Πολυνομοσχέδιο …. τι αλλαγές φέρνει σε τρόφιμα … ακόμα και το κάπνισμα – πώληση καπνού


  1. α. Στην παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»

β. Η Εγκύκλιος ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρμογή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων» καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.3: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΩΝ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται:

1.                  Οι διατάξεις του άρθρου 10, 11, 13, 14 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044/1971 (Α’ 245) και το π.δ. 37/2009 (Α’ 54).

2.   Η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του ν.δ.1044/1971.

3.  Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 16 του ν.δ. 1044/1971.

4.   Το άρθρο 18 του ν.δ.1044/1971.

5.   Η παράγραφος 3 του άρθρου 19 του ν.δ.1044/1971.

6.  Οι παράγραφοι 1, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 21 του ν.δ. 1044/1971.

7.  Οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του άρθρου 22 του ν.δ. 1044/1971.

8.     Οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4, 5, 8 και 9 του άρθρου 23 του Νομοθετικού Διατάγματος 1044/1971 και οι ΥΑ Π33-16881/2011 (Β’ 1351) και ΥΑ 121427/1988 (Β’ 882).

9.   Το άρθρο 24 του ν.δ.1044/1971 .

10.  Η περίπτωση β της παραγράφου 3 του άρθρου 25 του ν.δ. 1044/1971.

11.  Η παράγραφος 1 του άρθρου 30 του ν.δ. 1044/1971.

12.  Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του ν. 3648/2008 (Α’ 38).

13.     Η περίπτωση β της παραγράφου 2 και οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του ν. 3648/2008.

14.  Το άρθρο 7 του ν. 3648/2008.

15.  H KYA 5671/1487/1984 (Β’ 549).

16.    Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη αντίθετη με την υποπαράγραφο ΣΤ2 του ν. 4093/2012.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.6: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΑΡΤΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

1.              α. Η παράγραφος 2 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 (Α’ 24) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Στον άρτο και τα αρτοπαρασκευάσματα που διατίθενται, ανεξάρτητα από το σχήμα και τη μορφή τους, αναγράφεται με ευκρίνεια η τιμή τους ανά κιλό. Συμπληρωματικά, στα προϊόντα που πωλούνται συνήθως ανά τεμάχιο (π.χ. κουλούρια τύπου Θεσσαλονίκης) αναγράφεται και η τιμή ανά τεμάχιο. Όλα τα προϊόντα των προηγούμενων εδαφίων ζυγίζονται υποχρεωτικά ενώπιον του καταναλωτή.»

β. Οι παράγραφοι 3 και 4 του άρθρου 10 του ν. 3526/2007 καταργούνται.

2.                  α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 14 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η διάθεση των προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή η πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, επιτρέπεται από όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών υπό την επιφύλαξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4, τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων και των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την ασφάλεια των τροφίμων και την προστασία των καταναλωτών, εφόσον χορηγηθεί για τα καταστήματα αυτά άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου.»

β. Η παράγραφος 1 του άρθρου 4 του ν. 3526/2007 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικοδομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται η ίδρυση του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των ιχθυοπωλείων και των περιπτέρων, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων των υγειονομικών διατάξεων.»

3.                  α. Τα πρατήρια άρτου, οι βιομηχανικές-βιοτεχνικές εγκαταστάσεις αρτοποιίας, τα επαγγελματικά εργαστήρια παραγωγής ζύμης, καθώς και τα αρτοποιεία που λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οφείλουν να συμμορφωθούν με το Ν. 3526/2007 εντός δύο (2) ετών από τη δημοσίευση του παρόντος. Μέχρι την πάροδο του διαστήματος αυτού εξακολουθούν να λειτουργούν νόμιμα και διέπονται από τους όρους της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας τους κατά περίπτωση.

β. Οι παράγραφοι 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 20 του ν. 3526/2007 καταργούνται.

4.                  Το άρθρο 16 του ν. 3526/2007 καταργείται.

5.                  Η ΥΑ 131/3/1780/1974 (Β’ 1088) καταργείται.

6.                  Το ν.δ. 296/1969 (Α’ 194) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.7: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

1.             Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι ακόλουθες διατάξεις της υπουργικής απόφασης 1100/1987 (Β’ 788) «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών»:

α) η παράγραφος 5 του άρθρου 3,

β) η παράγραφος 5 του άρθρου 8,

γ) οι παρ. 3 έως και 13 του άρθρου 10,

δ) η περίπτωση γ της παραγράφου 2 του άρθρου 11,

ε) η παράγραφος 8 καθώς και οι περιπτώσεις α) και β) της παραγράφου 10 του άρθρου 38, στ) η παράγραφος 9 και η παράγραφος 11 του άρθρου 41, στ) οι παράγραφοι 1, 3, η περίπτωση ε) της παραγράφου 4 και η παράγραφος 6 του άρθρου 43,

ζ) οι παράγραφοι 3 και 5 του άρθρου 52, η) η περίπτωση η) της παραγράφου 8 του άρθρου 70, θ) η παράγραφος 3 του άρθρου 74, ι) η παράγραφος 11 του άρθρου 77,

ια) το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 3 καθώς και οι υποπεριπτώσεις Ι και ΙΙ της περίπτωσης ε) της παραγράφου 16 του άρθρου 80,

ιβ) η περίπτωση iii της παραγράφου Γ3.1 και η παράγραφος Γ.4 του άρθρου 83,

ιγ) το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 85, ιδ) η παράγραφος 2 του άρθρου 108, ιε) η παράγραφος 7 του άρθρου 111 και ιστ) η παράγραφος 3 του άρθρου 122.

2.             α. Κατά τις κατ’ έφεση εξετάσεις δείγματος τροφίμων από την αρμόδια υπηρεσία του Γενικού Χημείου του Κράτους, μπορεί να παρίσταται και ιδιώτης ως εκπρόσωπος του εκκαλούντος τον οποίο θα διορίζει ο εγκαλών. Ο εγκαλών πρέπει σε κάθε απαιτούμενη αίτησή του να αναφέρει το ονοματεπώνυμο και τη διεύθυνση του εν λόγω ιδιώτη εκπροσώπου. β. Το δεύτερο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 13 του άρθρου 18 του Ν. 4177/2013 (Α’ 173) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η κατ’ έφεση εξέταση εκτελείται από άλλον χημικό του ΓΧΚ, με δυνατότητα παράστασης ιδιώτη, εκπροσώπου του ενδιαφερομένου, κατά τα οριζόμενα στο οικείο άρθρο του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών σχετικά με τις κατ’ έφεση εξετάσεις.»

γ. Η παρ. 6 του άρθρου 19 της ΥΑ 1100/1987 «Κώδικας Τροφίμων και Ποτών» καταργείται.

3.             Εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Υπουργού Οικονομικών, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της αγοράς, εκδίδεται Κώδικας Καλών Πρακτικών, με τον οποίο ρυθμίζεται ο ορισμός τροφίμων και ποτών με ιδιαίτερη σύνθεση που προωθεί την παραγωγή του τροφίμου ή ποτού με παραδοσιακή μέθοδο, ο τρόπος παραγωγής και η επεξεργασία τους, η συσκευασία τους, ο τρόπος τήρησης και εφαρμογής του, ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης του Κώδικα και κάθε άλλο σχετικό θέμα.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.8: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

1.             α. Για τους αγοραστές αγελαδινού γάλακτος, πριν από την έναρξη δραστηριότητας και την πρώτη αγορά οποιασδήποτε ποσότητας γάλακτος από τους παραγωγούς, ακολουθείται η διαδικασία έγκρισης του άρθρου 10 της υπ’ αριθ. 302026/2004 (Β’ 1688) ΚΥΑ με θέμα «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καθεστώτος της εισφοράς στον τομέα του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κάθε φορά.»

β. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 3 της ΥΑ 341263/18.11.2008 (Β’ 2402), όπως ισχύει, καταργείται.

2.             α. Η παράγραφος 6 του άρθρου 12 του από 2/16.5.1959 Β.Δ. (Α’ 89) αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α) Ως «παστεριωμένο γάλα» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία για μικρό χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 71,70 βαθμούς C για 15 δευτερόλεπτα ή ισοδύναμος συνδυασμός) ή σε διαδικασία παστερίωσης που χρησιμοποιεί διαφορετικούς συνδυασμούς χρόνου και θερμοκρασίας για την επίτευξη ισοδύναμου αποτελέσματος, παρουσιάζει αρνητική αντίδραση στη δοκιμασία φωσφατάσης και θετική στη δοκιμασία υπεροξειδάσης, αμέσως δε μετά την παστερίωση ψύχεται το συντομότερο δυνατό σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C, στην οποία θερμοκρασία και συντηρείται, η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.

Στη συσκευασία του παστεριωμένου γάλακτος πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «παστεριωμένο» και «γάλα», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του.

Το παστεριωμένο γάλα που συσκευάζεται σε τελική συσκευασία εντός 12 ωρών από την άμελξη και η διάρκεια συντήρησής του δεν υπερβαίνει τις δύο ημέρες από την ημερομηνία παστερίωσης, μπορεί, πέραν των αναφερόμενων στο προηγούμενο εδάφιο να φέρει και την ένδειξη «γάλα ημέρας». β) Ως «γάλα υψηλής παστερίωσης» νοείται το γάλα το οποίο έχει υποβληθεί σε επεξεργασία που περιλαμβάνει την έκθεση σε υψηλή θερμοκρασία στους +85 βαθμούς έως + 127 βαθμούς C σε τέτοιες συνθήκες θερμοκρασίας και χρόνου ώστε η δοκιμασία υπεροξειδάσης να είναι αρνητική, αμέσως δε μετά τη θερμική του επεξεργασία ψύχεται, το συντομότερο δυνατό, σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C. Η συντήρηση του γάλακτος υψηλής παστερίωσης γίνεται σε θερμοκρασία που δεν υπερβαίνει τους +60 βαθμούς C η δε διάρκεια συντήρησής του καθορίζεται με ευθύνη του παρασκευαστή.

Στη συσκευασία του γάλακτος υψηλής παστερίωσης πρέπει να αναγράφονται σε εμφανές σημείο και με ευδιάκριτους χαρακτήρες οι ενδείξεις «γάλα» και «υψηλής παστερίωσης», η ημερομηνία παστερίωσης, η ημερομηνία λήξης, το σήμα καταλληλότητας του προϊόντος και η θερμοκρασία συντήρησής του. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε σημείο της συσκευασίας του προϊόντος αναγραφή της ένδειξης «παστεριωμένο» χωρίς τη συνοδεία της φράσης «υψηλής παστερίωσης».»

β. Οι συσκευασίες γάλακτος της προηγούμενης υποπερίπτωσης που διατίθενται στην αγορά συμμορφώνονται με τις απαιτούμενες ενδείξεις εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

3.             Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 21 του ν. 248/1914 (Α’ 110) καταργούνται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.9.: ΑΡΣΗ ΕΜΠΟΔΙΩΝ ΣΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.             α. Μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρέατος και του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείου) πρέπει να υπάρχει σαφής διαχωρισμός, προσωρινός ή μόνιμος, υπό την επιφύλαξη των υγειονομικών διατάξεων και των διατάξεων για την υγιεινή και την ασφάλεια των τροφίμων και των καταναλωτών.

β. Τα παρασκευαστήρια κρέατος επιτρέπεται να παράγουν παρασκευάσματα κρέατος, ιδίως με χρήση παραδοσιακών μεθόδων.

γ. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται εντός τριών μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ορίζονται οι παραγόμενες ποσότητες του παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων κατά τρόπο δικαιολογημένο και αναλογικό, θέματα αδειών, ασφάλειας τροφίμων, πωλήσεων καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για τη λειτουργία του παρασκευαστηρίου παρακείμενου χώρου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων.

δ. Οι παράγραφοι 5 και 7 του άρθρου μόνου της ΥΑ 306272/2008 (B’1483) καταργούνται. Κατά τα λοιπά και μέχρι την έκδοση της απόφασης της προηγούμενης υποπερίπτωσης, εξακολουθεί να ισχύει η ΥΑ 306272/2008.

2.             α. Το ελαιόλαδο που προορίζεται για την κατανάλωση σε εστιατόρια,

ξενοδοχεία, καντίνες ή άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις μπορεί, εκτός από τη συσκευασία των 5 λίτρων, να διακινείται σε συσκευασίες 10, 20, 25 και 50 λίτρων. Κατά τα λοιπά ισχύει η ΥΑ 323902/2009 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του καν. (ΕΚ) 1019/2002 της Επιτροπής για τις προδιαγραφές εμπορίας του ελαιολάδου» (Β’ 2026).

β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών

από την έναρξη ισχύος του παρόντος, δύνανται να εξειδικεύονται οι συσκευασίες της προηγούμενης υποπερίπτωσης σε συνάρτηση με τον τύπο της σχετικής μονάδας για την οποία προορίζονται.

γ. Σε περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία έκδοσης της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης υποπερίπτωσης, το ελαιόλαδο που προορίζεται για τις εγκαταστάσεις αυτές διακινείται στις οριζόμενες συσκευασίες της υποπερίπτωσης α. Μέχρι την έκδοση της υπουργικής απόφασης της προηγούμενης υποπερίπτωσης και πάντως μέχρι την πάροδο της εκεί τεθείσας προθεσμίας των τριών (3) μηνών, συνεχίζει να ισχύει η ΥΑ 323902/2009.

3.             Το άρθρο 5 του ν. 4035/1960 (Α’ 15) καταργείται.

4.             Η παράγραφος 1 α της ΥΑ 1733/1974 (Β’ 320) καταργείται.

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Ι.6.: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 45 ΤΟΥ Ν. 3986/2011

Η παράγραφος 2 του άρθρου 45 του ν.3986/2011 (Α’ 152) αντικαθίσταται ως εξής :

«2. Κατ’ εξαίρεση των ανωτέρω διατάξεων, στα καζίνο και στα κέντρα διασκέδασης με ζωντανή μουσική εμβαδού άνω των 300 τ.μ. Και στα καταστήματα όπου νομίμως διεξάγονται τυχερά παίγνια, μπορούν ναδημιουργούνται χώροι καπνιζόντων, οι οποίοι δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το ένα δεύτερο (1/2) του συνολικού εμβαδού του καταστήματος. Για τη δημιουργία τέτοιων χώρων καταβάλλεται ετήσιο τέλος ποσού διακοσίων (200) ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των χώρων καπνιζόντων, ο χρόνος καταβολής και η διαδικασία είσπραξης του ετήσιου τέλους και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.»

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία υπό Διαβούλευση. Bookmark the permalink.

One Response to Πολυνομοσχέδιο …. τι αλλαγές φέρνει σε τρόφιμα … ακόμα και το κάπνισμα – πώληση καπνού

  1. Ο/Η Ιωάννης Καναούτης λέει:

    Αν κατάλαβα καλά στις επιχειρήσεις διενέργειας τυχερών παιχνιδιών θα επιτρέπεται το κάπνισμα αρκεί να καταβάλουν το αντίτιμο των 200 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.