ΑΡΘΡΟ 17 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ


Η λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών που δεν διαθέτουν  την προβλεπόμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,  ή δεν συμμορφώνονται με τις  απαιτήσεις της παρούσας, συμπεριλαμβανομένης της άρνησης ή της παρεμπόδισης ελέγχου, της υποτροπής σε μη συμμόρφωση, συνεπάγεται  ποινικές και διοικητικές κυρώσεις μεταξύ των οποίων και η σφράγιση της εν λόγω επιχείρησης από την αδειοδοτούσα αρχή .

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών ανακαλείται από την αδειοδοτούσα αρχή ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας,  προσωρινά και σε περίπτωση υποτροπής οριστικά

Η ανακληθείσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας επαναχορηγείται στις περιπτώσεις συμμόρφωσης της επιχείρησης ύστερα από εισήγηση της υγειονομικής υπηρεσίας.

Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται, ανάλογα με τη φύση του αδικήματος, διοικητικές κυρώσεις και χρηματικά πρόστιμα σύμφωνα με το Νόμο 4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/2-11-2011) άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4075/2012(ΦΕΚ89/τΑ/11-4-2012), άρθρο 58.

4025/2011(ΦΕΚ228/τΑ/2-11-2011) Άρθρο 43. Έκδοση υγειονομικών διατάξεων

1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιακές μολύνσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι της υγειονομικής διάταξης δεν αντίκεινται σε όρους εκδοθείσας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και εν γένει εκδοθεισών αδειών από άλλα αρμόδια όργανα. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως προσδιορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

2. Οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και μετά από γνώμη του ΕΣΥΔΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΚΕΣΥ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά ελεγκτικά όργανα.

3. Ως αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα για την εφαρμογή των υγειονομικών διατάξεων ορίζονται οι υγειονομικοί υπάλληλοι (Ιατροί Δημόσιας Υγείας, Ιατροί άλλων ειδικοτήτων, Υγιεινολόγοι Μηχανικοί και Υγιεινολόγοι Επόπτες Δημόσιας Υγείας) της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Νοσοκομείων, των Κέντρων Υγείας, του ΣΕΥΥΠ, του ΕΟΦ, του ΕΦΕΤ, καθώς και υπάλληλοι άλλων κρατικών φορέων (Υπηρεσιών Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνιατρικής, Εμπορίου, EOT, Αστυνομικών και Λιμενικών Αρχών, Δημοτικής Αστυνομίας κ.λπ.).

4. Οι υγειονομικές διατάξεις μπορεί να έχουν πανελλήνιο ή τοπικό χαρακτήρα, μόνιμο ή προσωρινό, οπότε αναγράφεται και ο χρόνος ισχύος τους. Οι υγειονομικές διατάξεις καταργούνται ή τροποποιούνται με νέα υγειονομική διάταξη ή, όταν παρέλθει η οριζόμενη σε αυτές χρονική διάρκεια, καταργούνται χωρίς άλλη διαδικασία. Εκδίδονται ανεξάρτητα αρμοδιότητας άλλου δημόσιου φορέα, δημοσιεύονται στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και εκτελούνται άμεσα.

6. Σε περιπτώσεις έκδοσης τοπικών υγειονομικών διατάξεων από τις Περιφέρειες, θα πρέπει αυτές πριν από τη δημοσίευσή τους να υποβάλλονται στον Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο οποίος μπορεί να τις τροποποιεί ή να τις καταργεί.

7. Οι παραβάσεις των υγειονομικών διατάξεων βεβαιώνονται από τα υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα, με τη σύνταξη εκθέσεως υγειονομικής επιθεωρήσεως.

8. Στο πλαίσιο εφαρμογής της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος από το οποίο μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή.

9. Οποιος δεν συμμορφώνεται με τα μέτρα που προβλέπονται από τις υγειονομικές αποφάσεις που κάθε φορά εκδίδονται ή παραβιάζει ή παρεμποδίζει την εφαρμογή τους τιμωρείται, αν με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση απασχολεί μέχρι 10 εργαζόμενους, με φυλάκιση μέχρι τριών (3) μηνών ή με πρόστιμο μέχρι 3.000 ευρώ. Αν απασχολεί από 11 έως 100 εργαζόμενους με φυλάκιση έως ενός (1) έτους και χρηματική ποινή 5.000 έως 50.000 ευρώ. Αν απασχολεί από 101 και πάνω εργαζόμενους τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο (2) ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 έως 100.000 ευρώ. Σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από 51 εργαζομένους, οι οποίες πραγματοποιούν ιδιαίτερα σοβαρές παραβάσεις που συνεπάγονται μόλυνση μεγάλης έκτασης, ιδίως δε αν οι παραβάσεις ενεργούνται κατ’ επάγγελμα, τιμωρούνται με φυλάκιση και χρηματική ποινή μέχρι 200.000 ευρώ. Οι ποινές είναι άμεσα εκτελεστές. Ενδικα μέσα επιτρέπονται κατά το νόμο. Με αποφάσεις του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζονται εκάστοτε ο τρόπος είσπραξης των οφειλών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

10. Διατηρούνται οι διατάξεις του α.ν. 2520/1940, όπως τροποποιημένος ισχύει, εκτός από τη διάταξη του άρθρου 2 παρ. 3 εδάφιο Β’ του ίδιου νόμου που καταργείται. Επίσης διατηρείται το άρθρο 20 του ν. 3172/2003, όπως τροποποιημένο ισχύει.

11. Οι παράγραφοι 2, 9 και 10 δεν εφαρμόζονται στον επίσημο έλεγχο των επιχειρήσεων τροφίμων, ο οποίος διέπεται από τις αντίστοιχες διατάξεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί τροφίμων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

4075/2012(ΦΕΚ89/τΑ/11-4-2012) ΑΡΘΡΟ 58

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (Α΄228) τροποποιείται ως εξής:

«2. Οι υγειονομικές διατάξεις εκδίδονται μετά από αιτιολογημένη εισήγηση των Κεντρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή μετά από γνώμη του ΕΣΥΔΥ ή του ΚΕΣΥ ή του ΚΕΕΛΠΝΟ ή του ΟΚΑΝΑ ή του ΕΟΦ ή του ΕΦΕΤ ή των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Περιφερειών, η εκτέλεση των οποίων ανατίθεται στα αρμόδια υγειονομικά – ελεγκτικά όργανα.»

2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής:

«1. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης εκδίδει υγειονομικές διατάξεις με άμεσα εκτελεστό χαρακτήρα για την προστασία της δημόσιας υγείας για θέματα που αφορούν στην υγιεινή και καθαριότητα καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, νοσοκομείων, ιδιωτικών κλινικών και εν γένει νοσηλευτικών ιδρυμάτων, καθώς και για την αντιμετώπιση κινδύνου προερχόμενου από μεταδοτικά νοσήματα ή μικροβιολογικές μολύνσεις. Ρητά ορίζεται πως η αρμοδιότητα έκδοσης υγειονομικών διατάξεων δεν υπεισέρχεται και δεν αφορά τη διαδικασία αδειοδότησης των ανωτέρω φορέων, όπως αυτό προσδιορίζεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.»

3. Η παράγραφος 8 του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228) τροποποιείται ως εξής:

«8. Ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή ο Περιφερειάρχης, μετά από προηγούμενη αιτιολογημένη γνωμοδότηση-εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας ή των κατά περίπτωση αρμόδιων φορέων, μπορεί να απαγορεύσει τη λειτουργία, πρόσκαιρα ή οριστικά, κάθε επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέρο­ντος ή την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας ή επιτηδεύματος, καθώς και τη χρήση οικίας ή άλλου χώρου που χρησιμοποιείται για διαβίωση αν μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Οι ως άνω επιχειρήσεις, οικίες και χώροι, κλείνουν υποχρεωτικά χωρίς άλλες διατυπώσεις και σφραγίζονται από την αρμόδια αστυνομική αρχή. Κατ΄ εξαίρεση για κλείσιμο επιχειρήσεων που έχουν λάβει άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθώς και για αναστολή της άδειάς τους πάνω από τριάντα (30) ημέρες απαιτείται κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.»

4. Στο τέλος του άρθρου 43 του Ν. 4025/2011 (Α΄ 228) προστίθεται παράγραφος 12 ως εξής:

«12. 0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β΄ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ΄ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ, εκτός αν από άλλες διατάξεις τιμωρούνται βαρύτερα. Από τη δημοσίευση του παρόντος καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 31 παρ. 2 του Ν. 3904/2010 (Α΄ 218).»

5. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 10 του άρθρου 53 του Ν. 4021/2011 (Α΄ 218) προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Ειδικά, τα εισπραχθέντα ποσά του Ε.Ε.Τ.Η.Δ.Ε. μηνός Μαρτίου 2012 δύνανται να αποδοθούν, από τη ΔΕΗ και τους εναλλακτικούς προμηθευτές ηλεκτρικού ρεύματος, μέχρι την 30ή Ιουνίου 2012. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον γίνει χρήση της παράτασης, δεν εφαρμόζεται η παρακράτηση του ποσοστού 0,25% από τις εισπράξεις, που ορίζεται στην παράγραφο αυτή. Οι αναλυτικές καταστάσεις θα αποστέλλονται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων μέχρι την 12η Απριλίου 2012.»

(3)

6. α) Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του Ν. 3808/2009 (Α΄ 227) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στην περίπτωση των φορέων των υποπεριπτώσεων ββ΄ και γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του Ν.2322/1995 (Α΄ 143), των οποίων οι εγγυημένες από το Ελληνικό Δημόσιο οφειλές ανέρχονται σε ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 20% των συνολικών υποχρεώσεών τους, επί αιτήματος συμφωνίας με το Δημόσιο, κατά τις διατάξεις του 6ου και του 7ου Κεφαλαίου του Ν. 3588/2007, όπως ισχύει, αρμόδιο για τη γνωμοδότηση προς τον Υπουργό Οικονομικών είναι το Συμβούλιο Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου, μετά από γνώμη της αρμόδιας για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών.»

β) Στο τέλος της παραγράφου 4 του άρθρου 1 του Ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 15 του Ν. 2469/1997 (Α΄ 38), προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Παραίτηση του Ελληνικού Δημοσίου από την ένσταση της διζήσεως, με την απόφαση αυτή, επιτρέπεται μόνο μετά από σύμφωνη γνώμη του Συμβουλίου Διαχείρισης και Αξιολόγησης της εγγυητικής ευθύνης του Ελληνικού Δημοσίου.»

γ) Στην παράγραφο 3 του άρθρου 11 του Ν. 2322/1995 (Α΄ 143), όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο ως εξής:

«Προς εφαρμογή της διάταξης του προηγούμενου εδαφίου με ενέργειες των Δ.Ο.Υ. η πλήρης υποκατάσταση του Ελληνικού Δημοσίου επέρχεται αφ΄ ενός αυτοδίκαια από το νόμο για το εγγυημένο τμήμα των οφειλών που βεβαιώνεται στις Δ.Ο.Υ. και αφ΄ ετέρου με έγγραφη συμβατική εκχώρηση στο Ελληνικό Δημόσιο, από τις τράπεζες, όλων των δικαιωμάτων τους που απορρέουν από τις δανειακές συμβάσεις, με σκοπό την επιδίωξη της είσπραξης αποκλειστικά από τις Δ.Ο.Υ..

Οι Δ.Ο.Υ. που πραγματοποιούν εισπράξεις με χρησιμοποίηση των ασφαλειών των τραπεζών υποχρεούνται να αποδίδουν τα ποσά που αναλογούν στις δανείστριες τράπεζες για το μη εγγυημένο τμήμα των ανεξόφλητων απαιτήσεών τους με βάση τα στοιχεία της βεβαιώσας υπηρεσίας του Γ.Λ.Κ.. »

(1)

7. Στο άρθρο 2 του Ν. 3965/2011 (Α΄ 113 ) προστίθεται παράγραφος 6, ως εξής:

«6. Μέχρι τη σύσταση της ανωνύμου εταιρείας του άρθρου 3 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου, επιτρέπεται στο Ταμείο να χορηγεί από το δεσμευμένο τομέα του δάνεια προς νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και ανώνυμες εταιρείες κοινωφελούς χαρακτήρα, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου αυτού, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του Π.Δ. 256/1984 (Α΄101).»

8. α. Το Ελληνικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές στη Δ.Ε.Η. έναντι των ληξιπρόθεσμων οφειλών ή και λοιπών οφειλών της τρέχουσας χρήσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζονται με την παράγραφο 2 του άρθρου 1Β του Ν. 2362/1995, προς τη Δ.Ε.Η. και μέχρι την εξόφλησή τους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται ή συμψηφίζονται κατά το μέρος και το χρόνο εξόφλησης των οφειλών αυτών.

β. Το συνολικό ύψος των κατά την προηγούμενη υποπαράγραφο οφειλών, προκειμένου να προσδιοριστεί το ύψος των χρηματικών προκαταβολών, βεβαιώνεται είτε με επίσημα έγγραφα των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης είτε με επίσημα έγγραφα της Δ.Ε.Η. προς τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης είτε με θεωρημένα αντίγραφα των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων των αρμόδιων δικαστηρίων.

9. Στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 (Ε.Σ.Π.Α.) και ιδίως στις συγχρηματοδοτούμενες πράξεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, η παροχή υπηρεσιών από εκπαιδευτικούς και δημοσίους υπαλλήλους προς όλους ανεξαιρέτως τους φορείς υλοποίησης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων γίνεται κατά τους όρους του άρθρου 31 του Ν. 3528/2007 (Α΄ 26), ως ιδιωτικό έργο. Οι διατάξεις των παραγράφων 1 έως 5 του άρθρου 55 του Ν. 3966/2011 (Α΄ 118), όπως και οι εκδοθείσες κατ΄ εξουσιοδότηση αυτών διοικητικές πράξεις καταργούνται αναδρομικά από το χρόνο ισχύος τους.

α) Στο εδάφιο α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 , όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 10 του άρθρου 19 του προσφάτως ψηφισθέντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση – Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», μετά τη λέξη «Εσωτερικών» διαγράφεται η λέξη «και», τίθεται κόμμα και μετά τις λέξεις «Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» προστίθενται οι λέξεις «και Προστασίας του Πολίτη».

β) Το εδάφιο β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 131 του Π.Δ. 96/2007 , όπως ισχύει, διαγράφεται.

Σε λίαν εξαιρετικές περιπτώσεις, αν από πλήρως αιτιολογημένη γνωμοδότηση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής, ή εν ελλείψει, της Υγειονομικής Υπηρεσίας προκύπτει ότι από τη λειτουργία επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία, ο Περιφερειάρχης εκδίδει απόφαση για την προσωρινή απαγόρευση της λειτουργίας της ανωτέρω επιχείρησης η οποία εκτελείται αμέσως από την αδειοδοτούσα αρχή και ταυτόχρονα κινεί την περιγραφόμενη στην προηγούμενη παράγραφο διαδικασία, μετά την ολοκλήρωση της οποίας αποφασίζει για την οριστική ή την προσωρινή, για ορισμένο χρόνο, απαγόρευση της λειτουργίας της.

Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

Ανάκληση-Σφράγιση(Προσωρινή-οριστική)-Τροποποίηση των όρων λειτουργίας.

Η παράβαση των όρων και προϋποθέσεων της νέας ΥΔ διαπιστώνεται από την υγειονομική υπηρεσία η οποία ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο για συμμόρφωση του, εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ενημερώνει τον αρμόδιο ΟΤΑ για ανάκληση της άδειας προσωρινά ή οριστικά  .

Σε περιπτώσεις που κινδυνεύει άμεσα η Δημόσια Υγεία εφαρμόζεται το άρθρο 17 της ΥΔ

12 Responses to ΑΡΘΡΟ 17 ΚΥΡΩΣΕΙΣ -ΠΡΟΣΤΙΜΑ

 1. Ο/Η maria λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ, ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΟΙ ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΩΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ, ΔΙΟΤΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΑΦΕΣ ΑΝ ΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ Η ΜΟΝΟ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 2. Καλησπέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση …

  ο ορισμός αυτός δεν αφορά την υγειονομική Υπηρεσία η οποία τις όποιες ποινές (διοικητικές ή ποινικές ) τις εφαρμόζει στον ιδιοκτήτη του καταστήματος . Νομίζω ότι αφορά την Αστυνομία και την Δ/νση Εμπορίου οπότε θα σας απαντήσω λάθος μιας και δεν γνωρίζω τι αποσκοπεί αυτός ο ορισμός

 3. 20-01-2018
  ΕΧΩ ΕΝΑ ΣΥΓΚΑΤΟΙΚΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ (ΜΕΝΩ ΣΕ ΟΙΚΟΔΟΜΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΤΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΕΣΟΧΕΣ) ,ΔΗΛΑΔΗ Ο ΧΩΡΟΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΑΠΟ ΠΑΝΩ ΜΟΥ ΕΝΟΙΚΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΤΑΒΑΝΙ ΤΟΥ ΔΙΚΟΥ ΜΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΑΝ ΤΟ ΔΟΥΜΕ ΣΕ κΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΤΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙ.
  Ο -ΑΝΘΡΩΠΟΣ- ΛΟΙΠΟΝ ΕΒΑΛΕ ΠΕΛΛΕΤ ΚΑΥΣΤΗΡΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕ ΕΝΑ ΣΠΙΡΑΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΑΚΡΗ ΣΤΑ ΚΑΓΚΕΛΑ ΤΟΥ, ΤΟ ΕΒΓΑΛΕ ΚΑΙ ΔΕΚΑ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΙΟ ΕΞΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΔΗΛΑΔΗ ΕΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΜΕΝΑ, ΣΤΟΝ ΕΝΑΕΡΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΠΑΛΚΟΝΙΟΥ ΜΟΥ.
  ΟΛΟΣ Ο ΚΑΠΝΟΣ, ΟΛΗ Η ΜΑΥΡΙΛΑ ΤΩΝ ΚΑΜΜΕΝΩΝ ΠΕΛΛΕΤ, ΟΛΑ ΤΑ ΑΠΟΚΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΑΜΜΕΝΑ ΡΙΝΙΣΜΑΤΑ -ΦΛΕΓΟΝΤΑ- ΠΕΦΤΟΥΝ ΣΤΟ ΔΙΚΟ ΜΟΥ ΧΩΡΟ.
  ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΠΑΛΚΟΝΙ ΜΟΥ.ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΙΛΑ ΤΩΝ ΠΕΛΛΕΤ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΗ,ΕΙΝΑΙ ΛΙΠΑΡΗ,ΔΕΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΙ, ΛΕΚΙΑΖΕΙ.ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΕΒΑΨΑ ΚΑΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΞΑΝΑΒΑΨΩ.ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΙΑΣΤΟΥΜΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΖΗΤΩ ΝΟΜΙΜΗ ΛΥΣΗ
  Π Α Ρ Α Κ Α Λ Ω ΕΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΕΙΣΗ ΘΑ ΤΟΥ ΕΙΜΑΙ ΕΥΓΝΩΜΩΝ,

 4. Καλημέρα

  άποψή μου είναι ότι δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υγειονομικής Υπηρεσίας, αλλά της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας που ανήκετε και πρέπει να κάνετε έγγραφη αναφορά του προβλήματος που φαντάζομαι επιβαρύνει την υγεία σας. Επίσης πιθανά να είναι θέμα και της Πολεοδομίας μιας και πρόκειτε για αυθαίρετη κατασκευή

 5. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΤΩΡΑ ΚΙΟΛΑΣ ΓΙΑΤΙ ΕΠΕΙΓΗ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.
  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 6. Ο/Η Panos Panagiotou λέει:

  Ερωτηση ( συγνωμη που δεν βαζω τονους απλα εχει κολλησει το κουμπι.)
  Δουλευα σε καφετερια η οποια ειναι μες τη βρωμια απο σκονη,υγρασια ,μικροβια και υγειηνη κατα αποψη μου.σασ αναφερω καποια παραδειγματα. μεσα απο το μπαρ ειναι μεσα στη βρωμα. δλδ 1) τα πλακακια ειναι χαλασμενα,2) η μηχανη καφε εσπρεσσο ειναι πανω απο το μπαρ και απο κατω ο νιπτηρας.Οπου μεσα στο νιπτηρα ειναι ενας σωληνας καταβρωμικος που και καλα καταληγουν καποια νερα,εχει σιλικονι ο νιπτηρας που ειναι καταμαυρος απο τη βρωμια περιμετρικα και σε πολλα σημεια οπου πλενουμε τα χερια μας σε αυτον.απ κατω του νιπτηρα ειναι σωληνωσεις οπου και εκει μεσα ειναι μες στη βρωμια και εχουν και καπακια πλαστικα προς πωληση καφε στο χερι. 2) ο σωληνας απο το μικρο πλυντηριο ποτηριων που γενικα εχουν τα μπαρ καφε ειναι σπασμενος και φαινεται ενω δουλευεις απο μεσα απο το μπαρ και αυτος ο σωληνας βγαινει εξω απο τη καφετερια.ορατος ειναι μονο μεσα απο το μπαρ και πλυμμηριζει αν γεμισει με νερο., 3)οι τοιχοι πισω απο καποια ντουλαπια πρεπει να ειναι μες τη υγρασια, και η τουαλετα δεν εχει καν εξαερισμο ουτε παραθυρο και ουτε καν υγρο που ριχνουμε στη τουαλετα. το πατωμα ειναι χαλασμενο σε ολα τα σημεια της καφετεριας.4),και ο αερας εκει μέσα ειναι βρωμικος, Το μπαρ καφε αυτο βρισκεται στη Μαρινα της Λευκαδας των Ιονιων Νησων. Το έχει ενικοιάσει το μπαρ καφε αυτο το ζευγαρι που το έχει απο τη Μαρινα Λευκαδας.Εφόσον ειναι ενικοιασμενο απο το ζευγαρι αυτο,γινεται να γινει καταγγελια ??

 7. Καλημέρα

  καταγγελία μπορεί να κάνει όποιος έχει έννομο συμφέρον και αφορά τους ιδιοκτήτες της επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος μιας και η άδεια λειτουργίας(ή γνωστοποίηση) είναι ονομαστική.

 8. Ο/Η D Hourfi λέει:

  μενω σε μονοκατοικια στον πρωτο οροφο , τον απο κατω οροφο νοικιάζει ως αποθήκη ιδιοκτήτης εστατοριου.Το πρόβλημα μου είναι πως η βρωμιά είναι τεράστια δεν εχει κα΄νει ποτέ απολύμνση για κατσαριδες και έχει βρωμιές σε όλο τον χωρο που είναι ανοιχτός σαν μικρή αυλή από το ΄πίσω μέρος της οικίας μου. Αφενώς η βρωμιά αυτη ειναι επικύνδυνη για εμενα αφετέρου ο ανθρωπος αυτός εκεί μέσα αποθηκέυει πιάτα και κατσαρόλες για το εστιατόριο του.Που απευθυνομαι μακι αν μπορω για καταγγελία.

 9. Καλησπέρα,

  στην υγειονομική Υπηρεσία που ανήκει το κατάστημα (Περιφέρεια)

 10. Ο/Η AN TΑ λέει:

  Καλησπέρα! Εχω ενα γείτονα ο οποίος μαζεύει σαβούρα απο τα σκουπίδια και τη στοιβάζει εκτός απο το σπίτι του και στο διάδρομο της πολυκατοικίας. Επίσης εχει οικειοποιηθεί το χώρο της πρασιας και ενα αποθηκάριος που υπαρχει εκει, στο οποίο επίσης στοιβαζει σαβούρα. Επειδή ειναι και ψιλοκλεφτρονι και δεν θελω να μπλέξω, μπορω να κανω κατι ανώνυμα;

 11. Καλημέρα και συγγνώμη που δεν απάντησα ΑΜΕΣΑ .. ενημερώστε τη Δημοτική Αστυνομία αλλά και την υγειονομική τώρα για το ανώνυμο δεν γνωρίζω μιας και αν ο καταγγελλόμενος προσφύγει στον εισαγγελέα και ζητήσει τα στοιχεία του καταγγέλλοντος θα τα πάρει
  ίσως αν μαζεύατε υπογραφές ώστε να μην το πάρετε πάνω σας όλο το θέμα αφού σίγουρα αφορά και άλλους

 12. Ο/Η AN TΑ λέει:

  Σας ευχαριστω πολυ! Ήδη εχω προσεγγίσει κάποιους απο του άλλους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, ελπίζω να βγει κατι.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.