ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ


Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα νωπά ή επεξεργασμένα  συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο  .Επίσης ανήκουν οι Μεταφορείς – Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών και  τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ  ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Στη νέα ΥΔ προσδιορίζεται ο ορισμός , οι χώροι τοποθέτησης των μηχανημάτων και οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου  καθώς και οι προϋποθέσεις των εγκαταστάσεων  αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα κ.λ.π.

Η όλη λειτουργία της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνα με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

 

α) Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.

Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που  αποθηκεύουν  και  διαθέτουν  τρόφιμα,  νωπά  ή  επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν  τρόφιμα που  ανήκουν  σε  τρίτους  και διακινούν  αυτά  μετά  από εντολή  τους  (διαχείριση  εφοδιαστικής  αλυσίδας  –  Logistics providers)  με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται  στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ  του  Ε.Κ  852/2004

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ  852/2004 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ  ΤΟΥΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κεφάλαια V έως ΧΙΙ εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια παραγωγής, μεταποίησης και διανομής τροφίμων, και τα λοιπά κεφάλαια

εφαρμόζονται ως εξής:

— το κεφάλαιο Ι εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους τροφίμων, εκτός εκείνων που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ,

— το κεφάλαιο ΙΙ εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους όπου παρασκευάζονται και υφίστανται χειρισμούς ή μεταποίηση τρόφιμα,

εκτός των τραπεζαριών και των χώρων που καλύπτονται από το κεφάλαιο ΙΙΙ,

— το κεφάλαιο ΙΙΙ εφαρμόζεται σε όλους τους χώρους που απαριθμούνται στον τίτλο του κεφαλαίου,

— το κεφάλαιο IV εφαρμόζεται σε όλες τις μεταφορές.

 

θα  πρέπει  να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:

• Να είναι από υλικά που θα παρέχουν επαρκή προστασία στα τρόφιμα από  επιδράσεις  των  καιρικών  φαινομένων  (βροχή,  σκόνες,  έκθεση στον ήλιο) ή επιμολύνσεις από το περιβάλλον και να τα προστατεύουν.

Να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.

• Να  προφυλάσσουν τα τρόφιμα και ποτά από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.

• Τα δάπεδα να είναι ανθεκτικά προς αποφυγή ρωγμών

• Οι ράμπες φόρτωσης θα είναι από κατάλληλα υλικά, προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.

• Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν ειδικές συνθήκες

αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των συνθηκών αποθήκευσης.

Επιτρέπεται  η  αποθήκευση  στους  χώρους  των  επιχειρήσεων  της κατηγορίας αυτής και άλλων προϊόντων  μη τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης.

Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται   η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρμακα και προϊόντα με έντονες οσμές.

Οι  αποθήκες  τροφίμων  και  ποτών  διαθέτουν  είτε  αυτοτελώς,  είτε  σε συγκρότημα ομοειδών επιχειρήσεων τους κατάλληλους βοηθητικούς χώρους υγιεινής του προσωπικού (αποδυτήρια, αποχωρητήρια  κ.λπ.).

Οι  επιχειρήσεις  διανομής  (αποθήκες)  οφείλουν  να  συντάσσουν  και  να εφαρμόζουν είτε αυτοτελώς είτε στο σύνολο της τροφοδοτικής αλυσίδας που εξυπηρετούν μελέτη HACCP.

β) Μεταφορείς –  Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.

Τα  οχήματα  μεταφοράς  τροφίμων  πρέπει  να  πληρούν  τους  όρους υγιεινής για μεταφορά των τροφίμων όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο  ΙV του  Ε.  Κ  852/2004

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΙV του  Ε.  Κ  852/2004  Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών

1.  Τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μετα­φορά τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ώστε τα τρόφιμα να προφυλάσσονται από μολύνσεις, και πρέπει, όταν είναι ανα­γκαίο, να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται ή/και να απολυμαίνονται κατάλληλα.

2.   Τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται απο­κλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύ­νουν τα τρόφιμα.

3.  Όταν τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία χρησιμοποιούνται για τη μετα­φορά και άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων ταυτόχρονα, τα προϊόντα πρέπει, όταν είναι ανα­γκαίο, να διατηρούνται χωριστά.

4.   Τα χύδην τρόφιμα σε υγρή κατάσταση, υπό μορφή κόκκων ή σε σκόνη πρέπει να μεταφέρονται σε βυτία ή/και δοχεία/δεξαμενές που χρησιμοποιούνται απο­κλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων. Στα δοχεία αυτά πρέπει να αναγράφεται καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, σε μία ή περισσότερες κοινοτικές γλώσ­σες, ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων ή να υπάρχει η ένδειξη «μόνον για τρόφιμα».

5.  Όταν τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφο­ρετικών ειδών τροφίμων, πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός μεταξύ των φορτώσεων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης.

6.   Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στα βυτία των οχημάτων ή/και στα δοχεία και να προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίν­δυνος μόλυνσης.

7.  Όταν είναι αναγκαίο, τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία που χρησιμο­ποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να επιτρέπουν τη διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία και τον έλεγχο του επιπέδου θερμο­κρασίας.

 

και  σύμφωνα  με  τις  αναφορές  στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής  του ΕΦΕΤ.

Για την τήρηση των όρων υγιεινής απαιτούνται τα παρακάτω:

• Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να μην επιμολύνονται τα τρόφιμα.

• Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.

• Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνεςυγιεινής για να προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους κατάσταση.

Τα  οχήματα  μεταφοράς  τροφίμων  και  ποτών  τα  οποία  εμπίπτουν  στις κατηγορίες  επιχειρήσεων  που  υπάγονται  στις  διατάξεις   του  παρόντος, αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

 

Αριθ. Πρωτ. ΑΙ/οικ.45399/4659 Μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών εμπορευμάτων από ΦΙΧ αυτοκίνητα Ερμηνευτική εγκύκλιος  .

Με αφορμή αιτήματα που αφορούν στην καλύτερη εκμετάλλευση ΦΙΧ αυτοκινήτων με τα οποία εξυπηρετούνται επιχειρήσεις με πολλαπλές δραστηριότητες, σας διευκρινίζουμε ότι είναι δυνατή, ως προς το δικαίωμα θέσης σε κυκλοφορία, η ταυτόχρονη μεταφορά ευπαθών και μη ευπαθών προϊόντων και με Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης αυτοκίνητα, τα οποία έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με τον Ν.1959/1991 για την εξυπηρέτηση των μεταφορικών αναγκών των επιχειρήσεων, εφόσον τα οχήματα φέρουν ένα ή περισσότερα ειδικά χωρίσματα για τη στεγανοποίηση του ενός διαμερίσματος από το άλλο. Τα μεταφερόμενα εμπορεύματα καθώς και η ύπαρξη των χωρισμάτων αυτών, αναγράφονται στη στήλη των παρατηρήσεων της άδειας κυκλοφορίας.

Σχετικά με τις προδιαγραφές του χωρίσματος καθώς και τους πιθανούς επιτρεπόμενους συνδυασμούς των μεταφερόμενων εμπορευμάτων (ευπαθών και μη), σε κάθε μεταφορά, πρέπει να πληρούται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την υγιεινή μεταφορά αγαθών υγειονομικού ενδιαφέροντος, όπως αυτές προβλέπονται από Tig κατά περίπτωση, αρμόδιες Υπηρεσίες.

Η συνδρομή αυτών των προϋποθέσεων πιστοποιείται από τη βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος που εκδίδεται από τις ανωτέρω Υπηρεσίες, σύμφωνα με τις παραγράφους 19 και 20 του κεφαλαίου Ε της ΥΑ Α2/29542/5347 (ΦΕΚ Β 707), όπως αυτές ισχύουν.

Α2/29542/5347 (ΦΕΚ Β 707)

 1. Για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου, μετα­φοράς οπωροκηπευτικών (από τους τόπους παραγωγής στους χώρους διάθεσης – λαϊκές αγορές) και μεταφοράς τυποποιημένων σε αεροστε­γείς συσκευασίες τροφίμων ή εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ποτών, (όπως όσπρια, ρύζι, είδη μακαρονοποιΐας, ελαιουργίας κ.λπ., καθώς και αναψυκτικά ή οινοπνευματώδη ποτά κ.λπ.) οι αιτούντες την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου θα υποβάλλουν εκτός των άλλων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με την οποία θα δη­λώνουν, ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών, που πρόκειται να μεταφέρουν με το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους.
 2. Για την χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ΦΙΧ αυτοκινήτου μετα­φοράς τροφίμων ζωικής προέλευσης, (όπως κρέατα, ψάρια κ.λπ.), μετα­φοράς τροφίμων ή ποτών που είναι ευαλλοίωτα και χρήζουν ειδικές συν­θήκες μεταφοράς, (όπως παγωτά, γάλα, τυροκομικά προϊόντα, παρα­σκευάσματα ζαχαροπλαστικής κ.λπ.), μεταφοράς άρτου καθώς και με­ταφοράς οπωροκηπευτικών, (από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας σε άλλη περιοχή – εμπορίας οπωροκηπευτικών), ή όταν πρόκειται το αυ­τοκίνητο να εξυπηρετήσει ανάγκες που συνδέονται με την δημόσια υγεία, οι αιτούντες την χορήγηση της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας εκτός των άλλων δικαιολογητικών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρούσας και:

α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας περιφερεια­κής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή της αρμόδιας υπηρεσίας κτηνιατρικής του Υπουργείου Γεωργίας ,κατά περίπτωση) με την οποία θα βεβαιούται, ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως είναι διασκευασμένο, είναι κα­τάλληλο για την υγιεινή μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών.

β) Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μετα­φορά ή διακίνηση των ειδών που πρόκειται να μεταφέρουν με το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους.

 1. Απαγορεύεται η ταυτόχρονη μεταφορά ζώντων ζώων ή κοπριάς ζώων και οποιαδήποτε άλλου είδους τροφίμων, σε περίπτωση μεταφο­ράς ζώντων ζώων ή κοπριάς ζώων με το ΦΙΧ αυτοκίνητο, θα επακο­λουθεί πλήρης απολύμανση του οχήματος, με οδηγίες των αρμοδίων υπηρεσιών Δημόσιας Υγιεινής ή Κτηνιατρικής, προ της χρησιμοποιήσεως του για μεταφορά άλλου είδους τροφίμων.
 2. Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, στην στήλη των παρατηρή­σεων της άδειας κυκλοφορίας, θα γράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ τα εξής:

α) Επιτρέπεται η μεταφορά

β) Απαγορεύεται ταυτόχρονη μεταφορά ζώντων ζώων ή κοπριάς ζώων με άλλο είδος τροφίμων.

γ) Μετά την μεταφορά ζώντων ζώων ή κοπριάς ζώων επιβάλλεται απολύμανση του οχήματος πριν την μεταφορά άλλου είδους τροφίμων.

δ) Επιβάλλεται συμμόρφωση προς τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις.

Σε περίπτωση που δεν πρόκειται να μεταφέρονται ζώντα ζώα ή κο­πριά ζώων θα παραλείπεται η αναγραφή των (β) και (γ) παρατηρήσεων.

 1. Οι όροι υγιεινής που πρέπει να πληρούν τα οχήματα μεταφορά κρεάτων μικτού βάρους κάτω των 4 τόνων είναι αυτοί που περιγράφονται στην κανονιστική απόφαση 306176/27.6.1991 (ΦΕΚ 474/Β/ 91) του Υπουργείου Γεωργίας.

Επισημαίνεται ότι ο καθοδόν έλεγχος της υγειονομικής μεταφοράς των προϊόντων ανήκει στην αρμοδιότητα των Υπηρεσιών (ανάλογα με το μεταφερόμενο είδος) που θέτουν τους υγειονομικούς κανόνες για την διακίνηση των ειδών.

 

 γ)  Μηχανήματα   αυτόματης  παρασκευής  –  πώλησης  τροφίμων  και ποτών

Μηχανήματα  αυτόματης παρασκευής – πώλησης τροφίμων ή/και ποτών είναι τα μηχανήματα τα οποία μπορούν να συντηρούν στις ενδεικνυόμενες κατά περίπτωση συνθήκες (προσυσκευασμένα) ή/και να αναμιγνύουν και να διαθέτουν τα ανωτέρω μετά από εντολή που δίδεται με κέρμα ή άλλο τρόπο.

Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται σε δημόσιους ανοικτούς ή στεγασμένους χώρους (π.χ.  έμπροσθεν επιχειρήσεων που λειτουργούν νομίμως, σταθμούς, χώρους αναμονής κ.λπ. ή ιδιωτικούς χώρους (π.χ. καταστήματα, γραφεία, κ.λπ.), εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νοσοκομεία,  χώρους υποδοχής κοινού για υπηρεσίες ή χώρους δημοσίων θεαμάτων με μακροχρόνια παραμονή κοινού.

1. Οι προϋποθέσεις του προς εγκατάσταση χώρου είναι οι εξής:

 • Να διασφαλίζει συνεχή παροχή ηλεκτρικής ισχύος και  νερού για ανθρώπινη κατανάλωση όταν απαιτείται από το τρόφιμο που διατίθεται μέσω των μηχανημάτων.
 • Να προστατεύεται επαρκώς από την έκθεση σε καιρικές συνθήκες.
 • Να μην στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.α.

2. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ροφημάτων κάθε κατηγορίας πρέπει να τηρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • Να διαθέτουν μέσω των πωλητών τρόφιμα ή να τους ανατροφοδοτούν με πρώτες ύλες κατάλληλες για την παρασκευή ροφημάτων ή και τροφίμων.
 • Να διαθέτουν κατάλληλες εγκαταστάσεις αποθήκευσης των υλικών ανατροφοδοσίας με τις απαραίτητες πρώτες ύλες ή έτοιμα ροφήματα ή τρόφιμα ή να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
 • Να εγγυώνται τη σωστή λειτουργία τους (διατήρηση, ψύξη ή θέρμανση) ώστε το τελικώς διατιθέμενο τρόφιμο ή ποτό να πληροί τους προβλεπόμενους όρους υγιεινής και ασφάλειας για την κατηγορία του.
 • Την συντήρηση, καθαρισμό και απολύμανση των διαχειριζόμενων αυτομάτων πωλητών.
 • Να αποδεικνύουν την επαρκή εκπαίδευση των ιδίων ή του απασχολούμενου προς τούτο προσωπικού που θα διαθέτει απαραίτητα πιστοποιητικό υγείας.
 • Την  τήρηση των απαραίτητων για τα ανωτέρω αρχεία.
 • Τη σύμφωνη γνώμη του φορέα ή του υπεύθυνου του χώρου όπου τοποθετείται το μηχάνημα και ο οποίος υποχρεούται να τηρεί τους όρους που περιγράφονται στο σημείο 1 και να διευκολύνει τα κλιμάκια ελέγχου των αρμοδίων υπηρεσιών.

Όλα τα μηχανήματα αυτόματης πώλησης τροφίμων και ποτών πρέπει να φέρουν κατάλληλη μεταλλική πλάκα, σε εμφανές σημείο, με χαραγμένο το ονοματεπώνυμο του κατόχου με πλήρη στοιχεία (τον αριθμό της άδειάς του, διεύθυνση έδρας επιχείρησης, τηλέφωνο επικοινωνίας) για άμεση πρόσβαση σε περίπτωση ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές  αρχές.

3. Οι επιχειρήσεις ή μεμονωμένοι ιδιώτες που εκμεταλλεύονται αυτόματα μηχανήματα  κάθε κατηγορίας αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Μεταξύ των απαραίτητων δικαιολογητικών συμπεριλαμβάνονται:

α. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ (CE) από πιστοποιημένη εταιρεία.

β. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.

γ. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανημάτων αυτόματης πώλησης ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων και ποτών.

Οι επιχειρήσεις ή ιδιώτες που διαχειρίζονται μηχανήματα αυτόματης πώλησης για κάθε εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση μηχανήματα αυτόματης πώλησης  τηρούν μαζί με τα προαναφερόμενα αρχεία και επικαιροποιημένο τοπογραφικό σχέδιο όπου σημειώνονται οι θέσεις των εν λειτουργία μηχανημάτων αυτόματης πώλησης.

30 Responses to ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

 1. Ο/Η NIKOΛΕΤΤΑ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη συγχαρητήρια για τη σελίδα σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν για να εκδοθεί άδεια λειτουργίας αποθήκης χονδρικού εμπορίου συσκευασμένων προιόντων (για αποθήκευση, πώληση,διανομή) θα πρέπει ο χώρος εκτός από κύριας χρήσης να είναι χαρακτηρισμένος και ως κατάστημα στην άδεια. Στην περίπτωσή μου ο χώρος που με ενδιαφέρει είναι κύριας χρήσης αλλά χαρακτηρισμένος σαν αποθήκη στην άδεια. Η ερώτηση μου είναι αν πρέπει να κάνω αλλαγή χρήσης από αποθήκη σε κατάστημα. Πάντως μου φαίνεται λίγο παράλογο γιατί μου ζητήθηκε χρήση γης για αποθήκη χονδρικού εμπορίου από την πολεοδομία αλλά για να βγει άδεια από το υγειονομικό θέλουν χρήση καταστήματος. Εσείς τι έχετε να πείτε? ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 2. Καλησπέρα
  Συγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά από τη μια οι πολλές ερωτήσεις στην ιστοσελίδα μου και από την Άλλη Ένα κρυολόγημα δεν μου επέτρεψαν να το κάνω άμεσα.
  Από τα λίγα πολεοδομικά που ξέρω δεν μπορεί ένας χώρος να είναι κυρίας χρήσεως χαρακτηρισμένος αποθήκη . Μπορεί όμως να κάνω λάθος . Το σίγουρο πάντως είναι ότι πρέπει να είναι κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα για την ίδρυση και λειτουργία επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η κουτρουλης θανασης λέει:

  καλησπερα. εχω μια καινοτομια ενος προοιοντος υγειονομικου ενδιαφεροντος .το συγκεκριμενο προοιον πρεπει να πωληθει σε καθε σπιτι .μεσο intrnet δηλαδη e-shop .μπορειται να με ενημερωσεται απο νομικης .και υγειονομικης αποψεις πως θα πρεπει να στηθει ολη αυτη η σκεψη ευχαριστω

 4. Καλημέρα η νομοθεσία αναφέρει :
  Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

  Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

  Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

 5. Ο/Η Τάσος Κ λέει:

  Θα ηθελα διευκρινίσεις και ενημέρωση για την πώληση άρτου και αρτοποιηματων επι του αυτοκινήτου. Αν επιτρέπεται και ποιες οι παράμετροι . Σας ευχαριστω προκαταβολικά .

 6. Καλημέρα
  δυστυχώς δεν έχει διευκρινιστεί πληρως

  διαβάστε εδώ αν και δεν δίνει απάντηση στο ερώτημά σας . Καλύτερα ρωτήστε στην υγειονομική υπηρεσία της περιοχής σας

 7. Ο/Η Σωκρατης λέει:

  Καλησπερα. Θα ηθελα να ρωτησω εαν τα ΦΙΧ οχημα μεταφορας ψαριων επιτρεπονται σε κατοικημενες περιοχες και αν ναι, τοτε θα πρεπει να εχει απολυμανθει, καθαριστει; Ρωταω σε περιπτωση που οι κατοικοι παραπονιουνται για τη μυρωδια των ψαριων απο το οχημα το οποιο φυσικα θα ειναι αδειο.

 8. Καλημέρα

  είναι αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας . Το σίγουρο είναι πάντως ότι έχουμε πολλά προβλήματα και επομένως παράπονα πολιτών .

 9. Ο/Η κωνσταντινος λέει:

  καλησπέρα θα ήθελα α κάνω μια ερώτηση σκοπεύω να γίνω παράγωγος οπωροκηπευτικών τι χρειάζεται για την μεταφορά μου από το χωράφι στο σημείο πώλησης (π.χ λαχαναγορά) ? αν χρειάζεται δελτίο αποστολής πως μπορώ να βγάλω δελτίο αποστολής για παραγωγούς?

 10. Ο/Η Angel (@angelikoula_eee) λέει:

  Καλημέρα σας , συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλεία και για τον προσωπικό χρόνο που διαθέτεται για την ενημέρωση μας .
  Η ερώτηση μου αφορά τα ΦΔΧ και γιατί αυτά εξαιρούνται απο την Υ1γ/ΓΠ/οικ.23862 ως προς τη μεταφορά τροφίμων και ποτών . Δεν οφείλουν οι κάτοχοι αυτών των μεταφορικών μέσων (ΦΔΧ) να εναρμονίζονται με τις συγκεκριμμένες απαιτήσεις ;
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας

 11. Καλημέρα

  φυσικά και πρέπει δυστυχώς όμως τα ΦΔΧ δεν τηρούν τις περισσότερες φορές τις προβλεπόμενες Υγειονομικές απαιτήσεις …

 12. Ο/Η stefanos skarlakidis λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη,

  Συγχαρητήρια για το έργο σας. Για την αδειοδότηση μιας αποθήκης τροφίμων (αλλαντικά, τυροκομικά, κρέατα) με ψυκτικούς θαλάμους που θα διαθέτει τα προϊόντα της στο χονδρικό εμπόριο, αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος-υγειονομικό ή η κτηνιατρική της εκάστοτε περιφέρειας;

  Σας ευχαριστώ προκαταβολικά

 13. Ο/Η stefanos skarlakidis λέει:

  Καλησπέρα κ.Παπαδάκη,
  Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλεία! Για την αδειοδότηση αποθήκης τροφίμων(κρέας,αλλαντικά, τυροκομικά) με ψυκτικούς θαλάμους που διαθέτει τα προϊόντα της στο χονδρικό εμπόριο, αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος-υγειονομική υπηρεσία ή η κτηνιατρική υπηρεσία της εκάστοτε περιφέρειας;

  Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!

 14. Καλησπέρα

  Η Υγειονομική Υπηρεσία δεν αποτελεί αδειοδοτούσα αρχή . Στην περίπτωση που έχουμε και χονδρική πώληση κρεάτων εμπλέκεται και η Κτηνιατρική. Επομένως τις αποθήκες αδειοδοτεί ο Δήμος ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν μεγάλοι ψυκτικοί θάλαμοι αρμόδια αρχή είναι η Δ/νση Ανάπτυξης

 15. Γεια σας κυριε Παπαδακη,μπορειτε να με ενημερωσετε για το εξης,εχω ενα ιχθυοπωλειο,τι οχημα χρειαζομαι ωστε οταν μεταφερω ψαρια να ειμαι 100% νομιμος,
  1)να ειναι ψυγειο?καποιος θαλαμος (ασχετως ψυξης)?
  2) επισης το οχημα να ειναι απο τον κατασκευαστη ετοιμο για αυτην την χρηση η μπορω να αγορασω ενα επαγγελματικο φορτηγακι το οποιο να τροποποιησω σε εξειδικευμενο συνεργειο ωστε να το κανει σαν θαλαμο η ψυγειο?
  3)τελος σε περιπτωση που με σταματησουν για ελεγχο πρεπει να υπαρχει καποιο οριο θερμοκρασιας?

  και εγω σας ευχαριστω προκαταβολικα

 16. Καλημέρα

  καταρχήν το όχημα αυτό πρέπει να ελεγχθεί από την Κτηνιατρική Υπηρεσία, η οποία θα σας δώσει και την αντίστοιχη βεβαίωση καταλληλότητας. Εκεί θα σας ενημερώσουν και για τις θερμοκρασίες διατήρησης.

  Σχετικές οδηγίες αναφέρουν ότι:Τρόφιμα υψηλού κινδύνου διατηρημένα με απλή ψύξη, πρέπει να διατηρούνται σε θερμοκρασία of ≤5°C (41°F) κατά την μεταφορά. Σε κάποιες οδηγίες αναφέρεται και η θερμοκρασία <8°C (46°F)

 17. Ο/Η Giorgos L. λέει:

  κ. Παπαδάκη Γεια σας !
  Εταιρεία πληροφορικής – online delivery η οποία παρέχει την πλατφόρμα παραγγελιών στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που συνεργάζεται … αν αποφασίσει να πηγαίνει η ίδια τα εμπορεύματα (πχ πακέτα φαγητού – προϊόντα supermarket ) απο τα καταστήματα στους πελάτες , σε αυτή την περίπτωση απαιτείτε άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος ;
  Σας ευχαριστώ για την βοήθεια σας !

 18. Καλημέρα

  σας παραθέτω το σχετικό άρθρο για την παράδοση κατ οίκων:
  α) για συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά (είδη super market)
  β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

  Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

  Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

  β) για μαγειρεμένα φαγητά απαιτείται άδεια πχ εστιατορίου που αυτό με την σειρά του σημαίνει κατάλληλο χώρο (νόμιμο πολεοδομικά) και που πληροί τις σχετικές υγειονομικές απαιτήσεις και άδεια από το Δήμο μετά από εισήγηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 19. Ο/Η Christopher Redifis λέει:

  Καλημέρα σας κ. Παπαδάκη. Συγχαρητήρια για την εξαιρετική σας δουλεία και για τον προσωπικό χρόνο που διαθέτεται για την ενημέρωση μας . Θα ήθελα να μου απαντήσετε σε κάποιες ερωτήσεις που έχω. Έχω ένα πελάτη ο οποίος έχει επιχείρηση που κάνει διανομές κατεψυγμένων προϊόντων (σφολιάτες, φύλλα κρούστα κλπ) σε καταστήματα, μέσω ΦΙΧ-ψυγείο.Η αποθήκευση των προϊόντων γίνεται στο ίδιο το φορτηγό. Η επιχείρηση έχει ένα χώρο που λειτουργεί μόνο ως γραφεία.(δεν υπάρχουν ψυγεία). Ο πελάτης ήρθε και μου ζήτησε να βγάλουμε νέα άδεια λειτουργίας γιατί ξενοίκιασε το χώρο που ήταν τα γραφεία.

  α) ο Νέος χώρος πρέπει να είναι κύριος χώρος χρήσης και αυτός, σωστά?

  β) Επιτρέπεται να γίνεται η αποθήκευση τον προϊόντων στο ΦΙΧ – ψυγείο?

  γ) Στο διάγραμμα ροής θα έχω την διαδικασία που λαμβάνει χώρο στο φορτηγό-ψυγειο?

 20. Καλησπέρα

  σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.

  α) Ναι ΧΩΡΟΣ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ εφόσον πρόκειται για αποθήκη τροφίμων και ποτών
  β) Υποθέτω μιλάμε για προσωρινή αποθήκευση – μεταφορά
  γ) καλό είναι να το αναφέρετε στο διάγραμμα ροής μιας και αποτελεί μέρος της διαδικασίας λειτουργίας της επιχείρησης

 21. Ο/Η Christopher Redifis λέει:

  Στην ουσία ο χώρος που χρησιμοποιεί ως έδρα είναι ένα κατάστημα που μέσα έχει μόνο ένα υπολογιστή και ένα γραφείο. Τα κατεψυγμένα προϊόντα πάει το μεσημέρι στην εταιρία (που τα αγοράζει-προμηθεύεται) τα «φορτώνει» στο ΦΙΧ-ψυγείο και γυρνάει στην έδρα του. Από κει και πέρα βάζει το ψυγείο του ΦΙΧ στην πρίζα και την άλλη μέρα πάει με το ΦΙΧ για διανομή στους πελάτες του. Στην ουσία στην εγκατάσταση του δεν υπάρχουν μόνιμες κατασκευές σε ψυγεία (εντός καταστήματος), αλλά αντιθέτως το ψυγείο που αποθηκεύει τα προϊόντα, είναι το ψυγείο του φορτηγού. Εννοείται ότι το ΦΙΧ τηρεί όλους του κανόνες υγιεινής και έχει την κατάλληλη άδεια που αναφέρεται η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4 («Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα
  μεταφοράς τροφίμων & ποτών» της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ
  2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».).

  Επιτρέπεται να αποθηκεύει τα προϊόντα στο φορτηγό (όπως ανέφερα παραπάνω) ή απαιτούνται εγκαταστάσεις με ψυγεία κλπ? και αν απαγορεύεται υπάρχει κάπου που να το λέει αυτό?

 22. Καλημέρα

  δεν απαγορεύεται ρητά από κάποια διάταξη. Δείτε τι αναφέρει το άρθρο για τις επιχειρήσεις χονδρικής – λιανικής διάθεσης στην περίπτωση του ηλεκτρονικού εμπορίου όπου δεν προβλέπται ρητά αποθήκη
  Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

 23. Ο/Η afroditiarm λέει:

  Καλησπέρα σας και τα συγχαρητήρια για την δουλειά σας.
  Ήθελα να ρωτήσω τα εξης:
  1. Ψυκτικος θάλαμος αποθήκευσης συσκευασμενων σάντουιτς (τα οποια περιεχουν αλλαντικα και γαλακτοκομικα προιοντα) χρειάζεται έγκριση από την κτηνιατρική;
  2. Φορτηγά μεταφοράς των παραπάνω σάντουιτς τι άδεια χρειαζονται; μεταφοράς αρτοσκευασματων και προϊόντων ζαχαροπλαστικης; ή catering;
  3. Αν τα ίδια φορτηγά μεταφέρουν και αναψυκτικά χρειάζονται επιπρόσθετη αδεια;
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

 24. Χριστός Ανέστη,

  1) Αν μιλάμε για λιανική διάθεση σε περαστικούς ή καθήμενους πελάτες (και εφόσον έχετε σχετική άδεια πχ αναψυκτήριο) δεν χρειάζεται και από την Κτηνιατρική
  2-3) Τα αυτοκίνητα μεταφοράς (πάντα σε περιπτώσεις επιχειρήσεων λιανικής και όχι εργαστηρίων που τροφοδοτούν άλλες επιχειρήσεις) σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο 4 του Υπ. Υγείας:

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα
  μεταφοράς τροφίμων & ποτών» της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ
  2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

  Στα πλαίσια εφαρμογής της Υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-
  2012) παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την κατηγορία II –Αποθήκευση-Διανομείς-
  Μεταφορείς παρ. (β) Μεταφορείς-Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
  Σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
  Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων(σχετ.2) προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ
  αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων θα πρέπει:
  Οι αιτούντες για την χορήγηση της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας εκτός των άλλων
  δικαιολογητικών, να προσκομίσουν α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας
  Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής ή της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας
  Κτηνιατρικής (κατά περίπτωση) με την οποία θα βεβαιούται, ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως
  είναι διασκευασμένο, είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών.
  β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις
  ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-1ΙΨ
  σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών που πρόκειται να
  μεταφέρουν με το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους>>.
  Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κινητές επιχειρήσεις τροφίμων
  και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη
  στον σχεδιασμό των ελέγχων.
  Οι γενικές απαιτήσεις που θέτει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και οι οποίες αντανακλούν τις
  απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων, αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους:
   Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
  τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα
  μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία
  και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα.
   Τα οχήματα (δεν περιλαμβάνονται τα βυτιοφόρα οχήματα) και οι περιέκτες που
  προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση.
   Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για
  την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δε θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να
  επηρεάσουν τα τρόφιμα.
   Πριν την φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση
  όταν:
  -Τα είδη των τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να
  επιμολύνουν το νέο φορτίο.
  -Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει
  επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου.
  -Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρίζει καθαρισμού.
   Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται
  από εξωγενείς παράγοντες(περιβάλλον).
   Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να
  εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό
  μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερμική επένδυση , ηλεκτρισμός κ.λ.π) ανάλογα με τον
  προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.
  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν αυτογραφικά θερμόμετρα και η
  θερμοκρασία των θαλάμων να μην είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια θερμοκρασίας
  διατήρησης του προϊόντος που μεταφέρεται.
   Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ίδιο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν
  διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης.
  Η Βεβαίωση χορηγείται μετά από αυτοψία-έλεγχο του αυτοκινήτου στις παρακάτω περιπτώσεις:
  1) για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας ή μεταβολής αυτής ,
  2) για κάθε νόμιμη χρήση ( πχ συμμετοχή σε διαγωνισμό ).
  Προς διευκόλυνση σας και ενιαία εφαρμογή επισυνάπτονται:
  1. Πρότυπο Έντυπο Αίτησης –Υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση βεβαίωσης
  καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ,
  2. Πρότυπο Βεβαίωσης Καταλληλότητας
  Επισημαίνεται ότι ο υγειονομικός έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν τρόφιμα/ή και
  ποτά ανήκει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών και θα πρέπει να
  μεριμνήσουν για την διενέργεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα κλιμακίων ελέγχων σε
  συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία ή άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.
  Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς ζωικών τροφίμων χορηγείται από
  τις αρμόδιες Δ/νσεις Κτηνιατρικής.
  Για τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν υγρά τρόφιμα (εκτός νερού), κοκκώδη και
  αλευρώδη, η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται από τον Ε.Φ.Ε.Τ και τις
  Περιφερειακές Δ/νσεις Εμπορίου.

 25. Καλησπέρα κε Παπαδάκη και Χριστός Ανέστη…
  Για να μεταφέρω μαγειρεμένα φαγητά πρέπει να διαμορφώσω το ΦΙΧ που κατέχω ήδη βάση ποιων διατάξεων? Εάν τα μαγειρεμένα φαγητά μεταφέρονται με τα ταψιά τους μέσα σε ισοθερμικά κιβώτια(thermobox) και δεν έχουν καμιά επαφή με το φορτηγό, πάλι χρειάζεται ειδική διαμόρφωση? Εάν η απόσταση του εργαστηρίου από το σημείο πώλησης είναι μικρότερη των 1000μέτρων χρειάζεται ψυκτικός θάλαμος ή μόνωση για την μεταφορά τους? Σας ευχαριστώ για την απάντησή σας….

 26. Καλησπέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός έδρας μεγάλο χρονικό διάστημα.

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα
  μεταφοράς τροφίμων & ποτών» της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ
  2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

  Στα πλαίσια εφαρμογής της Υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-
  2012) παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την κατηγορία II –Αποθήκευση-Διανομείς-
  Μεταφορείς παρ. (β) Μεταφορείς-Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
  Σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
  Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων(σχετ.2) προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ
  αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων θα πρέπει:
  Οι αιτούντες για την χορήγηση της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας εκτός των άλλων
  δικαιολογητικών, να προσκομίσουν α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας
  Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής ή της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας
  Κτηνιατρικής (κατά περίπτωση) με την οποία θα βεβαιούται, ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως
  είναι διασκευασμένο, είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών.
  β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις
  ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-1ΙΨ
  σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών που πρόκειται να
  μεταφέρουν με το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους>>.
  Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κινητές επιχειρήσεις τροφίμων
  και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη
  στον σχεδιασμό των ελέγχων.
  Οι γενικές απαιτήσεις που θέτει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και οι οποίες αντανακλούν τις
  απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων, αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους:
   Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
  τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα
  μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία
  και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα.
   Τα οχήματα (δεν περιλαμβάνονται τα βυτιοφόρα οχήματα) και οι περιέκτες που
  προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση.
   Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για
  την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δε θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να
  επηρεάσουν τα τρόφιμα.
   Πριν την φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση
  όταν:
  -Τα είδη των τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να
  επιμολύνουν το νέο φορτίο.
  -Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει
  επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου.
  -Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρίζει καθαρισμού.
   Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται
  από εξωγενείς παράγοντες(περιβάλλον).
   Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να
  εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό
  μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερμική επένδυση , ηλεκτρισμός κ.λ.π) ανάλογα με τον
  προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.
  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν αυτογραφικά θερμόμετρα και η
  θερμοκρασία των θαλάμων να μην είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια θερμοκρασίας
  διατήρησης του προϊόντος που μεταφέρεται.
   Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ίδιο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν
  διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης.
  Η Βεβαίωση χορηγείται μετά από αυτοψία-έλεγχο του αυτοκινήτου στις παρακάτω περιπτώσεις:
  1) για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας ή μεταβολής αυτής ,
  2) για κάθε νόμιμη χρήση ( πχ συμμετοχή σε διαγωνισμό ).
  Προς διευκόλυνση σας και ενιαία εφαρμογή επισυνάπτονται:
  1. Πρότυπο Έντυπο Αίτησης –Υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση βεβαίωσης
  καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ,
  2. Πρότυπο Βεβαίωσης Καταλληλότητας
  Επισημαίνεται ότι ο υγειονομικός έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν τρόφιμα/ή και
  ποτά ανήκει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών και θα πρέπει να
  μεριμνήσουν για την διενέργεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα κλιμακίων ελέγχων σε
  συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία ή άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.
  Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς ζωικών τροφίμων χορηγείται από
  τις αρμόδιες Δ/νσεις Κτηνιατρικής.
  Για τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν υγρά τρόφιμα (εκτός νερού), κοκκώδη και
  αλευρώδη, η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται από τον Ε.Φ.Ε.Τ και τις
  Περιφερειακές Δ/νσεις Εμπορίου.

 27. Ο/Η Dimitris Kechagias λέει:

  Καλημέρα κ.Παπαδάκη,
  επιχείρηση εμπορίας φρούτων (χονδρικό εμπόριο) υποχρεούται προκειμένου να ταξινομήσει κλειστό ΦΙΧ να λάβει βεβαίωση απο τη Δ/ση Υγιεινής;
  Αν Ναι, γιατί δεν φέρει την υποχρέωση και το Αγροτικό ΦΙΧ αφού επί της ουσίας μεταφέρουν το ίδιο προϊόν?
  Επίσης, έχει την υποχρέωση να διαθέτει αποθήκη με άδεια λειτουργίας και να προσκομιστεί ως δικαιολογητικό για να λάβει τη βεβαίωση?

 28. Καλησπέρα..εδώ στο Ηράκλειο και τα αγροτικά ταξινομούνται μετά από έλεγχο της υπηρεσίας μας χωρίς όμως να απαιτηθεί άδεια αποθήκης αφού πρόκειται για παραγωγό… αναφορικά με τα δημόσιας χρήσης μας είχαν ενημερώσει ότι δεν απαιτείται χώρος αποθήκης αλλά αυτό πρέπει να το ψάξουμε περισσότερο και να λάβουμε επίσημη απάντηση

 29. Ο/Η ΜΑΡΙΑΑΝΝΑ ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ λέει:

  Γεια σας κυριε Παπαδακη.Εχω φορολογικη εδρα χοντρικο εμποριο οπωροκηπευτικων,χονδρικο εμποριο αποφλοιωμενων πατατων κια κρεμμυδιων συσκευασμενα σε επαρχιακη πολη.Η φορολογικη μου εδρα δεν πληρει τις προδιαγραφες του υγειονομικου,καθ οτι ειναι μονο ενα γραφειο.Θα παραλαμβανω τα εμπορευματα απο τους προμηθευτες μου και θα τα διανεμω κατευθειαν στους πελατες μου.Θα διατηρω στοκ σε γειτονικη επιχειρηση ΑΠΟΘΗΚΗ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ ΟΠΩΡΟΚΗΠΕΥΤΙΚΩΝ οπου πληρουν ολες τις προδιαγραφες του υγειονομικου ,ISO 22000 KTΛ και θα μου κοβουν δελτιο παροχης υπηρεσιων για την αποθηκευση.Ζηταω χαρτι καταλληλοτητας για τα ΙΧφορτηγα μου που θα κανουν την διανομη.Ο τοπικος εποπτης υγειας μου λεει οτι δεν μπορει να δωσει καταλληλοτητα στα φορτηγα μου χωρις αδεια λειτουργιας.Πως μπορω να το ξεπερασω αυτο δεδομενου οτι δεν υπαρχει η δυνατοτητα ιδρυσης καταστηματος στην περιοχη?
  Να συμπληρωσω οτι υπαρχει υποκαταστημα στην Αττικη που βρισκεται στην γνωστοποιηση,ως ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΔ 30.1, αλλα καποια μικρα φορτηγα μας δεν πληρουν την οδηγια euro 5.

 30. Ο/Η tziland λέει:

  Καλησπέρα σας.
  Ηθελα να ρωτησω αν γνωριζετε, το αν επιτρέπεται σε ΦΙΧ να μεταφέρουν χαρτομαζες μαζι με υγιη προιοντα (Μαναβικου ή ξηρο φορτιο).
  Επίσης στην περιπτωση που δεν επιτρεπεται, αλλαζει κατι αν η χαρτομαζα τυλιχτει με φιλμ στρετσαρισματος;
  Θα επιθυμουσα αν ειναι δυνατον και γνωριζετε, να μου στειλετε ενα link με τον κανονισμο ή τη νομοθεσια, διοτι δεν βρισκω κατι στο διαδικτυο

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.