ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) ΑΡΘΡΟ 19


ΑΡΘΡΟ 19 ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δεκαπέντε μέρες από την δημοσίευση της , στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως