Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου


ΠΗΓΗ:  ΟΔΗΓΌΣ ΕΡΓΑΤΙΚΉΣ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑΣ – ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΉ & ΕΚΔΟΤΙΚΉ

Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, εργασία κατά τις νυχτερινές ώρες, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως 30/6/2013 για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου.

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις:

1. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης. Πρόγραμμα Καλλικράτης» (άρθρο 159 παρ. 1 περ. στ΄ και ιβ΄ και άρθρο 282 παρ. 1α).

2. Του Οργανισμού Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης (Π.Δ. 144/2010, ΦΕΚ Α΄ 237/10).

3. Την Αρ. Απ. 39/14−1−11 απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης που αφορά «μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες» (ΦΕΚ 122/8−2−11 τ.Β΄)

4. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4024/11, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, βάσει των οποίων επιτρέπεται η καθιέρωση με αμοιβή εργασίας πέρα από τις ώρες της υποχρεωτικής απασχόλησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ΟΤΑ μόνο για αντιμετώπιση εποχιακών, εκτάκτων και επειγουσών αναγκών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την απόφαση αρ. 1428/2−2−2012 (ΦΕΚ 650/τ.Β/7−3−2012) του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας − Θράκης, που αφορά «Καθορισμός ωραρίου εργασίας σε εικοσιτετράωρη βάση καθώς και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες των υπαλλήλων της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοιν. Μέριμνας της Π.Ε.’Εβρου».

6. Την ανάγκη εφαρμογής των Υγειονομικών Διατάξεων και Νόμων α)Υ1γ/ΓΠ/οικ96967/12, β) Α5/3010/85, γ) Ν.3868/10 κ.τλ.

7. Την ανάγκη κάλυψης υπηρεσιακών αναγκών.

8. Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης με Α.Δ.Α. ΒΕΔΖ7ΛΒ−Ξ3Τ και ΒΕΔΖ7ΛΒ −7ΘΛ που αφορούν την δέσμευση των απαιτούμενων ποσών για την αποζημίωση των υπαλλήλων που θα απασχοληθούν,

αποφασίζουμε:

Α. Διαπιστώνουμε την ανάγκη για υπερωριακή απασχόληση και για απασχόληση κατά τις Κυριακές, εξαιρέσιμες ημέρες καθώς και κατά τις νυχτερινές ώρες των εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για κάλυψη των αυξημένων υπηρεσιακών αναγκών και υποχρεώσεων μας καθ’ όλη την διάρκεια του 24ώρου, για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως 30/6/2013. Η έγκριση της υπερωριακής απασχόλησης κρίνεται αναγκαία και επιβάλλεται για τους ενδεικτικά αναφερόμενους παρακάτω λόγους:

1. Τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων μαζικής εστίασης και των Κέντρων Διασκέδασης, τα περισσότερα των οποίων λειτουργούν εκτός της διάρκειας ωραρίου λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών ή μόνον εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές (κέντρα Διασκέδασης).

2. Τον έλεγχο τροφίμων και των συνθηκών υγιεινής σε τοπικές πολιτιστικές εκδηλώσεις (πανηγύρια), σε μεγάλες εμποροπανηγύρεις οι οποίες πραγματοποιούνται εξαιρέσιμες ημέρες και Κυριακές.

3. Τον έλεγχο εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου.

4. Τη διαχείριση διατροφικών κρίσεων (τροφοδηλητηριάσεις) κατά τις οποίες απαιτείται άμεση διενέργεια ελέγχου σε χώρους παραγωγής, παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και διενέργεια επιδημιολογικής διερεύνησης.

5. Την αντιμετώπιση εκτάκτων περιπτώσεων ρύπανσης του παρεχόμενου νερού ανθρώπινης κατανάλωσης.

6. Τη διενέργεια ηχομετρήσεων για τη χορήγηση αδειών χρήσης μουσικών οργάνων ή και τη διαπίστωση ηχορύπανσης. Οι ηχομετρήσεις διενεργούνται τις βραδινές ή πρώρες πρωινές ώρες προκειμένου να επιτυγχάνονται οι βέλτιστες συνθήκες θορύβου βάθους ή να βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία τα καταστήματα που ελέγχονται.

7. Τη διενέργεια υγειονομικού ελέγχου καταστημάτων και τροφίμων με αυξημένη συχνότητα κατά τις εορταστικές περιόδους.

8. Τη διεκπεραίωση προγραμμάτων ελέγχου ποιότητας, του παρεχόμενου από τους δήμους, νερού ανθρώπινης κατανάλωσης, περιλαμβανομένης της σύνταξης τεχνικών δελτίων και στατιστικών στοιχείων για την Ευρωπαϊκή Ένωση.

9. Τον έλεγχο ανθυγιεινών εστιών και την έγκριση μελετών επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων, στερεών απορριμμάτων, μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

10. Τη διεκπεραίωση διοικητικών εργασιών που προκύπτουν από τις δραστηριότητες της υπερωριακής εργασίας και υπηρεσιακές εκκρεμότητες, λόγω έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού (τμήμα Φαρμάκων−Φαρμακείων).

11. Τη διενέργεια κοινωνικών ερευνών κατόπιν εισαγγελικής εντολής για παρακολούθηση οικογενειών σε κρίση και την διεξαγωγή κοινωνικών ερευνών.

12. τον έλεγχο γυμναστηρίων και συλλόγων (που λειτουργούν κυρίως τις απογευματινές ώρες)

Β. Καθιερώνουμε με αμοιβή υπερωριακή εργασία κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες εργασίμων, Κυριακών και εξαιρέσιμων ημερών για το διάστημα από την δημοσίευση της παρούσας έως 30/6/2013 ως εξής:

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ: έντεκα (11) υπάλληλοι της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας και του Τμήματος Δημόσιας Υγείας (Ορεστιάδας)

ΩΡΕΣ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ από την δημοσίευση της παρούσας έως 30/6/2013:

Α) ΓΙΑ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (μέχρι ώρα 22:00): συνολικά διακόσιες είκοσι (220) ώρες

Β) ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΕΣ ΩΡΕΣ (22:00 εως 06:00),

ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ: συνολικά εκατόν εβδομήντα έξι (176) ώρες

ΣΥΝΟΛΟ (για 11 υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγείας και Κοιν. Μέριμνας): 396 ώρες

Το συνολικό ποσό υπολογίζεται σε 7.000 ευρώ και είναι εις βάρος του ΚΑΕ 4072.0511.0001 για το ποσό των 4.000 € (απογευματινές υπερωρίες) και εις βάρος του ΚΑΕ 4072.0512.001 για το ποσό των 3.000 € (υπερωρίες νυχτερινών και εξαιρέσιμων ημερών), για το οποίο υπάρχουν πιστώσεις και έχουν ληφθεί οι Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.

Όλοι οι παραπάνω υπάλληλοι θα απασχοληθούν ο καθένας μέχρι είκοσι (20) ώρες μηνιαίως για εργασία κατά τις απογευματινές ώρες, και μέχρι δεκαέξι (16) ώρες μηνιαίως για εργασία νυχτερινή ή κατά τις Κυριακές, αργίες και εξαιρέσιμες ημέρες.

Η κατανομή των ωρών στους απασχολούμενους υπαλλήλους θα γίνει με απόφαση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης, ανάλογα με τις εκάστοτε παρουσιαζόμενες ανάγκες και το ύψος των εγγεγραμμένων σχετικών πιστώσεων στον προϋπολογισμό του έτους 2013.

Υπεύθυνος για την παρακολούθηση και τον έλεγχο πραγματικής παροχής υπερωριακής εν γένει απασχόλησης των ανωτέρω ορίζεται η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης, η οποία θα υπογράψει και τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις ανά Περιφερειακή Ενότητα για την αμοιβή των απασχολουμένων υπαλλήλων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (29/04/2013).

Αλεξανδρούπολη, 9 Απριλίου 2013

Η Αντιπεριφερειάρχης
ΓΕΩΡΓΙΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ−ΜΑΥΡΑΝΕΖΟΥΛΗ

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Επόπτες Δημόσιας Υγείας. Bookmark the permalink.

2 Responses to Καθιέρωση με αμοιβή υπερωριακής εργασίας, εργασία κατά τις Κυριακές για το προσωπικό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ΠΕ Έβρου

  1. Ο/Η Tabatha F. Berger λέει:

    Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταιμε σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, δικαιούνται, σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές ή κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τη νόμιμη προσαύξηση.

  2. Ο/Η Cassie Whitney λέει:

    Οι εργαζόμενοι που απασχολούνταιμε σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης, δικαιούνται, σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις Κυριακές ή κατά το νόμο εξαιρέσιμες ημέρες, καθώς και σε περίπτωση απασχόλησής τους κατά τις νυχτερινές ώρες, τη νόμιμη προσαύξηση.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s