Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 – Αδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών


  • Ορισμοί (αμιγές, μικτό κατάστημα): (άρθ. 1)
  • Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας : (άρθ. 2)
  • Ειδικοί όροι υγιεινής : (άρθ. 3)
  • Αρμόδια όργανα Υγειονομικού ελέγχου – Κυρώσεις : (άρθ. 5)

Αριθμ. Υ1γ/ Γ.Π/9516 (4)

Aδειοδότηση καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον α.ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/5.9.1940), «Περί Υγει−

ονομικών Διατάξεων».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/2000/τ.Α΄),

«Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας».

3. Τον νόμο 3172/2003 (ΦΕΚ 197/6.8.2003/τ.Α΄), «Οργά−

νωση και εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών Δημόσιας

Υγείας και άλλες διατάξεις».

4. Τον νόμο 3370/2005 (ΦΕΚ 176/11.7.2005/τ.Α΄), «Οργά−

νωση και λειτουργία των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας

και λοιπές Διατάξεις».

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. υγειονομικής διάταξης

Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983) «Περί υγειονομικού

ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκα−

ταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος

καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και

λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τρο−

φίμων ή και ποτών».

6. Το υπ’ αριθμ. 133 π.δ. (ΦΕΚ 193/2.8.2005/τ.α.) «Πρου−

ποθέσεις άσκησης επαγγέλματος Κουρέα, Κομμωτή και

Τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός

επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών καθώς και όροι

ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων».

7. Toν Υγειονομικό Κανονισμό (ΦΕΚ 275/10.12.1938 τ.β.),

άρθρο 65 «Περί κουρείων και κομμωτηρίων».

8. Τον νόμο 3463/2006 (ΦΕΚ 114/8.6.2006, τ.Α΄), « Κύρω−

ση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».

9. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας

για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώ−

θηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98Α΄).

10. Την ανάγκη προσαρμογής της αναφερόμενης

Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983) υγειονομικής δι−

άταξης στα νέα δεδομένα.

11. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας

δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ−

πολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Oρισμοί

1. Τεχνίτης περιποίησης χεριών ή και ποδιών: είναι εκείνος

που παρέχει υπηρεσίες στην περιποίηση χεριών και ποδιών

(ονυχοπλαστική, προσθετική νυχιών, άλλες τεχνικές κ.λ.π).

2. Αμιγές κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών

είναι: το κατάστημα, εντός του οποίου παρέχονται μόνο

οι υπηρεσίες όπως αυτές ορίζονται στην παράγραφο 1

του παρόντος άρθρου.

3. Μικτό κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών,

είναι: το κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών

της παραγράφου 2 του παρόντος, που θα λειτουργεί

μαζί με κομμωτήρια – κουρεία, καταστήματα εμπορίας

ειδών καλλυντικών, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες

αδυνατίσματος − διαιτητικές μονάδες, ξενοδοχεία και

θαλασσοπλοούντα πλοία.

Άρθρο 2

Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας

1. Για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων πε−

ριποίησης χεριών και ποδιών των παραγράφων 2 και 3

του άρθρου 1, απαιτείται άδεια λειτουργίας την οποία

χορηγεί ο οικείος Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού με σύμφωνη

γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας. Η διαδι−

κασία για τη χορήγηση της ανωτέρω αδείας ακολουθεί

τους γενικούς όρους ίδρυσης και λειτουργίας για τα

καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος της υγειο−

νομικής διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β./24.9.1983

όπως αυτή κάθε φορά ισχύει, πέραν των δραστηριο−

τήτων οι οποίες αδειοδοτούνται από άλλες αρμόδιες

αρχές σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

2. Για τους υγειονομικούς όρους και γενικότερα για

τις προυποθέσεις λειτουργίας των καταστημάτων πε−

ριποίησης χεριών ή και ποδιών εφαρμόζονται τα προ−

βλεπόμενα στο άρθρο 65 του εν ισχύ Υγειονομικού

Κανονισμού σε συνδυασμό με τις εκάστοτε ισχύουσες

άλλες υγειονομικές διατάξεις του Υπουργείου Υγείας

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

3. Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων πε−

ριποίησης χεριών ή και ποδιών χορηγείται στους κατό−

χους της αντίστοιχης άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Επίσης άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε

φυσικό πρόσωπο μη κάτοχο άδειας άσκησης επαγγέλ−

ματος ή σε νομικό πρόσωπο, υπό την προυπόθεση ότι το

φυσικό ή νομικό αυτό πρόσωπο διαθέτει κατάστημα που

είναι στελεχωμένο από προσωπικό με επαγγελματική

άδεια, αντίστοιχη προς το είδος του καταστήματος για

το οποίο ζητείται η άδεια και το οποίο θα απασχολείται

στο κατάστημα καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας του.

Για την χορήγηση άδειας οι ενδιαφερόμενοι πρέπει

απαραιτήτως να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της

ηλικίας τους, ακόμη κι αν έχουν αποκτήσει άδεια άσκη−

σης του επαγγέλματος σε νεώτερη ηλικία.

4. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος

περιποίησης χεριών ή και ποδιών ισχύει αποκλειστικά

και μόνο για το σε συγκεκριμένο τόπο και χώρο κατά−

στημα για το οποίο έχει χορηγηθεί.

5. Σε περίπτωση μεταβίβασής της ισχύουν τα αναφε−

ρόμενα στο άρθρο 80 του Κώδικα Δήμου και Κοινοτή−

των (ΦΕΚ 114/8.6.2006 τ.α΄) καθώς και στην υγειονομική

απόφαση 10551/ΦΕΚ 246/26−2007 τ.β. «Απλούστευση

διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας

καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και

καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασ−

σοπλοούντων πλοίων».

Άρθρο 3

Ειδικοί Όροι Υγιεινής

1. Το οίκημα θα είναι μόνιμης κατασκευής, θα πληρεί

τους όρους και τις προυποθέσεις του εκάστοτε εν ισχύ

Γ.Ο.Κ και θα είναι χαρακτηρισμένο από την αρμόδια

Πολεοδομική Υπηρεσία, ως χώρος κύριας χρήσης προο−

ριζόμενος για κατάστημα. Η καταλληλότητα του χώρου

θα αποδεικνύεται με θεώρηση από την αρμόδια πολεο−

δομική αρχή των σχεδιαγραμμάτων που κατατίθενται.

2. Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο ωφέλιμο εμβαδόν

15 τ.μ. για την ανάπτυξη των θέσεων εργασίας, ενώ ο

χώρος ανά θέση εργασίας ορίζεται στα 4 τ.μ. κατ’ ελά−

χιστον. Η απόσταση μεταξύ των θέσεων εργασίας θα

είναι 1 μέτρο τουλάχιστον. Να υπάρχει χώρος αναμονής

κατά τρόπο που να παρεμποδίζεται η οπτική επαφή με

το χώρο παροχής υπηρεσιών περιποίησης.

3. Το δάπεδο και οι επιφάνειες των τοίχων θα είναι

κατασκευασμένες από υλικά που θα επιτρέπουν τον

εύκολο καθαρισμός τους με υγρή μέθοδο.

4. Το κατάστημα θα διαθέτει ύδρευση από το δίκτυο

ύδρευσης και θα είναι συνδεδεμένο με το υπάρχον απο−

χετευτικό δίκτυο ή εν ελλείψει αυτού, με νόμιμο βόθρο.

5. Το κατάστημα θα διαθέτει τουλάχιστον ένα αποχω−

ρητήριο το οποίο θα πληρεί τους όρους και τις πρου−

ποθέσεις που προβλέπονται από το άρθρο 25 της Υγει−

ονομική Διάταξης Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983),

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τα χρησιμοποιούμενα εργαλεία ή θα είναι μιας

χρήσης και θα διατηρούνται απολύτως καθαρά εντός

κλειστών προθηκών ή θα αποστειρώνονται μετά από

κάθε χρήση σε ειδικό κλίβανο. Όσα δε, σκεύη ή εργαλεία

δεν μπορούν να αποστειρωθούν θα καθαρίζονται με

απορρυπαντικό και νερό και στη συνέχεια θα απολυμαί−

νονται με προιόντα εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Επίσης

τα χρησιμοποιούμενα υλικά περιποίησης όπως κρέμες,

βερνίκια νυχιών, κ.λ.π θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα

από τον Ε.Ο.Φ.

7. Για κάθε πελάτη θα χρησιμοποιείται καθαρή πε−

τσέτα ή πετσέτα μιας χρήσης. Οι καθαρές πετσέτες θα

φυλάσσονται εντός κλειστών προθηκών και σε διαφορε−

τικό χώρο από τις χρησιμοποιημένες – ακάθαρτες.

8. Οι εργαζόμενοι στο ανωτέρω κατάστημα πρέπει να

είναι υγιείς και να διαθέτουν ατομικά βιβλιάρια Υγείας

σύμφωνα με το άρθρο 14 της υγειονομικής διάταξης Α1β

8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.Β΄/24.9.1983), όπως ισχύει.

9. Στην περίπτωση λειτουργίας μικτού καταστήμα−

τος (πλην κομμωτηρίων, κουρείων) τότε απαιτούνται

4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, για την περίπτωση παροχής

υπηρεσιών περιποίησης χεριών ή και ποδιών, σε μόνιμο

διαχωρισμένο χώρο από το υπόλοιπο κατάστημα. Οι δε

χώροι υγιεινής και ο χώρος απολύμανσης θα προορί−

ζονται μόνο για το εν λόγω κατάστημα.

10. Απαραίτητη η ύπαρξη ελάχιστου εξοπλισμού και

υλικού Πρώτων Βοηθειών τα οποία, θα καθορίζει εγκύ−

κλιος της Γεν. Δ/νσης Δημόσιας Υγείας.

Άρθρο 4

Μεταβατικές διατάξεις

Τα ήδη λειτουργούντα καταστήματα υποχρεούνται να

συμμορφωθούν προς τα ανωτέρω το αργότερο εντός

έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσης

υγειονομικής διάταξης.

Άρθρο 5

Αρμόδια όργανα Υγειονομικού ελέγχου − Κυρώσεις

Η ευθύνη της εφαρμογής της παρούσης ανατίθεται

σύμφωνα με το άρθρο 4 της υγειονομικής διάταξης Α1β

8577/1983 (ΦΕΚ 526/τ.β./24.9.1983), όπως αυτή ισχύει.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με

το άρθρο 3 του α.ν. 2520/40 (ΦΕΚ 237/τ.α./5.9.1940), όπως

έχει αντικατασταθεί με το ν. 290/1943 (ΦΕΚ 185/τ.α) που

κυρώθηκε με την 303/46 Π.Υ.Σ.

Άρθρο 6

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την

Δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 22 Ιανουαρίου 2009  

 

Advertisements

About Αντώνης Παπαδάκης

Αντώνιος Παπαδάκης Υγιεινολόγος M.Sc., M.Sc., Ph.D.c. Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας Ιστολόγιο: Περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία
Gallery | This entry was posted in Νομοθεσία. Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.