Ερώτημα πολίτη : Ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από Κέντρο Διασκέδασης σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο


Θέμα: Ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από Κέντρο Διασκέδασης σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο

 

Σχετ.:     1. Υγειονομική Διάταξη Υιγ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012)

2. Εγκύκλιος 2 «Παρέχονται οδηγίες για την ΥΔ (1)»

3.  Εγκύκλιος Υ1γ./Γ.Π/58802, 59315, 62792

 

Έχω κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με άδεια λειτουργίας «Κέντρο Διασκέδασης με συγκρότηση Μπαρ» που έχει εκδοθεί πριν την έναρξη ισχύος της νέας Υγειονομικής Διάταξης Υιγ/Γ.Π/οικ. 96967/8-10-2012 (1).

Με την παρούσα επιστολή θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να αιτηθώ πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σε εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο εφόσον δεν θα παραβιάζονται οι όροι περί μουσικής.

Επίσης αν δεν προκύψει σχετική διάταξη ή εγκύκλιος που να το απαγορεύει μπορεί να αποφασίζει η τοπική υγειονομική υπηρεσία με γνώμονα την επιβάρυνση ή μη της δημόσιας υγείας ξεχωριστά για κάθε αίτηση;

Θα ήθελα να σας παραθέσω μερικά επιχειρήματα που μου δίνουν με την νέα Υ.Δ. το δικαίωμα μετά από 25 χρόνια λειτουργίας το αίτημα μου να γίνει δεκτό.

Σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο, ισχύον και μη, προκύπτουν τα εξής τα συμπεράσματα:

Καταστήματα παροχής υπηρεσιών έχουν το δικαίωμα σύμφωνα με την εγκύκλιο 2  ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων σε κοινόχρηστο υπαίθριο χώρο.

Η επιχείρηση μου βάσει πλέον της νέας Υγειονομικής Διάταξης (1) ανήκει στην «Κατηγορία IV Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών: Επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Χώροι Αναψυχής» (Άρθρο 14), για την οποία προβλέπεται ρητά η δυνατότητα πρόσθετης πράξης προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σύμφωνα με το σημείο 9 της διευκρινιστικής εγκυκλίου 2 (2). Στη συγκεκριμένη  εγκύκλιο δεν προβλέπεται καμία εξαίρεση κάποιας υποκατηγορίας ή δραστηριότητας για την εν λόγω αίτηση.

Να σημειώσω ότι στην Υ1γ./Γ.Π/58802, 59315, 62792 (3) με θέμα «Διευκρινήσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ.96967» αναφέρεται το εξής : σχετικά με την προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο, σε ήδη αδειοδοτημένη επιχείρηση απαιτείται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας:

Ο προσδιορισμός των εξυπηρετούμενων ατόμων γίνεται διαιρώντας το εμβαδό του παραχωρούμενου εξωτερικού χώρου με το 1,20 και σε συνάρτηση πάντα με την συγκρότηση της επιχείρησης (π.χ. παρασκευαστήριο, αποχωρητήρια) σύμφωνα με την ανωτέρω σχετικής νέα Υγειονομική Διάταξη. Η πρόσθετη πράξη προσδιορισμού αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αδείας χωρίς να απαιτείται αντικατάσταση της προϋπάρχουσας αδείας. Στις επιχειρήσεις που είναι αδειοδοτημένες με την παλαιότερη ΥΔ Α1β/8577/83 και αιτούνται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στον αριθμό 6 του άρθρου 18 της νέας ΥΔ. Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος. Στο άρθρο 18 αναφέρεται επίσης ότι κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα πελατών των καταστημάτων της κατηγορίας «επιχειρήσεις

μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υγειονομικές διατάξεις.

Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα προσφερόμενα είδη με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του είδους του καταστήματος.

Συμπερασματικά  όχι μόνο δεν απαγορεύεται η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε             εξωτερικό κοινόχρηστο χώρο από Υπηρεσίες Παροχής Υπηρεσιών, αλλά προβλέπεται και  σχετική συγκεκριμένη διαδικασία.

Μέχρι  την νέα υγειονομική διάταξη η απαγόρευση βασιζόταν στην 767/92 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους η οποία συντάχθηκε πάνω στην παλιά ΥΔ που πλέον έχει καταργηθεί. Ακόμα όμως και το σκεπτικό της γνωμοδότησης που βασιζόταν στο ότι τα Κέντρα Διασκέδασης είναι αυτοτελής κατηγορία με την νέα ΥΔ έχει σταματήσει να ισχύει καθώς τα κέντρα διασκέδασης εντάχθηκαν σε μια μεγαλύτερη κατηγορία μαζί με πολλά άλλα σχετικά καταστήματα τροφίμων κ ποτών. Επίσης στοιχειοθετούνταν η απαγόρευση με το αιτιολογικό ότι σαν αυτοτελής κατηγορία δεν περιλαμβάνονταν στην ρύθμιση του άρθρου 40 της παλιάς Υ.Δ. που αφορούσε μικτά καταστήματα (ομοειδή ή μη). Κάτι τέτοιο επίσης δεν ισχύει σήμερα.

Άρα σήμερα όχι μόνο έχει καταργηθεί και δεν ισχύει το νομικό πλαίσιο που απαγόρευε τη χρήση εξωτερικών χώρων για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων αλλά και όλη η φιλοσοφία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι προσανατολισμένη προς την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας καταρρίπτοντα ταμπού και απαγορεύσεις δεκαετιών. Μια φιλοσοφία που είναι σίγουρα προς την σωστή κατεύθυνση για την ανακούφιση των επιχειρήσεων από την οικονομική κρίση. Το ζητούμενο δεν είναι πολλές φορές η βιωσιμότητα της επιχείρησης αλλά η εξυπηρέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων και χρεών που συσσωρεύονται  που προβλέπουν ακόμη κ προσωποκράτηση κ ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τον καθένα μας.

Σε σχέση λοιπόν με το πνεύμα της νέας ΥΔ, στην Εγκύκλιο 2 αναφέρεται το εξής:

Με τη Νέα Διάταξη δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να διευρύνουν το πεδίο παρασκευής ή αποθήκευσης ή πώλησης ή διανομής αρκεί να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και γενικά να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Στο πνεύμα αυτό θα πρέπει να γίνεται και ο υγειονομικός έλεγχος από τους αρμόδιους υπαλλήλους είτε πρόκειται για γνωμοδότηση για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,  είτε για έλεγχο λειτουργούσας επιχείρησης.

Θέματα τώρα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με τη μουσική, αναφέρω ότι τα Κέντρα Διασκέδασης είναι ηχομονωμένοι χώροι όπου τα προσφερόμενα είδη μπορούν να σερβιριστούν από τον προθάλαμο της κυρίας εισόδου χωρίς να προκαλέσουν την παραμικρή ηχορρύπανση. Είναι και τα μόνα με τέτοια δυνατότητα. Παρόλα αυτά δίνονται άδειες για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε υπαίθριο χώρο σε ΚΥΕ (πχ καφετέριες) που εξ’ ορισμού θα προκαλέσουν ηχορρύπανση μην έχοντας την κατάλληλη υποδομή (ηχομόνωση, προθάλαμος) για να σερβίρουν. Άλλωστε προβλέπεται πια για κάποια καταστήματα άδεια μουσικής σε υπαίθριο χώρο με ένταση 80db! Ποιος ο λόγος λοιπόν να μην χορηγηθεί  άδεια για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε Κ.Δ. εφόσον θα τηρούνται οι όροι περί μουσικής ( δεν θα υπάρχει καν μουσική στον υπαίθριο χώρο)

Να σημειώσω σε αυτό το σημείο ότι η προσθήκη τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο είναι ξεχωριστή διοικητική πράξη τμήμα της άδειας που εξακολουθεί να ισχύει κ ο προσδιορισμός γίνεται με γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας όπως ρητά αναφέρεται στο σημείο 9 της Εγκυκλίου 2 Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476.Επίσης κάθε διάταξη  που έρχεται σε αντίθεση με την  νέα υγειονομική διάταξη καταργείται (άρθρο 19 σημείο 14). Η προσθήκη τραπεζοκαθισματωνείναι κάτι τελείως διαφορετικό από αίτηση για λειτουργία υπαίθριου κέντρου διασκέδασης εφόσον δεν ζητηθεί η χρήση μουσικής στον υπαίθριο χώρο. Συνεπώς δεν χρειάζεται να ζητηθεί γνωμοδότηση από το συμβούλιο θεάτρων κ κινηματογράφων παρά μόνο από την υγειονομική υπηρεσία που θα εξετάσει την αύξηση της δυναμικότητας πελατών και την συγκρότηση του ως προς τις τουαλέτες παρασκευαστήρια κτλ. Κ τον οικείο Ο.Τ.Α. Το συμβούλιο θεάτρων κ κινηματογράφων θα γνωμοδοτούσε σε περίπτωση καινούργιας άδειας λειτουργίας αλλά ακόμη και αν υποθέσουμε ότι εκεί πρέπει να αιτηθώ η μόνη προϋπόθεση θα ήταν η γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας. Το αίτημα που έχω ερχεται σε πλήρη συμφωνία και με τον ορισμό του κέντρου διασκέδασης που ορίζει  :΄΄ Κέντρα ∆ιασκεδάσεως είναι ο στεγασµένος ή ακάλυπτος χώρος  συγκεντρώσεως του κοινού΄…΄΄Ο νομοθέτης  εδώ έχει προβλέψει κ χρησιμοποιεί απλή διάζευξη (ή) που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρχει κ άλλο αποτέλεσμα που να προκύπτει το κέντρο διασκέδασης. Θα ήταν απαγορευτικό αν ο νομοθέτης χρησιμοποιούσε αποκλειστική διαζευξη   (ή…ή) ΄΄κέντρο διασκέδασης είναι ή ο στεγασμένος ή ο ακάλυπτος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού΄΄. Τα παραπάνω ήταν ξεκάθαρα κ στις γνωμοδοτήση  (767/92) του νομικού συμβουλίου του κράτους που ουδέποτε απέρριψε σχετικές αιτήσεις βάση αυτής της φράσης του ορισμού.

Τέλος με την καινούργια υγειονομική διάταξη δίνεται η δυνατότητα στην υγειονομική υπηρεσία να κρίνει ξεχωριστά την κάθε περίπτωση σύμφωνα με τις ιδιομορφίες της κάθε περιοχής(πόσο τουριστική είναι) και αναλόγως το πόσο επιβαρύνεται ή όχι η δημόσια υγεία. Δίνεται η δυνατότητα να αξιολογηθεί διαφορετικά π.χ. μια αίτηση σαν αυτή που θα ήθελα να υποβάλλω για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε 20 τ.μ. εξωτερικού χώρου χωρίς την χρήση μουσικής όταν στην ίδια περιοχή αναπτύσσουν δραστηριότητα άλλα 15 καταστήματα με δυνατότητα ανάπτυξης 200 τουλάχιστον τραπεζοκαθισμάτων κ με δυνατότητα να αιτηθούν πλέον κ άδεια για χρήση μουσικής  στον υπαίθριο χώρο τους!!!

Στην περίπτωση  της αίτησης που σας περιέγραψα  δεν έχουμε καμία επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Μπορούμε να φανταστούμε όμως κ αιτήματα που θα επιβάρυναν την δημόσια υγεία κ εκεί η υγειονομική υπηρεσία θα έχει την δυνατότητα να μην χορηγήσει αντίστοιχη άδεια. Μια τέτοια κριτική στάση από την υγειονομική υπηρεσία θα ερχόταν σε πλήρη εναρμόνιση με το πνεύμα της νέας Υ.Δ. που παύει τις οριζόντιες απαγορεύσεις και δίνει την δυνατότητα στις κατά τόπους υγειονομικές υπηρεσίες να  κρίνουν ανάλογα αιτήματα ξεχωριστά όπως τους δίνεται το δικαίωμα βάση της συγκρότησης της επιχείρησης και την σημαντική ή όχι επιβάρυνση της δημόσιας υγείας.

Ευχαριστώ εκ των προτέρων

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Bookmark the permalink.

9 Responses to Ερώτημα πολίτη : Ερώτημα σχετικά με τη δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων από Κέντρο Διασκέδασης σε εξωτερικό υπαίθριο χώρο

 1. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Πολύ ωραία στοιχειοθετημένη άποψη. Μάλλον βέβαια τον έχουν συμβουλέψει, αλλά μου αρέσει ο τρόπος σκέψης. Ίσως μόνο να διαφωνήσω στην χρήση του όρου “απλή διάζευξη”, αφού εάν ο νομοθέτης εννοούσε ως Κέντρο Διασκέδασης και τις μικτές περιπτώσεις εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, τότε θα έπρεπε μάλλον να λέει “ή και”…

 2. Ο/Η Παναγιώτης Κόρρας λέει:

  Καταρχήν θα συμφωνήσω με το Γιάννη ως προς την »απλή διάζευξη»..
  α) Όταν μιλά για άδεια μουσικής σε υπαίθριο χώρο έμπροσθεν ΚΥΕ, αν επρόκειτο για κατοικημένη περιοχή, τότε σίγουρα από την υπηρεσία μου δεν έχει πάρει κανείς άδεια και ούτε πρόκειται, χωρίς να γίνει ηχομέτρηση, και χωρίς να πληρούνται οι όροι της Α5/3010/85 Υ.Δ. περι μουσικής. Και μην ξεχνιόμαστε, η Νέα Υ.Δ. λέει πως η ΑΜΟ δίνεται χωρίς ηχομέτρηση…δεν λέει απαγορεύεται η ηχομέτρηση!
  β) ¨Ολα τα ανωτέρω στην ερώτηση που καταθέτει ο πολίτης είναι η προσωπική του άποψη σε σχέση με τη Νέα Υ.Δ….η Προσωπική μου άποψη λοιπόν σύμφωνα με τη Νέα Υ.Δ. είναι πως και στη νέα Υ.Δ. ο ορισμός και η λειτουργία του Κ.Δ. είναι ξεκάθαρη και αναφέρει ότι »Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α−ηχοστάθμη 100 db..» δεν χωράει αμφιβολία ότι είναι ή το ένα ή το άλλο και όχι κάτι το ενδιάμεσο…επίσης σε 20 τ.μ. ή και σε 2000 τ.μ. υπαίθριου χώρου έμπροσθεν του Κ.Δ. να συγκεντρωθεί το κοινό να παρακολουθήσει το καλλιτεχνικό κυρίως μουσικό πρόγραμμα το οποίο εκτελείται εντός της αίθουσας…???πως???με ποιο τρόπο αφού η άδεια είναι για στεγασμένο Κέντρο Διασκέδασης…??? η συγκεκριμένη άδεια η οποία έχει δοθεί είναι για δραστηριότητα εντός της στεγασμένης επιχείρησης…
  Και η Νέα Υ.Δ. λοιπόν είναι ξεκάθαρη ως προς τα Κ.Δ., και όχι δεν δικαιούται ο καταστηματάρχης να αναπτύξει καθίσματα στον υπαίθριο χώρο έμπροσθεν της επιχείρησης…

 3. Ο/Η Δεκαβάλλας Απόστολος λέει:

  Η πραγματικά αξιόλογη και πειστική προσέγγιση έχει λάθος αφετηρία.
  διότι,
  για να χορηγήσει οποιαδήποτε δημόσια αρχή ή υπηρεσία οποιαδήποτε άδεια πρέπει να προσκομισθούν τα σχετικά έγγραφα που νομιμοποιούν τον αιτούντα να ζητήσει άδεια.
  πχ.για να δώσει άδεια δόμησης η πολεοδομία πρέπει να φέρεις συμβόλαια ότι το οικόπεδο είναι δικό σου ή οτι ο ιδιοκτήτης συνφωνεί για το αιτούμενο, ή για να δωθεί άδεια ίδρυσης ΚΥΕ από την υγειονομική υπηρεσία πρέπει να προσκομίσεις συμβόλαιο ιδιοκτησίας ή ενοικίασεις και κανονισμό πολυκατοικίας.
  Έτσι για να δωθεί άδεια τραπεζοκαθισμάτων σε εξωτερικό χώρο πρέπει να συναινεί εγγράφως ο ιδιοκτήτης του χώρου.
  Α. Αν ο εξωτερικός χώρος είναι προκήπιο ( πρασιά ) πολυκατοικίας πρέπει να το επιτρέπει ο κανονισμός, αλλά και άδεια απο την πολεοδομία γιατί γίνεται αλλαγή χρήσης, απο προκήπιο σε ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Την απόφαση μπορεί να προσβάλει κάθε ένας που έχει έννομο συμφέρον πχ συνιδιοκτήτης, όμορος ιδιοκτήτης κλπ είτε διοικητικά, είτε αστικά ( ασφαλιστικά περί νομής, αγωγή ).Συνήθως, γίνονται δεκτές οι προσφυγές.
  Β. Αν ο εξωτερικός χώρος είναι πεζοδρόμιο, πλατεία, πεζόδρομος κλπ, δηλαδή ανοικει κατά κυριότητα στον Δήμο.Τότε πρέπει να υπάρξει απόφαση του δημοτικού συμβουλίου και να λαμβάνονται υπ όψη πολλές παράμετροι πχ ελεύθερη διέλευση πεζών, οχημάτων έκτακτης ανάγκης,όλο το 24ωρο, πολεοδομικές ρυθμίσεις κλπ με πλήρη και επαρκή αιτιολόγιση.Η απόφαση προσβάλεται στην περιφέρεια απο κάθε ένα με έννομο συμφέρον πχ κάθε δημότη.
  Δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
  Πιστεύω ότι κανένας έμπειρος υγειονομικός και κανένας προιστάμενος δεν θα εγκρίνει έτσι μια τέτοια άδεια. Το νέο πειθαρχικό δίκαιο των Δ.Υ. ειναι αυστηρότερο και προβλέπει διοικητικές, πειθαρχικές και ποινικές ευθύνες, πολλώ δε άγνοια νόμου σε υπηρεσιακά θέματα !

 4. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Πάντως παιδιά, να επισημάνω ότι εφόσον πλέον ισχύει μια Υγειονομική Διάταξη [που καλώς ή κακώς ήρθε και άλλαξε όλο μας το είναι (σε σχέση με την 8577, που εμένα προσωπικά μου λείπει γιατί ήταν πιο αντικειμενική και εξασφάλιζε την ισοτιμία)], όπου σχεδόν όλα επιτρέπονται για χάρη της «ανταγωνιστικότητας», ε μάλλον είναι παράλογο να απαγορεύεται η ανάπτυξη εξωτερικών καθισμάτων σε ΚΔ.
  Και γιατί όχι, εφόσον έχει τις προϋποθέσεις, να μπορεί να έχει και μουσική εξωτερικά όπως μια καφετέρια ή ακόμα και ένα open bar. Γιατί να αρνούμαστε τέτοιου είδους δικαιώματα σε ένα ΚΔ;;;
  Γιατί κακά τα ψέματα. Το μόνο που διαφοροποιεί πλέον ένα ΚΔ από τα όπως τα λέγαμε λοιπά καταστήματα είναι τα 100db αντί των 80db. Δηλαδή ουσιαστικά έχουμε ένα μπαρ στη συγκεκριμένη περίπτωση, που για να έχει πιο δυνατά τη μουσική του, πρέπει απλά να έχει καλύτερη ηχομόνωση. Άσε που η αδειοδότηση του είναι πιο πολύπλοκη (χωρίς να εξηγείται λογικά το γιατί – δηλαδή μόνο σε ένα ΚΔ μαζεύεται πολύς κόσμος για να ακούσει μουσική και θέλει ολόκληρη επιτροπή να το διασφαλίσει;;;) και η φορολόγηση του πιο βαριά…
  Στο μόνο που διαφωνώ για να πάω ακόμα παραπέρα είναι ότι εφόσον ψάχνω την ισοτιμία, δεν θα έπρεπε να δοθεί το δικαίωμα του καπνίσματος μόνο στα ΚΔ και όχι και σε όλους…

 5. Ο/Η saint976 λέει:

  Είμαι ο πολίτης που διατύπωσα το ερώτημα στον κύριο παπαδακη…ευχαριστώ για τον χρόνο που διεθεσες. Να σε ενημερώσω ότι δεν με συμβούλεψε ΚΑΝΕΝΑΣ…..όλη η πληροφορία που έχω προέρχεται απο το Ίντερνετ..να σκεφτείς ότι οτανπροτοδιατυπωσα το ερώτημα μου στον κύριο παπαδακη χρησιμοποιουσα επιχέιρηματα απο την 8577…. Όσο για την απλή διάζευξη κανεις λάθος!!!! Σε απλή διάζευξη που δεν αποκλείει τρίτο αποτέλεσμα χρησιμοποιηται το (ή) ενώ σε αποκλειστική διάζευξη θα έπρεπε να γράφει ο ορισμός (ή στεγασμενος ή ακάλυπτος) για να απορρίπτεται η πρόταση μου εξ ορισμού …
  Να σε ενημερώσω ότι η πρόταση απορρίφθηκε απο το υπουργείο υγείας αφού πρώτα συννενοηθηκαν να απαντήσουν όλοι το ίδιο…… Οι πρώτες τους απαντήσεις ήταν για γέλια….για άλλη μια φορα αναγκάζουν τον πολίτη να χρησιμοποιήσει αλλά μέσα….ακόμα κ όταν ο νόμος δεν του το απαγορεύει…όλοι εσείς που ειναι οι δουλειά σας πως δίνεται αδεια μουσικής σε καφετέρια χωρίς προθάλαμο κ χωρίς ηχομόνωση ;;;;;δεν γνωρίζετε ότι για να σερβίρει σε εξωτερικό χώρο θα ακούγεται έξω η μουσική;;;το γνωρίζετε αλλά εκεί δεν θα είστε οι πρώτοι….όπως μου είπε κ μια προϊσταμένη του χώρου σας ´´δεν θα ανοίξω εγώ τους ασκούς του αιολου για όλη την Ελλάδα κύριε…..»
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σου!!!!

 6. Ο/Η saint976 λέει:

  Ως προς το α) σκέλος της απάντησης σου εισαι εκτός θέματος τελείως!!!!!!!!κανεις δεν μιλάει για αδεια μουσικής σε υπαίθριο χώρο!!!!!αλλα για την ξεχωριστή διοικητική πράξη της ανάπτυξης τραπεζοκαθισματων από κυε της κατηγορίας επιχειρήσεις μαζικής εστίασης κ αναψυχής…..η
  3010/85 ειναι εκτός θέματος….στο β) σκελος της απάντησης σου το άπαντηςες χωρίς να το καταλάβεις μόνος σου ότι για να ήταν αποκλειστική διάζευξη θα έπρεπε να γράφει….. ή….ή……
  Κ όσον αφορά τα διαθεσιμα προϊόντα ενός μαγαζιού δεν χρειάζεται να ειναι το καλλιτεχνικό προγραμμα …μπορεί να ειναι η τοποθεσίας η αλλα προσφερόμενα είδη όπως χυμοί, ποτά,

 7. Ο/Η saint976 λέει:

  Εισαι εκτός θέματος τελείως………….κ σίγουρα δεν θα ειναι κ το μόνο…………

 8. Ο/Η saint976 λέει:

  Σε ευχαριστώ πολυ για τον χρόνο που διεθεσες …….!!!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.