ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ


Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας περιλαμβάνονται όλοι οι τύποι επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώροι αναψυχής, οι οποίοι όμως δεν επιτρέπονται σε όλους τους χώρους, σύμφωνα με τις χρήσεις γης κάθε περιοχής. Για το λόγο αυτό ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει στην αίτησή του να αναφέρει τη γενική κατηγορία και σε παρένθεση τη δραστηριότητα σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοίχησης.

Για τις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή από τους ΟΤΑ όσον αφορά τις χρήσεις γης, ενδεχόμενοι περιορισμοί λειτουργίας από άλλες νομοθεσίες όπως  δεσμεύσεις του ΠΔ 180/89 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις « προσθήκη χώρου εκδηλώσεων σε επιχείρηση αναψυχής ή μαζικής εστίασης  ή προσθήκη Κέντρου Διασκέδασης σε επιχείρηση Μαζικής εστίασης κ.λ.π.»

Οι αδειοδοτούσες αρχές σ’ αυτές τις περιπτώσεις προς εξυπηρέτηση του πολίτη, εφόσον υπάρχουν τέτοιες δεσμεύσεις, να ενημερώνουν τον ενδιαφερόμενο ότι δεν είναι δυνατή η ικανοποίηση του αιτήματος του και να μη διαβιβάζουν το φάκελο για έλεγχο στην υγειονομική υπηρεσία ούτε να αντικαθιστούν την άδεια λόγω προσθήκης δραστηριότητας

Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12  της παρούσας στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται  όλοι  οι  τύποι  επιχειρήσεων  μαζικής  εστίασης  και  χώροι αναψυχής.

Η κατηγορία των  επιχειρήσεων μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής ταξινομείται ως ακολούθως:

Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

Οι  επιχειρήσεις  μαζικής  εστίασης  ταξινομούνται,  ανάλογα  με  τη δραστηριότητά τους ως ακολούθως:

1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης  παρασκευής  και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται  σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης  φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται  από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

2.  Επιχειρήσεις  μαζικής  εστίασης   παρασκευής   και  προσφοράς πλήρους γεύματος.

Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται  και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού,   σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός των γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 7 πρέπει

να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

Αίθουσα  πελατών

Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η δυναμικότητά τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Χώρο   ανάλογης παραλαβής  και  αποθήκευσης πρώτων  υλών  (ξηρή αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη) και ειδών συσκευασίας .

Χώρο επεξεργασίας,  μεριδοποίησης, διατήρησης ετοίμων φαγητών

Χώρο πλύσεως σκευών

Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Ο  αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό και με την ύπαρξη ή μη πλυντηρίου, ενώ απαιτείται και ένας ποδοκίνητος  νεροχύτης για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

Ο χώρος πλύσης σκευών να είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και των χρησιμοποιουμένων σκευών , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει:

Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές. Η παραλαβή και  η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με  τον Ε.Κ 852/2004, Κεφ. ΙΧ (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX

Διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα

1. Ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων δεν πρέπει να δέχεται καμία πρώτη ύλη ή συστατικό εκτός από ζώντα ζώα, ούτε κανένα άλλο υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη μεταποίηση προϊόντων, εάν είναι γνωστό, ή υπάρχουν βάσιμοι λόγοι υποψίας, ότι έχει προσβληθεί από παράσιτα, παθογόνους μικροοργανισμούς ή τοξικές, αποσυντεθειμένες ή ξένες ουσίες, σε τέτοιο βαθμό ώστε, ακόμη και μετά τις συνήθεις διαδικασίες διαλογής ή/και προπαρασκευής ή

μεταποίησης που εφαρμόζει ο υπεύθυνος επιχείρησης τροφίμων σύμφωνα με τους κανόνες της υγιεινής, να είναι και πάλι ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση.

2. Οι πρώτες ύλες και όλα τα συστατικά που αποθηκεύονται σε μια επιχείρηση τροφίμων πρέπει να διατηρούνται υπό κατάλληλες συνθήκες, ούτως ώστε να αποφεύγεται κάθε επιβλαβής αλλοίωση και να προφυλάσσονται από μολύνσεις.

3. Σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής, τα τρόφιμα πρέπει να προφυλάσσονται από κάθε μόλυνση η οποία ενδέχεται να τα καταστήσει ακατάλληλα για ανθρώπινη κατανάλωση, επιβλαβή για την υγεία ή μολυσμένα κατά τρόπο που δεν θα ήταν εύλογο να αναμένεται κατανάλωσή τους σε αυτή την κατάσταση.

4. Πρέπει να εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες για να διασφαλίζεται ότι ελέγχονται τα επιβλαβή ζώα. Πρέπει επίσης να υπάρχουν κατάλληλες διαδικασίες για να εμποδίζονται τα οικιακά ζώα να εισέρχονται σε χώρους όπου παρασκευάζονται, διακινούνται ή αποθηκεύονται τρόφιμα (ή, εάν το επιτρέπει η αρμόδια αρχή σε ειδικές περιπτώσεις, να εμποδίζεται η μόλυνση λόγω της εισόδου αυτής).

5. Οι πρώτες ύλες, τα συστατικά, τα ενδιάμεσα προϊόντα και τα τελικά προϊόντα, τα οποία ενδέχεται να προσφέρονται για την ανάπτυξη παθογόνων μικροοργανισμών ή το σχηματισμό τοξινών, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία που δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία. Η ψυκτική αλυσίδα δεν πρέπει να διακόπτεται. Εντούτοις, επιτρέπεται η παραμονή τροφίμων εκτός χώρων ελεγχόμενης θερμοκρασίας επί περιορισμένο χρονικό διάστημα, όταν αυτό επιβάλλεται για πρακτικούς λόγους χειρισμού, κατά την παρασκευή, τη μεταφορά, την αποθήκευση, την έκθεση και το σερβίρισμα των τροφίμων, υπό τον όρον ότι αυτό δεν συνεπάγεται κίνδυνο για την υγεία. Οι επιχειρήσεις τροφίμων που παρασκευάζουν, διακινούν και συσκευάζουν σε πρώτη συσκευασία μεταποιημένα τρόφιμα πρέπει να διαθέτουν κατάλληλες ευρύχωρες αίθουσες για την αποθήκευση των πρώτων υλών χωριστά από τις πρώτες ύλες και τα μεταποιημένα προϊόντα, και να διαθέτουν κατάλληλο ψυχόμενο χώρο αποθήκευσης.

6. Όταν τα τρόφιμα πρέπει να διατηρούνται ή να σερβίρονται σε χαμηλή θερμοκρασία, πρέπει να ψύχονται το συντομότερο δυνατό μετά το στάδιο θερμικής επεξεργασίας ή, εάν δεν γίνεται θερμική επεξεργασία, μετά το τελικό στάδιο παρασκευής, σε θερμοκρασία που να μην προκαλεί κινδύνους για την υγεία.

7. Η απόψυξη των τροφίμων πρέπει να πραγματοποιείται με τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών ή τον σχηματισμό τοξινών στα τρόφιμα. Κατά την απόψυξη, τα τρόφιμα πρέπει να υποβάλλονται σε θερμοκρασίες που δεν συνεπάγονται κίνδυνο στην υγεία. Όταν τα υγρά που παράγονται από τη διαδικασία απόψυξης ενδέχεται να συνιστούν κίνδυνο για την υγεία, πρέπει να αποστραγγίζονται

επαρκώς. Μετά την απόψυξή τους, ο χειρισμός των τροφίμων πρέπει να γίνεται με τρόπο που να περιορίζει στο ελάχιστο τον κίνδυνο ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών ή τον σχηματισμό τοξινών.

8. Οι επικίνδυνες ή/και μη εδώδιμες ουσίες, συμπεριλαμβανομένων των ζωοτροφών, πρέπει να φέρουν την κατάλληλη επισήμανση και να αποθηκεύονται σε χωριστά και ασφαλή δοχεία.

Ο χώρος επεξεργασίας – μεριδοποίησης και διατήρησης ετοίμων φαγητών (παρασκευαστήριο) για τις επιχειρήσεις προσφοράς πλήρους γεύματος θα πρέπει να είναι κατάλληλος και επαρκής, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Για τις επιχειρήσεις παρασκευής και προσφοράς πρόχειρων γευμάτων  καθώς και αναψυχής ο χώρος επεξεργασίας (παρασκευαστήριο) θα πρέπει να είναι κατάλληλο και επαρκή, ώστε να ανταποκρίνεται στη δυναμικότητα της επιχείρησης.

Ο χώρος αποθήκης να είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα αποθηκευόμενα είδη ώστε να αποφεύγεται  η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

3. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

Α. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του

ΕΚ 852/200  όρους

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές

1. Οι χώροι και οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετημένοι, σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.

2. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο:

α) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση κατάλληλου επιπέδου ατομικής υγιεινής (μεταξύ άλλων, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πλένουν και να στεγνώνουν τα χέρια τους και να εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες με υγιεινό τρόπο, καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)·

β) οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·

γ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον καθαρισμό και, όταν είναι αναγκαίο, την απολύμανση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας·

δ) όταν καθαρίζονται τρόφιμα στο πλαίσιο των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να γίνεται ο καθαρισμός υπό συνθήκες υγιεινής·

ε) πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού·

στ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για την υγιεινή αποθήκευση και διάθεση των επικίνδυνων ή/και μη βρώσιμων στερεών ή υγρών ουσιών και αποβλήτων·

ζ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών·

η) τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος μόλυνσης.

και επιπρόσθετα:

Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις  αδειοδοτούσες  αρχές  (Δήμοι,  Λιμενικές  αρχές  κ.λπ.)  σύμφωνα  με  την ισχύουσα Νομοθεσία.

Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται  η  υγιεινή  και  ασφάλεια  των  παρασκευαζόμενων  και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

Η κατασκευή θα είναι  από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε  να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια  των  τροφίμων  και  να  παρεμποδίζεται  η  αερόφερτη  επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.

Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός   στο σύνολό του.

Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης.  Πρέπει  να  υπάρχει  επαρκής  παροχή   νερού  για  ανθρώπινη κατανάλωση  και  δεξαμενή  συγκέντρωσης  υγρών  αποβλήτων  αποκομιδή

στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες  ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις

κατάλληλες  διαστάσεις,  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η  ασφαλής  παραγωγή  και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία.  Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται  τα  προσφερόμενα  είδη  (π.χ.  παγωτό,  μαλλί  της  γριάς, λουκάνικα,  κ.λπ.)  ώστε  να  ελέγχεται  η  διασφάλιση  των  συνθηκών παρασκευής  και  προσφοράς  σύμφωνα  με  την  αρχική  γνωμοδότηση  της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

Β. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΩΔΩΝ ΠΟΤΩΝ

1.Επιχειρήσεις Αναψυχής

Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής  (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια  και τα όμοια).

Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.

2.Κέντρα Διασκέδασης.

Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α-ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).

Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γίνεται χρήση  μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος , με μεγίστη Α-ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db.

Στα Κέντρα Διασκέδασης,  ανεξαρτήτου δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται με γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων και κινηματογράφων,  ή άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.

Όσον αφορά τη μουσική εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης (ΥΔ) Α5/3010(ΦΕΚ 593/τβ/2-10-1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρήση μουσικής δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής (στον αρμόδιο ΟΤΑ) να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.

Στην περίπτωση που  διαθέτουν και επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν  τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων.

Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α-ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την προαναφερόμενη υγειονομική διάταξη (ΥΔ).

Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης και τα δύο επιστρέφονται  στο Δήμο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες.

Οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Με τη νέα ΥΔ πλέον για τη χορήγηση  άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα της επιχείρησης α) δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την ηχοαπομόνωση του κτιρίου β) δεν απαιτείται ηχομέτρηση αλλά μόνο αυτοψία.

Όσον αφορά τη χρήση μουσικής στους υπαίθριους χώρους απαιτείται η τεχνική έκθεση του μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη  και το τοπογραφικό σχεδιάγραμμα, τα οποία και θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία .

Εξυπακούεται ότι γενικά η  χορήγηση γνωμοδότησης για χρήση ή μη   μουσικών οργάνων εντός ή και εκτός της επιχείρησης, πέραν των προαναφερομένων δικαιολογητικών, γίνεται μετά από αυτοψία και αφού ληφθούν υπόψη η θέση της επιχείρησης σε σχέση προς κατοικίες, τυχόν ανοίγματα στην αίθουσα της επιχείρησης, παράπονα πολιτών κ.λ.π. καθώς και διαπιστώσεις των αρμόδιων αρχών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία

3. Στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων

Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές  συσκευαστές -εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.  Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτηρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.

Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας.

Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων θα μεταφέρονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για δε τους υπαίθριους χώρους  θα διατηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό, τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή χειρόγραφη καταγραφή.

169 Responses to ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

 1. Καλησπέρα κ. Παπαδάκη. Ήθελα να ρωτήσω από που μπορώ να προμηθευτώ σε ηλεκτρονική μορφή τον «Οδηγό υγιεινής για τις επιχειρήσεις Μαζικής Εστίασης και Ζαχαροπλαστικής» . Από τον ΕΦΕΤ σε παραπέμπουν στον ΠΟΕΣΕ, με τον ΠΟΕΣΕ δεν μπορώ να επικοινωνήσω και από τον ΠΑΣΚΕΔΙ πρέπει να είσαι μέλος για να τον κατεβάσεις.

  Με εκτίμηση
  Γενειατάκης Μανόλης
  Μηχανικός Περιβάλλοντος, MSc

 2. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛΛΑ ΒΡΙΣΚΟΜΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΜΑΖΙ ΜΟΥ .

  ΟΣΟ ΓΝΩΡΙΖΩ ΚΑΠΟΙΟΙ ΟΔΗΓΟΙ ΠΟΥΛΟΥΝΤΑΙ Ο ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΕΣΕΙ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΟΥ ..ΟΜΩΣ ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΠΟΥ ΕΝΣΩΜΑΤΩΝΕΙ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΜΑΣ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η Σπύρος λέει:

  Kαλησπερα κ. Παπαδακη. Θα ήθελα να ρωτήσω εαν σε εστιατόρια χρειάζεται αστυνομική άδεια εργασίας προκειμένου εργαστεί κάποιος.

 4. Καλημέρα

  δεν είναι υγειονομική απαίτηση … μήπως εννοείται πιστοποιητικό υγείας?? αστυνομική άδεια εργασίας δεν το έχω ξανακούσει ..

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 5. Ο/Η Κωστας λέει:

  Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάκη, χρόνια πολλά και τα συγχαρητήρια μου για την σελίδα σας,η οποία κατά την γνώμη μου θα έπρεπε να δημιουργηθεί από το (άναρχο) κράτος που ζούμε.

  Ήθελα, καθότι άσχετος στον χώρο και μη γνωρίζοντας που έπρεπε να απευθυνθώ, να σας ρωτήσω για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας.

  Σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο στην κεντρική Μακεδονία, χωρίς κτίσμα, θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση στην οποία να μπορώ να διαθέτω καφέδες, συσκευασμένα αλκοολούχα ποτά (μπύρες) και να παρασκευάζω σάντουιτς και τόστ χωρίς να διαθέτει κλειστό χώρο για πελάτες.

  Οι ερωτήσεις μου είναι οι εξής.
  α) Μπορεί να μπεί σταθερή καντίνα στο οικόπεδο ώστε να γλιτώσω τα «τραβήγματα» που θα είχα σε περίπτωση που έχτιζα?
  β) Μπορώ στο υπόλοιπο οικόπεδο να έχω τραπεζοκαθίσματα για τους καλοκαιρινούς μήνες?
  γ) Μπορώ να πάρω άδεια μουσικών οργάνων?
  δ) Σε ποιά κατηγορία θα ανήκει η συγκεκριμένη επιχείρηση?
  ε) Θα πρέπει να φτιάξω και τουαλέτες (επειδή δεν έχω δει καντίνες με τουαλέτα..) ?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και για τις απαντήσεις σας.

  Κώστας.

 6. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά λόγω εκλογών ήμουν όλη την εβδομάδα Αθήνα .

  Πολλά τα ερωτήματά σας . Η καντίνα είναι μια λύση . Αν και αναμένεται εγκύκλιος διαφαίνεται ότι πλέον οι καντίνες μπορούν να αναπτύσσουν καθίσματα πιθανά με την προσθήκη χημικών τουαλετών .
  Το σχετικό άρθρο της νέας νομοθεσίας είναι το ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

  Α. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του ΕΚ 852/200 όρους ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές

  1. Οι χώροι και οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετημένοι, σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.

  2. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο:

  α) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση κατάλληλου επιπέδου ατομικής υγιεινής (μεταξύ άλλων, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πλένουν και να στεγνώνουν τα χέρια τους και να εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες με υγιεινό τρόπο, καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)·

  β) οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·

  γ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον καθαρισμό και, όταν είναι αναγκαίο, την απολύμανση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας·

  δ) όταν καθαρίζονται τρόφιμα στο πλαίσιο των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να γίνεται ο καθαρισμός υπό συνθήκες υγιεινής·

  ε) πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού·

  στ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για την υγιεινή αποθήκευση και διάθεση των επικίνδυνων ή/και μη βρώσιμων στερεών ή υγρών ουσιών και αποβλήτων·

  ζ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών·

  η) τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος μόλυνσης.

  και επιπρόσθετα:

  Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις αδειοδοτούσες αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

  Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

  Η κατασκευή θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να παρεμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.

  Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός στο σύνολό του.

  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων αποκομιδή

  στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις

  κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη (π.χ. παγωτό, μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 7. Ο/Η Θανάσης λέει:

  Καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη,συγχαρητήρια για την σελίδα σας
  Έχω μισθώσει ακίνητο (Αγροτεμάχιο) από ιδιώτη το οποίο εφάπτεται με τον αιγιαλό για την τοποθέτηση καντίνας στάσιμο εμπόριο με αίτηση προς τον Δήμο ζητώ απευθείας παραχώρηση απλή χρήση αιγιαλού σαν όμορη επιχείρηση για τοποθέτηση ομπρέλες ξαπλώστρες

  Άρθρο 9
  Προϋποθέσεις μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α. προς τρίτους
  Με την επιφύλαξη των διατάξεων των παρ.2 και 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001, η μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης από τους Ο.Τ.Α Α΄ Βαθμού προς τρίτους, διενεργείται υπό τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις:
  α) Στους έχοντες δικαίωμα να αιτηθούν την παραχώρηση άνευ δημοπρασίας σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 13 του ν. 2971/2001 (όμοροι) το δικαίωμα αυτό παραχωρείται κατά προτεραιότητα έναντι οποιουδήποτε άλλου, ακόμα και των φορέων του άρθρου 1, για τον έμπροσθεν της άσκησης της δραστηριότητάς τους κοινόχρηστο χώρο
  .
  Η απάντηση του Δήμου είναι ότι οι καντίνες δεν δικαιούνται απευθείας παραχώρηση απλή χρήση αιγιαλού για τον λόγο ότι δεν ανήκουν στην κατηγορία παρ. α) Άρθρο 9 και θα παραχωρήσουν τον αιγιαλό με την διαδικασία της δημοπρασίας
  Θα ήθελα να ρωτήσω εν η καντίνες ανήκουν στην παρ .α) Άρθρο 9 και αν θεωρούνται τροχήλατα αναψυκτήρια και με ποιον νόμο.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το ενδιαφέρον σας και για τις απαντήσεις σας. Επείγον

 8. ΚΑλημέρα συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν όλο το διάστημα εκτός έδρας .

  Ισχύει ότι σας είπαν από το Δήμο .

 9. Ο/Η Zweistein λέει:

  Καλημέρα κ.Παπαδάκη
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιά αρχή είναι αρμόδια στην περιοχή μου για τα μέτρα υγειονομικής προστασίας καθώς και αν έχουν αλλάξει οι αποστάσεις των 300μ με κάποια τροποποίηση ίσως στα υπαίθρια κέντρα διασκέδασης… Ευχαριστώ προκαταβολικά…

 10. Ο/Η angeliki antonakopoulou λέει:

  Kαλημέρα Κ.Παπαδάκη
  Θα ηθελα να σας ρωτησω αν χρειάζεται προέλεγχος απο το υγειονομικό αν ένας χωρος μπορεί να γίνει υγειονομικου ενδιαφεροντος κατηγορίας bagelshop-cafe, ή απλως βαση οικοδομικού τετρ. τους ρωτάω και επίσης με τις χρήσεις γης που θα παρω απο την πολεοδομία μπορω να συνεχίσω για εκδοση Ο.Α?

 11. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  KYRIE PAPADAKH SYNXARITHRIA , ΣΕ ΙΔΙΟΤΙΚΟ ΧΩΡΩ [ΟΙΚΟΠΕΔΟ ] ΕΙΝΑΙ ΑΙΓΙΑΛΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ,ΒΓΑΖΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗ ΚΑΝΤΙΝΑ ΓΙΑ ΞΑΠΛΟΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΚΑ ΞΥΛΙΝΑ ΤΡΑΠΕΖΙΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΠΑΓΚΟΥΣ , ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΘΕΛΩ, ΠΑΝΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΩ ΜΟΥ ;

 12. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση μιας και λόγω εξεταστικής βρισκόμουν στην Αθήνα .

  Αρμόδια Αρχή είναι η αδειοδοτούσα που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ο Δήμος . Τα κέντρα διασκέδασης τα ελέγχει η επιτροπή θεάτρων και κινηματογράφων .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 13. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση μιας και λόγω εξεταστικής βρισκόμουν στην Αθήνα .
  Με μπερδέψατε λιγάκι οπότε θα σας αναφέρω εγώ τι είναι σημαντικό . Ο χώρος που αναπτύσσονται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να ιδρύονται σε ΧΩΡΟ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ και επίσης σημαντικό είναι να το προβλέπει η χρήση γης της περιοχής σύμφωνα με τα σχέδια που έχουν εγκριθεί από το ν κάθε δήμο . Ακολούθως ελέγχονται και οι υγειονομικές συνθήκες .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 14. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση μιας και λόγω εξεταστικής βρισκόμουν στην Αθήνα .
  Αναμένουμε διευκρινήσεις σχετικά με την λειτουργία καντινών . Επίσης υπάρχει σχετική νομοθεσία όσο αφορά τον αιγιαλό .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 15. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑ ,

 16. Ο/Η ΣΙΜΟΣ λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη,θέλω να ανοίξω ένα μαγαζί με κρέπα,τοστ,βάφλα για αρχή.Μετά μπορώ να βάλω και μπουγάτσα αν χρειαστεί;Το μαγαζί που βρήκα είναι γύρω στα 50 μέτρα.Το παρασκευαστήριο πόσα μέτρα πρέπει να το φτιάξω,με γυψοσανίδα μπορώ να το κάνω και για κρέπα πρέπει να βάλω και καμινάδα;

 17. Ο/Η dimosdd λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, έχω ένα μαγαζάκι, καφέ-ψητοπωλείο και θα ήθελα να ρωτήσω: 1)αν μπορώ να κάνω delivery τις μερίδες φαγητού μου. Σε ισοθερμικά δοχεία σε περιέκτες από κα­τάλληλο και υγειονομικώς αποδεκτό υλικό και σε χρόνο που δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά της ώρας. 2)Μπορώ να κάνω και μαγειρευτά φαγητά; 3)Επίσης τι χρειάζεται για να μπορέσω να επεκτείνω το delivery των μερίδων και να μπορώ να στήσω έναν ολόκληρο μπουφέ, ως catering;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και συγχαρητήρια για το blog σας…

 18. Ο/Η elpida λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ Ι ΑΔΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟ ΤΟΥ 1950 ΗΤΑΝ ΧΡΥΣΟΧΟΙΟ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΑΝΟΙΞΟΥΜΕ ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ? ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 19. Καλημέρα

  μόνο η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της περιοχής σας μπορεί να σας απαντήσει επίσημα .
  Από εκεί και μετά μπορείτε να διαβάσετε :
  ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 20. Ο/Η ΣΙΜΟΣ λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ….!!!

 21. Ο/Η Κωνσταντινα Μπροτζακη λέει:

  Γεια σας κυριε Παπαδακη,εχω ενα καταστημα καφετερια και επιχειρηση παροχης διαδικτυου θα ηθελα να μου πειτε πως θα προσθεσω την αδεια προχειρου γευματος.Επισης θα ηθελα να μου διευκρινισετε με ποια αλλη αδεια μπορει να συνυπαρξει η επιχειρηση παροχης διαδικτυου προκειμενου να εχω το δικαιωμα να σερβιρω προχειρα γευματα.Ευχαριστω εκ των προτερων για την βοηθεια σας.

 22. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση .
  Καταρχήν δεν έχουμε πλέον περιορισμούς στα μικτά καταστήματα . Αν πληρούνται επομένως οι προδιαγραφές μπορείτε να εντάξετε όποιο άλλο τμήμα θέλετε .
  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

 23. Ο/Η Ελενα Π. λέει:

  Καλησπερα κ Παπαδακη και πολλα συγχαρητηρια!!!
  Εχω καταστημα παγωμενου γιαουρτιου-καφετερια και μαζι με την πρασια η δυναμικοτητα του μαγαζιου ειναι στα 38 περιπου ατομα, οποτε ικανοποιειται η μια τουαλετα με προθαλαμο που εχω. Παρολα αυτα τωρα το καλοκαιρι κανεις δεν καθεται μεσα στο καταστημα αλλα προτιμα τα τραπεζια που εχω σε κοινοχρηστο χωρο (επι πλατειας). Με ενημερωσαν απο τον Δημο πως πρεπει να κανω προσθετη πραξη και να περασω απλι απο ελεγχο. Σαν συνολο τετραγωνικων ομως δεν θα καλυπτομαι απο την μια τουαλετα. Μπορω να ορισω με καποιον τροπο εποχιακο στησιμο του μαγαζιου, δηλαδη εξηγουμαι: το καλοκαιρι αν χρειαζεται να εξαφανισψ τα καθισματα πο το εσωτερικο του μαγαζιου και να τα εχω μονο σε πρασια και κοινοχρηστο χωρο, και τον χειμωνα να εχω καθισματα μονο μεσα και πρασια?

  Το μαγαζι εχει ανοιξει με την καινουρια διαταξη

  Σας ευχαριστω!!

 24. Καλησπέρα

  με την νέα υγειονομική διάταξη δεν αναφέρονται ρητά οι απαιτούμενες τουαλέτες σε σχέση με τα καθίσματα – εξυπηρετούμενα άτομα . Υπάρχει βέβαια σχετική εγκύκλιος που όμως απλά προτείνει τη σχέση ατόμων με αριθμό wc .
  Τέλος στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού ή παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αυτό δε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και η αντικατάσταση της άδειας αφορά την προσθήκη του προσδιορισμού των εξυπηρετούμενων πελατών.

 25. Ο/Η Ιωάννης Ταμιωλάκης, Δικηγόρος λέει:

  Αντιμετώπισα πρόσφατα το ζήτημα και η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιουσίας απάντησε ότι «….από τη συνδυαστική εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 παρ. 4 εδαφ.α ν. 2971/2001 και του άρθρου 14 της ΥΑ Υιγ//2012 (ΦΕΚ Β 2718/2012), προκύπτει ότι η λειτουργία καντίνας σε όμορο του αιγιαλού ακίνητο θεμελιώνει δικαίωμα αίτησης για παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού, χωρίς δημοπρασία.»

 26. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΡΑ λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ Κ, ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΑΚΟΜΑ ΜΙΑ ΦΟΡΑ, ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ Ο ΤΟΠΟΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΣΑΝ ΚΑΙ ΣΑΣ !!!!!!
  ΘΕΛΩ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΩΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ Η ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΤΡΟΧΟΥΣ ΑΦΟΥ Η ΑΔΕΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΒΑΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΛΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΡΟΙΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΧΟΡΗΓΗΘΗ ,ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΝΝΟΩ ;
  ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΤΙΝΑ ΠΟΛΛΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ,ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΑΔΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΑΛΟ ΟΝΟΜΑ ΄,ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΑΥΤΟΥ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΘΡΟΠΟΙ ΠΟΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΘΕΣΗ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΚΙΝ, ΚΑΝΤΙΝΑΣ Κ,ΕΤΣΙ ΒΟΥΛΙΑΖΕΙ Ο ΧΩΡΟΣ ;; ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 27. Αρμόδιος να σας απαντήσει είναι μόνο κάποιος που είναι μέλος της επιτροπής γιατί η κάθε προκήρυξη θέτει δικούς της όρους . Επομένως οφείλουν να σας ενημερώσουν για το λόγο απόρριψής σας και τους λόγους που επέλεξαν αυτό που κατοχύρωσαν το διαγωνισμό

 28. Ο/Η ΙΩΑΝΝΟΥ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΒΡΗΣΚΩ ΠΟΥΘΕΝΑ ΚΑΠΟΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΟ ΣΕΡΒΙΡΙΣΜΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΠΑΝΩ ΣΕ ΞΥΛΙΝΑ ΠΛΑΤΟ,ΑΝ ΟΝΤΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΓΙ ΑΥΤΟ

 29. Παρόλο που δεν υπάρχει συγκεκριμένη απαγόρευση για το συγκεκριμένο θέμα που με ρωτάτε θα σας αναφέρω ότι ακόμα και στα κρεοπωλεία έχουν απαγορευτεί τα ξύλα κοπής κρέατος .

  Τώρα όσο αφορά τα τρόφιμα το ξύλο σαν υλικό δεν προστατεύει από διασταυρούμενη επιμόλυνση δεν μπορεί να καθαριστεί ικανοποιητικά .

 30. Ο/Η giannis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα και συγχαρητήρια για την σπουδαία δουλειά που κάνετε.

  Θα ήθελα κι εγώ την βοήθειά σας σε σχέση με ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Σκοπεύω να ανοίξω ένα καφενείο – ουζερί, όπου εκτός από καφέδες, τυποποιημένα γλυκίσματα ( γλυκά κουταλιού, κουλουράκια, κτλ), πρόχειρους μεζέδες ( τυριά, αλλαντικά, ελιές κτλ.), θέλω να παρασκευάζω εντός του καταστήματος, και 15 – 20 μεζέδες ( τηγάνι, φούρνο, κατσαρόλα, παστά, ίσως και ψητά).
  Θα ήθελα λοιπόν αν σας είναι εύκολο να με ενημερώσετε για τα εξής :
  1. Ποια κατηγορία άδειας απαιτείται;
  2. Με βάση την νέα υγειονομική διάταξη απαιτούνται συγκεκριμένα τετραγωνικά για α)παρασκευαστήριο; β)για μπουφέδες-ψυγεία; γ)για πλύση σκευών; και δ)συγκεκριμένος αριθμός λαντζών;
  3. Πόσα τα απαιτούμενα αποχωρητήρια για αίθουσα από 50 – 100 καθίσματα ( μέσα – έξω)
  4. Το κτήριο είναι 80 τμ. ισόγειο και 80 τμ υπόγειο. Η μία τουαλέτα που διαθέτει αυτή την στιγμή βρίσκεται στο υπόγειο. Μπορώ να φτιάξω και την δεύτερη ( θα φτιάξω ούτως ή άλλως δεύτερη) στο υπόγειο ‘ή πρέπει οι τουαλέτες να βρίσκονται στο ισόγειο που θα λειτουργεί η αίθουσα πελατών;
  5. Το παρασκευαστήριο ή μέρος του παρασκευαστηρίου ή κάποια ψυγεία μπορούν να βρίσκονται στο υπόγειο ή είναι υποχρεωτικό να γίνουν στο ισόγειο;

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την βοήθειά σας!

 31. Καλημέρα
  απαιτείται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ .
  Περισσότερα εδώ : http://wp.me/PY6E0-2wU .
  Η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει μεν ελάχιστα τετραγωνικά παρασκευαστηρίου , αριθμό για συστήματα πλύσεως σκευών – τροφίμων , αριθμό αποχωρητηρίων αλλά έχει άλλες απαιτήσεις για τις οποίες όμως πρέπει να σας ενημερώσει η αρμόδια τοπική υγειονομική Υπηρεσία .
  Τα παρασκευαστήριο πρέπει να είναι σε χώρο κυρίας χρήσεως , οι τουαλέτες όχι . Αρά τουαλέτες και τα ψυγεία μπορούν να είναι στο υπόγειο υπό προϋποθέσεις .

 32. Ο/Η Δημήτρης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα,
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα να δημιουργηθεί αναψυκτήριο σε μη οικοδομήσιμο οικόπεδο σε λυόμενη/μη σταθερη κατασκευή. Επίσης θα ήθελα να μάθω αν είναι δυνατόν αναψυκτήριο-περίπτερο να θεωρηθεί όμορρη επιχείρηση και να έχει δικαίωμα ανάπτυξης ομπρελών σε παραλία.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 33. Ο/Η sakis λέει:

  καλησπερα εχω αδεια κεντρου διασκεδασης σε κλειστο χορο και θελω να βγαλω καθησματα το καλοκερι εξω καθοτι το καταστημα το κλειστο δε το δουλευω γιατι εχ εξω πισινα ευχαριστω

 34. Νομίζω ότι τα κέντρα διασκέδασης δεν μπορεί να αλλάξει η άδεια τους και ειδικά σε εξωτερικό χώρο μιας και δίνεται ταυτόχρονα με την άδεια χρήση μουσικών οργάνων για μέσα στην αίθουσα . Καλύτερα όμως να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .

 35. Ο/Η Δημήτρης Βούλτσος λέει:

  Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη σας ευχαριστούμε πολύ για τις κατατοπιστικές απαντήσεις σας!

  Ενδιαφέρομαι να λειτουργήσω ένα μικρό καφέ ( take away ) που θα παρακευάζουμε οι ίδιοι κάποιες πίτες, τάρτες, σάντουιτς και κάποια γλυκά. Πόσα τετραγωνικά είναι το ελάχιστο για ένα τέτοιου είδους μαγαζί μαζί με το παρασκευαστήριο?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Δημήτρης Β.

 36. Ο/Η ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ,ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΟ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΚΑΙ ΜΕΤΑ,ΓΙΑ ΜΑΓΑΖΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ,ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ,ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΥΤΟ;

 37. Καλημέρα

  με την νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπονται ελάχιστα τετραγωνικά .
  Απαιτούνται όμως μια σειρά από θέματα που καλό είναι να ενημερωθείτε επίσημα από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας

 38. Δεν καθορίζεται , όμως υπάρχουν μια σειρά από άλλα προαπαιτούμενα που μόνο η επίσημη υγειονομική αρχή της περιοχής σας μπορεί να σας πληροφορήσει .

 39. Ο/Η Ελενα λέει:

  Στο παλιό Ναύπλιο βάση του Π.Δ. επιτρέπονται 1. αμιγή γαλακτοπωλεία που κάνουν χρήση bar με μουσική;
  2.γαλακτοπωλείο να αναπτύσσει τραπεζοκαθίσματα (χωρίς άδεια) και να ζητά τώρα μαζικής εστίασης άδεια και το Τοπικό Συμβούλιο να προεγκρίνει; πιστεύω ότι βάση Π.Δ. έπρεπε εξ αρχής να απορριφθεί. Ποιά είναι η άποψή σας;

 40. Ο/Η Ελενα λέει:

  Συμπληρωματικά αναφέρω ότι το γαλακτοπωλείο κάνει χρήση κρεπερί και αναπτυσσει στο δρόμο τραπεζοκαθίσματα ερήμην της άδειας, η αστυνομία δεν το κλείνει και έχει οχλαγωγία παιδιών και μηχανων μέχρι τις πρωινές ώρες σχεδόν, και όλα αυτά σε 10 τ.μ. το πολύ. Επιτρέπονται όλα αυτά με Π.Δ. και με πανσιόν απέναντι και κατοίκους που δεν κοιμούνται;

 41. Ο/Η Δημήτρης λέει:

  Δηλαδή σαν να λέμε παπαδάκη μονο εμένα έγραψες στα χαμηλοτερα! Σε ολους απάντησες. Εσυ ελενα απο κάτω ψόφα ρουφιανα του ναυπλιου.

 42. Δυστυχώς οι πολιτικοί των Δήμων αντίθετα σε κάθε νομοθεσία εφαρμόζουν τα δικά τους ή δεν εφαρμόζουν την ισχύουσα νομοθεσία ……… Για το δικό σας ερώτημα όμως δεν μπορώ να γνωρίζω όλες τις λεπτομέρειες επομένως καλύτερα να μιλήσετε με την αρμόδια υγειονομική αρχή της περιοχής σας .

 43. Φίλε Δημήτρη είμαι ένας και είστε χιλιάδες … πως να σας απαντήσω ΑΜΕΣΑ ;;; και τώρα που το κάνω έχω αφήσει την οικογένεια μου …επίσης κάποιες φορές μου ξεφεύγουν ερωτήματα… δεν είναι η δουλειά μου ξέρεις να σας απαντάω ούτε με πληρώνετε για να έχεις τόσες απαιτήσεις οπότε θα ήθελα λίγο παραπάνω σεβασμό .

 44. Φίλε Δημήτρη

  το ερώτημά σου μου είχε ξεφύγει .. τώρα που μου τα «έχωσες» έψαξα πίσω και το αναζήτησα . Νομίζω ότι όσο αφορά την παραλία αν δεν υπάρχει όμορη επιχείρηση δικαιούται να αναπτύξει ομπρέλες στην παραλία και η καντινα. Δεν μπορεί όμως να είναι άλλη κατασκευή από κινητή καντίνα

 45. Ο/Η Νικος Κατσιαμάκης λέει:

  Μήπως όμως κ. Παπαδάκη η απαγόρευση για το ξύλο κοπής είναι λάθος ? Έχω κατάστημα μαζικής εστίασης, η παραγγελίες μου είναι πάνω από 300 μπριζόλες και πάνω από 600 παντσετες καθημερινά εκτός των άλλων. Έχω διαπίστωση πολλές φορές , κυρίως σε κρέατα (μπριζόλες παντσέτες κτλ που χρειάζονται κόψιμο πάνω στην επιφάνεια κοπής) όχι σε όλα, αλλά σε ένα 5-10% πολύ μικρά κομματάκια pvc . Το υλικό δηλαδή που είναι υποχρεωμένα να χρησιμοποιουν τα κρεοπωλεία και τα εργαστήρια τροφίμων. Ακόμα και ο άσχετος μπορεί να το διαπιστώσει σε ένα κρεοπωλείο πόσο χαραγμένο είναι αυτό το υλικό και φυσικά που πάει το υπόλοιπο υλικό που λείπει. Το ίδιο γινόταν φυσικά και με το ξύλο . Μπορούσες να δεις πολύ μικρά κομματάκια ξύλου . Η διαφορά είναι ότι με το ψήσιμο το ξύλο πιθανότατα θα καιγόταν, ενώ το PVC λιώνει πάνω στο κρέας . Αν παρόλα αυτά το ξύλο μείνει πάνω στο κρέας μπορεί να αφομοιωθεί η να απορριφθεί από τον ανθρώπινο οργανισμό χωρίς να γίνει ποτέ επικίνδυνο . Ενώ το PVC που λιωμένο είναι άκρως επικίνδυνο και φυσικά καρκινογόνο, δεν αφομοιώνεται και δεν αποβάλλεται ποτέ .Το ερώτημα είναι λοιπόν το εξής . γιατί πρέπει να δεχτούμε οτι το PVC είναι πιο υγείες από το ξύλο αφού μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο ακόμα και για χρόνιες παθήσεις ? Σίγουρα θα γνωρίζεται κάτι παραπάνω, και θα χαρώ να μάθω τις απόψεις σας .Με τιμή Νικος

 46. Καλημέρα

  η παρατήρησή σας είναι ιδιαίτερα εύστοχη και δεν έχω να προσθέσω κάτι παραπάνω .

  Το σίγουρο είναι ότι τα ξένα σώματα είτε είναι ξύλο είτε πλαστικό αποτελούν μη αποδεκτό νομοθετικά κίνδυνο για την ασφάλεια των τροφίμων . Τα πλαστικά κοπής είναι πιο ευέλικτα κυρίως γιατί μπορούν να εφαρμόσουν οι χειριστές τεχνικές χρωματικού διαχωρισμού ανάλογα με το τρόφιμο κάτι που με τα ξύλα κοπής δεν είναι εφικτό .Επίσης είναι ευκολότερος ο καθαρισμός και η απολύμανσή τους . Πιστεύω ότι απλά πρέπει να γίνεται αντικατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και έτσι θα μειωθούν οι κίνδυνοι από αυτά τα υλικά αυτά λόγω φθοράς .

 47. Ο/Η Τριαντάφυλλος λέει:

  Καλησπέρα σας! Θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση για τον τίτλο που βάλανε δήμος και υγειονομικό στην άδεια του καταστήματός μου που δεν αρμόζει καθόλου με την επιχείρηση μου και μπορεί να μου προκαλέσει πρόβλημα και με το ΕΣΠΑ. Η επιχείρηση είναι Παιδότοπος και μου είπαν ότι έχει γίνει ενοποίηση στο ΚΑΔ του παιδότοπου με ΚΑΔ αναψυκτηρίου με αποτέλεσμα η άδειά μου να γράφει επάνω <>. Χώρια ότι χτυπάει πολύ άσχημα στο μάτι για τους πελάτες (παιδότοπο άνοιξα όχι μπαρ για να γράφει επάνω ότι κατά κύριο λόγο πουλάω ποτά) μου λέει και ο οικονομολόγος ότι εξαιτίας του τίτλου υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα να μου κόψουν την επιχορήγηση. Αν γνωρίζετε κάτι επί του θέματος για το πως μπορεί να διορθωθεί ο τίτλος και αν όχι αν θα έχω όντος πρόβλημα με το ΕΣΠΑ παρακαλώ ενημερώστε με.

 48. κΑΛΗΜΈΡΑ σύμφωνα με το παράρτημα της Υγειονομικής διάταξης :
  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας ανήκουν τα Καταστήματα του άρθρου 39
  ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα γαλακτοπωλείο-αναψυκτήριο-μπουγατσάδικο- λουκουματζίδικο
  , τα Καταστήματα άρθρου 42 αναψυκτήρια περίπτερα-κινητά καταστήματα καντίνες- οβελιστήριο για όρθιους και διερχόμενους-παγωτοπωλεία- κυλικεία .

  Πιθανά έγινε λάθος όχι από πρόθεση φαντάζομαι . (βέβαια και το παράρτημα έχει παραλέιψης και λαθάκια ) αλλά στην περίπτωση σας είναι σίγουρο ότι ανήκει στην κατηγορία :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  Υποκατηγορία: Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ

 49. Ο/Η ιωαννα λέει:

  Καλησπερα σας,θα ηθελα να ανοιξω εργαστηριο χειροποιητων κουλουριων.Μηπως γνωριζετε σε ποια υπηρεσια απευθυνομαι για την αδεια και ποσα τ.μ. χρειαζομαι για τον χωρο του εργαστηριου?

 50. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη

  Εξαρτάται από το που θα τα πουλάτε … αν σε πελάτες λιανικής πρέπει να μιλήσετε με τον Δήμο και αν για χονδρική πώληση με την Δ/νση Ανάπτυξης

 51. Ο/Η Ειρηνη Σκαφα λέει:

  Καλημερα κυριε Παπαδακη και καλη χρονια,
  επειδη ειστε γνωστης, θα ηθελα να σας ρωτησω το επομενο
  Επιτρεπεται η καταψυξη μαγειρεμενου φαγητου με Blast Chiller σε εστιατοριο
  σε μεριδες, και αν ναι ειναι υποχρεωτικη η αναγραφη ημερομηνιας για τυχον ελεγχους

  Ευχαριστω για την απαντηση σας, και για την φοβερη ιστοσελιδα σας

 52. Καλησπέρα

  σε συναντήσεις με συναδέλφους του ΕΦΕΤ έχουν την άποψη ότι επιτρέπεται για μικρές ποσότητες . Η δικιά μου η άποψη είναι ότι δεν προβλέπεται .Αυτό όμως είναι καθαρά προσωπική μου άποψη . Θα πρότεινα να κάνετε επίσημο ερώτημα στον ΕΦΕΤ .

 53. Ο/Η Ειρηνη Σκαφα λέει:

  Ευχαριστω για την απαντηση,
  γκριζα ζωνη δηλαδη που δεν αποσαφηνιζεται απο τον νομο
  Θα σας ενημερωσω μολις θα εχω απαντηση απο τον ΕΦΕΤ.
  Αν και νομιζω πως αν το μαγειρεμενο φαγητο καταψυχθει σωστα, μπορει να καταναλωθει
  εντος ευλογου χρονικου διαστηματος
  Παντως και παλι ευχαριστω για την γρηγορη απαντηση σας

 54. Ο/Η Dimakis evangelos λέει:

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για τη προσφορά που δίνεται αυτές τις δύσκολες μέρες.
  Θα ήθελα να ανοίξω κατάστημα πώλησης hot-dog στη Σαντορίνη , χωρίς τραπεζοκαθισματα σε ποια κατηγορία ανήκει και ποια τα ελάχιστα απαιτούμενα τετραγωνικά ?Τέλος, χρειάζονται δυο τουαλέτες .Ευχαριστώ!

 55. Ο/Η Άννα Μερτζάνη λέει:

  Γεια σας κύριε Παπαδάκη και συγχαρητηρια για την ανιδιοτελή βοήθεια που μας παρέχετε θυσιάζοντας τον ελεύθερο χρόνο σας.
  Θα ήθελα να ανοίξω ένα κατάστημα πώλησης hot dog, σάντουιτς, γλυκισματα, σφολιατοειδή, πίτσα, κρέπες, βάφλες, παγωτό, καφέ και αναψυκτικά. Αυτό το είδος του καταστήματος ανήκει στην κατηγορία σνακ μπαρ καφέ?
  Το μαγαζί που έχω βρεί έχει εμβαδό 59,80 τμ τα τραπεζοκαθίσματα θα είναι λογότερα από 40 άρα θα χρειαστώ μία τουαλέτα?
  Το παρασκευαστήριο πρέπει να έχει εμβαδό ορισμένων τετραγωνικών μέτρων?
  Για το σύστημα απαγωγής καπνών είναι αρκετός ε΄να απορροφητήρας με πολύ καλά φίλτρα, γιατί δεν υπάρχει η δυνατότητα τοποθέτησης εξωτερικής καμινάδας?
  Που μπορώ να βρω όλες τις τις προυποθέσεις που χρειάζονται για την λειτουργία ενός τέτοιου είδος καταστήματος?
  Ευχαριστώ πολύ για τη βοήθειά σας

 56. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά Υπηρεσιακές υποθέσεις με κράτησαν μακρυά όλες αυτές τις μέρες …

  Σωστά έχει βρει την κατηγορία του καταστήματος και είστε στο σωστό άρθρο επομένως διαβάζοντας το θα βρείτε τις υγειονομικές απαιτήσεις … οι υπόλοιπες αποτελούν απαιτήσεις της αδειοδοτούσας αρχής (Δήμος ) και εκεί πρέπει να ρωτήσετε τα διαδικαστικά . Σωστά επίσης με την τουαλέτα . Τα τετραγωνικά του παρασκευαστηρίου δεν αναγράφονται ρητά πλέον στην νέα διάταξη επομένως πρέπει να μιλήσετε με τους συναδέλφους της υγειονομικής Υπηρεσίας που θα σας ελέγξουν οι οποίοι θα σας ενημερώσουν και για τα υπόλοιπα συμπεριλαμβανομένου και του απορροφητήρα .

 57. Ο/Η nikos stathakios λέει:

  Καλησπέρα Κ. Παπαδακι και σας ευχάριστο εκ τον προτέρων για τον χρόνο σας.
  Διαθέτω αυτοκινούμενη καντίνα από της παλιές άδεις της νομαρχίας με ανανέωση από τον δήμο μου εφόσον καταργήθηκε η ανανέωση από της νομαρχίες.
  Για ευνόητους λογούς νοίκιασα αγροτεμάχιο με αγροτική αποθήκη σε κοντινό δήμο εντός οριον της προιν νομαρχιας που ανικα. Σε αστινομικο έλεγχο μου επισήμαναν ότι δεν μπορώ να λειτουργήσω με την ανανεωμένη άδεια μου και πρέπει να πάρω άδεια από τον δήμο. Πηγαίνοντας στον δήμο μου ανέφεραν ότι δεν θα μου την χορηγήσουν λόγο του ότι το οικόπεδο είναι σε διασταύρωση (δεν είναι παρκαρισμένο το αυτοκίνητο σε δημόσιο χώρο και έχει διαμόρφωση χώρου στάθμευσης για τους πελάτες). Τα ερωτήματα που έχω είναι τέσσερα Α) έχει δικαίωμα ο δήμος να μην μου δόση άδεια εφόσον η αρχική μου άδεια είναι και για την δίκια του περιοχή (με την δικαιολογία ότι είμαι κοντά σε φανάρι 25μ είμαι), β)επιτρέπετε η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και σκιάστρον όχι μόνιμης κατασκάβεις, γ)η μετατροπή της αποθήκης σε τουαλέτες ή κινητές τουαλέτες με βόθρο, ε)σε περίπτωση που δεν μου χορηγηθώ άδεια στην καντίνα μπορώ να μετατρέψω την αποθήκη σε αναψυκτήριο (20τετ.μετ.) με κινητές τουαλέτες;

 58. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που δεν σας απάντησα … δεν υπάρχει θεωρητικά δικαιολογία .. όμως από την μια η παραμονή στον Έβρο αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μου με απέτρεψαν να απαντήσω ως όφειλα .
  Η χωροθέτηση της καντίνας είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του Δήμου . Δυστυχώς ή ευτυχώς η εγκύκλιος που εκδόθηκε δεν επιτρέπει καθίσματα στις καντίνες . Τέλος μια καντίνα δεν προβλέπεται και δεν απαιτείται να έχει τουαλέτα . Τέλος αν κάνετε παρεμβάσεις σε κτίριο πρέπει να ξέρετε ότι πρέπει να είναι χαρακτηρισμένος ως χώρος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ για να μπορεί να λειτουργήσει επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος .

 59. Ο/Η Μαρια λέει:

  Καλησπέρα ενδιαφέρομαι να ανοιξω καποιο σνακ μπαρ η καντινα διπλα στην θαλλασα σε νησι αλλα δεν ειμαι δημοτης εκει ουτε διαμενω εκει εχω βρει το μερος και θα ηθελα να ειναι κατι σε στυλ ουζερι να μαγειρευω εγω τα φαγητα φαγητα του στυλ ποικιλια τυρια πιτακια κλαμπ σαντουιτς τυροκροκετες, να βαλω και 4 τραπεζακια, να καθονται οσοι θελουν, μπορειτε να με βοηθησετε ποιο θα ηταν το καταληλοτερο σνακ μπαρ η καντινα η κατι αλλο και τι δικαιολογητικα θα χρειαστουν και αν μπορω να το ανοιξω? ευχαριστω εκ των προτερων

 60. Καλημέρα

  ωραία η πρόθεση και μου ακούγονται δελεαστικά και τα φαγητά . Το σνακ μπαρ σας δίνει περισσότερες επιλογές . Η καντίνα προορίζεται για κάτι πρόχειρο και εκεί που δεν υπάρχουν κτίσματα . Τα δικαιολογητικά και για τις 2 περιπτώσεις θα σας τα πει ο Δήμος . Μετά που θα κατασταλάξετε θα ρωτήσετε στην Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για τις υγειονομικές απαιτήσεις .

 61. Ο/Η antonia λέει:

  Γεια σας! Έχω ένα οικόπεδο εκτός σχεδίου μα κατοικία μέσα τακτοποιημενη. Σκέφτομαι αν θα μπορούσα να το κάνω κτήμα δεξιώσεων.Μήπως γνωρίζετε τι προδιαγραφές σε κτιστό χώρο απαιτούνται, τι άδειες χρειάζονται? Δεν θα γίνεται παρασκευή φαγητού.Θα έρχεται άπω catering.και ο χώρος καθισμάτων υπαίθριος. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 62. Καλημέρα

  Στεγασμένοι και Υπαίθριοι χώροι Εκδηλώσεων

  Στεγασμένοι και υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων είναι οι χώροι στους οποίους κατά τη διάρκεια πάσης φύσεως εκδηλώσεων προσφέρονται τρόφιμα ή ποτά τα οποία παρασκευάζονται και προετοιμάζονται σε άλλους χώρους που διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια ίδρυσης και λειτουργίας (παρασκευαστές συσκευαστές -εργαστήρια τροφίμων κ.λπ.) και μεταφέρονται στους εν λόγω χώρους για σερβίρισμα και τελική διάθεση.

  Οι χώροι αυτοί αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία ως Στεγασμένοι ή Υπαίθριοι χώροι εκδηλώσεων.

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτηρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων.

  Οι βοηθητικοί χώροι των εν λόγω επιχειρήσεων είναι ανάλογοι με τους προβλεπόμενους στους γενικούς όρους της παρούσας.

  Τα πάσης φύσεως προσφερόμενα τρόφιμα και ποτά σε υπαίθριους ή στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων θα μεταφέρονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών για δε τους υπαίθριους χώρους θα διατηρούνται σε κατάλληλο εξοπλισμό, τροχήλατο ή αυτοκινούμενο ώστε να πληρούνται οι όροι υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και ειδικά η διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας. Τα παραπάνω θα τεκμηριώνονται με καταγραφικά μηχανήματα ή χειρόγραφη καταγραφή.

 63. Ο/Η tavernadolphin λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα
  θα ήθελα να σας ρωτήσω αν για την τοποθέτηση τηλεόρασης σε κατάστημα Εστιατόριο για την προβολή φωτογραφιών και βιντεο που έχω παρει από την περιοχή μας , απαιτείται άδεια μουσικών οργάνων
  σας ευχαριστώ

 64. Νομίζω πως όχι … πέρα από αυτό ρωτήστε στην Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας…

 65. Ο/Η Πάνος Γάτος λέει:

  Κυριε Παπαδάκη καλησπέρα
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω εργαστήριο ζαχαροπλαστικής για παραγωγή μαρμελάδας και γλυκών κουταλιού. Με ενδιαφέρει για πώληση χονδρική καθώς και λιανική στη βιτρίνα του εργαστηρίου.
  Τι άδειες χρειάζονται;
  Πως θα πιστοποιήσω την διάρκεια ζωής του προιόντος;
  Υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις για τους χώρους του εργαστηρίου και του χώρου πώλησης λιανικής;
  Το έτοιμο προιόν χρειάζεται κάποια ιδιαίτερα πιστοποιητικά να το ακολουθούν πριν
  τη διάθεση του;
  Πως κατοχυρώνω την επωνυμία του προιόντος;
  Αν θέλω να παράξω προιόν light, τι απαιτήσεις σε θερμιδικά όρια χρειάζονται και τι πιστοποιητικά χρειάζομαι;
  Για διάθεση σε σουπερμαρκετ υπάρχουν στάνταρ πιστοποιητικά ή εξαρτάται από το εκάστοτε σουπερμαρκετ;
  Για εξαγωγή, υπάρχει συγκεκριμένη Ελληνική νομοθεσία που να ορίζει κάτι συγκεκριμένο ως προς τα πιστοποιητικά ή με ενδιαφέρει μόνο το καθεστώς της χώρας που προορίζεται;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τις απαντήσεις σας

 66. Ο/Η fantomas λέει:

  καλησπερα θα ηθελα και εγω να κανω μια ερωτηση ,,καταρχην μπραβο για το κουραγιο και την υπονομι σου!θελω να πουλαω χυμα παγωτο σε διαφορες γευσεις σε τροχηλατη κατασκευη οπως των παλιο καλο καιρο (κρι-κρι)κτλ μεσα σε καποιο πεζοδρομο της πολης. με την καινουργια νομοθεσια που θα ρωτησω για να βγαλω την αδεια ,οταν ρωτησα των ιανουαριο στον δημο ,μου παν ακουσον-ακουσον αυτο δεν το ξερουμε αλλα, αν ισχυει ρωτα και το υγιειονομικο,και θα βγαλουμε του χρονου 2-3θεσεις και θα σου δωσουμε μια ,,,,δηλ ρωτησα τον ιανουαριο και θα μου δωσουν τον αλλον χρονο χα ,χα ειναι για γελια .και μιλαμε για αναπτυξη τλπ ευχαριστω που θα ασχοληθεις με το θεμα ,και να εχεις μια καλη υγεια….

 67. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν σε σεμινάριο στην Αθήνα μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή ….

  Με ρωτάτε αρκετά για τα οποία δεν έχω γνώση . Εγώ μπορώ να σας απαντήσω στα υγειονομικά μόνο . Η δραστηριότητα που μου λέτε ανήκει :ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
  Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Στην κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σχεδιασμός των χώρων και ο εξοπλισμός στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνος με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

  Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

  Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.

  α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

  Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών .

  Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται,

  Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

  β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.

  Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια. Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται . Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής. Η διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.

  Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους.

  Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.

  Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.

  Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.

  γ) Χώρος πλύσεως σκευών.

  Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

  Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.

  Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.

  δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων:

  Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται .

  Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.

  ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.

  Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.

  Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.

  Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας

  Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός και το διάγραμμα ροής θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης.

  Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν .

  Αδειοδοτούσες Αρχές στα εργαστήρια τροφίμων και ποτών :

 68. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν σε σεμινάριο στην Αθήνα μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή ….
  Όπως απάντησα και σε αναγνώστρια πρέπει να προσέλθετε στην υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας όπου θα μεταφέρετε την κατασκευή ώστε να επιθεωρηθεί και να σας χορηγηθεί ή όχι η απαιτούμενη βεβαίωση καταλληλότητας .

 69. Ο/Η nikol λέει:

  Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάκη. Πρόκειται να ανοίξω ένα καφέ αναψυκτήριο (καφές , πρωινά, τόστ, παγωτά) και ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορώ να έχω εκτός του καταστήματος ψυγεία. Επειδή το μαγαζί είναι μικρό , ήθελα να φτιάξω μια κατασκευή και να πουλάω εκεί τα παγωτά και να έχω και τα ψυγεία με τα αναψυκτικά. Γίνεται αυτό ,και αν ναι , τι άδεια θέλει; Επίσης το προσωπικό θα είναι 3 άτομα. Χρειαζόμαστε αποδυτήρια ; Και κάποιο χώρο για αποθήκη;
  Ευχαριστώ πολύ.

 70. Καλησπέρα

  εκτός καταστήματος δεν επιτρέπονται ψυγεία για λόγους υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων . Πλέον όλα τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος πρέπει να έχουν αποδυτήρια προσωπικού :
  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο.
  Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.

  Σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004, Κεφ. ΙΧ (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα). Ο χώρος αποθήκης πρέπει να είναι ανάλογος με τη δραστηριότητα της επιχείρησης και τα αποθηκευόμενα είδη ώστε να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

 71. Ο/Η Κωνσταντίνα Χ λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη σελίδα σας!
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιος μπορεί να ανοίξει επιχείρηση catering με έδρα το σπίτι του. Δραστηριοποιούμαι σε άλλο αντικείμενο ως επαγγελματίας αλλά θα ήθελα να προσθέσω και το παραπάνω.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον κόπο.

  Κωνσταντίνα

 72. Ο/Η tavernadolphin λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη
  με συγχωρείς για την ενόχλησή μου , θα ήθελα να ρωτήσω αν σε καφε-εστιατόριο μπορώ να έχω την συγκρότηση του Καφε (ενα μπαρακι με ψυγείο πάγκο διπλή λαντζα και καφετιέρα 8-10 τ.μ) στον χώρο της αίθουσας και οχι μεσα στον χώρο της κουζίνας σας γνωρίζω οτι ο χωρος της κουζινας και ο χώρος της αιθούσης είναι χωριστά εντός του ιδίου κτιρίου και επικοινωνούν με εσωτερική πόρτα
  ευχαριστω

 73. Καλησπέρα

  έστω και καθυστερημένα (φόρτος εργασίας και σπουδές ) θα σας απαντήσω ότι σε σπίτι μέχρι και σήμερα δεν υπάρχει δυνατότητα ανάπτυξης καμίας δραστηριότητας σχετικής με επεξεργασία τροφίμων και ποτών . Αναμένεται όπως έχω ακούσει νομοθετική παρέμβαση του ΕΦΕΤ ώστε να επιτρέπει κάτι ανάλογο αλλά δεν γνωρίζω πότε και αν εκδοθεί …

 74. Καλησπέρα

  ότι αλλαγές κάνετε πρέπει πρώτα να εγκριθούν από την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας διότι σε αντίθετη περίπτωση αυτό θα θεωρηθεί τροποποίηση και θα έχετε πρόβλημα .

 75. Ο/Η tavernadolphin λέει:

  K. Παπαδακη καλησπέρα
  σωστα θα εγκριθούν από την Υγ. Υπηρεσία
  αλλα εγώ θέλω να ζητησω νεα άδεια από την αρχή με κουζινα 40 τ.μ. χωριστά από την αίθουσα πελατών, 4 WC και στην αίθουσα πελατων που είναι 60 τ.μ. , να αφαιρεσω τμήμα της 8-10 τ.μ. για να έχω την συγκροτηση του Καφε γιατι ετσι με εξυπηρετεί καλύτερα και φυσικα αυτό θα φαινεται στο διάγραμμα ροης
  σας ευχαριστώ για την κατανόησή σας

 76. Ο/Η gabbiano2009 λέει:

  Κύριε Παπαδάκι γειά σας,
  συγχαρητήρια γι’ αυτό που κάνετε, είναι πρωτοποριακό (για την Ελλάδα, ναι, είναι!), χρειάζεται δύναμη, χρόνο κι εσείς διαθέτετε και από τα δύο, όπως φαίνεται.

  Θα σας θέσω τον προβληματισμό μου προσπαθώντας να είμαι σαφής και περιεκτικός.
  Υπάρχει κατάστημα το οποίο λειτουργεί (τώρα) ως «Πρατήριο Άρτου με Δυνατότητα Καφέ για Περαστικούς Πελάτες – Πρατήριο Ειδών Ζαχαροπλαστικής και Προϊόντων Γάλακτος» ενώ, υπάρχει επιθυμία να τροποποιηθεί (ή να συμπληρωθεί) η λειτουργία του σε «Αναφυκτήριο», ήτοι σε «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας» (διορθώστε με αν κάνω λάθος, αν δηλαδή δεν εντάσσεται στην κατηγορία αυτή το αναψυκτήριο).
  Υπάρχει επίσης κανονισμός (της πολυκατοικίας) που λέει ότι απαγορεύεται η χρήση του καταστήματος ως (σας τα μεταφέρω όπως περιγράφονται στον κανονισμό): 1) καφετέρια, 2) κέντρο διασκέδασης αναψυχής, 3) επαγγελματικό εργαστήριο χαμηλής όχλησης και 4) χώρος συνάθροισης κοινού.

  Κατόπιν των ανωτέρω σας θέτω το ερώτημά μου:
  Το αναψυκτήριο (δηλαδή η «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος ζεστής και κρύας κουζίνας» ), εντάσσεται σε κάποια από τις παραπάνω περιπτώσεις – απαγορευμένες χρήσεις;

  Σας ευχαριστώ θερμά

 77. Καλησπέρα

  όσα έχετε αναφέρει είναι σωστά (και δεν αναφέρομαι στα καλά σας λόγια για τα οποία σας ευχαριστώ ) . Οι χρήσεις Γης και οι κανονισμοί πολυκατοικίας αν και δεν είναι υγειονομική νομοθεσία είναι σημαντικοί παράγοντες που μπορούν να απαγορεύσουν την έναρξη μιας δραστηριότητας . Στην περίπτωση σας είναι προφανές ότι η καφετέρια είναι κάτι διαφορετικό από το αναψυκτήριο (ανήκουν σε διαφορετικές υποκατηγορίες ) . Επίσης το αναψυκτήριο δεν είναι κέντρο διασκέδασης ούτε επαγγελματικό εργαστήριο . Είναι όμως , χωρίς να έχω ιδιαίτερη γνώση , χώρος συνάθροισης κοινού εάν έχει καθίσματα (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ μιας και δεν αναφέρεται στην υγειονομική νομοθεσία ) . Ίσως αυτό λυθεί αν διαθέτετε τα είδη μόνο σε περαστικούς και δεν έχετε καθίσματα

 78. Σύμφωνα δε με πυροσβεστική διάταξη η οποία δικαιώνει την αίσθησή μου
  Άρθρο 10
  [Όπως αντικαταστάθηκε και τροποποιήθηκε με τις:
  α) Υ.Α. 81813/5428/1993 (ΦΕΚ 647 τ. Α’)
  β) Υ.Α. 54229/2498/1994 (ΦΕΚ 312 τ. Β’)]

  Χώροι συνάθροισης κοινού
  1. ΓΕΝΙΚΑ.
  1.1. Στους χώρους συνάθροισης κοινού περιλαμβάνονται τα κτίρια ή τα τμήματα κτιρίων στα οποία συγκεντρώνεται το κοινό για κοινωνικές, οικονομικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές, ψυχαγωγικές επιστημονικές και αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και για την αναμονή συγκοινωνιακών μέσων. Ταξινομούνται για τις ανάγκες του κανονισμού αυτού στις ακόλουθες κατηγορίες ανάλογα με τη χρήση:

  Σ1: Θέατρα, κινηματογράφοι, συνεδριακά κέντρα, αίθουσες διαλέξεων, συναυλιών, δικαστηρίων, αμφιθέατρα και μεγάλες αίθουσες διδασκαλίας, ναοί, κ.λ.π.

  Σ2: Χώροι εκθέσεων, μουσεία, χώροι αναμονής συγκοινωνιακών μέσων, χώροι αναμονής θεαμάτων (φουαγιέ), κ.λ.π.

  Σ3: Εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, καφενεία, κέντρα διασκεδάσεως, λέσχες, BAR, κ.λ.π.

  Σ4: Χώροι αθλητικών εκδηλώσεων.

 79. Ο/Η gabbiano2009 λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,

  σας ευχαριστώ θερμά για την άμεση ανταπόκριση.
  Σε συνέχεια των ανωτέρω θα ήθελα να σας ρωτήσω:

  α) κατά πόσο μια πυροσβεστική διάταξη μπορεί να υπερισχύσει της υγειονομικής νομοθεσίας (όσον αφορά το τί νοείται ως χώρος συνάθροισης κοινού). Μπορεί να επικαλεστεί κάποιος την πυροσβεστική διάταξη, την στιγμή μάλιστα που συμφωνεί με τον κανονισμό της πολυκατοικίας (απαγόρευση λειτουργίας ως χώρο συνάθροισης κοινού);

  β) βρήκα σε σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος (το οποίο όμως δεν βρήκα αν ψηφίστηκε κι αν δεν ψηφίστηκε που έχουμε μείνει, τί ισχύει δηλαδή;) ότι ως «Αναψυκτήριο» νοείται και η καφετέρια. Τί ισχύει τελικώς και που θα το βρω;
  (σας παραπέμπω στο Π.Δ. που αναφέρω, ΣΧΕΔΙΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΕΩΝ ΓΗΣ, 19-12-2011
  http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=nPYrOQ3jkOI=&tabid=367&
  σελ 23

  γ) σε ένα ΚΥΕ, υπάρχει το δικαίωμα κατοχής κλινών+κλινοσκεπασμάτων στον υπόγειο χώρο αυτού (για διαμονή – διανυκτέρευση στο υπόγειο);

  Σας ευχαριστώ

 80. Καλημέρα

  εγώ δεν ανέφερα κάπου ότι υπερισχύει …. σας ανέφερα ήδη ότι δεν είναι υγειονομικό θέμα το πρόβλημά σας . Οι χρήσεις ΓΗΣ είναι πολεοδομικό θέμα και ζητούνται από τους Δήμους .Δεν ξέρω το Προεδρικό διάταγμα που λέτε πάντως με τα σημερινά δεδομένα αναψυκτήριο είναι κάτι το διαφορετικό από καφετέρια ……………σε νέο σχέδιο νόμο γίνονται κάποιες αλλαγές αλλά δεν ισχύουν ακόμα …. για το γ) ερώτημά σας αν το υπόγειο επικοινωνεί με το κατάστημα με την παλιά νομοθεσία (8577-83) δεν επιτρέπονταν … με την ισχύουσα δεν διευκρινίζεται πλήρως . …..

 81. Ο/Η gabbiano2009 λέει:

  Προφανώς δημιουργήθηκαν λάθος εντυπώσεις, δεν εκφράστηκα σωστά και σας άφησα να καταλάβετε ότι αυτό εννοείτε ενώ ακριβώς δεν είχα καταλάβει αυτό.
  Επομένως, για να εμποδισθεί η λειτουργία ενός ΚΥΕ και ιδιαίτερα ενός ζαχαροπλαστείου ή/και καφενείου, θεωρείτε ότι αρκεί η πυροσβεστική διάταξη (σύμφωνα με την οποία το ζαχαροπλαστείο ή/και καφενείο λογίζεται ως χώρος συνάθροισης κοινού);

 82. Καλησπέρα

  όχι εγώ μάλλον δεν εκφράζομαι κατανοητά …. σας είπα ότι δεν δημιουργεί η Υγειονομική Νομοθεσία το πρόβλημα ούτε έχει ορισμό του τι σημαίνει συνάθροιση κοινού … Ο Δήμος είναι αρμόδιος να δεχτεί ποια χρήση επιτρέπεται ή απαγορεύεται

 83. Ο/Η gabbiano2009 λέει:

  Σας ευχαριστώ και πάλι για τη διευκρίνηση.

  Και να σκεφτείτε ότι από το Δήμο με παρέπεμψαν στο Υγειονομικό, λέγοντας ότι αυτό αποφασίζει…

 84. Ο/Η gabbiano2009 λέει:

  Έγινε καταγγελία, έγινε έλεγχος, και κοινοποιήθηκε στον καταγγέλλοντα το αποτέλεσμα του ελέγχου. Η υγειονομική υπηρεσία, μετά τον επανέλεγχο (μετά την πάροδο 10 ημερών), υποχρεούται να κοινοποιήσει εγγράφως το αποτέλεσμα του επανελέγχου στον καταγγέλλοντα ή όχι ; (δεδομένου ότι οριστική εικόνα για το κατάστημα δημιουργείται μετά και τον επανέλεγχο ο οποίος δείχνει κατά ποσό συμμορφώθηκε το κατάστημα με τις παρατηρήσεις ή όχι)

 85. Ο/Η Tsotsas Chris λέει:

  Καλημέρα με Παπαδάκη,
  Για την αδεια καφέ ουζερί ισχύει η ΔΙΑΤΑΞΗ Α1β/8577/83 όσον αφορά τα τετραγωνικα μέτρα!δεν υπάρχει κάτι πιο πρόσφατο!σωστα;
  Με τον όρο παρασκευαστήριο εννοούμε το χώρο όπου ψήνονται ή τηγανιζονται τα φαγητά και γενικά ετοιμάζονται οι μεζέδες για τους πελάτες!κανώ λάθος;

  Ευχαριστώ για το χρόνο σας

 86. Ο/Η X.X. λέει:

  Έλενα Γκρ…. για πες και ότι κάνεις μηνύσεις σε όλα τα μαγαζιά του παλιού Ναυπλίου κι ας μην σε ενοχλούν… ακόμα κι αν βρίσκονται πολύ πιο μακριά από το σπίτι σου! Ντροπή σου.. Κλείνεις μαγαζιά, τα οποία δεν φταίνε και μένουν στον δρόμο οικογένειες που έχουν ανάγκη και που δεν ανοίγουν με σκοπό να βγάλουν τρελά λεφτά, αλλά να επιβιώσουν! Μισάνθρωπη! Θα μας δώσεις εσύ λεφτά να μεγαλώσουμε τα παιδιά μας ή μήπως θα μας βρεις δουλειά; Κάνουν μηνύσεις ακόμα και άτομα τα οποία δεν είναι καν μόνιμοι κάτοικοι του Ναυπλίου!!!

 87. Ο/Η Μαρια λέει:

  Γεια σας
  Θα ήθελα να μου πείτε την άποψη σας για την εξής περίπτωση
  Νεο εστιατόριο σε παραλιακή οδό τουριστικής περιοχής, η οποία κατα την θερινή περίοδο κλεινει και γίνεται πεζόδρομος. Το λιμενικό ταμείο δίνει χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισματων στον κάθε ενδιαφερόμενο, και κάθε απόφαση του διαρκεί δυο χρόνια. Ο χώρος αυτός αλλάζει( άλλες φορές ειναι μπροστά στη θάλασσα, άλλες φορές στον δρόμο…και κάθε φορά υπάρχουν ενστάσεις και εντάσεις
  Τέλος πάντων… Η υγειονομική υπηρεσία ζητάει στον ενδιαφερόμενο να της προσκομίσει τον χώρο ανάπτυξης τραπεζοκαθισματων απο το λιμενικό προκειμένου να υπολογίσει την δυναμικότητα του καταστήματος.
  αυτη η δυναμικότητα λοιπόν θα αλλάζει κάθε δυο χρόνια!
  Νομίζω ότι βασίζονται στα εξής:
  «Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η δυναμικότητά τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.»
  Και
  «Μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη καθισμάτων σε υπαίθριους χώρους (πλατείες, πεζόδρομοι, πρασιές ή σε ισόγειες αίθουσες συνάθροισης κοινού κ.λπ.) που πρόσκεινται στα ήδη λειτουργούντα καταστήματα με πρόσθετη πράξη προσδιορισμού καθισμάτων που εκ­δίδεται από την αδειοδοτούσα αρχή μετά από τη σύμ­φωνη της Υγειονομικής Υπηρεσίας – ΠΡΟΣΘ. ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3α(1) ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 38 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 16 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94943/07 (ΦΕΚ-1384 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»
  Επίσης λένε ότι αν η συνολική δυναμικότητα ειναι100 άτομα και η κλειστή αίθουσα πελατών ειναι για πχ 60 άτομα τότε δεν μπορούμε να αναπτύξουμε τραπεζοκαθίσματα έξω για περισσότερα απο 30 άτομα.
  Δεν επιτρέπουν δηλαδή τα τραπέζια να βγαίνουν έξω την θερινή περίοδο παρότι δεν υπερβαινουμε την μέγιστη δυναμικότητα.
  Όμως παλαιότερα ίσχυε το εξής:
  **»Αν για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισμάτων καταστήματος χρησιμοποιούνται, κατά καιρούς, άλλοτε κλειστή αίθουσα πελατών και άλλοτε ανοικτός υπαίθριος χώρος, για τον υπολογισμό της δυναμικότητας του καταστήματος και των απαραίτητων εμβαδών των χώρων εργασίας και των βοηθητικών χώρων του, θα λαμβάνεται υπόψη ο ένας από τους ανωτέρω χώρους και συγκεκριμένα αυτός, στον οποίο μπορούν να αναπτυχθούν τα περισσότερα καθίσματα.»

  Εγώ σαν μηχανικος ερμηνεύοντας την νομοθεσία και λαμβάνοντας υπόψιν την πρόθεση του νομοθέτη,θεωρώ ότι σένα νεο εστιατόριο με περίορισμένους χώρους ,αφού το κτίριο δεν χτίζεται σήμερα, πρέπει να βλέπουμε την πραγματική δυναμικότητα των χωρών Παρασκευής αποθήκευσης wc κλπ που στη συγκεκριμένη περίπτωση ειναι κατάλληλοι, κατα την άποψη μου, για max 100 άτομα. Στη συνέχεια να έχει δικαίωμα ο ιδιοκτήτης ,σεβόμενος τους επιμέρους κανονες (πυροσβεστική,δήμος κλπ ) να αναπτύσσει τα ανάλογα τραπεζοκαθίσματα είτε εντός,είτε ,κατα την θερινή περίοδο,εκτός του καταστήματος στον παραχωρούμενο χώρο.
  Έτσι η υγειονομική υπηρεσία θα έπρεπε να ενδιαφέρεται μόνο για το αν ειναι οι χώροι ειναι υγειονομικα κατάλληλοι και επαρκεις σε μέγεθος για την εξυπηρέτηση 100 ατόμων.
  Πείτε μου σας παρακαλώ την άποψη σας, και ειδικότερα αν ισχύει ακόμα το **

 88. Καλημέρα και συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω ….

  Η υγειονομική Υπηρεσία σας έχει ενημερώσει σωστά μιας και η ΥΑ 96967/2012 δεν προβλέπει δυστυχώς αυτό που ρητά πρόβλεπε η 8577/83 για τα καταστήματα που λειτουργούν εποχιακά . Σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία ο αριθμός των πελατών όριζε και τα ελάχιστα απαιτούμενα τετραγωνικά παρασκευαστηρίου και ελάχιστο αριθμό αποχωρητηρίων . Αυτό ισχύει και σήμερα απλά δεν καταγράφονται ελάχιστες απαιτήσεις .

 89. Ο/Η Μαρια λέει:

  Ευχαριστώ για την απάντηση,όμως επιτρέψτε μου να πω ότι δεν καταλαβαίνω τελικά ποια ειναι η γνώμη σας.Το ότι κάτι δεν προβλέπεται ρητά, δεν σημαίνει ότι απαγορεύεται.
  Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΑΔΑ ΒΕ27Θ-ΝΧ0 .»Καθορισμός δυναμικότητας και πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης»
  …Κάθε επιχείρηση μαζικής εστίασης μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τόσους πελάτες όσοι αναλογούν στο καθαρό εμβαδό της αίθουσας πελατών και του υπαίθριου χώρου, διαιρεμένου με τον συντελεστή 1,20, ανεξάρτητα αν οι πελάτες είναι καθήμενοι ή όρθιοι (δυναμικότητα επιχείρησης).
  Αυτό σημαίνει ότι δεν καταγράφονται τραπεζοκαθίσματα! Ούτε αποτυπώνονται.
  Επίσης δεν προβλέπεται πουθενά η απαγόρευση μεταφοράς των τραπεζιων στον εξωτερικό χώρο!
  Ο εκάστοτε λοιπόν ελεγκτής θα έρθει να μετρήσει όρθια ατομα για να δει που βρίσκονται?
  Επιμένω ότι το πνεύμα του νόμου ειναι αυτό που προστάζει και η κοινή λογική…
  Το ίδιο θα έπρεπε να πράττουν και οι υπηρεσίες χωρις να πρέπει κάποιος να τους δώσει ρητή οδηγεία μη απαγόρευσης!
  Αφού δεν απαγορεύεται ρητά, εξυπακούεται ότι επιτρέπεται!

 90. Ο/Η tavernadolphin λέει:

  K, Παπαδάκη έχετε πολύ φόρτο εργασιας και με ξεχάσατε απλά πεστε μου αν μπορώ να έχω την συγκρότηση-παρασκευαστηριο του καφε σε χώρο διαφορετικό από το παρασκευαστηριο του Εστιατορίου δηλαδή να έχω δυο κουζίνες μια για Εστιατοριο και μια για καφέ και η αίθουσα να είναι κοινή για τα δύο με μια άδεια ως Καφεστιατοριο
  ευχαριστώ

 91. Ο/Η tavernadolphin λέει:

  Τι να σου πεί ο ανθρωπος αφού η νεα Διαταξη γράφτηκε στο ποδι και δεν από ανθρώπους που δεν έχουν βγεί στο πεζοδρόμιο . Φτιάξανε την νεα διαταξη χωρίς να ζητήσουν τις απόψεις των ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό συνέχεια όπως ο κ. Παπαδάκης και οι λοιποί συνάδελφοί του και τώρα καλούνται να δώσουν διάφορες ερμηνείες ο καθένας .ΔΕΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΒΡΕΙΣ ΔΙΚΙΟ ΠΟΤΕ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΟΥΝ

 92. Ο/Η Νικος Κατσαμάκης λέει:

  Άδεια εργασίας από την αστυνομία για τους υπαλλήλους, χρειάζεται μόνο για τα κέντρα διασκέδασης και τα μπαρ. Δεν είναι απαίτηση για την άδεια λειτουργίας , αλλά θα χρειαστεί σε περίπτωση ελέγχου από την αστυνομία . Ίσχυε σίγουρα μέχρι το 2013, . Αφορά εγκύκλιο τις αστυνομίας και καλύτερα να ρωτήσετε στο πλησιέστερο αστυνομικό τμήμα.

 93. Ο/Η Ioanna Angelaki λέει:

  Καλημέρα και ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας.
  Πήρα κατάστημα καφενείο μετά από μεταβίβαση αδείας στις αρχές του Ιανουάριου 2014. θέλω να προσθέσω χρήση σνακ-μπαρ για να φτιάχνω και κάποιον μεζέ για τους πελάτες μου,αυγά, σαλάτες, κεφτεδάκια, πατατούλες κ.α. τέτοια της φριτέζας και του τηγανιού. Μίλησα με μηχανικό και με ενημέρωσε ότι χρειάζεται προσθήκη χρήσης παρασκευαστηρίου και λάντζας. Το κατάστημα είναι 90 τ.μ. και έξω έχω πεζοδρόμιο 25 τ.μ. από το δήμο.
  ερώτηση 1η: η δυναμικότητα της υπάρχουσας αδείας είναι 45 καθίσματα μέσα και το καλοκαίρι βγαίνουμε και έξω γύρω στα 25 καθίσματα. για το υγειονομικό χρειάζεται να υπολογίσω το παρασκευαστήριο για 45 καθίσματα ή για 70(συνολικά μέσα και έξω)?
  ερώτηση 2η: στα 2 w.c. που ήδη υπάρχουν έχουν διαστάσεις 0,80*1,50 το αποχωρητήριο και 0,90*1,20 ο προθάλαμος και έχω ήδη την υπάρχουσα άδεια λειτουργίας καφενείου, πρέπει να τα αλλάξω με την προσθήκη της ωέασ χρήσης, γιατί είναι μεγάλο το κόστος για 10 με 20 εκατοστά φαρδύτερα?
  ερώτηση 3η: Είμαστε 2 άτομα που κρατάμε το μαγαζί, που έχουμε δουλέψει κυρίως σε καφέ πολλά χρόνια και έιχαμε και καφενείο παλαιότερα, πρέπει να είμαστε πιστοποιημένοι με τα σεμινάρια?Επίσης πρέπει να έχουμε ΚΑΙ αποδητήριο?
  ερώτηση 4η: Η αποθήκη δε χρησιμοποιείται και έχω μέσα έπιπλα, πρέπει να την καθαρίσω για τον έλεγχο του υγειονομικού?
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΠΟΛΎ , ΣΥΓΝΩΜΗ ΑΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΣΑ!!!

 94. Ο/Η Νίκος Καψάλης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα
  Ο νόμος πρέπει να είναι ξεκάθαρος, δεν πρέπει να αφήνει κάθε υπάλληλο να τον ερμηνεύει όπως αυτός νομίζει. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζω και εγώ, θέλω να έχω στον υπαίθριο χώρο
  90 καθίσματα και το χειμώνα να βάζω ορισμένα 30-40 στην αίθουσα γιατί συνήθως τα καταστήματα σε παραλιακά μέρη δουλεύουν εποχιακά , δηλαδή να δουλεύω με συνολικά 90 καθίσματα, αλλά δεν μου το επιτρέπουν παρότι τους είπα να καταθέσω και Υπεύθυνη Δήλωση ότι τόσα καθίσματα θέλω συνολικά και να τα χρησιμοποιώ ανάλογα μέσα – έξω και μου λένε να ότι πρέπει να έχω άδεια για 130 καθίσματα ενώ στην πραγματικότητα το κατάστημα δουλεύει μόνο με 90 καθίσματα και εξυπηρετεί μόνο τόσους πελάτες ( το καλοκαίρι στον υπαίθριο χώρο και το χειμώνα που δεν υπάρχουν πελάτες – τουρίστες στην αίθουσα με 20 καθίσματα και είναι και αυτά πολλά)
  Οι νόμοι πρέπει να φτιάχνονται για να εξυπηρετούν τους πολίτες χωρίς φυσικά να βλάπτεται το συμφέρον κάποιου τρίτου.
  Με συγχωρείτε και σας ευχαριστώ

 95. Καλησπέρα

  δυστυχώς προσπαθώ να μην εκφέρω προσωπική άποψη διότι δημιουργούνται παρεξηγήσεις εξαιτίας της θέσης μου . Θα έχετε παρατηρήσει ότι με την έκδοση του νόμου 96967/2012 προσπαθώ να απαντώ επισυνάπτοντας μόνο ότι αναφέρει η διάταξη . Όσο γνωρίζω είναι υπό διαβούλευση νέα διάταξη που θα την αντικαταστήσει . Αν νομίζετε στείλτε συγκεκριμένη άποψη – πρόταση και εγώ θα την προωθήσω στην αρμόδια επιτροπή

 96. Καλησπέρα … έχετε δίκιο … η ερώτησή σας μου ξέφυγε …… Όπως είπα και σε αναγνώστρια της ιστοσελίδας πρέπει να μιλήστε με την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία . Εγώ εδώ προσπαθώ να απαντήσω σε βασικά ερωτήματα αναγνωστών όμως η άποψη μου δεν αντικαθιστά τις επίσημες αρχές ελέγχου και αδειοδότησης .

 97. Ο/Η Μαρια λέει:

  Καταλαβαίνω και ευχαριστώ πολύ

 98. Ο/Η Ηλίας λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη σελίδα σας!
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Καφέ-Εστιατόριο, είναι δυνατό με βάση την καινούργια Υγειονομική Διάταξη και έχοντας άδεια Μουσικών Οργάνων για ηχεία μικρής έντασης στην οποία ως ηχητική πηγή αναφέρονται ρητά και έγχορδα να έχουν σε λειτουργία ζωντανή ορχήστρα;
  Αναζητώντας μια απάντηση βρήκα αυτό το άρθρο: http://hkoinoniamas.blogspot.gr/2013/08/blog-post_16.html , στο οποίο συμπερασματικά αναφέρετε ότι πλέον οι επιχειρηματίες δεν θα φοβούνται την διαδικασία του αυτοφώρου, όταν έχουν ζωντανή ορχήστρα στα καταστήματά τους, αρκεί αυτή να παίζει μέχρι τα 80db, αλλά καταλήγοντας αναφέρονται τρεις κατηγορίες αδειών: α) απλή άδεια μουσικής με στερεοφωνικό συγκρότημα β) άδεια μουσικών οργάνων και γ) άδεια μουσικής με ηχεία στον εξωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να με αφήνει με απορία…

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον κόπο.

  Ηλίας

 99. Βλέπω ότι μου στείλατε το ερώτημα 3 φορές …. δυστυχώς το τελευταίο διάστημα λόγω τεράστιου φόρτου εργασίας αδυνατώ να απαντήσω ΑΜΕΣΑ … το εύκολο θα ήταν να αναφέρω ότι σταματώ να απαντώ σε ερωτήματα αναγνωστών μιας και αυτό που βλέπετε εδώ το δημιούργησα και στηρίζω ΜΟΝΟΣ μου .
  Έστω λοιπόν και καθυστερημένα σας απαντώ :

  Καλημέρα

  εγώ στην θέση σας θα μιλούσα αρχικά με την υγειονομική Υπηρεσία για να δω τι επιτρέπεται να προσφέρετε από το καφενείο . Με την παλιά Νομοθεσία ορίζονταν ότι ένα καφενείο διέθετε : Καφές – ροφήματα – γλυκίσματα – αναψυκτικά – οινοπνευματώδη ποτά με πρόχειρο μεζέ (ελιές,
  τυρί, αγγούρι, τομάτα, αυγό βραστό, ξηροί καρποίκ.τ.ομ.) καθώς και τοστ – σάντουιτς – τυρί τηγανιστό – λουκάνικο (βραστό, ψητό, τηγανιστό) –
  χταπόδι (ψητό, βραστό).

  Η νέα υγειονομική διάταξη αναφέρει : Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια). Μένει λοιπόν να διευκρινήσετε τι σημαίνει πρόχειρο γεύμα .

  Αν τώρα επιθυμείτε να εντάξετε σνακ μπαρ τα πράγματα δυσκολεύουν . Τα σνακ μπαρ ανήκουν στην ίδια κατηγορία με τα εστιατόρια από πλευράς απαιτήσεων επομένως χρειάζεται η προσθήκη παρασκευαστηρίου με ανάλογη συγκρότηση (γούρνες κλπ ) . ΕΠίσης απαιτούνται αποδυτήρια προσωπικού με 1 ερμάριο ανά εργαζόμενο , ποδοκίνητος νιπτήρας , νέα διαγράμματα ροής και ότι άλλο σας ζητηθεί από την υγειονομική Υπηρεσία πχ σύμφωνα και με την τελευταία εγκύκλιο τεχνική έκθεση μαζί με το διάγραμμα που θα εξηγείτε την παραγωγική διαδικασία . Τέλος ναι απαιτείται το προσωπικό να παρακολουθήσει το σεμινάριο του ΕΦΕΤ (βασικές γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων ) . Τα υπόλοιπα που με ρωτάτε τουαλέτες καθίσματα κλπ τα ρωτάτε στην Υγειονομική Υπηρεσία για επίσημη απάντηση .

 100. Καλημέρα

  έχετε δίκιο και όλοι οι συνάδελφοι μου ,όσο γνωρίζω , δεν επιθυμούν η νομοθεσία να ρίχνει το βάρος στην κρίση τους (από πλευράς ερμηνείας τουλάχιστον)
  Στην παλιά νομοθεσία γίνονταν πρόβλεψη για εποχιακή ανάπτυξη καθισμάτων . Στην νέα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο … θεωρώ ότι μιας και η νέα νομοθεσία έχει άλλη φιλοσοφία (δεν αναφέρεται σε καθίσματα αλλά σε άτομα ) αυτό λύνονταν . Δυστυχώς όμως απαιτήσεις άλλων Υπηρεσιών πχ Δήμος(για τέλη σε δημοτικούς χώρους) μας ανάγκασε να προσδιορίζουμε επακριβώς πάλι τα καθίσματα

 101. Καλημέρα

  μέχρι και σήμερα ( αν δεν αλλάξει η νομοθεσία ) υπάρχουν 2 άδεις μουσικών οργάνων από πλευράς υγειονομικής νομοθεσίας :α) σε κλειστό χώρο ΚΥΕ και β) σε ανοικτό χώρο

  Η εγκύκλιος 2 του Υπουργείου Υγείας αναφέρει :

  ΧΡΗΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ
  Με τη νέα ΥΔ πλέον για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων στην αίθουσα
  της επιχείρησης α) δεν απαιτείται υπεύθυνη δήλωση μηχανικού για την ηχοαπομόνωση
  του κτιρίου β) δεν απαιτείται ηχομέτρηση αλλά μόνο αυτοψία.
  Όσον αφορά τη χρήση μουσικής στους υπαίθριους χώρους απαιτείται η τεχνική έκθεση
  του μηχανικού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη διάταξη και το τοπογραφικό
  σχεδιάγραμμα, τα οποία και θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία .
  Εξυπακούεται ότι γενικά η χορήγηση γνωμοδότησης για χρήση ή μη μουσικών οργάνων
  εντός ή και εκτός της επιχείρησης, πέραν των προαναφερομένων δικαιολογητικών, γίνεται
  μετά από αυτοψία και αφού ληφθούν υπόψη η θέση της επιχείρησης σε σχέση προς
  κατοικίες, τυχόν ανοίγματα στην αίθουσα της επιχείρησης, παράπονα πολιτών κ.λ.π.
  καθώς και διαπιστώσεις των αρμόδιων αρχών κατά τη διάρκεια λειτουργίας της
  επιχείρησης ώστε να διασφαλίζεται η δημόσια υγεία

 102. Ο/Η Ηλίας λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση… Οπότε αν κατάλαβα καλά… Aπό τη στιγμή που το κατάστημα διαθέτει άδεια μουσικής δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός αναφορικά στη χρήση ζωντανής μουσικής, πέραν των 80db;

 103. Καλημέρα

  προσωπική μου άποψη είναι αυτή (πάντα όμως στηριζόμενη στην Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 ) . Υπάρχει όμως και η Υ.Α. Α5/3010/1985 που αν αυτές οι 2 νομοθεσίες δεν εναρμονιστούν εμείς οι επιθεωρητές έχουμε πρόβλημα στο τι θα εφαρμόσουμε .. πχ η Υ.Α. Α5/3010/1985 αναφέρει ότι θα γίνεται χρήση μουσικών οργάνων με κλειστές πόρτες και παράθυρα ενώ η Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 δίνει την δυνατότητα και για εξωτερικούς χώρους

 104. Ο/Η Ηλίας λέει:

  Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ… Το γνωστό πρόβλημα της πολυνομίας στην Ελλάδα… Καλή συνέχεια στην καταπληκτική δουλειά που κάνετε και Καλή Ανάσταση…

 105. Ο/Η nx4 λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα και συγχαρητήρια για ενημέρωση που μας παρέχετε.
  το ερώτημα που θέλω να σας υποβάλω είναι το εξής: αναψυκτήριο έχει δικαίωμα να προσφέρει α) σαλάτες στα κρύα πιάτα και β) πίτσα (κατεψυγμένη ή μή)? ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 106. Ο/Η Γιάννης Καραγιάννης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα

  Συγχαρητήρια για τις ωφέλιμες πληροφορίες που μας παρουσιάζετε καθημερινά.
  Θέλω να ρωτήσω εάν ισχύει και στην Ελληνική Νομοθεσία το άρθρο της σελίδας 77 του Οδηγού Υγιεινής Νο1.
  ∆ιατήρηση τροφίµων µε θέρµανση
  Τα «θερµά» τρόφιµα θα πρέπει να διατηρούνται σε θερµοκρασία ίση ή µεγαλύτερη των 60ο
  C όταν:
  – πρόκειται να σερβιριστούν ή να πωληθούν άµεσα,
  – πρόκειται να µεταφερθούν στο σηµείο στο οποίο θα σερβιριστούν.
  Τα παραπάνω τρόφιµα µπορεί να διατηρηθούν για 3 ώρες σε θερµοκρασία χαµηλότερη από τους
  60ο
  C, αλλά ο υπεύθυνος της επιχείρησης θα πρέπει να µπορεί να αποδείξει ότι:
  – τα τρόφιµα διατηρήθηκαν σε θερµοκρασία µικρότερη από τους 60ο
  C γιατί επρόκειτο να
  σερβιριστούν ή να πωληθούν,
  – ο χρόνος παραµονής τους σε αυτή τη θερµοκρασία δεν ξεπέρασε τις 3 ώρες, για µία φορά.
  – Τα τρόφιµα που δεν καταναλώθηκαν δεν χρειάζεται να απορριφθούν, εφόσον είναι κατάλληλα
  προς βρώση. Θα πρέπει να αποθηκευτούν στην κατάλληλη θερµοκρασία (κάτω από 5ο
  C ή
  πάνω από 60ο
  C) και να διατηρηθούν σε αυτήν µε ασφάλεια
  Ειδικότερα το κρέας (βοδινό και άλλα είδη κρέατος) που έχει ψηθεί η εξωτερική του επιφάνεια, ενώ
  το κέντρο του είναι ωµό, και έχει θερµοκρασία κέντρου χαµηλότερη από 75ο
  C, όταν διατίθεται θα
  πρέπει να διατηρείται σε θερµοκρασία κέντρου µεγαλύτερη από 60ο
  C.
  Τα προϊόντα που έχουν υποστεί θερµική επεξεργασία κατά την παρασκευή τους, θα πρέπει να
  ψύχονται γρήγορα µετά από αυτή. Τα τρόφιµα θα πρέπει να φέρονται από τους 60ο
  C σε
  θερµοκρασία 10ο
  C σε χρονικό διάστηµα 3 ωρών το πολύ και µετά να αποθηκεύονται υπό ψύξη π.χ.
  σε θερµοκρασία 5ο
  C ή χαµηλότερη. Για τη διευκόλυνση της ψύξης τα τρόφιµα µπορεί να διαιρούνται
  σε κοµµάτια ή να ψύχονται ανά παρτίδα. Ο εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την ψύξη δεν θα
  πρέπει να υπερφορτώνεται µε προϊόντα πέραν της προβλεπόµενης ποσότητας για την οποία
  κατασκευάστηκε.
  Τρόφιµα που πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους θερµοκρασίας.

  Σας ευχαριστώ

  Γιάννης

 107. Καλησπέρα

  οι εθνικοί οδηγοί ισχύουν μέχρι να αναθεωρηθούν ή τροποποιηθούν – καταργηθούν . Προέρχονται από επιστημονική διαβούλευση και έχουν νομική ισχύ και υποχρεωτική εφαρμογή .

 108. Ο/Η nikos katsamakis λέει:

  Κ παπαδάκη καλημέρα σας . Θέλω να κάνω μια ερώτηση για για επεξήγηση σε μια παράγραφο που μου δημιουργεί πρόβλημα. Στη Νεα Νομοθεσία για τους υπαίθριους και στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων όσον αφορά της χρήσης γης αναφέρονται τα εξής. »Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται, είναι όμοια με αυτά που υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή για τις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Για τους στεγασμένους χώρους εκδηλώσεων στα εκτός σχεδίου ή εντός οικισμού κ.λ.π στις ανωτέρω ιδρυόμενες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, αντί της βεβαίωσης χρήσεως γης θα προσκομίζεται η βεβαίωση νομιμότητας της κατασκευής της οικοδομής, του ειδικού κτηρίου, η οποία έχει εκδοθεί από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία καθώς και η βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσεως. Για τους υπαίθριους χώρους αυτών των επιχειρήσεων θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων». Για προέγκριση άδειας από των οικιο δήμο μετά την κατάθεση τον δικαιολογητικων για υπαίθριο χώρο εκδηλώσεων μου ζητάν επιπλέον χρήσης γης . Και αυτό, γιατί η νέα νομοθεσία δεν λέει στην συγκεκριμένη παράγραφο, »ΑΝΤΙ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ» θα προσκομίζεται βεβαίωση νομιμότητας ή τακτοποίησης των βοηθητικών χώρων και των αποχωρητηρίων. Χρειάζονται τελικά η βεβαίωση χρήσης γης ή όχι ? Και αν όχι σε ποιον πρέπει να απευθυνθούν οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι για σωστή ενημέρωση. ? Όπως το διαβάζω εγώ πάντως ή ένας νομικός καταλαβαίνει πως δεν χρειαζετε η βεβαίωση χρήσης γης . Ενω οι υπάλληλοι του δήμου λένε πως αφού δεν λέει όπως παραπάνω »ΑΝΤΙ» το θέλουμε σαν πρόσθετο .Η άποψη σας ?

 109. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός για μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων …….

  νομίζω ότι αυτά τα θέματα πχ χρήση γης και βεβαίωση κυρίας χρήσεως είναι θέματα Δήμου και πολεοδομίας και πιθανά ορίζονται από δικές τους νομοθεσίες επομένως ρωτήστε μηχανικό και ακολουθήστε τις οδηγίες του Δήμου

 110. Ο/Η τσαπρουνησ αθανασιοσ λέει:

  θελω να βγαλω αδεια κινητηισ καντινασ.ειμαι απο ευβοια μπορω π.χ με αδεια απο εναν καλλικρατικο δημο να πηγαινω σε ολο το νομο και να συναλλασσομαι μ πελατεσε

 111. Ο/Η stavros λέει:

  Γεια σας κύριε Παπαδάκη,

  έχω ενοικιαζόμενα δωμάτια και ένα εστιατόριο μπροστά στην παραλία αλλά μεσολαβεί δρόμος και ένα ποτάμι χωρίς νερό. Έχω κάνει χρήση του δικαιώματος για απευθείας παραχώρηση παραλίας αλλά λόγο της απόστασης (πρέπει να κάνω κύκλο για να εξυπηρετήσω στην παραλία) δεν μπορώ να το εκμεταλευτώ.

  Ποιες είναι οι προυποθέσεις για να δημιουργήσω ένα ξύλινο κιόσκι τύπου μπαρ για να εξυπηρετώ στην παραλία; Έχω σκεφτεί τη λύση της απευθείας παραχώρησης καντίνας αλλά με προβληματίζει ο περιορισμός των 100 μέτρων από ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, υπάρχει κάποια εξαίρεση λόγω των ενοικιαζόμενων δωματίων που έχω?

  ευχαριστώ

 112. Καλημέρα …

  αρμόδιος είναι ο Δήμος σας για το που θα σας παραχωρήσει δικαίωμα εγκατάστασης της καντίνας … οι υγειονομικές Υπηρεσίες ασχολούνται μόνο για τις υγειονομικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

 113. Καλημέρα

  δύσκολο ερώτημα .. το κιόσκι θεωρώ ότι αν δεν το νομιμοποιήσετε (πολεοδομικά ) και χαρακτηρίσετε ως χώρο κυρίας χρήσεως δεν θα μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε … τη λύση της καντίνας θα την συζητήσετε με το Δήμο που παραχωρεί τους χώρους …όσο αφορά την απόσταση έχουν γίνει στο Υπουργείο Υγείας σχετικά ερωτήματα (για την απόσταση , τον τρόπο μεταφοράς που μπορεί ένα κατάστημα να κάνει διανομή αν μπορέι να το κάνει σε παραλία κλπ ) και όταν θα έχω επίσημη απάντηση θα την αναρτήσω

 114. Ο/Η Στέλιος Σοφρώνης λέει:

  Σε κατάστημα με άδεια παντοπωλείου ΚΥΕ (70 τ.μ.) ,μπορώ να προσθέσω τμήμα αναψυκτήριου-επιχείρηση αναψυχής (επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος) μόνο για όρθιους περαστικούς;
  Τι προυποθέσεις υπάρχουν ;
  1.Παρασκευαστήριο
  2.Εμβαδόν χώρων
  3.Σύστημα πλύσης σκευών

  Ευχαριστώ

 115. Καλημέρα

  εγώ θα σας απαντήσω μόνο ότι θεωρητικά μπορεί να γίνει .. τα υπόλοιπα όμως μόνο η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε θα σας απαντήσει
  άρθρο 13:
  Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

 116. Ο/Η stavros λέει:

  Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας
  στην εγκύκλιο αναφέρετε
  Η παραχώρηση του προηγούμενου άρθρου γίνεται αποκλειστικά για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουσμένους ή την αναψυχή του κοινού {όπως εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής, ξαπλωστρών, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων, λειτουργία τροχήλατου -αυτοκινούμενου ή μη- αναψυκτηρίου κ.λπ.)
  με τον όρο αναψυκτήριο μη τροχήλατο ή αυτοκινούμενου δεν εννοείτε και μία ξύλινη κατασκευή αναψυκτήριο που μπορεί εύκολα να μεταφερθεί αν χρειαστεί? Όπως στο θαλάσσια σπορ αναφέρετε ξύλινη κατασκευή 5τμ.
  ευχαριστώ

 117. Ο/Η Ευα Νατση λέει:

  Γεια σας κύριε Παπαδακη,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μια επιχείρηση με αδεια καφε-ζαχαροπλαστειο, που παρασκευάζει κουλούρια και προσφέρει μεζεδάκια σαλάτες πίτσες μακαρόναδες κρεπες και τώρα έχει προσθέσει και σουβλάκια τυλιχτα. Έχει το δικαίωμα για να πουλάει σουβλάκια η όχι? επίσης ένα καφε-οβεληστηριο έχει δικαίωμα να δινει γλυκα και κρεπες?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 118. Καλημέρα

  δεν νομίζω ότι με την άδεια που αναφέρετε «καφέ- ζαχαροπλαστείο» σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία επιτρέπεται η επιχείρηση να προσφέρει μεζεδάκια σαλάτες πίτσες μακαρονάδες πόσο μάλλον σουβλάκια …

 119. Ο/Η Ernest Bogus λέει:

  Καλησπέρα, πριν απ’ολα, θα ήθελα να εκφρασω κι εγώ τον ενθουσιασμό μου για την συγκεκριμένη προσπάθεια ενημέρωσης τών πολιτών που καταφέρνετε μέσω της ιστοσελίδας.

  Η ερώτηση μου ειναι σχετική με την αναγκαστική ύπαρξη της Αίθουσας πελατών, στην περίπτωση μιας Επιχειρήσης μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος, που όμως χρησιμοποιείται εποχιακώς (το καλοκαίρι):

  Είναι αναγκαστικό να υπάρχει κλειστή αίθουσα, ή μπορεί να αντικασταθεί με υπαίθριο χώρο εξυπηρέτησης πελατών;

  Σε περιπτωση που η ύπαρξη υπαίθριου χώρου χώρις την συνοδεία κλειστής αίθουσας είναι εφικτή, ο συντεστής προσδιορισμού της δυναμικότητας της επιχείρησης παραμένει στο 1.2;

  ======================================================================
  Διαβάζω απο την Αποφ-ΑΙβ/8577/83  (ΦΕΚ-528/Β/83) (που όμως ίσως να μην ισχύει πλέον;)

  «Σε περιπτώσεις που κατάστημα δε διαθέτει κλειστή αίθουσα πελατών και για την ανάπτυξη τραπεζιών και καθισμάτων χρησιμοποιείται εποχιακώς μόνον ιδιωτικός ή κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος, όλοι οι άλλοι απαραίτητοι χώροι εργασίας (χώρος μπουφέ και ψυγείων, παρασκευαστήριο, χώρος πλύσεως σκευών κλπ.) και βοηθητικοί χώροι (αποθήκη, αποχωρητήρια, αποδυτήρια προσωπικού, κλπ.) θα είναι στεγασμένοι σε κατάλληλο κτίριο και θα πληρούν, ως προς την κατασκευή και τη συγκρότησή τους, τους όρους και τις προϋποθέσεις, που περιγράφονται στα σχετικά άρθρα του προηγούμενου Κεφαλαίου, στο παρόν άρθρο και σε κάθε άλλη σχετική Υγειονομική Διάταξη. Προκειμένου για καταστήματα που λειτουργούν κατά τη θερινή μόνον περίοδο, είναι δυνατό να επιτραπεί η εγκατάσταση των αποχωρητηρίων τους έξω από το κτίριο, στο οποίο στεγάζονται οι άλλοι χώροι εργασίας και βοηθητικοί χώροι, σύμφωνα με το εδαφ.γ της παρ.4 Αρθ-25 της παρούσας. »

  ========================================================================

  Υπάρχει ανάλογη ρήτρα για τον 96967/ 2012;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την διαφώτιση σας.

 120. Καλησπέρα

  δυστυχώς η νέα υγειονομική διάταξη δεν έχει συμπεριλάβει την συγκεκριμένη ρύθμιση της 8577 . Θεωρώ ότι δεν έγινε εξαιτίας της απλούστευσης των διαδικασιών που προκύπτει από το γεγονός ότι πλέον οι υγειονομικές Υπηρεσίες δεν ορίζουν καθίσματα αλλά εξυπηρετούμενα άτομα .. από την άλλη όμως μιας και δεν προβλέπετε η χρήση εναλλακτικά εξωτερικού και εσωτερικού χώρου δημιουργεί θέμα που ελπίζω να λυθεί με την νέα υγειονομική διάταξη που προετοιμάζεται

 121. Ο/Η KΩΣΤΑΣ λέει:

  Καλησπερα κυριε Παπαδακη ηθελα να ρωτησω αν σε εταιριες logistic που κατα κυριο λογο υπαρχει μονο αποθηκευση συσκευασμενων τροφιμων απαιτειται αδεια για χονδρικο εμποριο απο τον εκαστοτε δημο ;;;; EYXΑΡΙΣΤΩ

 122. Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  Και επομένως χορηγείται άδεια και σε αυτές τις περιπτώσεις ( Από τον Δήμο ή την Δ/νση Ανάπτυξης αν υπάρχουν ψυκτικού θάλαμοι μεγάλης δυναμικότητας )

 123. Ο/Η Αθηνα λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη. Μήπως υπάρχει κάποια εξέλιξη με το θέμα catering από το σπίτι. Ξέρετε είναι πολλοί οι ενδιαφερόμενοι που θα αναζητήσουν κάτι παρόμοιο..!!
  Ευχαρστώ εκ των προτέρων

 124. Καλησπέρα

  δυστυχώς όχι και από οσο ξέρω δεν υπάρχει πρόβλεψη στην υπό έκδοση νομοθεσία (τουλάχιστον της υγειονομικής )

 125. Ο/Η Αθηνα λέει:

  Καλησπέρα και πάλι. Επειδή γενικά ψάχνομαι πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο, κάτι το οποίο είναι εντελώς νέο για εμένα, θα ήθελα να ρωτήσω μερικά πράγματα.

  1ον. Υπάρχει τρόπος να παρασκευάζω στο σπίτι σπιτικά κουλουράκια ή κρύα σάντουιτς ή μερίδες φαγητού ( όχι catering) και να τα διανέμω είτε σε μινι μαρκετ είτε σε σπίτια μεσημεριανό κυρίως φαγητό? Με αποδείξεις, τιμολόγια κλπ;

  2ον. Στο : «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές» τι εννοεί με το :για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες;

  3ον. Υπάρχει γενικά κάποιο νομοθετικό πλαίσιο που να διέπει τις υπηρεσίες μαγειρικής σε σπίτια είτε στο δικό σου είτε σε σπίτι των υποτιθέμενων πελατών.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 126. Καλησπέρα

  Δυστυχώς έχουμε δύο διαφορετικές νομοθεσίες την Ευρωπαϊκή και την Εθνική . Η Ευρωπαϊκή αναφέρει : «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές»

  Όμως η Εθνική αυτή την στιγμή που μιλάμε δεν επιτρέπει κάτι ανάλογο σε οικίες και επίσης το κομμάτι της Ευρωπαϊκής αναφέρεται σε κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους

 127. Ο/Η ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΟΠΟΥ ΘΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΩ ΠΑΓΩΤΟ..ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΙΣΟΓΕΙΟ 42 ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΤΟΥΑΛΕΤΑ…ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΑΔΕΙΕΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΚΑΙ ΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΤΩΝ ΛΑΤΖΩΝ Η ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ…ΕΠΙΣΗΣ ΤΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 128. Ο/Η George λέει:

  Καλησπέρα Κε. Παπαδάκη,

  Συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας!

  ήθελα να σας ρωτήσω τι είδους άδεια/ες απαιτείται για τη λειτουργία χώρου που βρίσκεται εκτός σχεδίου και θα περιλαμβάνει:
  – Αναψυκτήριο – μπαρ
  – παιδική χαρά με παιχνίδια όπως τσουλήθρες, κούνιες κτλ για νήπια
  – φουσκωτά και άλλου είδους παιχνίδια μεγαλύτερου μεγέθους
  – Καρουζέλ
  – Πίστα παγοδρομίου
  – Μικρή πίστα για ηλεκτρικά αυτοκίνητα

  Η όλη επιχείρηση θα αναπτυχθεί σε ιδιόκτητο οικόπεδο εκτός σχεδίου στο οποίο υπάρχει ήδη το κτίσμα στο οποίο θα φιλοξενηθεί το αναψυκτήριο και σε γειτνιάζον το οποίο θα ενοικιαστεί.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 129. Καλημέρα

  για το αναψυκτήριο μπαρ απαιτείται πέρα από την νομιμότητα του χώρου πρέπει να είναι και χαρακτηρισμένος ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  για τα υπόλοιπα δεν γνωρίζω να σας πω … δεν ξέρω αν εννοείτε ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ ;;

  ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος δηλαδή ιδιωτικός χώρος, στεγασμένος ή υπαίθριος, στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού. Επίσης παιδότοπος μπορεί να λειτουργεί και σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κλπ.

  Συνεπώς ο παιδότοπος διακρίνεται σε:

  α) κλειστό ή υπαίθριο που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση

  β) κλειστό ή υπαίθριο, που λειτουργεί εντός χώρου όπου θα αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα

  Στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, δεν εμπίπτουν οι παιδικές χαρές που είναι εγκατεστημένες σε πλατείες, πάρκα κ.α κοινόχρηστους χώρους καθώς επίσης και «παιδότοποι» οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε χώρους όπου αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα, η οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως:

  Οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία
  Οι χώροι πανηγυριών και τα γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις
  Οι εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως λούνα παρκ, τσίρκο, υδροπάρκα κ.α.)
  Οι χώροι δημιουργικής απασχόλησης κτλ.

  ως μικτή επιχείρηση αναπτύσσεται σε διαφορετική δραστηριότητα, όπως λ.χ παιδότοπος με αναψυκτήριο, ή παιδότοπος εντός γυμναστηρίου, παιδότοπος εντός πλοίου κλπ.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις ,ο παιδότοπος στις περιπτώσεις αυτές ,θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις υποχρεώσεις των υπευθύνων και στην περίπτωση που βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο να τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές.

 130. Ο/Η Άρτεμις Σαββίδου λέει:

  Καλημέρα,
  επειδή εδώ και καιρό ψάχνω κάτι παρόμοιο σε περιοχή της Αττικής ,θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε τελικά σε ποια κατηγορία έχετε εντάξει την επιχείρηση και εάν έχετε καταφέρει να πάρετε τις σχετικές άδειες .
  Η υγειονομική υπηρεσία που ανήκει η δική μου επιχείρηση με υποχρεώνει εφ΄όσον παρασκευάζω πρόχειρα γεύματα και έχω τραπεζοκαθίσματα να κατασκευάσω χώρο κύριας χρήσης ,δηλαδή να βγάλω άδεια και να χτίσω.
  Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο.
  Α. Σαββίδου

 131. Ο/Η Κυριάκος λέει:

  Καλησπέρα σας. Έχοντας διαβάσει όλα τα σχόλια και τις απορίες μέχρι τώρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω και εγώ με την σειρά μου κάτι: ενδιαφέρομαι να κάνω μια δραστηριότητα «catering» απο το σπίτι. Έχω διαβάσει το:
  <>
  και βλέπω μια παράμετρο που με προβληματίζει θετικά και θα ήθελα να μου απαντήσετε αν μπορώ να κάνω χρήση του σπιτιού μου για να «πουλάω» έτοιμα φαγητά (που έχει ετοιμάσει νόμιμη επιχείρηση απο την οποία θα τα αγοράζω εγώ) σε πελάτες προσκομίζοντάς τα απευθείας στο σπίτι τους (με συμφωνητικό εργασίας…) με την αγορά τους.

  Συγγνώμη για το μακροσκελές μήνυμα,
  ελπίζω να υπάρχει λύση, γιατί δεν θα χρησιμοποιώ παρασκευαστήριο και δεν απαιτείται καμμιά διαδικασία απο μέρους μου παρά μόνο η μεταφορά τους στον πελάτη (η οποία γίνεται και απο τα λοιπά καταστήματα με την χρήση thermobox ή των γνωστών θερμόσακκων delivery)
  Κυριάκος

 132. Ο/Η Σωτήρης Τ. λέει:

  Καλημέρα κ. Παπαδάκη και συγχαρητήρια για την ιστοσελίδα σας.
  Αναρωτιέμαι αν προβλέπεται κάπου στη νομοθεσία ή σε κάποιον οδηγό ο χωρο-χρονικός διαχωρισμός των εργασιών. Π.χ. το πρωί πριν ανοίξει το σνακ μπαρ να παραλαμβάνω υλικά διερχόμενος μέσα από τον χώρο επεξεργασίας προς την αποθήκη, κατόπιν να καθαρίζω τον χώρο επεξεργασίας και έπειτα να ανοίγει για λειτουργία το κατάστημα δίχως άλλη παραλαβή υλικών μέχρι το κλείσιμο της ημέρας;

 133. Καλημέρα

  μέχρι και σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει πρόβλεψη στην υγειονομική νομοθεσία για την οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει στην αρμοδιότητα της υγειονομικής υπηρεσίας που να επιτρέπει επεξεργασία και διάθεση τροφίμων από σπίτι παρά μόνο από επαγγελματικούς χώρους που είναι χαρακτηρισμένοι ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ .

 134. Καλημέρα

  δεν προβλέπεται είναι όμως κάτι εφικτό (το δέχεται ήδη η Κτηνιατρική ) οπότε ελπίζω να προστεθεί σε επόμενη νομοθετική παρέμβαση

 135. Ο/Η Panagiotis Sitiragram λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδακη!θα ήθελα να ρωτήσω κάτι και εγώ!
  θέλω να ανοίξω παραδοσιακό καφενείο και με την νέα διάταξη έχω μπερδευτεί λίγο!
  τι άδεια να βγάλω?θέλω να έχω στο κατάστημα τα εξής: καφέ(όλα τα είδη ) τσιπουρακι ράκη και διάφορα ποτά(όχι πολλά) και μεζεδάκια !άπλα όμως οχι φαγητό κανονικό!δηλαδή λίγα τηγανιτά (λουκάνικο κτλ )και σαλάτες και κρύα πιάτα! τίποτα ιδιαίτερο !
  στην πρώτη κατηγορία – Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.που μπορώ να βρω τι περιλαμβάνει?(τι μπορώ να εχω σαν φαγητό-μεζε, εξοπλισμό κτλ) σας ζάλισα!ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
  με εκτίμηση Πανος

 136. Ο/Η Αλέξανδρος Μπογιατζακης λέει:

  Καλησπέρα σας, κατέχω αδεια κινητής καντίνας την οποια έχω σε ενοικιαζόμενο οικοπέδο! Αναγράφεται και στην αδεια μου. Νοικιάζω τον αιγιαλό μπροστά απο τα όρια του οικοπέδου μου! Νόμιμα! Μπορώ να ηλεκτροδοτήσω την καντίνα μέσω του δικτύου της ΔΕΗ απο τη στιγμή που ειναι σε ιδιωτικό χώρο?

 137. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν ..

  Οι Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος αναφέρονται στα αναψυκτήρια . Αν μιλάμε για ουζερί τότε ανήκει στα πλήρους γεύματος και αν μιλάμε για καφενείο στα αναψυχής .

  ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ εδώ θα βρείτε περισσότερα

 138. Ο/Η elen tsak λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Μπορώ να κάνω παρασκευή παγωτού σε ήδη αδειοδοτούμενο πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής; (υπάρχει χώρος διαθέσιμος 30 τ.μ.)
  Κι αν ναι τι τίτλο πρέπει να έχει η τροποποιημένη άδεια λειτουργίας του; (παρασκευαστήριο ή εργαστήριο, υγειονομικό ή τμήμα ανάπτυξης)
  Η διάθεση του παγωτού μπορεί να γίνει μόνο στο κατάστημα αυτό ή μπορώ να δώσω και σε άλλα υποκαταστήματα που ανήκουν στην επιχείρησή μου;
  Το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής συνυπάρχει με πρατήριο άρτου;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας

 139. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στον χρόνο απάντησης αλλά αδυνατούσα λόγω φόρτου εργασίας και επιμορφωτικών υποχρεώσεων ,το πρατήριο πουλά μόνο έτοιμα προϊόντα . Επομένως απαιτείται προσθήκη δραστηριότητας εφόσον υπάρχει ανάλογος χώρος και συγκρότηση . Η παρασκευή παγωτού διαφέρει ανάλογα με την διαδικασία και συγκεκριμένα αν κάνετε παστερίωση γάλακτος απαιτείται άδεια από την Κτηνιατρική , επίσης διαφέρει η άδεια αν μιλάμε για χονδρική πώληση . Ρωτήστε την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για λεπτομέρειες .
  Ευχαριστώ

 140. καλημερα κυριε Παπαδακη.
  εχω επιχειριση με αδεια καφε-μπαρ αναψυκτηριου το οποιο εχει κτισμα για τους χωρους παρασκευης, αποθηκευσης και τουαλετες, αλλα τα τραπεζοκαθισματα βρισκονται μονο σε υπαιθριο και ημιυπαιθριο χωρο. Η υγειονομικη υπηρεσια δεν μου εγκρινει την αδεια μουσικης (ενω ειμαι ενταξει σετικα με ΑΕΠΙ κτλ, μιλαω δηλαδη μονο για την αδεια που χορηγειται απο τον δημο και απαιτειται εγκριση απο την υγειονομικη υπηρεσια).
  μου λενε πως θα επρεπε να εχω τουλαχιστον ενα τραπεζοκαθισμα σε εσωτερικο χωρο για να μπορω να βαλω ηχεια στον εξωτερικο χωρο. τα ηχεια φυσικα ειναι μεσα στα ορια των 80db κτλ.
  γιατι δεν μπορω να εχω ηχεια ΜΟΝΟ σε εξωτερικο χωρο? σας παρακαλω να μου απαντησετε το συντομοτερον δυνατον..σας υπερευχαριστω εκ των προτερων.
  Η υγειονομικη υπηρεσια με την οποια εχω το προβλημα ειναι στο νομο πελλας αν παιζει καποιο ρολο.

 141. Ο/Η ΑΘΗΝΑ ΦΩΤΙΑΔΟΥ λέει:

  Καλημέρα,
  Για αναψυκτήριο – πρατήριο άρτου
  1) επιτρέπεται το ψήσιμο και η διάθεση κατεψυγμένων παναρισμένων κοτομπουκιών που θα ψήνονται στο ίδιο φουρνάκι με τα σφολιατοειδή? οχι ταυτόχρονα.(θα ψήνονται κατα παραγγελία δεν θα διατηρούνται)
  2) απαιτείται ράμπα και τουαλέτα ΑΜΕΑ?
  3) είναι αποδεκτές οι φισούνες για πόρτες σε αποθήκη και αποδυτήρια, εφόσον δεν συνορεύουν με χώρο έκθεσης – επεξεργασίας τροφίμων?
  Ευχαριστώ προκαταβολικά

 142. Καλημέρα

  αν και θεωρώ ότι μπορεί να έχετε απευθυνθεί αλλού για να λάβετε απάντηση μετά από το τόσο μεγάλο διάστημα που έκανα, θα σας απαντήσω με την επισήμανση ότι ο Μάιος και μέχρι τα μέσα Ιούνη είχα ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας και κυρίως ήμουν μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός έδρας.
  1) Νομίζω ναι αρκεί η άδεια σας να είναι αναψυκτήριο με εργαστήριο
  2) Το θέμα για τα ΑΜΕΑ είναι καθαρά πολεοδομικό και θα ανατρέξετε στο ΝΟΚ
  3) είναι θέμα επιθεωρητή και δεν μπορώ να απαντήσω

 143. Ο/Η EVA (@EVAIER) λέει:

  Δύο ερωτήσεις θα ήθελα να σας κάνω. α) Για να λειτουργήσει χώρος που θα σερβίρει καφέ και άλλα πρόχειρα γεύματα εντός σχολής εκμάθησης κολύμβησης ποιος είναι ο σωστός χαρακτηρισμός ?Κυλικείο ή κάτι άλλο? οι καθήμενοι θα είναι πολύ λίγοι. Επίσης στον συγκεκριμένο χώρο μπορεί να σερβίρεται και μπύρα? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 144. Καλησπέρα

  το αν θα είναι καθήμενοι ή όχι δεν μας επηρεάζει … πλην όμως πρέπει να προσδιορίσετε την έννοια πρόχειρο γεύμα και αν αυτό θα παρασκευάζεται στον χώρο ή θα αγοράζετε από εργαστήρια τροφίμων και ποτών. Αν μιλάμε για απλά σάντουιτς άδεια καφέ θα σας κάλυπτε .. για ότι παραπάνω σε φαγώσιμα πάμε σε αναψυκτήρια (Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας)). Η μπύρα επίσης δεν είναι πρόβλημα μιας και προβλέπεται και στις δύο ανωτέρω άδειες.

 145. Ο/Η Stelios Zafiroudis λέει:

  Καλησπέρα, για μπάρμερικο οι τουαλετες τι διαστασεις πρέπει να έχουν. υπήρχε στον χώρο wc κατω απο σκάλα ανόδου το οποίο έχει ελεύθερο ύψος 2,10 με καλύπτει βασει νομοθεσίας ή θα πρέπει να προβλεφθει σε άλλη θέση μέσα στον χώρο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 146. Ο/Η Milos Villas BeachBar λέει:

  Κύριε Ταμιωλάκη, θα μπορούσατε να αναρτήσετε όλο το κείμενο της ανωτέρω απάντησης. Η αν υπάρχει στη Διαύγεια? Ευχαριστώ

 147. Ο/Η dinbill λέει:

  Καλησπέρα κ,Παπαδάκη,,,,
  θα ήθελα λόγω της εμπειρίας σας κ επειδή είμαι στην αρχή κ στο σχεδιασμό να ανοίξω ένα ξενοδοχείο σε παραλιακό μέρος να με διαφωτίσετε:
  α, στην αίθουσα πρωινού που υποχρεωτικά θα έχω γίνεται να είναι κ σε ανοιχτό ΄χώρο πέραν του στεγασμένου αλλά θα έχει πέργκολα για προστασία από ήλιο-βροχή?
  β,η επιχείρηση πώς θα χαρακτηρίζεται αν θέλω να διαθέτω στους ενοίκους τόστ-ποτά-καφέ κλπ πρόχειρα γεύματα χωρίς δικό μου παρασκευαστήριο.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας
  ΒΑΣΙΛΗΣ

 148. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  Αναφορικά με το α) ερώτημα αν εννοείται στον εξωτερικό χώρο να αναπτύσσονται καθίσματα, δεν υπάρχει πρόβλημα αν αποτυπώνεται στο σχεδιάγραμμα και υπάρχουν οι ανάλογες τουαλέτες και χώρος παρασκευαστηρίου.
  β) Η κατηγορία θα μπορούσε να είναι αναψυκτήριο χωρίς εργαστήριο

 149. Ο/Η ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ λέει:

  καλήμερα Κύριε Παπαδάκη
  θα ήθελα να σας ρωτήσω έχω μια ταβέρνα σε ένα χωρίο της Ευβοίας και θέλω να νοικιάσω ένα χώρο περίπου 10 μετρά μακριά από το μαγαζί που έχω τώρα να το κάνω μόνο αίθουσα με τραπέζια χωρίς κουζίνα και ψησταριά μόνο με wc, και να μεταφέρω τα φαγητά από το είδη υπάρχων μαγαζί μπορώ?
  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας..

 150. Καλησπέρα σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπ. Υγείας:
  Καθορισμός δυναμικότητας και πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
  Σκοπός της Νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 είναι η εξειδίκευση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και με γνώμονα αυτό, ορίζεται η δυναμικότητα τους με αριθμό εξυπηρετούμενων ατόμων (καθήμενοι ή όρθιοι).
  Κάθε επιχείρηση μαζικής εστίασης μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τόσους πελάτες όσοι αναλογούν στο καθαρό εμβαδό της αίθουσας πελατών και του υπαίθριου χώρου, διαιρεμένου με τον συντελεστή 1,20, ανεξάρτητα αν οι πελάτες είναι καθήμενοι ή όρθιοι (δυναμικότητα επιχείρησης). Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων στην κλειστή αίθουσα πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 1,20 δε θα πρέπει να υπερβαίνει το καθαρό εμβαδό του χώρου. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων στον υπαίθριο χώρο πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 1,20 δε θα πρέπει να υπερβαίνει το εμβαδό του χώρου για το οποίο υπάρχει δικαίωμα χρήσης από τη δημοτική, λιμενική ή άλλη αρχή.
  Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας ο ορισμός των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα επιβάλλονται από το Δήμο τα δημοτικά τέλη στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Τέλος στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού ή παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αυτό δε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και η αντικατάσταση της άδειας αφορά την προσθήκη του προσδιορισμού των εξυπηρετούμενων πελατών.

 151. Ο/Η ΝΙΚΟΣ ΚΑΤΣΑΝΑΣ λέει:

  Καλησπέρα σας και πάλι.
  θα ήθελα να τονίσω αν έχω το δικαίωμα να νοικιάσω την αίθουσα η οποία τονίζω είναι 10 μέτρα μακριά από την ψησταριά μο,υ και να την λειτουργήσω μόνο σαν αίθουσα χωρίς κουζινα και ψησταριά, αν έχω το δικαίωμα αυτό, και να σερβίρω από το παρακείμενο μαγαζί μου.
  Όσο άφορα για την επιφάνεια και τα τραπεζώ καθισμάτα ξέρω τον συντελεστή.
  Σας ευχαριστώ

 152. Καλησπέρα

  συγγνώμη αλλά δεν απάντησα άμεσα λόγω φόρτου εργασίας … Καλησπέρα να προβλέπεται υπό προϋποθέσεις (ικανοποιητικός χώρος παρασκευαστηρίου και αποχωρητηρίων).

  Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/58802 ,59315,62792 Διευκρινήσεις επί της Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ

  Για τη προσθήκη καθισμάτων σε εξωτερικό χώρο, σε ήδη αδειοδοτημένη επιχείρηση,
  απαιτείται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων ατόμων μετά από
  γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.
  Ο προσδιορισμός των εξυπηρετούμενων ατόμων γίνεται διαιρώντας το εμβαδό του
  παραχωρούμενου εξωτερικού χώρου με το 1,20 και σε συνάρτηση πάντα με τη
  συγκρότηση της επιχείρησης (π.χ παρασκευαστήριο, αποχωρητήρια ) σύμφωνα με τη
  ανωτέρω σχετική (α) νέα Υγειονομική Διάταξη. Η πρόσθετη πράξη προσδιορισμού
  αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας της επιχείρησης χωρίς να απαιτείται
  αντικατάσταση της προϋπάρχουσας άδειας.

  Στις επιχειρήσεις που είναι αδειοδοτημένες με την παλαιότερη Υγειονομική Διάταξη
  Α1β/8577/83 και αιτούνται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού, εφαρμόζονται αναλόγως τα
  οριζόμενα στον αριθμό 6 του άρθρου 18 της υπ΄αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967 (ΦΕΚ
  2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ.

  ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ
  Αθήνα 27 /2/2013
  Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/16223
  Σχετ. Γ.Π 8289/23-1-13
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
  ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
  Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ
  ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
  Ταχ. Κώδικας: 10433 Αθήνα
  FAX: 210 5233563
  Πληροφορίες: Γ. Αναγνωστοπούλου
  Τηλέφωνο: 2105221089
  ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
  ΘΕΜΑ: Καθορισμός δυναμικότητας και πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών σε επιχειρήσεις μαζικής εστίασης.
  Σχετ: Α) Η υπ. Αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-2012) Υ.Δ
  Β) Η υπ αριθμ. Πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476/14.1.2013 & ΑΔΑ ΒΕΦ8Θ-8Ψ3 Εγκύκλιός μας.
  Γ) Το υπ. αριθμ. Πρωτ. 3136/5-2-2013 έγγραφό σας.
  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού (γ) σας γνωρίζουμε ότι σκοπός της Νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 είναι η εξειδίκευση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων που αφορούν τη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και με γνώμονα αυτό, ορίζεται η δυναμικότητα τους με αριθμό εξυπηρετούμενων ατόμων (καθήμενοι ή όρθιοι).
  Κάθε επιχείρηση μαζικής εστίασης μπορεί να εξυπηρετεί ταυτόχρονα τόσους πελάτες όσοι αναλογούν στο καθαρό εμβαδό της αίθουσας πελατών και του υπαίθριου χώρου, διαιρεμένου με τον συντελεστή 1,20, ανεξάρτητα αν οι πελάτες είναι καθήμενοι ή όρθιοι (δυναμικότητα επιχείρησης). Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων στην κλειστή αίθουσα πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 1,20 δε θα πρέπει να υπερβαίνει το καθαρό εμβαδό του χώρου. Ο αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων στον υπαίθριο χώρο πολλαπλασιαζόμενος με τον συντελεστή 1,20 δε θα πρέπει να υπερβαίνει το εμβαδό του χώρου για το οποίο υπάρχει δικαίωμα χρήσης από τη δημοτική, λιμενική ή άλλη αρχή.
  Επίσης σας ενημερώνουμε ότι, δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας μας ο ορισμός των κριτηρίων σύμφωνα με τα οποία θα επιβάλλονται από το Δήμο τα δημοτικά τέλη στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Τέλος στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού ή παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αυτό δε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και η αντικατάσταση της άδειας αφορά την προσθήκη του προσδιορισμού των εξυπηρετούμενων πελατών.
  Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
  ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

 153. Ο/Η Ioanna Bouk λέει:

  Καλησπερα θα ηθελα να σας ρωτησω, σε καταστημα εμπορικης χρήσης θελω να εγκαταστησω ΚΥΕ με χρηση:

  1) Παρασκευη μπακλαβα και καταιφι οπου θα δινεται και σε αλλα καταστηματα (χονδρικη πωληση) αλλα και λιανικη πώληση όπου τα φυλλα θα προμηθευονται ετοιμα κ κατεψυγμένα.
  2) Δεν θα υπάρχουν καθόλου τραπεζοκαθισματα
  3) θα πωλουνται και θα παρασκευαζονται κουλουρακια, βουτηγματα ,τσουρεκια ,κεικ κ.τ.λ.
  4) Τα μηχανηματα που θα χρησιμοποιω ειναι φουρνος,μιξερ,σοκολατομηχανη,ψυγεια και καυστηρα με υγραεριο για την παρασκευη σιροπιου.
  5) Πωληση καφε (Take away)

  θα ηθελα να με ενημερωσετε καταρχην :

  1) Θα πρεπει να γίνει αλλαγη χρήσησης ή όχι? διοτι με μια διευκρινιστικη τεχν οδηγια (αποφ 63234/19-12-2012 αρ 4) δεν απαιτειται σε μικρα εργαστηρια.

  2) Ποιος ειναι ο τίτλος που θα πρεπει να γνωμοδοτηθει αυτό το κατάστημα?
  διοτι οι χρήσεις γης στην περιοχή ειναι γενικής κατοικίας: Εμπορικα καταστηματα,γραφεια,τραπεζες,ασφαλειες,κοιν οργανισμοι,κτιρια εκπαιδευσης,εστιατορια,αναψυκτηρια καθως και αμιγους κατοικιας και η χρήση αρτοποιείων.

  3) Μήπως κάποια Χρήση απο τα παραπάνω που περιέγραψα δεν θα πρεπει να εγκατασταθεί διοτί παραπέμπει σε εργαστήριο χαμηλής όχλησης(οπου δεν μου επιτρεπεται απο τις χρήσεις γης?)
  4) Θα μπορούσε να ήταν Κατάστημα εστιασης πρόχειρου γεύματος και επιχειρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών?

  Σας ευχαριστω εκ των προτερων!!

 154. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά ως μόνος διαχειριστής της σελίδας αδυνατώ πλέον να απαντώ άμεσα σε όλα τα ερωτήματα.
  Πολλά τα ερωτήματά σας και πολύπλοκα. Καταρχήν όλα τα ΚΥΕ ιδρύονται σε χώρους που έχουν Πολεοδομικά χαρακτηριστεί ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Το τι εννοείται αλλαγή χρήσης δεν το γνωρίζω μιας και δεν είναι αρμοδιότητα της υγειονομικής Υπηρεσίας. Από τα αναφερόμενα είδη προκύπτουν 2 κατευθύνσεις 1) Εργαστήριο τροφίμων για χονδρική πώληση και 2) για λιανική. Όπως σωστά αναφέρετε το πρώτο σκοντάφτει στις χρήσεις γης. Εγώ για λιανική θα το ζητούσα ζαχαροπλαστείο με εργαστήριο. Σας συμβουλεύω να επισκεφθείτε την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκει το κατάστημα για την επίσημη απάντηση των ερωτημάτων σας. Κρίσιμο είναι να προσκομίσετε και μια κάτοψη του καταστήματος με τους χώρους.

 155. Ο/Η i n λέει:

  Kurie Papadaki,
  signomi gia ta greeklich alla vriskomai stin Ameriki Kai den exo dinatotita ellinikon xaraktiron.
  Ithela na mou ipodeiksete,sas parakalo, pou akrivos anaferetai oti oi kantines exoun dikaioma kathismaton efoson diathetoun wc.

  Efxaristo ek ton proteron!

  Kai signomi gia alli mia fora gia ta greeklish..

 156. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6 Υ1γ/Γ.Π/οικ.71459
  ΘΕΜΑ: Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων
  και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

  Οι ανωτέρω κινητές καντίνες (οχήματα) από τη συγκρότησή τους δεν δύνανται να
  αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, οι προδιαγραφές τους δε, ορίζονται από το Υπουργείο
  Μεταφορών και υπόκεινται στις Διατάξεις του Υπουργείου εμπορίου καθώς και στις
  Διατάξεις των αρμοδίων Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσης

 157. Ο/Η Giorgos Vasilakis λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το έργο σας!
  Αν έχετε την καλοσύνη θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση.
  Το κατάστημα μου έχει άδεια αναψυκτηρίου. Ύστερα από 9 χρόνια λειτουργίας και ως αποτέλεσμα της ζήτησης των πελατών, το προιόν που πουλάμε περισσότερο είναι coctails.
  Λόγω του μεγάλου όγκου δουλειάς και ώστε να μειώσουμε τον χρόνο παραγωγής, θέλω να προετοιμάζουμε από το μεσημέρι κάποια απο τα συστατικά που χρησιμοποιούμε όπως: φρέσκο χυμό λεμονιού, φρέσκο χυμό lime, σιρόπι ζάχαρης (ζαχαρόνερο), χυμό αγγουριού, χυμό απο φρεσκιες φράουλες κλπ.
  Έχω το δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο?
  Από υγειονομικής άποψης, υπάρχουν διατάξεις που να καθορίζουν τον τρόπο που μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο? Αν ναι, ποιες είναι?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.
  Γιώργος Βασιλάκης

 158. Χριστός Ανέστη

  Θεωρώ ότι η διαδικασία που μου αναφέρετε προβλέπεται από την άδεια που κατέχετε

 159. Ο/Η Giorgos Vasilakis λέει:

  Χρόνια πολλά και σε εσάς!
  Ευχαριστώ πολύ!

 160. Ο/Η Sotirios Roussis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα σας και Χριστός Ανέστη .
  Το ερώτημά μου είναι :
  Εχω άδεια ιδρυσης και λειτουργιας κυε «επιχείρηση μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης προχείρου γεύματος -επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο)» το παρασκευαστήριο μου βρίσκεται στον 1ο όροφο κτιρίου μαζί με την τουαλέτα και συνδέονται με το κύριο κατάστημα το οποίο είναι ισόγειο με εσωτερικό ασανσέρ εντός του καταστήματος και με σκάλες απο την κοινοχρηστη είσοδο του κτιρίου – πολυκατοικίας.
  Μπορώ να ζητήσω τραπεζοκαθίσματα στο έξω απο το κατάστημά μου χώρο απο τον Δήμο ?
  Επιτρέπεται α) η χρήση του ασανσέρ για τους ιδιώτες β) η χρήση των κοιν/των σκαλιών απο την παράπλευρη είσοδο του κτιρίου όταν επιθυμούν να πάνε στην τουαλέτα οι πελάτες ?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντησή σας .

 161. Καλησπέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός έδρας μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Τα τραπεζοκαθίσματα τα επιτρέπει ο Δήμος οπότε πρέπει με αίτησή σας να ζητήσετε την προσθήκη αυτή (εφόσον και οι προδιαγραφές σε παρασκευαστήριο και αποχωρητήρια αρκούν). Το δεύτερο ερώτημά σας πρέπει να απευθυνθεί στην αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία που θα ελέγξει τα θεωρημένα σχεδιαγράμματα.

 162. Ο/Η Vasilis Tsongidis λέει:

  Καλησπερα! Θα ηθελα να ρωτησω πως γινεται η «αλλαγη» περιπτερου σε «αναψυκτηριο περιπτερο» οπως ελεγε ο παλιος νομος.τι ισχυει με το χωρο? Αν δεν υπαρχει παροχη νερου στο περιπτερο? Μπορουμε να κατασκευαζουμε και καποια απλα σαντουιτς στο χωρο εκει? Μπορουμε σαφως να εχουμε ψυγειο για αναψυκτικα, η παρασκευη του καφε επιτρεπεται κανονικα? Με τουαλετες? Αποδυτηρια? Πολλα τα ερωτηματα.ευχαριστω πολυ!

 163. Καλημέρα

  σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) δρν προβλέπεται αυτό που αναφέρετε. Αλλά ακόμα και με τις παλαιότερες διατάξεις το αναψυκτήριο περίπτερο ήταν κάτι το τελείως διαφορετικό από ένα «αναπηρικό» περίπτερο.

 164. Ο/Η athanasia kanellopoulou λέει:

  καλημέρα,
  θα ήθελα μια ενημέρωση σχετικά με το αν υπάρχει κάποια διάταξη που να ορίζει την απαραίτητη απόσταση για τοποθέτηση κινητών ή/και προσωρινών χώρων (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), από μια τουριστική μονάδα.
  ευχαριστώ

 165. Καλησπέρα

  συγγνώμη αλλά μου είχε διαφύγει το ερώτημά σας …
  σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη:κτακτους ελέγχους.
  4 α. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τρο-
  φίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

  Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατά-
  στασης και λειτουργίας αυτών ορίζονται από τις αρμόδι-
  ες αρχές (Δήμοι, λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την
  ισχύουσα Νομοθεσία.

 166. Ο/Η Δημητρης Χριστογιωργος λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη.
  Θα ήθελα σας παρακαλώ μία ενημέρωση σχετικά με το ποιό είναι το καθεστώς που ισχύει πλέον για τη χρήση μουσικής και για τη ζωντανή μουσική σε ένα σνακ μπαρ – μπυραρία, μετά την ιστορία με την ΑΕΠΙ.

 167. Καλημέρα

  θέματα που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα δεν άπτονται της υγειονομικής νομοθεσίας και δεν τα γνωρίζω

 168. Ο/Η Aris Michalis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη θα ήθελα να ρωτήσω κάτι εξειδικευμένο σχετικά με τη μουσική στα ΚΥΕ.
  Κανονιστική διάταξη του Δήμου μου ορίζει ρητά ότι:
  <Κάθε κατάστημα και επιχείρηση, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου, οφείλει να μην τοποθετεί και λειτουργεί ηχεία σε εξωτερικούς χώρους, ανεξάρτητα των ωρών εκπομπής αυτών.>
  Αυτό θεωρείτε νομός?
  Ευχαριστώ

 169. Καλημέρα,

  όσο γνωρίζω αν και δεν είμαι νομικός η κανονιστική διάταξη δεν υπερέχει των Νόμων. Πλην όμως συνήθως οι κανονιστικές των Δήμων γίνονται αποδεκτές δεδομένου ότι ρυθμίζουν τοπικά ζητήματα ειδικά σε σχέση με την προστασία της Δημόσιας Υγείας (στην προκειμένη περίπτωση ηχορύπανση)

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για την εξάλειψη των ανεπιθύμητων σχολίων. Μάθετε πως επεξεργάζονται τα δεδομένα των σχολίων σας.