ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.


Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

Στην  κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σχεδιασμός των χώρων και ο εξοπλισμός στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνος με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.

α)  Χώρος  παραλαβής  και  αποθήκευσης  πρώτων  υλών  και  υλικών συσκευασίας. 

Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του  Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών .

Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται,

Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

β)  Χώρος  παρασκευής  και  επεξεργασίας.

Ο  εξοπλισμός  στο  χώρο παρασκευής  και  επεξεργασίας  θα  είναι  από  κατάλληλο  και  υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις Όλα  τα  σκεύη  που  χρησιμοποιούνται  θα  φυλάσσονται  μετά  τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια.  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν  να καθαρίζονται .  Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται  σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής.  Η  διασταυρούμενη  επιμόλυνση  αποφεύγεται  με  βάση  το  ισχύον διάγραμμα ροής όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.

Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους.

Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.

Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται  και να απολυμαίνονται  αποτελεσματικά.

Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.

γ) Χώρος πλύσεως σκευών.

Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

Ο  αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου  νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

Διαδικασία καθαρισμού  και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.

Η  διαδικασία  καθαρισμού  και  απολύμανσης  των  χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να  εξασφαλίζεται  ο  αποτελεσματικός  καθαρισμός  και  απολύμανση  τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.

δ) Χώρος αποθήκης  ετοίμων προϊόντων: 

Όταν  η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας  επεξεργασίας  και συσκευασίας τροφίμων)  οι  απαιτήσεις  είναι  οι  ίδιες  με  αυτές  που  περιγράφονται  στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται .

Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και  τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες  θερμοκρασίας  και  υγρασίας,  κατάλληλες  για  τα  παραγόμενα προϊόντα.

ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.

Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και  θα  λαμβάνονται  όλα  τα  κατάλληλα  μέτρα  ώστε  να  εξασφαλίζεται  η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.

Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.

Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας 

Στις  επιχειρήσεις  αυτές  θα  υπάρχουν  οι  χώροι  των  επιχειρήσεων παρασκευής,  εκτός  του  χώρου  παρασκευής  –  επεξεργασίας,  ο  οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει  επαρκής  και  κατάλληλος  εξοπλισμός  και  το  διάγραμμα  ροής  θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης.  Τα  υλικά  που   χρησιμοποιούνται  για  την  πρώτη  και  τη  δεύτερη συσκευασία  δεν  πρέπει  να  αποτελούν  πηγή  μόλυνσης  και  πρέπει  να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης.

Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν .

Αδειοδοτούσες Αρχές στα εργαστήρια τροφίμων και ποτών :

47 Responses to ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

 1. Ο/Η ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

  ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΓΩ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΤΩ ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΖΥΜΑΡΙΚΑ. ΜΠΟΡΩ ΣΕ ΙΣΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 25 Μ2 (ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΠΡΟ ΤΟΥ1948) ΝΑ ΙΔΡΥΣΩ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ? ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΔΕΙΑ Η ΜΠΟΡΩ ΩΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΟΧΛΗΣΗΣ ΝΑ ΒΓΕΙ ΜΕ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩν

 2. Καλησπέρα

  καταρχήν πρέπει ο χώρος να είναι χαρακτηρισμένος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΠΡΟΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ . Η διαδικασία αδειοδότησης ανήκει στην Δ/νση Ανάπτυξης επομένως δεν γνωρίζω λεπτομέρειες χαρακτηρισμού βαθμού όχλησης .
  εδώ θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για αυτό που σας ενδιαφέρει .
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των
  επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό
  που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των
  επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας –
  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .
  Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά ,με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την
  αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την
  εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το
  σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου,
  Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου
  τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων
  προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία
  για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του
  είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή
  προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του
  προϊόντος. Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις:
   Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης του προσωπικού.
   Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης
  μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών ,
  χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
   Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό
  ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων
  πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές
  των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η
  ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση
   Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία
  Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της
  επιχείρησης .
   Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα
  Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
   Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη
  ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη
  τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι
  μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα
  ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά
  και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ.
  Σελίδα 8 από 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
   Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές
  διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και
  γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα
  ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε
  περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
   Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα
  πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής
  κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές
  μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
  Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων
  ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και
  ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η maria skarmoutsou λέει:

  καλημερα σας,
  κατ΄αρχας ενα μεγαλο ευχαριστω για την πολυτιμη βοηθεια σας.
  Εχω ενα καταστημα 50 τμ. το οποιο θελουμε να γινει παραγωγη γλυκων με πωληση και επισης σε εξω χωρο τραπεζοκαθισματα.Τα ΕΣΠΑ εχουν την κατηγορια παρασκευη γλυκων αρα ενα μερος του καταστηματος θα μπορουσε να χρηματοδοτηθει κατα ενα μερος απο τα ΕΣΠΑ.Ενω δεν υπαρχει πια ο περιορισμος των τετραγωνικων στο υγειονομειο μου ειπαν οτι ας πουμε ενας χωρος 30-35τμ. δεν αρκει για εργαστηριο.Ποια θα ηταν η καταλληλη αδεια και θα μπορουσε να ενταχθει στα ΕΣΠΑ στην κατηγορια παρασκευη γλυκων.

 4. Τα γλυκά τα προορίζετε και για χονδρική πώληση?? αν όχι δεν χρειάζεται να πάτε σε ίδρυση εργαστηρίου αλλά :
  Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας )
  πχ ζαχαροπλαστείο με τραπεζοκαθίσματα -γαλακτοπωλείο-αναψυκτήριο-
  μπουγατσάδικο- λουκουματζίδικο .Βέβαια όσο έχω ενημερωθεί κακώς είναι εκτός ΕΣΠΑ τα αναψυκτήρια μιας και οι σοφοί του προγράμματος τα μπέρδεψαν με τις επιχειρήσεις αναψυχής . Όμως τα υπόλοιπα σας καλύπτουν
  Λογικά στην υγειονομική Υπηρεσία θα σας είπαν ότι οι χώροι δεν επαρκούν και όχι ότι τα 35 τμ μιας και αυτό δεν αναφέρεται πουθενά .
  Υπάρχουν οι παρακάτω χώροι που προβλέπει η νέα διάταξη ?
  α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών
  συσκευασίας.
  Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και
  ασφάλεια των τροφίμων.
  Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με
  δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και
  προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών .
  Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της
  εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης
  θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό,
  όπου απαιτείται,
  Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με
  τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
  β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.
  Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο
  και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται
  σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις
  ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται
  θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα
  ράφια. Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου
  αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται
  κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται . Στους
  χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’
  ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα
  για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής. Η
  διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής
  όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς
  Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.
  Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι
  χώροι και η χρήση τους.
  Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής,
  προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.
  Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς
  χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται
  αποτελεσματικά.
  Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.
  γ) Χώρος πλύσεως σκευών.
  Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν
  μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο
  αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν
  λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της
  διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η
  ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών
  του προσωπικού.
  Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του
  εξοπλισμού.
  Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του
  εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο
  αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και
  της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται
  κατάλληλη.
  δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων:
  Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας
  επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές
  που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα
  υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται
  .
  Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με
  μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές
  συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα
  προϊόντα.
  ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.
  Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου
  απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται
  η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.
  Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα
  αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 5. Ο/Η maria skarmoutsou λέει:

  καλησπερα σας , σας ευχαριστω για την απαντηση σας .
  Εαν σας καταλαβα σωστα το ΕΣΠΑ χρηματοδοτει μονο εργαστηρια αρα χονδρικη πωληση.
  Εμας δεν μας ενδιαφερει η χονδρικη αρα η αδεια που προτεινετε μαζικης εστιασης ζαχαροπλαστειου ειναι καταλληλη.Στον χωρο των 50τμ.λοιπον παρασκευαζεις πουλας και σερβιρεις σε αυτη την περιπτωση δεν εχουμε προβλημα.Οι πανω αναφερομενες προυποθεσεις ειναι απαραιτητες για αδεια εργαστηριου η μαζικης εστιασης ζαχ.?
  καληνυχτα και παλι ευχαριστω

 6. Ο/Η Μουρατίδου Κική λέει:

  Καλησπέρα σας!Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον χρόνο σας!Για θέμα που αφορά μια παραγωγική μονάδα που παράγει άρτο, αρτοσκευάσματα και πίτες κατεψυγμένες. Σύμφωνα με την καινούργια νομοθεσία δεν χρειάζονται τα ελάχιστα μέτρα συγκεκριμένων χώρων από την υγειονομική υπηρεσία. Ωστόσο για την αδειοδότηση μιας τέτοιας επιχείρησης η διεύθυνση βιομηχανίας ζητάει συγκεκριμένα μέτρα. Γνωρίζεται αν άλλαξε κάτι σε αυτό?Επίσης εαν η πώληση γίνεται χονδρικώς πάλι στην πρώτη κατηγορία μπαίνει η επιχείρηση?

 7. ΚΑλησπέρα

  η νέα υγειονομική νομοθεσία όμως παραπέμπει στην αρτοποιητική (ανεξάρτητα χονδρικής ή λιανικής πώλησης ) που θέτει ελάχιστα τετραγωνικά και προδιαγραφές για αρτοποιεία , πρατήρια άρτου .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 8. Ο/Η George M. (@geomou2011) λέει:

  Καλησπερα!
  Ευχαριστουμε για την βοηθεια και μπραβο σας για την υπομονη σας και την καλη ενημερωση και πληροφορηση που μας παρεχεται!
  Θα ηθελα να φτιαξω εργαστηριο παραδοσιακων γλυκων-ζαχαροπλαστικης . Ειμαι απο επαρχια και θα ηθελα να μαθω το πλαισιο των προδιαγραφων που χρειαζεται για την διαμορφωση του χωρου .
  Επισης τι πρεπει και ποιες οι διαδικασιες χρειαζονται για να μπορω να εξαγω αυτα τα προιοντα.

 9. Καλημέρα τα εργαστήρια τα αδειοδοτεί η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας η οποία ορίζει και τις προδιαγραφές . Από πλευράς υγειονομικών απαιτήσεων η νέα διάταξη πέρα από τα γενικά HACCP , εκπαίδευση , διαγράμματα ροής κλπ αναφέρει :

  Στην κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Επιχειρήσεις παρασκευής.
  α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
  Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών .
  Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται,
  Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
  β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.
  Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια. Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται . Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής. Η διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.
  Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους.
  Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.
  Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.
  Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.
  γ) Χώρος πλύσεως σκευών.
  Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.
  Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
  Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.
  δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων:
  Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται .
  Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.
  ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.
  Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.
  Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.
  Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας
  Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός και το διάγραμμα ροής θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης.
  Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 10. Ο/Η xoboli λέει:

  Καλησπέρα,
  Έχω ένα καφέ ουζερί και θα ήθελα να φτιάχνω και να πουλάω λιανική και χονδρική δικά μου κουλουράκια και διάφορα μπισκότα.
  Πια είναι η διαδικασία για αυτήν την αλλαγή.

 11. Καλησπέρα

  τελείως διαφορετική δραστηριότητα και με άλλες προδιαγραφές . Ξεκινήστε την επαφή σας με την Δ/νση Ανάπτυξης που αδειοδοτεί και μετά θα διαβάσετε εάν δεν το έχετε κάνει ήδη τις υγειονομικές απαιτήσεις . ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 12. Ο/Η xoboli λέει:

  Καλησπέρα
  Ευχαριστώ για την γρηγορή απαντηση σας

 13. Ο/Η orestis1 λέει:

  Κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ , Έχω ένα κατάστημα που έχει άδεια λειτουργίας με την παλιά υγειονομική διάταξη «αμιγές πρατήριο ειδών ζαχ/κής με παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του» και θέλω να προσφέρω και καφέ σε περαστικούς, σε σκεύη μιας χρήσης. Πρέπει να κάνω αλλαγή στην άδειά μου, ? νέα άδεια ή αντικατάσταση της παλιάς άδειας?και αν ναι πρέπει να περάσει για γνωμοδότηση η υγειονομική υπηρεσία?. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 14. Ο/Η ioannis λέει:

  γεια σας Κ.Παπαδακη ,καταρχην να σας ευχαριστησω και εγω για την βοηθεια που μας δινεται σε αυτη την δυσκολη περιοδο.Θα ηθελα να ρωτησω αν γινεται να φτιαχτει ενα εργαστηριο μεταποιησης αγροτικων προιοντων σε κτιριο 50 τ.μ και τι μπορουμε να κανουμε αν σε αυτο το εργαστηριο θελουμε να κανουμε και μεταποιηση φρεσκου αλιευματος(τονος).Επισης να ρωτησω αν απλουστευεται η κατασταση μια και το μερος που μενω (νησι) δεν ειναι χαρακτηρισμενο τουριστικα αλλα και με πληθυσμο κατω απο 2000 κατοικους.
  Σας ευχαριστω πολυ

 15. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά βρισκόμουν μια εβδομάδα στην Αθήνα για σεμινάρια και δεν υπήρχε χρόνος αλλά και υπολογιστής να σας απαντήσω μιας και μόνος προσπαθώ να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις των αναγνωστών .
  Καταρχήν δεν υπάρχουν πλέον ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για την περίπτωση μικρών χωριών κάτω από 2.000 κατοίκους όπως με την παλαιότερη διάταξη .
  Τα υπόλοιπα όμως θα πρέπει να τα ρωτήσετε στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής μιας και το προϊόν είναι ζωικής προέλευσης και το Υγειονομικό δεν έχει αρμοδιότητα .

 16. Ο/Η effie λέει:

  Καλημέρα σας,
  καταρχήν συγχαρητήρια για το έργο σας και τη βοήθεια που μας προσφερετε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για μια υπό ίδρυση επιχείρηση που αφορά την παρασκευή cake, cupcake, μπισκότων κ.λ.π. και το στολισμό αυτών με ζαχαρόπαστα, κατόπιν μόνο παραγγελίας και με πώληση χονδρική και λιανική:
  α) πού θα πρέπει να απευθυνθώ για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ή τί εγκρίσεις απαιτούνται (γιατί έχω ρωτήσει και στο δήμο και στο υγιειονομικό και στη διεύθυνση ανάπτυξης και δεν έχω λάβει σαφή απάντηση),
  β) τί δικαιολογητικά απαιτούνται και
  γ) όσον αφορά τη διαμόρφωση χώρου, του παρασκευαστηρίου στην ουσία, αν υπάρχουν απαιτήσεις (τ.μ. κουζίνας, έκθεσης, WC, κ.λ.π.), διότι διατίθενται 30τ.μ.;
  Ευχαριστώ πολύ.

 17. Καλημέρα δυστυχώς ουτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω .Μεχρι πρότινος την αδεια την έδινε η Δνση Ανάπτυξης όμως με νέα νομοθεσία στα εργαστηρια κατω τον 10 kw δεν δινει … Υπάρχει όμως νομικό Κενό …πρέπει να περιμένουμε …μολις εχω κατι επίσημο θα το δημοσιεύσω

 18. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Καλησπέρα.
  Όσον αφορά στην παρασκευή και πώληση (χονδρικής και ίσως λιανικής) λικέρ, με τον απολύτως παραδοσιακό τρόπο (σε βάζα, έκθεση στον ήλιο κλπ) υπάρχουν κωλύματα ή απαγορεύσεις? Γιατί στο παραπάνω άρθρο για τις λειτουργίες του HACCP (κατανοητά όλα όσα αναφέρονται στις δομές των χώρων παρασκευής) δεν αναφέρονται πουθενά τέτοιες λεπτομέρειες (όσον αφορά στις ίδιες τις διαδικασίες παρασκευής)…
  Η ερώτηση λοιπόν είναι: μπορεί κάποιος ακόμη και σήμερα να παρασκευάσει προϊόντα με τον απολύτως παλιό και παραδοσιακό τρόπο και να μπορεί να τα διαθέσει, έχοντας βεβαίως στα χέρια του την υγειονομική πιστοποίηση; Μπορείτε να με παραπέμψετε κάπου για περισσότερες λεπτομέρειες;

 19. Καλησπέρα

  ο παραδοσιακός τρόπος σημαίνει ότι θα γίνεται σε χώρο επαγγελματικού εργαστηρίου ; Αν ναι τότε νομίζω δεν υπάρχει πρόβλημα αν όχι τότε δεν προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία . Από εκεί και πέρα η πιστοποίηση δεν επιβάλλεται παρά μόνο η τήρηση των αρχών του HACCP .

 20. Ο/Η ΣΑΒΒΑΣ ΚΥΡΓΙΔΗΣ λέει:

  Καλημέρα
  Θέλω να ανοιξω επιχείρηση επεξεργασίας προϊόντων γάλακτος (γιαούρτια και τυριά) σε ποια υπηρεσία να απευθυνθώ? Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ
  Ευχαριστώ

 21. Καλημέρα
  θεωρώ Δ/νση Κτηνιατρικής μιας και πρόκειται για ζωικά προϊόντα .

 22. Ο/Η ΜΑΡΙΑ λέει:

  Καλημερα εχω καφε -παντοπωλειο σε ενα χωριο με κατοικους κατω απο 2000 α) επειδη περνουν τουριστες σκεφτομαι να βαλω μεσα τουριστικα ειδη μαγνητακια ,διακοσμιτικα β) επισης θα ηθελα να βαλω σε βαζακια τα γλυκα του κουταλιου που φτιαχνω στο σπιτι και να τα πουλαω οπως επισης ντοπιο τσιπουρο και το δικο μας λαδι σε μπουκαλακια ..μπορω να το κανω ;χρειαζεται αδεια;θελω να εκμεταλευτω το λαδι μας και το τσιπουρο μας ! χρειαζεται εργαστηριο για τη τοποθετηση των προιοντων στα βαζακια και στα μπουκαλακια; για τα τουριστικα θελει αλλη αδεια; μπορω να παω σε ενα τυποποιητηριο για το λαδι με δικη μου ετικετα καποια φωτο του χωριου και να τα τη βαλω πανω στα μπουκαλακια; η απαντηση σας θα μου ηταν πολυ χρησιμη!!

 23. Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.

  Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

 24. Ο/Η maik λέει:

  καλήμερα κύριε Παπαδάκη
  είμαι παραγωγός πωλητής λαϊκών αγορών και διακινώ έτσι τα αγροτικά μου προϊόντα,θέλοντας όμως να αξιοποιήσω στο έπακρο τα φρούτα και ειδικά κάποια που δεν είναι Α ποιότητας,
  σκέφτομαι να στραφώ προς την οικοτεχνία και την μεταποίηση αρκετών εξ αυτών π.χ μαρμελάδες, γλυκά κουταλιού κλπ με μια μονάδα χαμηλής όχλησης χρησιμοποιώντας προπάνιο για το βράσιμο και η συσκευασία κατόπιν να γίνεται στο σπίτι.
  Η μονάδα λογικά είναι χαμηλής όχλησης και μικρότερη < 10kwa
  χρειάζεται να πάρω κάποια άδεια ? ή κάποια άλλη διαδικασία ώστε να μπορέσω να πάρω την έγκριση της τριμελούς επιτροπής του Δήμου και να τα διαθέσω στους καταναλωτές μέσα από την λαϊκή αγορά?

 25. Δυστυχώς για τις βιοτεχνίες κάτω από 10 kw υπάρχει μέχρι και αυτή τη στιγμή ένα νομικό κενό μιας και από το Ανάπτυξης απαλλάσσονται χωρίς όμως να έχει αποσαφηνιστεί αν απαιτείται κάτι άλλο … αναμένουμε οδηγίες

 26. Ο/Η Άσπα λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Διαθέτω ένα κατάστημα το οποίο έχει ήδη (12/2/14) άδεια επιχείρησης μαζικής εστίασης προχείρου γεύματος κ λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (αναψυκτήριο-παντοπωλείο) στο οποίο υπάρχει και χώρος τραπεζοκαθισμάτων, χώρος παρασκευής, βιτρίνα προϊόντων και αποθήκη στο υπόγειο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να παράγω (φτιάχνω ήδη και διαθέτω στους καθήμενους) και να συσκευάζω σε βαζάκι μαρμελάδες, γλυκά του κουταλιού(κεράσι, βερύκοκο, σταφύλι κ.α.), τουρσιά (κρίταμα, λάχανο, πιπεριες φλωρίνης, πιπεριές τουρσι), σάλτσες (ντομάτα, πέστο βασιλικού, λιαστή ντομάτα), κ ίσως και ζυμαρικά. Ακόμη, φτιάχνω γαύρο μαρινάτο. Με καλύπτει η υπάρχουσα άδεια για να τα διαθέτω στο κατάστημά μου; Τι είμαι υποχρεωμένη να αναγράφω στις συσκευασίες; Μπορώ να τα διαθέτω μέσω του ηλεκτρονικού μου καταστήματος σε άλλες περιοχές; Εντός Ελλάδος; Εκτός Ελλάδος; Απ’ ότι καταλαβαίνω δεν μπορώ να τα διαθέτω χονδρική…έτσι δεν είναι; Έχω διαβάσει τη νέα υγειονομική διάταξη πολλάκις και τους: Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών (ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)-Αριθμ. Α2 –861-14.8.2013 και δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Όποια βοήθεια δεκτή και συγχαρητήρια για τις αναρτήσεις σας είναι πολύ βοηθητικές.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων
  Άσπα Ταμιωλάκη

 27. Καλημέρα

  δυστυχώς δεν θα μπορέσω να απαντήσω στο ερώτημά σας… απαντήσεις θα σας δώσει η αρμόδια υγειονομική υπηρεσία που σας έλεγξε διότι οι συνάδελφοι γνωρίζουν τους χώρους και τον εξοπλισμό σας . Για την σήμανση δε θεωρώ σκόπιμο να έχετε επαφή με συναδέλφους του ΕΦΕΤ .

  Αυτό που η νομοθεσία αναφέρει και μπορεί να σας φανεί χρήσιμο είναι : Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.

 28. Ο/Η XRHSTOS λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας. Έχω πιτσαρία και θέλω, λόγω έλλειψης τετραγωνικών, σε χώρο απέναντι από το υπάρχον κατάστημα, σε άλλο οίκημα, να δημιουργήσω το παρασκευστήριο μου ώστε να ετοιμάζω εκεί τη ζύμη. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο? Σε ποια κατηγορία θα ανήκει το παρασκευαστήριο αυτό?

 29. Καλησπέρα

  η οποιαδήποτε χωροταξική μεταβολή .. πόσο μάλλον του παρασκευαστηρίου σημαίνει τροποποίηση της άδειάς σας . Επομένως πρέπει πρώτα και πριν κάνετε κάποια κίνηση να μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας

 30. Ο/Η xristiko λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας

 31. καλημερα και συγχαρητηρια για την υπομονη σας και την καλη διαθεση για ενημερωση , σας παρακαλω πολυ εαν ειναι δυνατον να μου απαντησετε ποιες ειναι οι προυποθεσεις και ποιοι οι κανονες καθως και η αδειοδοτικη διαδικασια για να συσκευαζω και να εμπορευομαι την παραγωγη μου απο αρωματικα και φαρμακευτικα φυτα ( στην περιοχη Β. Ελλαδος ) σε χωριο με πλυθησμο 400 κατοικων .
  Ευχαριστω εκ των προτερων

 32. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν στην Αθήνα για Υπηρεσιακούς λόγους την περασμένη εβδομάδα .
  Καταρχήν δεν υπάρχει «ελάφρυνση» στις απαιτήσεις λόγω μικρού πληθυσμού . Επίσης είναι λιγάκι περίπλοκο και δεν θα ρισκάρω να σας πληροφορήσω λανθασμένα μιας και υπάρχει ένα νομικό κενό . Θα μιλήστε με την αντίστοιχη υγειονομική Υπηρεσία και θα πρέπει να δείτε αν μιλάμε για λιανική πώληση ή για πώληση σε άλλα καταστήματα (χονδρική ) μιας και αλλάζει η διαδικασία .

 33. Ο/Η jim λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα και συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας.
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν στον καινούργιο νόμο υπάρχει περιορισμός στο ύψος εργαστηρίου παρασκευής τροφίμων (χωρίς ζωικές ά ύλες) για χονδρική πώληση. Εννοώ αν ο νόμος επιβάλλει π.χ. ότι το ύψος πρέπει να είναι το ελάχιστον 3 μέτρα ή κάτι ανάλογο.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 34. Καλημέρα

  η υγειονομική νομοθεσία δεν έχει απαίτηση σε ελάχιστο ύψος . Στα εργαστήρια όμως τις προϋποθέσεις πέραν των υγειονομικών τις θέτει η αδειοδοτούσα αρχή που στην περίπτωσή σας είναι η Δ/νση Ανάπτυξης

 35. Ο/Η Elena λέει:

  Καλησπέρα
  Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί κάποιος να ανοίξει ενα εργαστήριο που θα φτιάχνει σχεδια από ζαχαροπαστα και θα τα πουλάει μέσω Ίντερνετ. Απαιτείται ειδική αδεια? τι ακριβώς χρειάζεται? υπαρχει ήδη αδεια για κατάστημα πώλησης γλυκών και άρτου , οποτε θα γίνει επέκταση? μένω επαρχία και δεν μπόρεσα να βγάλω άκρη όπου και αν ρώτησα.
  Ευχαριστώ

 36. Θεωρώ ότι για την πώληση μέσω διαδικτύου η νομοθεσία δεν είναι ιδιαίτερα σαφής . Αναφέρει :
  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

  Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

  Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

 37. Ο/Η Μίχος Γεώργιος λέει:

  Για παρασκευή και πώληση σάλτσας Ντομάτας απευθείας από παραγωγό που έχει άδεια σε λαϊκή αγορά τι χρειάζεται? Μπορεί να γίνει ως προϊόν οικοτεχνίας;
  Ο πατέρας μου είναι ο παραγωγός και από μπερδεμένα άρθρα που διάβασα μπορεί να πουλάει μεταποιημένα δικά του προϊόντα χωρίς να φύγει από τον ΟΓΑ μόνο για λιανική.
  Μπορεί μια έξτρα κουζίνα που χρησιμοποιεί η μητέρα μου για την παρασκευή τις σάλτσας για της ανάγκες της οικογένειας να χρησιμοποιηθεί για την παρασκευή σαλτσών που θα προορίζονται για λιανική πώληση;

 38. Ο/Η Νουνανάκης Σπύρος λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας.
  Είμαι συνάδελφος επόπτης (ελ. επαγγελματίας) και θα ήθελα μια πληροφορία αν είναι δυνατόν.
  Ο ιδιοκτήτης ενός εργαστηρίου παρασκευής ειδών ζαχαροπλαστικής και διανομής σε πωλητές, ενδιαφέρεται να νοικιάσει επιπλέον χώρο σε απόσταση 40-50 m από τον υπάρχοντα χώρο για αποθήκευση μηχανημάτων που δεν χρησιμοποιεί ή/και συντήρηση- κατάψυξη μέρους των έτοιμων προϊόντων του. Είναι εφικτό κάτι τέτοιο και αν ναι, υπό ποιες προϋποθέσεις και τι επιπλέον άδεια χρειάζεται;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

 39. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν ..

  τα όσα μου αναφέρετε δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να υλοποιηθούν από πλευράς υγειονομικών απαιτήσεων … παρακαλώ ρωτήστε στην υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε όπου θα σας δώσουν επίσημη απάντηση .

 40. Ο/Η maria λέει:

  Καλησπερα σας, διαθετουμε καταστημα πρατηριο αρτου και ζαχαροπλαστικης, θελουμε να παραγουμε και γλυκα οπως τουρτες cupcake κλπ, η ερωτηση μου ειναι αρχικα αν επιτρεπεται στο πρατηριο να γινει και η παραγωγή η αν υπαρχει καποιο παραθυράκι. Και επειτα σε περιπτωση που δεν επιτρεπεται μπορει η αδεια να επεκταθει σε εργαστηριο? Και αν ναι ισχυουν συγκεκριμένοι χωροι που πρεπει να εχει το καταστημα ?

 41. Ο/Η spirossss λέει:

  Κε Παπαδάκη καλησπέρα σας,
  θα με ενδιέφερε να ασχοληθώ με την επεξεργάσια βιολογικών τροφίμων και ίσως και την συσκευασία τους. Για να ασκήσουμε αυτήν την δραστηριότητα, χρειάζεται να έχουμε κάποιο πτυχίο ανώτερης σχολής πχ ΤΕΙ τεχνολογίας τροφίμων (ή κάποιου σχετικού ΙΕΚ), ή αρκεί να παρακολουθήσουμε κάποιο σεμινάριο σχετικό του ΕΦΕΤ;
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

 42. Καλημέρα

  νομοθετική απαίτηση είναι τα σεμινάρια που ορίζει ο ΕΦΕΤ

 43. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά είχα ένα τεχνικό θέμα με την σελίδα και δεν μπόρεσα να σας απαντήσω άμεσα παρά τώρα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ….

  παραθυράκια δεν υπάρχουν μιας και η νομοθεσία είναι σαφέστατη … αν γίνεται παραγωγή των προϊόντων δεν πρόκειται για πρατήριο αλά για εργαστήριο .. για τις απαιτήσεις και προδιαγραφές πρέπει να μιλήστε με την αδειοδοτούσα αρχή (Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας )

 44. Καλησπέρα συνάδελφε … δυστυχώς ένα τεχνικό θέμα μου δημιούργησε πρόβλημα και έχασα τις ερωτήσεις αυτό το διάστημα με την δικιά σου

  Σύμφωνα με το με αριθ.πρωτ. Υ1γ/Γ.Π/54532/13 έγγραφο του Υπουργείου Υγείας είναι δυνατό βοηθητική αποθήκη καταστήματος τροφίμων και ποτών να βρίσκεται σε χώρο ανεξάρτητο, έξω από το κυρίως κατάστημα.
  Εάν δεν αναφέρεται στην αρχική άδεια του καταστήματος θα πρέπει ο ιδιοκτήτης να φροντίσει για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αρμόδια εκδούσα αρχή, ύστερα από την σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας, ως βοηθητικός χώρος του καταστήματος τροφίμων και ποτών, ο οποίος θα προσαρτάται στο κυρίως κατάστημα.
  Η τυχόν διατήρηση αποθήκης, ως βοηθητικού χώρου, έξω από το κατάστημα τροφίμων και ποτών πρέπει να φαίνεται στην άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τούτου, έστω και με μεταγενέστερη εγγραφή, η οποία θα καταχωρείται από την αρμόδια εκδούσα αρχή και στην οποία θα αναφέρεται απαραιτήτως η διεύθυνση της αποθήκης ώστε να ενημερώνονται για την υπαρξή της τα αρμόδια όργανα υγειονομικού ελέγχου.

 45. Ο/Η ΚΑΛΛΙΑ ΨΥΚΟΥ λέει:

  Καλησπέρα σας
  Πελάτης μου που έχει φούρνο, ενδιαφέρεται να τυποποιεί προϊόντα (κουλουράκια, παξιμάδια κλπ) και να τα διαθέτει σε supermarket με τη φίρμα του (χονδρικό εμπόριο). Γνωρίζετε, πέρα από την επέκταση της άδειας αρτοποιείου που φαντάζομαι ότι πρέπει να κάνει, ώστε να συσκευάζει και να τυποποιεί τα προϊόντα, αν θέλει και κάποια αδειοδότηση από άλλη αρχή πχ βιομηχανίας ή ανάπτυξης? Ψάχνω γενικώς από που θα μπορούσα να ξεκινήσω την έρευνα προκειμένου να αναλάβω την παραπάνω αδειοδότηση, οπότε όποια συμβουλή σας θα ήταν σημαντική.
  Ευχαριστώ

 46. Ο/Η dbinos λέει:

  καλησπερα, σε καταστημα ζαχαροπλαστειου με εργαστηριο για τις αναγκες του καταστηματος, εχουμε παρει προεγκριση αλλα ο ιδιοκτητης τωρα θα βαλει και πρατηριο αρτου σε καποια γωνια. Πρεπει να α) βγαλουμε αλλη προεγκριση με το πρατηριο μεσα , β) να προχωρησουμε απευθειας σε αδεια λειτουργιας με το πρατηριο αρτου (ασχετα αν δεν το αναφερει η προεγκριση) ή γ) να να προχωρησουμε σε αδεια λειτουργιας συμωνα με την αρχικη προεγκριση θεωρώντας ότι η δραστηριοτητα του «πρατηριου αρτου» μπορει να συμπεριληφθει λ.χ. στην γενικη κατηγορια όπως βγηκε η προεγκριση δλδ «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ με παρασκευαστήριο για τις ανάγκες του καταστήματος) ???

 47. Καλησπέρα

  θέματα προέγκρισης δεν γνωρίζω γιατί είναι αρμοδιότητα του Δήμου. Το πρατήριο άρτου είναι διαφορετική κατηγορία από τα ζαχαροπλαστεία και πρέπει να δηλωθεί και ενσωματωθεί στην άδεια της επιχείρησης.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.