Τήρηση υγειονομικών διατάξεων για την διάθεση υγρών μη επικίνδυνων


Σχετ. :α) H Ε1β/221/22-1-65 (ΦΕΚ 138/τ.β./24.2.65) Υγειονομική Διάταξη (Υ.Δ.) όπως έχει τροποποιηθεί με τις Γ1/17831/71 (ΦΕΚ 986Β), Γ4/1305/74 (ΦΕΚ801Β) και

Δ.ΥΓ2/Γ.Π.οικ.133551/30-9-08 (ΦΕΚ 2089Β) όμοιες για τη διάθεση υγρών αποβλήτων

και οι σχετικές εγκύκλιοι (Α5/4690/ΕΓΚ.62/26-4-80, Υ2/1811/25-5-93, ΔΥΓ2/87127/11-7-

08,Υ2/3633/11-11-96, κ.λ.π.)

β) Το Π.Δ. 79/30-4-2007 (ΦΕΚ 95/τ.α./30.4.07), ‘’αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα

εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ΄ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, και

882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες

υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης…’’

γ) Η Κ.Υ.Α. με αρ. 5673/400/97 (ΦΕΚ 192/τ.β./14-3-1997) ‘’Μέτρα και όροι για την

επεξεργασία αστικών λυμάτων’’, σε εναρμόνιση οδηγίας της ΕΕ, όπως έχει τροποποιηθεί

με τις αριθμ 19661/1982/2-8-99 (ΦΕΚ 1811 Β/ 29-9-1999) & 48392/939/28-3-2002 (ΦΕΚ

405 Β/ 3-4-2002) όμοιες

δ) Η ΚΥΑ 50910/2727/2003 (ΦΕΚ 1909 Β) μέτρα και όροι για την διαχείριση των στερεών

αποβλήτων, Εθνικός και Περιφερειακός Σχεδιασμός διαχείρισης

ε) Ο Ν. 1650/86 (ΦΕΚ 160/τ.α./16-10-1986) για την προστασία του περιβάλλοντος

στ) Ο ΑΝ 2520/1940 (ΦΕΚ 273 Α/ 5-9-40) περί υγειονομικών διατάξεων

ζ) Η ΚΥΑ 69269/90 (ΦΕΚ 678/τ.β./25-10-1990) «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε

κατηγορίες, περιεχόμενο Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός

περιεχομένου ειδικών περιβαλλοντικών μελετών (ΕΠΜ) και λοιπές συναφείς διατάξεις,

σύμφωνα με το Ν. 1650/86», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

η) Η Κ.Υ.Α. με αρ. 13588/725/2006 ( ΦΕΚ 383/τ.β./28.3.06) ‘’Μέτρα όροι και περιορισμοί

για τη διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων’’

θ) Η Υ2/96254/8-11-02 εγκύκλιός μας και το ΔΥ2/34094/16-4-08 έγγραφό μας

ι)Τα με αρ. πρωτ. ΥΠ/356/5-3-09, οικ. 445/ 27-1-2009, Οικ. 868/ 2-2-2009, 892/31/ 11-2-

2009 των Δ/νσεων Υγείας των ΝΑ Πρέβεζας, Σερρών, Ιωαννίνων, ΝΑ Αθηνών –

Πειραιώς αντίστοιχα

ια) Το με αρ. πρωτ. 104383/23-7-09 έγγραφο του ΥΠΕΧΩΔΕ για Νομ. Άδεια αποβλήτων

σε αποχετευτικά δίκτυα

Με αφορμή τα σχετικά (ι) έγγραφα των Υπηρεσιών Υγιεινής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων,

αναφορικά με μελέτες επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων από εγκαταστάσεις

επεξεργασίας κρέατος, κ.λ.π. και οχλήσεις ενδιαφερομένων διαπιστώθηκε, ότι το Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχει εκδώσει το σχετικό (β) Π.Δ., στο άρθρο 5 του οποίου

προβλέπεται προκειμένου να χορηγηθεί αριθμός καταχώρησης από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

ΝΑ στις επιχειρήσεις τροφίμων, όπως αναλυτικότερα αυτές αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ.2α του

ιδίου Π.Δ, να υποβάλλεται μεταξύ των άλλων και ‘’προκαταρκτική περιβαλλοντική εκτίμηση και

αξιολόγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ και εγκεκριμένη μελέτη

επεξεργασίας και διάθεσης υγρών και στερεών αποβλήτων της εγκατάστασης από τις

αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπου αυτές

απαιτούνται’’.

 

Δεδομένου όμως ότι :

1. Το Υπουργείο μας, σε εκτέλεση του σχετικού (στ), έχει εκδόσει την Ε1β/221/65 Υγειονομική

διάταξη με την οποία ρυθμίζονται θέματα επεξεργασίας και διάθεσης υγρών αποβλήτων και

η εφαρμογή της οποίας ανατίθεται στα οικεία υγειονομικά όργανα των Ν.Α. Μετά την

έκδοση της ΚΥΑ 13588/725/2006 (αρμοδιότητας ΥΠΕΧΩΔΕ) και την ΔΥΓ2/87127/11-7-08

εγκύκλιό μας, η Υ.Δ. Ε1β/221/65 εφαρμόζεται μόνο για τα μη επικίνδυνα υγρά απόβλητα

ως αναλυτικότερα εμφαίνεται κατωτέρω (με την επισήμανση ότι για τον χαρακτηρισμό των

αποβλήτων ως επικινδύνων κρίνεται αναγκαία η συνεργασία των Υπηρεσιών Υγείας με τις

Υπηρεσίες Περιβάλλοντος)

Ε1β/221/65 Υ.Δ. : Διάθεση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων

εξαιρουμένων των επικίνδυνων

Διάθεση Απαιτήσεις
Επιφανειακά

(Υδάτινος

αποδέκτης

ή έδαφος)

 • · έγκριση μελέτης από την Υγειονομική Υπηρεσία των Νομαρχιακών

Αυτοδιοικήσεων και της Τεχνικής Υπηρεσίας καθώς και από άλλη

ενδιαφερόμενη υπηρεσία των ΝΑ (π.χ. Περιβάλλοντος, Κτηνιατρικής

υπηρεσίας, κ.λ.π) και

 • · μετά την κατασκευή των έργων, χορήγηση άδειας διάθεσης από τον οικείο

Νομάρχη

Υπέδαφος ή

στεγανές

δεξαμενές

 • · έγκριση της μελέτης όπως στην προηγούμενη περίπτωση και
 • · μετά την κατασκευή των έργων, χορήγηση άδειας διάθεσης από την οικεία

Πολεοδομία

Ειδικότερα για την διάθεση λυμάτων ή βιομηχανικών αποβλήτων υπεδαφίως ή σε

στεγανές δεξαμενές απαιτείται άδεια, που χορηγείται από την Πολεοδομία,

σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 1.2, ή από τυχόν άλλη αρχή αρμόδια για την

έγκριση της μελέτης κατασκευής των έργων εξ ων προέρχονται τα απόβλητα,

μετά όμως από έγκριση, της απαιτούμενης από το άρθρο 14 παρ. 2 της (α)

σχετικής Υ.Δ., μελέτης διάθεσης από την υγειονομική υπηρεσία, εξαιρουμένων

των δραστηριοτήτων, που δεν διαθέτουν βιομηχανικά απόβλητα, αλλά μόνο

λύματα από το προσωπικό λειτουργίας τους, για τις οποίες η έγκριση της μελέτης

διάθεσης ενεργείται απ΄ ευθείας από την υπηρεσία (Πολεοδομία, κ.λ.π.), που έχει

την αρμοδιότητα έγκρισης της μελέτης κατασκευής αυτών των έργων.

Η διάθεση σε στεγανές δεξαμενές αποτελεί προσωρινή αποθήκευση των υγρών

αποβλήτων προκειμένου να τύχουν τελικής διάθεσης σύμφωνα με το άρθρο 11

της σχετικής (α). Εξυπακούεται ότι για όλες τις θέσεις διάθεσης, που καθορίζονται

στο άρθρο 11 της (α) σχετικής Υ.Δ., πρέπει να έχουν χορηγηθεί όλες οι

προβλεπόμενες αδειοδοτήσεις από τις σχετικές (γ), (δ) και (ζ) διατάξεις (ΕΠΟ,

άδεια μεταφοράς, άδεια διάθεσης ή επαναχρησιμοποίησης), αρμοδιότητας

ΥΠΕΧΩΔΕ, ή στην περίπτωση, που δεν υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των

ανωτέρω ΚΥΑ, να έχουν ληφθεί οι αδειοδοτήσεις της σχετικής (α).

Αποχετευτικό

δίκτυο

Τήρηση των προβλεπομένων από τον κανονισμό του δικτύου (λ.χ άδεια σύνδεσης

από ΔΕΥΑ) χωρίς να απαιτείται έγκριση μελέτης από την Υγειονομική

Υπηρεσία των ΝΑ. Το αποχετευτικό δίκτυο είναι τεχνική κατασκευή και

προορίζεται για την συλλογή και μεταφορά των υγρών αποβλήτων σε Κεντρικό

Σταθμό Επεξεργασίας για τελική επεξεργασία και διάθεση σε φυσικό αποδέκτη. Το

δίκτυο σε καμιά περίπτωση δεν αποτελεί φυσικό αποδέκτη και συνεπώς δεν

εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 της σχετικής (α).

Υπενθυμίζεται ότι τα υγρά απόβλητα κατά προτεραιότητα απορρίπτονται σε

υφιστάμενα αποχετευτικά δίκτυα, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 1 της (α)

σχετικής Υ.Δ., και μόνο στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει δίκτυο επιτρέπεται

μεμονωμένα η αυτοτελής και πλήρης διαχείριση των αποβλήτων, μέχρις της

κατασκευής δικτύου από τους οικείους ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ.2 του ιδίου

άρθρου.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες που δεν παράγουν υγρά βιομηχανικά απόβλητα εφαρμόζεται

η Α5/3351/80 εγκύκλιος, σύμφωνα με την οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Νομαρχία

συνοπτική έκθεση με στοιχεία για τις συνθήκες λειτουργίας της μονάδας (παραγωγική διαδικασία,

πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα, ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις, κ.λ.π.) μαζί με υπεύθυνη

δήλωση του Ν. 1599/86 ότι δεν παράγονται υγρά απόβλητα κατά τη λειτουργία της. Εάν από την

εξέταση της έκθεσης και στη συνέχεια την επιτόπια έρευνα στο χώρο της μονάδας, εφόσον αυτή

λειτουργεί, σε συνεργασία με τις συναρμόδιες τοπικές υπηρεσίες, επιβεβαιωθεί ότι δεν

παράγονται υγρά απόβλητα, μπορεί να χορηγηθεί σχετική βεβαίωση για τις προβλεπόμενες ή

υφιστάμενες συνθήκες λειτουργίας. Εξυπακούεται ότι η μη παραγωγή υγρών αποβλήτων θα

αποδεικνύεται και στην υποβαλλόμενη ΜΠΕ, ΕΠΟ κ.λ.π., σε εφαρμογή της ΚΥΑ 69269/90, όπως

έχει τροποποιηθεί και ισχύει

 

2. Σε εφαρμογή της σχετικής (γ) ΚΥΑ, η οποία έχει εκδοθεί σε εναρμόνιση κοινοτικών οδηγιών,

αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ, και ως μεταγενέστερη υπερισχύει της Ε1β/221/65 για τις

περιπτώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της, εφαρμόζονται ανάλογα με τον τρόπο

διάθεσης τα εξής:

ΚΥΑ 5673/400/97 : Μέτρα και όροι για την επεξεργασία αστικών λυμάτων (& βιομηχανικών

προσομοιαζόντων με αστικά λύματα / Παρ. ΙΙΙ)

Διάθεση Απαιτήσεις
Απευθείας διάθεση σε

Υδάτινο Αποδέκτη

Βιομηχανικών

αποβλήτων

προσομοιαζόντων με

αστικά λύματα

Εφαρμογή του άρθρου 9 της σχετικής (γ), με την προϋπόθεση ότι

πρόκειται για εγκαταστάσεις με ρυπαντικό φορτίο μεγαλύτερο ή ίσο

4000 ισοδυνάμου πληθυσμού (Ι.Π.) (4000Χ60gr BOD5/ημέρα = 240

KgrBOD5/ημέρα)

Η διαδικασία που προβλέπεται σε εφαρμογή του άρθρου αυτού είναι:

 • · καθορισμός ανώτατης τάξης χρήσης νερών από το Νομάρχη

1

σύμφωνα με το άρθρο 6 της (α) σχετικής Υ.Δ. , σε συσχέτιση με

τα προβλεπόμενα για ευαίσθητες ή λιγότερο ευαίσθητες

περιοχές καθώς και τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του

Ν.3199/2003 (Προστασία και διαχείριση υδάτων)

 • · έγκριση περιβαλλοντικών όρων (Ε.Π.Ο)
 • · μετά την κατασκευή των έργων χορήγηση οριστικής άδειας από

τον οικείο Νομάρχη μετά από κοινή εισήγηση των αρμόδιων

υπηρεσιών Περ/ντος και Υγιεινής του Νομού, και γνώμη του

οικείου ΟΤΑ στην περιοχή του οποίου βρίσκεται ο υδάτινος

αποδέκτης και της Τ.Υ.Δ.Κ. του Νομού (ύστερα από υποβολή

μελέτης σχεδιασμού και λειτουργίας της σχετικής εγκατάστασης,

η οποία θα πρέπει να συνάδει με τους περιβαλλοντικούς όρους

που έχουν εγκριθεί και μετά τον σχετικό έλεγχο)

1

Υπενθυμίζεται ότι η επιτροπή του άρθρου 6 της (α) σχετικής έχει

καταργηθεί κι εφόσον απαιτηθεί συνδρομή συλλογικού οργάνου για την

έκδοση της εν λόγω Νομαρχιακής απόφασης, αυτό μπορεί να

συγκροτηθεί σε εφαρμογή διατάξεων λειτουργίας των υπηρεσιών των

ΝΑ

 

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Εγκύκλιοι. Bookmark the permalink.

3 Responses to Τήρηση υγειονομικών διατάξεων για την διάθεση υγρών μη επικίνδυνων

 1. Ο/Η Αγορή Σβόλη λέει:

  Δημιουργικό, ενημερωτικό site χρήσιμο για όλους τους Επόπτες Δημόσιας Υγείας και όχι μόνο.Πολύ καλή η παρουσίαση των θεμάτων. Καλή συνέχεια
  Αγορή Σβόλη

 2. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΕΡΑΜΥΔΑΣ λέει:

  ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 13/2 ΚΑΙ ΩΡΑ 12:30 ΣΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Πανελλήνιου Σωματείου Ιδιωτικά Απασχολούμενων Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΣΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ: Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 48Β. Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ ΘΑ ΜΑΣ ΔΥΝΑΜΩΣΕΙ!

 3. Ο/Η Κώστας Τ. λέει:

  Τώρα με τον νόμο του Καλλικράτη που οι πολεοδομίες μεταφέρθηκαν στο Δήμο και από τις πρόσθετες αρμοδιότητες των δήμων δεν αναφέρεται πουθενά η άδεια διάθεσης υγρών αποβλήτων (υπεδαφίως) ενώ αντίθετα στο άρθρο 283 παρ.3 λέει οτι όσες αρμοδιότητες δεν αναφέρονται στο νόμο και τις είχαν οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις αυτές μεταφέρονται στην περιφέρεια, τί γίνεται; Θα δίνονται από τα τμήματα περιβάλλοντος και υδροοικονομίας ή σε επίπεδο δήμου από την αρμόδια ΔΕΥΑ; Είναι σοβαρό το θέμα ειδικά που αλλάζει τώρα όλο το θεσμικό πλαίσσιο με τα απόβλητα γενικότερα.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s