Πολυνομοσχέδιο τι ψηφίστηκε και μας αφορά


ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.1.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ- ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ

 1. α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»

β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρμογή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων» καταργείται.

Αυτό σημαίνει δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί πώλησης προϊόντων καπνού στα ΚΥΕ (ψιλικά παντοπωλεία κλπ )  με τους περιορισμούς βέβαια του Ν .3730/2008 – Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:
 2. Οι διατάξεις του άρθρου 10, 11, 13, 14 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044/1971 (Α’ 245) και το π.δ. 37/2009 (Α’ 54).
 3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ.1044/1971.
 4. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971.
 5. Το άρθρο 18 του ν.δ.1044/1971.
 6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν.δ.1044/1971.
 7. Οι παράγραφοι 1,3,4,5 και 6 του άρθρου 21 του ν.δ. 1044/1971.
 8. Οι παράγραφοι 2,3 και 4 του άρθρου 22 του ν.δ. 1044/1971.
 9. Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 23 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044/1971 και οι ΥΑ Π33-16881/2011 (Β’ 1351) και ΥΑ121427/1988 (Β7 882).
 10. Το άρθρο 24 του ν.δ.1044/1971.
 11. Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/1971.
 12. Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/1971.
 13. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3648/2008 (Α’ 38).
 14. Η περίπτωση β της παραγράφου 2 και οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3648/2008.
 15. Το άρθρο 7 του ν. 3648/2008.
 16. Η ΚΥΑ 5671/1487/1984 (Β’ 549).
 17. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με την υποπαράγραφο ΣΤ2 του ν. 4093/2012.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

 1. α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Συμπληρωματικά, στα προϊόντα του προηγούμενου εδαφίου που πωλούνται συνήθως ανά τεμάχιο αναγράφεται και η τιμή ανά τεμάχιο. Όλα τα προϊόντα των προηγούμενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή σε όλα τα σημεία πώλησης.»

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 καταργούνται.

 1. α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, επιτρέπεται από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4,

τηρούμενων των υγειονομικών διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου.»

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως

εξής:

«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυση του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.»

 1. α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το Ν. 3526/2007 εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση.
 2. β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007 καταργούνται.
 3. Το άρθρο 16 του ν. 3526/2007 καταργείται.
 4. Το ν.δ. 296/1969 (Α’ 194) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 1. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 της υπουργικής απόφασης 1100/1987 (Β’ 788) «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών».
 2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’αριθμ. 753/89 απόφαση του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου (Β’ 611)
 3. α.Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του ν. 4177/2013 (ΑΊ73) τροποποιούνται ως εξής:

«β) Επιπλέον, για τα δείγματα τα οποία εξετάζονται στις Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους, ο κύριος του είδους, ή αυτός από τον οποίο αγόρασε το είδος τρίτος, μπορεί να υποβάλει έφεση στη δειγματίσασα αρχή, κατά του αποτελέσματος της πρώτης εξέτασης, εντός της οριζόμενης στην παράγραφο 11 προθεσμίας. Η κατ’ έφεση εξέταση εκτελείται από άλλο χημικό του ΓΧΚ, με δυνατότητα παράστασης εκπροσώπου του ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ σχετικά με τις κατ’ έφεση εξετάσεις. Ο εκπρόσωπος του ενδιαφερομένου μπορεί να είναι Χημικός ή Χημικός Μηχανικός ή Κτηνίατρος ή Γεωπόνος ή Βιολόγος ή Τεχνολόγος Τροφίμων ΤΕΙ ή Οινολόγος ΤΕΙ, ανάλογα με το είδος της εργαστηριακής εξέτασης, κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του ΚΤΠ σχετικά με τις κατ’ έφεση εξετάσεις. Η αίτηση για έφεση διαβιβάζεται από τη δειγματίσασα αρχή στην αρμόδια υπηρεσία του ΓΧΚ, συνοδευόμενη από διπλότυπο είσπραξης παραβόλου, το οποίο καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Προκειμένου περί ευαλλοίωτων τροφίμων, οι Υπηρεσίες του ΓΧΚ προβαίνουν αυτεπάγγελτα στην εξέταση του δεύτερου (κατ’ έφεση) δείγματος, εκτός αν ρητά αναγράφεται στο πρωτόκολλο δειγματοληψίας ότι ο ενδιαφερόμενος δεν επιθυμεί έφεση, τηρουμένων των διαδικασιών που προβλέπονται στο οικείο άρθρο ίου ΚΤΠ. γ) Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει: γα) διαφορά αποτελέσματος ή γνωμάτευσης μεταξύ της πρώτης και της κατ’ έφεση εξέτασης στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή γβ) διαφωνία του ως άνω οριζόμενου εκπροσώπου του ενδιαφερομένου με το αποτέλεσμα ή τη γνωμάτευση του Γενικού Χημείου του Κράτους, αποφαίνεται το Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο περί της κανονικότητας του δείγματος, με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο σχετικό άρθρο του ΚΤΠ για τις κατ’έφεση εξετάσεις, με την επιφύλαξη ειδικών αποφάσεων του ΑΧΣ.» β. Η παράγραφος 6 του άρθρου 19 της ΥΑ 1100/1987 «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών» καταργείται.

Εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Καλών Πρακτικών, με τον οποίο ρυθμίζεται ο ορισμός τροφίμων και ποτών με ιδιαίτερη σύνθεση που προωθεί την παραγωγή του τροφίμου ή ποτού με παραδοσιακή μέθοδο, ο τρόπος παραγωγής και η επεξεργασία τους, η συσκευασία τους, ο τρόπος τήρησης και εφαρμογής του, ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης του Κώδικα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιοσδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β’ 1688) ΚΥΑ με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.»

β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της ΥΑ 341263/18.11.2008 (Β’ 2402), όπως ισχύει, καταργείται.

α. Η παρ. 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 Β.Δ/τος (Α’ 89), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του Π.Δ/τος 430/1981 (Αν 115), το άρθρο μόνο το Π.Δ/τος 104/1988 (Α’ 46) και το άρθρο 1 του Π.Δ/τος 113/1999 (Α’ 115) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για σύντομο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 72 βαθμούς Cγια 15 δευτερόλεπτα) ή σε χαμηλή θερμοκρασία για μεγάλο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 63 βαθμούς Cγια 30 λεπτά) ή οποιοδήποτε άλλο συνδυασμό χρόνου – θερμοκρασίας προκειμένου να επιτευχθεί ισοδύναμο αποτέλεσμα, έτσι ώστε να παρουσιάζει κατά περίπτωση αρνητική αντίδραση σε δοκιμασία αλκαλικής φωσφατάσης αμέσως μετά την εν λόγω διαδικασία. Η διάρκεια συντήρησης του παστεριωμένου γάλακτος καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 24 ωρών από την άμελξη χωρίς να έχει υποστεί διαδικασία θέρμισης ή άλλη ισοδύναμη επεξεργασία προ της παστερίωσης και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας».

β) Ως «γάλα υψηλής θερμικής επεξεργασίας» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 βαθμούς έως + 127 βαθμούς Cσε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατό, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής παστερίωσης γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +6 βαθμούς Cη δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή και υπόκειται σε ελέγχους των αρμόδιων αρχών κατά τις προβλέψεις του ενωσιακού δικαίου.

Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής θερμικής επεξεργασίας πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και «υψηλής θερμικής επεξεργασίας «, η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Στη συσκευασία πρέπει να αναγράφεται σε σαφή μορφή και εμφανές σημείο στο ίδιο οπτικό πεδίο με το σήμα του προϊόντος η διάρκεια ζωής του γάλακτος σε ημέρες.

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωμένο».

β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούμενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/1914 (Α’ 110) καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. α. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρέατος και του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός εργασιών (μόνιμος ή προσωρινός χωροταξικός διαχωρισμός ή χρονικός διαχωρισμός) υπό την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών.

β. Τα παρασκευαστήρια κρέατος επιτρέπεται να παράγουν παρασκευάσματα κρέατος.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ρυθμίζονται θέματα λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων και ορίζονται οι παραγόμενες ποσότητες και κάθε σχετικό θέμα.

δ. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου μόνου της ΥΑ 306272/2008 (ΒΊ483) καταργούνται. Κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εξακολουθεί να ισχύει η ΥΑ 306272/2008.

 1. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την κατανάλωση σε εστιατόρια, νοσοκομεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, μπορεί, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, να διακινείται σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΚΥΑ 323902/2009 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου» (Β’ 2026).
 1. Toάρθρο 5 του ν. 4035/1960 (A’ 15) καταργείται.
 2. Η παράγραφος 1 α της ΥΑ1733/1974 (Β’ 329) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.13.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ- ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

α. Το άρθρο 2 του π.δ. 14/2007 (Α’ 10) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ίδρυση και εγκατάσταση αυτοκινητοδρομίου επιτρέπεται σε ενιαίο γήπεδο κείμενο εκτός οικιστικών περιοχών, δασικών εκτάσεων, αρχαιολογικών χώρων και γενικά προστατευομένων περιοχών, το οποίο είναι προσβάσιμο με τα μέσα μεταφοράς.».

β. Οι παράγραφοι 1β και 5 του άρθρου 3 του π.δ. 14/2007 καταργούνται.

Η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.2. και η περίπτωση γ’ της παραγράφου 2.3. του άρθρου 1 της ΚΥΑ 12061/19.07.2007 «Προδιαγραφές Κέντρων Προπονητικού Αθλητικού Τουρισμού (ΚΕΠΑΤ) για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β’ 1393) καταργούνται.

Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 2.2 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 2356/1995 «Προδιαγραφές κέντρων θαλασσοθεραπείας» (Β’ 986) καταργείται.

α. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στην ΚΥΑ 23908/1991 «Καθορισμός προδιαγραφών ανέγερσης για την δημιουργία Συνεδριακών Κέντρων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 1892/1990» (Β’ 208) έγκριση σκοπιμότητας για τη δημιουργία Συνεδριακού Κέντρου.

β. Τα εδάφια 2.2.3 και 3.1.3 του άρθρου 1 της ΚΥΑ 23908/1991 καταργούνται.

 1. α. Η ίδρυση θεματικών πάρκων γίνεται είτε αυτστελώς είτε σε συνδυασμό με ξενοδοχειακά καταλύματα, υπό την προϋπόθεση ότι η κατασκευή των καταλυμάτων επιτρέπεται από τις κείμενες διατάξεις, ιδίως αυτές που ισχύουν για την περιοχή, όπως ρυθμίσεις για τη χρήση γης, χωροταξικοί, πολεοδομικοί ή άλλοι περιορισμοί. Είναι δυνατόν η συνδυασμένη χρήση να επιτραπεί με ΚΥΑ των Υπουργών Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Τουρισμού, που εκδίδεται μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΧΟΠ ή της ΕΕ των Οργανισμών ΡΣ στις περιοχές επιρροής τους καθώς και του οικείου ΟΤΑ. Η μεμονωμένη αυτή χωροθέτηση εκδίδεται μετά από ΣΜΠΕ και υπό την προϋπόθεση ότι η κλίμακα του έργου και η χρήση δεν έρχεται σε σύγκρουση με τα εγκεκριμένα χωρικά σχέδια, με άλλες προωθούμενες ή επιδιωκόμενες χρήσεις και με την πολιτική περιβαλλοντικής προστασίας της περιοχής.

β. Η παράγραφος 5 του άρθρου 1 και οι παράγραφοι 3 και 7 του άρθρου 3 της ΚΥΑ 16793/2009 «Προδιαγραφές Ψυχαγωγικών Θεματικών Πάρκων για την υπαγωγή τους στο καθεστώς κινήτρων του ν. 3299/2004» (Β1 2086) καταργούνται.

 1. Η έγκριση καταλληλότητας οικοπέδου/γηπέδου, που προ βλέπεται στην υπ’ αρ. 530992 / 1987 απόφαση του ΓΓ EOTκαι αφορά τις οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ), παρέχεται εάν συντρέχουν οι περιοριστικά περιγραφόμενες στην ισχύουσα νομοθεσία προϋποθέσεις.
 2. Το άρθρο 155 του ν. 4070/2012 (Α’ 82) καταργείται.
 3. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Α και το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης Γ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του π.δ. 43/2002 (Α’ 43) καταργούται.
 4. Η περίπτωση δ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της ΥΑ Τ/6888/2003 «Καθορισμός προδιαγραφών για την ίδρυση Χιονοδρομικών Κέντρων» (Β’ 959) καταργείται.

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ I: ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 3986/2011

Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν.3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως

εξής:

«2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. Και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν να δημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΙΑ.6.: ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΕΙΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ

 1. Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) του άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο Πρώτο του ν. 3850/2010, μπορεί να προσδιορίζονται για τις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και ειδικότερα πριν από την έναρξη του έργου, κατά την διάρκεια εκτέλεσης και μετά το πέρας του έργου, θέματα που αφορούν ιδίως:
 2. Α. Τον τρόπο συμπλήρωσης ή ενδεχόμενης θεώρησης ή αναπροσαρμογής εντύπων ή βιβλίων ή μελετών καθώς και τη διατήρηση και φύλαξή τους, τις προϋποθέσεις ενοποίησης των εντύπων, τη σχετική γνωστοποίηση στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, τον τρόπο υποβολής των σχετικών πληροφοριών ή τη διαδικασία της γνωστοποίησης, τη σχετική ενημέρωση των απασχολούμενων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ρυθμίσεις αναλυτικότερα αφορούν:α) ToΣχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), π.δ. 305/1996 (A’212), άρθρο 3παράγραφος 3.

β. Τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), π.δ. 305/1996, άρθρο 3, παράγραφος 3.

γ. Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, π.δ. 305/1996, άρθρο 3, παράγραφος 12.

δ. Την εκτίμηση κινδύνου, ν. 3850/2010 (Α’ 84), άρθρο 43, παράγραφος

1,   περίπτωση (α).

ε. Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), υ.α. 130646/1984 (154 Β’) και π.δ. 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 14.

στ. Το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, ν.3850/2010, άρθρο 43, παράγραφος 2, περίπτωση (β).

ζ. Τον κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών, ν. 3850/2010 (Α7 84), άρθρο 43, παράγραφος 2, περίπτωση (γ).

η. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010, άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 1.

θ. Τις οδηγίες συναρμολόγησης, π.δ. 778/1980 (193 Α’) άρθρο 13 παράγραφος 7.

ι. Την βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού για μεταλλικά ικριώματα, π.δ. 778/1980 (Α7193), άρθρο 3, παράγραφος 2.

κ. Τον ορισμό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010 άρθρα 8 και 9.

λ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, π.δ. 305/1996, άρθρο 2, παράγραφος 9.

μ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, π.δ. 305/1996, άρθρο 2, παράγραφος 8. ν. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση σχετικά με τα παραπάνω στο πλαίσιο εύκολης και αποτελεσματικής ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών

 1. Β. Τις προϋποθέσεις για την έκδοση και ισχύ κατευθυντηρίων οδηγιών ή εν γένει καλών πρακτικών για την εκτίμηση κινδύνου, για την υιοθέτηση εκτιμήσεων κινδύνου στο πλαίσιο της διαδικτυακής πλατφόρμας OIRA (OnlineInteractiveRiskAssessmenttool), για το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και για τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ).

2..    Προστίθεται φράση στο τέλος του εδαφίου α της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του ν. 4172/2013 ( Α’ 167) ως εξής:

« και ως τέτοιος νοείται μία μοναδική αξία (ποσό) αναφοράς.»

3..  Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 74 του ν. 3863/2010 (Α’ 115 ), όπως ισχύουν καταργούνται.

4..                   Οι παράγραφοι 2 και 3 του άρθρου 4 του ν. 3846/2010 (Α’ 66), όπως ισχύει, καταργείται.

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s