ΦΕΚ 170 30-1-2014 Έκδοση − Ανανέωση παραγωγικών αδειών πώλησης «Τυροκομικών Προϊόντων» σε Λαϊκές Αγορές της Χώρας.


Αριθμ. Α2−71
Έκδοση − Ανανέωση παραγωγικών αδειών πώλησης «Τυροκομικών Προϊόντων» σε Λαϊκές Αγορές της Χώρας.

O YΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

1.1)       Της παραγράφου 3 του άρθρου 38 του Ν. 4177/2013 (Α’173) «Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» με την οποία προστέθηκε εδάφιο ιε’ στην παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α’53), ως έχει.

1.2)Του Ν. 4056/2012 (Α’52) «Ρυθμίσεις για την κτηνο­τροφία και τις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις».

1.3)Του Π.Δ. 63/2005 (Α’98) «Κωδικοποίηση της νομο­θεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει.

1.4)         Του Π.Δ. 397/88 (Α’185) «Οργανισμός του Υπουργεί­ου Εμπορίου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1.5)         Του Π.Δ. 59/96 (Α’ 51) «Σύσταση Γενικής Γραμματεί­ας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της».

1.6) Του Π.Δ. 85/12 (Α’141) «Ιδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση Υπηρεσιών».

1.7) Του Π.Δ. 118/013 (Α’152) «Τροποποίηση του π.δ. 85/2012 (Α’ 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφο­ρών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητι­σμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Αντα­γωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως».

1.8)         Του Π.Δ. 119/2013 (Α’153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.9) Της υπ’ αριθμ. 27858/ΔΙΘΕ/546/26.6.2013 απόφα­σης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Β’ 1653) με θέμα: «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Ανάπτυξης και Αντα­γωνιστικότητας, Αθανάσιο Σκορδά».

1.10)      Του Π.Δ. 86/12 (Α’ 141) «Διορισμός Υπουργών, Ανα­πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

1.11)      Του Π.Δ. 51/2006 (Α’53) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών», όπως ισχύει και

  1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο­λογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή σε Λαϊκές Αγορές της χώρας «Τυρο­κομικών Προϊόντων», προερχομένων από γάλα δικής τους παραγωγής, υποβάλουν πλέον των προβλεπομέ- νων δικαιολογητικών των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α’53), όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 116/2008 (Α’ 179) και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. ) Κατά τη χορήγηση της παραγωγικής άδειας τυρο­κομικών προϊόντων.

α) Αντίγραφο χορηγηθείσας άδειας κτηνοτροφικής εγκατάστασης της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής ενότητας εντός των ορίων της οποίας είναι εγκαταστημένη η κτη- νοτροφική εγκατάσταση του άρθρου 3 του Ν. 4056/2012 (Α’52) «Ρυθμίσεις για την κτηνοτροφία και τις κτηνοτρο- φικές εγκαταστάσεις και άλλες διατάξεις», συνοδευό- μενη από αντίγραφο της αίτησης του ενδιαφερομένου της παρ. 3α του άρθρου 6 του ιδίου νόμου, στην οποία γίνεται αναφορά της δυναμικότητας της εγκατάστασης εκφρασμένης σε αριθμό εκτρεφόμενων ζώων.

β) Απόφαση της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας των περιπτώσεων α’ και β’ του άρθρου 3 του ιδίου νόμου και ειδικότερα των υποπεριπτώσεων (αα), (ββ) και (γγ) της περίπτωσης β’, συνοδευόμενη από βεβαίωση «περί καλής υγείας του ζωικού κεφαλαίου».

γ) Αντίγραφο της απόφασης έγκρισης της εγκατά­στασης μεταποίησης του γάλακτος από την αρμόδια αρχή, ως το εδάφιο ιε της παρ. 3 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 (Α’53) όπως ισχύει.

δ) Αντίγραφο της άδειας της αρμόδιας αρχής περί καταλληλότητας του ειδικά διασκευασμένου μέσου, από το οποίο διενεργούνται οι πωλήσεις, σύμφωνα με τις διατάξεις της Απόφασης του Υπουργού Υγείας με αριθ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 96967/8-10-2012 (Β’ 2718).

ε) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα προς πώληση προϊόντα θα φέρουν την προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία επισήμανση Περί Τροφίμων, καθώς και τη σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης) της μονάδας μεταποίησης του γάλακτος σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Κανονισμών (ΕΚ) 852/2004 και (ΕΚ) 853/2004.

  1. )     Κατά την ανανέωση της παραγωγικής άδειας τυ­ροκομικών προϊόντων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των περ. β και στ, της παραγράφου 4 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006 ως έχει, και τα υπό στοιχεία β, γ, δ και ε που προβλέπονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου.

3. )     Για την έκδοση- ανανέωση της εν λόγω παραγωγι­κής άδειας αρμόδια είναι και η Τριμελής Επιτροπή της παρ. 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/2006, η οποία εκδίδει τη σχετική βεβαίωση, αφού λάβει υπ’ όψη της όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Άρθρο 2

Η παρούσα τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2014

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΚΟΡΔΑΣ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.