Περί κομμωτικής συνέχεια ……


Επειδή και κατά το παρελθόν έχω δεχτεί σχόλια , πιο κόσμια οφείλω να πω,  για τα περί άδειας άσκησης επαγγέλματος αλλά και της διαδικασίας Ίδρυσης & Λειτουργίας Κουρείων/Κομμωτηρίων/Studio Μανικιούρ-Πεντικιούρ  θα αναρτήσω αυτό που ισχύει νομοθετικά . Αν κάποιοι κλάδοι  δεν συμφωνούν με τους ισχύοντες νόμους  μπορούν να καταθέσουν προτάσεις και να ζητήσουν την κατάργηση ή αλλαγή τους .

Το να παίζουμε όμως με τις λέξεις , με ποσοστά ελέγχου και αναφορές του ότι μπορεί να είμαστε τυχεροί και  να μην πέσουμε μέσα σε αυτό το 20% των επιχειρήσεων που θα ελεγχθούν  ,  τα θεωρώ παραπληροφόρηση .

Επίσης βασικοί κανόνες της νομικής επιστήμης  αναφέρουν ότι νόμος καταργείτε μόνο με νέο νόμο . Επομένως  όσο αφορά τις υγειονομικές υπηρεσίες η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος όπως πλέον ονομάζεται απαιτείται και  ισχύει και  επομένως μπορεί να ζητηθεί κατά τον έλεγχο των επιχειρήσεων αυτών από τους υγειονομικούς Υπαλλήλους  . … 

και  συνεχίζω αναφέροντας αυτό που ισχύει από πλευράς νομοθεσίας , υγειονομικής  και μη :

Σε αυτήν την ΚΥΑ δεν αναφέρεται η απαίτηση κατά την αδειοδότηση των αδειών άσκησης επαγγέλματος σε αντίθεση με την Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 η οποία ανέφερε : 3. Για ορισμένες κατηγορίες αδειών απαιτούνται τα  ακόλουθα επιπλέον δικαιολογητικά:

α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή σχετική βεβαίωση, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται (π.χ. κουρέα,  κομμωτή κ.λπ.), του προσώπου στο όνομα του οποίου
εκδίδεται η άδεια ή προσώπου που δηλώνεται ότι θα  απασχοληθεί στο κατάστημα και είναι κάτοχος αντίστοιχης άδειας. Στην περίπτωση που η άσκηση του
συγκεκριμένου επαγγέλματος διέπεται από τις διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α/2−3−2011), αντί της άδειας άσκησης επαγγέλματος, δύναται να απαιτηθεί απλή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής
ότι ο ενδιαφερόμενος πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος αυτού.Η ΚΥΑ ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ  ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ  Π.Δ 133/2005(ΦΕΚ193/τΑ/2-8-2005)

Στην λίστα όμως που συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος αναφέρεται ότι πρέπει να διαθέτει άδεια άσκησης … βέβαια για κάποιο λόγο ο συντάκτης  έχει εξαιρέσει τα κουρεία ….
ceb5ceb9cebacf8ccebdceb1111
Η ΚΥΑ ΑΥΤΗ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟ  Π.Δ 133/2005(ΦΕΚ193/τΑ/2-8-2005)

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή του Ν.3919/2011(ΦΕΚ A’32) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.»

Σχετ: α)0 Ν. 3852/2010(ΦΕΚ87/τΑ/7-6-2010) αρ.37 – 94 παρ.6 και αρ. 95 παρ. 1 «Πρόγραμμα Καλλικράτης».

β) Η με αρ. πρωτ. 30864/30-6-2011 εγκύκλιος Υπουργείου Εσωτερικών.

γ) Το Π.Δ 133/2005(ΦΕΚ193/τΑ/2-8-2005)

δ) Η Υ 1γ/ΓΠ/9516(ΦΕΚ 139/τΒ/29-1 -2009) Υγειονομική Διάταξη.

ε) Η Κοινή Υπουργική Αποφάση ΔΙΑΔΑΠΔΠ/Φ.Α2.1/12078(ΦΕΚ1467/τΒ/1-6-2011).

στ) Ο Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α’32).

Οι  άδειες άσκησης επαγγέλματος κουρέων, κομμωτών, τεχνίτη περιποίησης χεριών-ποδιών εκδίδονταν σύμφωνα με τα (γ & δ) σχετικά από τις Δ/νσεις Υγείας ή Δ/νσεις Υγείας Πρόνοιας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Οι εξετάσεις διενεργούνταν στις έδρες των ανωτέρω υπηρεσιών από επιτροπή που καθοριζόταν με απόφαση του οικείου Νομάρχη και αποτελείτο από έναν υγιεινολόγο γιατρό ή άλλο γιατρό της Δ/νσης Υγείας…………………………………………………… κ.λ.π.

Σύμφωνα με το Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης» η διαδικασία της έκδοσης των εν λόγω αδειών μεταβιβάστηκε στους Δήμους οι οποίοι είναι πλέον και οι αρμόδιοι να συγκροτήσουν τις ανωτέρω επιτροπές από τις αρμόδιες επιτροπές της Περιφέρειας & τους εμπλεκόμενους φορείς αντίστοιχα.

Σε συνέχεια των ανωτέρω και μετά τη δημοσίευση του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ Α1 32) αναφορικά με την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων και με στόχο την ομοιόμορφη αντιμετώπιση από τις Υπηρεσίες σας, της διαδικασίας άδειας άσκησης επαγγέλματος που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σας γνωρίζουμε ότι:

–   Στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 του ν. 3919/2011 προβλέπεται η κατάργηση περιορισμών που υπάρχουν στην ισχύουσα νομοθεσία, οι οποίοι αφορούν στην πρόσβαση και την άσκηση επαγγελμάτων.

Ως τέτοιοι περιορισμοί νοούνται αυτοί που διαλαμβάνονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του παραπάνω νόμου και οι οποίοι δεν εμπίπτουν στα σχετικά (γ & δ).

–  Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ιδίου νόμου, παύει να ισχύει η απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος.

Ο ενδιαφερόμενος θα ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα μετά πάροδο τριμήνου από την αναγγελία άσκησής του επαγγέλματος του συνοδευόμενη από τα νόμιμα δικαιολογητικά για τη πιστοποίηση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Η αρμόδια Διοικητική Αρχή, μπορεί εντός τριών (3) μηνών από την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος να απαγορεύσει την άσκηση επαγγέλματος , στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Στις περιπτώσεις των κομμωτών, κουρεών & τεχνητών περιποίησης χεριών – ποδιών που απαιτούνται εξετάσεις οι ενδιαφερόμενοι θα προβαίνουν στην αναγγελία του επαγγέλματος εφόσον έχουν επιτύχει στις εξετάσεις.

–  Η εφαρμογή αυτών των ρυθμίσεων έχει αρχίσει μετά την πάροδο τεσσάρων (4) μηνών από τη δημοσίευσή του Ν. 3919/2011, δηλαδή την 02-07-2011.

–   Σύμφωνα με το Ν.3919/2011 στην ανωτέρω (ε) σχετική ΚΥΑ όπου η άδεια ασκήσεως επαγγέλματος αντικαθίσταται με την αναγγελία του επαγγέλματος και όπου Περιφερειακή Ενότητα αντικαθίσταται με τους Δήμους.

Θα ακολουθήσει άμεσα τροποποίηση της σχετικής ΚΥΑ.

Όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται η αδικαιολόγητη απαίτηση προηγούμενης διοικητικής άδειας για τη άσκηση επαγγέλματος. Από το χρονικό αυτό σημείο και μετά, η πρόσβαση για τη άσκηση επαγγέλματος θα γίνεται με την ακόλουθη διαδικασία:

α) Ο ενδιαφερόμενος για να ασκήσει το επάγγελμα, απαιτείται αναγγελία άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32,τ. Α), στους Δήμους ή και στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε) η οποία θα συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά όπως ισχύει σύμφωνα με τις αριθμ.:

1)   Το   Π.Δ 133 (ΦΕΚ193/τΑ/2-8-2005)

2)   Υ.Δ  Υ 1γ/ΓΠ/9516(ΦΕΚ 139/τΒ/29-1 -2009)

3) Κοινή  Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΑΠΔΠ/Φ.Α2.1/12078(ΦΕΚ1467/τΒ/1-6-2011).

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη άσκηση επαγγέλματος προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία όπως ακριβώς ίσχυε πριν την εφαρμογή του νέου νόμου.

Επισημαίνεται ότι τα προβλεπόμενα τέλη και παράβολα, θα εξακολουθήσουν να εισπράττονται κανονικά και με την ίδια διαδικασία

β) Οι αρμόδιες επιτροπές των υπηρεσιών σας, μετά τη λήψη των παραπάνω δικαιολογητικών, θα προβαίνουν στις προβλεπόμενες διαδικασίες και ελέγχους με σκοπό τη διαπίστωση συνδρομής όλων των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση επαγγέλματος και η προαναφερόμενη διαδικασία δεν πρέπει χρονικά να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες.

γ) Εφόσον οι Υπηρεσίες σας διαπιστώσουν την πληρότητα των προϋποθέσεων για τη νόμιμη άσκηση επαγγέλματος θα εκδίδουν βεβαίωση (απλή επιστολή σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα) πριν τη πάροδο (3) μηνών την οποία θα διαβιβάζουν στον ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να την επιδεικνύει σε κάθε διενεργούμενο έλεγχο για διευκόλυνση.

Σε καμία περίπτωση η βεβαίωση αυτή δεν αντικαθιστά την άδεια άσκησης επαγγέλματος.

Στη περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, θα ενημερώνετε εγγράφως τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η χορήγηση της ανακοίνωσης άσκησης, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους. Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι η έγγραφη ενημέρωση περί απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος πρέπει να γίνεται πριν την πάροδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία που κατατίθεται στην υπηρεσία σας, η αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος δεδομένου ότι σύμφωνα με τη νομοθεσία, μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος ασκεί το επάγγελμα ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Bookmark the permalink.

One Response to Περί κομμωτικής συνέχεια ……

  1. Ο/Η Ιωάννης Μαθιουδάκης λέει:

    Αντώνη μετά την ανάπτυξη στους αιγιαλούς μην σε παραξανέψει ακόμα και η λειτουργία ιατρείων με νοικιασμένες άδειες άσκησης επαγγέλματος. Όλα θα τα δούμε. Υπάρχει μια άποψη ότι ο ιδιωτικός τομέας έχει πάντα δίκιο. Θα το δεχόμουν αν υπήρχαν πανίσχυροι, αδιάφθοροι και ανεξάρτητοι δημόσιοι ελεγκτικοί μηχανισμοί για να ξεσκαρτάρουν μια και καλή τους κακούς και καλούς επαγγελματίες και με την στήριξη της δικαστικής εξουσίας. Όσο αυτό δεν γίνεται και επικεφαλής ελεγκτικών υπηρεσιών είναι αιρετοί ή διορισμένοι από αιρετούς με πολιτικές φιλοδοξίες, αντί για δικαστές, μην περιμένουμε προκοπή στην χώρα.
    Όσον αφορά το νομικό πλαίσιο στις περισσότερες περιπτώσεις υπάρχει, αλλά δεν συμβαδίζουν μεταξύ τους οι διάφορες νομοθεσίες. Πχ πολεοδομική, πυροσβεστική, περιβαλλοντική, υγειονομική, αναπτυξιακή κλπ. Για να γίνει αυτό απαιτεί κατερτισμένους και πολύπειρους νομοθέτες οι οποίοι, θα είναι σε επαφή με την κοινωνία και όχι διάφοροι “ειδικοί σύμβουλοι εγνωσμένου κύρους” από συστατικές επιστολές γνωστών τους, που η μόνη επαφή που έχουν με την “πιάτσα” είναι στον ελεύθερο χρόνο τους, όταν βγαίνουν εκτός γραφείων τα οποία δεν έχουν επαφή με την εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s