ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου


Νέα Νομοθεσία αδειοδότησης :

ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν  πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες  επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις  πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004  θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κεφάλαια V έως ΧΙΙ εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων, και τα λοιπά κεφάλαια εφαρμόζονται ως εξής:

— το κεφάλαιο Ι εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους τροφίμων, εκτός εκείνων

που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ,

— το κεφάλαιο ΙΙ εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους όπου παρασκευάζονται

και υφίστανται χειρισμούς ή μεταποίηση τρόφιμα, εκτός των τραπεζαριών

και των χώρων που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ,

— το κεφάλαιο ΙΙΙ εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους που απαριθμούνται στον

τίτλο του κεφαλαίου,

— το κεφάλαιο IV εφαρμόζεται σε όλες τις μεταφορές.

KΕΦΑΛΑΙΟ I

Γενικές απαιτήσεις για τους χώρους τροφίμων (εκτός όσων ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ)

1. Οι χώροι τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαροί και σε καλή κατάσταση.

2. Ο σχεδιασμός, η διαρρύθμιση, η κατασκευή, η χωροθέτηση και οι διαστάσεις των χώρων τροφίμων πρέπει:

α) να επιτρέπουν επαρκή συντήρηση, καθαρισμό ή/και απολύμανση, να αποτρέπουν ή να περιορίζουν στο ελάχιστο την αερόφερτη μόλυνση και να διαθέτουν κατάλληλο χώρο εργασίας που να επιτρέπει την υγιεινή εκτέλεση όλων των εργασιών·

β) να προστατεύουν από τη συσσώρευση ρύπων, την επαφή με τοξικά υλικά, την πτώση σωματιδίων μέσα στα τρόφιμα και τη συμπύκνωση υδρατμών ή το σχηματισμό ανεπιθύμητης μούχλας στις επιφάνειες·

γ) να επιτρέπουν ορθές πρακτικές υγιεινής τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μόλυνση και, ιδίως, του ελέγχου των επιβλαβών οργανισμών και

δ) όταν είναι αναγκαίο, να παρέχουν τις κατάλληλες συνθήκες χειρισμού και αποθήκευσης υπό ελεγχόμενη θερμοκρασία και με επαρκή χωρητικότητα για τη διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία και να είναι σχεδιασμένοι έτσι ώστε να ελέγχεται και, όταν είναι ανα-γκαίο, να καταγράφεται το επίπεδο θερμοκρασίας.

3. Πρέπει να υπάρχουν επαρκή αποχωρητήρια με καζανάκια, συνδεδεμένα με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα. Τα αποχωρητήρια δεν πρέπει να ανοίγουν κατευθείαν στους χώρους όπου γίνεται χειρισμός τροφίμων.

4. Πρέπει να υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, εγκατεστημένων στα κατάλληλα σημεία και προοριζόμενων ειδικά για το πλύσιμο των χεριών. Οι νιπτήρες πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό και με υλικά για τον καθαρισμό των χεριών και το υγιεινό τους στέγνωμα. Όταν είναι αναγκαίο, οι χώροι για το πλύσιμο των τροφίμων πρέπει να είναι

χωριστοί από τις εγκαταστάσεις πλυσίματος των χεριών.

5. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή μηχανικού αερισμού. Πρέπει να αποφεύγεται η μηχανική ροή αέρα από μολυσμένους σε καθαρούς χώρους. Τα συστήματα εξαερισμού πρέπει να είναι κατασκευασμένα κατά τρόπο που να προσφέρουν εύκολη πρόσβαση σε φίλτρα και άλλα εξαρτήματα που χρειάζονται καθαρισμό ή αντικατάσταση.

6. Οι εγκαταστάσεις υγιεινής πρέπει να διαθέτουν κατάλληλο φυσικό ή μηχανικό εξαερισμό.

7. Οι χώροι τροφίμων πρέπει να διαθέτουν επαρκή φυσικό ή/και τεχνητό φωτισμό.

8. Οι αποχετευτικές εγκαταστάσεις πρέπει να είναι κατάλληλες για το σκοπό που προορίζονται. Πρέπει να σχεδιάζονται και να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποκλείει τον κίνδυνο μόλυνσης. Όταν οι αποχετευτικοί αγωγοί είναι, εν όλω ή εν μέρει, ανοικτοί, πρέπει να είναι σχεδιασμένοι κατά τρόπον ώστε να εξασφαλίζεται ότι τα απόβλητα δεν ρέουν από μολυσμένο

χώρο προς ή σε ένα καθαρό χώρο, ιδίως σε χώρο όπου γίνεται ο χειρισμός τροφίμων που ενδέχεται να παρουσιάσουν υψηλό κίνδυνο για τον τελικό καταναλωτή.

9. Όταν είναι αναγκαίο, πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια του προσωπικού.

10. Τα προϊόντα καθαρισμού και απολύμανσης δεν πρέπει να αποθηκεύονται σε χώρους όπου γίνεται χειρισμός τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ II

Ειδικές απαιτήσεις για τους χώρους παρασκευής, επεξεργασίας ή μεταποίησης τροφίμων (εξαιρουμένων των τραπεζαριών και των χώρων που ορίζονται στο κεφάλαιο ΙΙΙ)

1. Σε χώρους όπου γίνεται παρασκευή, επεξεργασία ή μεταποίηση τροφίμων (εξαιρουμένων των τραπεζαριών και των χώρων που απαριθμούνται στο κεφάλαιο ΙΙΙ αλλά συμπεριλαμβανομένων των χώρων εντός των μεταφορικών

μέσων), ο σχεδιασμός και η διαρρύθμιση πρέπει να επιτρέπουν την εφαρμογή ορθής πρακτικής ως προς την υγιεινή των τροφίμων, συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης της αλληλομόλυνσης μεταξύ των χειρισμών και κατά τη διάρκεια αυτών. Ειδικότερα:

α) οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα.

Αυτό απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών και μη τοξικών υλικών που να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα· ενδεχομένως, τα δάπεδα πρέπει να επιτρέπουν επαρκή αποστράγγιση της επιφάνειας·

β) οι επιφάνειες των τοίχων πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση στεγανών, μη απορροφητικών και μη τοξικών υλικών που να μπορούν να πλένονται, οι δε επιφάνειες πρέπει

να είναι λείες μέχρις ύψους καταλλήλου για τις εργασίες, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·

γ) οι οροφές (ή, εάν δεν υπάρχουν οροφές, η εσωτερική επιφάνεια της στέγης) και ότι είναι στερεωμένο σ’ αυτές πρέπει να είναι σχεδιασμένες και κατασκευασμένες έτσι, ώστε να μη συσσωρεύονται ρύποι και να περιορίζεται η συμπύκνωση υδρατμών, η ανάπτυξη ανεπιθύμητης μούχλας και η πτώση σωματιδίων·

δ) τα παράθυρα και τα άλλα ανοίγματα πρέπει να κατασκευάζονται κατά τρόπο που να αποφεύγεται η συσσώρευση ρύπων. Εκείνα τα οποία μπορούν να ανοίγουν προς το ύπαιθρο πρέπει, όταν είναι αναγκαίο, να είναι εφοδιασμένα με δικτυωτά πλέγματα προστασίας από τα έντομα, τα οποία να μπορούν να αφαιρεθούν εύκολα για να καθαριστούν. Όταν το άνοιγμα

των παραθύρων μπορεί να προκαλέσει μόλυνση, τα παράθυρα πρέπει να παραμένουν κλειστά και σφραγισμένα κατά τη διάρκεια της παραγωγής·

ε) ο καθαρισμός και, όταν είναι αναγκαίο, η απολύμανση των θυρών πρέπει να μπορεί να γίνεται εύκολα. Αυτό απαιτεί να χρησιμοποιούνται λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·

στ) οι επιφάνειες (συμπεριλαμβανομένων των επιφανειών εξοπλισμού) που βρίσκονται σε χώρους όπου γίνεται ο χειρισμός τροφίμων, και ιδίως αυτές που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα, πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι τυχόν άλλα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα.

2. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις, όταν είναι αναγκαίο, για τον καθαρισμό, την απολύμανση και την αποθήκευση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας. Οι εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να είναι κατασκευασμένες από υλικό ανθεκτικό στη διάβρωση, να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και να διαθέτουν επαρκή παροχή ζεστού και κρύου νερού.

3. Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα όταν είναι αναγκαίο για το πλύσιμο των

τροφίμων Κάθε νεροχύτης ή άλλη παρόμοια εγκατάσταση για το πλύσιμο των τροφίμων πρέπει να διαθέτει επαρκή παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού σύμφωνου προς τις απαιτήσεις του κεφαλαίου VII και να μπορεί να καθαρίζεται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνεται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ V

Απαιτήσεις εξοπλισμού

1. Κάθε αντικείμενο, συσκευή ή εξοπλισμός, με το οποίο έρχονται σε επαφή τα

τρόφιμα, πρέπει:

α) να καθαρίζεται αποτελεσματικά και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνεται. Ο καθαρισμός και η απολύμανση πρέπει να πραγματοποιούνται αρκετά συχνά ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης·

β) να κατασκευάζεται με κατάλληλο τρόπο και υλικά και να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίνδυνος μόλυνσης·

γ) με εξαίρεση τα δοχεία και τις συσκευασίες μιας χρήσεως, να κατασκευάζεται με κατάλληλο τρόπο και υλικά και να διατηρείται σε καλή κατάσταση, ώστε να μπορεί να καθαρίζεται και, όταν είναι ανάγκη, να απολυμαίνεται, και

δ) να είναι εγκατεστημένο κατά τρόπο που να επιτρέπει επαρκή καθαρισμό του εξοπλισμού και των πέριξ χώρων.

2. Όταν είναι αναγκαίο, ο εξοπλισμός πρέπει να φέρει κάθε κατάλληλη συσκευή ελέγχου για να εξασφαλίζεται η επίτευξη των στόχων του παρόντος κανονισμού.

3. Εάν πρέπει να χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα για να εμποδίζεται η διάβρωση του εξοπλισμού και των δοχείων, τα πρόσθετα αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται σύμφωνα με την ορθή πρακτική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI

Απορρίμματα τροφίμων

1. Τα απορρίμματα τροφών, τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα και τα άλλα απορρίμματα πρέπει να απομακρύνονται το ταχύτερο από χώρους όπου υπάρχουν τρόφιμα, ώστε να αποφεύγεται η συσσώρευσή τους.

2. Τα απορρίμματα τροφών, τα μη εδώδιμα υποπροϊόντα και τα άλλα απορρίμματα πρέπει να τοποθετούνται σε δοχεία που κλείνουν, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλοι χρησιμοποιούμενοι τύποι δοχείων ή συστημάτων απομάκρυνσης είναι κατάλληλοι. Τα δοχεία αυτά πρέπει να είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα.

3. Πρέπει να υπάρχει κατάλληλη πρόβλεψη για την αποθήκευση και την απομάκρυνση μη εδώδιμων υποπροϊόντων και άλλων απορριμμάτων. Οι χώροι αποθήκευσης απορριμμάτων πρέπει να σχεδιάζονται και να χρησιμοποιούνται κατά τρόπο που να διατηρούνται πάντοτε καθαροί και, όταν είναι αναγκαίο, να προλαμβάνεται η διείσδυση ζώων και επιβλαβών οργανισμών.

4. Τα υγρά απόβλητα πρέπει να απομακρύνονται με υγιεινό και φιλοπεριβαλλοντικό τρόπο, σύμφωνα με τη σχετική εφαρμοστέα κοινοτική νομοθεσία, και δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης, είτε άμεσα είτε έμμεσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII

Παροχή νερού

1. α) Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή πόσιμου νερού, το οποίο πρέπει να

χρησιμοποιείται οσάκις χρειάζεται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν μολύνονται τα τρόφιμα.

β) Για ολόκληρα αλιευτικά προϊόντα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό νερό.

Για τα ζώντα δίθυρα μαλάκια, τα εχινόδερμα, τα χιτωνοφόρα και τα θαλάσσια γαστερόποδα είναι δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό θαλάσσιο νερό· είναι επίσης δυνατό να χρησιμοποιείται καθαρό νερό για το εξωτερικό πλύσιμο.

Όταν χρησιμοποιείται καθαρό νερό, πρέπει να υπάρχουν επαρκείς εγκαταστάσεις και διαδικασίες για την παροχή του ώστε να εξασφαλίζεται ότι η χρήση αυτή δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης για τα τρόφιμα.

2. Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό, παραδείγματος χάρη για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη και άλλους παρεμφερείς σκοπούς, πρέπει να κυκλοφορεί σε χωριστό δίκτυο που να φέρει τη σχετική ένδειξη. Το μη πόσιμο νερό δεν πρέπει να συνδέεται με τα δίκτυα πόσιμου νερού ούτε να υπάρχει δυνατότητα αναρροής στα δίκτυα πόσιμου νερού.

3. Το ανακυκλωμένο νερό που χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση ή ως συστατικό δεν πρέπει να παρουσιάζει κίνδυνο μόλυνσης. Πρέπει να ανταποκρίνεται στις ίδιες προδιαγραφές με το πόσιμο νερό, εκτός εάν αποδεικνύεται στην αρμόδια αρχή ότι η ποιότητα του νερού δεν μπορεί να θίξει την καταλληλότητα του τροφίμου στην τελική του μορφή.

4. Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή που μπορεί να μολύνει τρόφιμα πρέπει να παράγεται από πόσιμο νερό, ή, αν χρησιμοποιείται για την ψύξη ολόκληρων αλιευτικών προϊόντων, από καθαρό νερό. Πρέπει να παρασκευάζεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιαδήποτε μόλυνση.

5. Ο ατμός που χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κάθε ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή ενδέχεται να μολύνει τα τρόφιμα.

6. Όταν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία μέσα σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη των δοχείων μετά τη θερμική επεξεργασία δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης των τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII

Ατομική υγιεινή

1. Απαιτείται υψηλός βαθμός ατομικής καθαριότητας από κάθε πρόσωπο που εργάζεται σε χώρους όπου γίνονται εργασίες με τρόφιμα, το οποίο πρέπει να φορά κατάλληλο, καθαρό και, όταν είναι αναγκαίο, προστατευτικό ρουχισμό.

2. Απαγορεύεται ο χειρισμός των τροφίμων και η με οποιαδήποτε ιδιότητα είσοδος σε χώρους εργασίας με τρόφιμα οποιουδήποτε προσώπου πάσχει από νόσημα ή είναι φορέας νοσήματος που μεταδίδεται διά των τροφών ή προσώπου με μολυσμένα τραύματα ή πάσχει από δερματική μόλυνση, έλκη ή διάρροια, εάν υφίσταται κίνδυνος άμεσης ή έμμεσης μόλυνσης. Κάθε πρόσωπο απασχολούμενο σε επιχείρηση τροφίμων το οποίο έχει προσβληθεί και

ενδέχεται να έλθει σε επαφή με τρόφιμα, πρέπει να αναφέρει αμέσως την ασθένεια ή τα συμπτώματα, και ει δυνατόν τα αίτιά τους, στον υπεύθυνο της επιχείρησης τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ

Θερμική επεξεργασία

Οι ακόλουθες απαιτήσεις ισχύουν μόνο για τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία.

1. Οιαδήποτε θερμική επεξεργασία που χρησιμοποιείται για τη μεταποίηση μη μεταποιημένου προϊόντος ή για την περαιτέρω μεταποίηση μεταποιημένου προϊόντος πρέπει:

α) να φέρνει κάθε μέρος του προϊόντος που υφίσταται επεξεργασία σε δεδομένη θερμοκρασία για δεδομένη χρονική περίοδο και

β) να εμποδίζει τη μόλυνση του προϊόντος κατά τη διαδικασία.

2. Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι η χρησιμοποιούμενη διαδικασία επιτυγχάνει τα επιθυμητά αποτελέσματα, οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις κυριότερες σχετικές παραμέτρους (συγκεκριμένα θερμοκρασία, πίεση, σφράγιση και μικροβιολογία), χρησιμοποιώντας, μεταξύ άλλων, αυτόματες συσκευές.

3. Η χρησιμοποιούμενη διαδικασία θα πρέπει να είναι σύμφωνη προς διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο (π.χ. παστερίωση, υπερυψηλή θερμοκρασία ή αποστείρωση).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙΙ

Εκπαίδευση

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων πρέπει να εξασφαλίζουν:

1. ότι τα πρόσωπα που χειρίζονται τρόφιμα, επιβλέπονται και καθοδηγούνται

ή/και εκπαιδεύονται σχετικά με την υγιεινή των τροφίμων, ανάλογα με τις

εκτελούμενες εργασίες·

2. ότι τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση και τη διατήρηση της

διαδικασίας που αναφέρεται στο άρθρο 5 παράγραφος 1 του παρόντος κανονισμού ή για την εφαρμογή των σχετικών οδηγών, έχουν εκπαιδευθεί κατάλληλα στην εφαρμογή των αρχών HACCP και

3. τη συμμόρφωση προς όλες τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου σχετικά με τα

εκπαιδευτικά προγράμματα για τα πρόσωπα που απασχολούνται σε ορισμέ-

νους κλάδους τροφίμων.

Θα υπάρχει επάρκεια χώρων  και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα:

 • Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα
 • Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ.  ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
 • Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα
 • Μηχανές έμψησης όπου απαιτούνται
 • Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά
 • Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση
 • Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση
 • Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών
 • Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού
 • Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης

Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν  προς πώληση.

Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα,  τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι  τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης  και λειτουργίας κρεοπωλείου ή  ιχθυοπωλείου.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.

Στην περίπτωση που οι  επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον  κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.

Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Ειδικότερα:

Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα  βρίσκονται σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο.

Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.

Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί,  κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π)  και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την  υγιεινή και ασφάλεια αυτών.

Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο  φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής  χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με  το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω  ηλεκτρονικού εμπορίου.

Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

215 Responses to ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 1. Ο/Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ λέει:

  «Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.»
  Γεια σας, θα ήθελα να ρωτήσω εάν σε ένα κατάστημα «παντοπωλείο-οπωρολαχανοπωλείο» καθαρής επιφάνειας 32τ.μ. , με την νέα διάταξη, μπορώ να πουλήσω και ψωμί (μόνο ψωμί). Να τονίσω ότι τα τετραγωνικά καλύπτονται ακριβώς από τις δύο παραπάνω χρήσεις, δεν υπάρχουν δηλαδή τα 12τ.μ. επιπλέον για αρτοποιείο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 2. Καλησπέρα

  με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ελάχιστοι περιορισμοί σε τετραγωνικά και στην διάθεση αγαθών μπορείτε . Κρίνω όμως φρόνιμο να περιμένουμε τυχόν διευκρινήσεις ή και αλλαγές .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Καλησπέρα σας

  με δεδομένο ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ελάχιστοι περιορισμοί σε τετραγωνικά και στην διάθεση αγαθών μπορείτε . Κρίνω όμως φρόνιμο να περιμένουμε τυχόν διευκρινήσεις ή και αλλαγές .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 4. Ο/Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ λέει:

  Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντησης σας. Θα περιμένω, ωστόσο επειδή έχω βγάλει προέγκριση για παντοπωλείο-οπωρολαχανοπωλείο, και πρέπει να προχωρήσω για την έκδοση της άδειας λειτουγίας, μόλις βγει η άδεια λειτουργίας, που ούτως ή άλλως θα κάνει τουλάχιστον 2 μήνες , εκ των υστέρων και εφόσον επιτρέπεται η πώληση άρτου από το παντοπωλείο, χωρίς περιορισμούς, θα μπορώ να βγάλω από την εφορία κωδικό για πώληση άρτου;

 5. Ο/Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ λέει:

  Επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα για μια διευκρίνηση. Η νέα διάταξη σχετικά με τη πώληση άρτου σε επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων, λέει «…..σύμφωνα με την αρτοποιητική νομοθεσία». Στον Ν 3526/2007 αναφέρει ότι : «Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο κατα­στήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελά­χιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ» . Αυτό δεν αποτελεί περιορισμό στα τετραγωνικά, δηλαδή εγώ δεν χρειάζομαι επιπλέον 10 τ.μ. για να πουλήσω αποκλειστικά ψωμί, έτσι και αλλιώς;.
  Και πάλι σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το πολύτιμο χρόνο που διαθέτετε .

 6. Καλησπέρα

  Ναι έτσι ακριβώς ισχύει με την αρτοποιητική (είναι της παλιάς φιλοσοφίας).Όμως εσείς τώρα με την προ έγκριση που έχετε πάρει για τις 2 κατηγορίες του άρθρου 43 έχετε δεσμεύσει 15+15 τμ για το κάθε τμήμα . ΜΕ το νέο καθεστώς δεν απαιτείται (αν δεν αλλάξει κάτι ) και τα 30 τμ επομένως σας «περισσεύουν» τα τμ για το πρατήριο άρτου .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Νίνα Αργυρού λέει:

  Καλησπέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν για 15 τμ παντοπωλείο, με τη νέα νομοθεσία, απαιτείται η ύπαρξη τουαλέτας. Με την παλιά νομοθεσία δεν ήταν απαιτούμενο και τώρα δεν μπορώ να καταλάβω…

 8. Καλησπέρα

  δυστυχώς με την νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο όπως στην Α1β8577/83 . Επιπρόσθετα μάλιστα απαιτούνται και αποδυτήρια ( μέχρι 5 άτομα προσωπικό 1)

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 9. Ο/Η Στέλιος Σοφρώνης λέει:

  Χαίρετε και συγχαρτήρια για την άψογη ενημέρωση!
  Πρόκειται να ανοίξω αναψυκτήριο (τύπου έβερεστ) σε χώρο 90 τμ με καθήμενους μέσα-έξω 40 άτομα.
  1. Κατασκευάζω 1 κοινό αποχωρητήριο με προθάλαμο;
  2.Απαιτείται χώρος αποδυτηρίων προσωπικού;
  3.Υγραέριο δεν θα χρησιμοποιώ (για βεβαίωση πυροσβεστικής τι απαιτήσεις υπάρχουν;)
  4.Επειδή ο χώρος είναι μεγάλος μπορώ να έχω και άδεια πώλησης ειδών μίνι μάρκετ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων γιά το χρόνο σας.

 10. Καλημέρα

  όσο αφορά το αποχωρητήριο ανεξάρτητα είδους καταστήματος απαιτείται προθάλαμος . Η μία τουαλέτα για σαράντα πελάτες είναι ικανοποιητική .
  Απαιτείται πλέον και αποδυτήρια προσωπικού (μέχρι 5 άτομα ένα και πάνω από πέντε χωριστά ανδρών γυναικών ) με ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο .
  Τέλος σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη θεωρώ ότι μπορείτε σε νοητά διαχωρισμένο και διαμορφωμένο χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας καταστήματος να προσθέσετε νέα δραστηριότητα λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 11. Ο/Η nikos λέει:

  εχω νοικιασει ενα χωρο για μπουγατσωπολειο, ο χωρος αυτος εχει ενα υπογειο, το υπογειο θα το κανω εργαστηριο, μπορω να το κανω; ευχαριστω πολυ!

 12. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση
  οι χώροι που αναπτύσσονται τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι κυρίας χρήσεως . Αυτό απαιτούν κατ επέκταση και τα παρασκευαστήρια αυτών . Αν ο χώρος σας είναι χαρακτηρισμένος από την Πολεοδομία ως κυρίας χρήσεως μπορείτε αλλιώς μόνο ως αποθηκευτικός επιτρέπεται .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 13. Ο/Η dinx1967 λέει:

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΩ ΑΔΕΙΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΡΟΣ (e shop)

 14. Μπορείτε να διαβάσετε εδώ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 15. Ο/Η dinx1967 λέει:

  ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΩ ΣΩΣΤΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ e shop KATAΣTHMATOΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΜΩΣ ΕΓΩ ΔΕΝ ΚΑΝΩ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ (ΔΕΜΑ) ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 16. Καλησπέρα όμως όπως θα διαβάσατε ακόμα και η αποθήκευση απαιτεί άδεια .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 17. Ο/Η Χάρης λέει:

  Καλησπέρα σας έχω ένα κατάστημα ξηρών καρπών και θα ήθελα να βάλω ενα μικρό ηλεκτρικό φούρνο για να ψήνω μικρές ποσότητες για τις ανάγκες του καταστήματος μου. Εχω δεί οτι άλλοι το έχουν ήδη κάνει.
  Επιτρέπεται σύμφωνα με την νέα Υγειονομική Διάταξη? Αρθρο 13? Σας ευχαριστώ πολύ.

 18. Καλημέρα

  αν δεν έχετε θέμα εμπλοκής της Δ/νσης Ανάπτυξης για την εγκατάσταση του φούρνου ναι η νέα υγειονομική διάταξη επιτρέπει στις επιχειρήσεις «λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών» όπως ονομάζονται επιπλέον επιπλέον διαδικασίες όπως αυτή που αναφέρεται .Βέβαια ισχύουν οι νέοι όροι και προϋποθέσεις .
  Επιγραμματικά :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά , με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 19. Ο/Η κατερινα νικελλη λέει:

  Καλη σας μερα και συγχαρητηρια για τις τοσο σημαντικες πληροφοριες που παρεχεται!
  Θα ηθελα να σας ρωτησω και εγω καποια πραγματα.
  Ιδρυσα μια εταιρεια χονδρικου εμποριου τροφιμων και ηλεκτρονικης πωλησης μεσω διαδικτιου.
  Ψαχνω να ενοικιασω μια αποθηκη απο οπου θα γινεται η διακινηση.
  Χρειαζομαι αδεια υγειονομικου ενδιαφεροντος? Τι δικαιολογητικα απαιτουνται?
  Σας ευχαριστω πολυ για τον χρονο σας,
  με εκτιμηση
  Νικελλη κατερινα

 20. Καλημέρα

  πρέπει να επισκεφτείτε το Δήμο (γραφείο Καταστημάτων) που θα ιδρυθεί το κατάστημα για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται . Απαιτείται αδειοδότηση φυσικά μιας και πρόκειται για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος και παρόλο που αν κατάλαβα καλά θα είναι ηλεκτρονικό εμπόριο απαιτείται νόμιμος χώρος όπου θα αποθηκεύεται το εμπόρευμά σας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 21. Ο/Η κατερινα νικελλη λέει:

  Σας ευχαριστω πολυ για την αμεση απαντηση σας.
  Καλη σας μερα!

 22. Ο/Η garvanit λέει:

  Κύριε Παπαδάκη θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής.
  Εχω βρει να ενοικίασω κατάστημα 32 τ.μ. Το οποίο θα ήθελα να χρησιμοποίησω ως παντοπωλείο και πρατήριο άρτου για την πώληση ψωμιού.
  Με την νέα νομοθεσία το κατάστημα αυτό μπορεί να πάρει άδεια και για τις δύο παραπάνω χρήσεις; Επίσης πριν αρκετούς μήνες μου είχαν πει ότι το πρατήριο άρτου πρέπει να έιναι χωρισμένο από το υπόλοιπο κατάστημα. Αυτό ισχύει σήμερα και αν ναι πως χωρίζονται συνήθως;
  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 23. Καλημέρα

  σας έχουν πληροφορήσει σωστά . Η νέα υγειονομική διάταξη δίνει μεγάλη ευελιξία στην διάθεση προϊόντων όμως το πρατήριο άρτου αδειοδοτείται με την αρτοποιητική νομοθεσία που απαιτεί 12 τμ σε διαχωρισμένο χώρο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 24. Ο/Η Χριστίνα Πύρρου λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Το site σας είναι πραγματικά πολύ καλό και μας βοηθάει σε πολλά θέματα.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Έχω ένα μινι μάρκετ στο οποίο πουλάω συσκυασμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, ζαχαρώδη και αναψυκτικά. Θέλω να βάλω τσιγάρα. Μπορώ να το κάνω αφού πλέον έχει απελευθερωθεί? Διάβασα στην νέα υγειονομική διάταξη, ότι μπορώ να βάλω άλλα είδη, απλά να είναι σε νοητά διαχωρισμένο χώρο, αν θυμάμαι καλά. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ να βάλω τσιγάρα και απλά πρέπει να είναι σε ξεχωριστή ραφιέρα?

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 25. Καλημέρα

  η πώληση προϊόντων καπνού είχε απελευθερωθεί και πριν την νέα αυτή διάταξη . Το θέμα όμως που υπάρχει πηγάζει από τον αντικαπντιστικό νόμο που επιβάλει τα προϊόντα αυτά να μην είναι εμφανή σε προθήκες και να μην διατίθενται σε ανήλικους .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 26. Ο/Η Χριστίνα Πύρρου λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ!

 27. Ο/Η kalliopi λέει:

  Γεια σας!Εχω καταστημα με σουβενιρ και τουριστικα ειδη και θα ηθελα να βαλω τυποποιημενα παραδοσιακα προιοντα οπως λαδι ουζο κρασι μπαχαρικα σε σετακι δωρου κτλ. Τιποτα δεν θα ειναι χωρις ετικετα και σφραγισμα απο τις εταιριες που θα τα προμηθευομαι και εννοειται ολα με τιμολογιο.Χρειαζομαι αδεια ειγειονομικου ενδιαφεροντος?Καποιοι μου λενε ναι ενω αλλοι οχι επειδη θα ειναι ολα τυποποιημενα και αυτο επιτρεπεται σε καταστηματα λιανικου εμποριου.Θα χαρω πολυ να μου απαντησετε γιατι δεν ξερω τι να κανω.

 28. Ο/Η Θανασης Μπασιας λέει:

  Κ.Παπαδακη καλησπερα.Σε λιγο καιρο ανοιγω μινι μαρκετ.Θα ηθελα να σας ρωτησω αν μπορω να βαλω τσιγαρα,γιατι ναι μεν απελευθερωθηκαν,αλλα συμφωνα κ με τον μηχανικο που εχω δεν υπαρχει κατι επισημο.Επισης μου ανεφερε οτι ειναι κ θεμα Δημων.Εγω τι κανω στην προκειμενη περιπτωση?Σας ευχαριστω εκ των προτερων!

 29. Καλημέρα
  Συγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά από τη μια οι πολλές ερωτήσεις στην ιστοσελίδα μου και από την Άλλη Ένα κρυολόγημα δεν μου επέτρεψαν να το κάνω άμεσα.

  Φυσικά και απαιτείται άδεια κατατσήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος άσχετα με το αν τα τρόφιμα είναι συσκευασμένα ή μη πάντα απαιτείται . Μάλιστα τώρα μόνο με την έκδοση της νέας υγειονομικής διάταξης επιτρέπεται η συστέγαση σε λειτουργούντα καταστήματα άσχετα με τρόφιμα . Η κατηγορία που ανήκετε είναι :
  ΑΡΘΡΟ 13 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Λιανικού &
  Χονδρικού Εμπορίου
  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων &
  ποτών

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 30. Ακριβώς δεν υπάρχει υγειονομική απαγόρευση αρκεί να μην παραβιάζεται ο αντικαπνιστικός νόμος που δεν επιτρέπει να είναι σε εμφανή σημεία . Επομένως σωστά σας πληροφόρησαν είναι θέμα του Δήμου νομίζω και εκφράζοντας την άποψη μου πάντα δεν υπάρχει πρόβλημα (απελευθέρωση της αγοράς )

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 31. Ο/Η Θανασης Μπασιας λέει:

  Οποτε λετε να βαλω απο μονος μου η να ρωτησω στο Δημο μου?

 32. ΚΑλησπέρα

  να απαιτήσετε από το Δήμο να σας απαντήσουν αν προβλέπεται ξεχωριστή άδεια ή μπορείτε να τα πουλάτε αφού δεν υπάρχει υγειονομική απαγόρευση .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 33. Ο/Η ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ λέει:

  κ.Παπαδάκη,
  έχω ένα μίνι μάρκετ 80 τμ με άδεια οπωροπαντοπωλείου. Πουλάω και ψωμί το οποίο έχω σε κατάλληλη ψωμοθήκη σαν αυτές των πρατηρίων άρτου ,η οποία βρίσκεται πίσω ακριβώς από το ταμείο.Το ψωμί το σερβίρω εγώ φορώντας πάντα γάντι και έτσι ο πελάτης δεν έρχεται σε επαφή με αυτό .Θα ήθελα να ρωτήσω αν και σε αυτή τη περίπτωση χρειάζεται ο χώρος των 12τμ για τη διάθεση του προϊόντος. Επίσης θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι διαδικασίες που αφορούν τον αυτοέλεγχο της επιχείρησης,ποιες γίνονται από εμένα και ποιες από τρίτους.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 34. Καλησπέρα

  Συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση ….
  και μόνο η έννοια του πρατηρίου άρτου απαιτεί από την αρτοποιητική νομοθεσία τα 12 τμ . Δυστυχώς ο νόμος αυτός είναι παλιός σε σχέση με την νέα υγειονομική διάταξη και απαιτεί ελάχιστα τμ σε αντίθεση με αυτή που δεν προβλέπει . Ο αυτοέλεγχος των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών είναι η εφαρμογή των αρχών του HACCP ή του codex Alimentarius ή και το ISO 22000 . Αυτό φυσικά απαιτεί την εμπλοκή στον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ειδικών συμβούλων και στη συνέχεια σχολαστική τήρηση από εσάς .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 35. Ο/Η Θανασης Μπασιας λέει:

  Κ ενα τελευταιο Κε Παπαδακη.Λετε για τον αντικαπνιστικο νομο που δεν επιτρεπει να ειναι σε εμφανη θεση τα τσιγαρα.Εγω προσωπικα οπου εχω παει τα τσιγαρα ειναι σε εμφανεστατη θεση προς το κοινο!Γιατι συμβαινει αυτο αφου απαγορευεται?Σας ευχαριστω κ παλι που μας βοηθατε!

 36. Καλησπέρα

  αυτό να σας πω συμβαίνει και με κάθε νόμο στην Ελλάδα … πολύ απλά δεν εφαρμόζεται

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 37. Ο/Η Evagelia Lilian Kaloida λέει:

  Γειά σας.Μπορώ να πουλάω τυποποιημένα ζαχαρώδη μέσα σε καφενείο?

 38. Καλημέρα

  θα σας απαντήσω ότι σαν δυνατότητα νομοθετικά υπάρχει πρόβλεψη . Από εκεί και μετά όμως πρέπει και να πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις που θέτει η νέα διάταξη . Επομένως καλό είναι με πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας όπου θα έχουν και την δυνατότητα να δουν το χώρο έστω και σε σχεδιαγράμματα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 39. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ Ζ λέει:

  Καλησπέρα ,
  ήθελα να ρωτήσω αν υπαρχεί κάποιος περιοσμός με το να προσθέσω σε ένα κατάστημα λιανικού εμπορίου που επρόκειτε να πάρω , κάποιους καδ σχετικούς με παροχή υπηρεσιών διαδικτίου.

 40. Καλησπέρα

  ΑΝ το κατάστημα Υπηρεσιών διαδικτύου δεν αναπτυχθεί εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή αναπτυχθεί ως αμιγής επιχείρηση δεν απασχολεί την υγειονομική Υπηρεσία καθώς δεν κατατάσσεται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος .
  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ

  σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 2144/2009 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκε εν μέρει η Κοινή Απόφαση 1107414/1491/Τ. & Ε.Φ./26.11.2003 των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών, Δημόσιας Τάξης, Εμπορικής Ναυτιλίας και Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (Β ’ 1827) και ειδικότερα, μεταξύ άλλων, και η σχετική διάταξη του άρθρου 1 παρ 2Β περ.Ι, που αφορούσε στην προϋπόθεση στέγασης καταστημάτων υπηρεσιών διαδικτύου επί ισογείου χώρου.

  Κατά τα λοιπά σας γνωρίζουμε ότι το κατάστημα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, δεν αποτελεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς δεν διέπεται από οποιαδήποτε υγειονομική διάταξη.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 41. Ο/Η katerina stoikou λέει:

  καλησπέρα κ. Παπαδάκη
  ηθελα να ρωτήσω αν μια επιχείρηση με ψυκτικό θάλαμο για εμπορία ευπαθών ζωικών τροφίμων πρεπει η αδεια της να είναι από την περιφέρεια η το Δήμο ? Είναι αρκετή η άδεια για αποθήκη τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου που χορηγεί ο Δήμος?

 42. Ο/Η Μανωλης λέει:

  Γεια σας, κ. Παπαδακη
  Εχω ενα τετοιο καταστημα Λιανικου εμποριου τροφιμων και ποτων , και θα ηθελα να ρωτησω αν επιτρεπεται η διαθεση καφε σε περαστικους.Επισης αν μπορω να βγαλω τραπεζια σε πλατεια.
  Ευχαριστω.

 43. Σύμφωνα με την νέα διάταξη αυτό μπορεί να γίνει αλλά με την προσθήκη νέου τμήματος και με την εκπλήρωση των νέων απαιτήσεων της υγειονομικής διάταξης .

  Επιχειρήσεις Αναψυχής
  Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).
  Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 44. Ο/Η Μανωλης λέει:

  Ευχαριστω, θα ηθελα να συμπληρωσω οτι η αδεια βγηκε πριν ενα μηνα και ειναι με τις καινουργιες νομοθεσιες «χονδρικη και λιανικη πωληση τροφιμων εντος εμπορικης επιχειρισης » λεει γιατι λεει ειναι με αλλαγη αδειας απο ψιλικα .επειδη θελω να πουλαω και καφε ή και να βαλω τραπεζακια εξω ,πρεπει να ξεκινησω απο την αρχη αδειοδοτηση για επιχειρησεις αναψυχης και μαζικης εστιασης ή οτι αλλο ειδος αδειας χρειαζεται ή με καποιο τροπο χωρις πολλα εξοδα μπορω να πουλαω αυτα που θελω.Σημειωνω την τεραστια γραφειοκρατια- ταλαιπορια-απειρα εξοδα-4+ μηνες της πρωτης αλλαγης αδειας.Τωρα παλι απο την αρχη + αμοιβη μηχανικου + νεες προδιαγραφες + νεος εξοπλισμος και απαιτησεις +παραβολα δημου +απειρη γραφειοκρατεια και ελεγχοι ,
  Υποτιθεται οτι ολα γινανε για να γινει καλυτερο το συστημα και για τονωση της επειχηρηματικοτητας αλλα ο νεος επιχειρηματιας εισπρατει μια εχθροτητα απο ολες της υπηρεσιες. Η πιθανοτητα για κλεισιμο της επιχειρησης αν χρειαζονται απο την αρχη ολα αυτα ειναι στο 80%.Ευχαριστω προκαταβολικα

 45. ΚΑλημέρα

  δυστυχώς είναι προσθήκη τμήματος άλλης κατηγορίας επομένως χρειάζεται έλεγχος από την Υγειονομική Υπηρεσία με ότι αυτό συνεπάγεται . Δυστυχώς η γραφειοκρατία είναι δύσκολο να παταχθεί αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να παίζουμε και με την Δημόσια Υγεία .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 46. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Ενα εργαστήριο τροφίμων (ζυμαρικών) που πουλά λιανική και χονδρική σε ποια κατηγορία ανήκει; Επίσης αδειοδοτείται μόνο απο το Ανάπτυξης ή παρεμβάλεται και ο Δήμος; Τέλος το συγκεκριμένο εργαστήριο (ζυμαρικών) θα εγκριθεί απο το Υγειονομικό ή την Κτηνιατρική;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 47. Καλημέρα

  καθυστέρησα να σας απαντήσω μιας και ήθελα να εξακριβώσω μια επιπλέον πληροφορία . Αρμόδιο για την αδειοδότηση είναι το τμήμα της Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφερειακής ενότητας . Η Υγειονομική Υπηρεσία δεν συμμετέχει .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 48. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Καταρχήν δεν «αργήσατε» ούτε μια εργάσιμη και σας ευχαριστώ.

  Στην τοπική δ/νση ανάπτυξης που ρώτησα μου είπαν οτι όντως αδειοδοτείται απο αυτούς αλλά υπάρχει έγκριση απο το Υγειονομικό. Προσωπικά θεώρησα οτι ελέγχεται απο τη Κτηνητριακή λόγω αυγών, γάλακτος κλπ. Από που προκύπτει οτι δεν ελέγχεται παρά μόνο απο τη τοπική Δ/νση Ανάπτυξης;

  Ευχαριστώ και πάλι

 49. Καλησπέρα

  αν έχουμε ζωικά προϊόντα απαιτείται γνωμοδότηση … άλλο γνωμοδότηση και άλλο αδειοδότηση . Η αλήθεια είναι ότι δεν γνωρίζω τα υλικά παρασκευής … με αυτά που αναφέρετε σίγουρα θα απαιτείται η γνωμοδότηση της Κτηνιατρικής και αν έχουμε και προϊόντα φυτικής προέλευσης απαιτείται γνωμοδότηση της Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 50. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Θα ήθελα να ρωτήσω αν σε Επιχειρηση λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών (Παντοπωλείο, πρατήριο άρτου, οπωρολαχανοπωλείο) επιτρέπεται η πώληση οινοπνευματωδών ποτών (κρασί, ουίσκι, βότκες κτλ), αλλά και γαλακτοκομικών όπως γάλα, γιαούρτια κτλ.

 51. Ο/Η ΚΑΙΤΗ ΡΟΓΓΑ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, καταρχήν οφείλω να σας συγχαρώ και να σας ευχαριστήσω για την συνεχή ενημέρωση. Η δουλειά που κάνετε είναι καταπληκτική! Παρακαλώ αν είναι δυνατόν να μου λύσετε τις παρακάτω απορίες:
  Για τις επιχειρήσεις που απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστήματος HACCP, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 4 της νέας Υ.Δ., εννοείται να έχουν πιστοποίηση βάσει HACCP?
  Στο ίδιο άρθρο, στις επιχειρήσεις με την παραπάνω υποχρέωση, συμπεριλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης που διαθέτουν παρασκευαστήριο για πρόχειρο γεύμα. Το πρόχειρο γεύμα ορίζεται κατ’ αντιστοιχία με τον πρόχειρο μεζέ που αναφερόταν στο καταργημένο άρθρο 43(ντομάτα, αγγούρι, ελιές, βραστό αυγό κτλ), ή περιλαμβάνει κάτι περισσότερο?
  Σε μία επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων, εκτός από αποχωρητήρια προσωπικού και ΑΜΕΑ, πρέπει να υπάρχουν αποχωρητήρια κοινού και πόσα?
  Στον χώρο των αποδυτηρίων προσωπικού πρέπει να προβλέπεται ατομικό ερμάριο και για τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης(ο οποίος ασχολείται ενεργά με την επιχείρησή του)?
  Βάσει του άρθρου 43 επιτρεπόταν η λειτουργία στον ίδιο χώρο περισσότερων του ενός καταστημάτων , κατά τρόπο που να αποτελούν ένα ενιαίο κατάστημα, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσα τμήματα, όσα είναι τα είδη των λειτουργούντων στον ίδιο χώρο καταστημάτων (μικτό κατάστημα), με τον όρο ότι σε κάθε τμήμα θα απασχολείται ιδιαίτερο προσωπικό. Επίσης η Υγειονομική Υπηρεσία μπορούσε να επιβάλει σε καταστήματα του άρθρου 43 την πρόσληψη υπαλλήλου ταμία, αν έκρινε η πελατειακή κίνησή τους παρέχει τέτοιες δυνατότητες. Με τη νέα Υ.Δ., σε μία επιχείρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων, μπορεί ο επιχειρηματίας να λειτουργήσει με αριθμό προσωπικού που εκείνος κρίνει ότι αρκεί ή υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στο θέμα αυτό?
  Γνωρίζω ότι ρωτάω πολλά, αλλά προσπάθησα να συγκεντρώσω τις απορίες μου για να μην σας ενοχλώ κάθε λίγο. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 52. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ

  Θα προσπαθήσω να απαντήσω στα ερωτήματα σας με τη σειρά που τα παραθέσατε :

  1) Ακόμα και πριν καθιερωθεί με την νέα υγειονομική διάταξη η εφαρμογή HACCP δεν ήταν υποχρεωτική η πιστοποίηση των συστημάτων (Ανακοίνωση ΕΦΕΤ , ευρωπαϊκή νομοθεσία ) . Επομένως απαιτείται η εφαρμογή των αρχών .
  2) Το τι εννοεί η διάταξη πρόχειρο γεύμα και εγώ αναμένω διευκρίνηση . Σίγουρα είναι κάτι περισσότερο από αυτά που ανέφερε η παλιά (ντομάτα, αγγούρι, ελιές, βραστό αυγό κτλ)
  3) Αυτό που είναι σίγουρο αφορά το προσωπικό .Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων ανά βάρδια. Προτείνεται:

  Από 5 – 15 άτομα 1 αποχωρητήριο
  Από 15 – 40 άτομα 2 αποχωρητήρια
  Από 40 – 70 άτομα 3 αποχωρητήρια
  Από 70 – 100 άτομα 4 αποχωρητήρια

  Για τους πελάτες αν και δεν αναφέρει κάτι θέτοντας την εξαίρεση : Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:
  α. Οι μικρές επιχειρήσεις, που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπι-
  κό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφό-
  σον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότη-
  τες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.
  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προ-
  σωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υ-
  ποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.
  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη απο-
  χωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες πε-
  ριπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.
  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δρα-
  στηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και
  βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκ-
  προσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προ-
  σωπικό.

  Άρα όλα τα υπόλοιπα καταστήματα πρέπει να έχουν κατ ελάχιστο 1 .

  4) Κάθε εργαζόμενος συμπεριλαμβανομένου του ιδιοκτήτη εφόσον αναφέρετε ότι εργάζετε εκεί πρέπει να έχει ερμάριο .

  5) Στην νέα υγειονομική διάταξη δεν υπάρχουν αυτού του είδους οι περιορισμοί και οι υποχρεώσεις .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 53. Ο/Η Αργύρης λέει:

  Καλησπέρα κε Παπαδάκη,

  καταρχάς συγχαρητήρια για το έργο σας!

  Κατά δεύτερον θα παρακαλούσα για την άποψή σας στο εξής. Έχω μια εταιρεία εμπορίας χονδρικής παραφαρμακευτικών ειδών και προτίθεμαι να εισάγω από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ένα προϊόν που εκεί πωλείται μέσω των φαρμακείων και είναι χαρακτηρισμένο ως τρόφιμο (απλό τρόφιμο, όχι συμπλήρωμα διατροφής ή τρόφιμο ειδικής διατροφής). Αυτό με αναγκάζει να ζητήσω επιπλέον αδειοδότηση ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος; Και εάν ναι, θα μπορούσα να αποφύγω την όλη διαδικασία εκχωρώντας την αποθήκευση (άραγε και την διανομή στις φαρμακαποθήκες και στα φαρμακεία ωσαύτως;) σε μία αδειοδοτημένη για το σκοπό αυτό εταιρεία logistics;

  Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων.

  Αργύρης

 54. ΚΑλημέρα

  προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πρέπει ίσως να ρωτήσετε στον ΕΟΦ

 55. Ο/Η Δημήτρης λέει:

  Καλησπερα.
  Θα ήθελα Κ.Παπαδακη τα φώτα σας σε ένα θέμα το οποίο φαίνεστε να είναι παρόμοιο με αυτο. Οι γονείς μου χουν ένα κατάστημα ψιλικών ,και δεδομένο της περίπτωσης έχουν προβεί σε ενέργειες ώστε να γίνει επέκταση δραστηριοτητας. Πιο συγκεκριμένα, το κατάστημα είναι 50 τμ και τα προϊόντα που τιθωντε προς πώληση είναι: ειδη παντοπωλείου , γαλακτοκομικων (γάλα-γιαούρτη) -τσιγάρα -εφημερίδες. Ο λόγος που θέλουν να αλλάξουν την άδεια είναι επειδή θέλουν να πωλούν τα παραπάνω προϊόντα νόμιμα όπως επίσης και άρτο. Το πρόβλημα είναι ότι ο χώρος για την τοποθέτηση του άρτου είναι περιορισμενοσ δηλαδή μπορεί να βρίσκετε πίσω από το ταμιο σε ειδική ψωμοθηκη εξοπλισμένη με σήτα και τζάμι και σε απόσταση ήτοι 1 μ αριστερά από το σταντ των τσιγάρων.Σε αυτή την περίπτωση θα υπάρξη πρόβλημα από άποψη διασταυρούμενης επιμόλυνσης? Κλείνοντας θα ήθελα να αναφέρω ότι σχεδία- φωτογραφίες καταστήματος οι άλλες διευκρίνησης είναι στην διαθεσή σας.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 56. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση .

  Με τις νέες απλουστεύσεις πλέον : Σύμφωνα με την τροποποίηση αυτή, εξαλείφεται η προϋπόθεση ύπαρξης ελάχιστου
  χώρου για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου, καθώς και η υποχρεωτική ύπαρξη σταθερού
  χωρίσματος ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων σε περίπτωση που το πρατήριο δεν αποτελούσε ανεξάρ-
  τητο κατάστημα. Σύμφωνα με τη νέα διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 4 του ν.3526/2007, ό-
  πως τροποποιήθηκε, το πρατήριο άρτου μπορεί να λειτουργεί είτε ως αυτοτελές και ανεξάρτητο κα-
  τάστημα είτε στο πλαίσιο καταστημάτων τροφίμων και ποτών, πλην των εξαιρέσεων που ορίζει ο νό-
  μος, εφόσον βρίσκεται σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τον υπόλοιπο χώρο του καταστήματος.
  Σαφώς διαχωρισμένος θεωρείται ο χώρος που διακρίνεται από τους λοιπούς χώρους του καταστή-
  ματος είτε με χώρισμα, φορητό ή σταθερό, ανεξαρτήτως ύψους και πλάτους είτε από την αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του χώρου όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική κάτοψη του .
  Τώρα αν υπάρχει διασταυρούμενη μόλυνση δεν μπορώ να το διαπιστώσω χωρίς έλεγχο .

 57. Ο/Η ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη

  χρειάζομαι τη βοήθεια σας…πρόκειται να ανοίξουμε κατάστημα λιανικής διάθεσης τροφίμων το οποίο είναι πρατήριο άρτου, πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής σε αμιγής κατοικία. μπορώ να έχω φούρνο για τυρόπιτες μπουγάτσες και ότι άλλο είναι κατεψυγμένο? στην αρμόδια υπηρεσία άλλος μου λέει ναι και άλλος όχι.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 58. Καλημέρα

  για να ιδρυθεί ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει ο χώρος να είναι ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (και όχι κατοικία που λέτε ) τα υπόλοιπα αφού λυθεί αυτό ρυθμίζονται

 59. Ο/Η ΔΙΑΚΑΚΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ λέει:

  sas euxaristw gia thn apanthsh sas…alla ginetai na mou ekshghsete ti einai auto? pou to rwtaw? ti prepei na kanw?

 60. Ο/Η Dimitris λέει:

  Καλησπέρα, πρόκειται να κάνω έναρξη επιχείρησης αποκλειστικά και μόνο χονδρικής πώλησης κρεάτων. Θα αγοράζω και θα μεταπουλώ τα κρέατα. Έχω νοικιάσει κάποιον χώρο, τον οποίο θα χρησιμοποιώ ως γραφείο αλλά τα κρέατα κατά την αγορά θα τα έχω σε φορτηγό ψυγείο μέχρι την διάθεση τους. Θα εμπορεύομαι κρέατα χονδρικώς επ’ αυτοκινήτω. Σας παρακαλώ να με βοηθήσετε σχετικά με την άδεια που πρέπει να έχω, πρέπει να έχω άδεια για την έδρα(από το υγειονομικό)?Χρειάζομαι μόνο άδεια για το φορτηγό ψυγείο? Πρέπει μήπως να πάρω κάποια άλλη άδεια από την κτηνοτροφική υπηρεσία?

 61. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρίσκομαι σε διακοπές και το ιντερνετ είναι δύσκολο να βρεθεί .
  Είχα και στο παρελθόν μια ανάλογη ερώτηση αλλά δεν βρήκα λύση .Το θέμα νομίζω είναι αρμοδιότητας μόνο Κτηνιατρικής και επομένως δεν έχω τις γνώσεις να σας απαντήσω . Η υγειονομική Υπηρεσία γνωμοδοτεί για κρεοπωλεία λιανικής πώλησης .

 62. Ο/Η θεοδωρος λέει:

  καλησπερα σας.
  ετοιμαζομαι να ανοιξω μπουγατσατζιδικο με τον αδερφο μου.
  το προβλημα μου ειναι οτι ειναι ακριβως εξω απο σχολειο
  και αρχισαν να ακουγονται θεματα για καταγγελιες λογω του οτι ειναι εξω απο
  σχολειο.το μαγαζι θα λειτουργησει χωρις σταλα οινοπνευματωδη.
  θα παρακαλουσα να με ενημερωσεται αμμεσα καθως να δειξεται και το
  σχετικο νομο τον οποιο αντιστοιχει η οποια απαντηση σας.
  Σας ευχαριστω.

 63. Δεν γνωρίζω να σας απαντήσω μιας και το θέμα δεν είναι υγειονομικό . Πρέπει να ρωτήσετε στον Δήμο .

 64. Ο/Η Kώστας λέει:

  Καλησπέρα σας. Πριν απο λίγες ημέρες έγινε υγειονομικός έλεγχος σε κατάστημα που έχω με τις παρακάτω άδειες: α) Πρατήριο άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής, β) ψιλικών και γ) άδεια πώλησης τσιγάρων. Πέρα απο κάποιες μικροπαρατηρήσεις που έγιναν, ο έλεγχος μου είπε ότι απαγορεύεται η διαφήμιση τσιγάρων εντός του καταστήματος. Σύμφωνα με τον Ν.3868/2010 δεν γράφει οτι απαγορεύεται η διαφήμιση πλην αυτού του εξωτερικού χώρου. έχει αλλάξει ο Νόμος και δεν το γνωρίζω? Σας ευχαριστώ.

 65. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ 3730/2008 ΚΑΙ 3370/2005
  Αρθρο 17.
  Η κάθε είδους διαφήμιση και προώθηση προϊόντων καπνού σε όλους τους εξωτερικούς, υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. Εξαιρούνται οι εσωτερικοί χώροι των σημείων πώλησης προϊόντων καπνού. Ως εξωτερικός χώρος νοείται και η πρόσοψη και λοιπές πλευρές του κουβουκλίου, οι τέντες και ο περιβάλλων χώρος του περιπτέρου. Οι υπαίθριοι χώροι λογίζονται κατά την έννοια του άρθρου 1 του ν. 2946/2001 (ΦΕΚ 224 Α’). Στους εσωτερικούς χώρους περιλαμβάνονται ενδεικτικά οι κινηματογράφοι, τα θέατρα, οι στρατιωτικές μονάδες, τα Δικαστήρια, όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα ξενοδοχεία και πάσης φύσεως τουριστικά καταλύματα, καθώς και τα εμπορικά καταστήματα. η) Απαγορεύεται η προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων προϊόντων καπνού στους κινηματογράφους.»

 66. Ο/Η Kώστας λέει:

  Άρα απ΄οτι κατάλαβα επειδή το κατάστημα μου είναι υγειονομικου ενδιαφέροντος απαγορεύεται η διαφήμηση και εσωτερικά. Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας.

 67. Ο/Η Γιαννης λέει:

  καλησπερα,
  προκειμενου ν ανοιξω καταστημα,μονο ,πωλησης donuts,δηλαδη δεν θα σερβιρω σε καθημενους πελατες,παρακαλω πολυ θα μπορουσατε να με πληροφορησετε σε ποια κατηγορια ανηκει η δραστηριοτητα και ποιες ειναι οι ενεργειες για εκδοση αδειας?
  ευχαριστω πολυ

 68. Καλησπέρα η κατηγορία είναι : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος . Αρχικά πάτε στο Δήμο της περιοχής σας και κατόπιν στην υγειονομική Υπηρεσία για τις λεπτομέρειες

 69. Ο/Η Γιαννης λέει:

  Καλημερα,
  σας ευχαριστω πολυ!!

 70. Ο/Η Μαρία Γαλ. λέει:

  Καλησπέρα,
  πραγματικά έχω ενθουσιαστεί με την αμεεσότητα των απαντησεων σας και τη δημιουργία αυτού του site όπου μπορούμε να βρίσκουμε απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματά μας!!!Θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ με τη σειρά μου κάποια πράγματα καθώς σε λίγες μέρες ανοίγουμε ένα κατάστημα χονδρικού και λιανικού εμπορίου. Από μεριάς εφορίας είναι δηλωμένα και τα δύο! Και το χονδρικό και το λιανικό!Απο μεριάς τώρα υγιεινομικού είχα ξεκινήσει και σχεδόν ολοκληρώσει την διαδιακασία για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ. Το ‘σχεδόν’ το αναφέρω καθώς έπρεπε να είναι στημένο όλο το μαγαζί (ράφια, ψυγεία κ.ά.). Αυτό ήταν πριν περίπου 1 χρόνο (οικονομική στενότητα για αγορά εξοπλισμού βλέπετε…) Για να μπορέσω λοιπόν τώρα που το κατάστημα εξοπλίστηκε πλήρως να ανοίξω και να πάρω και την άδεια θα ήθελα να θέσω κάποιες απορίες που εχω…Με δεδομένο λοιπόν ότι για το τμήμα της λιανικής πώλησης ο χώρος κύριας χρήσης είναι 56 τμ. και ότι είχα αιτηθεί παντοπωλείο, πρατήριο άρτου, πρατήριο γάλακτος ρωτάω τα εξής:
  1) Μπορώ να διαθέτω και προϊόντα μαναβικής?
  2) Τα τετραγωνικά όντως καταργήθηκαν?
  3) Για τα προϊόντα που διατίθενται χύμα (φασόλια, φακές, τυρί, παστά, ελιές κ.ά.) τί προβλέπεται? Είναι υποχρεωτική η λάντζα για τη διάθεση αυτών των προϊόντων?
  4) Καθώς υπάρχει και υπαίθριος χώρος περίπου 20 τμ. η μαναβική και τα ψυγεία μπορούν να βρίσκονται σε αυτόν τον χώρο?

 71. Ο/Η bob λέει:

  Γεια σας. σκέφτομαι να μισθώσω χώρο με Ο.Α κτιριο εμπορικων αποθηκων-γεωργικων προιοντων με σκοπο τη αδειοδοτηση επιχειρησης άδεια λειτουργίας χώρου αποθήκης και χονδρεμπορίας ψαριών κ λοιπών αλιευμάτων.δεν χρειάζεται αλλαγή χρήσης, σωστα? ποια δικαιολογητικά θα χρειαστουν για την αδεια?

  Ευχαριστω.

 72. Ο/Η Κώστας Κοραής λέει:

  Καλημέρα σας Κύριε Παπαδάκη και συγχαρητήρια για την εξαίσια προσπάθεια που κάνετε.

  Θα ήθελα να υποβάλλω ένα ερώτημα το όποίο ακόμα δεν μπόρεσα να διαλευκάνω από τον κανονισμό. Θέλω να βγάλω άδεια λειτουργίας για χώρο όπου θα εισάγω τυροκομικό προιόν και θα το αποθηκεύω με σκοπό να το προμηθεύω σε χονδρέμπορους. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι χαρακτηρισμένος ισόγειο κατάστημα. Μήπως μπορεί να είναι και χαρακτηρισμένος αποθήκη και μάλιστα υπόγεια αποθήκη? Επιπλέον, δεν κατάφερα να βρω τα ελάχιστα τ.μ. που χρειάζεται ένας τέτοιος χώρος.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 73. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά βρισκόμουν μια εβδομάδα στην Αθήνα για σεμινάρια και δεν υπήρχε χρόνος αλλά και υπολογιστής να σας απαντήσω μιας και μόνος προσπαθώ να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις των αναγνωστών .

  Πολλά τα ερωτήματά σας θα τα απαντήσω με τη σειρά που τα έχετε

  1) Ναι πλέον η κατηγορία είναι κοινή και αναφέρεται ως Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου .

  2) Τα ελάχιστα τετραγωνικά έχουν καταργηθεί όμως υπάρχουν άλλα προαπαιτούμενα για τα οποία θα ενημερωθείτε από την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας .

  3) Ακόμα και με την παλιά διάταξη επιτρέπονταν σε μικρές ποσότητες οι διάθεση χύμα τροφίμων πχ όσπρια κλπ .
  Η λάντζα ούτως αλλιώς είναι υποχρεωτική καθώς και μια με ποδοκίνητο διακόπτη για να πλένει το προσωπικό τα χέρια του .

  4) Απαγορεύεται η έκθεση των ειδών της συγκεκριμένης κατηγορίας καταστήματος έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.Τα ψυγεία δεν επιτρέπονται εκτός καταστήματος

 74. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά βρισκόμουν μια εβδομάδα στην Αθήνα για σεμινάρια και δεν υπήρχε χρόνος αλλά και υπολογιστής να σας απαντήσω μιας και μόνος προσπαθώ να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις των αναγνωστών .

  Πληροφορίες θα σας δώσει η Δ/νση Κτηνιατρικής μιας και πρόκειται για ζωικής προέλευσης τρόφιμα

 75. ΚΑλησπέρα και συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω .

  Ένας χώρος για να επιτραπεί να λειτουργήσει ως επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι χαρακτηρισμένος Πολεοδομικά κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα .Ελάχιστα τετραγωνικά πλέον δεν υπάρχουν ως απαίτηση όμως υπάρχουν άλλα προαπαιτούμενα για τα οποία θα ενημερωθείτε επίσημα από τις κρατικές Υπηρεσίες

 76. Ο/Η Κώστας Κοραής λέει:

  Καλησπέρα σας,
  σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης θα επιθυμούσα να υποβάλλω και κάποια επιπλέον ερωτήματα. Όπως σας ανέφερα η επιχείρηση μου θα ασχολείται με αποθήκευση τυροκομικού προιόντος και διάθεσή του χονδρικώς. Ο επαγγελματικός χώρος πρέπει να αποτελείται από δύο ξεχωριστούς χώρους, όπου στον έναν θα υπάρχει το επαγγελματικό ψυγείο ή μπορεί να είναι ένας ενιαίος χώρος? Επιπλέον, ο χώρος του WC πρέπει να έχει προθάλαμο με νιπτήρα?

  Ευχαριστώ

 77. Ο/Η anna λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  Θα ήθελα σας παρακαλώ να με ενημερώσετε αν για ένα μικρό μίνι μάρκετ(μ2 20,00),εκτός του χώρου έκθεσης των προϊόντων,προθαλάμου και w.c απαιτείται τίποτα άλλο;(αποδυτήρια,αποθήκη,λάντζα)
  Σας ευχαριστώ

 78. Σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη απαιτούνται αποδυτήρια , ποδοκίνητο νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών και σύστημα πλύσεως σκευών αν χρησιμοποιείτε σκεύη .
  Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα:

  Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα
  Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
  Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα
  Μηχανές έμψησης όπου απαιτούνται
  Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά
  Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση
  Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση
  Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών
  Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού
  Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.

  Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

  Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης και λειτουργίας κρεοπωλείου ή ιχθυοπωλείου.

  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.

  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.

  Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ειδικότερα:

  Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα βρίσκονται σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο.

  Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.

  Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.

  Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

  Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

 79. Ο/Η Χρηστος λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδακη και συγχαρητήρια,θα ήθελα να ρωτήσω τι χρειαζεται για την εναρξη επιχειρησης χονδρικής πώλησης τροφιμων,φέτας,τυροκομικών προϊόντων και αλλαντικών.Ευχαριστω εκ των προτέρων

 80. Εδώ θα βρείτε πληροφορίες

  ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

 81. Ο/Η Χρηστος λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδακη,εχω ενα παντοπωλείο και παράλληλα θελω να ασχοληθω με την χονδρικη πωληση τυροκομικών και αλλαντικών.εχω αποθηκευτικό χώρο και σκοπεύω να φτιάξω και εναν ψυκτικο θάλαμο.χρειαζεται να κανω κάποια ενέργεια η να βγάλω και κάποια άλλη αδεια;Ευχαριστω για την υπομονή σας

 82. Εφόσον μιλάμε και για μεγάλο ψυκτικό θάλαμο απαιτείται αδειοδότηση (μετά από έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών ) από την Δ/νση Ανάπτυξης της περιφέρειας .

 83. Ο/Η Λευτέρης Ζερβουδάκης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλή σας ημέρα

  Εντυπωσιασμένος κι εγώ από τον πλούτο της πληροφόρησης που παρέχετε απλόχερα,
  θα ήθελα να σας συγχαρώ και κυρίως να σας ευχαριστήσω για την πολύτιμη βοήθεια που
  προσφέρετε στους επαγγελματίες.
  Ετοιμάζω ένα Παντοπωλείο-Οπωρολαχανοπωλείο εμβαδού 50 τ.μ το οποίο διαθέτει πλακόστρωτη πρόσοψη 4 μέτρα (απόσταση οικοδομικής από ρυμοτομική γραμμή). Δηλαδή το πεζοδρόμιο αρχίζει 4 μέτρα μετά από την βιτρίνα του καταστήματος. Επίσης όλη η πλακόστρωτη πρόσοψη των 4 μέτρων είναι καλυμμένη με πέργκολα (νομιμοποιημένη από την Πολεοδομία από προηγούμενη χρήση) η οποία είναι στεγασμένη (τέντα και από κάτω ελαφριά κατασκευή)
  Το ερώτημα μου:
  Ο πάγκος των λαχανικών και των φρούτων θα πρέπει να τοποθετηθεί ακριβώς μπροστά στην βιτρίνα (1 μέτρο από την οικοδομική γραμμή λέει ο Νόμος) ή σε οποιοδήποτε σημείο ανάμεσα οικοδομικής και ρυμοτομικής γραμμής; Το ψυγείο των αναψυκτικών μπορεί να είναι δίπλα του;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση σας.
  Λευτέρης Ζερβουδάκης

 84. Καλησπέρα

  ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια και σας ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω .
  Ο νόμος όπως σωστά αναφέρατε είναι ρητός όμως αν υπάρχει κάτι νόμιμο όπως λέτε αυτό είναι μια εξειδικευμένη περίπτωση και πρέπει να την συζητήσετε με την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της περιοχής σας .
  Τα ψυγεία σε κανένα είδος καταστήματος δεν προβλέπονται σε εξωτερικό χώρο

 85. Ο/Η kanini100 λέει:

  καλησπέρα σας!θα ήθελα να ρωτήσω τι άδεια θα χρειαστώ για να ανοίξω ένα μαγαζί με βότανα, αιθέρια έλαια,και φυσικές κρέμες.. ευχαριστώ

 86. Καλημέρα
  ναι απαιτείται άδεια σύμφωνα με το άρθρο 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου της νέας υγειονομικής διάταξης ,

 87. Ο/Η kanini λέει:

  αν είναι βάμματα τα οποία η κύρια χρήση τους είναι να μπαίνουν μέσα στα λάδια που θα φτιάχνουμε και αν υπάρχει η εναλλακτική να γίνει με κάποιες σταγόνες μέσα σε νερό πόσιμο πάλι είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος μαγαζί??? το ότι από φυσικά προϊόντα θα φτιάχνονται μείγματα δεν θέλει κάποια άδεια??? ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τις πολλές ερωτήσεις!

 88. Καλημέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα αλλά βρισκόμουν εκτός έδρας .

  Δεν παίζει σχέση η διαδικασία . Αυτό που μετράει είναι αν το τελικό προϊόν θα καταναλωθεί ως φαγώσιμο . Αν ναι τότε πρέπει να αδειοδοτηθείτε και να τηρούνται οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις . Αν όχι τότε η Υγειονομική υπηρεσία δεν παρεμβαίνει

 89. Ο/Η dimitris λέει:

  Χρόνια πολλά
  λειτουργω καταστημα λιανικής πωλησης τροφίμων.
  Ενδιαφέρομαι να λειτουργησω το καταστημα μου όλο το 24ωρο όλες τις μερες της εβδομαδας στα προτυπα πολλων καταστηματων που λειτουργουν ετσι όπως τα today stores κλπ.
  Θα ήθελα να μάθω τις διαδικασίες απόκτησης αυτης της δυνατοτητας και την αντίστοιχη νομοθεσία-διάταξη στην οποία θα στηριχθω.
  Ευχαριστώ προκαταβολικα για την απάντηση σας.

 90. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά !!!!!

  Το θέμα του ωραρίου δεν άπτεται της Υγειονομική Νομοθεσίας και επομένως δεν αναφέρετε περιορισμός . Πρέπει να ρωτήσετε στην αρμόδια Υπηρεσία την οποία δεν μπορώ να σας προσδιορίσω μιας και δεν το γνωρίζω .
  Παλαιότερα θυμάμαι στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που παρέμεναν ανοικτά εκτός ωραρίου η αστυνομία το βεβαίωνε ως παράβαση αλλά δεν γνωρίζω τον σχετικό Νόμο .

  Καλή Χρονιά !!!!!

 91. Ο/Η Dimitris λέει:

  Σας ευχαριστώ για την απάντηση, Καλή χρονιά! 🙂

 92. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΡΤΗΣ λέει:

  Κε Παπαδάκη καλησπέρα

  Επιθυμούμε να κάνουμε έναρξη σε επιχείρηση που θα εισάγει από χώρες τις ΕΕ καφέ, οίνο, ζυμαρικά, κονσέρβες και λοιπά προΪόντα, συσκευασμένα και τυποποιημένα από νόμιμες επιχειρήσεις του εξωτερικού, για τα οποία ΔΕΝ απαιτείται η ύπαρξη ψυκτικών θαλάμων και ύστερα θα τα προμηθεύει μέσω χονδρικής σε πέλατες. Η άδεια που απαιτείται είναι υγιεινομικού ενδιαφέροντος? Ο χώρος που πρέπει να βρούμε πρέπει να είναι κύριας χρήσεως? Επιπλέον πρέπει να διαθέτει αποθήκη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που περιγράφεται ή γίνεται να αποθηκεύεται και σε άλλο χώρο (σε εταιρείες που παρέχουν αυτή την υπηρεσία). Αν η αποθήκευση μπορεί να γίνεται σε άλλο χώρο, γίνεται η διακίνηση των εμπορευμάτων να γίνεται από τον χώρο της επιχείρησης (αφού βεβαίως έρθουν από την αποθήκη) και αν ναι, θα απαιτηθεί η άδεια που περιγράφεται και κάποια υποτυπώδης αποθήκη? Επιπλέον σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ο υπεύθυνος της επιχείρησης να έχει πιστοποιητικό υγείας?

  Συγνώμη για το μεγάλο κείμενό μου αλλά δυστυχώς οι λογιστές δεν γνωρίζουν, και ούτε βεβαίως οι υπάλληλοι του δήμου.

  Με εκτίμηση

 93. Καλημέρα

  το είδος της άδειας και τον φορέα χορήγησης τον καθορίζει η διαδικασία . Αν είχατε ψυκτικούς θαλάμους τότε αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας μετά από γνωμοδότηση των συναρμόδιων Υπηρεσιών . Αν δεν έχετε και είναι απλά αποθήκες χονδρικής την άδεια την δίνει ο οικείος Δήμος μετά από γνωμοδότηση των συναρμόδιων Υπηρεσιών (υγειονομική Υπηρεσία ) .

  ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

 94. Ο/Η ΤΖΕΝΗ ΚΑΡΑΜΠΑΤΣΑΚΗ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, γειά σας.
  Διαθέτω ένα κατάστημα (ατομική επιχείρηση) με λευκά είδη και κουρτίνες. Η ερώτησή μου είναι η εξής.Μπορώ να ανοίξω δεύτερο κατάστημα με αντικείμενο την πώληση κρασιού χύμα; Αν ναι τι διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω;Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 95. Ο/Η Σταύρος λέει:

  Χαίρετε θα ήθελα να ρωτήσω για κατάστημα ψιλικων όπου σκέφτομαι ναανοίξω σε 35τμ αν μπορώ να πάρω άδεια για τσιγάρα κ εφημερίδες.διαβάζω πολλά άρθρα σχετικά με το θέμα αλλα για κακή μου τύχη δεν έχω διασταυρώσει τις απαντήσειΣ που δίνονται(τουλάχιστον αυτές που θα ήθελα να ακούσω).

 96. Ο/Η Στέλιος Σοφρώνης λέει:

  1.Για κατάστημα που προσφέρει αποκλειστικά καφέ και ποτά ποιες είναι οι μίνιμουμ υγειονομικές
  απαιτήσεις.
  2.Μπορεί η λειτουργία αυτή να στεγαστεί στο ΠΑΤΑΡΙ καταστήματος λιανικής με επέκταση προφανώς της άδειας σε ΚΥΕ;
  Ευχαριστώ.

 97. Τσιγάρα πλέον μετά από την έκδοση γνωμοδότησης του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν προβλέπεται στα λοιπά καταστήματα (συμπεριλαμβάνονται τα ψιλικά )

  Για τις εφημερίδες δεν απασχολεί την υγειονομική Υπηρεσία η παρουσία τους αρκεί να είναι σε ξεχωριστό χώρο από τα τρόφιμα .

  Όσο αφορά τώρα τα ψιλικά έχει απλουστευθεί η διαδικασία και με μια σειρά ενεργειών στο Δήμο σας μπορείτε να ξεκινήσετε ΑΜΕΣΑ

 98. Καλημέρα

  ο χώρος που αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι χαρακτηρισμένοι ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ .. το πατάρι είναι ?
  Τώρα απαιτήσεις ελάχιστες δεν υπάρχουν πρέπει να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία για τα προαπαιτούμενα .

 99. Ο/Η Στέλιος Σοφρώνης λέει:

  Ευχαριστώ κ. Παπαδάκη.

 100. Ο/Η Maria λέει:

  καλησπέρα και συγχαρητηρια. Είστε πολύ κατατοπιστικός σε όλες τις απορίες. Μακάρι έτσι να ήταν κι άλλοι. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με την παραπάνω ερώτηση. Έστω ότι ο χώρος για το πρατήριο άρτου είναι κύριας χρήσης, μπορεί να μπεί μέσα στο πρατήριο άρτου φούρνος για ψήσιμο κατεψυγμένων προιόντων? Ευχαριστώ.

 101. Απαιτείται και άδεια περάτωσης έψησης . Με τις νέες διατάξεις του Υπ. Ανάπτυξης για κάτω από 10 KW παίρνετε απαλλαγή ( Ρωτήστε όμως σε αυτούς την διαδικασία )

 102. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για την σελίδα σας,

  Για κατάστημα ειδών γάμου, για την πώληση κουφέτου έτοιμου σε συσκευασία χονδρικώς ή λιανικώς, απαιτείται μελέτη HACCP και άδεια από την Περιφέρεια;

  Ευχαριστώ,

  Γιώργος

 103. Ο/Η Χρηστος Μπαρουτας λέει:

  Χαιρετε Κυριε ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Καταστημα 30 Τ.Μ με αδεια λειτουργιας καφετεριας πριν το 1983 και μεσα σε παραδοσιακο οικισμο με τουαλετα χωρις προθαλαμο (178Χ90) και χωρις να μπορω να τον μετατρεψω λογο οικισμου.Μπορει να παρει ξανα αδεια καφετεριας?
  Ευχαριστω

 104. Καλημέρα
  ναι απαιτείται άδεια από τον Δήμο όπου θα σας ενημερώσουν για την διαδικασία . Τα καταστήματα της κατηγορίας αυτής νομίζω δεν υποχρεούνται σε πλήρη ανάπτυξη HACCP

 105. Αν πάτε σε νέα άδεια πρέπει να πληρούνται οι απαιτήσεις της νέας υγειονομικής διάταξης . Οπότε πρέπει να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για περισσότερα ..

 106. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη ,
  Ευχαριστούμε για την βοήθεια που παρέχετε στην ενημέρωση θεμάτων που είναι αρκετά πολύπλοκα για έναν επαγγελματία που θέλει να ασχοληθεί με ΚΥΕ.
  Υπάρχει χώρος ισόγειος ,λειτουργεί απο το 1975 κατάστημα και υγειονομικού ενδιαφέροντος,πολεοδομικά δεν εχει πρόβλημα .
  Εκεί θέλω να ξεκινήσω μία επιχείρηση , το αντικείμενο της οποίας είναι :
  Επαγγελματικό Εργαστήριο επεξεργασίας και συσκευασίας καφέ-τσαγιού με πώληση χονδρική και λιανική μέσω διαδικτύου (όχι απο το κατάστημα)παραγγελιών και παράδοση κατ’οίκον.
  Θα ήθελα τα φώτα σας στά εξής σημεία :
  1.Απο που θα ξεκινήσω για την άδεια λειτουργίας
  2.Αν ξεκινήσω απο την Νομαρχία Δ/νση Ανάπτυξης , δεν απατείται άδεια εφ΄όσον η ισχύς των μηχανημάτων είναι κάτω απο 10 KV , απαιτείται όμως οι προβλεπόμενες απο τον νόμο υγειονομικές βεβαιώσεις καταληλότητας και απο την πυροσβεστική.
  3.Που θα απευθυνθώ για τις βεβαιώσεις αυτές ,στις νομαρχίες ή στους δήμους
  4.Σε μία τέτοια επιχείρηση που το προϊόν δεν είναι νωπό , έχει μικρή διαχείριση επεξεργασίας χωρίς θέρμανση ,δεν απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι ,δεν χρειάζεται πλύσιμο των δαπέδων και τοίχων ,παρα μόνο καλή καθαριότητα , είμαι υποχρέωμένος να κάνω έξοδα για εποξικά δάπεδα και τοίχους ?(υπάρχει μωσαϊκό δάπεδο , και τοίχοι φρεσκοβαμένοι με πλαστικό χρώμα).
  5.Υπάρχει οριζόντια απαίτηση γενική για όλα τα ΚΥΕ ή είναι στην διακριτική ευχαίρεια του ελεγκτικού οργάνου , το τί θα ζητήσει , οπότε να το βρώ και να το συμβουλευτώ.
  Γιατί ο νόμος απλοποίησε ορισμένες διαδικασίες αλλά στο θέμα της υγιεινής εχει αρκετές απαιτησεις για ορισμένες επιχειρήσεις που είναι κατα την γνώμη μου περιτές.
  Ευχαριστώ

 107. Καλησπέρα

  πρέπει να ρωτήσετε στην Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκει ο χώρος της δραστηριότητας . Η απαλλαγή από την Δ/νση Ανάπτυξης έχει δημιουργήσει ένα νομικό κενό οπότε εγώ δεν θα μπορέσω να απαντήσω μιας και όπως σωστά αναφέρετε υπάρχουν διάφορα θέματα από πλευράς υγειονομικών απαιτήσεων .

 108. Ο/Η ΡΙΑ ΜΑΡΤΑΚΗ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα σας
  θα ήθελα να ρωτήσω αν όντως ισχύει αυτό για το οποίο μας ενημέρωσαν σχετικά με την άδεια εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής χονδρικής-λιανικής .Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εργαστήριο ζαχαροπλαστικής χονδρικής πώλησης σε κατοικημένη περιοχή. Το να έχω οχήματα με ταμειακή τα οποία θα έχουν το προϊόν και θα πουλούν σε ιδιώτες νοήτε ως χονδρική? Σας ευχαριστώ.

 109. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση , δυστυχώς οι επιτρεπόμενες χρήσεις Γης δεν είναι υγειονομικό θέμα αλλά Πολεοδομικό και δεν μπορεί να αλλάξει για την περίπτωσή σας , παρά μόνο αν αλλάξει για όλη την περιοχή . Η χονδρική πώληση είναι θέμα εφορίας … αν τα πουλάτε σε πελάτες με απόδειξη λιανικής μάλλον δεν είναι χονδρική πώληση (αλλά αυτό είναι η προσωπική μου αίσθηση που δεν προκύπτει από υγειονομική νομοθεσία )

 110. Ο/Η Themis λέει:

  Καλησπερα.
  Διατηρω μια επιχειρηση χονδρικου εμποριου τροφιμων, κυριως αλλαντικων, τυροκομικων και γαλακτοκομικων.
  Εχω βρει ενα καταστημα γυρω στα 140τμ το οποιο θελω να κανω ως εξης.
  Να το χωρησω και το ενα κομματι να το κανω λιανικη πωληση των προιοντων μας, με μηχανες κοπης αλλαντικων και τυροκομικων, αλλα και πωληση τυποποιημενων προιοντων.
  Το αλλο κομματι θελω να το κανω αποθηκη ξηρου φορτιου, να κανω θαλαμο συντηρης για την αποθηκευση των υπο ψυξη τροφιμων, και ενα μικρο γραφειο.(εδρα επιχειρησης)

  Καταρχην ειναι εφικτο αυτο? Και αν ναι τι ακριβως χρειαζεται να κανω? Αν θελω να προσθεσω και μια κοπτικη-συσκευαστικη-τυποποιητικη μοναδα(αλλαντικων-τυροκομικων κυριωςσ) ειναι εφικτο ή πρεπει να πληρουνται προυποθεσεις συγκεκριμενες?

  Ευχαριστω εκ των προτερων.

 111. Καλημέρα

  με την νεά υγειονομική διάταξη επιτρέπεται η μικτή λειτουργία επιχειρήσεων αρκεί να υπάρχει πρόβλεψη για διασταυρούμενη επιμόλυνση . Όμως επειδή είναι λιγάκι περίπλοκα αυτά που μου λέτε θα χρειαστεί να προσέλθετε στην Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας προσκομίζοντας και σχεδιάγραμμα κάτοψης με την διάταξη που επιθυμείτε προκειμένου να έχετε επίσημη απάντηση εάν είναι εφικτό αυτό και πως .

 112. Ο/Η Giannoulidis Thomas λέει:

  Θα ήθελα να ξεκινήσω την πώληση αναψυκτικών, καφέ, παγωτών και σνακ στο πρατήριων υγρών καυσίμων που διατηρώ ( 38 τ.μ.) . Θα ήθελα να ρωτήσω σε ποια κατηγορία του ΦΕΚ 3402 θα το εντάξω και πως πρέπει να διαμορφώσω τον χώρο μέσα στο κατάστημα στο οποίο υπάρχουν και συσκευασίες με λιπαντικά. Απαιτείται διαχωρισμός σε δύο χώρους ή μπορώ τα τοποθετήσω τα τρόφιμα απλώς σε μια γωνία;;;

 113. Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) θεωρώ σας καλύπτει η κατηγορία 18. Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα

 114. Ο/Η Στέλιος Σοφρώνης λέει:

  Καλημέρα κε Παπαδάκη.
  Σε κατάστημα που πουλάει καπνικά προιόντα (πούρα κλπ) θέλω να προσθέσω μία δραστηριότητα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών.
  Υπάρχει ειδικός χώρος (humidator) διαχωρισμένος με γυάλινη επιφάνεια και γυάλινη πόρτα όπου μπορώ να προσθέσω στόρια για να μην υπάρχει οπτική επαφή με τα καπνικά προιόντα.
  Στο υγειονομικό θεωρούν ότι πρέπει να δημιουργήσω νέο χώρο (άλλο κατάστημα με ξεχωριστή είσοδο) για τα είδη καπνού.
  Ισχύει κάτι τέτοιο;;
  Ευχαριστώ.

 115. Ο/Η Giannoulidis Thomas λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα και ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση σας!! και εγώ με την πρώτη ανάγνωση του ΦΕΚ θεώρησα πως ανήκει στην κατηγορία 18. Όμως μετά από ερώτηση σε Υγειονομική Υπηρεσία Θεσ/νίκης μου είπαν ότι τα πρατήρια υγρών καυσίμων δεν θεωρούνται εμπορικά καταστήματα διότι αν ήταν θα έπερναν άδεια από το Εμπορικό Επιμελητήριο και όχι από την Δ/νση Μεταφορών της Π.Ε. Ύστερα από αυτό ανεπίσημα όμως μου πρότειναν να εντάξω την δραστηριότητα ως Πρατήριο Γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής. Θεωρείται πως καλύπτει την δρατστηριότητα που θέλω η συγκεκριμένη κατηγορία;;

 116. Δεν θα διαφωνήσω με τους συναδέλφους …άλλωστε η Θεσσαλονίκη ειναι υπηρεσία πρότυπο απλά εγω σαν υγειονομικος υπάλληλος δεν μπορω να μπω σε μη υγειονομικες νομοθεσιες πχ τι οριζεται εμπορική δραστηριοτητα … το σιγουρο ειναι οτι αυτό που θα σας προτεινουν θα ειναι νόμιμο και αποδεκτο

 117. Ο/Η Πέτρος Χρ. λέει:

  καλημερα σας !
  εχω δει σε σελιδα κοινωνικης δικτυωσης οτι καποιοι ιδιωτες πουλανε καπνικα προιοντα και καποιοι αλλοι διαφημιζουν καταστηματα καπνικων προιοντων που διαθετουν και ιστοσελιδες ! η προωθηση καπνικων προιοντων μεσω ιστοσελιδας επιτρεπεται ?

 118. Ο/Η αλεξανδρος λέει:

  Κυριε παπαδακη γεια σας.εχει γινει παρομοια ερωτηση παλαιοτερα αλλα θα ηθελα να τη ξανακανω πιο συγγεκριμενα.εχω καταστημα λιανικης και χονδρικης πωλησης τροφιμων και ποτων(τυπ. παγωτων,χυμων,καπνου κτλ) σε τουριστικη περιοχη.η αδεια εκδοθηκε το καλοκαιρι του 2013 αρα με την νεα νομοθεσια.ΜΟΥ εκαναν καταγγελεια επειδη εμενα ανοιχτος μετα τις 12 το βραδυ.Οπως καταλαβαινετε περιμενουμε την σεζον για να δουλεψουμε και ετσι σε συνενοηση με τον δικηγορο μου θα προχωρησω σε επεκταση της αδειας και σε πωληση καφε.προοριζεται αποκλειστικα για πωληση καφε σε περαστικους(καταλαβαινεται espresso κτλ) χωρις καταλωση εντος του καταστηματος και φυσικα χωρις τραπεζοκαθισματα.το καταστημα ειναι 16 τ.μ. διαθετει πυρασφαλεια οπως οριζει η αδεια λιανικου και χονδ. εμπ. τροφ και ποτων,αποδυτηρια και τουαλετα με νιτπηρα.ο λογος της μεταβολης της αδειας σε πωληση καφε ειναι μονο και μονο για να μπορουμε να καθομαστε αργοτερα,περαν του ωραριου των εμπορικων.η ερωτηση μου ειναι η εξης.ειναι ευκολη αυτη η μεταβολη αυτη δεδομενου οτι ηδη ετο καταστημα ειναι υγειονομικου ενδιαφεροντος και δεν θα καθονται/καταλωνουν οι πελατες μεσα στο καταστημα?ποια ειναι η διαδικασια?..εαν αυτη η διαδικασια αυτη δεν αξιζει τον κοπο υπαρχει καποιος αλλος »κωδικος» που προσθετοντας τον ειμαι καλυμμενος απο πλευρας ωραριου?…σας παρακαλω δωστε μου μια απαντηση γιατι ειμαι νεος επαγγελματιας χωρις »δικτυωσεις» κτλ.. ευχαριστω εκ των προστερων

 119. Καλημέρα
  συγγνώμη και από εσάς για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά έχω κρατήσει ανοικτή την ενότητα των ερωτήσεων παρόλο που ο φόρτος εργασίας και οι σπουδές που έχω θα έπρεπε να την είχα κλείσει….

  Δυστυχώς το ωράριο δεν είναι υγειονομικό πρόβλημα αλλά προβλέπεται από αστυνομική διάταξη . Δεν ξέρω αν αλλάζοντας κατηγορία καταστήματος αλλάζει και κάτι σχετικά με τις ώρες λειτουργίας . Μιλήστε και με την υγειονομική υπηρεσία που ανήκετε για να δείτε τι προβλέπεται από υγειονομικής πλευράς

 120. Ο/Η Theodoros λέει:

  Κ. Παπαδάκη καλή σας μέρα.
  Επιτέλους ένας άνθρωπος που βοηθάει με όλη αυτή την γραφειοκρατία της χώρας μας.
  Συγχαρητήρια!

 121. Ο/Η Theodoros λέει:

  Θα ήθελα κι εγώ να εκμεταλλευτώ λίγο από τον χρόνο σας.
  Ψάχνω εδώ και καιρό και θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα που θα επεξεργάζεται νωπά κρέατα σε συνδυασμό με φρούτα και λαχανικά και θα τα καταψύχει με απώτερο σκοπό την πώλησή τους σαν σκυλοτροφή.
  Η πώληση θα είναι για λιανική μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και χονδρική μέσω pet shops.
  Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να ξεκαθαρίσω τι άδεια χρειάζομαι, τι μαγαζί για παρασκευαστήριο κλπ.
  Γνωρίζω ότι η περίπτωσή μου είναι λίγο ιδιαίτερη μιας και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
  Μου είπαν για άδεια κρεοπωλείου αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να πουλάω μετά σε χονδρική. Επίσης το ότι πρόκειται για ζωοτροφή δεν ξέρω από που θα ελέγχομαι.
  Οποιαδήποτε πληροφορία σας θα μπορούσε να μου φανεί χρήσιμη.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

 122. Ο/Η tasosvelli λέει:

  Αγαπητέ κ. Παπαδάκη,

  συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας! Ήθελα να σας ρωτήσω το εξής: Για μια επιχείρηση διανομής τυποποιημένων προϊόντων (μαρμελάδες, μέλι. ποτά), συσκευασμένων σε αεροστεγείς συσκευασίες, για τα οποία η εφορία μου είπε ότι δεν είναι υγιειονομικού ενδιαφέροντος, χρειάζομαι κάποιου είδους άδεια για έναρξη της δραστηριότητας. Η αποθήκη μου θα βρίσκεται σε ημιόροφο οικοδομής (πρώην διαμέρισμα.)

 123. Καλημέρα

  αν με ρωτούσατε εμένα για το αν η εσωλογιστική κοστολόγηση απαιτεί διαφορετικό κωδικό πελάτη κλπ κλπ δεν θα ήταν ρίσκο να σας απαντήσω ?
  Κάθε επιχείρηση που επεξεργάζεται διακινεί ή διαθέτει τρόφιμα ή ποτά χαρακτηρίζεται ως υγειονομικού ενδιαφέροντος . Από το αν τα τρόφιμα αυτά τα διαθέτετε χονδρική ΄ή λιανική θα εξαρτηθεί και τι είδους άδεια απαιτείται .

 124. Ο/Η THEODOROS λέει:

  Θα ήθελα κι εγώ να εκμεταλλευτώ λίγο από τον χρόνο σας.
  Ψάχνω εδώ και καιρό και θέλω να ανοίξω ένα κατάστημα που θα επεξεργάζεται νωπά κρέατα σε συνδυασμό με φρούτα και λαχανικά και θα τα καταψύχει με απώτερο σκοπό την πώλησή τους σαν σκυλοτροφή.
  Η πώληση θα είναι για λιανική μέσω ηλεκτρονικού καταστήματος αλλά και χονδρική μέσω pet shops.
  Δυστυχώς ακόμα δεν έχω καταφέρει να ξεκαθαρίσω τι άδεια χρειάζομαι, τι μαγαζί για παρασκευαστήριο κλπ.
  Γνωρίζω ότι η περίπτωσή μου είναι λίγο ιδιαίτερη μιας και δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο.
  Μου είπαν για άδεια κρεοπωλείου αλλά δεν ξέρω αν μπορώ να πουλάω μετά σε χονδρική. Επίσης το ότι πρόκειται για ζωοτροφή δεν ξέρω από που θα ελέγχομαι.
  Οποιαδήποτε πληροφορία σας θα μπορούσε να μου φανεί χρήσιμη.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

 125. Καλημέρα

  κρεοπωλείο για σκυλοτροφές δεν προβλέπεται ούτε λιανική . Η ερώτησή σας δεν είναι υγειονομικής φύσης .. περισσότερο Κτηνιατρικής νομίζω και επομένως δεν μπορώ να σας απαντήσω μιας και δεν διαθέτω τις απαιτούμενες γνώσεις

 126. Ο/Η Μανολης λέει:

  Για μαγαζη να πουλαει παγο τη θα χρειαστη ευχαριστω

 127. Καλημέρα

  για αρχή πρέπει να ρωτήσετε στο Δήμο που ανήκει το υπό ίδρυση κατάστημα αν μιλάμε για λιανική και αν μιλάμε για παραγωγή με την δ/νση ανάπτυξης της Περιφέρειας

 128. Ο/Η TΕΛΗΣ ΡΗΓΚΟΣ λέει:

  Καλημέρα.Τι λέει η νομοθεσία για μεταφορά κατεψυγμένων προϊόντων κρέατος σε κοντινές αποστάσεις?Ποιά πρέπει να είναι η θερμοκρασία του μεταφορικού μέσου?

 129. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) ….

  είναι θέμα Κτηνιατρικής και για να μην γίνει παρεξήγηση σας συμβουλεύω να απευθύνετε το ερώτημά σας εκεί . Γενικά όμως ισχύουν τα παρακάτω :
  Διατήρηση ευαλλοίωτων τροφίμων υπό σταθερή ψύξη σε θερμοκρασία έως +7oC και ζεστών τροφίμων σε θερμοκρασία >60oC. Τα γλυκίσματα και οι τούρτες διατηρούνται σε Θ<8ο και τα σοκολατοειδή σε ©<12-13oC. Κατάψυξη σε Θ<-18oC.Η μέτρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας των τροφίμων γίνεται με κατάλληλο θερμόμετρο που να μπορεί να εισαχθεί μέσα στο τρόφιμο.

 130. Ο/Η Αλεξάνδρα λέει:

  Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να μου υποδείξετε τον τρόπο ώστε να ενημερωθώ όσο το δυνατό αναλυτικότερα για την λειτουργία εργαστηρίου χονδρικής πώλησης γλυκισμάτων. Τι προδιαγραφές χρειάζονται κτιριακά, τι πιστοποιήσεις είναι αναγκαίες και ο,τι άλλο πρέπει να γνωρίζει κάποιος που μέχρι τώρα δραστηριοποιείτο στη λιανική και σκέφτεται να ειδικευτεί στο είδος που ξέρει να παράγει καλύτερα και να επιβιώσει επιχειρηματικά στο χώρο. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων..

 131. Ο/Η Θεμης λέει:

  Καλησπερα.

  Θα ηθελα αν ειναι ευκολο να μου υποδειξετε τι χρειαζεται για να δημιουργησω ενα τυποποιητηριο για τυροκομικα και αλλαντικα.
  Μιλαμε για κοπη και συσκευασια.
  Να περνω ετοιμα μπλοκ αλλαντικων, τυρια σε κεφαλι μορφη, και να τα συσκευαζω σε φετες, τριμμενα κτλ.

  Δεν εχω βρει χωρο οποτε θα ηθελα το πληρες νομοσχεδιο με ολες τις απιτησεις, απο κτηριακα μεχρι αδειοδοτησεις.

  Ευχαριστω.

 132. Καλησπέρα

  για τα εργαστήρια αρμόδια Υπηρεσία είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας που ανήκετε . Το άθρο 13 που διαβάσατε δεν προορίζεται για την κατηγορία της δραστηριότητας που σας ενδιαφέρει .Πρέπει να δείτε στο παρακάτω άρθρο

  ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

  Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Στην κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σχεδιασμός των χώρων και ο εξοπλισμός στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνος με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

 133. Καλησπέρα

  το άρθρο 13 που διαβάσατε σας δίνει την παρακάτω δυνατότητα :
  Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004

  Θα υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

  Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα:

  Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα
  Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
  Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα
  Μηχανές έμψησης όπου απαιτούνται
  Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά
  Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση
  Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση
  Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών
  Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού
  Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.

  Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

 134. Ο/Η Manolis λέει:

  Καλησπερα σας.
  Μπορειτε να με ενημερωσετε παρακαλω τι αδεια θα χρειαστω για καταστημα πωλησης καλυντικων, εθαιριων ελαιων, κρεμες, σαπουνια κτλ.?

 135. Καλησπέρα

  δεν γνωρίζω αν απαιτείται άλλη άδεια πάντως δεν εμπίπτει στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και δεν απαιτείται άδεια σύμφωνα με την ισχύουσα υγειονομική διάταξη

 136. Ο/Η Στρουμπάκης λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη,

  Συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Πρόκειται να ξεκινήσω εμπόριο τροφίμων χονδρικής πώλησης στο Ηράκλειο και θα ήθελα να μου διευκρινήσετε τι θα πρέπει να προσέξω στο κατάστημα που θέλω να νοικιάσω για να πληροί τις υγειονομικές προϋποθέσεις. Θα ήθελα να προσθέσω ότι στο κατάστημα θα λειτουργούν δύο θάλαμοι ένας ψυκτικός και ένας συντήρησης 10μ2 έκαστος.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 137. Καλημέρα

  καταρχήν πρέπει να ρωτήσετε Μηχανικό ώστε η ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ της συγκεκριμένης περιοχής να επιτρέπει το χονδρικό εμπόριο . Οι υγειονομικές προδιαγραφές για τις αποθήκες δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολες αλλά υπάρχουν μια σειρά από προαπαιτούμενα που πρέπει να ισχύουν όπως ο χώρος να είναι νόμιμος και χαρακτηρισμένος ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ , να διαθέτει τουαλέτα με προθάλαμο , πλακάκια , ποδοκίνητο νιπτήρα , αποδυτήρια προσωπικού , και τα παρακάτω που θα ελεγχθούν :
  η εκπαίδευση , τα αρχεία που πρέπει να τηρούνται (κατά την λειτουργία της επιχείρησης ) κλπ

 138. Ο/Η aikaterini1976 λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδάκη ,
  έχω ένα παντοπωλείο και θα ήθελα να σας ρωτήσω κάθε πότε υποχρεούμαι από τον νόμο να κάνω απεντόμωση στο κατάστημα μου .Ευχαριστώ

 139. Καλησπέρα

  και συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν στην Αλεξανδρούπολη χωρίς δυνατότητα χρήσης υπολογιστή για να σας απαντήσω ….

  πρέπει όχι μόνο να κάνετε αλλά και να διατηρείτε σχετικό αρχείο : Αρχείο 4ο :ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ Περιέχει το πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων , την κατάσταση και τα επίσημα πιστοποιητικά των χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων καθώς και κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί και έντυπα αποτελεσματικότητας/τεκμηρίωσης του προγράμματος

 140. Ο/Η Ουρανία Σ. λέει:

  Κύριε Παπαδάκη αληθινό «εργαλεί層 για τους επαγγελματίες το blog σας αλλά και οι πληροφορίες που δίνεται σε κάθε ένα μας. Μετά από ενάμιση πλέον χρόνο εφαρμογής της νέας Υ.Δ σίγουρα τα πράγματα έχουν κατασταλάξει. Εχω ένα κατάστημα ξηρών καρπών, ειδών ζαχαροπλαστικής κτλ που λειτουργεί περίπου μια δεκαετία. Η νέα Υ.Δ μου δίνει νέες δυνατότητες ανάπτυξης. Την μελετώ όπως και κάθε εγκύκλιο για να μπορέσω να εξαντλήσω τις δυνατότητες που μας δίνει για την αξιοποίηση του χώρου μας διασφαλίζοντας παράλληλα και ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των ξηρών καρπών. Σκέφτομαι να βγάλω νέα άδεια «επιχείρηση λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών» με την δυνατότητα να ψήνω τους ξηρούς καρπούς για τους πελάτες μου, Εχω σχεδιάσει το διάγραμμα ροής , το οποίο θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε την ορθότητα του. Απο τα ντουλάπια αποθήκευσης και τον αποθηκευτικό χώρο , παίρνουμε την ποσότητα που θα ψήσουμε την βάζουμε σε ένα ανοξείδωτο αναδευτήρα , που βρίσκετε σε ένα χώρο πίσω στο κατάστημα , με πλακάκια κτλ, τους υγραίνουμε,αλατίζουμε κτλ μετά με κατάλληλο σκεύος για τρόφιμα τους μεταφέρουμε στο ηλεκτρικό φουρνάκι (μικρής ισχύος) και τους ψήνουμε. Το φουρνάκι θα βρίσκετε στο χώρο του καταστήματος πίσω απο τον κύρια προθήκη-παγκο σερβιρίσματος( νοητό και πραγματικό χώρισμα 1,5 μ ύψος) , κάτω απο ένα αποροφητήρα για τους υδρατμούς. Η εικόνα και η μυρωδιά είναι ελκυστικότατη για τους πελάτες. Θέλω να δώσω ,αν το αποφασίσω τελικά, σαφείς οδηγίες στον μηχανικό για το τι πρέπει κάνει ακριβώς. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 141. Καλημέρα

  το διάγραμμα ροής εργασιών είναι μια αποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίας . Η επαλήθευση του γίνεται μόνο κατά την επιθεώρηση εκτός αν αναφέρει κάτι που είναι τρανταχτά λάθος . Επομένως εγώ δεν μπορώ να επιβεβαιώσω κάτι για το οποίο δεν είμαι και αρμόδιος πέρα από όλα τα άλλα . Επίσης βλέπω ότι αυτά που αναφέρετε αποτελούν ουσιαστικά και μέρος συνταγής σας οπότε μπορείτε να μην δώσετε και τόσες λεπτομέρειες (από πλευράς ανταγωνισμού εννοώ )

 142. Ο/Η Ουρανία Σ. λέει:

  Καλησπέρα ,
  εάν περιμένω την επιθεώρηση σημαίνει, ότι πρέπει να έχω αγοράσει τον εξοπλισμό να κάνω όλα τα έξοδα μετατροπών κτλ που είναι ένα σεβαστό ποσό και μετά να μου το απορρίψουν ? Εάν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο καλύτερα να μην προχωρήσω. Δεν είστε ο αρμόδιος αλλά είστε από τους πλέον ενημερωμένους και η νομοθεσία , οι όροι υγιεινής και ασφάλειας ισχύουν για όλη την επικράτεια.
  Η ερώτηση είναι απλή , το φουρνάκι μπορεί να είναι στην κύρια αίθουσα πίσω από τον πάγκο σερβιρίσματος ύψους 1,5 μέτρου (νοητό και πραγματικό χώρισμα) κάτω από ένα αποροφητήρα για τους υδρατμούς η στο χώρο παρασκευαστηρίου η αλλού ? Το ψήσιμο στην αίθουσα ? Εάν όχι , τότε γιατί σε ένα «οβεληστήριο-γυράδικο» ,που διαχειρίζονται τρόφιμα απειλούμενα από διασταυρούμενη επιμόλυνση, το παρασκευαστήριο είναι σε άλλο χώρο , από τον χώρο έψησης που είναι στην κύρια αίθουσα και μάλιστα σε ανοιχτή ψηστιέρα ? Ποιοί όροι υγιεινής και ασφάλειας παραβιάζονται στην περίπτωση των ξηρών καρπών?
  Εάν ναι τότε όλα καλά……Έχω την εντύπωση ότι η εγκύκλιος 2 τα είχε λύσει αυτά.
  Κύριε Παπαδάκη, δεν είμαι η μητέρα της συνταγής , στο Ψυχικό λειτουργεί κατάστημα από πέρυσι …
  Σας ζητώ συγνώμη που επιμένω, έχει μεγάλη σημασία για μένα.

 143. Καλησπέρα και πάλι

  για να μην σας απαντώ σημαίνει ότι και έχω το λόγο μου που δεν είναι άλλος από το ότι εδώ είναι μια ανεπίσημη ιστοσελίδα που προσπαθεί να ενημερώσει σε γενικά θέματα και όχι σε τόσο εξειδικευμένα . Επίσης έστω ότι θεωρητικά σας λέω ΄ότι συμφωνώ … σας πληροφορώ με σιγουριά ότι η απάντηση αυτή δεν έχει καμία αξία .. τι θα πείτε ότι ο Παπαδάκης ότι συμφωνεί ?? . Η εγκύκλιος 2 φυσικά και ισχύει και φυσικά λύνει πολλά θέματα . Επίσης στην αγορά υπάρχουν πολλοί παραβάτες .. αυτό δεν σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε το ίδιο . Η νομοθεσία αναφέρει: Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση. Αυτό νομίζω σας καλύπτει και δεν χρειάζεται νέα άδεια απλά αλλαγή στο διάγραμμα ροής (εγκύκλιος 2 12.Σε περιπτώσεις αφαίρεσης δραστηριότητας δεν απαιτείται αντικατάσταση
  της άδειας και καμία άλλη ενέργεια .αλλά νέο διάγραμμα ροής και τήρηση
  στο αρχείο της επιχείρησης προς ενημέρωση των αρχών ελέγχου
  13. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με
  την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης,
  τα οποία τηρούνται με τα αρχικά εγκεκριμένα, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και
  είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές .)

 144. Ο/Η Ουρανία Σ. λέει:

  Καλημέρα
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ !!!!!!

 145. Ο/Η Αλέξανδρος λέει:

  καλησπέρα,
  στα περισσότερα υποψήφια καταστήματα προς ενοικίαση για ΚΥΕ, υπάρχει ενιαίος χώρος αποχωρητηρίου.
  Για την ύπαρξη προθαλάμου, μπορεί τοποθετηθεί μία σειρόμενη πόρτα τύπου «ακορντεόν» η οποία θα χωρίζει τους δύο χωρους(νυπτηρα-λεκανη) , έτσι ώστε να δημιουργείται προθάλαμος?
  ευχαριστώ

 146. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν στην Αθήνα για Υπηρεσιακούς λόγους την περασμένη εβδομάδα .
  Αυτό θα το ρωτήσετε στην αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία μιας και ο νόμος δεν αναφέρει τη λύση της πόρτας ακορντεόν .

 147. Ο/Η Μαρία λέει:

  Καλημέρα κε Παπαδάκη…Συγχαρητήρια για τις πληροφορίες που δίνετε..είστε πολύ κατατοπιστικός κ θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να υποβάλλω κάποια ερωτήματα…Σκέφτομαι ν ανοίξω ένα χώρο (δε ξέρω βέβαια τι χώρος πρέπει να είναι) με αναλώσιμα χημικών εγαστηρίων κ να προμηθεύω μ αυτά μικροβιολογικά εργαστήρια,ιατρεία,νοσοκομεία..Θέλω να μάθω τι είδους άδεια χρειάζεται τι είδους χώρος κ κατά πόσο μπορώ εφ οσον η ίδια δεν έχω κάποιο πτυχίο χημικού αν βέβαια σ αυτήτη περίπτωση είναι απαραίτητο….Σας ευχαριστώ…

 148. Ο/Η afroditi λέει:

  Χαιρετε.θα ηθελα να ρωτησω για την πωληση συσκευασμενου ψωμιου.εχω καταστημα τροφιμων 110τμ με αδεια οπωροπαντοπωλειου. Θα ηθελα να μου πειτε εαν η πωληση συσκευασμενου ψωμιου με ετικετα παραγωγης και ημερ.ληξης εχει τις ιδιες απαιτησεις με του πρατηριου(12τ.μ, αλλαγη αδειας, κτλ) ή εφοσον ειναι σε συσκευασια πωληται ως τροφιμο π.χ όπως το ψωμι του τοστ?ευχαριστω πολυ

 149. Καλημέρα

  το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι για την δραστηριότητα αυτή δεν εμπλέκονται οι υγειονομικές Υπηρεσίες

 150. Καλησπέρα

  απαιτείται καταρχήν να προστεθεί άδεια πρατηρίου άρτου και ο νόμος αναφέρει :
  Επιτρέπεται η ίδρυση πρατηρίου άρτου σε χώρους
  που πληρούν τις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντα Οικο−
  δομικού Κανονισμού. Αν το πρατήριο άρτου δεν αποτε−
  λεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, επιτρέπεται
  η ίδρυσή του σε όλα τα καταστήματα τροφίμων και
  ποτών πλην των κρεοπωλείων, των πτηνοπωλείων, των
  ιχθυοπωλείων, των περιπτέρων και των καταστημάτων
  ψιλικών, σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο και τηρουμένων
  των υγειονομικών διατάξεων.»

 151. Ο/Η cooksophy λέει:

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν στις αποθήκες που ειναι μόνο για φορτοεκφόρτωση τυποποιημενων τροφίμων και δε γίνεται τρόποίηση στη συσκευασία των προϊόντων χρειάζεται να εχουν ηλεκτρικό ρεύμα.

  Ευχαριστώ.

 152. Ο/Η ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΕΡΕΠΑΣ λέει:

  kαλησπερα σας! θα ηθελα να ρωτησω εάν σε κατάστημα καφεκοπτείου επιτρεπεται η παρασκευη καφε και η λιανικη πωληση του!
  ευχαριστω.

 153. Καλησπέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση

  δεν είναι υγειονομικό θέμα .. φαντάζομαι δεν χρειάζονται ούτε ψύξη ?? τι να σας πω δεν μου έχει τύχει ξανά τέτοιο πρόβλημα

 154. ναι αλλά απαιτείται προσθήκη νέου τμήματος με χώρους και εξοπλισμό .. μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε

 155. Ο/Η Grammenou Aggeliki λέει:

  Καλημέρα σας! Πραγματικά συγχαρητήρια για την σελίδα σας που είναι κοιτίδα πληροφοριών για όλους εμάς που προσπαθούμε να βγάλουμε άκρη στον λαβύρινθο της παραπληροφόρησης ακόμα και από τους αρμοδίους. Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου, αν δεν σας κουράζω, να σας θέσω μια ερώτηση. Έχω ανοίξει εδώ και 3 μήνες ένα μικρό παντοπωλείο και κατέχω την αντίστοιχη άδεια Παντοπωλείου. Μπορώ βάσει υγειονομικών διατάξεων να τοποθετήσω στο κατάστημα ένα μικρό καταψύκτη και να πουλάω συσκευασμένα κατεψυγμένα κρέατα, ψάρια, κτλπ. ή πρέπει να κάνω επέκταση της άδειας λειτουργίας και σε Κατεψυγμένα (αν υπάρχει)???

 156. Καλημέρα

  προσωπική μου άποψη είναι πως αν μιλάμε για ένα ψυγείο μπορείτε χωρίς άλλη ενέργεια . Αν όμως τα ψυγεία είναι πολλά μπορείτε να εντάξετε και την κατηγορία «Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων» με προσθήκη δραστηριότητας και αντικατάσταση της άδειας χωρίς να επέμβει η υγειονομική Υπηρεσία αφού ανήκει στην ίδια κατηγορία καταστήματος με την άδεια που έχετε .

 157. Ο/Η Grammenou Aggeliki λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ! Πρόκειται για ένα (και μάλιστα μικρό) ψυγείο για να εξυπηρετήσω κάποιους πελάτες μου, οπότε και εγώ πιστεύω οτι δεν θα υπάρχει πρόβλημα…

 158. Ο/Η Νικος λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδάκη και χρόνια πολλά!

  Διαθέτω ένα κατάστημα 36 τ.μ. και θέλω να ανοίξω αποκλειστικά βάφλες-λουκουμάδες οι οποίοι θα φτιάχνονται επί τόπου μπροστά στους πελάτες. Οι καθίμενοι πελάτες που μπορούν εξυπηρετούνται δε θα υπερβαίνουν τους 40, άρα θα χρειαστεί μόνο ένα αποχωρητήριο με προθάλαμο. Θα εργάζονται 2 άτομα. Πρέπει να φτιάξω και άλλο αποχωρητήριο για το προσωπικό? Επίσης πρέπει να υπάρχει ξεχωριστός χώρος για τη λάντζα? Στο ίδιο κατάστημα υπάρχουν άλλα 36 τ.μ. πατάρι με εσωτερική σκάλα. Μπορεί εκεί να υπάρχει το πλυντήριο πιάτων/ποτηριών κτλ ή πρέπει να είναι κύριας χρήσης? Τέλος θα ήθελα να σας ρωτήσω αν πρέπει να υπάρχει υποχρεωτικά ηλεκτρικός απορροφητήρας πάνω από τα μηχανήματα (βάφλας/λουκουμάδων) και που πρέπει να καταλήγει (στη φάτσα του μαγαζιού στο δρόμο επιτρέπεται?)

  Ευχαριστώ πολύ

 159. Καλημέρα

  1) Όχι δεν απαιτείται άλλο αποχωρητήριο για το προσωπικό όμως απαιτούνται αποδυτήρια προσωπικού με ένα ερμάριο ανά εργαζόμενο
  2) Ναι το σύστημα πλύσης σκευών απαιτείται να είναι σε συγκεκριμένο χώρο και αριθμό
  3) Οι χώροι παρασκευαστηρίου πρέπει να είναι ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ
  4) Ναι απαιτείται απαγωγικό σύστημα που όμως πρέπει να το συζητήσετε (τεχνικά χαρακτηριστικά ) μόνο με την υγειονομική Υπηρεσία που θα εμπλακεί

 160. Ο/Η Νικος λέει:

  Ευχαριστω πάρα πολύ για τις γνωσεις σας και για το χρόνο σας!

 161. Καλησπέρα κε.Παπαδάκη, σαν νέος μηχανικός και επειδή στο τοπικό υγειονομικό δεν μου έδωσαν ξεκάθαρη απάντηση, επιχείρηση catering, δηλαδή παρασκευή φαγητού σε κατάστημα, και διάθεσή του εκτός για κοινωνικές εκδηλώσεις, σε ποια κατηγορία εντάσσεται; Ευχαριστώ a priori.

 162. Καλημέρα
  αν κατάλαβα καλά θεωρό ότι ανήκει στο άρθρο
  ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

  Στην κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 163. Ο/Η Hλιας λέει:

  σε νεο παντοπωλειο 100 τ.μ. με wc με προθαλαμο απαιτειται υποχρεωτικα αποθηκη εντος του χωρου?
  επειδη ο ιδιοκτητης εχει αλλο χωρο σε αλλο κτιριο σε αποσταση 150 μ. τον οποιο χρησιμοποιει για αποθηκη.
  τα μεταφερει αυτος τελικως στο καταστημα.
  υπαρχει δυνατοτητα να διατηρήσουμε αυτον το χωρο ή πρεπει υποχρεωτικα να φτιαξουμε νεα αποθηκη εντος του καταστηματος? σας ευχαριστω προκαταβολικα..

 164. Καλημέρα το σχετικό άρθρο αναφέρει :
  Θα υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση

  Ο εξοπλισμός των ανωτέρω επιχειρήσεων θα είναι ανάλογος της δραστηριότητας αυτών και ειδικότερα:

  Ψυκτικοί θάλαμοι ανάλογης δυναμικότητας για τα ευαλλοίωτα τρόφιμα με καταγραφικά μηχανήματα
  Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα καθαρίζονται και θα απολυμαίνονται
  Μηχανικός εξοπλισμός (μηχανές κοπής κιμά, αλλαντικών, τυριών κ.λπ.) ανάλογα με τη δραστηριότητα
  Μηχανές έμψησης όπου απαιτούνται
  Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά
  Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των σκευών, των εργαλείων με κατάλληλη σήμανση
  Νιπτήρες για το πλύσιμο των τροφίμων με ανάλογη σήμανση
  Επαρκής αριθμός νιπτήρων για το πλύσιμο των χεριών
  Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού Τήρηση των ορθών συνθηκών αποθήκευσης .

  Με την αποθήκη θα βρω ένα έγγραφο του Υπουργείο και μετά θα σας απαντήσω για να μην πω κάτι λάθος

 165. Ο/Η Καραδήμος Ιωάννης λέει:

  Καλημέρα σας,
  Ποιά ιδιότητα θα έχει ο αποθηκευτικός χόρος προκειμένου να τύχει αδειοδότησης (eshop) σύμφωνα με τα όσα προβλέπει o 3402/ 31/12/2013 ; Γιατί μας λέει για οπωροπωλέιο, γαλακτοπωλείο κλπ. Στην περίπτωση που πουλάμε συσκευασμένα είδη παντοπωλείου μακράς διάρκειας.Ευχαριστώ

 166. Ο/Η Καραδήμος Ιωάννης λέει:

  Επίσης παρακαλώ σε βοηθητικό κτίσμα πολυκατοικίας 60 τ.μ. μπορεί να στεγασθεί χώρος προσωρινής αποθήκευσης συσκευασμένων προϊόντων προκειμένου να πωληθούν στη συνέχεια ηλεκτρονικά.Ευχαριστώ

 167. Ο/Η Στελλα Λεουδάκη λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  Θα ήθελα να με πληροφορήσετε , αν σε εμπορικό κέντρο και σε ζώνη που επιτρέπεται η λειτουργία καφεκοπτείου ,μπορεί αυτό να εγκατασταθεί στον 1ο όροφο ,σε κατάστημα 25 τμ κύριας χρήσης και διαθέτει ύδρευση και wc .Η δραστηριότητα θα είναι η αγορά σε συσκευασίες καβουρδισμένου καφέ σε κόκκους ,άλεση αυτών και πώληση σε συσκευασία για μηχανές οικιακής χρήσης.

 168. Καλημέρα

  να απολογηθώ και πάλι για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά ο φόρτος εργασίας αποτρεπτικός ….

  δεν υπάρχει στην υγειονομική νομοθεσία κατηγορία eshop . Υπάρχουν οι κατηγορίες που αναφέρετε και οι οποίες μπορούν να προσθέσουν και eshop

  β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

  Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

  Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

 169. Διαβάστε την απάντηση στο προηγούμενο ερώτημά σας

 170. Ο/Η Δημήτρης λέει:

  Καλησπέρα

  Σε νέο κατάστημα κατηγορίας «καταστήματα λιανικής πώλησης που πωλούν κυρίως τρόφιμα ποτά ή καπνό» (παντοπωλείο) αν θελήσω να βάλω τραπεζάκια στο πεζοδρόμιο για καφέ και πρόχειρα πιάτα (όχι μαγείρεμα και φουγάρο) χρειάζεται από την αρχή νέα άδεια ή απλά προσθέτω στην ήδη υπάρχουσα ο,τι νέο χρειάζεται? Επίσης αν ο κύριος χώρος είναι 33 τμ πόσα καθίσματα επιτρέπονται? Μόνο για πώληση στο έξω (μέσα συνεχίζει πώληση λιανική προϊόντων. Ευχαριστώ πολύ.

 171. καλησπερα κυριε Παπαδακη,

  Σε υφισταμενο καταστημα που πουλαει νωπα πουλερικα ,στην υφισταμενη αδεια του 1983 αναφερεται ως τιτλος «πωληση ορνιθοειδων και λοιπων πτηνων καθως και αυγων».Ο ιδιοκτητης λογω συνταξιοδοτησης θελει να αφησει την επιχειρηση στα παιδια του τα οποια και απευθυνθηκαν σε εμενα (νεος μηχανικος) για τις απαραιτητες ενεργειες γνωστοποιησης της νεας αδειας γιατι θελουν να προσθεσουν και την δραστηριοτητα του κρεοπωλειου.Το καταστημα εχει εμβαδον 60τ.μ. +30 παταρι το οποιο και τακτοποιησα με ν.4178 .
  ερωτηση :
  1) τι ενεργειες πρεπει να κανω για να εχει το καταστημα μικτη χρηση (χονδρικη – λιανικη)??
  2)οι τουαλετες πληρουν τους ορους οσο αφορα το εμβαδον ,προθαλαμο κτλ αλλα ειναι στο παταρι το οποιο και ειναι απο μπετον απο την κατασκευη της οικοδομης και εχει υψος 2,55.υπαρχει προβλημα με αυτο??
  Σας ευχαριστω θερμα και προκαταβολικα!!

 172. Ο/Η Καραδήμος Ιωάννης λέει:

  Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη. Θέλω να ανοίξω ένα ηλετρονικό κατάστημα εμπορίας συσκευασμένων τροφίμων. Τα τρόφιμα θα αποθηκεύονται σε αποθήκη logistics η οποία διαθέτει όλες τις άδειες και η προετοιμασία των πακέτων θα γίνεται εκεί. Χρειάζομαι κάποια άδεια ή κάνω έναρξη και προχωράω; Ευχαριστώ.

 173. Ο/Η gperdikis λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη. Θα ήθελα να ξεκινήσω μια επιχείρηση χονδρικής τροφίμων (μόνο συσκευασμένων- τυποποιημένων) και ποτών. Η διαδικασία είναι να αγοράζω τα προϊόντα από παραγωγούς, να τα αποθηκεύω στην επιχείρηση και να τα πουλάω σε καταστήματα λιανικής. Σε ποια κατηγορία ανήκω; Στην κατηγορία επιχειρήσεων λιανικού και χονδρικού εμπορίου ή στην κατηγορία αποθήκευση- διανομείς- μεταφορείς; Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας!

 174. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά είχα ένα τεχνικό θέμα με την σελίδα και δεν μπόρεσα να σας απαντήσω άμεσα παρά τώρα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα

  Σύμφωνα με την αντιστοίχηση που ορίζεται μέσα από την νέα νομοθεσία τα καταστήματα του άρθρου 45 δηλαδή Aαποθήκες τροφίμων και ποτών χονδρικού εμπορίου αντιστοιχούν στα ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ & ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

 175. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά είχα ένα τεχνικό θέμα με την σελίδα και δεν μπόρεσα να σας απαντήσω άμεσα παρά τώρα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ….

  Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

  Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

  Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

 176. Καλησπέρα … δυστυχώς ένα τεχνικό θέμα μου δημιούργησε πρόβλημα και έχασα τις ερωτήσεις αυτό το διάστημα που με ρωτήσατε

  νομίζω έπρεπε να κάνετε αντικατάσταση άδειας και όχι νέα άδεια … αν η ερώτηση ισχύει και δεν έχετε προχωρήσει ρωτήστε με ξανά

 177. Ο/Η Katerina Tsionga λέει:

  Καλημέρα, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.Έχουμε κατάστημα με μπαχαρικά και βότανα. Η άδεια μας είναι για χονδρική πώληση γενικώς και για λιανική μόνο εντός του καταστήματος. Θέλουμε να ετοιμάσουμε κάποιες συνθέσεις με μπαχαρικά, καλαθάκια που θα έχουν διάφορα μπαχαρικά για δώρο, πρέπει να γίνει κάποια αλλαγή στην άδεια? Πρέπει να έχουμε άδεια συσκευαστηρίου? Θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα εάν πωληθούν οι συσκευασίες αυτές στη χονδρική για πώληση από άλλο κατάστημα?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 178. Ο/Η panagiotisl19 λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη,

  Μία αποθήκη ειδών catering (κουτάλια, φλυτζάνια, συσκευασμένες ζαχαρίτσες, συσκευασμένα γαλατάκαι, νερά, συσκευασμένα κεκάκια κλπ) που θα τα πουλά στη χονδρική θεωρείται Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος και πρέπει να ακολουθήσιε όλη τη σχετική διαδικασία (προέγκριση ίδρυσης, άδεια λειτουργίας ΚΥΕ) ή για να λειτουργήσει αρκεί μια βεβαίωση έναρξης εργασιών από την εφορία;
  Αν θεωρείται ΚΥΕ δε μπορεί να λειτουργήσει σε περιοχή Γενικής Κατοικίας;

 179. Καλημέρα

  σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη επιτρέπεται αρκεί να τηρούνται οι αυστηρές πλέον απαιτήσεις αναφορικά με την ετικέτα . Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο για τους πελάτες της λιανικής .Διαφορετικά χρειάζεστε νέα άδεια από την Δ/νση Ανάπτυξης για χονδρική διάθεση (βέβαια με το νέο νομικό καθεστώς σας δίνουν απαλλαγή )

  Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.

 180. Καλημέρα

  σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη επιτρέπεται αρκεί να τηρούνται οι αυστηρές πλέον απαιτήσεις αναφορικά με την ετικέτα . Αυτό όμως μπορεί να γίνει μόνο για τους πελάτες της λιανικής .Διαφορετικά χρειάζεστε νέα άδεια από την Δ/νση Ανάπτυξης για χονδρική διάθεση (βέβαια με το νέο νομικό καθεστώς σας δίνουν απαλλαγή )

  Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.

 181. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  Φυσικά και πρόκειται για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος από την στιγμή που διαθέτει τρόφιμα ή ποτά και η έναρξη στην Εφορία δεν απαλλάσσει από αδειοδότηση . Αυτό που αλλάζει είναι αν πρόκειται για λιανική ή για χονδρική πώληση με την δεύτερη περίπτωση να μην αφορά το άρθρο 13 αλλά το ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

 182. Ο/Η panagiotisl19 λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ!!

 183. Ο/Η Karadimos Ioannis λέει:

  Επιτρέψτε μου μια διευκρίνιστική ερώτηση. Δεδομένου οτι η αποθήκη logistics έχει όλα τα απαραίτητα κατά τον νόμο δικαιολογητικά, σε ποιόν φορέα θα πρέπει να αποτανθώ για την αδειοδότηση της εταιρείας μου; Λαμβάνοντας υπόψιν και την διαφορετική έδρα των γραφείων μου απο την αποθήκη logistics. Είναι απαραίτητη η αδειοδότηση της εταιρείας προ της ενάρξεως στην ΔΟΥ ; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 184. Ο/Η Sofia Fragkiskou λέει:

  Καλημέρα σας. Μια ερώτηση παρακαλώ σχετικά με την παραπάνω παράγραφο 4. Ο νόμος μιλάει για έκθεση τροφίμων εκτος οικοδομικής γραμμής. Από που προκύπτει ότι απαγορεύονται τα ψυγεία έξω; Αφού τα τρόφιμα (π.χ. παγωτά) δεν είναι εκτεθειμένα στο περιβάλλον, αλλά εντός του ψυγείου.
  Θα εκτιμούσα να είχα μία απάντηση από εσάς.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 185. Καλημέρα

  ο νόμος αναφέρει αποκλειστικά τα οπωροπωλεία : Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

  Τα ψυγεία που είναι έξω εκτεθειμένα στον ήλιο κινδυνεύουν ΕΜΜΕΣΑ εξαιτίας της μη σωστής ψύξης άρα πρόκειται για προβληματική συντήρηση προϊόντος με ότι αυτό συνεπάγεται από πλευράς μικροβιακών κινδύνων .

 186. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στον χρόνο απάντησης αλλά αδυνατούσα λόγω φόρτου εργασίας και επιμορφωτικών υποχρεώσεων ,
  Αδειοτούσες αρχές είναι μόνο οι Δήμοι και οι Δ/νσεις Ανάπτυξης (για τις αντίστοιχες δραστηριότητες )

 187. Ο/Η Sakis Papakostas λέει:

  Συγχαρητήρια για το site και από μένα.
  Ερωτήσεις: 1) Τι ελέγχει ο ΕΦΕΤ και τι η Δ/νση Υγειονομικού Ελέγχου; Ποιες είναι δηλ οι διαφορετικές αρμοδιότητες τους;
  2) Σε εμπορικό κατάστημα (30μ2) θέλουν να βάλουν και πώληση τυποποιημένω προιόντων (κατηγορία 18 λιανικής – διαδικασία γνωστοποίησης).
  i)Απαιτείται wc+προθάλαμος;
  ii) επίσης απαιτείται αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε ΚΥΕ, πολεοδομικά;
  iii) Απαιτείται νομιμότητα κτιρίου πολεοδομικά ή αρκεί σωστή αποτύπωση χώρων σε κάτοψη;
  iv) Απαιτείται τήρηση αρχείου εντός καταστήματος (προσωπικού, νερού, απολύμανσης, μυοκτονίας, θερμοκρασιών και α υλών) ακόμα και για τόσο μικρή επιχείρηση και αν ναι, από ποιον ελέγχονται αυτά;

  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

 188. Καλημέρα

  Ο ΕΦΕΤ έχει αρμοδιότητα στα τρόφιμα ποτά και νερό εφόσον είναι εμφιαλωμένο . Οι υγειονομικές Υπηρεσίες έχουν σαφέστατα πολλές περισσότερες αρμοδιότητες οι οποίες έχουν σχέση γενικότερα με την Δημόσια Υγεία πχ. ακτές κολύμβησης , περιβαλλοντική υγιεινή , εμφιαλωτήρια , καταστήματα και υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος , τρόφιμα και ποτά λοιμώδη νοσήματα , ηχορύπανση κλπ κλπ.
  Στο 2 ερώτημά σας :

  i)Απαιτείται wc+προθάλαμος; ΝΑΙ ii) επίσης απαιτείται αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε ΚΥΕ, πολεοδομικά; ΝΑΙ ii) Απαιτείται νομιμότητα κτιρίου πολεοδομικά ή αρκεί σωστή αποτύπωση χώρων σε κάτοψη; ΝΑΙ
  v) Απαιτείται τήρηση αρχείου εντός καταστήματος (προσωπικού, νερού, απολύμανσης, μυοκτονίας, θερμοκρασιών και α υλών) ακόμα και για τόσο μικρή επιχείρηση και αν ναι, από ποιον ελέγχονται αυτά; ΝΑΙ

  Αυτά είναι αρμοδιότητα των Δ/νσεων Υγειονομικού Ελέγχου και αφορούν το στάδιο αδειοδότησης (πλέον αναγγελία έναρξης)με εξαίρεση τα αρχεία που έχει αρμοδιότητα και ο ΕΦΕΤ διότι πρόκειται για τρόφιμα. Επίσης ο ΕΦΕΤ μπορεί να κάνει έλεγχο γενικότερα στην λειτουργία του καταστήματος, να ζητήσει την άδεια λειτουργίας , και ότι κρίνουν οι επιθεωρητές του ώστε να διασφαλιστεί η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων που διαθέτει στους πελάτες του.

 189. Ο/Η Nikos Kougioumtzis λέει:

  ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 190. Καλησπέρα

  αν και μετά από μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση
  είμαι αναρμόδιος για να σας απαντήσω

 191. Καλησπέρα. Εχω καταστημα Ψιλικων-Ειδη περιπτερου (τσιγαρα-περιοδικα).
  Ερωτησεις.
  α)Τι αδεια θα χρειαστω να βγαλω για να κανω τμημα καφε take away και σαντουιτς διαφορων τυπων που θα παρασκευαζω την ωρα που θα τα ζηταει ο πελατης και χυμα παγωτο (πωληση με το κιλο).
  β)Μπορω να τα συμπεριλαβω ολα αυτα σε 1 αδεια?
  γ)Ποσα τετραγωνικα πρεπει να ειναι ο χωρος παρασκευης καφε και σαντουιτς
  δ)Ποσα τετραγωνικα πρεπει να ειναι η τουαλετα μου?
  ε)Μπορω στο ιδιο μαγαζι να πουλαω ΚΥΡΙΩΣ ξηρους καρπους αλλα και χυμα τροφιμα (οσπρια πχ) καθως και χυμα κρασι και τσιπουρο?

 192. Ο/Η Vaios Velesiotis λέει:

  Καλησπερα, θα ηθελα να ρωτησω αν σε καταστημα οπορωπαντοπωλειο-πρατηριο αρτου,μπορω να αγοραζω κατεψυγμενες τυροπιτες.σπανακοπιτες,και γενικα σφολιατοειδη τα οποια θα ψηνω εγω σε φουρνο και να τα πουλαω.Ευχαριστω εκ των προτερων.

 193. Καλησπέρα

  Το κατάστημα που διαθέτετε ανήκει στην κατηγορία του ΑΡΘΡΟΥ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου- Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών.
  Σύμφωνα με την εγκύκλιο 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476: Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να ρωτήσετε στην αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε αν αυτό που θέλετε να κάνετε ανήκει σε αυτά που αναφέρει η εγκύκλιος ή πρέπει να γίνει προσθήκη τμήματος που να δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας και διάθεσης τροφίμων και ποτών πχ. Αναψυκτήριο

 194. Καλησπέρα σας κι από μένα.
  Πρόκειται να ανοίξω ένα κατάστημα-αποθήκη που θα εμπορεύεται χονδρική και λιανική μπύρα μικροζυθοποιίας. Μιλάω για έτοιμες χαρτοσυσκευασίες των 24 φιαλών 330ml. Υπάρχει περιοριστικό για το εμβαδό της αποθήκης? Τι άλλο πρέπει να έχω στο νου μου από χαρτιά και άδειες? Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ?

 195. Η σχετική νομοθεσία αναφέρει: ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ
  Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται. Ξεκινήστε από το Δήμο

 196. Ο/Η Maria Maroyli λέει:

  Καλημέρα ,
  Ένα ιχθυοπωλείο , που θέλει όμως και χονδρική πώληση και λιανική πρέπει να κάνει μόνο γνωστοποίηση ή σύμφωνα με το Γ1β/ΓΠ/38006/13-7-15 να σταλεί από το Δήμο για έλεγχο στην Υγειονομική Υπηρεσία?
  Ευχαριστώ και Χρόνια Πολλά

 197. Η χονδρική πώληση είναι αρμοδιότητα κτηνιατρικής και δεν προβλέπεται φυσικά με την γνωστοποίηση. Έχουμε πολλές καταγγελίες από ελέγχους της Κτηνιατρικής σε καταστήματα με γνωστοποίηση που κάνουν και χονδρική πώληση και αυτό βέβαια έχει ως συνέπεια διοικητικές κυρώσεις.

 198. Ο/Η abca1 λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  κυριε παπαδακη
  εχω μινι μαρκετ με αδεια παντοπωλειου και θελω να αρχισω να πουλαω τσιγαρα στο καταστημα μου.πρεπει να παω να το δηλωσω στην εφορια με τροποποιηση καταστατικου η δεν χρειαζεται?επισης αν χρειαζεται τροποποιηση υπαρχει καποια ηλεκτρονικη μορφη η οχι ?
  ευχαριστω

 199. Δυστυχώς αυτά που ρωτάτε δεν αφορούν υγειονομικά θέματα και δεν γνωρίζω να σας απαντήσω. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πλέον δεν υπάρχουν περιορισμοί στην πώληση (ισχύουν όμως οι περιορισμοί του αντικαπνιστικού νόμου).

 200. Ο/Η Stella Tsiontsi λέει:

  Καλημέρα,

  Σχετικά με τις προδιαγραφές για υλικά στους εσωτερικούς τοίχους των wc για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορώ να βρώ πληροφόριές?? Το ‘Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα
  διαμορφωμένες’ είναι αρκετά γενικό. Συγκεκριμένα θα ήθελα να ξέρω μέχρι ποιο ύψος είναι απαρόιτητα τα πλακίδια και αν μπορούν να αντικατασταθούν με άλλο κατάλληλο αδιάβροχο υλικό.

 201. Ισχύει η κλασική υγειονομική απαίτηση λείο και αδιαπότιστο υλικό (εγώ προτείνω πλακάκια γιατί από την εμπειρία που έχω όλα τα άλλα υλικά με τον καιρό καταστρέφεται η συνοχή τους).
  Τέλος η εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476
  αναφέρει:

  Επίσης στις περιπτώσεις νέων τεχνολογιών να λαμβάνουν υπόψη τυχόν νεώτερα επιστημονικά
  στοιχεία και να ξεφύγουν από τη στείρα αναφορά του τύπου «δεν προβλέπεται ή δεν
  επιτρέπεται» Κάθε απόκλιση ή απαγόρευση θα πρέπει να αιτιολογείται ότι δεν πληροί τους
  όρους της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

 202. Ο/Η Alexios Athanasiadis λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Σε εμπορικό κατάστημα (βιβλιοπωλείο! οχι ΚΥΕ) που επιθυμούμε να πωλούνται σε ξεχωριστο νοητά χώρο -πάγκο συσκευασμένα γλυκίσματα, αν πέραν του παραρτήματος Ε όπως περιγράφεται στο αρθ 12 του 1723/Β/ 18-05-2017 χρειάζεται να τηρείται και ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά του άρθρου 4 όπως περιγράφονται στο παραπάνω ΦΕΚ (σχέδια, άδειες, διαγράμματα ροής κτλ)??? ή δεν απαιτούνται?εφόσον πρόκειται για διατήρηση της χρήσης του εμπορικού καταστήματος και οχι αλλαγής σε ΚΥΕ????

 203. Ο/Η Alkis Tsiotras λέει:

  εχω καταστημα εστιασης προχειρου γευματος σε παραλιακο μαγαζι και σερβιρω μονο στην παραλια αφου περνω αδεια δημου για τοποθετηση τραπεζιων και ξαπλωστρες,,,,,,, ολος ο χωρος του καταστηματος ειναι 60 Μ2. θελω να χωρισω νοητα το μαγαζι εσωτερικα και να το κανω και πωληση λιανικων τροφιμων .. εχω χωρο που μπορω νοητα 15 Μ2 αρα φτανει για λιανικη πωληση..ομως στην λιανικη πωληση την συγκεκριμενη μπορω να προσθεσω και πωληση αρτου…ακομη και τυποποιημενου..και πωληση τσιγαρων και εφημεριδων ??????

 204. Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις μαζικής εστίασης όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν τρόφιμα για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται στις διατάξεις της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017). Επομένως σε νοητά ή χωροταξικά διαχωρισμένο χώρο επιτρέπεται η ίδρυση δραστηριότητας λιανικής διάθεσης σε ήδη λειτουργούντα επιχείρηση εστίασης. Τα τσιγάρα και οι εφημερίδες επιτρέπονται ή όχι σε άλλες νομοθεσίες. Αν ο χώρος επαρκεί και για πρατήριο άρτου θα μιλήσετε με την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε

 205. Ο/Η Maria Vafiadou λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Ενδιαφέρομαι να μάθω για την άδεια λειτουργίας ενός καταστήματος ( μάλλον ανήκει στην κατηγορία του Παντοπωλείου) καθώς θέλω να βάλω μέσα χύμα κρασί και εμφιαλωμένα αλκοολούχα ποτά για πώληση μόνο και όχι κατανάλωση στο κατάστημα. Αν γνωρίζετε, μπορείτε να μου πείτε τι άδεια λειτουργίας απαιτείται ή αν δεν γνωρίζετε αυτό, τουλάχιστον πού μπορώ ν’απευθυνθώ για να πληροφορηθώ άρτια; Σας ευχαριστώ προκαταβολικά.

 206. Οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου, όταν δεν είναι μικτές με άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων, μπορούν να διαθέτουν τρόφιμα, είτε χωρίς καθόλου επεξεργασία αυτών ή κατόπιν επεξεργασίας.
  Η επεξεργασία δεν πρέπει να μεταβάλλει τους βασικούς χαρακτήρες του εμπορευόμενου προϊόντος, επιτρέπεται ο καθαρισμός/τεμαχισμός, κρέατος και παρασκευή κιμά, ο εκσπλαχνισμός/η απολέπιση, ιχθύων και καθάρισμα αλιευμάτων, η άλεση και η φρύξη του καφέ, η κοπή ή όχι και απλή συσκευασία, κλπ.
  Εξαίρεση μπορεί να αποτελούν διεργασίες του εργαστηρίου του κρεοπωλείου που προβλέπονται από παράλληλες διατάξεις.

  Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης και λειτουργίας κρεοπωλείου ή ιχθυοπωλείου.

  Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα βρίσκονται σε ξεχωριστό ή νοητά διαχωρισμένο χώρο.
  Στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών δύναται να λειτουργήσει τμήμα έψησης προπαρασκευασμένων – προμαγειρευμένων φαγητών και κοτόπουλων με λιανική διάθεση αυτών. Για τη λειτουργία του ανωτέρω τμήματος πρέπει να υπάρχουν:
  • Πάγκοι εργασίας, επιφάνειες κοπής, σκεύη κ.λπ. ανάλογα με τα πωλούμενα είδη, από κατάλληλα υλικά που θα μπορούν να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται ευχερώς.
  • Μηχανές έψησης.

  • Προθήκες έκθεσης προς πώληση από κατάλληλα υλικά.

  • Κατάλληλος εξοπλισμός για το πλύσιμο των εργαλείων και χεριών.

  • Συνεχής παροχή ζεστού και κρύου νερού.

  Για τα προμαγειρευμένα και μαγειρεμένα τρόφιμα στις εγκαταστάσεις αυτοεξυπηρέτησης το σύστημα σερβιρίσματος πρέπει να είναι τέτοιο, ώστε οι τροφές που προσφέρονται να προστατεύονται από την άμεση μόλυνση που θα μπορούσε να προκύψει από την εγγύτητα ή την δράση του καταναλωτή. Ειδικότερα για προϊόντα συσκευασμένα που προσφέρονται σε θερμαινόμενες βιτρίνες αυτοεξυπηρέτησης (θερμοθαλάμους) δύναται να γίνει χρήση αυτών εφόσον τηρείται η επιθυμητή θερμοκρασία συντήρησης των προς διάθεση προϊόντων.
  Η εσωτερική θερμοκρασία των τροφίμων θα πρέπει να είναι είτε κάτω των 4 ° C ή πάνω από 60 ° C, αναλόγως της φύσεως του τροφίμου (διατήρηση εν ψυχρώ ή εν θερμώ).

  Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων.
  ‘Όλα τα πρατήρια άρτου λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.

  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.
  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις μαζικής εστίασης όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν τρόφιμα για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται στις διατάξεις της παρούσης.
  Όλες οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών θα αποτυπώνονται στο διάγραμμα ροής της επιχείρησης.
  Τα καταστήματα λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών επιτρέπεται να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση: π.χ κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα ,αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και
  ασφάλεια αυτών.

  Οι παραπάνω διεργασίες αφορούν σε τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε απλές συσκευασίες και εφόσον δεν προβλέπεται από άλλες διατάξεις η λήψη ειδικής άδειας (π.χ. κωδικός αριθμός Ευρωπαϊκής Ένωσης). Για τις περιπτώσεις που δεν προβλέπεται ειδική άδεια, η διαδικασία συσκευασίας τροφίμων σε μικρότερες συσκευασίες, κατόπιν επεξεργασίας ή μη, δεν μπορεί να τύχει εφαρμογής σε τρόφιμα που είναι συσκευασμένα σε ειδικές συσκευασίες π.χ. κενού αέρος, τροποποιημένης ατμόσφαιρας κ.τ.λ. καθώς επίσης και σε τρόφιμα που έχουν παστεριωθεί ή αποστειρωθεί μετά τη συσκευασία (π.χ. κονσέρβες). ΟΙ επιχειρήσεις που συσκευάζουν κατόπιν επεξεργασίας ή μη τρόφιμα, υποχρεούνται για την έκδοση των απαιτούμενων αδειών όταν αυτό προβλέπεται από άλλες διατάξεις.
  Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.
  Στην περίπτωση όπου η διάθεση αφορά χύμα τρόφιμα ή ποτά τα οποία είναι υψηλής επικινδυνότητας και για την τοποθέτηση και τη διάθεσή τους απαιτούνται ιδιαίτεροι χειρισμοί θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής πρακτικής υγιεινής από το προσωπικό της επιχείρησης.
  Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, εφόσον η επιχείρηση έχει δικαίωμα χρήσης, ο χώρος είναι κατάλληλα προστατευόμενος και τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.
  Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
  2. Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – διάθεσης τροφίμων και ποτών
  Μηχανήματα αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω με εντολή που δίδεται από τον πελάτη με κέρμα ή άλλο τρόπο(σύστημα πληρωμής π.χ πιστωτική κάρτα, κ.λ.π).
  Τα ανωτέρω μηχανήματα τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ. έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.
  Α. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:

  • Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και νερού ανθρώπινης κατανάλωσης όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.
  • Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.

  • Να μην στεγάζεται σε χώρους όπου λόγω της φύσεως της εκτελουμένης σε αυτούς εργασία, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί η απαιτούμενη καθαριότητα ή παράγονται αέρια ,ατμοί, σκόνη (π.χ διάδρομοι
  αποχωρητηρίων, σιδηρουργεία, βαφεία ,καθαριστήρια κ.λ.π)

 207. Ο/Η Laila Karabel λέει:

  Χαίρετε,
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ στο ανθοωλείο μου να πουλαω τσαια και βότανα…
  (47767700 · Λιανικό εμπόριο λουλουδιών, φυτών και σπόρων)
  Ευχαριστώ πολύ…!

 208. Απαιτείται γνωστοποίηση επιχείρησης Υγειονομικού ενδιαφέροντος για οτι τρωγεται και πίνεται.. Επομένως μπορείτε να πουλάτε αλλά υπό προϋποθέσεις

 209. Ο/Η arapoglou george λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα σας ,
  σας παρακαλώ πολύ για την βοήθειά σας , γιατί έχω μπερδευτεί λίγο….θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής : Έχω κατάστημα με άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος ( αναψυκτήριο ) και θα ήθελα να πουλώ προϊόντα καπνού. Από τον Δήμο με ενημέρωσαν ότι, θα πρέπει μέσω της εφαρμογής notifybusiness , να αναρτήσω την μεταβολή – επέκταση στην ήδη υπάρχουσα ασκούμενη δραστηριότητα, γνωστοποιώντας την νέα – συμπληρωματική δραστηριότητα για πώληση προϊόντων καπνού. Εκτός από αυτήν την γνωστοποίηση πρέπει να προβώ σε κάποια άλλη διαδικασία στον Δήμο ή στην Νομαρχία ή στην ΔΟΥ ?
  Σας ευχαριστώ πολύ για την βοήθειά σας

 210. Καλησπέρα.. δυστυχώς δεν σας ενημέρωσαν σωστά καπνικα προϊόντα δεν επιτρέπεται να πωλούνται σε εστιατορια αναψυκτηρια μπαρ και συναφή καταστήματα

 211. Ο/Η aggelikimouriki λέει:

  Καλησπέρα σας.το mini-market τελικά θεωρείται ΚΥΕ?Αν είναι κατάστημα ο χώρος ως προς την πολεοδομική του χρήση απαιτείται αλλαγή χρήσης??

 212. Επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου: Οι επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες εμπορίου τροφίμων και ποτών πάσης φύσεως, τα οποία προέρχονται, είτε από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις, είτε παρασκευάζονται σε τμήματα αυτών. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι:
  Υπεραγορές τροφίμων, παντοπωλεία, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ιχθυοπωλεία, κάβες ποτών , ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων, πρατήρια άρτου, πρατήρια πώλησης ετοίμων φαγητών, πτηνοπωλεία, αυγοπωλεία, καταστήματα πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων, καταστήματα αλλαντοποιίας και τυροκομίας, καφεκοπτεία, πρατήρια ελαίων και λιπών, πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής/ γαλακτοπωλεία/μπουγατσάδικα με παρασκευαστήριο για ιδία χρήση, λαϊκές αγορές καθώς και όλες οι πωλήσεις μέσω στάσιμου υπαίθριου εμπορίου (μικροπωλητές, κ.λπ.), και η πώληση τροφίμων και ποτών σε περίπτερα και καταστήματα ψιλικών, η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου και η πώληση επί αυτοκινήτου, σύμφωνα με τις διατάξεις περί άσκησης εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος & άλλες διατάξεις ν.4264/τ.Α 118/15-5-14, όπως κάθε φορά ισχύει.
  Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται οι επιχειρήσεις μηχανημάτων αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών, η πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, τα αμιγή πρατήρια άρτου & τα καφεκοπτεία καθώς και η πώληση τυποποιημένων τροφίμων /ποτών σε εμπορικά καταστήματα.
  Οι επιχειρήσεις της ως άνω κατηγορίας ασκούν ως κύρια δραστηριότητα τη λιανική διάθεση των προϊόντων τους με δυνατότητα διανομής.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.