Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.


Σας παραθέτω το έγγραφό της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ώστε να αποτελέσει πρότυπο με όποιες πιθανές αλλαγές προταθούν και από άλλες Υπηρεσίες . Για να μην υπάρξουν παρεξηγήσεις το αναρτώ διότι είναι ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ και όχι κάποιο συνδικαλιστικό αίτημα . Συγχαρητήρια στους συναδέλφους στην Θεσσαλονίκη για μια ακόμα εύστοχη ενέργειά τους

Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Το έγγραφο 

ΘΕΜΑ: Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Σχετ. Το υπ’ άριθμ. οικ.2/17087/002/24/02/2014 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθύνεται και στις αρμόδιες Δ/νσης των Περιφερειών της Χώρας.

Σχετικά με το θέμα, σας γνωρίζουμε τα εξής :

Με τον πρόσφατα ψηφισθέντα από την Ελληνική Βουλή Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ32,Α΄) και συγκεκριμένα με το άρθρο 67, προβλέπεται ότι για τους φορείς που υπάγονται στις διατάξεις του Κεφαλαίου Δεύτερου του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ226,Α΄), εντός εξ (6) μηνών από την ισχύ του νόμου, θα πρέπει να εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση που προβλέπει το άρθρο 15, πργφ 1 του ιδίου νόμου, για την χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας των δικαιούχων υπαλλήλων.

Με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών που απευθύνεται και στις αρμόδιες Δ/νσεις των Περιφερειών της Χώρας, ζητείται από τους Φορείς η υποβολή των σχετικών αιτημάτων στο εποπτεύον  Υπουργείο προκειμένου να καταρτίσει σχέδιο κοινής υπουργικής απόφασης για το εν λόγο επίδομα.

Με σκοπό την προώθηση σχετικού αιτήματος και εκτέλεση των απαιτούμενων από τη διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενεργειών για τη λήψη του εν λόγω επιδόματος από τους υπάλληλους Επόπτες Δημ. Υγείας των υπηρεσιών μας, σας γνωρίζουμε τα παρακάτω :

Με τις διατάξεις του Ν. 1160/1981, με πλήρη αιτιολόγηση εκ μέρους των εισηγητών στο Εθνικό Κοινοβούλιο και με ομόφωνη απόφαση όλων των Πολιτικών Κομμάτων, χορηγήθηκε στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας/ Υγειονολόγους, επίδομα ανθυγιεινής εργασίας το οποίο μετά τη θεσμοθέτησή του  με το Ν. 1160/1981, διατηρήθηκε με όλες τις μεταγενέστερες διατάξεις που αφορούσαν το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων, με ρητή κάθε φορά αναφορά στην ειδικότητα του Επόπτη Δημόσιας Υγείας (Ν. 1505/84, Ν. 2470/97).

Στην υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ.2/16519/0022/24-2-2012 (465, τ.β) «Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας», δεν συμπεριελήφθη αδίκως ο κλάδος των Εποπτών Δημόσιας Υγείας, παρότι εχορηγείτο μέχρι το Νοέμβρη του 2011 συνεχώς, δηλαδή επί τριάντα (30) χρόνια στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας/ Υγειονολόγους.

Οι Επόπτες Δημόσιας Υγείας (Ε.Δ.Υ.)/ Υγειονολόγοι,  εργάζονται καθημερινά και καθ’ όλο το ωράριο εργασίας τους ασκώντας υγειονομικό έλεγχο. Στα πλαίσια της διενέργειας υγειονομικών ελέγχων αντιμετωπίζουν ακραίες ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας και εκτίθενται σε διάφορους βιολογικούς, τοξικούς και χημικούς κινδύνους.

Συγκεκριμένα αναφέρονται οι τομείς αρμοδιότητάς μας:

1)Υγειονομική επιτήρηση λοιμωδών νόσων

2)Συμμετοχή στη διενέργεια εξυγίανσης δημοσίων και ιδιωτικών χώρων από συσσωρευμένα απορρίμματα κ.λπ.

3) Συμμετοχή στην εκτέλεση προγραμμάτων καταπολέμησης των εντόμων υγειονομικής σημασίας, για την πρόληψη της ελονοσίας, την αντιμετώπιση του ιού του Δυτικού Νείλου κ.α. και ιδίως με τη διενέργεια δειγματοληψιών σε στάσιμα νερά και απόβλητα για τον έλεγχο της παρουσίας προνυμφών των κουνουπιών, καθώς και τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας εφαρμογής των ψεκασμών από την χρήση εντομοκτόνων.

4) Αυτοψίες στους χώρους συλλογής απορριμμάτων (οικιακών ή μολυσματικών), αλλά και στους χώρους επεξεργασίας ή χώρους υγειονομικής ταφής αυτών (ΧΥΤΑ) και των παντός είδους ανθυγιεινών εστιών (χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων –ΧΑΔΑ).

5) Έλεγχος στα επικίνδυνα ιατρικά απόβλητα (μολυσματικά, τοξικά, και στην διαχείριση ραδιενεργών) σε νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα υγείας και λοιπές υγειονομικές μονάδες.

6) Καταπολέμηση  επιβλαβών ξενιστών ( εντόμων και τρωκτικών).

7) Εφαρμογή της Γ.Υ 39α/2-4-2012 (1002 β΄)   Υπουργικής Απόφασης    για την εξάλειψη ανθυγιεινών εστιών σε καταυλισμούς και σε πρόχειρα καταλύματα / οικίες αλλοδαπών (πχ αθίγγανοι, μετανάστες κλπ)

8) Δειγματοληψίες νερών για ανίχνευση λεγεωνέλλας από υδρόψυκτες κλιματιστικές μονάδες,  κολυμβητικές δεξαμενές, spa, ξενοδοχεία, υγειονομικές μονάδες.

9) Δειγματοληψίες λυμάτων από αποχετευτικά συστήματα ξενοδοχείων και άλλων τουριστικών εγκαταστάσεων για χορηγήσεις βεβαιώσεων καταλληλότητας και σε έκτακτες περιπτώσεις πχ σε καταυλισμούς αθιγγάνων για εντοπισμό παθογόνων μικροοργανισμών (Ηπατίτιδα Α).

10) Δειγματοληψίες θαλασσινών νερών στις περιοχές που έχουν χαρακτηρισθεί ως αποδέκτες λυμάτων.

11) Δειγματοληψίες επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων διαφόρων εργοστασίων.

12) Αυτοψίες σε κάθε είδους ανθυγιεινές εστίες (συγκέντρωση απορριμμάτων σε οικόπεδα και κατοικίες, διαρροές λυμάτων κατοικιών, επεξεργασία και αποθήκευση αποβλήτων σταυλισμών).

13) Έλεγχοι για την αδειοδότηση και αυτοψίες σε σταυλισμούς ζώων (χοιροστάσια, βουστάσια κ.λπ.) και σφαγεία.

14)Διαδικασίες εκταφής νεκρών και απολύμανσης οστών για τη μεταφορά τους, αυτοψίες στις σωρούς των νεκρών κατά την διαδικασία μεταφοράς των στο εξωτερικό.

15) Έλεγχοι στα συστήματα αποκομιδής και διάθεσης των απορριμμάτων.

17)Διενέργεια επιδημιολογικών ερευνών (τροφιμογενείς επιδημικές εξάρσεις, επιδημίες υδατογενούς προέλευσης, κτλ).

18) Αντιμετώπιση υγειονομικών προβλημάτων σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών (σεισμοί, πλημμύρες, κ.α.).

19) Εφαρμογή προγραμμάτων προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, καθώς και προγραμμάτων Αγωγής Υγείας (γρίπη πτηνών, νέα γρίπη, ανθρωποζωονόσοι, κ.λπ.).

Είναι χαρακτηριστικό ότι τον τελευταίο καιρό έχουν υπάρξει περιστατικά σε υπαλλήλους της Υπηρεσίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους από δήγματα εντόμων και παρασίτων (τσιμπήματα από ψύλλους) με δερματίτιδες, αλλεργίες και μολύνσεις.

Κατόπιν των παραπάνω εκτεθέντων, θεωρούμε ότι επιβάλλεται να συμπεριληφθεί ο κλάδος των Εποπτών Δημ. Υγείας-Υγιεινολόγων για την λήψη του εν λόγω επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

Προς τούτο, παρακαλούμε για τις σχετικές σας ενέργειες προς την κεντρική Διοίκηση της Περιφέρειας, προκειμένου να αποσταλεί έγκαιρα σχετικό αίτημα προς το εποπτεύον Υπουργείο.

Ο Πρ/νος της ΔΠΥ&ΥΕ     Σοφοκλής Κουρτίδης

Εικόνα122

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Bookmark the permalink.

One Response to Χορήγηση επιδόματος ανθυγιεινής εργασίας.

  1. Ο/Η evi λέει:

    Συγχαρητήρια στον κ Κουρτιδη ,είχα την τιμή να συνεργαστώ με όλη την ομάδα των συναδέλφων και τον ιδιο, κάνουν πραγματικά καταπληκτική δουλειά !

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση / Αλλαγή )

Σύνδεση με %s