ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) ΑΡΘΡΟ 4


ΑΡΘΡΟ 4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που ανήκουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν πρέπει να έχουν αποδεικτικό υποβολής γνωστοποίησης, από τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές , σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός των κέντρων διασκέδασης για τα οποία απαιτείται αδειοδότηση.
Όπου στην παρούσα αναφέρεται ο όρος γνωστοποίηση, νοείται η γνωστοποίηση του ν. 4442/2016 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων