ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) ΑΡΘΡΟ 15


ΑΡΘΡΟ 15 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το Υπουργείο Υγείας είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό υγειονομικών όρων ίδρυσης και λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος (όπως αναλυτικά περιγράφονται στο άρθρο 3 της παρούσας), των μέτρων υγειονομικού ελέγχου και αποστέλλει οδηγίες στις Διευθύνσεις ή Τμήματα υγειονομικού ελέγχου & Περιβαλλοντικής Υγιεινής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας.
Κατά τους υγειονομικούς ελέγχους λαμβάνονται υπόψη οι απαιτήσεις της παρούσας, ειδικότερη νομοθεσία και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές καθοδηγούν και συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις πριν ή κατά τη διάρκεια του
ελέγχου προκειμένου να εφαρμόζουν τις απαιτήσεις της παρούσας διάταξης και να συμμορφώνονται με αυτές.

Η απόφαση για τη διενέργεια του ελέγχου θα πρέπει να γίνεται με τρόπο που λαμβάνει υπόψη την εκτίμηση κινδύνου όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 5 έτσι ώστε οι έλεγχοι να επικεντρώνονται πρωτίστως σε επιχειρήσεις υψηλού κινδύνου και κατ’ αναλογία σε επιχειρήσεις μεσαίου και χαμηλού κινδύνου.

Στην περίπτωση ύπαρξης καταγγελιών, η Υγειονομική Υπηρεσία διαχειρίζεται τις καταγγελίες σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης καταγγελιών, όπου υπάρχει, και στην περίπτωση που ελλείπει ή μέχρι την κατάρτισή του, θα τις διαχειρίζεται κατά περίπτωση αξιολογώντας ανάλογα το περιεχόμενό τους, την επίπτωση στην δημόσια υγεία, την ύπαρξη προηγούμενων καταγγελιών κλπ.

Για ενδεχόμενες αποκλίσεις προτείνονται βελτιώσεις και καθορίζεται προθεσμία επανελέγχου. Στις περιπτώσεις μη συμμορφώσεων επιβάλλονται διοικητικές και ποινικές κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 16 της παρούσης.

 

Όσον αφορά τα τρόφιμα, λαμβάνεται υπόψη ο χαρακτηρισμός των τροφίμων σύμφωνα με το άρθρο 7 της παρούσης.
Οι παραβάσεις που αποτελούν κίνδυνο για τη Δημόσια Υγεία καθώς και η κατ’ εξακολούθηση μη συμμόρφωση της επιχείρησης σε συγκεκριμένη παράβαση, συνεπάγεται επιβολή των κυρώσεων και ακολουθεί ή σύνταξη έκθεσης ελέγχου, η οποία αποστέλλεται στην αρμόδια κατά τον νόμο Αρχή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις όπως περιγράφονται στο άρθρο 16 της παρούσης και στον επιχειρηματία.
Τα αποτελέσματα των υγειονομικών ελέγχων αποστέλλονται ανά έτος συγκεντρωτικά στην Δ/νση Δημόσιας

Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος : Οι επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες που με οποιοδήποτε τρόπο μπορεί να επηρεάσουν τη Δημόσια Υγεία και λειτουργούν ως αμιγείς ή μικτές με επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών ή άλλες επιχειρήσεις π.χ (κομμωτήρια, γυμναστήρια, κ.λ.π.)
Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως είναι τα κουρεία- κομμωτήρια, εργαστήρια περιποίησης χεριών-ποδιών, εργαστήρια δερματοστιξίας, γραφεία τελετών, ινστιτούτα αισθητικής, παιδότοποι, κ.λ.π. ορίζονται στο άρθρο 2 και πρέπει να τηρούν τους γενικούς όρους του άρθρου 5 καθώς και τις ειδικότερες διατάξεις αντίστοιχα όπως κάθε φορά ισχύουν.