις .


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ AΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ −
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 2077/1992 «Κύρωση Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση» (Α΄ 136) και τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. 1ζ) του Ν.1338/1983 «Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου» (Α΄ 34) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/1986 «Συμμετοχή της Ελλάδας στο κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ.λπ. (Α΄ 70) και του άρθρου 65 του Ν.1892/1990 (Α΄ 101).

2. Τις διατάξεις του Ν.2939/2001 «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων−Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 179) και ειδικότερα των άρθρων 15, 16 (παρ. 2), 17, 20 και 24 αυτού, όπως τα άρθρα αυτά τροποποιήθηκαν με τα άρθρα 4, 5, 6 και 7 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94), και στη συνέχεια με τα άρθρα 6 και 46 του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).

3. Τις διατάξεις του Ν.4042/2012 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ. Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 24).

4. Τις διατάξεις του ν. 4014/2011 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής» (Α΄ 209).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 148/2009 «Περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών στο περιβάλλον−Εναρμόνιση με την οδηγία 2004/35/ΕΚ …κλπ» (Α΄ 190).

6. Την οδηγία 2012/19/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 197/38/2012).

7. Το άρθρο 30 της οδηγίας 2012/18/ΕΚ του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (EEL 197/1/2012).

8. Tο Π.Δ. 99/2008 «Συγκρότηση, διάρθρωση και λειτουργία του Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (ΕΟΕΔΣΑΠ) και Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης και Προμηθειών του Οργανισμού» (Α΄ 154), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) και στη συνέχεια με το άρθρο 46 (παρ. 4, 5, 6 και 7) του ν. 4042/2012 (Α΄ 24).

9. Τις διατάξεις του π.δ. 114/2013 «Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου» (Α΄ 147).

10. Τις διατάξεις της 50910/2727/2003 ΚΥΑ «Μέτρα και όροι για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης» (Β΄ 1909).

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 29ης Νοεμβρίου 2007, «σχετικά με την εξαγωγή για αξιοποίηση ορισμένων αποβλήτων που περιέχονται στο παράρτημα ΙΙΙ ή ΙΙΙΑ του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, προς ορισμένες χώρες στις οποίες δεν εφαρμόζεται η απόφαση του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών διακινήσεων αποβλήτων» (EEL 316/6/2007).

12. Τις διατάξεις της αριθ. 13588/725/2006 απόφασης «Μέτρα όροι και περιορισμοί για την διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 91/689/ΕΟΚ …» (Β΄ 383).

13. Τις διατάξεις της αριθ. 29407/3508/2002 κοινής υπουργικής απόφασης «Μέτρα και όροι για την υγειονομική ταφή των αποβλήτων» (Β΄ 1572).

14. Την αριθ. 1958/2012 υπουργική απόφαση «Κατάταξη δημόσιων και Ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/2011 (Α΄ 209)» (Β΄ 21), όπως ισχύει.

15. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, όπως τέθηκε σε ισχύ με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).

16. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ.189/2009 «Καθορισμός και ανακατανομή των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (Α΄ 221).

17. Τις διατάξεις του άρθρου 2 (παρ. 4) του π.δ.24/2010 «Ανακαθορισμός των αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και τροποποίηση του π.δ.189/2009» (Α΄ 56).

18. Το άρθρο 1 του Π.Δ. 85/2012 «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (Α΄ 141), όπως αυτό ισχύει.

19. Το π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 153).

20. Την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ) να εισηγηθεί το παρόν σχέδιο ΚΥΑ, η οποία ελήφθη κατά την 53η συνεδρίασή του στις 21−3−2014 (αριθ. απόφασης 53_4).

21. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Σκοπός−Αντικείμενο
(άρθρο 1 της Οδηγίας)

Με την παρούσα απόφαση αποσκοπείται η εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 17 του ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του ν.3854/2010, καθώς των άρθρων 15,16(παρ.2),17, 18,19,20,21 και 24 του ν. 2939/2001, όπως ισχύουν και συγχρόνως η συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2012/19/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 «σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ)», που έχει δημοσιευθεί στην Ελληνική Γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EEL 197/38/24−7−2012), ώστε, με τη θέσπιση κατάλληλων κανόνων, όρων και προϋποθέσεων για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ), που στοχεύουν:

α) στην κατά προτεραιότητα πρόληψη ή στη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων της παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ),

β) στον περιορισμό των συνολικών επιπτώσεων της χρήσης των πόρων και στη βελτίωση της αποδοτικότητάς της, με την ανάκτηση χρήσιμων δευτερογενών πρώτων υλών,

γ) στη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων όλων των φορέων που εμπλέκονται στον κύκλο ζωής του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ) όπως παραγωγών, διακινητών, χρηστών και όσων διενεργούν εργασίες συλλογής/διαλογής, μεταφοράς, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας και ανάκτησης ΑΗΗΕ,

δ) στην εφαρμογή της αρχής της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού ΗΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4042/2012,

να επιτυγχάνεται η προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, σύμφωνα με το πλαίσιο των κανόνων και των απαιτήσεων του άρθρου 29 του ν. 4042/2012 καθώς και των στόχων και των γενικών αρχών του ν. 2939/2001 (άρθρα 1 και 4), συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην αειφόρο ανάπτυξη.

Άρθρο 2
Πεδίο εφαρμογής
(άρθρο 2 της Οδηγίας)

1. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (ΗΗΕ) ως εξής:

α) από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2018 (μεταβατική περίοδος), στον ΗΗΕ που υπάγεται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3. Το παράρτημα ΙΙ περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες του παραρτήματος Ι

β) από τις 15 Αυγούστου 2018, σε όλο τον ΗΗΕ, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 και 4. Ο ΗΗΕ κατατάσσεται στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ. Το παράρτημα ΙV περιέχει μη εξαντλητικό κατάλογο ειδών ΗΗΕ που εμπίπτουν στις κατηγορίες του παραρτήματος ΙΙΙ (ανοικτός κατάλογος).

2. Η απόφαση αυτή εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των απαιτήσεων που προβλέπονται στην εθνική νομοθεσία και τη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με:

α) την ασφάλεια και την υγεία καθώς και τα χημικά προϊόντα, ειδικότερα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 «για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊό ντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων», καθώς και

β) τη διαχείριση αποβλήτων, σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο του ν.4042/2012 ( Ενότητα Β΄), που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2008/98/ΕΚ,

γ) το σχεδιασμό των προϊόντων και,

δ) την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σύμφωνα με το π.δ. 114/2013 που έχει εκδοθεί σε συμμόρφωση με την οδηγία 2011/65/ΕΚ.

3. Η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:

α) στον εξοπλισμό που είναι απαραίτητος για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων ασφάλειας της χώρας, στον οποίο περιλαμβάνονται τα όπλα, τα πυρομαχικά και το πολεμικό υλικό που προορίζονται για αμιγώς στρατιωτικούς σκοπούς

β) στον εξοπλισμό που είναι ειδικά σχεδιασμένος και εγκατεστημένος ως τμήμα άλλου τύπου εξοπλισμού που αποκλείεται ή δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, ο οποίος μπορεί να επιτελέσει τη λειτουργία του μόνο εάν αποτελεί τμήμα του εν λόγω εξοπλισμού

γ) στους λαμπτήρες πυράκτωσης.

4. Πέραν του εξοπλισμού που αναφέρεται στην παράγραφο 3, από τις 15 Αυγούστου 2018 η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται στα ακόλουθα είδη ΗΗΕ:

α) στον εξοπλισμό που είναι σχεδιασμένος να σταλεί στο διάστημα

β) σε μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία

γ) σε σταθερές εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, με εξαίρεση τον περιλαμβανόμενο εξοπλισμό που δεν έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις εγκαταστάσεις αυτές

δ) στα μέσα μεταφοράς ανθρώπων ή εμπορευμάτων, εξαιρουμένων των ηλεκτρικών δίκυκλων οχημάτων που δεν διαθέτουν έγκριση τύπου

ε) σε μη οδικά κινητά μηχανήματα που προορίζονται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση

στ) στον ειδικό εξοπλισμό που έχει σχεδιασθεί αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης και διατίθεται μόνο από επιχείρηση σε επιχείρηση

ζ) στα ιατρικά βοηθήματα και τα ιατρικά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στη διάγνωση in vitro, όταν τα εν λόγω βοηθήματα αναμένεται να καταστούν μολυσματικά πριν από το τέλος του κύκλου ζωής τους καθώς και στα ενεργά εμφυτεύσιμα ιατρικά βοηθήματα.

5. Η διαχείριση των ΑΗΗΕ που αναφέρονται στις παραγράφους 3 και 4 διέπεται από τις διατάξεις της Ενότητας Β΄ του ν.4042/2012 ή/και από άλλες ειδικότερες διατάξεις της κείμενης σχετικής νομοθεσίας.

Άρθρο 3
Ορισμοί
(άρθρο 3 της Οδηγίας)

1. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, νοούνται ως:

α) «ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός» ή «ΗΗΕ»: ο εξοπλισμός η ορθή λειτουργία του οποίου εξαρτάται από ηλεκτρικά ρεύματα ή ηλεκτρομαγνητικά πεδία και ο εξοπλισμός για την παραγωγή, τη μεταφορά και τη μέτρηση των ρευμάτων και πεδίων αυτών, ο οποίος έχει σχεδιασθεί για να λειτουργεί υπό ονομαστική τάση έως 1000 V εναλλασσομένου ρεύματος ή έως 1500 V συνεχούς ρεύματος. Στην έννοια του ΗΗΕ συμπεριλαμβάνονται όλα τα κατασκευαστικά του στοιχεία, τα συναρμολογημένα μέρη και τα αναλώσιμα, τα οποία συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τη διάθεσή του στην αγορά,

β) «μεγάλης κλίμακας σταθερά βιομηχανικά εργαλεία»: μεγάλης κλίμακας συναρμολόγημα μηχανημάτων, εξοπλισμού και/ή εξαρτημάτων που λειτουργούν από κοινού για μια ειδική εφαρμογή, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από ειδικούς σε συγκεκριμένη θέση, και χρησιμοποιούνται και συντηρούνται από επαγγελματίες σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις ή σε εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης

γ) «μεγάλης κλίμακας σταθερή εγκατάσταση»: ένας μεγάλης κλίμακας συνδυασμός διάφορων τύπων συσκευών και, ενδεχομένως, άλλων διατάξεων, που:

i) συναρμολογούνται, εγκαθίστανται και απεγκαθίστανται από επαγγελματίες,

ii) προορίζονται να χρησιμοποιούνται μονίμως ως μέρος κτιρίου ή δομής σε έναν προκαθορισμένο ειδικό χώρο, και

iii) μπορούν να αντικαθίστανται μόνο από τον ίδιο, ειδικά σχεδιασμένο εξοπλισμό

δ) «μη οδικά κινητά μηχανήματα που διατίθενται αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση»: μηχανήματα με ενσωματωμένη πηγή ενέργειας, η λειτουργία των οποίων απαιτεί είτε κινητικότητα είτε συνεχή ή ημισυνεχή κίνηση μεταξύ μιας σειράς σταθερών σημείων εργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών

ε) «απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού» ή «ΑΗΗΕ»: ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός που θεωρείται απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν.4042/2012, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατασκευαστικών στοιχείων, των συναρμολογημένων μερών και των αναλωσίμων, που συνιστούν τμήμα του προϊόντος κατά τον χρόνο απόρριψής του

στ) «παραγωγός»: οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ανεξάρτητα από το ποια τεχνική πωλήσεων χρησιμοποιεί, συμπεριλαμβανομένης της εξ αποστάσεως επικοινωνίας όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 1) της αριθ. Ζ1−496/2000 κοινής υπουργικής απόφασης «Πωλήσεις από απόσταση−Συγκριτική διαφήμιση−Προσαρμογή του ν.2251/1994….προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ….κλπ» (Β΄ 1545), το οποίο:

i) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και κατασκευάζει ΗΗΕ με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του ή αναθέτει τον σχεδιασμό ή την κατασκευή ΗΗΕ, τον οποίο διαθέτει στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εντός της ελληνικής επικράτειας,

ii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και μεταπωλεί εντός της ελληνικής επικράτειας με την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του εξοπλισμό παραγόμενο από άλλους προμηθευτές, όπου ο μεταπωλητής δεν θεωρείται «παραγωγός» εφόσον η μάρκα του παραγωγού αναγράφεται στον εξοπλισμό σύμφωνα με το σημείο i),

iii) είναι εγκατεστημένο στη χώρα και διαθέτει στην αγορά κατ’ επάγγελμα ΗΗΕ από τρίτη χώρα ή από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή

iv) πωλεί ΗΗΕ στη χώρα μέσω εξ αποστάσεως επικοινωνίας απευθείας σε ιδιωτικά νοικοκυριά ή σε χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών και είναι εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος ή σε τρίτη χώρα.

Όποιος παρέχει αποκλειστικά χρηματοδότηση στο πλαίσιο ή βάσει χρηματοδοτικής συμφωνίας, δεν θεωρείται «παραγωγός», εκτός εάν ενεργεί επίσης ως παραγωγός κατά την έννοια των σημείων i) έως iv)

ζ) «διακινητής (διανομέας)»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην αλυσίδα εφοδιασμού, το οποίο θέτει σε κυκλοφορία στην αγορά ΗΗΕ. Ο ορισμός αυτός δεν εμποδίζει ένα διανομέα να είναι και παραγωγός κατά την έννοια του εδαφίου (στ).

η) «ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης»: τα ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά και από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, η φύση και η ποσότητα των οποίων είναι παρόμοιες με εκείνες των ΑΗΗΕ που προέρχονται από νοικοκυριά. Τα απόβλητα από ΗΗΕ, που ενδέχεται να χρησιμοποιείται τόσο από ιδιωτικά νοικοκυριά όσο και από χρήστες πλην των ιδιωτικών νοικοκυριών, θεωρούνται σε κάθε περίπτωση ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης

θ) «χρηματοδοτική συμφωνία»: οποιαδήποτε συμφωνία ή διακανονισμός δανειοδότησης, εκμίσθωσης, μίσθωσης ή μελλοντικής πώλησης εξοπλισμού, ανεξάρτητα από το αν οι όροι της εν λόγω συμφωνίας ή διακανονισμού ή οιασδήποτε συνοδευτικής συμφωνίας ή διακανονισμού προβλέπουν ή επιτρέπουν τη μεταβίβαση της κυριότητας του εξοπλισμού

ι) «κυκλοφορία στην αγορά»: κάθε προμήθεια προϊόντος για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην αγορά στο πλαίσιο εμπορικής δραστηριότητας, είτε επί πληρωμή είτε δωρεάν

ια) «διάθεση στην αγορά»: η πρώτη φορά κατά την οποία ένα προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά σε επαγγελματική βάση

ιβ) «αφαίρεση»: ο χειρωνακτικός, μηχανικός, χημικός ή μεταλλουργικός χειρισμός που έχει ως αποτέλεσμα να περιορίζονται σε κλειστό περιβάλλον οι επικίνδυνες ουσίες, τα μείγματα και τα κατασκευαστικά στοιχεία ως αναγνωρίσιμη ροή ή αναγνωρίσιμο τμήμα ροής στο πλαίσιο της επεξεργασίας. Μια ουσία, ένα μείγμα ή ένα συστατικό είναι αναγνωρίσιμο εάν υπάρχει δυνατότητα παρακολούθησής του για να αποδειχθεί η ασφαλής για το περιβάλλον επεξεργασία

ιγ) «ιατρικό βοήθημα»: ιατρικό βοήθημα ή εξάρτημα κατά την έννοια, αντίστοιχα, της υποπαραγράφου 2.1 στοιχεία α) ή β) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της Αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130648/2009 ΚΥΑ (Β΄ 2198) «περί ιατροτεχνολογικών προϊόντων», το οποίο συνιστά ΗΗΕ

ιδ) «ιατρικό βοήθημα που χρησιμοποιείται στη διάγνωση in vitro»: βοήθημα ή εξάρτημα που χρησιμοποιείται στη διάγνωση in vitro κατά την έννοια, αντίστοιχα, του στοιχείου β) ή γ) του άρθρου 1 παράγραφος 2 της Αριθ. ΔΥ8δ/οικ.3607/892/2001 ΚΥΑ (Β΄ 1060) «Εναρμόνιση τηελληνικής νομοθεσίας προς την οδηγία 98/79/ΕΚ …. για τα in vitro διαγνωστικά ιατροτεχνολογικά προϊόντα», το οποίο συνιστά ΗΗΕ

ιε) «ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα»: ενεργό εμφυτεύσιμο ιατρικό βοήθημα κατά την έννοια του στοιχείου γ) του άρθρου 1 παράγραφος 2 της αριθ. ΔΥ8δ/Γ.Π.οικ.130644/2009 ΚΥΑ (Β΄ 2197) «περί ενεργών εμφυτεύσιμων ιατροτεχνολογικών προϊόντων», το οποίο συνιστά ΗΗΕ.

ιστ) «Εναλλακτική διαχείριση ΑΗΗΕ»: οι εργασίες συλλογής/διαλογής, μεταφοράς, προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασίας και ανάκτησης των ΑΗΗΕ, ώστε να εξυπηρετείται ένας χρήσιμος σκοπός.

ιζ) «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης»: το σύστημα όπως ορίζεται στο άρθρο 2 (παρ. 19) του ν.2939/2001, το οποίο οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ΄ της παρούσας απόφασης.

ιη) «σημεία συλλογής» τα σημεία που έχουν επιλεγεί ως κατάλληλα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 6 για να απορρίπτουν οι τελικοί χρήστες τα ΑΗΗΕ ώστε να επιτυγχάνεται η χωριστή συλλογή τους. Τα σημεία συλλογής δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις αδειοδότησης που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία σχετικά με τη συλλογή−μεταφορά αποβλήτων.

ιθ) «κέντρα διαλογής/ταξινόμησης»: επιχειρήσεις, οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπου συγκεντρώνονται τα ΑΗΗΕ από σημεία συλλογής, με σκοπό την ταξινόμησή τους σε κατηγορίες, σύμφωνα με τα παραρτήματα Ι ή ΙΙΙ κατά περίπτωση και, μετά από έλεγχο, τη διαλογή τους σε ΑΗΗΕ που θα υποβληθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και σε ΑΗΗΕ που θα οδηγηθούν σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας απόφασης.

κ) «Αρμόδια αρχή»: για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), σύμφωνα με τις παραγράφους 1,2 και 3 του άρθρου 24 του ν.2939/2001, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει καθώς και η αρμόδια υπηρεσία της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος σύμφωνα με την παράγραφο 11 του ίδιου άρθρου του ν. 2939/2001 (Α΄ 157)

2. Οι έννοιες των όρων «απόβλητα», «επικίνδυνα απόβλητα», «διαχείριση αποβλήτων», «συλλογή», «χωριστή συλλογή», «πρόληψη», «επαναχρησιμοποίηση», «επεξεργασία», «ανάκτηση», «προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση», «ανακύκλωση», «διάθεση» και «βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές», προβλέπονται στο άρθρο 11 του ν.4042/2012.

Άρθρο 4
(άρθρο 4 της Οδηγίας)
Σχεδιασμός προϊόντων

Με την επιφύλαξη των απαιτήσεων του ενωσιακού δικαίου για την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας: α) για το σχεδιασμό προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του π.δ. 7/2011 «Καθορισμός απαιτήσεων οικολογικού σχεδιασμού όσον αφορά τα συνδεόμενα με την ενέργεια προϊόντα σε συμμόρφωση προς την οδηγία 2009/125/ΕΚ … Τροποποίηση του π.δ. 32/2010 (Α΄ 70)» (Α΄ 14) και β) για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών κατά την κατασκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, σύμφωνα με το π.δ. 114/2013, οι παραγωγοί ΗΗΕ οφείλουν κατά τον σχεδιασμό και την παραγωγή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΗΕ):

α) να συνεργάζονται με τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανακύκλωσης ΑΗΗΕ για την ανάληψη κοινής δράσης ώστε να διευκολύνεται η επαναχρησιμοποίηση, η αποσυναρμολόγηση και η ανάκτηση των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων και των συναρμολογημένων μερών τους και των υλικών.

β) να τηρούν τις απαιτήσεις οικολογικής σχεδίασης όσον αφορά τη διευκόλυνση της επαναχρησιμοποίησης και της επεξεργασίας των ΑΗΗΕ, που θεσπίστηκαν στο πλαίσιο του π.δ. 7/2011, και

γ) να μην εμποδίζουν, με ειδικά χαρακτηριστικά σχεδιασμού ή διαδικασίες κατασκευής, την επισκευή, τη πιθανή αναβάθμιση, την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την επαναχρησιμοποίηση, την αποσυναρμολόγηση, την αξιοποίηση και ιδίως την ανακύκλωση των ΑΗΗΕ, εκτός εάν εφαρμόζονται διαδικασίες κατασκευής και ειδικά χαρακτηριστικά σχεδίασης που παρουσιάζουν πλεονεκτήματα υπέρμετρης σημασίας, παραδείγματος χάριν ως προς την προστασία του περιβάλλοντος και/ή τις απαιτήσεις ασφαλείας.

δ) να ενσωματώνουν αυξανόμενη ποσότητα ανακυκλωμένου υλικού στα νέα προϊόντα ΗΗΕ, προκειμένου να αναπτύσσονται οι αγορές για ανακυκλωμένα υλικά

KΕΦΑΛΑΙΟ Β΄
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΗΗΕ

Άρθρο 5
Γενικές κατευθύνσεις προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ

1. Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ αποσκοπεί στην κατά προτεραιότητα προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ και, όπου αυτό δεν ενδείκνυται, στην ανάκτηση ΑΗΗΕ καθώς και στη λήψη των ενδεδειγμένων μέτρων σύμφωνα με τους στόχους και τις γενικές κατευθύνσεις του Ν. 2939/2001 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 25, 27 και 38 (παρ.4) του ν.4042/2012 και τις ειδικότερες διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Το πρόγραμμα εναλλακτικής διαχείρισης αναφέρεται στη θέσπιση ειδικών μέτρων και στον προσδιορισμό συγκεκριμένων δράσεων και διαδικασιών για την εναλλακτική διαχείριση των ΑΗΗΕ και περιλαμβάνει κατά κύριο λόγο:

α) Μέτρα για οργάνωση της εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ.

β) Μέτρα για την μείωση της ποσότητας των ΑΗΗΕ στα οικιακά απόβλητα.

γ) Μέτρα για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση ΑHHE και την επίτευξη υψηλού βαθμού ανάκτησης των ΑΗΗΕ.

δ) Μέτρα για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτή/τελικού χρήστη

ε) Ειδικές ρυθμίσεις και τεχνικές οδηγίες για τη χωριστή συλλογή και διαλογή, την επεξεργασία και την ανάκτηση των ΑΗΗΕ.

Άρθρο 5Α
Οργάνωση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ

1. Οι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης (συλλογή/μεταφορά, διαλογή, προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, επεξεργασία και ανάκτηση) των ΑΗΗΕ, πραγματοποιούνται από επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεούνται:

α) να διαθέτουν τις σχετικές άδειες που προβλέπονται κατά περίπτωση στην εκάστοτε κείμενη σχετική νομοθεσία και ήδη στο άρθρο 36 του ν.4042/2012, και να τηρούν τις ειδικότερες απαιτήσεις εναλλακτικής διαχείρισης που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση και

β) να έχουν συνάψει συμβάσεις συνεργασίας με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, που οργανώνονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του Κεφαλαίου Γ΄ της παρούσας απόφασης και να ενεργούν στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων με τα συστήματα αυτά.

γ) να παρέχουν στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης που έχουν την ευθύνη της εποπτείας των σχετικών εργασιών, την απαιτούμενη διευκόλυνση για την άσκηση του έργου τους, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παρούσας απόφασης.

2. Για την επίτευξη των στόχων του προγράμματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, οι εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης οργανώνονται ως ακολούθως:

2.1. Ως προς τα ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης:

2.1.1.) Ο τελικός χρήστης απορρίπτει τα ΑΗΗΕ στα σημεία συλλογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6 ή τα παραδίδει απευθείας σε επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 2.4.

2.1.2) Από τα σημεία συλλογής τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται από τους νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς, στα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, που προβλέπονται στην υποπαράγραφο 2.3, εφόσον αυτά έχουν συσταθεί, ή σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ή σε μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

2.1.3) Σε περίπτωση που τα ΑΗΗΕ οδηγηθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών εργασιών, προωθούνται στη συνέχεια για επαναχρησιμοποίηση, άλλως μεταφέρονται σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΗΗΕ.

2.2. Ως προς τα ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης:

Τα ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης μετά τη χωριστή συλλογή τους παραδίδονται από τους τελικούς χρήστες ή τους νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς είτε σε επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, είτε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΗΗΕ,

2.3. Κέντρα διαλογής/ταξινόμησης

2.3.1. Προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, σε περίπτωση που τα ΑΗΗΕ οδηγούνται σε κέντρα διαλογής/ταξινόμησης και πριν από οποιαδήποτε περαιτέρω μεταφορά τους, γίνεται ο διαχωρισμός τους κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 (εδάφιο ιθ) του άρθρου 3. Στη συνέχεια τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται από τα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης και παραδίδονται από τους νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς είτε σε ενδεδειγμένες επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση είτε σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας, κατά περίπτωση. Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση των ΑΗΗΕ μπορεί να γίνεται και στα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν την κατάλληλη υποδομή και πληρούν τις απαιτήσεις της υποπαραγράφου 2.4.2.

2.3.2. Τα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης υποχρεούνται να τηρούν τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α) να παρέχουν πρόσβαση σε προσωπικό από δίκτυα επαναχρησιμοποίησης και από επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, προκειμένου να επιλέγουν τα ΑΗΗΕ που θα οδηγηθούν σε προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση,

β) να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ

γ) να διατηρούν αρχεία σχετικά με τις ποσότητες των εισερχόμενων ΑΗΗΕ καθώς και τις κατηγορίες και το βάρος των ΑΗΗΕ, κατά την έξοδό τους (εκροές) που οδηγήθηκαν είτε σε εργασίες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή σε ενδεδειγμένη επεξεργασία και να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, με τα οποία έχουν συμβάσεις συνεργασίας, για τον υπολογισμό των στόχων ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 10,

δ) να αποθηκεύουν προσωρινά τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις της παραγράφου 1 του Παραρτήματος VΙΙΙ,

ε) να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους,

2.3.3. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την ευθύνη για την εποπτεία των εργασιών που διενεργούνται στα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, ως προς την τήρηση των απαιτήσεων της παρούσας παραγράφου.

2.4. Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση

2.4.1) Η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 16 του άρθρου 11 του ν.4042/2012, πραγματοποιείται είτε στα ίδια τα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης σύμφωνα με την υποπαράγραφο

2.3.1., είτε σε ανεξάρτητες επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση.

2.4.2.) Οι επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση υποχρεούνται:

α) να διαθέτουν τις προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις για τη νόμιμη λειτουργία τους,

β) να διαθέτουν το κατάλληλο προσωπικό, το οποίο θα έχει πρόσβαση στα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης

γ) να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ

δ) να τηρούν στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες των εισερχόμενων ΑΗΗΕ, καθώς και στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες των ΑΗΗΕ που οδηγήθηκαν σε επαναχρησιμοποίηση και των ΑΗΗΕ που οδηγήθηκαν σε επεξεργασία και να παρέχουν τις σχετικές πληροφορίες στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, με τα οποία έχουν συμβάσεις συνεργασίας, για τον υπολογισμό των στόχων ανάκτησης, σύμφωνα με το άρθρο 10.

ε) να εγγυώνται, στο πλαίσιο της καλής λειτουργίας τους, για την ασφάλεια των παραγόμενων προς επαναχρησιμοποίηση προϊόντων.

2.4.3. Για τη μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης του ΗΗΕ, ο ΕΟΑΝ καταρτίζει και εισηγείται στον Υπουργό ΠΕΚΑ προγράμματα για την επαναχρησιμοποίηση ΗΗΕ καθώς και για δραστηριότητες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ, ενθαρρύνοντας ιδίως τη δημιουργία και στήριξη δικτύων επαναχρησιμοποίησης σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 38 του ν.4042/2012.

2.4.4. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την ευθύνη για την εποπτεία των εργασιών που διενεργούνται στις επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, ως προς την τήρηση των απαιτήσεων της παραγράφου αυτής.

2.5. Είναι δυνατόν στο χώρο μιας εγκατάστασης επεξεργασίας ή ανάκτησης ΑΗΗΕ, να πραγματοποιούνται εργασίες διαλογής/ταξινόμησης και προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ΑΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή για την πραγματοποίηση των εν λόγω εργασιών πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) να διενεργούνται υποχρεωτικά και οι δύο εργασίες στο χώρο της ίδιας εγκατάστασης και,

β) να υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές και να τηρούνται οι απαιτήσεις που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις της παρούσας απόφασης

Άρθρο 6
(άρθρα 5,6 παρ.2 και 8 παρ. 3, της Οδηγίας)
Όροι και προϋποθέσεις για τη χωριστή συλλογή και μεταφορά ΑΗΗΕ

1. Γενικά

1.1. Για την ελαχιστοποίηση της διάθεσης των ΑΗΗΕ ως αδιαχώριστων (μεικτών) αστικών αποβλήτων και την επίτευξη υψηλού επιπέδου χωριστής συλλογής των ΑΗΗΕ, κυρίως και κατά προτεραιότητα, αποβλήτων εξοπλισμού ανταλλαγής θερμότητας ο οποίος περιέχει ουσίες που καταστρέφουν το όζον και φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου, λαμπτήρων φθορισμού που περιέχουν υδράργυρο, φωτοβολταϊκών πλαισίων (photovoltaic panels) και εξοπλισμού μικρού μεγέθους των κατηγοριών 5 και 6 του παραρτήματος ΙΙΙ, πρέπει να τηρούνται τουλάχιστον οι ειδικότερες απαιτήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο.

1.2. Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ είναι υποχρεωτική και ως εκ τούτου απαγορεύεται η συλλογή και μεταφορά των ΑΗΗΕ από κοινού με τα λοιπά οικιακά απόβλητα

1.3. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την ευθύνη για το συντονισμό και την εποπτεία των εργασιών συλλογής και μεταφοράς, με διαδικασίες που καθορίζονται στις αποφάσεις έγκρισης των συστημάτων αυτών από τον ΕΟΑΝ σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 14, με σκοπό την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου.

2. ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης

Η χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης πραγματοποιείται σε σημεία συλλογής που φέρουν κατάλληλη επισήμανση και ειδικότερα:

α) Σε δημοτικά σημεία συλλογής που καθορίζονται από τους ΟΤΑ σε συνεργασία με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της υποπαραγράφου 2.1

β) Σε καταστήματα λιανικού εμπορίου, ή σε εξειδικευμένα καταστήματα και Super markets που διακινούν ΗΗΕ, σε δημόσιες υπηρεσίες και επιχειρήσεις του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας που καταρτίζονται μεταξύ των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ και των ενδιαφερομένων μερών των ανωτέρω περιπτώσεων (α) και (β), πρέπει να προσδιορίζονται μεταξύ των άλλων και μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των σημείων συλλογής.

2.1. Για τη πραγματοποίηση της χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες ειδικότερες απαιτήσεις:

2.1.1.) Οι ΟΤΑ από κοινού με τα ατομικά ή συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, υποχρεούνται: α) κατά τον καθορισμό των σημείων συλλογής να λαμβάνουν υπόψη κυρίως την πληθυσμιακή πυκνότητα και να εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα και προσβασιμότητα των σημείων συλλογής, ώστε οι τελικοί χρήστες και οι διανομείς να μπορούν να επιστρέφουν τα απόβλητα αυτά δωρεάν και β) να οργανώνουν τη συλλογή και μεταφορά των ογκωδών και βαρέων ΑΗΗΕ από το χώρο του τελικού χρήστη.

2.1.2.) Οι διανομείς υποχρεούνται:

α) όταν παρέχουν νέο προϊόν, να παραλαμβάνουν από τους τελικούς χρήστες, με σχέση ένα προς ένα, χωρίς επιβάρυνση, αποσυρόμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι ισοδύναμου τύπου και εκπληρώνει τις ίδιες λειτουργίες με τον παρεχόμενο εξοπλισμό

Είναι δυνατό με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ να θεσπίζεται παρέκκλιση από την ανωτέρω διάταξη, εφόσον διασφαλίζεται ότι με την παρέκκλιση αυτή:

αα) δεν καθίσταται δυσχερέστερη για τον τελικό κάτοχο η επιστροφή των ΑΗΗΕ και

ββ) η επιστροφή των ΑΗΗΕ παραμένει δωρεάν για τον τελικό κάτοχο.

Εάν γίνει χρήση της ανωτέρω παρέκκλισης η αρμόδια Υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

β) να προσφέρουν στους τελικούς χρήστες, στα καταστήματα λιανικής τα οποία διαθέτουν χώρους πώλησης ΗΗΕ εμβαδού τουλάχιστον 400 m2 ή πολύ κοντά σε αυτά, τη δυνατότητα δωρεάν απόρριψης πολύ μικρών ΑΗΗΕ (καμιά από τις εξωτερικές διαστάσεις δεν υπερβαίνει τα 25 cm) χωρίς υποχρέωση αγοράς αντίστοιχου ΗΗΕ και στη συνέχεια, να παραδίδουν τα ΑΗΗΕ σε νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς ΑΗΗΕ που συνεργάζονται με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.

γ) να συνάπτουν συμβάσεις συνεργασίας με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ και να λαμβάνουν μέτρα για τη διασφάλιση της ορθής και ασφαλούς λειτουργίας των σημείων συλλογής που βρίσκονται στο χώρο τους,

δ) να διακινούν προϊόντα ΗΗΕ των οποίων οι παραγωγοί είναι καταχωρημένοι στο μητρώο παραγωγών ποπροβλέπεται στο άρθρο 17 και ενταγμένοι σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ,

ε) να τηρούν στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των ΑΗΗΕ που συγκεντρώνουν στα σημεία συλλογής καθώς και στοιχεία για τους συλλέκτες/μεταφορείς και τις ποσότητες ΑΗΗΕ που τους παραδίδουν και να παρέχουν σχετικές πληροφορίες στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ, με τα οποία έχουν συμβάσεις συνεργασίας.

2.1.2.1) Οι διανομείς έχουν τη δυνατότητα, στο πλαίσιο των συμβατικών τους υποχρεώσεων με τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, να παραδίδουν τα ΑΗΗΕ σε δημοτικά σημεία συλλογής ή σε κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, εφόσον αυτά έχουν συσταθεί, ή σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΗΗΕ.

2.1.3) Οι τελικοί χρήστες/καταναλωτές υποχρεούνται να διαχωρίζουν τα ΑΗΗΕ από τα λοιπά οικιακά απόβλητα και να τα παραδίδουν είτε στα σημεία συλλογής που προβλέπονται στην παράγραφο 2, είτε, κατευθείαν, σε επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, σύμφωνα με την υποπαράγραφο 2.1.1. του άρθρου 5Α.

2.1.4) Εάν τα επιστρεφόμενα ΑΗΗΕ παρουσιάζουν, σύμφωνα με τα εθνικά και κοινοτικά πρότυπα υγείας και ασφάλειας, κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού λόγω μόλυνσης ή ρύπανσης, είναι δυνατόν να μην παραλαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλέψεις των προηγούμενων εδαφίων. Στην περίπτωση αυτή τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να εξασφαλίζουν ότι στα σημεία συλλογής θα υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την επιστροφή των ανωτέρω ΑΗΗΕ.

2.1.5) Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ, μπορεί να θεσπίζονται ειδικά μέτρα για την επιστροφή των ΑΗΗΕ λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο κόστος της διαχείρισής τους, στις περιπτώσεις που ο εξοπλισμός δεν περιλαμβάνει τα ουσιώδη κατασκευαστικά του στοιχεία ή αν περιέχει άλλα απόβλητα
εκτός των ΑΗΗΕ.

3. Η συλλογή των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης που προέρχονται από εμπορικές, βιομηχανικές, ιδρυματικές και άλλες πηγές, γίνεται από νόμιμους συλλέκτες−μεταφορείς απευθείας από τις εγκαταστάσεις/χώρους των χρηστών. Κατά την παραλαβή ΑΗΗΕ, εκδίδεται Βεβαίωση Παραλαβής. Ο τρόπος έκδοσης/χορήγησης της Βεβαίωσης αυτής καθορίζεται στη σύμβαση συνεργασίας μεταξύ συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης και συλλεκτών−μεταφορέων.

4. Οποιοσδήποτε συλλέγει και μεταφέρει ΑΗΗΕ, πέραν των απαιτήσεων που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 5Α, υποχρεούται:

α) να διατηρεί αρχεία των ποσοτήτων των ΑΗΗΕ που συλλέγει και να παρέχει τις σχετικές πληροφορίες στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των ΑΗΗΕ,

β) να συλλέγει−μεταφέρει τα ΑΗΗΕ και να τα παραδίδει σε κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, σε επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση ή/και σε εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας,

γ) να διασφαλίζει την ακεραιότητα του συλλεγόμενου/μεταφερόμενου αποβλήτου ώστε να δημιουργούνται βέλτιστες συνθήκες για την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και περιορισμός των επικίνδυνων ουσιών.

Άρθρο 7
(άρθρο 7 της Οδηγίας)
Ποσοστό συλλογής

1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 παράγραφος 1 (εδάφιο 1.1) και στο πλαίσιο εφαρμογής της αρχής της ευθύνης του παραγωγού, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται ετησίως ορίζεται ως εξής:

α) Από το 2016, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής ορίζεται σε 45%, και υπολογίζεται βάσει του συνολικού βάρους των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέχθηκαν σε ένα δεδομένο έτος, σύμφωνα με το άρθρο 6, και εκφράζεται ως ποσοστό του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά κατά τα προηγούμενα τρία έτη.

Ο ΕΟΑΝ λαμβάνει μέτρα για τη σταδιακή αύξηση των ποσοτήτων των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ κατά το διάστημα από το 2016 έως το 2019, εκτός αν έχει ήδη επιτευχθεί το ανωτέρω ποσοστό συλλογής.

β) Από το 2019, το ελάχιστο ποσοστό συλλογής που πρέπει να επιτυγχάνεται σε ετήσια βάση πρέπει να είναι το 65% του μέσου ετήσιου βάρους του ΗΗΕ που διατέθηκε στην αγορά την προηγούμενη τριετία, ή εναλλακτικά το 85% των ΑΗΗΕ που παράγονται ανά βάρος.

γ) Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2015 θα εξακολουθεί να ισχύει ποσοστό χωριστής συλλογής ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης που αντιστοιχεί είτε σε ποσότητα τουλάχιστον τεσσάρων χιλιόγραμμων κατά μέσο όρο ανά κάτοικο ανά έτος, είτε σε ποσότητα ίση με το μέσο ετήσιο βάρος των ΑΗΗΕ που συλλέχθηκαν την προηγούμενη τριετία, ανάλογα με το ποια ποσότητα είναι μεγαλύτερη.

Με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ και ενδεχομένως και άλλου κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ, είναι δυνατόν να ορίζονται πιο φιλόδοξοι επιμέρους στόχοι για χωριστή συλλογή ΑΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή το ΥΠΕΚΑ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

2. Ο ΕΟΑΝ έχει την ευθύνη για την εκπόνηση και εφαρμογή προγραμμάτων προκειμένου να επιτευχθούν οι ποσοτικοί στόχοι που αναφέρονται στην παράγραφο 1. Οι εν λόγω ποσοτικού στόχοι εντάσσονται στο Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που προβλέπεται στο άρθρο 35 (παρ. 1) του ν.4042/2012

3. Για να αξιολογείται κατά πόσο έχει επιτευχθεί το ελάχιστο ποσοστό συλλογής, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης υποχρεούνται να διαβιβάζουν στον ΕΟΑΝ πληροφορίες για τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 6, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον πληροφοριών για τις ποσότητες και τις κατηγορίες των ΑΗΗΕ που παραλήφθηκαν:

α) από τα σημεία συλλογής, κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και από εγκαταστάσεις επεξεργασίας ΑΗΗΕ,

β) από τους διανομείς ΗΗΕ,

γ) από τους τελικούς χρήστες στις περιπτώσεις ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης

4. Για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, ο καθορισμός κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό του συνολικού βάρους του ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά και κοινής μεθοδολογίας για τον υπολογισμό της κατά βάρος ποσότητας ΑΗΗΕ που παράγονται, γίνεται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

Άρθρο 8
(άρθρα 6 παρ.1, 8 και 9 της Οδηγίας)
Όροι και προϋποθέσεις για την ενδεδειγμένη επεξεργασία και την ανάκτηση ΑΗΗΕ

1. Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που πρόκειται να προβεί στην εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας και ανάκτησης ΑΗΗΕ υποχρεούται να έχει λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε κείμενης νομοθεσίας και ήδη σύμφωνα με τις παραγράφους 1.2 και 3 του άρθρου 36 του ν.4042/2012. Οι προϋποθέσεις εξαιρέσεων από την υποχρέωση ΕΠΟ προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 47 του ν.4042/2012.

Οι ανωτέρω εγκαταστάσεις συμβάλλονται υποχρεωτικά με εγκεκριμένα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 14 της παρούσας απόφασης.

2. Οι αρχές που είναι αρμόδιες για την περιβαλλοντική αδειοδότηση σύμφωνα με τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεριμνούν ώστε η προβλεπόμενη απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), να περιλαμβάνει επιπλέον όρους για την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου και την επίτευξη των στόχων ανάκτησης που προβλέπονται στο άρθρο 10.

3. Η ενδεδειγμένη επεξεργασία, πλην της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, καθώς και οι εργασίες ανάκτησης ή ανακύκλωσης, περιλαμβάνουν, τουλάχιστον, την αφαίρεση όλων των ρευστών και την επιλεκτική επεξεργασία σύμφωνα με το παράρτημα VΙΙ.

4. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΗΗΕ οφείλουν να εφαρμόζουν τις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές που ορίζονται σύμφωνα με την Αριθ. 36060/1155/2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β΄ 1450).

Κάθε εγκατάσταση ή επιχείρηση που εκτελεί εργασίες επεξεργασίας οφείλει να αποθηκεύει και να επεξεργάζεται τα ΑΗΗΕ σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις του Παραρτήματος VΙΙΙ.

5. Είναι δυνατόν, για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος, να ορίζονται, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 16 του ν.2939/2001, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 4 του ν. 3854/2010, ελάχιστα πρότυπα ποιότητας για την επεξεργασία των συλλεγόμενων ΑΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ενημερώνει σχετικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

6. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και οι εγκαταστάσεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης των ΑΗΗΕ οφείλουν να κρατούν στοιχεία σχετικά με τις κατηγορίες και το βάρος των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών κατά την είσοδο (εισροές) και έξοδό τους (εκροές) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατά την είσοδο (εισροές) στις εγκαταστάσεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης καθώς και αντίστοιχα έγγραφα και παραστατικά. Τα στοιχεία αυτά παραδίδονται στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ με τα οποία έχουν συμβάσεις συνεργασίας, για τον υπολογισμό των στόχων ανάκτησης σύμφωνα με το άρθρο 10.

7. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης των ΑΗΗΕ εισάγουν πιστοποιημένα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1221/2009 «σχετικά με την εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου (ΕΜΑS)».

8. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης έχουν την ευθύνη για την εποπτεία των εργασιών επεξεργασίας και ανάκτησης των ΑΗΗΕ, ως προς την τήρηση των απαιτήσεων του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 9
(άρθρα 10 και 23 παρ.2 της Οδηγίας)
Όροι και προϋποθέσεις για τις διασυνοριακές μεταφορές ΑΗΗΕ

1. Η επεξεργασία των ΑΗΗΕ μπορεί να διενεργείται και εκτός της χώρας, σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα, με την προϋπόθεση ότι τα ΑΗΗΕ μεταφέρονται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2. Τα ΑΗΗΕ που εξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τρίτη χώρα, σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και (ΕΚ) αριθ. 1418/2007, υπολογίζονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των στόχων του άρθρου 10, μόνον εφόσον ο εξαγωγέας μπορεί να αποδείξει ότι η επεξεργασία πραγματοποιήθηκε με συνθήκες ισοδύναμες με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης. Τα κριτήρια για την αξιολόγηση των ισοδυνάμων συνθηκών θεσπίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 10 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

3. Οι μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ, πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις του παραρτήματος VI.

Άρθρο 10
(άρθρο 11 της Οδηγίας)
Στόχοι ανάκτησης

1. Για τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά σύμφωνα με το άρθρο 6 και αποστέλλονται για επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 8, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης AHHE οφείλουν να επιτυγχάνουν τους ελάχιστους στόχους του παραρτήματος V.

2. Η επίτευξη των στόχων αυτών υπολογίζεται για κάθε κατηγορία διαιρώντας το βάρος των ΑΗΗΕ που εισέρχονται στην εγκατάσταση ανάκτησης ή ανακύκλωσης/προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση μετά την ενδεδειγμένη επεξεργασία, σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 4, όσον αφορά την ανάκτηση και την ανακύκλωση διά του βάρους όλων των χωριστά συλλεγόμενων ΑΗΗΕ για κάθε κατηγορία, εκφραζόμενη ως ποσοστό.

Οι προκαταρκτικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων της διαλογής και της αποθήκευσης πριν από την ανάκτηση, δεν υπολογίζονται στην επίτευξη αυτών των στόχων.

3. Για τον υπολογισμό των στόχων ανάκτησης, τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης πρέπει να τηρούν αρχεία σχετικά με:

α) το βάρος και τη κατηγορία των ΑΗΗΕ, των κατασκευαστικών τους στοιχείων, υλικών και ουσιών, κατά την έξοδο από τα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης (εκροές), κατά την είσοδο (εισροές) και έξοδο (εκροές) από τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και κατά την είσοδο (εισροές) στις εγκατάστασεις ανάκτησης ή ανακύκλωσης ή στις μονάδες/επιχειρήσεις προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση,

β) το βάρος των προϊόντων και των υλικών που βγαίνουν από την εγκατάσταση ανάκτησης, ανακύκλωσης ή την μονάδα/επιχείρηση προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση (εκροές), καθώς και των υπολειμμάτων που οδηγούνται σε τελική διάθεση.

γ) τους τελικούς αποδέκτες (εγκαταστάσεις ανάκτησης/ανακύκλωσης) και τις εργασίες ανάκτησης, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3.1.

3.1. Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας των ΑΗΗΕ διατηρούν το δικαίωμα να μη δίνουν στοιχεία στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, σχετικά με την ταυτότητα των εγκαταστάσεων/επιχειρήσεων που παραλαμβάνουν τα επεξεργασμένα ΑΗΗΕ. Στην περίπτωση αυτή τα εν λόγω στοιχεία κατατίθενται υποχρεωτικά απευθείας στονΕΟΑΝ ώστε, όταν συντρέχουν λόγοι ελέγχου της ακρίβειας των στοιχείων σχετικά με την επίτευξη των στόχων, να χρησιμοποιούνται αναλόγως στο πλαίσιο προστασίας του εμπορικού απορρήτου.

4. Το ΥΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ λαμβάνει κάθε αναγκαίο μέτρο με στόχο την ενθάρρυνση της ανάπτυξης νέων τεχνολογιών ανάκτησης, ανακύκλωσης και επεξεργασίας.

Άρθρο 11
(άρθρο 14 της Οδηγίας)
Ενημέρωση των χρηστών

1. Οι παραγωγοί μπορούν, κατά τη στιγμή της πώλησης νέων προϊόντων, να ενημερώνουν τους αγοραστές, μέσω των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης, για το κόστος συλλογής, επεξεργασίας και διάθεσης των ΑΗΗΕ κατά τρόπο περιβαλλοντικά ορθό. Το αναφερόμενο κόστος δεν υπερβαίνει την καλύτερη εκτίμηση του πραγματικού.

2. Ο ΕΟΑΝ οργανώνει, ιδίως μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, σύστημα ενημέρωσης−πληροφόρησης των οικιακών χρηστών ΗΗΕ ώστε να τίθενται δεόντως σε γνώση
τους τα ακόλουθα:

α) η απαίτηση να μην απορρίπτονται τα ΑΗΗΕ μαζί με τα αστικά απόβλητα, αλλά να συλλέγονται χωριστά,

β) τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης στα οποία έχουν πρόσβαση. Ο ΕΟΑΝ προωθεί τον συντονισμό των πληροφοριών που επιτρέπουν στους χρήστες τον εντοπισμό όλων των διαθέσιμων σημείων συλλογής, ανεξάρτητα από το ποιος φορέας έχει ορίσει το σημείο συλλογής

γ) ο ρόλος τους στην επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και τις άλλες μορφές ανάκτησης των ΑΗΗΕ

δ) οι δυνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία ως αποτέλεσμα της παρουσίας επικίνδυνων ουσιών στον ΗΗΕ

ε) η σημασία του συμβόλου που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ.

3. Οι καταναλωτές συμμετέχουν στη χωριστή συλλογή των AHHE και με την κατάλληλη ενημέρωση που τους παρέχουν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και ο ΕΟΑΝ, ενθαρρύνονται ώστε να διευκολύνεται η διαδικασία επαναχρησιμοποίησης, επεξεργασίας και ανάκτησης.

4. Προκειμένου να ελαχιστοποιείται η διάθεση των AHHE ως μεικτών αστικών αποβλήτων και να διευκολύνεται η χωριστή συλλογή τους, οι παραγωγοί ΗΗΕ οφείλουν να επισημαίνουν δεόντως με το σύμβολο που παρατίθεται στο παράρτημα ΙΧ (κατά προτίμηση σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419) τον ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν είναι αναγκαίο λόγω του μεγέθους ή της λειτουργίας του προϊόντος, το σύμβολο τυπώνεται στη συσκευασία, στις οδηγίες χρήσης και στην εγγύηση του συγκεκριμένου ΗΗΕ.

5. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, με την εφαρμογή προγραμμάτων ενημέρωσης −ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης, οι παραγωγοί καθώς και οι διανομείς, οφείλουν να παρέχουν ορισμένες ή όλες τις πληροφορίες που αναφέρονται στις παραγράφους 2, 3 και 4, κυρίως μέσω ενημερωτικών εκστρατειών, των οδηγιών χρήσης ή στο σημείο πώλησης ΗΗΕ, κατά περίπτωση.

Άρθρο 12
(άρθρο 15 της Οδηγίας)
Ενημέρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας

1. Προκειμένου να διευκολύνεται η προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και η ορθή και περιβαλλοντικά ασφαλής επεξεργασία των ΑΗΗΕ, συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, αναβάθμισης, επισκευής και ανακύκλωσης, οι παραγωγοί παρέχουν πληροφορίες, χωρίς χρέωση, σχετικά με την προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση και την επεξεργασία για κάθε τύπο νέου ΗΗΕ που διατίθεται για πρώτη φορά στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσα σε ένα έτος από τη διάθεση του ΗΗΕ στην αγορά. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν, στο μέτρο που αυτό απαιτείται από τις επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας της επαναχρησιμοποίησης και τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης, τα διάφορα συστατικά και υλικά του ΗΗΕ καθώς και τη θέση των επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων στον ΗΗΕ, προκειμένου να τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας απόφασης. Οι παραγωγοί ΗΗΕ υποχρεούνται:

α) να θέτουν τις εν λόγω πληροφορίες στη διάθεση των επιχειρήσεων/μονάδων προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας και ανάκτησης με τη μορφή εγχειριδίων ή με ηλεκτρονικά μέσα όπως CD−ROM και διαδικτυακές υπηρεσίες,

β) να ενημερώνουν τον ΕΟΑΝ, μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σχετικά με την εφαρμογή αυτής της παραγράφου.

2. Για να καθίσταται δυνατός ο αδιαμφισβήτητος προσδιορισμός της ημερομηνίας διάθεσης του ΗΗΕ στην αγορά, οι παραγωγοί οφείλουν να θέτουν σήμα στη συσκευή που να προσδιορίζει ότι ο ΗΗΕ διατέθηκε στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005. Κατά προτίμηση εφαρμόζεται για το σκοπό αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο EN 50419.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΗΗΕ

Άρθρο 13
(εφαρμογή άρθρων 12 και 13 της Οδηγίας)
Οργάνωση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης των AHΗE

1. Οι παραγωγοί HHE ή τρίτοι που λειτουργούν κατ’ εξουσιοδότησή τους, υποχρεούνται να οργανώνουν συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του Ν. 2939/01, όπως ισχύει και σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση. Τα εν λόγω συστήματα μπορούν να είναι ατομικά ή συλλογικά, οποιασδήποτε νομικής μορφής, όπως εταιρείες, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες.

2. Κάθε παραγωγός ΗΗΕ εφόσον δεν προβαίνει στην οργάνωση ατομικού ή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, υποχρεούται να συμμετέχει σε εγκεκριμένο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ,. Η συμμετοχή στο συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης συνοδεύεται από την καταβολή στο σύστημα χρηματικής εισφοράς εκ μέρους του ενδιαφερόμενου παραγωγού, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 16. Το ύψος της εισφοράς αυτής αναγράφεται στη σύμβαση προσχώρησης του παραγωγού στο συλλογικό σύστημα.

3. Νέα συστήματα, ατομικά ή συλλογικά, οργανώνονται σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους της παρούσας απόφασης, με την προϋπόθεση ότι μέχρι την έγκριση των νέων αυτών συστημάτων, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί είναι ενταγμένοι σε ήδη λειτουργούντα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ.

4. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ υποχρεούνται να συνεργάζονται μόνο με διαχειριστές ΑΗΗΕ που διαθέτουν τις προβλεπόμενες, κατά περίπτωση, από την εκάστοτε κείμενη σχετική νομοθεσία άδειες και εγκρίσεις και ειδικότερα α) με συλλέκτες και μεταφορείς, εφόσον τηρούν εκτός των άλλων και τις απαιτήσεις χωριστής συλλογής, που προβλέπονται στο άρθρο 6, β ) με κέντρα διαλογής/ταξινόμησης και με επιχειρήσεις/μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση, εφόσον τηρούν εκτός των άλλων και τις απαιτήσεις των παραγράφων 2.3 και 2.4 αντίστοιχα του άρθρου 5Α καθώς και γ) με εγκεκριμένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης, εφόσον πληρούν εκτός των άλλων και τις απαιτήσεις του άρθρου 8.

5. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ λειτουργούν με συνθήκες που να μην εισάγουν διακρίσεις για τα ΗΗΕ. Ειδικότερα τα συστήματα αυτά:

α) σχεδιάζονται και λειτουργούν κατά τρόπο ώστε να αποφεύγονται εμπόδια στο εμπόριο ή στρεβλώσεις στον ανταγωνισμό, σύμφωνα με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο, σε σχέση με άλλα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ αλλά και με διαχειριστές ΑΗΗΕ,

β) λαμβάνουν κατά κύριο λόγο υπόψη τις απαιτήσεις σε θέματα:

αα) προστασίας του περιβάλλοντος και της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών

ββ) προστασίας των δικαιωμάτων βιομηχανικού και εμπορικού απορρήτου.

6. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ αποβλέπουν ειδικότερα:

α) Στη χωριστή συλλογή των ΑΗΗΕ από τον τελικό χρήστη, προκειμένου:

− τα απόβλητα αυτά να διοχετεύονται προς τις πλέον ενδεδειγμένες εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 5, και

− να μειώνεται στο ελάχιστο δυνατό, η διάθεση ΑΗΗΕ ως μεικτών αστικών αποβλήτων έτσι ώστε τα εν λόγω απόβλητα να ανακυκλώνονται σε υψηλό ποσοστό, κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 1 του άρθρου 6.

β) Στην προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, στην επεξεργασία και την ανάκτηση των συλλεγομένων αποβλήτων με τη χρησιμοποίηση βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 8.

γ) Στη δυνατότητα συνεργασίας των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης άλλων προϊόντων, κατά την έννοια του άρθρου 2 (παρ. 4) του Ν. 2939/2001, όπως με συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης των Ηλεκτρικών Στηλών και Συσσωρευτών, σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της παραγράφου ΙΙ του άρθρου 7 (υποπαραγ. Α1 περ.5 και Β΄περ.2) και της παρ. 1.1 του άρθρου 10 της αριθ. 41624/2057/2010 ΚΥΑ.

Άρθρο 14
(εφαρμογή άρθρων 12 και 13 της Οδηγίας)
Έγκριση συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης

Για την οργάνωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, απαιτείται η χορήγηση έγκρισης από τον ΕΟΑΝ. Ειδικότερα:

1. Συστήματα ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης:

Για την έγκριση κάθε συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, απαιτείται:

α) Η κατάθεση στον ΕΟΑΝ φακέλου με μελέτη και στοιχεία από τον οποίο:

α.1.) να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για την λειτουργία του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 13 και στις ειδικότερες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης

α.2.) να καθορίζονται:

α.2.1) οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές,

α.2.2.) Τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τα οποία θα υλοποιήσει το σύστημα, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.

Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω φακέλου περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ (παράγραφος 1).

β) Η καταβολή στον ΕΟΑΝ σχετικού ανταποδοτικού τέλους, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ με κριτήριο τη γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Συλλογικά Συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης:

Για την έγκριση κάθε συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, απαιτείται:

α) η κατάθεση στον ΕΟΑΝ φακέλου με μελέτη και στοιχεία από τον οποίο:

αα) να αποδεικνύεται ότι το σύστημα διαθέτει την απαιτούμενη τεχνική και οικονομική υποδομή για τη λειτουργία του και ότι ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 13 και στις ειδικότερες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης,

ββ) να προσδιορίζεται το ποσό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί με κριτήρια κυρίως το είδος των AHHE, το βάρος, και το ρυπαντικό φορτίο των AHHE,

γγ) να καθορίζονται:

− οι στόχοι και οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης. Ειδική πρόβλεψη απαιτείται για τα νησιά και τις απομακρυσμένες περιοχές και

− τα προγράμματα ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης τα οποία θα υλοποιήσει το σύστημα, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 11 και 12.

δδ) Να διασφαλίζεται η δυνατότητα συμμετοχής στο σύστημα των ενδιαφερομένων παραγωγών οι οποίοι εκπληρώνουν τους όρους και τις απαιτήσεις του συστήματος, σύμφωνα με την έγκρισή του.

εε) Να προσδιορίζεται το πλαίσιο των συμβάσεων προσχώρησης των παραγωγών στο σύστημα.

στστ) Να προσδιορίζεται το πλαίσιο των συμβάσεων συνεργασίας με τους ΟΤΑ και με όσους νόμιμα εκτελούν εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης

ζζ) Σε περίπτωση νέου υπό έγκριση συστήματος, να έχουν καταρτισθεί προσύμφωνα συνεργασίας μεταξύ του συστήματος και των ενδιαφερομένων παραγωγών ΗΗΕ. Αντίγραφα των προσυμφώνων αυτών περιλαμβάνονται στον φάκελο για την έγκριση του συστήματος.

Το ειδικότερο περιεχόμενο του ανωτέρω φακέλου περιγράφεται στο παράρτημα ΧΙ (παράγραφος 2).

β) Να έχει καταβληθεί στον ΕΟΑΝ σχετικό ανταποδοτικό τέλος, το ύψος του οποίου προσδιορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Το ποσό του ανταποδοτικού τέλους αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των ως άνω Υπουργών μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ με κριτήριο τη γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

3. Η έγκριση ή ανανέωση κάθε συστήματος ατομικής ή συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται μόνον εφόσον:

α) Οι επιχειρήσεις που συγκροτούν τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης δεν έχουν κηρυχθεί σε πτώχευση και δεν βρίσκονται σε κατάσταση εκκαθάρισης ή παύσης πληρωμών, καθώς και

β) οι παραγωγοί που κατέχουν στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης ιθύνουσα θέση ατομικά ή ως μέλη διοικήσεων ή άλλων οργάνων του συστήματος, δεν έχουν καταδικασθεί για φορολογικές ή οικονομικές παραβάσεις, καθώς και για παραβάσεις των διατάξεων του ανταγωνισμού ή αισχροκέρδειας που αποτελούν κώλυμα άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας κατά το ισχύον δίκαιο.

γ) Το εν λόγω σύστημα ανταποκρίνεται στους όρους του άρθρου 13, στις ειδικότερες απαιτήσεις της παρούσας απόφασης καθώς και στις γενικές αρχές εναλλακτικής διαχείρισης του άρθρου 4 του ν.2939/2001.

4. Η έγκριση του ατομικού ή συλλογικού συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης χορηγείται από τον ΕΟΑΝ και ισχύει για έξι (6) χρόνια. Στην απόφαση έγκρισης καθορίζονται υποχρεώσεις και απαιτήσεις που κατά κύριο λόγο αναφέρονται:

α) στον προσδιορισμό των στόχων εναλλακτικής διαχείρισης και των αντίστοιχων προθεσμιών και μεθόδων για την επίτευξή τους και στην υποχρέωση κατοχής του Πιστοποιητικού Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΠΕΔ) σύμφωνα με το άρθρο 15,

β) στον καθορισμό των διαδικασιών για το συντονισμό και την άσκηση της εποπτείας των εργασιών συλλογής και μεταφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 6 (παρ. 1.3),

γ) στον καθορισμό των διαδικασιών για την άσκηση της εποπτείας των εργασιών των κέντρων διαλογής/ταξινόμησης, των επιχειρήσεων/μονάδων προετοιμασίας για
επαναχρησιμοποίηση και των εργασιών επεξεργασίας και ανάκτησης, σύμφωνα με τις υποπαραγράφους 2.3.3 και 2.4.4 του άρθρου 5Α και την παράγραφο 8 του άρθρου 8, αντίστοιχα.

δ) στην τήρηση των ειδικότερων υποχρεώσεων που απορρέουν από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης

ε) στην υποχρέωση δημοσιοποίησης, μέσω του τύπου ή με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο εξίσου προσιτό στους χρήστες, της δράσης του συστήματος και των στόχων που επιδιώκει

στ) στην υποχρέωση ενημέρωσης των συμμετεχόντων παραγωγών για τα τεχνικά και οικονομικά αποτελέσματα υλοποίησης του επιχειρησιακού σχεδίου

ζ) στην υποχρέωση γνωστοποίησης στον Ε.Ο.ΑΝ. σε τακτά διαστήματα των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί

η) στον προσδιορισμό της χρηματικής εισφοράς που καταβάλλουν στο συλλογικό σύστημα οι συμμετέχοντες παραγωγοί και στον τρόπο ενδεχόμενης αναπροσαρμογής της

5. Ανανέωση− Τροποποίηση – ανάκληση εγκρίσεων

5.1.) Ανανέωση εγκρίσεων:

α) Οι εγκρίσεις των συστημάτων μετά τη λήξη ισχύος τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4, ακολουθούν τη διαδικασία ανανέωσης, σύμφωνα με την Αριθ. 116570/2009 απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ (Β¨769)

β) Σε περίπτωση που ο φάκελος ανανέωσης που προβλέπεται στην ανωτέρω ΥΑ υποβάλλεται εκπρόθεσμα, επιβάλλεται το πρόστιμο που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Η καταβολή του προστίμου αποτελεί προϋπόθεση για την εξέταση από τον ΕΟΑΝ του υποβληθέντα φακέλου ανανέωσης της έγκρισης.

5.2.) Τροποποίηση εγκρίσεων:

Οι εγκρίσεις των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης τροποποιούνται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Οι εγκρίσεις που εκδίδονται μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (νέες εγκρίσεις), τροποποιούνται πριν από τη λήξη ισχύος τους, σύμφωνα με την παράγραφο 4, όταν αλλάζουν, κατά την κρίση του ΕΟΑΝ, τα δεδομένα πάνω στα οποία βασίστηκε η έκδοσή τους,

β) Οι εγκρίσεις που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (υφιστάμενες εγκρίσεις), επανεξετάζονται πριν από τη λήξη ισχύος τους και τροποποιούνται εάν, κατά την κρίση του ΕΟΑΝ, δεν ανταποκρίνονται στις προβλέψεις, τις απαιτήσεις και τους στόχους της παρούσας απόφασης,

5.2.1) Στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) και (β) της υποπαραγράφου 5.2., το σύστημα οφείλει να υποβάλλει στον ΕΟΑΝ φάκελο τροποποίησης της έγκρισης. Το ειδικότερο περιεχόμενο του φακέλου αυτού καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ.

Μέσα σε διάστημα 60 εργάσιμων ημερών από την υποβολή πλήρους φακέλου, ο ΕΟΑΝ αξιολογεί αν θα προβεί ή όχι σε αναθεώρηση/τροποποίηση της έγκρισης.

5.3) Ανάκληση εγκρίσεων:

Οι εγκρίσεις των συστημάτων μπορεί να ανακαλούνται προσωρινά ή οριστικά, πριν τη λήξη ισχύος τους, κυρίως όταν:

α) δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης ή

β) συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου, ή

γ) διαπιστώνεται ότι η έκδοση ή ανανέωση της έγκρισης βασίστηκε σε ψευδή/παραπλανητικά στοιχεία/δικαιολογητικά,

δ) διαπιστώνεται μη συμμόρφωση με τους ειδικούς όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 15

ε) διαπιστώνεται κακή λειτουργία του συστήματος και ως εκ τούτου αδυναμία να επιτελέσει το έργο του.

Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής μπορεί να ρυθμίζονται με κανονισμό που εκδίδεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ.

5.4.) Η ανανέωση, τροποποίηση ή ανάκληση των εγκρίσεων γίνεται με απόφαση του ΕΟΑΝ.

6. Υποχρεώσεις συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης:

α) Τα συστήματα ατομικής και συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης, φέρουν ευθύνη για την τήρηση των όρων της έγκρισής τους καθώς και για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων τους, όπως αυτές απορρέουν από τον εγκεκριμένο φάκελο του συστήματος και από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου και των άρθρων 6, 7,11,13 15 και 16 της παρούσας απόφασης.

β) Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ υποχρεούνται να καταρτίζουν λεπτομερή έκθεση σχετικά με τη λειτουργία τους, τον τρόπο εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους, καθώς και αναλυτικά οικονομικά στοιχεία. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει και τον προγραμματισμό των συστημάτων για τον επόμενο χρόνο. Η έκθεση υποβάλλεται στον Ε.Ο.ΑΝ μέχρι την 1η Μαΐου κάθε έτους και κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ.

Άρθρο 15
Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης

1. Κάθε τρία (3) χρόνια από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 14) διενεργείται έλεγχος από τον ΕΟΑΝ μετά από αίτηση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ή αυτεπαγγέλτως, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι κατά το χρονικό αυτό διάστημα εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι της σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας απόφασης.

Αν από τον έλεγχο διαπιστώνεται ότι εφαρμόζονται οι μέθοδοι εναλλακτικής διαχείρισης και επιτυγχάνονται οι στόχοι σύμφωνα με τα παραπάνω, ο ΕΟΑΝ εκδίδει το Πιστοποιητικό Εναλλακτικής Διαχείρισης (Π.Ε.Δ.), στο όνομα του συγκεκριμένου συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Το Π.Ε.Δ. χορηγείται εφόσον το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης:

α) αποδεικνύει με βάση τα στοιχεία που του ζητά ο ΕΟΑΝ, ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης για την προηγούμενη τριετία σύμφωνα με τους όρους που προσδιορίζονται στη χορηγηθείσα έγκριση του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης (άρθρο 14).

β) καταβάλλει ανταποδοτικό τέλος το ύψος του οποίου ανέρχεται σε 5000 ευρώ για ατομικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, 10.000 Ευρώ για τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης και 3.000 Ευρώ για τα συλλογικά συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης εμβέλειας μικρότερης της πανελλαδικής. Τα ως άνω ποσά μπορεί να αναπροσαρμόζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του ΕΟΑΝ.

3. Όταν ο ΕΟΑΝ διαπιστώνει ότι δεν πληρούνται οι υποχρεώσεις εναλλακτικής διαχείρισης ή ότι δεν τηρούνται οι όροι της έγκρισης που χορηγήθηκε, μπορεί να θέτει ειδικούς όρους για την έκδοση του ΠΕΔ με προθεσμία συμμόρφωσης με αυτούς ή να επιβάλλει χρηματικό πρόστιμο σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει.

3.1. Εάν το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης επί δύο φορές δεν επιδεικνύει επάρκεια ή δεν συμμορφώνεται με τους ανωτέρω τεθέντες ειδικούς όρους, ο Ε.Ο.ΑΝ έχει τη δυνατότητα:

α) στην περίπτωση συστήματος ατομικής εναλλακτικής διαχείρισης να ανακαλεί την έγκριση του συστήματος αυτού και να υποχρεώνει το διαχειριστή να συμμετάσχει
σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης που αφορά τον κλάδο του.

β) στην περίπτωση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης να προβαίνει σε αναθεώρηση των όρων ή σε ανάκληση της έγκρισης του συστήματος αυτού.

4. Οι αιτήσεις και τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία για την έκδοση του Π.Ε.Δ. κατατίθενται στον Ε.Ο.ΑΝ κάθε τρία (3) χρόνια, από τη χορήγηση της έγκρισης του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης, από 1 Ιανουαρίου – 31 Ιανουαρίου. Μέσα σε έξι (6) μήνες από την υποβολή όλων των αιτούμενων στοιχείων χορηγείται το Π.Ε.Δ., το οποίο εν συνεχεία περιλαμβάνεται σε κατάλογο τον οποίο δημοσιεύει ο Ε.Ο.ΑΝ, σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 18 του Ν. 2939/2001, όπως ισχύει..

Άρθρο 16
(άρθρα 12 και 13 της Οδηγίας)
Χρηματοδότηση των ΑΗΗΕ

A. Χρηματοδότηση για τα AHHE οικιακής προέλευσης

1. Υπόχρεοι για τη χρηματοδότηση της συλλογής/διαλογής, της επεξεργασίας, της ανάκτησης και της περιβαλλοντικώς ορθής διάθεσης των ΑΗΗΕ οικιακής προέλευσης, που παραδίδονται στα σημεία συλλογής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 6, είναι οι παραγωγοί ΗΗΕ. Η χρηματοδότηση αυτή γίνεται μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 13 και 14 της παρούσας απόφασης.

2. Για τα προϊόντα που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, κάθε παραγωγός, μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης, χρηματοδοτεί τις εργασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 1 για τα απόβλητα των δικών του ΗΗΕ.

2.1. Κάθε παραγωγός προκειμένου να διαθέσει ένα προϊόν στην αγορά υποχρεούται:

α) να οργανώνει ή να συμμετέχει σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ, σύμφωνα με το άρθρο 13, ώστε να βεβαιώνεται η χρηματοδότηση των εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης,

β) να επισημαίνει ευκρινώς τα προϊόντα του σύμφωνα με το άρθρο 12 παράγραφος 2 και

γ) να κατέχει τον αριθμό μητρώου παραγωγών, σύμφωνα με το άρθρο 17, για τη νόμιμη άσκηση της δραστηριότητάς του.

3. Η ευθύνη για τη χρηματοδότηση του κόστους της διαχείρισης των ΑΗΗΕ που προέρχονται από προϊόντα που είχαν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 13 Αυγούστου
2005 («ιστορικά απόβλητα») ανατίθεται σε ένα ή περισσότερα συστήματα, στα οποία συνεισφέρουν αναλογικά όλοι οι υφιστάμενοι στην αγορά όταν ανακύπτει το σχετικό κόστος παραγωγοί, όπως ανάλογα με το μερίδιό τους στην αγορά ανά τύπο εξοπλισμού.

4. Τα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ αναπτύσσουν κατάλληλες διαδικασίες για την επιστροφή των χρηματικών εισφορών στους παραγωγούς, όταν ο ΗΗΕ μεταφέρεται για διάθεση στην αγορά εκτός της ελληνικής επικράτειας. Στην περίπτωση αυτή τα συστήματα οφείλουν να ενημερώνουν σχετικά τον ΕΟΑΝ.

B. Χρηματοδότηση για τα ΑΗΗΕ από άλλους χρήστες, μη οικιακής προέλευσης

1. Για ΗΗΕ που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, οι δαπάνες για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση των ΑΗΗΕ μη οικιακής προέλευσης, χρηματοδοτούνται από τους παραγωγούς, μέσω των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης.

1.1. Για τα ιστορικά απόβλητα που αντικαθίστανται από νέα ισοδύναμα προϊόντα ή από νέα προϊόντα που καλύπτουν την ίδια λειτουργία, η χρηματοδότηση των δαπανών επιβαρύνει τους παραγωγούς αυτών των προϊόντων, κατά την παροχή τους. Είναι δυνατόν εναλλακτικά, με τη σύναψη σχετικών συμφωνιών, να καθίστανται οι άλλοι χρήστες, εν μέρει ή πλήρως, υπεύθυνοι για την ανωτέρω χρηματοδότηση.

Για τα λοιπά ιστορικά απόβλητα, η χρηματοδότηση των δαπανών επιβαρύνει τους χρήστες.

2. Οι παραγωγοί και οι χρήστες, δύνανται, μετά από σχετική έγκριση του ΕΟΑΝ, να συνάπτουν συμφωνίες που να προβλέπουν άλλες μεθόδους χρηματοδότησης.

3. Στην περίπτωση φωτοβολταϊκών πλαισίων που διατέθηκαν στην αγορά μετά τις 13 Αυγούστου 2005, αλλά η επιχείρηση του παραγωγού έπαυσε οριστικά να λειτουργεί πριν από την 14−2−2014, η χρηματοδότηση των δαπανών για τη συλλογή, την επεξεργασία, την ανάκτηση και την περιβαλλοντικώς ορθή διάθεση των αποβλήτων των φωτοβολταϊκών πλαισίων, επιβαρύνει τους χρήστες.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄
ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 17
(άρθρο 16 της Οδηγίας)
Καταχώριση και υποβολή πληροφοριών και εκθέσεων

1. Ο ΕΟΑΝ καταρτίζει και τηρεί εθνικό μητρώο παραγωγών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγών που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας επικοινωνία εξ αποστάσεως. Το μητρώο έχει σκοπό την παρακολούθηση της τήρησης των απαιτήσεων της παρούσας απόφασης.

Οι παραγωγοί που προμηθεύουν ΗΗΕ χρησιμοποιώντας εξ αποστάσεως επικοινωνία όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο στ) σημείο iv) καταχωρίζονται στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση. Η καταχώριση γίνεται μέσω των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 18 παράγραφος 2, εκτός εάν έχουν ήδη καταχωρισθεί στο κράτος μέλος προς το οποίο γίνεται η πώληση.

2. Για την κατάρτιση του εθνικού μητρώου παραγωγών απαιτούνται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, καταχωρίζεται όπως απαιτείται και έχει τη δυνατότητα να καταχωρίζει ηλεκτρονικά όλες τις σχετικές πληροφορίες που περιγράφουν τις δραστηριότητες του συγκεκριμένου παραγωγού στο συγκεκριμένο κράτος μέλος

β) κατά την καταχώριση, κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος Χ μέρος Α και αναλαμβάνει να τις επικαιροποιεί

γ) κάθε παραγωγός ή κάθε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος, στην περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, παρέχει τις πληροφορίες του παραρτήματος Χ μέρος Β

δ) το εθνικό μητρώο παρέχει την πρόσβαση στα αντίστοιχα μητρώα άλλων κρατών μελών μέσω συνδέσμων στις ιστοσελίδες τους, προκειμένου να διευκολύνεται, η καταχώριση των παραγωγών ή, σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18, των εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τους.

3. Το υπόδειγμα για την καταχώριση και την υποβολή εκθέσεων και η συχνότητα υποβολής στο μητρώο καθορίζονται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παράγραφο 3 του άρθρου 16 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ.

4. Ο ΕΟΑΝ συγκεντρώνει κάθε χρόνο πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων τεκμηριωμένων εκτιμήσεων, σχετικά με τις ποσότητες και τις κατηγορίες ΗΗΕ που διατίθεται στην αγορά, συλλέγονται με οποιοδήποτε τρόπο, προετοιμάζονται για επαναχρησιμοποίηση, υποβάλλονται σε επεξεργασία, ανακτώνται, επαναχρησιμοποιούνται και ανακυκλώνονται, καθώς και σχετικά με τα χωριστά συλλεγόμενα ΑΗΗΕ που εξάγονται, κατά βάρος. Τις πληροφορίες αυτές τις κοινοποιεί και στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ

5. Το ΥΠΕΚΑ υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κάθε τρία χρόνια, έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης και με τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 4. Η έκθεση συντάσσεται βάσει ερωτηματολογίου, το οποίο καταρτίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 16 της οδηγίας 2012/19/ΕΚ. Η έκθεση κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα σε εννέα μήνες από το τέλος της αντίστοιχης τριετούς περιόδου.

Η πρώτη έκθεση καλύπτει την περίοδο από τις 14 Φεβρουαρίου 2014 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2015.

Άρθρο 18
(άρθρο 17 της Οδηγίας)
Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος

1. Κάθε παραγωγός, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 (εδάφιο στ περιπτώσεις i έως iii), εγκατεστημένος σε άλλο κράτος μέλος, μπορεί, κατ’ εξαίρεση του άρθρου 3 παράγραφος 1 (εδάφιο στ περιπτώσεις i έως iii), να ορίζει νομικό ή φυσικό πρόσωπο εγκατεστημένο στην ελληνική επικράτεια ως εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό του υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του παραγωγού, που απορρέουν από την παρούσα απόφαση.

2. Οι παραγωγοί όπως ορίζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 (στοιχείο στ) σημείο iv), που είναι εγκατεστημένοι στην ελληνική επικράτεια και πωλούν ΗΗΕ σε άλλο κράτος μέλος, ορίζουν στο εν λόγω κράτος μέλος, εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο υπεύθυνο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου παραγωγού, στην επικράτεια αυτού του κράτους μέλους.

3. Ο ορισμός του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου πρέπει να γίνεται με γραπτή εντολή.

Άρθρο 19
(άρθρο 18 της Οδηγίας)
Διοικητική συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών

1. Ο ΕΟΑΝ μπορεί να ζητά τη συνδρομή, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο και άλλων αρμόδιων αρχών και φορέων όπως Υπηρεσιών Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομικών, Τελωνείων, Ελληνικής Αστυνομίας, Επιμελητηρίων και Υπηρεσιών Τοπικής και Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, ιδίως για τη δημιουργία της κατάλληλης ροής πληροφοριών, τηρουμένου κατά περίπτωση του απορρήτου και ενδεχομένως για τη διάθεση προσωπικού για επιτόπιους ελέγχους, με στόχο να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση των παραγωγών με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης,.

2. Ο ΕΟΑΝ από κοινού με την αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΕΚΑ ανταλλάσσουν, κατά περίπτωση, πληροφορίες με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να διευκολύνεται η ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης. Η διοικητική συνεργασία και η ανταλλαγή πληροφοριών, ιδιαίτερα μεταξύ του εθνικού μητρώου παραγωγών και των εθνικών μητρώων των παραγωγών άλλων κρατών μελών, περιλαμβάνουν και ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Η συνεργασία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αμοιβαία πρόσβαση στα σχετικά έγγραφα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων ενδεχόμενων επιθεωρήσεων και ελέγχων, στο πλαίσιο της τήρησης των διατάξεων της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων που ισχύει στη χώρα και στο κράτος μέλος του οποίου η αρχή καλείται σε συνεργασία.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 20
(άρθρο 23 της Οδηγίας)
Επιθεώρηση και παρακολούθηση

1. Ο ΕΟΑΝ διενεργεί τις ενδεδειγμένες επιθεωρήσεις και ελέγχους, σύμφωνα με την παράγραφο 1 (περ. θ) του άρθρου 24 του ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 7 του ν. 3854/2010, για την ορθή εφαρμογή της παρούσας απόφασης και ιδίως για την τήρηση των όρων χορήγησης των εγκρίσεων των συστημάτων εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ καθώς και των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις επί μέρους διατάξεις της α) για τους συλλέκτες/μεταφορείς, β) τους διανομείς, γ) τους παραγωγούς, δ) τα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης, ε) τις μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και στ) τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Κατά τη διενέργεια των ανωτέρω ελέγχων ο ΕΟΑΝ μπορεί να ζητά την συνδρομή, όπου απαιτείται, της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν. 2947/2001 (Α΄ 228) όπως ισχύει καθώς και άλλων ενδεχομένως δημόσιων αρχών.

1.1. Οι ανωτέρω επιθεωρήσεις και έλεγχοι καλύπτουν εκτός των άλλων και τις πληροφορίες που παρέχονται στον ΕΟΑΝ από τους παραγωγούς σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 17.

2. Οι επιθεωρήσεις και οι έλεγχοι στο πλαίσιο τήρησης των όρων των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 36 του ν. 4042/2012, διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ίδιου νόμου.

3. Οι επιθεωρήσεις για τις διασυνοριακές μεταφορές διενεργούνται σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.4042/2012.

Οι εν λόγω επιθεωρήσεις αφορούν ιδίως:

α) τις εξαγωγές ΑΗΗΕ εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1418/2007 καθώς και

β) τις διασυνοριακές μεταφορές μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 9. Στην περίπτωση αυτή η ως άνω αρμόδια ελεγκτική αρχή παρακολουθεί αναλόγως τις μεταφορές αυτές στο πλαίσιο τήρησης των ελάχιστων απαιτήσεων που περιγράφονται στο παράρτημα VI.

4. Οι παραπάνω επιθεωρήσεις των παραγράφων 1,2,3 και 4 διενεργούνται είτε κατόπιν αιτιολογημένης και επώνυμης καταγγελίας είτε αυτεπάγγελτα.

5. Το κόστος των ενδεδειγμένων αναλύσεων και επιθεωρήσεων, κατ’ εφαρμογή των απαιτήσεων παραρτήματος VI, συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποθήκευσης μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ, επιβαρύνει τους παραγωγούς, τους τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό τους ή άλλα πρόσωπα, τα οποία εμπλέκονται στη μεταφορά μεταχειρισμένου ΗΗΕ για τον οποίο υπάρχει υποψία ότι πρόκειται για ΑΗΗΕ.

Άρθρο 21
(άρθρο 22 της Οδηγίας)
Κυρώσεις

1. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που ασκεί δραστηριότητα ή επιχείρηση κατά παράβαση των διατάξεων της παρούσας απόφασης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Ν. 2939/2001, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 3854/2010 και στη συνέχεια με το άρθρο 6 της Ενότητας Α΄ του ν.4042/2012. Ειδικότερα οι εν λόγω κυρώσεις επιβάλλονται:

α) στα συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΗΗΕ που ενεργούν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 13,14,15 και 16,

β) στους παραγωγούς που ενεργούν κατά παράβαση της παρούσας απόφασης και ιδίως των διατάξεων των άρθρων 4, 6, 10, 11,12, 13 (παρ.1 και 2), 16, 17 και 18 αυτού,

γ) στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας και ανάκτησης που ενεργούν κατά παράβαση των άρθρων 5Α (παρ. 1β και γ) και 8,

δ) στους συλλέκτες και μεταφορείς που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 5Α (παρ.1β και γ), 6 και 9 αντίστοιχα,

ε) στα κέντρα διαλογής/ταξινόμησης που ενεργούν κατά παράβαση της παραγράφου 1β και γ και της υποπαραγράφου 2.3 του άρθρου 5Α

στ) στις μονάδες προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση που ενεργούν κατά παράβαση παραγράφου 1β και γ και της υποπαραγράφου 2.4. του άρθρου 5Α

ζ) στους διανομείς που ενεργούν κατά παράβαση της παραγράφου 2.1.2 του άρθρου 6

2. Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που πραγματοποιεί εργασίες εναλλακτικής διαχείρισης κατά παράβαση του άρθρου 5Α (παρ.1α), επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στα άρθρα 28, 29 και 30 του Ν. 1650/1986 όπως το άρθρο 28 τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν.4042/2012 και το άρθρο 30 με το ν.3010/2003, το ν.4014/2011 και τέλος με το ν.4042/2012 (άρθρο 37).

3. Με πρόστιμο από 100.000 μέχρι 300.000 Ευρώ τιμωρείται το σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης που κατά παράβαση της υποπαραγράφου 5.2. του άρθρου 14, δεν προβαίνει σε διαδικασία τροποποίησης της χορηγηθείσας σε αυτό έγκρισης.

3.1. Σε περίπτωση που η προβλεπόμενη στην υποπαράγραφο 5.1. του άρθρου 14 αίτηση για ανανέωση της έγκρισης υποβάλλεται εκπρόθεσμα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000−100.000 ευρώ με κριτήριο τη χρονική διάρκεια της παράβασης και τη γεωγραφική εμβέλεια του συστήματος.

4. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή των παραγωγών σε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης είναι η εξόφληση επιβληθέντων τελεσίδικων διοικητικών κυρώσεων για περιβαλλοντικές παραβάσεις και η μη έκδοση σε βάρος τους τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης για τέλεση αξιόποινων πράξεων ή παραλείψεων κατά παράβαση του άρθρου 28 του ν.1650/1986, όπως ισχύει.

5. Οι ως άνω κυρώσεις επιβάλλονται ανεξάρτητα από την επιβολή των κυρώσεων που προβλέπονται στο άρθρο 16 του π.δ. 114/2013 καθώς και σε άλλες ειδικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

Άρθρο 22
Σύσταση επιστημονικής επιτροπής

1. Συστήνεται στο ΥΠΕΚΑ 5μελής Τεχνική Επιστημονική Γνωμοδοτική Επιτροπή, που συγκροτείται από εκπροσώπους του ΕΟΑΝ και της αρμόδιας υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ (ΓΕΔΣΑΠ), καθώς και από επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις στα θέματα που προβλέπονται στην παράγραφο 2. Τα μέλη της επιτροπής ορίζονται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΚΑ. Με την ίδια απόφαση καθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας της επιτροπής. Στην επιτροπή προεδρεύει ο εκάστοτε εκπρόσωπος του ΥΠΕΚΑ.

2. Έργο της επιστημονικής επιτροπής είναι η εξειδίκευση της εφαρμογής του άρθρου 2 της παρούσας απόφασης ώστε να καθορίζεται πιο συγκεκριμένα τα ΗΗΕ που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας απόφασης,

3. Η επιτροπή συγκαλείται με μέριμνα της αρμόδιας Υπηρεσίας Περιβάλλοντος του ΥΠΕΚΑ όποτε κριθεί αναγκαίο, για την καλύτερη και πληρέστερη εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

Άρθρο 23
Παραρτήματα

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης τα παραρτήματα που ακολουθούν.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Κατηγορίες ΗΗΕ που καλύπτει η παρούσα οδηγία κατά τη μεταβατική περίοδο του άρθρου 2 παράγραφος 1 στοιχείο α)

1. Μεγάλες οικιακές συσκευές

2. Μικρές οικιακές συσκευές

3. Εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών

4. Καταναλωτικά είδη και φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels)

5. Είδη φωτισμού

6. Ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία εξαιρουμένων των σταθερών βιομηχανικών εργαλείων μεγάλης κλίμακας

7. Παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού

8. Ιατρικά βοηθήματα εξαιρουμένων όλων των εμφυτεύσιμων και μολυσμένων προϊόντων

9. Όργανα παρακολούθησης και ελέγχου

10. Συσκευές αυτόματης διανομής.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Μη εξαντλητικός κατάλογος ΗΗΕ των κατηγοριών του παραρτήματος Ι

1. ΜΕΓΑΛΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Μεγάλες συσκευές ψύξης

Ψυγεία

Καταψύκτες

Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για ψύξη, διατήρηση και αποθήκευση τροφίμων

Πλυντήρια

Στεγνωτήρια ρούχων

Πλυντήρια πιάτων

Συσκευές μαγειρικής

Ηλεκτρικές κουζίνες

Ηλεκτρικά μάτια

Φούρνοι μικροκυμάτων

Άλλες μεγάλες συσκευές χρησιμοποιούμενες για μαγείρεμα και άλλες επεξεργασίες τροφίμων

Ηλεκτρικές θερμάστρες

Ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα (Ηλεκτρικά καλοριφέρ)

Άλλες μεγάλες συσκευές που χρησιμοποιούνται για θέρμανση χώρων, κρεβατιών, καθισμάτων

Ηλεκτρικοί ανεμιστήρες

Συσκευές κλιματισμού

Άλλα είδη εξοπλισμού αερισμού, απαγωγής αερίων και κλιματισμού

2. ΜΙΚΡΕΣ ΟΙΚΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Ηλεκτρικές σκούπες

Σκούπες χαλιών

Άλλες συσκευές καθαριότητας

Συσκευές χρησιμοποιούμενες για ράψιμο, πλέξιμο, ύφανση και άλλες κλωστοϋφαντουργικές εργασίες

Ηλεκτρικά σίδερα και άλλες συσκευές για σιδέρωμα, καλάνδρισμα και, γενικά, για τη φροντίδα του ιματισμού

Φρυγανιέρες

Συσκευές τηγανίσματος (φριτέζες)

Μύλοι, καφετιέρες και συσκευές ανοίγματος ή σφραγίσματος περιεκτών ή συσκευασιών

Ηλεκτρικά μαχαίρια

Συσκευές για κόψιμο και στέγνωμα μαλλιών, βούρτσισμα δοντιών, ξύρισμα, μασάζ και άλλες συσκευές περιποίησης του σώματος

Ρολόγια κάθε είδους και εξοπλισμός μέτρησης, ένδειξης ή καταγραφής του χρόνου

Ζυγοί

3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Συστήματα κεντρικής επεξεργασίας δεδομένων:

Μεγάλοι υπολογιστές (mainframes)

Μεσαίοι υπολογιστές (mini computers)

Μονάδες εκτύπωσης

Συστήματα προσωπικών υπολογιστών:

Προσωπικοί υπολογιστές [συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών μονάδων επεξεργασίας (CPU), των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων]

Φορητοί υπολογιστές (laptops) (συμπεριλαμβανομένων των CPU, των ποντικιών, των οθονών και των πληκτρολογίων)

Μικρού μεγέθους φορητοί υπολογιστές (notebooks)

Υπολογιστές χειρός (notepads)

Εκτυπωτές

Φωτοαντιγραφικά μηχανήματα

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές γραφομηχανές

Αριθμομηχανές τσέπης και επιτραπέζιες και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, παρουσίαση ή διαβίβαση πληροφοριών με ηλεκτρονικά μέσα

Τερματικά και συστήματα χρηστών

Συσκευές τηλεομοιοτυπίας (φαξ)

Τηλέτυπα

Τηλέφωνα

Τηλεφωνικές συσκευές επί πληρωμή

Ασύρματα τηλέφωνα

Κινητά τηλέφωνα

Συστήματα τηλεφωνητών και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για τη μετάδοση ήχου, εικόνων ή άλλων πληροφοριών με τηλεπικοινωνιακά μέσα

4. ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

Ραδιόφωνα

Τηλεοράσεις

Κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες)

Μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας)

Συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας

Ενισχυτές ήχου

Μουσικά όργανα και άλλα προϊόντα και είδη εξοπλισμού για την εγγραφή ή αναπαραγωγή ήχου ή εικόνων, συμπεριλαμβανομένων των σημάτων ή άλλων τεχνολογιών διανομής ήχου και εικόνας με άλλα πλην των τηλεπικοινωνιακών μέσα

Φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels).

5. ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΗ

Φωτιστικά για λαμπτήρες φθορισμού πλην των οικιακών φωτιστικών σωμάτων

Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού

Συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (compact)

Λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων

Λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης

Άλλος φωτιστικός εξοπλισμός και εξοπλισμός προβολής, ή ελέγχου του φωτός πλην των λαμπτήρων πυράκτωσης

6. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΑΘΕΡΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ)

Τρυπάνια

Πριόνια

Μηχανές ραπτικής

Εξοπλισμός για την τόρνευση, τη λείανση, την επίστρωση, το τρόχισμα, το πριόνισμα, το κόψιμο, τον τεμαχισμό, τη διάτμηση, τη διάτρηση, τη διάνοιξη οπών, τη μορφοποίηση, την κύρτωση και άλλες παρόμοιες επεξεργασίες ξύλου, μετάλλου και άλλων υλικών

Εργαλεία για τη στερέωση με βίδες, καρφιά ή κοινωμάτια και την αφαίρεσή τους και για παρόμοιες χρήσεις

Εργαλεία για συγκολλήσεις εν γένει και παρόμοιες χρήσεις

Εξοπλισμός ψεκασμού, επάλειψης, διασποράς ή άλλης επεξεργασίας υγρών ή αέριων ουσιών με άλλα μέσα

Εργαλεία κοπής χόρτου ή άλλων εργασιών κηπουρικής

7. ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Ηλεκτρικά τρένα ή αυτοκινητοδρόμια

Φορητές κονσόλες βίντεο παιχνιδιών

Βιντεοπαιχνίδια

Υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κ.λπ.

Αθλητικός εξοπλισμός με ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά κατασκευαστικά στοιχεία

Κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών

8. ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΜΦΥΤΕΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΜΟΛΥΣΜΕΝΩΝ)

Ακτινοθεραπευτικός εξοπλισμός

Καρδιολογικός εξοπλισμός

Συσκευές αιμοκάθαρσης

Συσκευές πνευμονικής οξυγόνωσης

Εξοπλισμός πυρηνικής ιατρικής

Ιατρικός εξοπλισμός για in−vitro διάγνωση

Συσκευές ανάλυσης

Καταψύκτες

Τεστ γονιμοποίησης

Άλλες συσκευές για την ανίχνευση, την πρόληψη, την παρακολούθηση, την αντιμετώπιση ή την ανακούφιση ασθενειών, σωματικών βλαβών και αναπηριών

9. ΟΡΓΑΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ανιχνευτές καπνού

Συσκευές θερμορύθμισης

Θερμοστάτες

Συσκευές μέτρησης, ζύγισης ή προσαρμογής για οικιακή η εργαστηριακή χρήση

Άλλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου χρησιμοποιούμενα σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις (π.χ. σε ταμπλώ ελέγχου)

10. ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ποτών

Συσκευές αυτόματης διανομής θερμών ή ψυχρών φιαλών ή μεταλλικών δοχείων

Συσκευές αυτόματης διανομής στερεών προϊόντων

Συσκευές αυτόματης διανομής χρημάτων

Κάθε είδους συσκευές αυτόματης διανομής οποιουδήποτε προϊόντος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΗΕ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ

1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας

2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2

. Λαμπτήρες

4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός (οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής: Οικιακές συσκευές, εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3.

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm) συμπεριλαμβανομένων (όχι αποκλειστικά) των εξής: Οικιακές συσκευές, καταναλωτικά είδη, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, παιχνίδια και εξοπλισμός ψυχαγωγίας και αθλητισμού, ιατρικές συσκευές, όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, συσκευές αυτόματης διανομής, εξοπλισμός παραγωγής ηλεκτρικών ρευμάτων. Η κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που περιλαμβάνεται στις κατηγορίες 1 έως 3 και 6.

6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV
ΜΗ ΕΞΑΝΤΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΗΗΕ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ

1. Εξοπλισμός ανταλλαγής θερμότητας

Ψυγεία, καταψύκτες, μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων σε ψύξη, συσκευές κλιματισμού, συσκευές αφύγρανσης, αντλίες θέρμανσης, θερμάστρες που περιέχουν λάδι και άλλες συσκευές ανταλλαγής θερμότητας που χρησιμοποιούν ρευστά πλην του νερού για την ανταλλαγή θερμότητας.

2. Οθόνες και εξοπλισμός που περιέχει οθόνες με επιφάνεια μεγαλύτερη των 100 cm2

Οθόνες, τηλεοράσεις, κορνίζες LCD, φορητοί υπολογιστές (laptops), μικρού μεγέθους φορητοί υπολογιστές (notebooks).

3. Λαμπτήρες

Ευθείς λαμπτήρες φθορισμού, συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (compact), λαμπτήρες φθορισμού, λαμπτήρες εκκενώσεως υψηλής έντασης, συμπεριλαμβανομένων των λαμπτήρων νατρίου υψηλής πίεσης και των λαμπτήρων αλογονούχων μετάλλων, λαμπτήρες νατρίου χαμηλής πίεσης, λαμπτήρες LED.

4. Μεγάλου μεγέθους εξοπλισμός

Πλυντήρια ρούχων, στεγνωτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, συσκευές μαγειρικής, ηλεκτρικές κουζίνες, ηλεκτρικά μάτια, φωτιστικά είδη, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, μουσικός εξοπλισμός (εξαιρουμένων των εκκλησιαστικών οργάνων), συσκευές χρησιμοποιούμενες για πλέξιμο και ύφανση, μεγάλοι υπολογιστές (mainframes), μεγάλες μηχανές εκτύπωσης, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα, κερματοδέκτες τυχερών παιχνιδιών, μεγάλες ιατρικές συσκευές, μεγάλα όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, μεγάλα μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων και χρημάτων, φωτοβολταϊκά πλαίσια (panels).

5. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός

Ηλεκτρικές σκούπες, σκούπες χαλιών, συσκευές ραπτικής, φωτιστικά είδη, φούρνοι μικροκυμάτων, ανεμιστήρες, ηλεκτρικά σίδερα, φρυγανιέρες, ηλεκτρικά μαχαίρια, ηλεκτρικοί βραστήρες, ρολόγια, ηλεκτρικές ξυριστικές μηχανές, ζυγαριές, συσκευές περιποίησης μαλλιών και σώματος, αριθμομηχανές, ραδιόφωνα, κάμερες μαγνητοσκόπησης (βιντεοκάμερες), μαγνητοσκόπια (συσκευές αναπαραγωγής εικόνας), συσκευές ηχογράφησης υψηλής πιστότητας (hi−fi), μουσικά όργανα, εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνων, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά παιχνίδια, αθλητικός εξοπλισμός, υπολογιστές για ποδηλασία, καταδύσεις, τρέξιμο, κωπηλασία κλπ., ανιχνευτές καπνού, συσκευές θερμορύθμισης, θερμοστάτες, μικρά ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά εργαλεία, μικρές ιατρικές συσκευές, μικρά όργανα παρακολούθησης και ελέγχου, μικρά μηχανήματα αυτόματης διανομής προϊόντων, μικρές συσκευές με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά πλαίσια.

6. Μικρού μεγέθους εξοπλισμός πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (καμιά εξωτερική διάσταση μεγαλύτερη από 50 cm)

Κινητά τηλέφωνα, GPS, αριθμομηχανές τσέπης, δρομολογητές (routers), προσωπικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, τηλέφωνα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 10

Μέρος 1: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 13 Αυγούστου 2012 έως τις 14 Αυγούστου 2015 σχετικά με τις κατηγορίες του παραρτήματος I:

α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 10 του παραρτήματος I,

− ποσοστό ανάκτησης 80%, και

− ποσοστό ανακύκλωσης 75%

β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 3 ή 4 του παραρτήματος I,

− ποσοστό ανάκτησης 75%, και

− ποσοστό ανακύκλωσης 65%

γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 2, 5, 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος I,

− ποσοστό ανάκτησης 70%, και

− ποσοστό ανακύκλωσης 50%

δ) για λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80%.

Μέρος 2: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 15 Αυγούστου 2015 έως τις 14 Αυγούστου 2018 σχετικά με τις κατηγορίες του παραρτήματος I:

α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 10 του παραρτήματος I,

− ποσοστό ανάκτησης 85%, και

− ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 80%

β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 3 ή 4 του παραρτήματος I,

− ποσοστό ανάκτησης 80%, και

− ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 70%·

γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 2, 5, 6, 7, 8 ή 9 του παραρτήματος I,

− ποσοστό ανάκτησης 75%, και

− ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 55%

δ) για λαμπτήρες εκκένωσης αερίων, ποσοστό ανακύκλωσης 80%.

Μέρος 3: Ελάχιστοι στόχοι που εφαρμόζονται από τις 15 Αυγούστου 2018 σχετικά με τις κατηγορίες του παραρτήματος III:

α) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 1 ή 4 του παραρτήματος III,

− ποσοστό ανάκτησης 85%, και

− ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 80%

β) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 2 του παραρτήματος III,

− ποσοστό ανάκτησης 80%, και

− ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 70%

γ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στις κατηγορίες 5 ή 6 του παραρτήματος III,

− ποσοστό ανάκτησης 75%, και

− ποσοστό προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωσης 55%

δ) για ΑΗΗΕ που υπάγονται στην κατηγορία 3 του παραρτήματος III ποσοστό ανακύκλωσης 80%.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI
ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

1. Για να διακρίνεται ο ΗΗΕ από τα ΑΗΗΕ, στις περιπτώσεις που ο κάτοχος του αντικειμένου ισχυρίζεται ότι προτίθεται να αποστείλει ή αποστέλλει μεταχειρισμένο ΗΗΕ και όχι ΑΗΕΕ, θα πρέπει ο κάτοχος να διαθέτει τα ακόλουθα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση του ισχυρισμού αυτού:

α) αντίγραφο του τιμολογίου και της σύμβασης που αφορούν την πώληση ή/και τη μεταβίβαση της κυριότητας του ΗΗΕ, όπου αναφέρεται ότι ο εξοπλισμός προορίζεται να επαναχρησιμοποιηθεί άμεσα και λειτουργεί πλήρως

β) αποδεικτικό αξιολόγησης ή δοκιμής υπό μορφή αντιγράφου των αρχείων (πιστοποιητικό δοκιμής, αποδεικτικό λειτουργίας) για κάθε αντικείμενο του φορτίου και πρωτόκολλο που περιέχει όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σημείο 3

γ) δήλωση του κατόχου που προβαίνει στις διευθετήσεις για τη μεταφορά του ΗΗΕ, στην οποία βεβαιώνει ότι κανένα από τα υλικά ή τον εξοπλισμό του φορτίου δεν είναι απόβλητο κατά την έννοια του άρθρου 11 παράγραφος 1 του ν.4042/2012, και

δ) ενδεδειγμένη προστασία από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, ιδίως με τη δέουσα συσκευασία και την κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες.

2. Κατά παρέκκλιση, τα στοιχεία α) και β) του σημείου 1 και το σημείο 3 δεν εφαρμόζονται όταν προκύπτει από τα απαραίτητα δικαιολογητικά ότι η μεταφορά πραγματοποιείται στο πλαίσιο συμφωνίας μεταξύ επιχειρήσεων και:

α) ο ΗΗΕ επιστρέφεται στον παραγωγό ή σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του παραγωγού ως ελαττωματικός για επισκευή βάσει εγγύησης προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί, ή

β) ο μεταχειρισμένος ΗΗΕ για επαγγελματική χρήση αποστέλλεται στον παραγωγό ή σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του παραγωγού ή σε εγκαταστάσεις τρίτων μερών σε χώρες στις οποίες έχει εφαρμογή η απόφαση C(2001)107/τελικό του Συμβουλίου του ΟΟΣΑ σχετικά με την αναθεώρηση της απόφασης C(92)39/τελικό, για τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών αποβλήτων, για ανακαίνιση ή επισκευή δυνάμει σύμβασης μετά την πώληση προκειμένου να επαναχρησιμοποιηθεί, ή

γ) ο ελαττωματικός μεταχειρισμένος ΗΗΕ για επαγγελματική χρήση, όπως τα ιατρικά βοηθήματα ή τα μέρη τους, αποστέλλεται στον παραγωγό ή σε τρίτα μέρη που ενεργούν για λογαριασμό του για ανάλυση βλάβης δυνάμει σύμβασης μετά την πώληση, όταν η εν λόγω ανάλυση μπορεί να διενεργηθεί μόνο από τον παραγωγό ή από τρίτους που ενεργούν για λογαριασμό του.

3. Για να αποδεικνύεται ότι τα μεταφερόμενα αντικείμενα είναι μεταχειρισμένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ, απαιτούνται τα ακόλουθα στάδια διεξαγωγής δοκιμών και τήρησης αρχείου για τον μεταχειρισμένο ΗΗΕ:

Στάδιο 1: Διεξαγωγή δοκιμών

α) Ελέγχεται η λειτουργία και εκτιμάται η παρουσία επικίνδυνων ουσιών. Οι προς διεξαγωγή δοκιμές εξαρτώνται από το είδος του ΗΗΕ. Για τα περισσότερα είδη μεταχειρισμένου ΗΗΕ αρκεί η δοκιμή λειτουργίας για τις βασικές λειτουργίες.

β) Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και των δοκιμών καταγράφονται σε αρχείο.

Στάδιο 2: Αρχείο

α) Το αρχείο είναι στερεωμένο σταθερά, άλλα όχι μόνιμα, είτε στον ίδιο τον ΗΗΕ (εφόσον αυτός είναι ασυσκεύαστος) ή στη συσκευασία του, ώστε να μπορεί να αναγνωστεί χωρίς να χρειάζεται να αφαιρεθεί η συσκευασία του εξοπλισμού.

β) Το αρχείο περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

− ονομασία του αντικειμένου (ονομασία του εξοπλισμού αν περιλαμβάνεται στο παράρτημα II ή στο παράρτημα ΙV, αναλόγως, και κατηγορία σύμφωνα με το παράρτημα Ι ή το παράρτημα III, αναλόγως),

− αναγνωριστικός αριθμός του αντικειμένου (αριθ. τύπου), όταν υπάρχει,

− έτος παραγωγής (εάν είναι γνωστό),

− επωνυμία και διεύθυνση της εταιρείας που είναι υπεύθυνη για την απόδειξη της λειτουργίας του εξοπλισμού,

− αποτελέσματα των δοκιμών που περιγράφονται στο στάδιο 1, (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας της δοκιμής λειτουργίας),

− είδος των δοκιμών που διεξήχθησαν.

4. Επιπλέον των εγγράφων που απαιτούνται κατά τα σημεία 1, 2 και 3, κάθε φορτίο (π.χ. εμπορευματοκιβωτίου, φορτηγού) μεταχειρισμένου ΗΗΕ συνοδεύεται από
τα εξής:

α) σχετικό έγγραφο μεταφορών, π.χ. έγγραφο CMR ή φορτωτική

β) δήλωση του υπευθύνου προσώπου σχετικά με την ευθύνη του.

5. Ελλείψει αποδείξεως ότι ένα αντικείμενο είναι μεταχειρισμένος ΗΗΕ και όχι ΑΗΗΕ μέσω των καταλλήλων δικαιολογητικών που απαιτούνται κατά τα σημεία 1, 2, 3 και 4, και ελλείψει ενδεδειγμένης προστασίας από ζημίες κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση ιδίως με τη δέουσα συσκευασία και την κατάλληλη τοποθέτηση του φορτίου σε στοίβες, που είναι υποχρεώσεις του κατόχου ο οποίος οργανώνει τη μεταφορά, θεωρείται ότι το αντικείμενο είναι ΑΗΗΕ και ότι το φορτίο εμπεριέχει παράνομη μεταφορά. Υπό τις περιστάσεις αυτές, το φορτίο αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 25 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ
Επιλεκτική επεξεργασία υλικών και κατασκευαστικών στοιχείων των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, η οποία αναφέρεται στο άρθρο 8 παράγραφος 3

1. Από τα ΑΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά πρέπει να αφαιρούνται τουλάχιστον οι ακόλουθες ουσίες, μείγματα και κατασκευαστικά στοιχεία:

− πυκνωτές που περιέχουν πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) σύμφωνα με την οδηγία 96/59/ΕΚ του Συμβουλίου, της 16ης Σεπτεμβρίου 1996, για τη διάθεση των πολυχλωροδιφαινυλίων και των πολυχλωροτριφαινυλίων (PCB/PCT) [1],

− κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν υδράργυρο, όπως διακόπτες και λαμπτήρες οπισθοφωτισμού,

− μπαταρίες,

− πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων από κινητά τηλέφωνα εν γένει και από άλλες συσκευές, αν η επιφάνεια της πλακέτας υπερβαίνει τα 10 τετραγωνικά εκατοστά,

− δοχεία υγρών ή κολλωδών μελανιών καθώς και έγχρωμων,

− πλαστικά υλικά που περιέχουν βρωμιούχους φλογοεπιβραδυντές,

− αμιαντούχα απόβλητα και κατασκευαστικά στοιχεία που περιέχουν αμίαντο,

− καθοδικές λυχνίες,

− χλωροφθοράνθρακες (CFC), υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC) ή υδροφθοράνθρακες (HFC), υδρογονάνθρακες (HC),

 λαμπτήρες εκκένωσης αερίων,

− οθόνες υγρών κρυστάλλων (μαζί με το περίβλημά τους, οσάκις ενδείκνυται), η επιφάνεια των οποίων υπερβαίνει τα 100 τετραγωνικά εκατοστά, καθώς και οθόνες οπισθοφωτιζόμενες με λαμπτήρες εκκένωσης αερίων,

− εξωτερικά ηλεκτρικά καλώδια,

− κατασκευαστικά στοιχεία με πυρίμαχες κεραμικές ίνες, όπως περιγράφονται στην οδηγία 97/69/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 1997, «για την εικοστή τρίτη προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων που αφορούν στην ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικινδύνων ουσιών»,

− κατασκευαστικά στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες, εξαιρουμένων των κατασκευαστικών στοιχείων που δεν υπερβαίνουν τα όρια εξαίρεσης που ορίζονται στο άρθρο 3 και στο παράρτημα Ι της οδηγίας 96/29/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 13ης Μαΐου 1996, «για τον καθορισμό των βασικών κανόνων ασφάλειας για την προστασία της υγείας των εργαζομένων και του πληθυσμού από τους κινδύνους που προκύπτουν από ιονίζουσες ακτινοβολίες»,

− ηλεκτρολυτικοί πυκνωτές που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες (ύψος > 25 mm, διάμετρος > 25 mm ή ανάλογος όγκος).

Οι ως άνω ουσίες, μείγματα και κατασκευαστικά στοιχεία διατίθενται ή ανακτώνται σύμφωνα με την Ενότητα Β΄ του ν.4042/2012.

2. Τα παρακάτω κατασκευαστικά στοιχεία των ΑΗΗΕ τα οποία συλλέγονται χωριστά πρέπει να υποβάλλονται στην ακόλουθη επεξεργασία:

− καθοδικές λυχνίες: πρέπει να αφαιρείται το φθορίζον επίχρισμα,

− εξοπλισμός που περιέχει αέρια τα οποία καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος ή παρουσιάζουν δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη (GWP) άνω του 15, όπως τα αέρια που περιέχονται στο μονωτικό αφρό και στα ψυκτικά κυκλώματα: τα αέρια πρέπει να αφαιρούνται καταλλήλως και να υποβάλλονται σε κατάλληλη επεξεργασία. Τα αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1005/2009,

− λαμπτήρες εκκένωσης αερίων: αφαιρείται ο υδράργυρος.

3. Λαμβανομένων υπόψη των περιβαλλοντικών μελημά των και της σκοπιμότητας της προετοιμασίας προς επαναχρησιμοποίηση και της ανακύκλωσης, οι παράγραφοι 1 και 2 εφαρμόζονται κατά τρόπον ώστε να μην παρεμποδίζεται η περιβαλλοντικώς ορθή προετοιμασία προς επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση κατασκευαστικών στοιχείων ή ολόκληρων συσκευών.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 8 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 4

1. Χώροι αποθήκευσης (ακόμη και προσωρινής) των ΑΗΗΕ πριν από την επεξεργασία τους [με την επιφύλαξη των απαιτήσεων της αριθ. 29407/3508/2002 ΚΥΑ (Β΄ 1572) σχετικά με την υγειονομική ταφή των αποβλήτων:

− στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστημάτων καθαρισμού−απολίπανσης,

− κάλυψη των κατάλληλων σημείων για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, όπου πρέπει.

2. Χώροι επεξεργασίας των ΑΗΗΕ:

− ζυγοί πιστοποιημένοι για τη μέτρηση του βάρους των αποβλήτων που υποβάλλονται σε επεξεργασία,

− στεγανές επιφάνειες στα κατάλληλα σημεία και κάλυψή τους για προστασία από τα καιρικά φαινόμενα, με πρόβλεψη εγκαταστάσεων συλλογής υπερχειλιζόντων, καθώς και, οσάκις ενδείκνυται, διαχωριστών, και συστημάτων καθαρισμού−απολίπανσης,

− κατάλληλη αποθήκευση των αποσυναρμολογημένων ανταλλακτικών,

− κατάλληλα δοχεία για την αποθήκευση μπαταριών, πυκνωτών που περιέχουν PCB/PCT και άλλων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως τα ραδιενεργά απόβλητα,

− εξοπλισμός για την επεξεργασία του νερού σύμφωνα με τους κανονισμούς για την υγεία και το περιβάλλον.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX
ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΗΗΕ

Το σύμβολο που αναφέρεται στη χωριστή συλλογή ΗΗΕ αποτελείται από διαγραμμένο τροχήλατο κάδο απορριμμάτων, όπως αναπαριστάται κατωτέρω. Το σύμβολο πρέπει να τυπώνεται κατά τρόπο ώστε να είναι ευκρινές, ευανάγνωστο και ανεξίτηλο.

+++++ TIFF +++++

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17

Α. Στοιχεία που υποβάλλονται κατά την καταχώριση:

1. Όνομα και διεύθυνση του παραγωγού ή του εξουσιοτημένου αντιπροσώπου σε περίπτωση που εφαρμόζεται το άρθρο 18 (ταχυδρομικός κώδικας και τόπος, οδός και αριθμός, χώρα, αριθμός τηλεφώνου και φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση καθώς και αρμόδιος επικοινωνίας). Σε περίπτωση εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου όπως ορίζεται στο άρθρο 18, επίσης τα στοιχεία επικοινωνίας του εκπροσωπούμενου παραγωγού.

2. Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού, συμπεριλαμβανομένου του ευρωπαϊκού ή του εθνικού αριθμού φορολογικού μητρώου.

3. Κατηγορία ΗΗΕ σύμφωνα με το παράρτημα Ι ή ΙΙΙ, αναλόγως.

4. Τύπος ΗΗΕ (οικιακός ή άλλος). Ονομασία προϊόντος του ΗΗΕ (προαιρετικό).

5. Ονομασία προϊόντος του ΗΗΕ.

6. Πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο ο παραγωγός εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του: ατομικό ή συλλογικό σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών για τη χρηματική εισφορά.

7. Χρησιμοποιούμενη τεχνική πώλησης (π.χ. πώληση εξ αποστάσεως).

8. Δήλωση περί του αληθούς των υποβαλλόμενων στοιχείων.

Β. Στοιχεία για την υποβολή εκθέσεων:

1. Εθνικός αναγνωριστικός κωδικός του παραγωγού.

2. Περίοδος αναφοράς.

3. Κατηγορία ΗΗΕ σύμφωνα με το παράρτημα Ι ή το παράρτημα ΙΙΙ, αναλόγως.

4. Ποσότητα ΗΗΕ που διατίθεται στην εθνική αγορά, κατά βάρος.

5. Ποσότητα, κατά βάρος, των αποβλήτων ΗΗΕ που συλλέγονται χωριστά, ανακυκλώνονται (συμπεριλαμβανομένης της προετοιμασίας για επαναχρησιμοποίηση), ανακτώνται και διατίθενται εντός της ελληνικής επικράτειας ή μεταφέρονται εντός ή εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημείωση: Τα στοιχεία των σημείων 4 και 5 πρέπει να δίδονται ανά κατηγορία.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Α. Για τα Συστήματα Ατομικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

1. Κατάθεση από πλευράς ενδιαφερομένων φακέλων με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον στοιχεία:

− Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική σύνθεση.

− Στοιχεία που αφορούν τον παραγωγό. Συγκεκριμένα:

• τα πλήρη στοιχεία τους

• Το είδος και τις ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά για την τελευταία τριετία.

• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Σκοπός − στόχοι του ατομικού συστήματος

Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική αναφορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στό χων του προτεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων.

3. Εμβέλεια του συστήματος

Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει ανα φορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.

4. Επιλογή/περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδιασμένη σύμφωνα:

α) με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές δια τάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση

β) την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β΄ 1572)

γ) με τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων (μη επικίνδυνων−επικίνδυνων).

δ) τους διαχρονικούς στόχους.

5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

• Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)

• Αναμενόμενα αποτελέσματα

• Μεθοδολογία υλοποίησης

• Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης/μηχανολογικός εξοπλισμός

• Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος/επέκταση υπάρχουσας υποδομής − εξοπλισμού

• Υπάρχον/απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος − νέες θέσεις εργασίας

• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση − αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.

• Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται.

• Οικονομικά στοιχεία.

6. Αντίγραφα προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κ.λπ.).

7. Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ΗΗΕ στο υπό έγκριση σύστημα.

8. Προγράμματα ενημέρωσης − ευαισθητοποίησης χρηστών − κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

Β. Για τα Συστήματα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

Κατάθεση από πλευράς των ενδιαφερομένων φακέλων με τα ακόλουθα κατ’ ελάχιστον στοιχεία:

− Αίτηση του συστήματος με τα πλήρη στοιχεία αυτού, συμπεριλαμβανομένου του καταστατικού του νομικού προσώπου που οργανώνει το σύστημα και την μετοχική
σύνθεση.

− Στοιχεία που αφορούν τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα:

• Τα πλήρη στοιχεία τους

• Το είδος και τις ετήσιες ποσότητες αυτών που τίθενται στην αγορά για την τελευταία τριετία.

• Να αναφερθεί, σε περίπτωση που υπάρχει, προϋπάρχουσα εμπειρία σε θέματα εναλλακτικής διαχείρισης.

2. Σκοπός − στόχοι του συλλογικού συστήματος

Θα αναλυθεί ο σκοπός και θα αναφερθούν ποσοτικοποιημένοι οι στόχοι του συστήματος, επιπλέον θα γίνει συνοπτική ανα φορά στις μεθόδους οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη των στόχων αυτών. Η επίτευξη των στόχων του προ τεινόμενου συστήματος να εκτιμηθεί κατά πόσο συνεισφέρει στην επίτευξη των Εθνικών στόχων.

3. Εμβέλεια του συστήματος

Θα δοθούν στοιχεία για το πεδίο εφαρμογής του συστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τουλάχιστον θα γίνει ανα φορά στο γεωγραφικό εύρος του, τον πληθυσμό στον οποίο απευθύνεται και την πυκνότητά του κ.ά. καθώς και το χρονοδιάγραμμα επέκτασής του.

4. Επιλογή/περιγραφή των μεθόδων εναλλακτικής διαχείρισης

Η μεθοδολογία του συστήματος πρέπει να περιγράφεται λεπτομερώς και η επιλογή της ή των συγκεκριμένων μεθόδων διαχείρισης (εργασίες συλλογής, μεταφοράς, προσωρινής αποθήκευσης, επεξεργασίας και αξιοποίησης) πρέπει να τεκμηριώνεται με αξιόπιστα οικονομικά, περιβαλλοντικά, τεχνολογικά και κοινωνικά κριτήρια. Πρέπει να περιγράφονται συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά και ο τρόπος λειτουργίας. Η τεχνική υποδομή πρέπει να είναι σχεδια σμένη σύμφωνα:

α) με τις τεχνικές προδιαγραφές καθώς και με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στις σχετικές δια τάξεις της κείμενης νομοθεσίας για τη διαχείριση των μη επικίνδυνων ή των επικίνδυνων αποβλήτων κατά περίπτωση

β) την ΚΥΑ 29407/3508/2002 (Β΄ 1572)

γ) με τον εθνικό σχεδιασμό διαχείρισης των αποβλήτων (μη επικίνδυνων−επικίνδυνων)

δ) τους διαχρονικούς στόχους.

5. Τεχνικοοικονομική μελέτη του συστήματος, η οποία θα περιλαμβάνει τουλάχιστον:

• Σκοπιμότητα του έργου (εργασιών εναλλακτικής διαχείρισης)

• Αναμενόμενα αποτελέσματα

• Μεθοδολογία υλοποίησης

• Υπάρχουσα τεχνική υποδομή για τις ανάγκες της εναλλακτικής διαχείρισης/μηχανολογικός εξοπλισμός

• Απαιτούμενη υποδομή για τις ανάγκες του συστήματος/επέκταση υπάρχουσας υποδομής − εξοπλισμού

• Υπάρχον/απαιτούμενο προσωπικό για την κάλυψη των αναγκών του συστήματος − νέες θέσεις εργασίας

• Περιβαλλοντικό όφελος από την εναλλακτική διαχείριση − αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ασφαλής διάθεση καταλοίπων επεξεργασίας, εκτίμηση των επιπτώσεων στη δημόσια υγιεινή κ.ά.

• Περιγραφή συστήματος εγγυοδοσίας, εφόσον προτείνεται

• Οικονομικά στοιχεία.

6. Αντίγραφα συμβάσεων και προσυμφώνων του συστήματος με τρίτα μέρη (εκτός συστήματος) που συμμετέχουν στον κύκλο εργασιών διαχείρισης (αδειοδοτημένες εγκαταστάσεις επεξεργασίας κ.λπ.)

7. Αντίγραφα των προσυμφώνων συνεργασίας των συμμετεχόντων παραγωγών ΗΗΕ στο υπό έγκριση σύστημα.

8. Προγράμματα ενημέρωσης − ευαισθητοποίησης χρηστών − κοινού, τα οποία προτίθεται να οργανώσει το σύστημα.

Άρθρο 24
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται:

α) το Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 (Α΄ 82) όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 15/2006 (Α΄ 12) και στη συνέχεια με το άρθρο 19 του π.δ. 114/2013 (Α΄ 147), κατά το μέρος που περιέχει συμμόρφωση με την οδηγία 2002/96/ΕΚ

β) η Αριθ. 133480/2011 Υπουργική απόφαση (Β΄ 2711) καθώς και

γ) κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις της παρούσας απόφασης ή ανάγεται σε θέματα που ρυθμίζονται από αυτήν.

Άρθρο 25
Άλλες διατάξεις − Τροποποίηση του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της αριθ. 12044/613/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 376) (άρθρο 30 οδηγίας 2012/18/ΕΕ)

Στο Μέρος 1 του Παραρτήματος Ι του άρθρου 20 της αριθ. 2044/613/2007 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄ 376), όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2259/Β΄/27−11−2007, στον τίτλο «Πετρελαϊκά Προϊόντα» προστίθεται περίπτωση (δ) ως εξής: «δ) βαρύ μαζούτ».

Άρθρο 26

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ

Πηγή : http://www.oenet.gr/online/dnee/item/17176-oi-kanones-gia-tin-diaxirisi-apovliton-ilektrikou-kai-ilektronikou-eksoplismou

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s