οικ.29179/340/Φγ61 Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων.


ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ − ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ − ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 22 του Ν. 4053/2012 «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 44/Α/7−3−2012).

β. Του άρθρου 28 του Ν.1733/1987 «Μεταφορά τεχνολογίας, εφευρέσεις, τεχνολογική καινοτομία και σύσταση Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας» (ΦΕΚ 171/Α/22−9−1987).

γ. Της υπ’ αριθμ. 17176/14−11−1988 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας «Αρμοδιότητες και λειτουργία του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε.» (ΦΕΚ 832/Β/15−11−1988).

δ. Του π.δ. 404/1993 «Οργανισμός της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (Ε.Ε.Α.Ε.)» (ΦΕΚ 173/Α/5.10.1993).

ε. Των άρθρων 4 και 30 παρ. 2, 3, 9 και 10 του Ν.4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/Α/10−4−2012).

στ. Του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. 53571/3839/1−9−2000 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Υγείας και Πρόνοιας και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Μέτρα Προφύλαξης του Κοινού από τη Λειτουργία Κεραιών εγκατεστημένων στη ξηρά» (ΦΕΚ 1105/Β/6−9−2000).

ζ. Της υπ’ αριθμ. 2300 ΕΦΑ (493)/6−2−2008 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Μεταφορών και Επικοινωνιών «Τρόπος διενέργειας των μετρήσεων για την τήρηση των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από κάθε κεραία» (ΦΕΚ 346/Β/3−3−2008).

η. Του π.δ. 118/2013 «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α΄141) − Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (ΦΕΚ 152/Α/25−6−2013).

θ. Του π.δ. 119/2013 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 153/Α/25−6−2013).

ι. Της υπ’ αριθμ. 329/3−7−2013 (ΦΕΚ 1655/Β/4−7−2013) Κοινής Απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Καθορισμός αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου», όπως ισχύει.

ια. Του π.δ. 293/1999 «Οργανισμός του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών» (ΦΕΚ 263/Α/26−11−1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιβ. Του π.δ. 248/1989 «Οργανισμός της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας» (ΦΕΚ 116/Α/10.5.1989), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ιγ. Της υπ’ αριθμ. 36755/4927/24−7−2013 (ΦΕΚ 1840/Β/29.7.2013) Απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, «Μεταβίβαση δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού» ή «με εντολή Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και στους Προϊστάμενους Γενικών Διευθύνσεων, Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Προϊσταμένους Τμημάτων του π.δ. 293/99 (Α’263) όπως ισχύει».

ιδ. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α/2005).

ιε. Της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.2366/1995 «Ρύθμιση θεμάτων Οργανισμών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 256/Α/1995), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 13 του ν.2578/1998 (ΦΕΚ 30/Α/1998), την παρ. 1 του άρθρου 10 του ν.2801/2000 (ΦΕΚ 46/Α/2000) και το άρθρο 48 του ν.2963/2001 (ΦΕΚ 263/Α/2001). Τα άρθρα 13, 14, 15 και 20 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/1999), όπως ισχύει. Το άρθρο 21, παρ. 2 του ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α/2011).

2. Την υπ’ αριθμ. 65977/974/Φγ61/12−12−2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Οργάνωση, εγκατάσταση, ανάπτυξη, επέκταση, συντήρηση και λειτουργία του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων» (ΦΕΚ 3260/Β/2013, ΑΔΑ: ΒΙ6Μ1−ΞΧ4).

3. Τις αποφάσεις της 212ης/29−6−2012 και της 215ης/8.2.2013 Συνεδρίασης του Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε., με τις οποίες το Δ.Σ. της Ε.Ε.Α.Ε. εισηγείται την έκδοση της παρούσας.

4. Τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, εταιρείες και πολίτες κατά τη δημόσια διαβούλευση, που πραγματοποιήθηκε στο διάστημα από 6 έως 31 Αυγούστου 2012 με το με αρ. πρωτ. 35117/703/3−8−2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στον ιστοχώρο «OpenGov.gr», οι οποίες συνεκτιμήθηκαν για τη σύνταξη του τελικού κειμένου της παρούσας.

5. Το υπ’ αριθμ. 1778/13/Φγ61/13−1−2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με θέμα «Ειδική Αιτιολόγηση των αλλαγών σε σχέση με την εισήγηση της ΕΕΑΕ για το σχέδιο ΚΥΑ με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων»».

6. Το γεγονός ότι για να λειτουργήσει επαρκώς το Δίκτυο του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων, που στόχο έχει τον συνεχή έλεγχο της τήρησης των θεσμοθετημένων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού και την έγκυρη και διαρκή ενημέρωση του, θα πρέπει να εκδοθεί ο Κανονισμός Λειτουργίας του.

7. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής

Άρθρο 2
Ορισμοί

Άρθρο 3
Διαδικασία διαχείρισης του Δικτύου

Άρθρο 4
Όροι, προϋποθέσεις και διαδικασία επιλογής των φορέων που συνδέονται στο Δίκτυο

Άρθρο 5
Κριτήρια επιλογής της θέσης εγκατάστασης ή/και μετεγκατάστασης των σταθμών μέτρησης

Άρθρο 6
Φορείς αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των μετρήσεων του Δικτύου

Άρθρο 7
Οργάνωση, παρακολούθηση και δημοσίευση των μετρήσεων του Δικτύου και παρεχόμενες υπηρεσίες

Άρθρο 8
Δημοσίευση περιοδικών εκθέσεων

Άρθρο 9
Έναρξη Ισχύος

ΤΟ ΠΛΗΡΕΣ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Αθήνα, 14 Μαΐου 2014

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s