ΑΡΘΡΟ 4 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ


Όλες  οι  επιχειρήσεις  τροφίμων  και  ποτών  που  ανήκουν  στο  πεδίο εφαρμογής της παρούσας Διάταξης αυτοτελείς ή συνυπάρχουσες με άλλες επιχειρήσεις υποχρεούνται να κατέχουν ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας της αρμόδιας  αρχής,  σύμφωνα  με  τις  διαδικασίες  της  κείμενης Νομοθεσίας.

Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

Προέγκριση ίδρυσης

Για τις Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών των Κατηγοριών που προβλέπεται προέγκριση, πριν τη χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης  ο ενδιαφερόμενος, στην αίτηση που υποβάλλει στο Δήμο αναφέρει, την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή του σύμφωνα με τη Νέα Υγειονομική Διάταξη και  για διευκόλυνση της αδειοδοτούσας Αρχής,  εντός παρενθέσεως, αναφέρει ειδικότερα τη δραστηριότητα της επιχείρησής του   σύμφωνα με την αντιστοίχηση του παραρτήματος 2 της ανωτέρω σχετικής Υγειονομικής Διάταξης (με την έννοια της γενικότερης περιγραφής της δραστηριότητας και όχι την πιστή αντιστοίχιση των άρθρων της Υ.Δ Α1β/8577/83) Π.χ Επιχείρηση Λιανικού και χονδρικού εμπορίου  Επιχείρηση Λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων  (Λιανική πώληση τροφίμων και πρατήριο ετοίμων φαγητών  κλπ)

Γνωμοδότηση για Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας

 1. Μετά την χορήγηση της προέγκρισης από το Δήμο και κατά τη διαδικασία της γνωμάτευσης για την  αδειοδότηση της επιχείρησης, και την  εφαρμογή της Νέας Υ.Δ με ενιαία πρακτική από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας δίνονται οι παρακάτω οδηγίες:

Στις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός, αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης  (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση μέχρι την έξοδο του προϊόντος) το οποίο να επαληθεύεται κατά τον έλεγχο και ο χώρος καθήμενων πελατών . Τα διαγράμματα ροής είναι αντίστοιχα με τις κατηγορίες και δραστηριότητες που συνυπάρχουν.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάση των αρχών HACCP.

Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις όπου απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστήματος HACCP θα πρέπει να είναι οι εξής:

 • οι επιχειρήσεις των άρθρων 11 και 12, της υπ.αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης.
 • ορισμένες επιχειρήσεις του άρθρου 13, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας (π.χ. σούπερ μάρκετ, μικτές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.)
 • από τις επιχειρήσεις του άρθρου 14, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης,  οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την παραγωγή πρόχειρων γευμάτων
 • τα αρτοποιεία
 • οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής.

Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή της μελέτης (HACCP) ως δικαιολογητικού για την αδειοδότηση. Όμως κατά τον έλεγχο της γνωμοδότησης από την Υγειονομική  Υπηρεσία θα ελέγχεται η συμμόρφωση στις αρχές του HACCP, η τήρηση των προαπαιτούμενων και τα αρχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί ούτως ή άλλως η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP.

Όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (εφόσον επιτρέπεται από την χρήση γης) μπορούν να λειτουργούν σαν μικτές όπως και να συνυπάρχουν με άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και η

αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Η αδειοδότηση αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

2. Η Υγειονομική Υπηρεσία μετά από αυτοψία γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά για την τήρηση των υγειονομικών όρων  και των όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων  σύμφωνα με την παρούσα και διαβιβάζει το φάκελο στην αδειοδοτούσα αρχή τηρώντας τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

3.Τα επισυναπτόμενα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα κατόψεων της επιχείρησης και τα διαγράμματα ροής που θα συνοδεύουν αυτά, σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της ΥΔ Υ1γ/96967/2012, θα υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

4. Σε θετική γνωμοδότηση η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.Στο έντυπο της άδειας  η αδειοδοτούσα αρχή αναγράφει την κατηγορία ή τις κατηγορίες την υποκατηγορία της επιχείρησης τροφίμων και ποτών και σε παρένθεση τις δραστηριότητες της επιχείρησης σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

6. Σε αρνητική γνωμοδότηση, αναγράφεται από την υγειονομική υπηρεσία, σε δύο αντίτυπα η αιτιολόγηση της άρνησης και η αδειοδοτούσα αρχή  επιδίδει το ένα στον ενδιαφερόμενο  για την περαιτέρω διαδικασία συμμόρφωσης  και υποβολής εκ νέου του φακέλου για την επανεξέτασή του. Η επανεξέταση διενεργείται αφ ενός στις περιπτώσεις που αυτό ζητείται από τον ενδιαφερόμενο, λόγω αμφισβήτησης των αιτιών αρνητικής γνωμοδότησης και αφ’ ετέρου στις περιπτώσεις, που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τις τυχόν υποδείξεις και βελτιώσεις.

7.Η άδεια είναι αορίστου χρόνου διατηρείται σε καλή κατάσταση και πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο.

8. Σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας  (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους) απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

9.Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού ή παρακείμενου χώρου για την  εξυπηρέτηση καθημένων πελατών γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αντικατάσταση της άδειας.

10.Η δυναμικότητα της επιχείρησης ως προς την εξυπηρέτηση καθημένων πελατών θα αναγράφεται συνολικά και θα προσδιορίζεται αναλυτικά για όλους τους χώρους (αίθουσα πελατών μέσα, υπαίθριος χώρος, κ.λ.π.).

11. Στην προσθήκη νέας δραστηριότητας της ίδιας κατηγορίας  σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις  γίνεται αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή. Η νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κοινοποιείται  στην Υγειονομική Υπηρεσία.

12.Σε περιπτώσεις αφαίρεσης δραστηριότητας δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας και καμία άλλη ενέργεια .αλλά νέο διάγραμμα ροής και τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης προς ενημέρωση των αρχών ελέγχου

13. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών  μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης, τα οποία τηρούνται με τα αρχικά εγκεκριμένα, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές .

14. Στις περιπτώσεις που επιχείρηση κλείνει για διάστημα πέραν του έτους απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και υποχρεούται  να  επιστρέφει την άδεια στην  αδειοδοτούσα αρχή εκτός των περιπτώσεων που για ανώτερη βία (πυρκαγιά , σεισμός, κ.λπ.) έμεινε κλειστή. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εξακολουθεί να ισχύει.

15. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκαν με την Α1β/8577/83 ΥΔ εξακολουθούν να ισχύουν, θα πρέπει όμως οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης να τηρούν τα αρχεία που προβλέπονται από την παρούσα και να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

28 Responses to ΑΡΘΡΟ 4 ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

 1. Ο/Η Isaia Milioka λέει:

  Προς τον γλυκύτατο και κατατοπιστικότακο κύριο Αντώνη Παπαδάκη.
  Κάποιες ερωτήσεις σχετικα με την ίδρυση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος θα μπορούσα να τις κάνω εδώ??

 2. Ο/Η Καλλιόπη Καλλόνη λέει:

  Θα ήθελα να μου λύσετε μια απορία….ο χώρος πρέπει να έχει άδεια υγιειονομικού ενδιαφέροντος ή (απλά) να πληρεί τις απαιτήσεις του HACCP?

 3. Χρειάζεται απαραίτητα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και αν ερμηνεύσουμε καλά την νέα υγειονομική διάταξη ένα από τα ελεγχόμενα κατά την αδειοδότηση είναι να τηρούνται οι αρχές του HACCP (όπου απαιτείται ).

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 4. Ο/Η Καλλιόπη Καλλόνη λέει:

  Ευχαριστώ!

 5. Ο/Η Καλλιόπη Καλλόνη λέει:

  Καλησπέρα σας!!Αν δεν κάνω λάθος επιβάλλεται από το Υγιειονομικό οι εργαζόμενοι σε χώρο υγιειονομικού ενδιαφέροντος να παρακολουθίσουν κάποια σεμινάρια….Πως μπορώ να μάθω που γίνονται αυτά?…για τους κατοίκους νησιών?

 6. Καλημέρα

  ναι όντως έτσι είναι η νομοθετική απαίτηση όμως επειδή στην επαρχία υπάρχει πρόβλημα μη ύπαρξης σεμιναρίων δόθηκε με εγκύκλιο από το Υπουργείο Υγείας παράταση .

  Επειδή υπάρχουν πολλές αναφορές από ιδιώτες υπευθύνους επιχειρήσεων τροφίμων και
  ποτών ότι, αδυνατούν να συμμετάσχουν σε σχετικά προγράμματα κατάρτισης,
  ειδικά στην επαρχία διότι δεν έχει γνωστοποιηθεί υλοποίηση ανάλογων
  προγραμμάτων και δεδομένου του γεγονότος ότι η διαδικασία εκπαίδευσης και η
  έκδοση του σχετικού πιστοποιητικού του ΕΦΕΤ, προϋποθέτει μεγάλο χρονικό
  διάστημα, δίδεται μεταβατικό στάδιο προσαρμογής έξι μηνών από την
  ημερομηνία έκδοσης της παρούσης.
  Παρακαλούμε, τις αρμόδιες αρχές για το ως άνω χρονικό διάστημα (6 μηνών), σε
  περίπτωση μη ύπαρξης του σχετικού πιστοποιητικού εκπαίδευσης να γίνεται δεκτή
  αίτηση δήλωση του ενδιαφερομένου με συνημμένη βεβαίωση του φορέα
  εκπαίδευσης, στην οποία να αναφέρεται το πρόγραμμα το οποίο πρόκειται να
  παρακολουθήσει σύμφωνα με την ΥΑ 14708/17-8-2007(ΦΕΚ 1616/τΒ/2007) ώστε
  να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης της επιχείρησης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη. Θέλουμε να λειτουργήσουμε μια επιχείρηση εστιατορίου σε ισόγειο κατάστημα 100τ.μ. Ο ιδιοκτήτης του μοναδικού υπερκείμενου διαμερίσματος, ενώ κατ’ αρχάς μας διαβεβαίωνε οτι θα δώσει την συγκατάθεση του, στην συνέχεια αναίρεσε και αρνείται. Υπάρχει τρόπος να ξεπεραστεί το πρόβλημα ή πρέπει να παρατήσουμε την προσπάθεια;

 8. Καλημέρα

  η διάταξη αναφέρει : Επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά
  οικημάτων, στα οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισμένων ειδών επιχειρήσεων
  τροφίμων και ποτών, εφόσον η εγκατάσταση στους χώρους τούτους δεν
  απαγορεύεται από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισμού, με
  υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τη σύμφωνη γνώμη της
  πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών.

  Θεωρώ πρέπει να διευκρινιστεί η περίπτωση σας μιας και δεν πρόκειται για πολυκατοικία

  Όμως υπάρχει και νομοθεσία του Υπουργείου εσωτερικών (των Δήμων δηλαδή που αναφέρει άλλα )

 9. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας.
  Επειδή ο Δήμος επικαλείται μόνο την ανωτέρω, απο σας αναφερόμενη διάταξη, και δεν δέχεται να παραλάβει την αίτηση μας για προέγκριση αδειοδότησης χωρίς την σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη του μοναδικού διαμερίσματος της οικοδομής μπορείτε παρακαλώ να μας γνωστοποιήσετε ποιος νόμος του υπ. Εσωτερικών είναι σχετικός με τις αδειοδοτήσεις καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος; Πού μπορούμε να απευθυνθούμε για να ζητήσουμε διευκρινήσεις για την περίπτωση μας;
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για την βοήθεια σας.

 10. Καλημέρα

  δυστυχώς είναι καθαρά θέμα Δήμου . Ο νόμος που αφορά την απλούστευση διαδικασιών αδειοδότησης Καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 αναφέρει :

  Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας, υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή
  της πολυκατοικίας, ή, εν ελλείψει, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή
  εργαστήριο, στην οποία θα φαίνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει, η πλειοψηφία των
  ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων,
  (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κ.λπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
  του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου.

  Η νέα υγειονομική διάταξη αναφέρει : Επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων, στα οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισμένων ειδών επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, εφόσον η εγκατάσταση στους χώρους τούτους δεν απαγορεύεται από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισμού, με υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας για τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των ιδιοκτητών, των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών.

 11. Ο/Η κατερινα νικελλη λέει:

  Καλημερα σας κ.Παπαδάκη,
  ενδιαφέρομαι για χωρο αποθηκευσης χονδρικου εμποριου τροφιμων ,μονο τυποποιημενων.
  Μπορειτε να μου πειτε αν ο χωρος χρειαζεται 2 τουαλετες?
  σας ευχαριστω πολυ
  Κατερινα

 12. Καλημέρα

  αν και η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει ελάχιστο αριθμό αποχωρητηρίων θεωρώ ότι για την επιχείρηση που λέτε δεν απαιτούνται 2 εκτός αν έχετε προσωπικό από 15 – 40 άτομα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 13. Ο/Η katerina stoikou λέει:

  καλησπέρα κ. Παπαδάκη
  ηθελα να ρωτήσω αν μια επιχείρηση με ψυκτικό θάλαμο για εμπορία ευπαθών ζωικών τροφίμων πρεπει η αδεια της να είναι από την περιφέρεια η το Δήμο ? Είναι αρκετή η άδεια για αποθήκη τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου που χορηγεί ο Δήμος?

 14. Καλημέρα

  η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας αδειοδοτεί σύμφωνα με την ισχύ των μηχανημάτων (πχ ψυκτικοί θάλαμοι ) . Επομένως είναι δικιά τους αρμοδιότητας αν απαλλάσσεται ή όχι μια επιχείρηση . Αν δεν απαιτείται αυτή η άδεια τότε η άδεια που χορηγεί ο Δήμος καλύπτει τον ιδιοκτήτη .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 15. Ο/Η Lybe λέει:

  καλησπέρα σας, θα παρακαλούσ αγια την βοήθεια σας στο εξής. Είμαστε μια καινούρια εξαγωγική εταιρεία αγροτκιών προιόντων και ενώ έχουμε κάνει έναρξη, η εφορία δεν δέχεται τους ΚΑΑΔ του χονδρικού εμπορίου που έχουμε και μας ζητάει άδεια λειτουργείας. Λόγω του ότι δεν έχουμε αποθήκες όλοι μας λένε ότι δεν χρειαζόμαστε άδεια αλλά απαλλαγή αυτής (νομαρχία, δήμος) . Που πρέπει να απευθυνθώ ώστε να πάρω την απαλλαγή της άδειας. Μόνο χονδρικό εμπόριο έχουμε σαν εργασία και διατηρούμε ένα γραφείο στην Αθήνα.
  Ευχαριστώ.
  Χαράλαμπος

 16. Καλησπέρα

  η εφορία έχει δικούς της ΚΑΔ και μόνο τώρα τελευταία απ΄όσο ακούω ζητάει προ εγκρίσεις (για άδεια η αλήθεια είναι πρώτη φορά ακούω ) . Πέρα από αυτό εσείς δεν θα αποθηκεύεται κάπου τα προϊόντα ??? μου ακούγεται αδύνατο κάτι τέτοιο μιας και κάπου πρέπει να τα αποθηκεύετε . Αν ναι τότε απαιτείται αδειοδότηση από το Δήμο και αν έχετε ψυκτικούς θαλάμους μεγάλης χωρητικότητας τότε την άδεια την χορηγεί η Δ/νση Ανάπτυξης .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 17. Ο/Η giannis λέει:

  Κ? ΑΝΤΩΝΗ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΓΩΡΑΖΩ ΜΕ ΤΙΜΟΛ ΓΛΥΚΑ ΦΡΕΣΚΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΑΡΑΓΚΕΛΙΑΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΙΣ ΕΚΤΕΛΩ ΜΕ Φ Ι Χ ΨΥΓΕΙΟ ΚΑΙ ΤΙΜΟΛ ΧΡΙΑΖΩΜΕ ΣΤΗΝ ΕΔΡΑ ΑΠΟΘΗΚ??? ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΧΩ ΕΙΔΟΙ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΕΡΙΣΕΥΟΥΝ η ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ!

 18. Καλημέρα

  κάθε επιχείρηση που ασχολείται με τρόφιμα ακόμα και αν είναι απλή διακίνηση απαιτείται να πληρεί υγειονομικές προδιαγραφές και να έχει τους κατάλληλους χώρους . Στις υποχρεώσεις αυτές υπάγονται και οι χώροι αποθήκευσης των προϊόντων .

 19. Ο/Η Ντάγκας χάρης λέει:

  καλησπέρα κυριε παπαδάκη, Μήπως γνωρίζετε σχετικά με τη νέα υγειονομική διάταξη ποια είδη επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών επιτρέπονται σε διαμερίσματα πολυκατοικιών? Ή εναλλακτικά σε ποιό φορέα μπορώ να απευθυνθώ και να μάθω?

 20. Καλημέρα
  Η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει σε διαμερίσματα την ανάπτυξη επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών

 21. Ο/Η Ντάγκας Χάρης λέει:

  Καλημέρα
  Σε περιπτώσεις που υπάρχει μια έδρα (γραφείο) μπορεί ο ενδιαφερόμενος να χρησιμοποιήσει μέρος του αποθηκευτικού χώρου ( εκμίσθωση κάποιων τετραγωνικών μέτρων) μιας άλλης επιχείρησης (αποθήκης τροφίμων)? Δεν αναφέρομαι στα logistics.

 22. Θεωρώ ότι με την νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο ( προσωπική μου άποψη )

 23. Ο/Η Μουχτουρης Θανασης λέει:

  καλημερα μπορειτε σας παρακαλω να μου πειτε τι γινεται στην περιπτωση που δεν διαθετω στεγασμενη αιθουσα σε καταστημα μαζικης εστιασης που θα λειτουργει μονο τη θερινη σεζον , μπορω να χρησιμοποιησω μονο τον υπαιθριο μου χωρο (στο παλαιο αρθρο 38 επιτρεποταν..τωρα?)

 24. ΚΑλημέρα

  δυστυχώς η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει κάτι αντίστοιχο

 25. Ο/Η Δημήτρης Ζένος λέει:

  καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το blog και τη βοήθεια που προσφέρετε.
  Έχω μερικές ερωτήσεις σχετικές με Λειτουργία & ίδρυση Επιχείρησης (Υγειονομικού Ενδιαφέροντος).
  – Αν ο προς ενοικίαση χώρος δεν έχει φιλοξενήσει στο παρελθόν αντίστοιχου είδους επιχείρηση χρειαζόμαστε αλλαγή χρήσης από το μηδέν ή αρκεί μια βεβαίωση πολιτικού μηχανικού πως ο χώρος είναι κατάλληλος (αν γνωμοδοτήσει πως όντως είναι) για τη στέγαση τέτοιου είδους επιχείρησης?
  – Η νέα νομοθεσία επιτρέπει -από την υγειονομική πλευρά- τη συστέγαση στο ίδιο όνομα ιδιοκτήτη καφετέριας και βιβλιοπωλείου ή δισκάδικου ή καταστήματος εμπορίας μεταχειρισμένων ειδών (ρούχα, βιβλία, δίσκοι)?
  – Βάσει της νέας νομοθεσίας, μπορεί μια επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος να πουλά τσιγάρα σε ειδικά διαμορφωμένη γωνία με πωλητή φυσικό πρόσωπο-υπάλληλο ή εναλλακτικά με μηχάνημα (τσιγάρων)?
  Τέλος, κι επιδή επιχείρησα να κατεβάσω το αντίστοιχο αρχείο (pdf-word) με τη νέα ισχύουσα νομοθεσία και διαπίστωσα πως δε λειτουργεί μήπως την έχετε ανεβάσει κάπου και είναι διαθέσιμα όλα τα άρθρα?
  Σας ευχαριστώ θερμά

 26. Καλημέρα

  καταρχήν η συστέγαση πλέον επιτρέπεται . Για να λειτουργήσει χώρος υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει βεβαίωση κΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ από μηχανικό .
  Τέλος τα άρθρα υπάρχουν .. το συνολικό βιβλίο δεν υπάρχει πλέον online μιας και το παραχώρησα ΔΩΡΕΑΝ σε εκδοτική εταιρία που το διαθέτει Δωρεάν στις υγειονομικές Υπηρεσίες και χωρίς κόστος αλλά με συνδρομή ετήσια σε όποιον το επιθυμεί (www.oenet.gr)

 27. Ο/Η Δημήτρης Ζένος λέει:

  σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Δύο διευκρινίσεις μόνο αν δε σας είναι κόπος:
  – Αν επιτρέπεται η συστέγαση, τότε να υποθέσω πως η Υγειονομική Υπηρεσία δεν έχει θέμα αν πχ μια καφετέρια ή ένα μπαρ πουλά τσιγάρα είτε με κανονικό πωλητή (ως φυσική παρουσία) είτε με αυτόματο (μηχάνημα)? Υπάρχει υποχρέωση το μέρος των τσιγάρων να είναι μακρύτερα από τη μπάρα με τα ποτά για παράδειγμα? Ή να είναι «περιχαρακωμένο» κλπ?
  – Στα της Κύριας Χρήσης, μια βεβαίωση από μηχανικό αρκεί κι εν πολλοίς αντικαθιστά ολόκληρη τη διαδικασία αλλαγής χρήσης με χώρους στάθμευσης κλπ?
  Ξανά θερμές ευχαριστίες

 28. Καλημέρα

  με τα τσιγάρα έχουμε θέμα μιας και πρόσφατα με την Εφαρμογή Γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων: αποφαίνεται ότι οι περιορισμοί του νόμου 3730/2008 στα σημεία πώλησης των καπνοβιομηχανικών προϊόντων δεν έχουν καταργηθεί από τις διατάξεις του νόμου 3919/2011. Εξαίρεση αποτελούν οι διατάξεις του νόμου 4093/ 2012 όπου επιτρέπεται η πώληση προϊόντων καπνού στις υπεραγορές τροφίμων σε κλειστές προθήκες εντός του καταστήματος μετά τα ταμεία.
  Τέλος άλλο πράγμα είναι η βεβαίωση κύριας χρήσης από τον Μηχανικό και άλλο η αλλαγή χρήσης που αν γνωρίζω σωστά γίνεται μόνο από την Πολεοδομία .

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.