ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) ΑΡΘΡΟ 18


ΑΡΘΡΟ 18
ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Από την ημέρα ενάρξεως ισχύος της παρούσας καταργούνται:

1. Η Υ1γ/ΓΠ.οικ96967/2012 (ΦΕΚ2718/Β/08-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων & ποτών και άλλες Διατάξεις» και η διόρθωση σφάλματος αυτής (ΦΕΚ
3007 τ. Β΄/2012).

2. Κάθε άλλη Διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.