Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012)


1) Κατεβάστε το ΦΕΚ …  2) ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Εγκύκλιοι : Εγκύκλιος 1    Εγκύκλιος 2     Εγκύκλιος 3   Εγκύκλιος 4  Εγκύκλιος 5    Εγκύκλιος 6

Υ.Α. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013  ΦΕΚ 3106 Β 9-12-2013   – Απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου 

 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : (άρθ. 1)
 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : (άρθ. 2)
 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος : (άρθ. 3)
 • Διαδικασία και δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας θεάτρων και κινηματογράφων − Αντικατάσταση άδειας : (άρθ. 4)
 • Δικαιολογητικά για την χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων − Αντικατάσταση της άδειας : (άρθ. 5)
 • Αντικατάσταση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου : (άρθ. 6)

Διάγραμμα Ροής   Διαγράμματα Ροής διάφορες Επιχειρήσεις 

κινητά καταστήματα (καντίνες ) και υπαίθριο εμπόριο

ΕΙΔΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ

Τα παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1. ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   2.  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΜΕΑ

Σε συνέχεια της εγκυκλίου 1 (αρ. πρωτ Υ1γ/ΓΠ110147/16-10-2012 & ΑΔΑ Β4ΣΨΘ-Ν6Ω), των ερωτημάτων των υγειονομικών υπηρεσιών και των Δήμων, αναφορικά με την νέα Υ.Δ και σύμφωνα με τα παραπάνω σχετικά και για να υπάρξει ενιαία εφαρμογή διευκρινίζουμε τα εξής:

Σκοπός της Νέας Υγειονομικής Διάταξης Υ1γ/96967/2012 (ΦΕΚ 2718/τ.β./2012, για την οποία έγινε διόρθωση σφαλμάτων με το ΦΕΚ 3007/τβ/13-11-2012),είναι η εναρμόνιση  της Υγειονομικής Νομοθεσίας που αφορά τις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος, με την Κοινοτική Νομοθεσία και ειδικά με τον Κανονισμό ΕΚ 852/2004 και  η εξειδίκευση των υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, για τις οποίες απαιτείται γνωμοδότηση των Υγειονομικών Υπηρεσιών κατά την αδειοδότηση αυτών, καθώς  και ο τακτικός ή έκτακτος Υγειονομικός Έλεγχος κατά τη λειτουργία τους .έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προστασία της Δημόσιας Υγείας.

Με τη Νέα Διάταξη δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών να διευρύνουν το πεδίο παρασκευής ή αποθήκευσης ή πώλησης ή διανομής αρκεί να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και γενικά να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση.

Στο πνεύμα αυτό θα πρέπει να γίνεται και ο υγειονομικός έλεγχος από τους αρμόδιους υπαλλήλους είτε πρόκειται για γνωμοδότηση για την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας,  είτε για έλεγχο λειτουργούσας επιχείρησης.

Όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «όταν είναι αναγκαίο», «επαρκής»,  «κατάλληλος» και « ανάλογος» είναι μία απαίτηση της Νομοθεσίας για την επίτευξη των στόχων προστασίας της Δημόσιας Υγείας και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ή φύση των τροφίμων, η προβλεπόμενη χρήση και το διάγραμμα ροής.

Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της επιχείρησης τροφίμων και ποτών θα γίνεται έτσι ώστε η υποδομή των χώρων να είναι κατάλληλη, για κάθε είδος τροφίμου που παρασκευάζεται ή αποθηκεύεται ή προσφέρεται στο χώρο ώστε να επιτυγχάνεται η τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, η ασφαλής παραλαβή των πρώτων υλών, η  αποθήκευση τους, η  επεξεργασία και η διάθεση των τελικών προϊόντων. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και να τεκμηριώνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός των χώρων, των σκευών και του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καθορίσει η επιχείρηση και τηρείται στο αντίστοιχο αρχείο.

Συγκεκριμένα :

Ο υπεύθυνος της επιχείρησης τόσο στο σχεδιάγραμμα κάτοψης όσο και στο διάγραμμα ροής να έχει λάβει υπόψη του τις αρχές του ΗACCP σε όλες τις  λειτουργικές διαδικασίες της επιχείρησής του καθώς και τις υποδείξεις των οδηγών υγιεινής της κάθε επιχείρησης.

Οι αρμόδιοι υπάλληλοι επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οδηγούς υγιεινής ώστε να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις και να ελέγχουν σύμφωνα με τον κανονισμό ΕΚ 852/2004 αποφεύγοντας υπερβολές ή απαγορεύσεις οι οποίες δεν συμβάλουν στην ασφάλεια των τροφίμων και δυσκολεύουν την εφαρμογή της ΥΔ. Επίσης στις περιπτώσεις νέων τεχνολογιών να λαμβάνουν υπόψη τυχόν νεώτερα επιστημονικά στοιχεία και να ξεφύγουν από τη στείρα αναφορά του τύπου «δεν προβλέπεται ή δεν επιτρέπεται» Κάθε απόκλιση ή απαγόρευση θα πρέπει να αιτιολογείται ότι δεν πληροί τους όρους της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.

Ειδικότερα:

ΕΠΑΡΚΗΣ είναι  η κατάσταση ή η μεθοδολογία  ή ο εξοπλισμός που κρίνεται ότι μπορεί να ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε συγκεκριμένες ανάγκες ή απαιτήσεις.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ είναι αυτός που έχει τα απαραίτητα προσόντα, που πληροί τις προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες και να επιφέρει θετικό αποτέλεσμα.

Οι παραπάνω ορισμοί ανταποκρίνονται στο πνεύμα της νέας διάταξης και ακολουθούν το πνεύμα της  εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από τη χρήση νέων τεχνολογιών και  δίνει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να αξιοποιήσει ένα  χώρο ή μια διαδικασία διασφαλίζοντας ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων.

Δίνεται η δυνατότητα στον επιχειρηματία μετά την επιλογή του χώρου όπου θα εγκατασταθεί η επιχείρηση και πριν να ξεκινήσει οποιαδήποτε κατασκευή και εφόσον ελέγξει τη νομιμότητα και χρήση του χώρου καθώς και τις χρήσεις γης,  να υποβάλλει αίτηση με συνοπτική περιγραφή της υπό ίδρυση επιχείρησής, στην Υγειονομική Υπηρεσία, οποιαδήποτε στιγμή, κατά τον σχεδιασμό αυτής, που θα συνοδεύεται με σχεδιαγράμματα κάτοψης, όπου θα υπάρχει αναλυτική αποτύπωση των χώρων με τις χρήσεις τους, η ροή εργασιών, ο σταθερός εξοπλισμός κτλ. σε δύο αντίγραφα. Με την εν λόγω αίτηση, θα ζητείται  καταρχήν η άποψη της Υγειονομικής Υπηρεσίας  ώστε να προχωρήσει στην αίτηση προέγκρισης ή προκειμένου να ξεκινήσει η συγκρότηση της επιχείρησης στις περιπτώσεις που δεν απαιτείται προέγκριση .

Επί των σχεδιαγραμμάτων κάτοψης πρέπει να τίθεται σχετική θεώρηση εάν υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσίας ώστε να κατοχυρώνεται ο επαγγελματίας και να δεσμεύεται η Υπηρεσία, σε ότι αφορά αποκλειστικά τους υγειονομικούς όρους, προκειμένου να γνωμοδοτήσει θετικά για τη λήψη αδείας, όταν υποβληθεί ο σχετικός φάκελος μέσω της αδειοδοτούσας Αρχής.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα  ότι ο προέλεγχος δεν είναι προέγκριση και θα πρέπει να εξετάζεται από τον ενδιαφερόμενο η χρήση γης  και να μην θεωρείται τυχόν σύμφωνη γνώμη της υγειονομικής υπηρεσίας πριν τη προέγκριση ως έγκριση.

Είναι ευνόητο ότι αν δεν έχει τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία από την πλευρά του ενδιαφερομένου, η Υπηρεσία θα προβαίνει σε απευθείας έλεγχο και γνωμοδότηση για χορήγηση άδειας ή μη όταν διαβιβαστεί ο φάκελος από το αρμόδιο ΟΤΑ. Όμως στην περίπτωση αυτή τυχόν ελλείψεις ή λάθη κλπ μπορεί να οδηγήσουν σε αρνητική γνωμοδότηση αν οι ελλείψεις δεν επιδέχονται συμπλήρωσης/αποκατάστασης εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Προέγκριση ίδρυσης

Για τις Επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών των Κατηγοριών που προβλέπεται προέγκριση, πριν τη χορήγηση της Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας της επιχείρησης  ο ενδιαφερόμενος, στην αίτηση που υποβάλλει στο Δήμο αναφέρει, την κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρησή του σύμφωνα με τη Νέα Υγειονομική Διάταξη και  για διευκόλυνση της αδειοδοτούσας Αρχής,  εντός παρενθέσεως, αναφέρει ειδικότερα τη δραστηριότητα της επιχείρησής του   σύμφωνα με την αντιστοίχηση του παραρτήματος 2 της ανωτέρω σχετικής Υγειονομικής Διάταξης (με την έννοια της γενικότερης περιγραφής της δραστηριότητας και όχι την πιστή αντιστοίχιση των άρθρων της Υ.Δ Α1β/8577/83) Π.χ Επιχείρηση Λιανικού και χονδρικού εμπορίου  Επιχείρηση Λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων  (Λιανική πώληση τροφίμων και πρατήριο ετοίμων φαγητών  κλπ)

Γνωμοδότηση για Χορήγηση άδειας ίδρυσης & λειτουργίας

 1. Μετά την χορήγηση της προέγκρισης από το Δήμο και κατά τη διαδικασία της γνωμάτευσης για την  αδειοδότηση της επιχείρησης, και την  εφαρμογή της Νέας Υ.Δ με ενιαία πρακτική από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας δίνονται οι παρακάτω οδηγίες:

Στις κατόψεις των σχεδιαγραμμάτων του μηχανικού αποτυπώνεται η διάταξη όλων των χώρων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός, αναλυτικό διάγραμμα ροής της δραστηριότητας της επιχείρησης  (δηλ. η ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση μέχρι την έξοδο του προϊόντος) το οποίο να επαληθεύεται κατά τον έλεγχο και ο χώρος καθήμενων πελατών . Τα διαγράμματα ροής είναι αντίστοιχα με τις κατηγορίες και δραστηριότητες που συνυπάρχουν.

Οι υπεύθυνοι επιχειρήσεων τροφίμων θεσπίζουν εφαρμόζουν και διατηρούν πάγια διαδικασία ή διαδικασίες βάση των αρχών HACCP.

Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις όπου απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστήματος HACCP θα πρέπει να είναι οι εξής:

 • οι επιχειρήσεις των άρθρων 11 και 12, της υπ.αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012 Υγειονομικής Διάταξης.
 • ορισμένες επιχειρήσεις του άρθρου 13, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, κατά την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας (π.χ. σούπερ μάρκετ, μικτές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.)
 • από τις επιχειρήσεις του άρθρου 14, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης,  οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την παραγωγή πρόχειρων γευμάτων
 • τα αρτοποιεία
 • οι εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης.

Όλες οι επιχειρήσεις τροφίμων πρέπει να ακολουθούν τους Κανόνες Ορθής Υγιεινής Πρακτικής καθώς και τους αντίστοιχους Εθνικούς Οδηγούς Υγιεινής.

Δεν είναι υποχρεωτική η υποβολή της μελέτης (HACCP) ως δικαιολογητικού για την αδειοδότηση. Όμως κατά τον έλεγχο της γνωμοδότησης από την Υγειονομική  Υπηρεσία θα ελέγχεται η συμμόρφωση στις αρχές του HACCP, η τήρηση των προαπαιτούμενων και τα αρχεία πάνω στα οποία θα στηριχθεί ούτως ή άλλως η εγκατάσταση οποιουδήποτε συστήματος αυτοελέγχου βάσει των αρχών του HACCP.

Όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (εφόσον επιτρέπεται από την χρήση γης) μπορούν να λειτουργούν σαν μικτές όπως και να συνυπάρχουν με άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και η

αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Η αδειοδότηση αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

2. Η Υγειονομική Υπηρεσία μετά από αυτοψία γνωμοδοτεί θετικά ή αρνητικά για την τήρηση των υγειονομικών όρων  και των όρων υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων  σύμφωνα με την παρούσα και διαβιβάζει το φάκελο στην αδειοδοτούσα αρχή τηρώντας τις προβλεπόμενες προθεσμίες.

3.Τα επισυναπτόμενα υποβληθέντα σχεδιαγράμματα κατόψεων της επιχείρησης και τα διαγράμματα ροής που θα συνοδεύουν αυτά, σε περίπτωση που η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις της ΥΔ Υ1γ/96967/2012, θα υπογράφονται από τους αρμόδιους υπαλλήλους και θα θεωρούνται από τον Προϊστάμενο της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

4. Σε θετική γνωμοδότηση η αδειοδοτούσα αρχή χορηγεί την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

5.Στο έντυπο της άδειας  η αδειοδοτούσα αρχή αναγράφει την κατηγορία ή τις κατηγορίες την υποκατηγορία της επιχείρησης τροφίμων και ποτών και σε παρένθεση τις δραστηριότητες της επιχείρησης σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

6. Σε αρνητική γνωμοδότηση, αναγράφεται από την υγειονομική υπηρεσία, σε δύο αντίτυπα η αιτιολόγηση της άρνησης και η αδειοδοτούσα αρχή  επιδίδει το ένα στον ενδιαφερόμενο  για την περαιτέρω διαδικασία συμμόρφωσης  και υποβολής εκ νέου του φακέλου για την επανεξέτασή του. Η επανεξέταση διενεργείται αφ ενός στις περιπτώσεις που αυτό ζητείται από τον ενδιαφερόμενο, λόγω αμφισβήτησης των αιτιών αρνητικής γνωμοδότησης και αφ’ ετέρου στις περιπτώσεις, που ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει τις τυχόν υποδείξεις και βελτιώσεις.

7.Η άδεια είναι αορίστου χρόνου διατηρείται σε καλή κατάσταση και πρέπει να είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο.

8. Σε περίπτωση μεταφοράς της επιχείρησης σε άλλο χώρο, ή επέκτασης του χώρου αυτής ή αλλαγής κατηγορίας  (κυρίως αυτές οι περιπτώσεις συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση των υγειονομικών όρων λειτουργίας της και η οποία βεβαιώνεται από τους υγειονομικούς υπαλλήλους) απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας.

9.Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού ή παρακείμενου χώρου για την  εξυπηρέτηση καθημένων πελατών γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αντικατάσταση της άδειας.

10.Η δυναμικότητα της επιχείρησης ως προς την εξυπηρέτηση καθημένων πελατών θα αναγράφεται συνολικά και θα προσδιορίζεται αναλυτικά για όλους τους χώρους(αίθουσα πελατών μέσα, υπαίθριος χώρος, κ.λ.π.).

11. Στην προσθήκη νέας δραστηριότητας της ίδιας κατηγορίας  σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις  γίνεται αντικατάσταση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας από την αδειοδοτούσα αρχή. Η νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κοινοποιείται  στην Υγειονομική Υπηρεσία.

12.Σε περιπτώσεις αφαίρεσης δραστηριότητας δεν απαιτείται αντικατάσταση της άδειας και καμία άλλη ενέργεια .αλλά νέο διάγραμμα ροής και τήρηση στο αρχείο της επιχείρησης προς ενημέρωση των αρχών ελέγχου

13. Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών  μπορούν να αλλάζουν τη ροή των εργασιών, με την προϋπόθεση το διάγραμμα ροής να αποτυπώνεται σε νέα σχεδιαγράμματα κάτοψης, τα οποία τηρούνται με τα αρχικά εγκεκριμένα, στο αντίστοιχο αρχείο της επιχείρησης και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές .

14. Στις περιπτώσεις που επιχείρηση κλείνει για διάστημα πέραν του έτους απαιτείται νέα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και υποχρεούται  να  επιστρέφει την άδεια στην  αδειοδοτούσα αρχή εκτός των περιπτώσεων που για ανώτερη βία (πυρκαγιά , σεισμός, κ.λπ.) έμεινε κλειστή. Στην περίπτωση αυτή η άδεια εξακολουθεί να ισχύει.

15. Άδειες ίδρυσης και λειτουργίας που εκδόθηκαν με την Α1β/8577/83 ΥΔ εξακολουθούν να ισχύουν, θα πρέπει όμως οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης να τηρούν τα αρχεία που προβλέπονται από την παρούσα και να εφαρμόζουν τους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΔΙΑΤΑΞΗ

1. Τον Ν. 4025/2011 (ΦΕΚ 228/11 τ.Α’) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση ΕΣΥ, και άλλες διατάξεις», άρθρο 43 όπως τροποποιήθηκε.
2. Τον Α.Ν. 2520/1940 (ΦΕΚ 273/40 τ.Α’) «περί Υγειονομικών Διατάξεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
3. Το Π.Δ. 95/2000 (ΦΕΚ 76/00 τ.Α’) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε.
4. Τους Ν. 3172/2003 (ΦΕΚ 197 τ.Α’), 3370/2005 (ΦΕΚ 176 τ.Α’) και 3918/11 (ΦΕΚ 31 τ.Α’) όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
5. Τον Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 6310 τ.Α’) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες Διατάξεις».
6. Τον Ν. 3463/2006 ΦΕΚ 114/06 τ.Α’) «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» άρθρα 75, 80, και 81.
7. Τον Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/10 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης  Πρόγραμμα Καλλικράτης».
8. Τον Ν. 4075/2012 (ΦΕΚ 89/12 τ.Α’) «Θέματα Κανονισμού Ασφάλισης Ι.Κ.Α Ε.Τ.Α.Μ. Ασφαλιστικών Φορέων»,άρθρο 58.
9. Τον Ν. 3526/2007 (ΦΕΚ 24/τ.Α’) «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3853/2010 (ΦΕΚ 90/τ.Α’) άρθρο 15, το Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ143/Τ.Α) και το Ν.4072/2012 (ΦΕΚ86/τ.Α’) άρθρο 231.

Ν. 3526/2007 – Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις

 • Ορισμοί (αρτοποιός, αρτοποιείο, εγκατάσταση περάτωσης έψησης, μηχανικά αρτοποιεία, κλπ) : (άρθ. 1)
 • Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας : (άρθ. 2)
 • Υπεύθυνος αρτοποιίας : (άρθ. 3)
 • Ίδρυση & επαναλειτουργία πρατηρίου άρτου : (άρθ. 4)
 • Εγκατάσταση περάτωσης έψησης : (άρθ. 5)
 • Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης & λειτουργίας πρατηρίων άρτου : (άρθ. 6)
 • Μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων αρτοποιίας : (άρθ. 7-13)
 • Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας : (άρθ. 14-15)

τροποποιήθηκε με Ν. 3853/10, (90/Α/17.6.10) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 3982 
Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις.

NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4072
Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος − Νέα εταιρική μορφή − Σήματα − Μεσίτες Ακινήτων − Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις.
Άρθρο 231
Τροποποίηση διατάξεων για την εγκατάσταση περάτωσης έψησης (ν. 3526/2007)
Η παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 3526/2007 (Α’24), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 3853/2010, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να απο-τελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κατάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων ωςαυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος.
Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου.
Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει αποδυτήριο και αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του και το λουτρό των εργαζομένων, με την επιφάνεια και τις προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε περίπτωση, από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης,Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ρυθμίζονται θέματα ενημέρωσης του κοινού από το κατάστημα ως προς τη διάθεση από αυτό ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας (bake off).
10. Το Π.Δ. 86/2012 (ΦΕΚ 141/τ.Α’) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».
11. Τον Κώδικα τροφίμων, ποτών και αντικειμένων κοινής χρήσης.
12. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002 για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας τροφίμων, με τις τροποποιήσεις αυτού.
13. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για τη διενέργεια επισήμων ελέγχων της συμμόρφωσης προς τη νομοθεσία περί ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την καλή διαβίωση των ζώων.
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων και τις τροποποιήσεις αυτού.
15. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2073/2005 της Επιτροπής της 15ης Νοεμβρίου 2005 περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα και τις τροποποιήσεις αυτού ( Καν 1441/2007).
16. Τον κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 2023/2006 της Επιτροπής της 22ας Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με την ορθή πρακτική παραγωγής υλικών και αντικειμένων που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα
17. Το Π.Δ/γμα 180/1979» ( ΦΕΚ 46/79 τ.Α’), «Περί των όρων λειτουργίας καταστημάτων πωλήσεως οινοπνευματωδών ποτών και κέντρων διασκεδάσεως», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε.
18. Την Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/85 τ.Β’) «Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θόρυβο της μουσικής των Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων με χρήση μουσικής» όπως αυτή τροποποιήθηκε.
Α5/3010/85  Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων.  Διαβάστε σε pdf 
 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί : (άρθ. 2)
 • Απαιτούμενη ηχομόνωση : (άρθ. 3)
 • Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας : (άρθ. 4)
 • Προστασία από κτυπογενείς θορύβους : (άρθ. 5)
 • Υπαίθρια κέντρα διασκέδασης & υπόλοιπα καταστήματα με μουσική : (άρθ. 6)
19. Την κοινή υπουργική απόφαση 15523/2006 (ΦΕΚ 1187/06 τ.Β’) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) υπ’ αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.
20. Την υπ’ αριθμ. ΔΥΓ2/Γ.Π/οικ.38295/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 630/07 τ.Β’) με την οποία τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμ. Υ2/οικ. 2600/2001 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 892/01 τ.Β’) για την ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/Ε.Κ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
21. Την υπ’ αριθμ. 10551/2007 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 246/07 τ.Β’) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων».
22. Την υπ’ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1.11.2011 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 2496/11 τ.Β’) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ, Θεάτρου και Κινηματογράφου».
23. Την Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Γ1γ/9900/27 1-1-1974 (ΦΕΚ 1266/ τ.Β’/31-2-1974) «Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων» όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.
24. Την Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526/83 τ.Β’) «Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/και ποτών», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα.
25. Την Υγειονομική διάταξη υπ’ αριθμ. ΔΥ1γ/Γ.Π οικ. 93828/1-8-2006, (ΦΕΚ 1183/31.8.2006/τ.Β’), αναφορικά με κανόνες υγιεινής και καθορισμό προϊόντων που διατίθενται από τα κυλικεία δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.
26. Τα σχετικά έγγραφα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών και Επαγγελματικών Οργανώσεων στα οποία διατυπώνονται προτάσεις για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Α1 β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως.
27. Το γεγονός ότι η έκδοσή της επιβάλλεται από επιτακτικούς λόγους Δημοσίου συμφέροντος που σχετίζονται άμεσα με την προστασία της Δημόσιας υγείας, τηρώντας την αρχή της αναλογικότητας.
28. Την ανάγκη βελτίωσης της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών.
29. Την έμφαση στον τρόπο ουσιαστικού υγειονομικού ελέγχου.
30. Το γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

139 Responses to Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012)

 1. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Πωπω! Φίλε Αντώνη, δεν θέλω να με χαρακτηρίσεις «κολλημένο», αλλά μου πήγε «κάπως» μόλις διαπίστωσα ότι αντικατέστησες, όπως οφείλεις άλλωστε, στην 8577 με τη νέα διάταξη…
  Τι να κάνουμε? Καλή αρχή για όλους μας…!!!

 2. Καλημέρα Γιάννη

  την έχω κρατήσει με τίτλο Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος παλαιά Νομοθεσία . Μην πάνε άδικα τόσες ώρες διαβάσματος και γραψίματος ….

 3. Ο/Η ΕΔΥ λέει:

  καμιά διευκρινιστική εγκύκλιος κυκλοφόρησε; απαιτείται άμεσα!

 4. Ο/Η Αντωνης λέει:

  Καλησπερα Κυριε Παπαδακη!

  Θα ήθελα να ρωτήσω απο πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του νέου νόμου? Επίσης δεν βρίσκω τίποτα για τις τουαλέτες ΑΜΕΑ στα κατάστημα . Επίσης προβλέπετε πλέον η χρήση τους πλυντηρίου?

  Ευχαριστώ πολύ!

 5. Ο/Η ΕΔΥ λέει:

  Ξεκίνησε ήδη από 23/10 και δε χρειάζεται ειδική ενημέρωση από το υπουργείο όπως μου ανέφεραν συνάδελφοι, ότι κάποιοι υπάλληλοι σε ΟΤΑ θέλουν ειδική υπουργική ενημέρωση για να εφαρμόσουν τη νέα Υ.Δ., αλλιώς παραμένουν κολλημένοι στην 8577/83. Όπως όλοι γνωρίζουμε, άγνοια νόμου δεν δικαιολογείται.
  Όσον αφορά τα ΑΜΕΑ διάβασε στη σελίδα 42351 του ΦΕΚ, στο κομμάτι που λέει για αποδυτήρια – αποχωρητήρια την προτελευταία παράγραφο. προσωπικά πιστεύω ότι η νέα ΥΔ καταργεί το ελάχιστο όριο των 100τμ καταστήματος για να έχει τουαλέτα ΑΜΕΑ αφού πλέον είναι θέμα Πολεοδομικής Νομοθεσίας.
  Η αλήθεια είναι ότι η 8577/83 ήταν το ευαγγέλιο των ΕΔΥ, από τη σχολή που τη διδάσκονταν μέχρι να αποχωρήσουν από ΕΔΥ. ήταν μια νομοθεσία ηλικίας 29 ετών η οποία ήταν αναλυτική και κατατοπιστική, αλλά ήταν άμεση η ανάγκη εκσυγχρονισμού της η κατάργησής της επειδή ήταν και πολύ περιοριστική. χαρακτηριστικό παράδειγμα αναχρονιστικής φιλοσοφίας η άδεια πιτσαρίας, επειδή το ’83 δεν υπήρχαν φούρνοι μικροκυμάτων και ηλεκτρικοί φούρνοι σαν τους σημερινούς, αλλά ξυλόφουρνοι. το θέμα είναι ότι επειδή η παλιά ΥΔ ήταν 29 ετών είχαν συνδεθεί και πατήσει επάνω της πολλές νομοθεσίες, οι οποίες τώρα θέλουν επικαιροποίηση ή διευκρινιστικές εγκυκλίους. επίσης, με τη νέα Υ.Δ. και μέχρι να βγει κάτι άλλο, καταργούνται έμμεσα και σε κάποιο βαθμό οι περιορισμοί στο άνοιγμα επιχειρήσεων που προβλεπόταν από χρήσεις γης σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια και ΣΧΟΑΠ σε διάφορες περιοχές.

 6. Καλημέρα
  όπως σας απάντησε ο συνάδελφος θεωρητικά ξεκίνησε ήδη η εφαρμογή .

  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ- ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.

  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο.

  Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.

  Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.

  Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες.

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

  Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται .

  Ο αριθμός αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ’ αυτήν.

  ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ

  Επιτρέπεται κατά την κρίση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων σε αραιοκατοικημένες περιοχές, σε προσωρινές εγκαταστάσεις, σε μικρούς οικισμούς, σε παραθαλάσσιους χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αγροτικές περιοχές, σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων.

  Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων τους πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Τα ανωτέρω αποχωρητήρια θα διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης της εταιρείας κατασκευής και βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον Ο.Τ.Α ή την επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης.

  Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων θα υποβάλλεται και η σύμβαση ενοικίασης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Antonis λέει:

  Καλημερα

  Ποιο φεκ εννοειται? Γιατι δεν μπορω να καταλαβω πλεον τι πρεπει και που να το βρω σε τοσα αρθρα… εμεις στο καταστημα μας εχουμε 1 ατομο ανα βαρδια. Σαν τραπεζια εχουμε για καφε ολα και ολα 3, γιατι ειμαστε ιντερνετ καφε’ ποσες λαντζες χρειαζομαστε πλεον;;;; Εχουμε πλυντηριο και μια λαντζα και ειμαστε παλι με την ψυχη στο στομα, τρεχουμε εδω και 2 μηνες να παρουμε αδεια και συνεχεια προβληματα μας βγαζουν, μια με λαντζες μια με αμεα τουαλετες. Συγνωμη που σας πριζουμε αλλα εχουμε ριξει οτι λεφτα εχουμε και δεν μπορουμε να δουλεψουμε…

  Ευχαριστω πολυ

 8. Καλησπέρα κ. Αντώνη

  η νέα υγειονομική διάταξη έχει καταργήσει όλες τις προδιαγραφές τετραγωνικών για παρασκευαστήριο, αριθμό λαντζών και τουαλέτες με την λέξη επαρκής . Αυτό θέλει διευκρίνηση για αυτό βλέπετε ότι όλοι οι συνάδελφοι ψαχνόμαστε ακόμα να καταλάβουμε τη φιλοσοφία και να ερμηνεύσουμε νομικά αυτά που αναγράφει . Η νέα υγειονομική διάταξη που ισχύει πλέον είναι Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) Αν δεν έχετε πάρει προ έγκριση από το Δήμο πρέπει να κάνετε αυτά που αναφέρει .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 9. Ο/Η NIKOΛΕΤΤΑ λέει:

  κ.Παπαδάκη θα ήθελα να μου απαντήσετε σε μία ερώτηση. Η εφορία μας έδωσε βεβαίωση έναρξης εργασιών (και ύστερα από διαβεβαίωση του υπαλλήλου ότι δεν χρειάζεται άδεια λειτουργίας από το δήμο και υγειονομικό έλεγχο) για τον κωδικό χονδρικό εμπόριο τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων. Με αφορμή την αγορά ενός επαγγελματικού αυτοκινήτου όμως μας ζητήθηκε άδεια λειτουργίας από το δήμο και υγειονομικός έλεγχος. Πως γίνεται λοιπόν η εφορία να μη μας ζήτησε την άδεια και να μας έδωσε την έναρξη. Μήπως τελικά δεν χρειάζεται???

 10. Καλησπέρα

  πολλοί συνάνθρωποι μας θεωρούν ότι αφού έκαναν έναρξη στην Εφορία απαλλάσσονται από την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας. Επίσης οι λεγόμενοι κωδικοί δραστηριότητας της εφορίας δεν επιτρέπουν στον ιδιοκτήτη να διαθέτει και αυτά τα είδη χωρίς άδεια . Με λίγα λόγια η εφορία ενδιαφέρεται απλά να εισπράττει και δεν αδειοδοτεί …. . Σαφέστατα και στην δικιά σας περίπτωση απαιτείται άδεια (από το Δήμο ) που με αυτή θα μπορέσετε να ταξινομήσετε και το επαγγελματικό σας αυτοκίνητο και στις δύο περιπτώσεις μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας .
  ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 11. Ο/Η Αντωνης λέει:

  Καλημερα Κυριε Παπαδακη.

  Επειτα απο απειρα τηλεφωνηματα σε διαφορες υγειονομικες υπηρεσιες και αφου μιλησα με διευθυντες, που εξηγησαν οι ανθρωποι οτι δεν ειναι σιγουροι για το τι πρεπει να γινει με την τουαλετα για ΑΜΕΑ. Μας λενε οτι πρεπει να περιμενουμε λιγο για να δουμε τι θα γινει. Το θεμα ειναι οτι εμεις εχουμε σφραγιση και δεν μπορουμε ουτε εχουμε την πολυτελεια να περιμενουμε. Φτασαμε να παρουμε τηλεφωνο μεχρι και στους νομοθετες των υγειονομικων κανονισμων στην Αθηνα για να μας πουνε οι ανθρωποι οτι πλεον υπευθυνη για το ολο θεμα ειναι η Πολεοδομια. Αφου μιλησαμε και με την πολεοδομια μας εχουν πει οτι ουτε αυτοι ειναι ικανοι να μας βοηθησουν γιατι ακομα δεν γνωριζουν αν πλεον ειναι αναγκαστικη η υπαρξη τουαλετα για αμεα με βαση πλεον τα Ατομα στο μαγαζι και οχι τα Τετραγωνικα μετρα. Τωρα ομως που εχουμε πεσει στο τριπακι του νομου και ο χρονος ειναι κατα μας τι γινετε? Γνωριζετε μηπως εσεις τι γινετε σε αυτην την περιπτωση? Οσο για την λαντζα οπως μας ειπατε το επαρκη μπορει ο καθενας να το ερμηνευσει οπως θελει σωστα?

  Ευχαριστω πολυ

 12. κΑΛΗΣΠΈΡΑ

  Τι παραπάνω να σας πω όταν το ίδιο το Υπουργείο δεν μπορεί να σας βοηθήσει . Η αλήθεια είναι ότι σύμφωνα με την νέα διάταξη δεν υπάρχει πλέον υποχρέωση για τουαλέτα ΑΜΕΑ σύμφωνα με τα τετραγωνικά του καταστήματος .Έψαξα λίγο το νέο Οικοδομικό κανονισμό ΝΟΚ και οφείλω να πω ότι δε έβγαλα άκρη . Τώρα όπως σωστά γράψατε τα επαρκή αποχωρητήρια , λάντζες και χώροι ο κάθε επιθεωρητής το αντιλαμβάνεται διαφορετικά .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 13. Ο/Η Αλκις λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Το καταστημα μου ειναι απεναντι απο νοσοκομειο στην Αθηνα και εχω σοβαρο προβλημα με τους
  διερχομενους πολιτες,ΟΚΑΝΑ,και καθε τυχαρπαστο που απλα θελει να κανει χρηση των WC χωρις ομως να ειναι πελατες του μαγαζιου….Τελικα ο τελευταιος λογαριασμος της ΕΥΔΑΠ ηταν 400
  eur και αποφασησα να βαλω κλειδαριες…..Τι αλλο μπορω να κανω ?

 14. Το κατάστημά σας έχει τα αποχωρητήρια για την εξυπηρέτηση των πελατών σας . Το να κλειδώσετε τις τουαλέτες όπως το κάνουν πολλά καταστήματα πχ στο Σύνταγμα κατάστημα αλυσίδας πρόχειρου φαγητού που έχει βάλει κλείδωμα και ξεκλείδωμα με την απόδειξη είναι μια λύση . Δυστυχώς δεν γνωρίζω άλλο τρόπο να διασφαλίσετε τον αποκλεισμό των αποχωρητηρίων .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 15. Ο/Η Vasilis Papistaw λέει:

  κυριε Παπαδακη σας παρακαλω βοηθηστε με.
  Εχω ενα καταστημα πτηνοπωλειο – αυγοπωλειο και μου ειπαν οτι σε αυτον τον νομο εχει γινει μια τροποποιηση ετσι ωστε να μπορω να πουλαω και ψητα κουοπουλα. Απο την υπηρεσια υγιεινης θεσσαλονικης μου ειπαν να ψαξω στο φεκ-2718 τ’β’ αλλα ψαχνω, ψαχνω μερες τωρα και δεν μπορω να βρω τιποτα. Πειτε μου σας παρακαλω που ακριβως βρισκεται η σχετικη τροποποιηση.
  ευχαριστω πολυ
  Βασιλης Παπιστας

 16. Καλησπέρα

  η νέα διάταξη αλλάζει πλέον τα δεδομένα μιας και δεν υπάρχουν περιορισμοί στην προσφορά αγαθών και τροφίμων – ποτών . Βέβαια πάντα με κάποιες προϋποθέσεις .
  Το κατάστημά σας πλέον δεν θα ονομάζεται όπως μου το αναφέρατε αλλά : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
  Τώρα σε αυτά τα καταστήματα μπορούν να γίνουν τα παρακάτω :
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.

  Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.

  Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης και λειτουργίας κρεοπωλείου ή ιχθυοπωλείου.

  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.

  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.

  Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ειδικότερα:

  Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα βρίσκονται σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο.

  Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.

  Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.

  Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

  Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  β) Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.

  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας.

  Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.

  Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
  Επομένως μπορείτε αν διαθέτετε ανάλογο χώρο να προσθέσετε αυτό που λέτε . Βέβαια δεν μου διευκρινίσατε αν θα παρασκευάζετε εσείς τα κοτόπουλα ή θα τα προμηθεύεστε από νόμιμα λειτουργούντα κατάστημα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 17. Ο/Η zaxos λέει:

  καλησπερα.ετοιμαζω ενα μαγαζι κρεπα,μπουγατσα,παγωτο[χυμα],και ενα ψυγειο γλυκων[σοροπιαστα]. το μαγαζι ειναι 32 τμ . χρειαζετε να εχει εξαερισμο; ποσο θα κοστησει η αδεια;[θα τις κανω μονοσ μου τησ διαδικασιεσ εκδοσεισ αδειασ]. ευχαριστω

 18. Καλημέρα

  όπως σας έχω ήδη απαντήσει δεν γνωρίζω τα διαδικαστικά (οικονομικά ζητήματα όπως παράβολα αμοιβές μηχανικού κλπ )Πρέπει να ξεκινήσετε από το Δήμο που βρίσκεται η δραστηριότητα και συγκεκριμένα από το γραφείο αδειοδότησης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 19. Ο/Η dimitris λέει:

  καλησπερα κυριε Παπαδακη
  κατω απο το σπιτι μου εχω μια αποθηκη 92 τετραγωνικων,μαζι με την γυναικα μου ειπαμε να το κανουμε μια αποθηκη χαρτικων-απορριπαντικων-ειδη οικιακης χρησης αλλα μιας και θα μπουμε στην διαδικασια ειπαμε να βγαλουμε αδεια ΥΕ ωστε να βαλουμε και τροφιμα,ποτα μεσα και να γινει mini market εαν ολα πανε καλα,πηγαμε σε μηχανικο ωστε να βγαλουμε αδεια!σημερα μας φωναξε και μας ειπε τι θα πουλαμε μεσα γιατι πρεπει λεει να τα δηλωσει.μας εδειξε λοιπον τις παρακατω κατηγοριες, ειδη παντοπωλειου,ειδη καθαρισμου,ειδη ποτων,ειδη καλλυντικων,ειδη τροφιμωνκτλ.και οτι για καθε μια κατηγορια χρειαζονται 20τμ,ειχε μαλιστα ενα νομο μπροστα του που τα διαβαζε!!και οτι δεν φτανουν τα τετραγωνικα της αποθηκης για ολες τις κατηγοριες και οτι πρεπει να διαλεξω 4 κατηγοριες απο αυτες!επισης ειπε οτι χρειαζονται δυο τουαλετες και δυο πορτες!μια εισοδου και μια εξοδου.
  ισχυουν αυτα που μου λεει?δυστηχως στην περιοχη ειναι ο μοναδικος μηχανικος και δεν μπορω να παρω αλλη γνωμη και γι αυτο ζηταω την βοηθεια σας.
  επισης να υποθεσω χρειαζεται αλλαγη χρησης? απο αποθηκη σε καταστημα?
  στην περιοχη υπαρχουν mini market-γενικο εμποριου καταστηματα τα οποια ειναι μικροτερα απο το δικο μου χωρο και πουλανε τα παντα,μεχρι και κατεψυγμενα κρεατα,τυχια,λαχανικα κτλ!

  υ.γ η περιοχη που θα γινει το καταστημα ειναι κατω των 2000 κατοικων. .
  διαβασα το νεο νομο και δεν λεει κατι για τετραγωνικο οπως μου ειπε ο μηχανικος μου,τελικα τι ισχυει?

 20. Ο/Η ΧΑΪΔΕΜΕΝΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ . ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΙ ΟΙ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΥΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΥ ΛΗΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΑΣΗ ΝΟΜΟΥ.
  ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΠΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟ

 21. Καλησπέρα

  δεν γνωρίζω κάτι σχετικά με νομοθετική απαγόρευση της χρήσης φούρνου μικροκυμάτων σε Σχολείο . Εκείνο που γνωρίζω από προσωπική εμπειρία είναι ότι κάναμε μέτρηση με όργανο ακριβείας με καθηγητή από το ΤΕΙ Ηρακλείου και είδα ότι το ποσοστό ακτινοβολίας που εκλύει είναι ιδιαιτέρα υψηλό και πρέπει κατά την χρήση του να απομακρυνόμαστε . Επίσης πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες χρήσης έτσι ώστε τα τρόφιμα που αναθερμαίνονται να είναι μικροβιολογικά ασφαλή ασφαλή (εάν αυτό απαιτείται ).
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 22. Ο/Η GEORGE D. λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΣΕ ΜΑΓΑΖΙ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ-ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΣ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΩΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΚΑΦΕΣ 2,50 – 23,00% ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 3,00 – 23,00% ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΕΝΑ ΜΙΚΡΟ ΧΥΜΟ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ.
  ΕΙΝΑΙ ΣΩΣΤΟ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 23,00% ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ;
  ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ ΚΑΤΑΒΑΛΛΕΙ ΦΟΡΟ ΓΙΑ 23 η ΓΙΑ 45,00% ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΦΟΡΟΛΟΓΕΙΤΕ Η ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΑΝΑΜΜΕΝΟ ΑΠΑΝΤΗΣΗ.

 23. Καλησπέρα

  δυστυχώς η ειδικότητά μου είναι Υγιεινολόγος και όχι οικονομολόγος .
  Έψαξα λιγάκι και βρήκα :
  Οι συντελεστές ΦΠΑ αγαθών και υπηρεσιών καθορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 21 και του παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (Ν. 2859/2000), τις οποίες παραθέτουμε στη συνέχεια. Συνοπτικά και για άμεση κατανόηση των αναγνωστών σημειώνουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι συντελεστές ΦΠΑ είναι κατ αρχήν τρεις.

  2. Ο κανονικός 23%, ο μειωμένος 13% και ο υπερμειωμένος 6,5%.

  3. Για τα νησιά του Αιγαίου πλην Κρήτης (Νομοί Λέσβου, Χίου, Σάμου, Δωδεκανήσου, Κυκλάδων και τα νησιά του Αιγαίου Θάσο, Σαμοθράκη, Βόρειες Σποράδες και Σκύρο), οι συντελεστές του φόρου μειώνονται κατά τριάντα τοις εκατό (30%), δηλαδή ο κανονικός γίνεται 16%, ο μειωμένος 9% και ο υπερμειωμένος 5%,

  εφόσον πρόκειται για αγαθά, τα οποία κατά το χρόνο που ο φόρος γίνεται απαιτητός:

  α) βρίσκονται στα νησιά αυτά και παραδίδονται από υποκείμενο στο φόρο που είναι εγκαταστημένος στα νησιά αυτά,

  β) πωλούνται με προορισμό τα νησιά αυτά από υποκείμενο στο φόρο, εγκαταστημένο σε οποιοδήποτε μέρος του εσωτερικού της χώρας, προς αγοραστή υποκείμενο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο, εγκαταστημένο στα νησιά αυτά,

  γ) αποστέλλονται ή μεταφέρονται προς υποκείμενο στο φόρο ή προς μη υποκείμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο που είναι εγκαταστημένο στα νησιά αυτά, στα πλαίσια της ενδοκοινοτικής απόκτησης αγαθών,

  δ) εισάγονται στα νησιά αυτά.

  Η πιο πάνω μείωση των συντελεστών δεν ισχύει για τα καπνοβιομηχανικά προϊόντα και τα μεταφορικά μέσα.

  4. Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που υπάγονται στον κανονικό συντελεστή δεν ορίζονται από τις διατάξεις, γιατί ο κανόνας είναι ότι όλα τα αγαθά και υπηρεσίες ανήκουν στον κανονικό με εξαίρεση για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (βλέπε στη συνέχεια) όπου ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (13%) και για τα νησιά του Αιγαίου 9%.

  Αγαθά και υπηρεσίες που δεν εντάσσονται στο παράρτημα αυτό ή για τα οποία υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την ένταξή τους στον πίνακα αυτό, συνεπεία του είδους, του προορισμού, της σύνθεσης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α.
  Περισσότερα εδώ …
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 24. Ο/Η Κρητικά _παραδοσιακά λέει:

  Καλησπέρα σας.
  Συγχαρητήρια τόσο για την προσπάθεια σας όσο και για το αποτέλεσμα αυτης της ιστοσελίδας.
  διατηρώ κατάστημα στο κέντρο με άδεια παραδοσιακού καφενείου (36 τμ) .Θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να κάνω και λιανική πώληση τροφίμων (παξιμάδια, ελιές, ελαιόλαδο, παραδοσιακά τυριά, κτλ).και αν χρειάζεται διαφορετική ή επιπρόσθετη άδεια για αυτό. (Εχω ήδη κάνει δήλωση των κωδικών στην εφορία)
  Σας ευχαριστώ

 25. Ο/Η Αλκις λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  Ειναι η δευτερη φορα που ανζητω την συμβουλη σας και σας ευχαριστω για αυτο…
  Οπως σας ειχα αναφερη απο την πρωτη μου επαφη εχω ενα καφε απεναντι απο νοσοκομειο στην Αθηνα….τωρα διπλα μου υπαρχη και ενα ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ οπου πουλαει και καφε ομως ενα περιπου τωρα μηνα κανει και delivery Επιτρεπεται αυτο ?
  Επισεις ειναι δυνατον να κανει εψηση τοστ,χαμπουργκερ,αραβικες,χυμους μεσα σε 20 τμ να κανει δηλαδη οτι εγω μεσα σε 85 τμ
  Σας ευχαριστώ και ευχομαι οτι καλητερο για σας και την οικογενεια σας για το νεο ετος….

 26. Καλημέρα

  ναι μπορείτε σύμφωνα με τη νέα υγειονομική διάταξη η οποία ορίζει :Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος(καφενεία , καφετέριες , εστιατόρια κλπ ) ή μη, εντός
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας
  και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Βέβαια υπάρχουν νέες υποχρεώσεις πλέον και πιο συγκεκριμένα :

  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o όπως αυτή της εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Επίσης πρέπει πλέον να υπάρχουν αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους ,πλέον δεν ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται πλέον και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Και τέλος η αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Επίσης η κατηγοροποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  σελ. 7
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 27. Καλησπέρα

  η αλήθεια είναι ότι η φιλοσοφία της νέας υγειονομικής διάταξης που διέπει πλέον την αδειοδότηση και λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος να το πω απλά απελευθερώθηκε . Επίσης και πριν είχε δοθεί η δυνατότητα στα πρατήρια άρτου με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια να προσφέρουν καφέ σε περαστικούς . Τα υπόλοιπα που αναφέρετε πάλι με κάποιες προϋποθέσεις επιτρέπονται ( βέβαια το θεωρώ αδύνατο να δοθεί τέτοια άδεια σε 20 τμ κατάστημα ) .

  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o όπως αυτή της εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Επίσης πρέπει πλέον να υπάρχουν αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους ,πλέον δεν ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται πλέον και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Και τέλος η αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Επίσης η κατηγοροποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  σελ. 7
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 28. Ο/Η Κρητικά _παραδοσιακά λέει:

  κ. Παπαδάκη σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση σας.
  Μερικές διευκρινήσεις θα ήθελα, το σύστημα HACCP και όσα απορρέουν απο αυτο θα ισχύει και για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις ή μόνο για τις νέες άδειες ? Υποχρεούμαστε δηλαδή να απευθυνθούμε σε κάποιον φορέα πιστοποίησης ?
  Πχ. προσωπικό δεν υπάρχει , εργάζομαι εγώ και ο αδελφός μου ( που ειναι και συνιδιοκτήτης) .Επίσης χώρος για αποδυτήρια δεν υπάρχει.
  Και τέλος αν υπάρχουν όλες οι διαδικασίες καταγεγγραμμένες και τα διαγράμματα ροής χωρίς όμως πιστοποίηση απο κάποιο φορέα είναι αρκετό ?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας

 29. Καλησπέρα

  η νέα νομοθεσία αναφέρει :

  ΑΡΘΡΟ 18 : ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  1. Οι επιχειρήσεις τροφίμων ή/και ποτών, που βρίσκονται σε λειτουργία κατά την έναρξη ισχύος της
  παρούσας, υπόκεινται γενικά στους όρους της, οι δε φορείς εκμεταλλεύσεώς τους οφείλουν να
  προσαρμόσουν τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης στους ανωτέρω όρους, πλην εκείνων που απαιτούν
  κτιριακές μετατροπές, οπότε θα εκτελεσθούν μόνον οι εφικτές βελτιώσεις.
  2. Για την κατά τα ανωτέρω προσαρμογή των εγκαταστάσεων των επιχειρήσεων τροφίμων ή/και ποτών η
  Υγειονομική Υπηρεσία θα ορίσει εύλογη, για κάθε περίπτωση, προθεσμία, που θα αρχίζει από την ημερομηνία
  της διαπίστωσης των ελλείψεων, η οποία δεν θα υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες.
  3. Κατά την εφαρμογή της παρούσας δεν θα θίγονται αποκτημένα νομίμως δικαιώματα επιχειρήσεων
  τροφίμων και ποτών, τα οποία ιδρύθηκαν πριν από την ισχύ της παρούσας και λειτουργούν στο όνομα του
  ίδιου φορέα, όπως είναι ο μέγιστος αριθμός καθισμάτων, που είναι δυνατό να αναπτύσσονται στην αίθουσα
  πελατών των καταστημάτων της κατηγορίας «επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής», ο οποίος έχει
  υπολογισθεί με βάση τις ισχύουσες κατά τη διαδικασία της έκδοσης της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας
  υγειονομικές διατάξεις.
  Για τα παραπάνω καταστήματα εφαρμόζονται οι διατάξεις της παρούσας ως προς τα προσφερόμενα είδη
  με βάση την άδεια λειτουργίας τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη κατηγορία της νέας κατάταξης του
  είδους του καταστήματος.
  Τέλος όσο αφορά το HACCP αυτό σηκώνει συζήτηση για το ποιες μικρές επιχειρήσεις απαλλάσσονται ή όχι .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 30. Ο/Η Ανθή λέει:

  Είμαι Δημοτική Υπάλληλος με αντικείμενο την αδειοδότηση ΚΥΕ. Βλέποντας τη καταπληκτική σας δουλειά θα ήθελα να σας θέσω ένα ερώτημα κι ελπίζω να μου απαντήσετε:
  “Κατά τα οριζόμενα στην αριθμ. Α1β8577/83 ΥΔ/ξη κάθε περίπτωση αλλαγής μεταβίβασης επέκτασης ή ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας κυε ισοδυναμούσε με ίδρυση νέου κατ/τος και συνεπάγονταν την ανάκληση της άδειας ίδρυσης & λειτουργίας του με Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου.
  Η γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας αποτελούσε τότε προαπαιτούμενο της ανακλητικής απόφασης της ΕΠΖ, μόνον όμως για τις περιπτώσεις ουσιώδους τροποποίησης των υγειονομικών όρων λειτουργίας κυε (γνωμ. Νομ.Δ.νσης Υπ. Υγ-Πρόνοιας-ΚΑ 538/87) και όχι για κείνες της αλλαγής μεταβίβασης επέκτασης κλπ
  Έχοντας υπόψιν τα άρθρα 17 & 19 της αριθμ. Γ1γ/ΓΠ/96967/2012 θεωρείτε ότι :
  – η γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας αποτελεί πλέον προϋπόθεση για κάθε περίπτωση (αλλαγή, μεταβίβαση, επέκταση κλπ επιχείρησης)
  – ή μήπως ότι δεν υφίσταται καν υποχρέωση του ΟΤΑ να προβεί σε ανάκληση αδείας έστω κι αν διαπιστώνονται αρμοδίως (π.χ. απ΄ τη Δημοτική Αστυνομία) η αλλαγή, μεταβίβαση, επέκταση κλπ επιχείρησης)”
  Ευχαριστώ θερμά εκ των προτέρων

 31. Ο/Η Δημήτρης Π λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε αν σε μια επιχείρηση κρεοπωλείου, με τις νέες διατάξεις επιτρέπεται η πώληση ψημένων κρεάτων (πακέτο, διανομή κατ’ οίκον).
  Επιπλέον:
  – ποιες είναι οι προϋποθέσεις που πρέπει να συγκεντρώνει μια τέτοιου είδους επιχείρηση (κρεοπωλείο, ιχθυοπωλείο, μανάβικο), για να λειτουργήσει ένα τμήμα παρασκευής (π.χ. έψηση);
  – χρειάζεται κάποια αλλαγή της άδειας του καταστήματος;
  – η λειτουργία του τμήματος ψημένων, μπορεί να υπάρχει μέσα στον χώρο του καταστήματος, με την προϋπόθεση να λειτουργεί ως ξεχωριστό τμήμα, χωρίς τον φυσικό διαχωρισμό του (π.χ. με τοίχο);
  – οι διατάξεις ισχύουν σε όλη την επικράτεια της Ελλάδας;

  Ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές γιορτές.

 32. Καλησπέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά λόγω των ημερών ο χρόνος δεν επαρκεί…..

  Το ερώτημά σας είναι ιδιαίτερα σοβαρό και πρέπει να απαντηθεί από το Υπουργείο , στο οποίο θα το διαβιβάσω .
  Διαβάζοντας πάντως το νόμο και μετά από συζητήσεις με συναδέλφους αυτό έχουμε καταλάβει και εμείς ότι απαιτείται πλέον η σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας για την μετάβαση των καταστημάτων στο καθεστώς του νέου νόμου και επιπλέον ότι θα χρειαστούμε επιπλέον διευκρινήσεις όσο αφορά τι σημαίνει και αν υφίσταται πλέον ο όρος ουσιώδης τροποποίηση .
  Θα πρέπει λοιπόν να περιμένουμε απάντηση.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 33. Καλησπέρα

  το σίγουρο είναι ότι πλέον με τη νέα υγειονομική διάταξη δεν μπορεί να αποκλειστεί η λειτουργία ενός καταστήματος όπως το περιγράφετε .
  Όμως υπάρχουν νέα δεδομένα και απαιτήσεις τις οποίες πρέπει να πληροφορηθείτε από την Δ/νση Υγείας από την οποία θα ελέγξουν και το κατάστημα . Ο λόγος που σας παραπέμπω εκεί είναι ότι η διάταξη είναι καινούργια και δεν έχουμε ακόμα διευκρινήσεις άρα υπεισέρχεται και παράγοντας της προσωπικής κρίσης και δεν θέλω να σας πω κάτι που δεν θα είναι αποδεκτό από άλλους συναδέλφους .
  Βέβαια σε αυτό που ρωτάτε σαφέστατα η διάταξη έχει ισχύ σε όλη την επικράτεια χωρίς εξαιρέσεις .
  Μπορείτε να διαβάσετε εδώ για την πρώτη κατηγορία που θέλετε (κρεοπωλείο κλπ ) και όπου αναφέρεται ρητά ότι επιτρέπεται η συστέγαση με ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 34. Ο/Η taniakosma λέει:

  κ. Παπαδάκη

  Καλησπέρα και Καλή Χρονιά

  θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής:
  σε κατάστημα Κατηγορίας Α.1 Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκ & Διαθ. Προχειρου Γεύματος
  όπου θα πωλούνται καφές, αναψυκτικά, κρυα και ζεστα σαντουτς, τοστ, και πρόχειρα γεύματα
  μπορει να γίνεται ψήση και πώληση τυροπιτων και άλλων πιτών και είδη σφολιάτας κ.ά. όμοια τα οποία προέρχονται από έγκυρους προμηθευτές καταψηγμένα ή μη? Αν ναι, χρειάζεται χώρος παρασκευαστηρίου εφόσον δεν παρασκευάζονται αλλά απλα ψήνονται?
  Θέλω να βεβαιωθώ ότι τα παραπάνω δεν θεωρούνται αρτοσκευάσματα και συνεπώς το κατάστημα υπάγεται στην νομοθεσία περι αρτοποιίων.

  Σας ευχαριστώ

  Τάνια Κοσμά

 35. Καλησπέρα

  η νέα διάταξη δεν αναφέρει τέτοιου είδους λεπτομέρειες μιας και σκοπός της είναι να διευκολύνει την επιχειρηματικότητα . Αν πληρούνται οι προδιαγραφές υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων και οι λοιπές γενικές απαιτήσεις δεν υπάρχει πρόβλημα . Αυτά τα είδη δεν ανήκουν στα αρτοσκευάσματα .

  Επιγραμματικά :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη :
  • Από τώρα και μετά , με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 36. Ο/Η Γιωργος λέει:

  Το κατάστημα μου (σούπερ μαρκετ) έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργιας με την παλιά υγειονομικη διάταξη. Σημερα θελω να επεκτεινω τον (καθαρό) χωρο πώλησης του καταστηματος κατα 10 περίπου τετραγωνικά μετρα και συγκεκριμενα να αφαιρέσω τα μετρα αυτα από το χωρο της (συνεχόμενης) αποθηκης του καταστήματος και να τα συμπεριλάβω στο χωρο πώλησης. Θα ήθελα να σας ρωτησω εάν πρεπει να βγάλω νεα άδεια ίδρυσης και λειτουργιας.

 37. Καλημέρα

  θεωρώ ότι εάν ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως κυρίας χρήσεως είναι εσωτερική αλλαγή και δεν υπάρχει πρόβλημα . Αν όχι τότε δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί αποθηκευτικός χώρος (μη κύριας χρήσεως ) ως μέρος του καταστήματος .
  Τώρα με την ευκαιρία του ερωτήματος σας θέλω να σας πληροφορήσω ότι η νέα υγειονομική διάταξη έχει φέρει αλλαγές και ένα πνεύμα επιχειρηματικής ανάπτυξης .
  Επιγραμματικά :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη :
  • Από τώρα και μετά , με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 38. Ο/Η Γιωργος λέει:

  Σας ευχαριστω πολύ.

 39. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  Κυριε Παπαδακη καλη σας μερα.
  Εχω ενα καταστημα σε κτηριο κατασκευης πριν το 1955, ειναι βεβαιωμενο απο πολεοδομια και απο δημο σαν χωρος κυριας χρησης καταλληλος για καταστημα.
  Το καταστημα ειναι 34 τετραγωνικα μετρα, και η προηγουμενη χρηση του ηταν «πρατηριο ειδων ζαχαροπλαστειου».
  Εγω τωρα θελω να το κανω πιτσαρια-αναψυκτηριο χωρις τραπεζοκαθισματα, να εξυπηρετω δηλαδη περαστικους και διανομη κατ’οικον.
  Εχω συνεργαστει με την διευθυνση υγειηνης για την τοποθετηση των πραγματων εντος του χωρου, για να εχω και την δικη τους συμφωνη γνωμη απο υγειονομικης αποψης.
  Το θεμα ομως «κολλαει» στην πολεοδομια γιατι λεει πρεπει να κανω αλλαγη χρησης του χωρου.
  Εγω τους λεω οτι το καταστημα ειναι πριν το 1955, κ η προηγουμενη του χρηση ηταν υγειονομικου ενδιαφεροντος αλλα τιποτα.
  Τελικα τι ισχυει απο ολα, δεδομενου οτι απο υγειονομικης αποψης που ειναι και η βασικοτερη υπηρεσια μου λενε οτι απο εμας εισαστε ενταξει?
  Ελπιζω η πλουσια εμπειρια σας στα θεματα καταστηματων να μου δωσει λυση.
  Ευχαριστω εκ των προτερων για το χρονο σας.

 40. Καλημέρα

  εαν δεν έχει υπερβάσεις στη δόμηση και ούτε έχει ενσωματώσει χώρους που νομιμοποιήθηκαν με τον Ν 4014/2011 τότε ο μηχανικός μπορεί να υπογράψει τα σχεδιαγράμματα και να βεβαιώσει ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσεως. Σε αντίθετη περίπτωση δεν γίνεται τίποτα άλλο από αυτό που σας έχει πει η Πολεοδομία .

  Ν. 2496/4-11-2011 Τεύχος Β Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

  EΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Διορθώσεις – τροποποιήσεις – προσθήκες στην Εγκύκλιο 1/2012 (αρ. πρωτ. 6638/7-2-2012).

  Στην παρ. 3 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 :

  Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-11 Κ.Υ.Α.«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρου και Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 2496 Β’) εφαρμόζεται μόνον στις περιπτώσεις που η νομιμότητα ολοκλήρου του χώρου στον οποίο πρόκειται να ιδρυθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος τεκμηριώνεται από οικοδομική άδεια. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις έχει ισχύ η παρ. Β. 3 της Εγκυκλίου 1/2012.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 41. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ
  ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΓΑΛΑΚΤΟΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ 2ης ΓΕΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 1947. ΤΟ 1999 ΑΝΟΙΞΑΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ~85Μ2 ΠΛΕΟΝ ΝΟΜΙΜΟΥΜΟΥ ΠΑΤΑΡΙΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ-ΜΠΟΥΓΑΤΣΑ-ΚΑΦΕ ΜΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ.
  ΘΕΛΑΜΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΑΣ ΕΠΕΤΡΑΠΕΙ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ.
  ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΕ ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΣΤΗΝ ΣΥΖΥΓΟ ΤΟΥ ΜΑΛΛΟΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ?
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΕΑΝ ΜΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑΣ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΣ ΣΕ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 42. Καλημέρα

  ΤΡΟΠΟΠΟΊΗΣΗ
  ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – Άρθρο 3 του ν. 3919/2011 Όσον αφορά στη διάθεση προϊόντων αρτοποιίας, δηλαδή στη διάθεση, πώληση και διανομή άρτου και αρτοπαρασκευασμάτων, όπως επισημάνθηκε, μετά την 2 Ιουλίου 2011, καταργείται ο περιορισμός διάθεσης των παραπάνω προϊόντων από ορισμένη κατηγορία επαγγελματικών εγκαταστάσεων, δηλαδή από τις εγκαταστάσεις που αναφέρονται περιοριστικά στο άρθρο 14 του Ν.3526/2007 (Α΄24). Κατά συνέπεια, από 1/7/2011 και στο εξής η διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και αρτοπαρασκευασμάτων μπορεί να γίνεται από όλα τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως αυτά ορίζονται στην Υγειονομική διάταξη Υ1Υ/ΓΠ/οικ.96967/2012 (ΦΕΚ Β2718), τηρουμένων των όρων και προϋποθέσεων που αφορούν την προστασία της υγείας και ασφάλειας των καταναλωτών.

  Σύμφωνα με τα ανωτέρω μπορείτε πλέον να έχετε και πρατήριο άρτου

  Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου
  1. Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνειας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιε΄ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ.. [Αρχή Τροποποίησης] Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ. – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3853/10, ΦΕΚ-90 Α/17-6-10 [Τέλος Τροποποίησης]
  Στο πρατήριο αυτό πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.
  2. Το πρατήριο άρτου πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, των άρθρων 15 έως και 36 και του άρθρου 43 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/8.9.1983, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 43. Ο/Η ΤΡΙΑΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ λέει:

  Καλημερα κυριε Παπαδακη. Πολυ καλό το site σας. θελω να ρωτησω και εγω κάτι. κάποιος που εμπορευεται οσπρια (φασολια) σε ενα μικρο μαγαζάκι που εχει ειχε κανει εναρξη αλλα δεν του ειχε ζητησει η εφορια αδεια υγειονομικου ενω σε αλλες εφοριες σε τετοιες περιπτωσεις τους δινανε χαρτι απο το δημο που ελεγε για την αδεια. η εμπορια οσπριων υπαγόταν τελικά στα υγειονομικου ενδιαφεροντος? γιατι δεν βλεπω πουθενα σε ολα τα προιοντα που γραφετε πουθενα να λεει για οσπρια. και ενα δευτερο. πρεπει να εχει τουαλετα? ρωταω γιατι τωρα η αστυνομια θελει να σφραγισει το εν λογω καταστημα γιατι δεν εχει την αδεια αυτην. και τωρα που ο ιδιοκτητης τρεχει να βγαλει αδεια του ζητανε να να βαλει τουαλετα. τι λετε για ολα αυτα? μιλαμε για ενα μικρο μαγαζακι. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 44. Καλησπέρα
  Συγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά από τη μια οι πολλές ερωτήσεις στην ιστοσελίδα μου και από την Άλλη Ένα κρυολόγημα δεν μου επέτρεψαν να το κάνω άμεσα

  Κάθε επιχείρηση που εμπορεύεται τρόφιμα άρα και τα όσπρια απαιτείται να έχει άδεια ίδρυσης και λειτουργίας άρθρο 13 Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων &
  ποτών
  . Το θέμα με τις εφορίες επιτρέψτε μου να μην το σχολιάσω μιας και έχουμε αρκετά προβλήματα αφού πολίτες παραλαμβάνουν τον ΚΑΔ (κωδικό δραστηριότητας ) και νομίζουν ότι δεν απαιτείται κάτι άλλο . Δυστυχώς η νέα υγειονομική διάταξη ενώ απλουστεύει τα γραφειοκρατικά και διευκολύνει την επιχειρηματικότητα δεν προβλέπει απαλλαγή τουαλέτας για μικρά καταστήματα όπως έκανε η παλιά . Βέβαια γιατί να το κάνει αφού ο/οι εργαζόμενοι σε αυτό κάπου πρέπει να εξυπηρετηθούν .
  Συγκεκριμένα αναφέρει :

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:
  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία
  άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και
  καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και
  καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες
  εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.
  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων
  συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται
  στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο
  φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.
  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η
  ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5
  (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα
  αποχωρητήρια των πελατών.
  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα
  ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που
  παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.),
  εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το
  συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και
  προσωπικό .
  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι
  κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 45. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Καλησπέρα,
  Ένα ακόμα μπράβο και ευχαριστώ, για την όλη προσπάθεια ενημέρωσης.
  Θα ήθελα με την σειρά μου, να σας υποβάλω το εξής ερώτημα. Ενα μικρό κατάστημα (15-20τμ) χωρίς καθήμενους πελάτες με αποκλειστικό αντικείμενο την παραγωγή και πώληση τηγανόψωμων (τα παραδοσιακά της σκύρου), τί άδεια χρειάζεται? απο χώρους παρασκευαστηρίου?
  Σε ποιά κατηγορία εντάσεται?. Το τηγανόψωμο θεωρείται αρτοσκεύασμα ή πάει στην κατηγορία που είναι οι πίτες?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας

 46. Καλημέρα

  από τη στιγμή που θα γίνεται επεξεργασία δεν μας ενδιαφέρει ο τύπος του τροφίμου αλλά η διαδικασία .
  Άποψη μου είναι ότι η δραστηριότητα σας ανήκει στην κατηγορία : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης
  πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή
  περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως,
  αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή
  κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το
  διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και
  κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα
  που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της
  παρούσας.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 47. Ο/Η Κώστας Φ. λέει:

  Καλημέρα σας! συγχαρητήρια για την επιμελημένη εργασία σας και εύχομαι καλή δύναμη με την ελληνική νομοθεσία. Είμαι πολιτικός μηχανικός και πελάτης μου ενδιαφέρεται για αδειοδότηση καταστήματος παρασκευής παγωτού με λιανική πώληση σε όρθιους πελάτες. Ο τρόπος παραγωγής θέλει να είναι «παραδοσιακός» δηλαδή πχ με πρώτες ύλες από ντόπιο γάλα και όχι σκόνη που την ανακατεύω με νερό κλπ. (δεν ξέρω αν έχει σημασία η διευκρίνιση…) Επίσης στον ίδιο χώρο θέλει να πουλάει παραδοσιακά προϊόντα (γλυκά του κουταλιού, παξιμάδια κλπ) από τοπικούς συνεταιρισμούς, φρέσκο γιαούρτι με φρέσκα φρούτα-φρουτοσαλάτα κλπ.
  Διαβάζοντας την Υγ. Δ. 96967 και την Υ.Δ. ΑΙβ_8577_1983, αν κατάλαβα καλά εντάσσομαι στην κατηγορία «άρθρο 14 Α.1. Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος» της πρώτης και κατ’ αντιστοιχία άρθρο 39.4α(2) της δεύτερης. Απαιτούμενοι χώροι 8μ2 για πώληση, παρασκευαστηρίου 15μ2. Πλήρης εφαρμογή συστήματος HACCP (εγκύκλιος 2). Θα ήθελα κατ’ αρχήν να μου επιβεβαιώσετε ή διαψεύσετε τα παραπάνω. (βασικό…) Δεύτερον χώρος αποχωρητηρίων χρειάζεται διαφορετικός για προσωπικό και πελάτες; (εργαζόμενοι 1-2, συνολικός καθαρός χώρος κτιρίου που θα στεγαστεί η επιχείρηση περίπου 25μ2) Τρίτον η σειρά αδειοδοτήσεων είναι : 1. βεβαίωση χρήσης γης, 2. άδεια ίδρυσης από Υγειονομικό, 3. άδεια αλλαγής χρήσης(αν απαιτείται) – άδεια δόμησης από ΥΔΟΜ – υλοποίηση έργου/στήσιμο επιχείρησης, 4. άδεια λειτουργίας από Υγειονομικό; καταρχήν αυτά και ίσως να έχουμε και συνέχεια… ευχαριστώ για το χρόνο σας και συγνώμη αν σας κούρασα.

 48. Ο/Η Κώστας Φ. λέει:

  Μήπως είναι εύκολο να απαντήσετε στα παραπάνω; Ευχαριστώ.

 49. Σε ποια παραπάνω να απαντήσω ???

 50. Ο/Η Κώστας Φ. λέει:

  Κώστας Φ. says:
  Μαρτίου 20, 2013 στις 2:18 μμ
  0 0 Rate This
  Καλημέρα σας! συγχαρητήρια για την επιμελημένη εργασία σας και εύχομαι καλή δύναμη με την ελληνική νομοθεσία. Είμαι πολιτικός μηχανικός και πελάτης μου ενδιαφέρεται για αδειοδότηση καταστήματος παρασκευής παγωτού με λιανική πώληση σε όρθιους πελάτες. Ο τρόπος παραγωγής θέλει να είναι “παραδοσιακός” δηλαδή πχ με πρώτες ύλες από ντόπιο γάλα και όχι σκόνη που την ανακατεύω με νερό κλπ. (δεν ξέρω αν έχει σημασία η διευκρίνιση…) Επίσης στον ίδιο χώρο θέλει να πουλάει παραδοσιακά προϊόντα (γλυκά του κουταλιού, παξιμάδια κλπ) από τοπικούς συνεταιρισμούς, φρέσκο γιαούρτι με φρέσκα φρούτα-φρουτοσαλάτα κλπ.
  Διαβάζοντας την Υγ. Δ. 96967 και την Υ.Δ. ΑΙβ_8577_1983, αν κατάλαβα καλά εντάσσομαι στην κατηγορία “άρθρο 14 Α.1. Μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος” της πρώτης και κατ’ αντιστοιχία άρθρο 39.4α(2) της δεύτερης. Απαιτούμενοι χώροι 8μ2 για πώληση, παρασκευαστηρίου 15μ2. Πλήρης εφαρμογή συστήματος HACCP (εγκύκλιος 2). Θα ήθελα κατ’ αρχήν να μου επιβεβαιώσετε ή διαψεύσετε τα παραπάνω. (βασικό…) Δεύτερον χώρος αποχωρητηρίων χρειάζεται διαφορετικός για προσωπικό και πελάτες; (εργαζόμενοι 1-2, συνολικός καθαρός χώρος κτιρίου που θα στεγαστεί η επιχείρηση περίπου 25μ2) Τρίτον η σειρά αδειοδοτήσεων είναι : 1. βεβαίωση χρήσης γης, 2. άδεια ίδρυσης από Υγειονομικό, 3. άδεια αλλαγής χρήσης(αν απαιτείται) – άδεια δόμησης από ΥΔΟΜ – υλοποίηση έργου/στήσιμο επιχείρησης, 4. άδεια λειτουργίας από Υγειονομικό; καταρχήν αυτά και ίσως να έχουμε και συνέχεια… ευχαριστώ για το χρόνο σας και συγνώμη αν σας κούρασα.

 51. Έχετε δίκιο δεν ξέρω πως μου ξέφυγε η ερώτηση ..αργότερα που θα είμαι σε υπολογιστή θα σας απαντήσω

 52. Καλησπέρα

  λοιπόν με τα εργαστήρια παγωτού επειδή πρόκειται για γάλα άρα ζωικά προϊόντα στην αδειοδότηση εμπλέκεται και η Δ/νση Κτηνιατρικής στην περίπτωση που απαιτείται παστερίωση και άλλου είδους επεξεργασία .
  Σε αυτή την περίπτωση βέβαια είναι άλλη κατηγορία και συγκεκριμένα ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

  Τώρα αν κατάλαβα καλά τα προϊόντα όπως παξιμάδι και γλυκά του κουταλιού θα πωλούνται συσκευασμένα για κατανάλωση εκτός καταστήματος . Αν ναι τότε το κατάστημα πρέπει να εντάξει 2 κατηγορίες :
  1) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
  2)Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.
  Στην ερώτηση μου λέτε :» Απαιτούμενοι χώροι 8μ2 για πώληση, παρασκευαστηρίου 15μ2″, αυτό από που προκύπτει μιας και η νέα υγειονομική διάταξη δεν θέτει ελάχιστα τμ .
  Αν και πάλι στα αποχωρητήρια δεν υπάρχει παρά ενδεικτική αναφορά δεν απαιτείται ξεχωριστά για το προσωπικό μιας και ακόμα και με τις ενδεικτικές απαιτήσεις αυτό συμβαίνει για προσωπικό >5 ατόμων
  Η εγκύκλιος 2 αναφέρει : Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων κατά βάρδια. Προτείνεται:
  Από 5 – 15 άτομα 1 αποχωρητήριο
  Από 15 – 40 άτομα 2 αποχωρητήρια
  Από 40 – 70 άτομα 3 αποχωρητήρια
  Από 70 – 100 άτομα 4 αποχωρητήρια

  Τέλος στα στάδια αδειοδότησης το 2 είναι προαιρετικό και δεν πρόκειται για άδεια απλά προέγκριση που απλά διασφαλίζει τον επιχειρηματία ότι ακολουθεί και εφαρμόζει τις απαιτήσεις .Θα έλεγα ότι το βασικό είναι να ξεκινήσετε από το Δήμο και εκεί σας ενημερώνουν για την διαδικασία που ανήκει εκτός την γνωμοδότηση της υγειονομικής υπηρεσίας σε αυτούς .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 53. Ο/Η MX λέει:

  Κύριε Αντώνη αρχικά συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας!

  Το ερώτημά μου είναι το εξής: Διαθέτω κατάστημα καφέ μπαρ και πρόσφατα ζήτησα αναπροσαρμογή των τραπεζοκαθισμάτων της υπάρχουσας αδείας ) με σκοπό να αποκτήσω δυνατότητα ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων επί πλατείας. Το κατάστημα διαθέτει ήδη ορισμένο αριθμό βάση τετρατγωγικών ( 16 εσωτερική αίθουσα, 12 εκτός-μπαλκόνι και 12 σε δώμα=40 καρέκλες). Δεν μπορώ να τοποθετήσω επιπλέον τραπεζοκαθίσματα καθώς θα πρέπει να φτιάξω επιπλέον τουαλέτα (πάνω από 40 καθίσματα δύο τουαλέτες). Ζήτησα να πάρω τραπεζοκαθίσματα από το δώμα και το μπαλκόνι και να τα τοποθετήσουμε στην πλατεία (να γίνει δηλάδή 16 εσωτερική αίθουσα, 6 μπαλκόνι, 6 δώμα και 12 πλατεία= 40 καρέκλες) Μου είπαν όμως πως αυτό δεν γίνεται καθώς τα καθίσματα αναπτύσσονται ανάλογα με τα τετραγωνικά, ούτε παραπάνω αλλά ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ. Ηθελα λοιπόν να μου πείτε αν αυτό ισχύει. Το να μην μπορείς να τοποθετήσεις παραπάνω το καταλαβαίνω, αλλά που είναι το πρόβλημα να τοποθετήσω λιγότερα. Πού μπορώ να βρω το σχετικό νομικό κείμενο;

 54. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Κύριε Παπαδάκη συγχαρητήρια για την πολύ χρήσιμη εργασία σας.
  Θα ήθελα να σας συμβουλευτώ στα παρακάτω:
  1. Έχω ένα κατάστημα Πρατήριο Άρτου – Παντοπωλείο με έναρξη Αυγ 2011. Με το νέο νόμο υπάγεται στην κατηγορία 3 «Επιχσεις Λιανικού και Χονδρικού εμπορίου».
  Όποτε η ερώτηση μου είναι εάν μπορώ με την άδεια που έχω να προσθέσω και κάποια άλλη δραστηριότητα της ΙΔΙΑΣ κατηγορίας και συγκεκριμένα να διαθέτω στους πελάτες και οπωρολαχανικά??
  2. Αν μπορώ να διαθέτω είδη καπνιστών όπως χαρτάκια – φιλτράκια (όχι καπνό).
  Ευχαριστώ εκ τον προτέρον για την απάντηση σας και εύχομαι υγεία.

 55. Καλημέρα συγγνώμη αλλά μια ίωση με κράτησε μακριά και έτσι καθυστερημένα σας απαντώ .

  Για να έχετε τη δυνατότητα αυτή σύμφωνα με την νέα νομοθεσία (μπορείτε να προσθέσετε τμήμα της ίδιας κατηγορίας χωρίς να εμπλακεί η Υγειονομική Υπηρεσία ) πρέπει πρώτα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε έλεγχο ότι έχετε προσαρμοστεί .
  Τώρα για τα είδη καπνιστού υπάρχουν μόνο οι απαγορεύσεις του αντικαπνιστικού νόμου (όχι σε ανήλικους και να μην είναι σε εμφανή θέση ).

  Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε άλλη διευκρίνιση

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 56. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για την άμεση ανταπόκριση σας.
  Προφανώς, εάν κατάλαβα καλά, «πρέπει πρώτα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε έλεγχο ότι έχετε προσαρμοστεί», .εννοείτε να προβώ σε ενέργειες στο Δήμο, όπου θα μου αντικαταστήσουν την άδεια προσθέτοντας καινούργιους Κ.Α.Δ ή θα συνεχίσω να έχω την ίδια άδεια??
  Ευχαριστώ και πάλι να είστε καλά.

 57. Καλημέρα

  συγγνώμη αλλά μου ξέφυγε ή δεύτερη ερώτησή σας . Ναι κάνετε αίτηση στο Δήμο σας ελέγχει το υγειονομικό προσαρμόζεστε με την νέα Νομοθεσία και έτσι πλέον μπορείτε να κάνετε χρήση των νέων άρθρων αυτής .

 58. Ο/Η γιωργος λέει:

  Καλημερα
  εχω επιχειρηση αναψυχης ,μπορω να πουλαω χυμα παγωτο?

 59. Άποψη μου είναι ναι . Οφείλετε πάντως πέρα από αυτό να προσαρμοστείτε σε σύντομο χρονικό διάστημα στις απαιτήσεις της νέας υγειονομικής διάταξης αν έχετε αδειοδοτηθεί με την παλιά διάταξη .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 60. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Κύριε Παπαδάκη συγχαρητήρια για την πολύ χρήσιμη και αξιόπιστη βοήθεια σας.
  Θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση στα πλαίσια της νέας Υγ. διάταξης (Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967):

  Αυτή καταργεί την έννοια του παραδοσιακού καφενείου; Δεν διακρίνω κάτι σχετικό στην εγκύκλιο, αλλά σύμφωνα με επόπτη του υγειονομικού όλα τα καφενεία πλέον θα πρέπει να τηρούν τις
  νέες αυστηρότερες προδιαγραφές, χωρίς την δυνατότητα διάκρισης.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 61. Καλημέρα

  εκτός και χωρίς διαδίκτυο καθυστέρησα να ανταποκριθώ στην ερώτησή σας …

  δυστυχώς είναι έτσι όπως σας το ανέφερε ο συνάδελφος .. δεν έχουμε πλέον ευνοικότερους όρους πχ σε χωριά πχ σε παραδοσιακά καφενεία κλπ

 62. Ο/Η Β. Κωνσταντίνου λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα.
  Αφού όπως είπατε παραπάνω ο νόμος δεν επιβάλλει συγκεκριμένη επιφάνεια για κάθε λειτουργία σε κατάστημα μαζικής εστίασης (όπως ήταν στον παλιό νόμο) πως θα είμαστε σίγουροι ότι ο κάθε επιθεωρητής δεν θα κρίνει διαφορετικά την κάθε περίπτωση;
  Υπάρχουν μήπως κάποιες υποδείξεις ;
  Αν εφαρμόσουμε αυτά που προέβλεπε ο παλιός νόμος, υπάρχει περίπτωση κάποιος να τα θεωρήσει ανεπαρκή ;

 63. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2
  ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ
  2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

  Στο πνεύμα αυτό θα πρέπει να γίνεται και ο υγειονομικός έλεγχος από τους
  αρμόδιους υπαλλήλους είτε πρόκειται για γνωμοδότηση για την άδεια ίδρυσης και
  λειτουργίας, είτε για έλεγχο λειτουργούσας επιχείρησης.
  Όταν χρησιμοποιούνται οι όροι «όταν είναι αναγκαίο», «επαρκής», «κατάλληλος» και «
  ανάλογος» είναι μία απαίτηση της Νομοθεσίας για την επίτευξη των στόχων προστασίας
  της Δημόσιας Υγείας και πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ή φύση των τροφίμων, η
  προβλεπόμενη χρήση και το διάγραμμα ροής.
  Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της επιχείρησης τροφίμων και ποτών θα γίνεται έτσι
  ώστε η υποδομή των χώρων να είναι κατάλληλη, για κάθε είδος τροφίμου που
  παρασκευάζεται ή αποθηκεύεται ή προσφέρεται στο χώρο ώστε να επιτυγχάνεται η
  τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, η ασφαλής παραλαβή των πρώτων υλών,
  ΑΔΑ: ΒΕΦ8Θ-8Ψ33
  η αποθήκευση τους, η επεξεργασία και η διάθεση των τελικών προϊόντων. Σε κάθε
  περίπτωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των
  τροφίμων και να τεκμηριώνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός των χώρων, των σκευών
  και του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καθορίσει η επιχείρηση και
  τηρείται στο αντίστοιχο αρχείο.
  Συγκεκριμένα :
  Ο υπεύθυνος της επιχείρησης τόσο στο σχεδιάγραμμα κάτοψης όσο και στο
  διάγραμμα ροής να έχει λάβει υπόψη του τις αρχές του ΗACCP σε όλες τις λειτουργικές
  διαδικασίες της επιχείρησής του καθώς και τις υποδείξεις των οδηγών υγιεινής της κάθε
  επιχείρησης.
  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οδηγούς
  υγιεινής ώστε να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις και να ελέγχουν σύμφωνα με τον
  κανονισμό ΕΚ 852/2004 αποφεύγοντας υπερβολές ή απαγορεύσεις οι οποίες δεν
  συμβάλουν στην ασφάλεια των τροφίμων και δυσκολεύουν την εφαρμογή της ΥΔ. Επίσης
  στις περιπτώσεις νέων τεχνολογιών να λαμβάνουν υπόψη τυχόν νεώτερα επιστημονικά
  στοιχεία και να ξεφύγουν από τη στείρα αναφορά του τύπου «δεν προβλέπεται ή δεν
  επιτρέπεται» Κάθε απόκλιση ή απαγόρευση θα πρέπει να αιτιολογείται ότι δεν πληροί τους
  όρους της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
  Ειδικότερα:
  ΕΠΑΡΚΗΣ είναι η κατάσταση ή η μεθοδολογία ή ο εξοπλισμός που κρίνεται ότι μπορεί να
  ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε συγκεκριμένες ανάγκες ή απαιτήσεις.
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ είναι αυτός που έχει τα απαραίτητα προσόντα, που πληροί τις
  προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες και να επιφέρει θετικό
  αποτέλεσμα.
  Οι παραπάνω ορισμοί ανταποκρίνονται στο πνεύμα της νέας διάταξης και ακολουθούν το
  πνεύμα της εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από τη χρήση νέων τεχνολογιών και δίνει τη
  δυνατότητα στον επαγγελματία να αξιοποιήσει ένα χώρο ή μια διαδικασία διασφαλίζοντας
  ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων.

 64. Ο/Η ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα.
  Ξεκίνησα φέτος ένα κυλικείο δημοτικού σχολείου δυστυχώς δεν είχα ιδέα μιας και είμαι 24 ετών το τη εξωφρενικά πράγματα ζητάνε από ένα κυλικείο… θα ήθελα λοιπό να σας θέσω 2 ερωτήματα..
  1) θέλω να βάλω φουρνάκι για να ψήνω εγώ τις τυρόπιτες τις οποίοες θα φέρνω κατεψυγμένες. χρειάζεται κάποια έξτρα εγκατάσταση για να έχω φουρνάκι ? να το βάλω στο διάγραμμα ροής?
  2) το κυλικείο το βρήκα σε κακά χαλια ακόμα και πλακάκια που χρειάζονται εκεί που ακουμπάει ο πάγκος εγω θα τα βάλω!! επίσης πάγκο με ίνοχ κ.α δεν θα έπρεπε να έχει όλα αυτά τα βασικά για να λειτουργήσει έτοιμα από το σχολειό?

 65. Δυστυχώς το τι γίνεται με τα σχολικά κυλικεία είναι μια πονεμένη ιστορία . Τα περισσότερα δεν έχουν άδεια μιας και τα σχολεία (τα κτίσματα ) πολεοδομικά τα περισσότερα είναι αυθαίρετα . Επίσης το κόστος που μέσω διαγωνισμών πλειοδοτείτε ένα σχολικό κυλικείο είναι υψηλό και με τη λίστα των επιτρεπόμενων ειδών δεν βαίνει η επιχείρηση με αποτέλεσμα όλα τα σχολεία να διαθέτουν μη επιτρεπόμενα είδη .Το τα ψήνετε τις τυρόπιτες επιτρέπεται (αυτό γίνονταν και με την παλιά διάταξη ) .
  Πλακάκια και πάγκοι από λείο και αδιαπότιστο υλικό είναι ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

 66. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα.
  Προτίθεμαι να ανοίξω μια εταιρεία εισαγωγής και χονδρικού εμπορίου άφρυκτου καφέ. Κοινός ακαβούρδιστος.
  Ο καφές θα εισάγεται σε τσουβάλια 60 ή 70 κιλών και θα πωλείται είτε στην ίδια συσκευασία είτε σε μικρότερη πχ 10 κιλών.
  Επίσης σκοπεύω να πουλάω τον καφέ αυτό (ακαβούρδιστο) μέσω διαδικτυου σε συσκευασίες του 1 κιλού.
  Η επιχείρηση αυτή είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος ή όχι?
  Από τη διεύθυνση ανάπτυξης μου είπαν πως δεν χρειάζομαι άδεια ακόμα και αν καβουρδίζω τον καφέ με μηχανές μέχρι 10KW. Από την διεύθυνση υγειονομικού μου είπαν πως χρειάζομαι. Ποιος από τους δύο είναι σωστός και τι να κάνω?

  Ευχαριστώ εκ τον προτέρων.

 67. Με τα παλιά δεδομένα που ξέρουμε όλοι μας και οι δύο έχουν δίκιο .Η απαλλαγή από άδεια των Δ/νσεων Ανάπτυξης δεν απαλλάσσει από τον υγειονομικό έλεγχο και την βεβαίωση καταλληλότητας μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής Υπηρεσίας .ΜΕ τον νέο όμως αυτό νόμο για τα κάτω από 10 kw έχουμε όλοι χάσει την «μπάλα» . Απ όσο γνωρίζω το Υπουργείο Υγείας αναμένει διευκρινήσεις .
  Πάντως στην περίπτωση σας η πώληση καφέ γίνεται από αδειδοτημένα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σύμφωνα με το άρθρο 13 της νέας υγειονομικής διάταξης .

 68. Ο/Η Αντώνης λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για την άμμεση απάντηση.

 69. Ο/Η Τζανετος Στράτης λέει:

  κ.Παπαδάκη καλημέρα.
  Διατηρώ ταβέρνα εδώ και πολλα χρόνια και σκέφτομαι να λειτουργήσω και κρεοπωλείο σε ενα ξεχωριστώ χώρο μαζι με την ταβερνα,αν μπορώ και αν θα χρειαστεί να αλλαξω και κατι στην ταβερνα?
  Ευχαριστώ εκ τον προτέρων

 70. Σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη : Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Επομένως σαν δυνατότητα υπάρχει αρκεί να πληρούνται προϋποθέσεις τις οποίες αρμόδια είναι να σας τις αναφέρει η υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας

 71. Ο/Η ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ λέει:

  Καλημέρα είμαι μηχανικός και θα ήθελα τη συμβουλή σας στην εξής περίπτωση.
  Θέλω να νοικιάσω κατάστημα που λειτουργούσε σαν ΚΥΕ ( για χρήση πάλι ΚΥΕ) και έχει άδεια οικοδομής από την πολεοδομία του 1971 .Κάνω την δική μου αποτύπωση του καταστήματος με την σχετική βεβαίωση έχοντας την οικοδομική άδεια και βεβαίωση από την πολεοδομία ότι ο συγκεκριμένος φάκελος δεν υπάρχει ( λόγω πλημμύρας στο αρχείο τους ) . Στον δήμο δεν προχωράει η υπόθεση . Τι θα πρέπει να γίνει; Ανασύσταση φακέλου μιας πενταώροφης οικοδομής με καταστήματα γραφεία και κατοικίες πολλών ιδιοκτητών ή θα μπορούσε να εγκριθεί με τα δικαιολογητικά που έχω ήδη προσκομίσει; και μπορεί ο φάκελλος να εγκριθεί βάσει ποιου εγγράφου ( εγκύκλιος , Υ.Α. ή άλλο έγγραφο)

 72. Ο/Η Σοφια λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για το blog σας.
  Αν σας είναι εύκολο θα ήθελα σας παρακαλώ να μου διευκρινίσετε κάποια ζητήματα.
  Ετοιμάζομαι να ανοίξω μία επιχείρηση – μίνι μάρκετ- όπου υπάγεται στις επιχειρήσεις διάθεσης τροφίμων & ποτών. Παράλληλα θα ήθελα να πουλάω είδη αρτοποιείου (ψωμί, αρτοποιήματα κλπ), είδη ζαχαροπλαστείου, σάντουιτς και γεύματα τα οποία δεν θα παρασκευάζω εγώ παρά μόνο θα τα διαθέτω προς πώληση. Επιπλέον, να φτιάχνω καφέ και ροφήματα (χωρίς τραπεζο καθίσματα) και να τοποθετήσω ένα μηχάνημα παρασκευής ποπ κορν και μία παγωτομηχανή. Το κατάστημα που θα νοικιάσω είναι 86 τμ.
  1) Το κομμάτι του πρατηρίου άρτου θα πρέπει να είναι 12 τμ χωρισμένο από το υπόλοιπο κατάστημα, για παράδειγμα με πλεξι γκλας? Το κατάστημα σχηματίζει Γ οπότε θα μπορούσα να αποφύγω το χώρισμα αν θέλω?
  2) Για τα υπόλοιπα είδη που σας ανέφερα πιο πάνω χρειάζομαι άλλη άδεια εκτός από την άδεια επιχείρησης διάθεσης τροφίμων & ποτών? Έχω διαβάσει τη διάταξη που λέει «πάσης φύσεως τρόφιμα κλπ» αλλά δεν καταλαβαίνω εάν ισχύει για τα παραπάνω. Και εάν χρειάζεται άλλη άδεια, θα πρέπει να διαμορφώσω το χώρο περαιτέρω?

  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων.

  Σοφία

 73. Καλημέρα

  για μια ακόμη φορά ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν εκτός Κρήτης και αδυνατούσα να απαντήσω .

  Λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα :
  ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
  Σύμφωνα με την νέα διάταξη μια επιχείρηση αυτής της κατηγορίας μπορεί να συνυπάρχει με άλλα είδη καταστημάτων είτε υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε όχι .
  Το πρατήριο άρτου απελευθερώθηκε πλέον : Με απόφαση του υπουργείου Ανάπτυξης (Αρ. πρωτ.: οικ. 6125/412/Φ17.1/10.5.2013) υλοποιείται η πρόβλεψη του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄107) για την ίδρυση Πρατηρίου Άρτου και την λειτουργία Εγκατάστασης Περάτωσης Έψησης (bake off) με ευνοϊκότερες διαδικασίας και προδιαγραφές.

  Όπως αναφέρεται στην απόφαση εξαλείφεται πλέον η προϋπόθεση ύπαρξης ελάχιστου χώρου για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου, καθώς και η υποχρεωτική ύπαρξη σταθερού χωρίσματος ύψους τουλάχιστον 2 μέτρων σε περίπτωση που το πρατήριο δεν αποτελούσε ανεξάρτητο κατάστημα.

  Σύμφωνα με τη νέα διάταξη (παρ. 1 του άρθρου 4 του ν.3526/2007), το πρατήριο άρτου μπορεί να λειτουργεί είτε ως αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε στο πλαίσιο καταστημάτων τροφίμων και ποτών, πλην των εξαιρέσεων που ορίζει ο νόμος, εφόσον βρίσκεται σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τον υπόλοιπο χώρο του καταστήματος. Σαφώς διαχωρισμένος θεωρείται ο χώρος που διακρίνεται από τους λοιπούς χώρους του καταστήματος είτε με χώρισμα, φορητό ή σταθερό, ανεξαρτήτως ύψους και πλάτους είτε από την αρχιτεκτονική διαρρύθμιση του χώρου όπως αυτή αποτυπώνεται στη σχετική κάτοψη του.

  Επίσης με το άρθρο 5 του ίδιου νόμου, η υποχρέωση ύπαρξης μόνιμης κατασκευής για τον διαχωρισμό του χώρου εγκατάστασης περάτωσης έψησης (bake off) από τα άλλα τμήματα του καταστήματος αντικαθίσταται από υποχρέωση ύπαρξης σταθερού ή κινητού χωρίσματος ανεξαρτήτως ύψους και πλάτους. Επίσης εξαλείφεται η υποχρεωτική ύπαρξη προθαλάμου και λουτρού εργαζομένων όταν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα.
  Για τον καφέ όμως απαιτείται προσθήκη κατηγορίας επιχείρησης αναψυχής του άρθρου 14 .
  Πέρα από αυτά θωρώ απαραίτητο να μιλήσετε με την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία της περιοχής σας .

 74. Ο/Η Nikos Fragkakis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα,
  Συγχαρητήρια για την προσπάθειά σας. Είναι πραγματικά αξιεπαινη!!
  Είμαι πολιτικός μηχανικός και προσπάθω να ενημερώσω ορθά έναν πελάτη μου.
  Σε χώρο ισογείου με νόμιμη χρήση εμπορικού καταστήματος βάση οικοδομικής άδειας του 1965, εξετάζεται η δυνατότητα έκδοσης άδειας λειτουργίας για καφετέρια.

  Απαιτείται η έκδοση στην Πολεοδομία οικοδομικής άδειας αλλαγής χρήσης των χώρων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος?
  Έχουν δοθεί διευκρινήσεις για τα απαιτούμενα αποχωρητήρια πελατών?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Νίκος Φραγκάκης

 75. Διαβάστε εδώ για το πρώτο ερώτημά σας .
  Επίσης σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας :
  Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα) ή των απασχολουμένων στην επιχείρηση κατά την κρίση της υγειονομικής υπηρεσίας με γνώμονα την εξυπηρέτηση όλων των πελατών, τον μη συγχρωτισμό και τη δυνατότητα εύκολου καθαρισμού και απολύμανσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

  Για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας, του αριθμού των αποχωρητηρίων, σε συνάρτηση με τα εξυπηρετούμενα άτομα της επιχείρησης, και βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή προηγουμένων Διατάξεων, προτείνεται:

  Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων
  Μέχρι 40

  1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)
  Από 41 μέχρι 120

  2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1. γυναικ.)
  Από 121 μέχρι 250

  4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2 γυναικ.)
  Από 251 μέχρι 500

  6 αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3 γυναικ.)
  Από 501 και πάνω για κάθε μια επί πλέον 500/άδα, ή μέρος αυτής, ατόμων δύο αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500.

  Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

  Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων κατά βάρδια. Προτείνεται:

  Από 5 – 15 άτομα 1 αποχωρητήριο
  Από 15 – 40 άτομα 2 αποχωρητήρια
  Από 40 – 70 άτομα 3 αποχωρητήρια
  Από 70 – 100 άτομα 4 αποχωρητήρια

  Πάνω από 100 άτομα και για κάθε επιπλέον 50αδα ένα αποχωρητήριο πέραν των προβλεπόμενων για τα 100 άτομα.

  Η κατά φύλο κατανομή του αριθμού των αποχωρητηρίων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων στην επιχείρηση.

 76. Γεια σας , κύριε Παπαδάκη θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με το «ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ»…… σε ποια απο τις ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ-ΥΠΟΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ της καινούργιας νομοθεσίας μπορει να υπαχθεί????..

 77. Ο/Η Anna λέει:

  Καλησπερα κ. Παπαδακη.
  Είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός και θα ήθελα την άποψη σας για ενα θέμα που εχω με ενα κατάστημα. Πρόκειται για ΚΥΕ, μπαρ – καφέ, που έχει ήδη άδεια λειτουργίας. Ο ιδιοκτήτης θέλει να τακτοποιήσει το υπόγειο και το πατάρι, που υπάρχουν στην οικοδομική άδεια, θέλει να γίνουν χώροι κυρίας χρήσης. Θα κάνει παρασκευαστήριο στο υπόγειο και wc στο πατάρι. Ο χώρος του παταριού έχει ύψος 2,04μ. Επιτρέπονται αυτές οι αλλαγές, και εφόσον επιτρέπονται γινεται ενημέρωση στο υγειονομικό και έπειτα στην άδεια λειτουργίας?
  Ευχαριστώ πολυ και καλές γιορτές!

 78. Καλησπέρα δεν ανήκουν σε κατηγορίες της νομοθεσίας αυτής .. ισχύουν οι παλιές διατάξεις

 79. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη …
  Είναι θέμα πολεοδομικό … από τη στιγμή που εσείς θα πιστοποιείτε ότι ο χώρος είναι κυρίας χρήσεως δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα παρά μόνο αν οι συνάδελφοι κατά την αυτοψία διαπιστώσουν προβλήματα στον φωτισμό και αερισμό του παρασκευαστηρίου ….

 80. Ο/Η Νίκος Καψάλης λέει:

  Κύριε Παπαδάκη
  Έχω εν λειτουργία στην Λευκάδα ένα κατάστημα Εστιατόριο-Πιτσαρία που λειτουργεί από το 1998 και το 2008 μεταβιβάσθηκε από γιο στην μητέρα.Συνήθως το κατάστημα λειτουργεί εποχιακά το καλοκαίρι τα καθίσματα που προβλέπονται από την άδειά του είναι 36 μέσα και 96 εξωτερικά εποχιακά .Τότε τα καθίσματα είχαν δοθεί με την έννοια του μικρού καταστήματος ότι τα εσωτερικά καθίσματα κατά το καλοκαίρι αναπτύσσονται εξωτερικά σαν εποχιακό και τον χειμώνα αφαιρούνται από τον εξωτερικό χώρο και φυσικά δεν υπάρχουν πελάτες(δουλεύουμε εποχιακά με τουρίστες) .Φυσικά έχει την ανάλογη κουζίνα και 2 τουαλέτες.
  Δίπλα από το κατάστημα αυτό και εντός του ιδίου κτιρίου και του ιδίου ιδιοκτήτη, υπάρχει μια αίθουσα την οποία ενοικιάσαμε και για αρχή πήραμε μια άδεια Καφενείου με δύο σύγχρονες τουαλέτες και 20 καθίσματα μόνο μέσα . Επειδή όμως σαν Καφενείο δεν βγάζει ούτε τα έξοδά του θέλω να την προσθέσω στο ήδη λειτουργούν Εστιατόριο.
  Ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να το κάνω χωρίς να προβώ στην διαδικασία μιας νέας αρχικής άδειας, αλλά στην αντικατάσταση της υπάρχουσας του Εστιατορίου φυσικά με νέα σχεδιαγράμματα και με οτιδήποτε άλλο χρειασθεί για να εναρμονισθεί με την νέα Υγ.Διάταξη
  και αν μπορώ να κρατήσω την συγκρότηση του Καφενείου Δεδομένου ότι όλα τα παραλιακά Εστιατόρια μπορούν να σερβίρουν καφέ ή σε αντίθετη περίπτωση να την ξηλώσω την συγκρότηση του καφενείου και να μείνει μόνο αίθουσα
  Επίσης δεν επιθυμώ την ανάπτυξη περισσοτέρων καθισμάτων στον εξωτερικό χώρο πέραν των 96 που υπάρχουν καθώς επίσης και στον εσωτερικό χώρο πέραν των 36
  Κ. Παπαδάκη εάν δεν επιβαρύνω τον ελεύθερο χρόνο σας ή την εργασία σας , θα ήθελα να είχαν την άποψή σας
  επίσης μπορώ να σας δώσω οποιαδήποτε διευκρίνηση (σχεδιαγράμματα άδειες κλπ)
  Σας ευχαριστώ

 81. Καλημέρα

  επειδή γνωρίζω τους συναδέλφους της περιοχής σας πιστεύω ότι αν τους επισκεφθείτε θα σας δώσουν ΑΜΕΣΑ και έγκυρα λύση . Προσωπική μου άποψη είναι ότι στο εστιατόριο μπορεί να γίνει πρόσθετη πράξη τραπεζοκαθισμάτων παρακείμενου χώρου . Όμως αυτό εξαρτάται από την απόσταση και άλλους παράγοντες που μόνο με αυτοψία θα σας το που επίσημα οι συνάδελφοι .

 82. Ο/Η christos λέει:

  Κύριε Παπαδάκη ένα μπράβο για την ενημέρωση που μας προσφέρετε και μία ερώτηση:
  Αν σε καταστημα που φτιάχνει σαντουιτς(χωρίς καθίσματα) θέλω να παρασκευάζω ψωμί (μόνο για την παράσκευη των σαντουιτς), τι άδεια πρεπει να έχει το κατάστημα;

 83. Αν υπάρχει παρασκευαστήριο και αν αυτό θα είναι αποκλειστικά για τους πελάτες σας για το σάντουιτς και μόνο ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ μου άποψη είναι ότι δεν απαιτείται κάτι . Λέω προσωπική άποψη μιας και η υγειονομική νομοθεσία δεν το προβλέπει αλλά ούτε το απαγορεύει . Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια απαγόρευση από την αρτοποιητική Νομοθεσία . Καλύτερα ρωτήστε επίσημα στην Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε .

 84. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΑΝΙΔΑΣ λέει:

  Κυριε Παπαδακη θα ηθελα να σας ρωτήσω αν μπορω να βγάλω άδεια λειτουργειας κρεοπωλειου σε 43τ.μ; Σας ευχαριστω πολυ.

 85. Καλημέρα

  δεν υπάρχουν πλέον ελάχιστα τμ ως απαιτήσεις στα καταστήματα Υγειονομικού ενδιαφέροντος …

 86. Ο/Η Κώστας Μωράκης λέει:

  Κ. Παπαδάκη καλησπέρα.
  Έχω ξεκινήσει να βγάλω άδεια καταστήματος (παραδοσιακό καφενείο) από τον Δεκέμβρη του 2011. Αλλά έχω την ατυχία, το κτήριο που έχω νοικιάσει να είναι νεοκλασικό και παράλληλα να είναι μέσα στο κάστρο της Χίου. Αυτό με έχει φέρει πίσω με την αδειοδότηση του χώρου χρονικά (χρειάστηκε να περάσει από δύο ΚΑΣ και υπουργείο πολιτισμού). Στο διάστημα αυτό άλλαξε ο νόμος για τα αποδυτήρια και την αποθήκη. Ερώτηση πρώτη Το κατάστημα είναι κάτω από 50 τμ και το δουλεύω εγώ με την γυναίκα μου. (το καλοκαίρι παίρνουμε ένα άτομο για βοήθεια) χρειάζεται υποχρεωτικά αποδυτήρια και αποθήκη Ερώτηση δεύτερη. Γιατί η καθυστέρηση δεν οφείλετε σε δικό μου λάθος, υπάρχει περίπτωση να δεχθούν το καταστημα με τις παλιές διατάξεις
  Ευχαριστώ

 87. Καλησπέρα

  Τα αποδυτήρια είναι υποχρεωτικά για όλες πλέον τις επιχειρήσεις . Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο. Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.Επίσης Θα υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση .
  Η παλιά Νομοθεσία δεν ισχύει .

 88. Ο/Η gkarag kast λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλημέρα και συγχαρητήρια για την καταπληκτική δουλειά και την προσφορά σας μέσω αυτού του site. Θα ήθελα να μοιοραστώ μαζί σας, και αν μπορείτε να με βοηθήσετε, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζω κατά την προέγκριση ενός Κ.Υ.Ε. με χρήση εστιατορίου. Όπως γνωρίζετε κατά την προέγκριση θα πρέπει να κατατεθεί «υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του καταστήματος ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει αυτού ή πλειοψηφία του αριθμού των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου αυτού για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου». Στην περίπτωσή μου συμφωνούν οι ιδιοκτήτες τριών διαμερισμάτων εκ των οποίων το ένα, που εξασφαλίζει και την πλειοψηφία, είναι νομιμοποιημένος με τις διατάξεις του Ν.3843/2010 χώρος με χρήση κατοικίας-διαμερίσματος εντός της στέγης (σοφίτα). Η αδειοδοτούσα αρχή παρ’όλα αυτά δεν δέχεται το εν λόγω διαμέρισμα ώς θετική ψήφο των συνιδιοκτητών της οικοδομής με αποτέλεσμα να υπάρχει ισοψηφία (2 υπέρ και 2 κατά). Θα ήθελα λοιπόν την γνώμη σας επί του θέματος και τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσα να κινηθώ ώς μηχανικός ούτως ώστε να δικαιωθούν οι ιδιοκτήτες του υπό λειτουργία εστιατορίου οι οποίοι ήδη ξεκίνησαν την κατασκευή του. Προσωπικά θεωρώ άδικο χώροι που τακτοποιήθηκαν με τούς εκάστοτε περί αυθαιρέτων νόμους με την καταβολή υψηλών προστίμων, αμοιβών μηχανικών, φορολογικών κλπ. να θεωρούνται απο τις υπηρεσίες νόμιμοι όταν πρόκειται να πληρώσουν φόρους, χαράτσια, Φ.Α.Π. κλπ αλλά να παραμένουν αυθαίρετοι όταν πρόκειται να «βοηθήσουν» στην ίδρυση και λειτουργία Κ.Υ.Ε. και γενικότερα στην πραγματοποίηση επενδύσεων στην οικοδομή στην οποία ανήκουν και μάλιστα με ποσοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και των κοινόχρηστων χώρων. Σας ζητώ συγγνώμη για το μακροσκελές ερώτημα αλλά έχω αναστατωθεί με την συγκεκριμένη εξέλιξη της υπόθεσης και θα ήθελα την γνώμη ενός έμπειρου και άριστου γνώστη παρόμοιων υποθέσεων ανθρώπου όπως θεωρώ οτι είστε εσείς.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά για το ενδιαφέρον σας και περιμένω με αγωνία την άποψή σας.

  Γιώργος Κ.

 89. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Συνάδελφε, από που ξέρει η αδειδοτούσα αρχή οτι υπάρχει διαμέρισμα στη σοφίτα ρυθμισμένο ; Γιατί δε καταθέτεις απλά την Υ/Δ του ιδιοκτήτη που λέει οτι έχει εξασφαλίσει την συναίνεση ; Αυτό απαιτεί ο Νόμος και τίποτα άλλο.

 90. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Κε Παπαδάκη μήπως έχετε κάνει κάποιο λάθος; Γιατι στην απόφαση 34824 δε περιλαμβάνονται τα καφενεία.

 91. Καλησπέρα

  δυστυχώς μιας και απαντώ σε πάρα πολλά ερωτήματα είτε εδώ είτε σε email … δεν μπορώ να καταλάβω που αναφέρεστε αν μπορείτε γίνετε συγκεκριμένος ώστε να διορθώσω το λάθος εαν αυτό υπάρχει .. ευχαριστώ

 92. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Δεν σας καταλαβαίνω. Ο χρήστης Κώστας Μωράκης ρώτησε σχετικά με άδεια καφενείου του απαντήσατε οτι τα καφενεία ανήκουν πλέον στην 34824 και ακριβώς από κάτω σας ρώτησα μήπως κάνετε λάθος. Δείτε το “δέντρο” των απαντήσεων..

 93. Οκ σας ευχαριστώ … εκ παραδρομής το πρώτο κομμάτι και το τελευταίο επικολλήθηκε λάθος μιας και αποφεύγω να γράφω δικά μου κείμενα αλλά την νομοθεσία όπως έχει … θα γίνει η απαραίτητη αλλαγή όπως θα δείτε και ο εξοπλισμός που αναφέρω παρακάτω αναφέρεται σε καταστήματα του άρθρου 13 … επομένως ή απάντησα σε άλλη ερώτηση που αφορούσε παντοπωλείο ή έκανα λάθος επικόλληση … ανθρώπινο … απλά είναι τόσα πολλά τα ερωτήματα που αν δεν μου λέγατε που το είδατε δύσκολα θα το έβρισκα … επίσης είναι λίγο απίθανο να μην γνωρίζω ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία δεν αφορά τα καφενεία … ευχαριστώ και πάλι για την ενεργή συμμετοχή σας …

 94. κΑΛΗΣΠΈΡΑ

  μετά από υπόδειξη αναγνώστη (που το ευχαριστώ ) είδα ότι μέρος της απάντησης μου αφορούσε λανθασμένα παντοπωλείο … πιθανά στην προσπάθεια μου να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα κάτι πήγε λάθος . Λοιπόν δεν προβλέπεται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύεται σήμερα να ελεγχθεί με την παλιά διάταξη … υπήρχε πρόβλεψη αλλά έχει περάσει η μεταβατική περίοδος . Τα αποδυτήρια είναι υποχρεωτικά για όλες πλέον τις επιχειρήσεις . Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο. Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.Επίσης Θα υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση .

 95. Καλησπέρα

  δυστυχώς είναι θέμα Δήμου . Δεν ξέρω αν έχετε δει ότι πλέον υπάρχει σύλλογος που ιδρύθηκε εξαιτίας αυτών των προβλημάτων . Εδώ θα δείτε περισσότερα

 96. Ο/Η gkarag kast λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ για την πολύτιμη βοήθεια.

 97. Ο/Η Στράτος λέει:

  Κυριε Παπαδακη καλησπερα
  θα ηθελα να μου πειτε ποια πεδια πρεπει να συμπληρωθουν για την αδειοδοτηση παντοπωλειου στη φαση Β: ΜΕΡΟΣ Β ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙΙ
  Ευχαριστω, καλη δυναμη στο εργο σας

 98. Καλημέρα

  το παράρτημα σας ζητάει να απαντήσετε με το αν διαθέτετε αυτά που το κάθε τετραγωνάκι αναγράφει . Αν κάτι δεν το έχετε και το δηλώσετε θεωρείτε ψευδής δήλωση και θα έχετε πρόβλημα .

 99. Ο/Η Μάρκος λέει:

  κύριε Παπαδάκη καλησπέρα
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την περίπτωση Επιχείρησης Μαζικής Εστίασης και όσον αφορά την Αίθουσα Πελατών. Ισχύει η διαίρεση, για την εύρεση των εξυπηρετούμενων, με το 1,20? Δεν υφίσταται πλέον το 1,40? Η επιχείρηση τώρα θα αδειοδοτηθεί για πρώτη φορά.
  Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 100. Καλημέρα

  ναι πλέον ισχύει το 1.2

  Αίθουσα πελατών

  Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η δυναμικότητά τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.

 101. Ο/Η Theo λέει:

  κ. Παπαδάκη,

  Με το άρθρο 64§20 του ν, 4235/2014 καταργήθηκε το άρθρο 17 τη; ΥΔ 96967 που αφορούσε τις κυρώσεις (ποινικές-διοικητικές).

  Άρα συνεπάγεται ότι τυγχάνει εφαρμογής η γενική διάταξη της παραγράφου 12 του άρθρου 43 του Ν.4025/2011, όπως αυτή προστέθηκε με την παράγραφο 4 του άρθρου 58 του Ν.4075/2012 (0ι παραβάσεις των διατάξεων του Υγειονομικού Κανονισμού (Β΄ 275) και όλες οι παραβάσεις των διατάξεων όλων των Υγειονομικών Διατάξεων, που εκδίδονται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 1 του α.ν. 2520/1940 (Α΄ 73) ή κατ’ εξουσιοδότηση άλλου νόμου, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρις ενός έτους ή χρηματική ποινή τουλάχιστον 2.000 ευρώ) ή ισχύει κάτι άλλο?

 102. Καλησπέρα

  συγγνώμη αλλά λόγω εργασιακού φόρτου καθυστέρησα να σας απαντήσω . Σωστά αυτά που αναφέρετε
  Αναμένουμε οδηγίες και διευκρινήσεις για το αν οι υγειονομικές Υπηρεσίες μπορούν να εφαρμόσουν το άρθρο Άρθρο 9 του 4235/2014
  Αναστολή, μερική ή ολική, λειτουργίας ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων
  1.α) Οι αρμόδιες αρχές δύνανται να προβαίνουν στο μέτρο της αναστολής της λειτουργίας μίας εγκατάστασης επιχείρησης τροφίμων για ορισμένο χρονικό
  διάστημα στις παρακάτω περιπτώσεις:…..

 103. Ο/Η nikos λέει:

  Καλησπέρα. ΙΧΦ κλειστό, μεταφοράς ψωμιού. Μπορεί να έχει μέσα ψυγείο με γαλ/κά, όσπρια, άλευρα, χαρτικά , κ.α προς λιανική πώληση? Υπάρχει η δυνατότητα άδειας? Αν όχι, που προβλέπεται και ποιες είναι κυρώσεις

 104. Καλησπέρα

  τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών μπορούν να μεταφέρουν μόνο τα είδη που αναφέρει η άδεια . Αν σε γενόμενο έλεγχο από τα μικτά κλιμάκια της Δ/νσης Συγκοινωνιών εντοπιστούν τα πρόστιμα είναι τσουχτερά (από 500 € και πάνω )

 105. Ο/Η nikos λέει:

  Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Εαν είναι δυνατόν, θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας τηλεφωνικώς. Προ ημερών σας είχα στείλει mail.

 106. Υπάρχει το Υπηρεσιακό μου τηλέφωνο στις πληροφορίες

 107. Ο/Η Γιωργος λέει:

  Κε Παπαδάκη,
  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την αμεση και τεκμηριωμένη απάντηση των ερωτημάτων.
  Εχω αδεια ιδρυσης και λειτουργίας με τίτλο :<>.εκδόθηκε τον 12 του 2013.Στο κατάστημα πουλάω συσκευασμένα τρόφιμα, ειδη μινι μαρκετ(χαρτικά-απορυπαντικά-ψιλικά, ποτά),εφημερίδες .Επιτρέπεται να πουλάω τσιγάρα εντος του καταστήματος και με ποιές προυποθέσεις?Ακόμη θελω να βάλω και μαναβική οχι στην μπροστινή πλευρά του μαγαζιού αλλα σε μια πλαινή πλευρα που ειναι σε χωρο του οικοπέδου του κτιριου.Υπάρχει καποιο νομικό πρόβλημα?Το ωράριο του μαγαζιού μου απο ποιον αρμόδιο φορέα καθοριζεται?Τέλος ηθελα να ρωτησω εαν μπορώ μπροστα απο την βιτρίνα του μαγαζιού να εχω ψυγεια παγωτών για τους καλοκαιρινούς μήνες.Σας ευχαριστώ πολυ!

 108. Ο/Η Γιωργος λέει:

  Ο τιτλος της Αδειας ειναι Επιχειρησεις Λιανικου & Χονδρικου Εμπορίου Επιχειρηση λιανικής και χονδρικής διάθεσης τροφίμων και ποτών

 109. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός για μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων …….

  Με τα καταστήματα του είδους που έχετε ο νόμος άλλαξε και απλουστεύθηκε .. θα μιλήσετε με τον Δήμο σας για να γίνει προσθήκη τμήματος για τη μαναβική (αν δεν έχετε ) .
  Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και τα φρούτα, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από την επιχείρηση, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με άλλες διατάξεις.Όσο αφορά τα τσιγάρα έχω και εγώ μπερδευτεί … με τον τελευταίο νόμο μάλλον επιτρέπεται μιας και καταργήθηκαν οι περιορισμοί (ισχύουν αυτοί του αντικαπνιστικού νόμου ως μπρος την διαφήμιση , τον χώρο πώλησης κλπ )… αρμόδιο όμως να σας απαντήσει είναι το γραφείο καταστημάτων του Δήμου

 110. Ο/Η ΕΦΗ λέει:

  θΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛO HACCP. εΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΟΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟς , Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή Ο ΣΥΝΤΣΚΤΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. αΛΗΘΕΥΡΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΕΙς?

 111. Ο/Η ΕΦΗ λέει:

  ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ..
  θΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΠΟΙΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΤΟΝ ΦΑΚΕΛO HACCP. ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ Ο ΟΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟς ή Ο ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ή Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ . ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ . ΑΦΟΡΑ ΜΙΚΡΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ . ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ SITE ΣΑΣ.

 112. Καλημέρα

  στα συστήματα αυτοελέγχου υπάρχει ολόκληρη ομάδα από την ομάδα αυτή υπογράφει αυτός με την ανάλογη ειδικότητα .. για μηχανικός το βλέπω λιγάκι αδύνατο λόγω μη σχετικής με την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων … (μπορεί όμως να είναι μέλος της ομάδας ) Ο ιδιοκτήτης υπογράφει τη δήλωση δέσμευσης συμμόρφωσης. Νομοθετική ρύθμιση δεν υπάρχει μιας και η ευρωπαϊκή νομοθεσία από την οποία προκύπτει και η απαίτηση είναι ευέλικτη …
  Δείτε και εδώ : ΕΦΕΤ : Κατευθυντήριες οδηγίες για την ευέλικτη εφαρμογή συστήματος αυτοελέγχου βάση των αρχών του HACCP

 113. Ο/Η ΓΙΑΝΝΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡA KYΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
  ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΝΤΙΝΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΛΙΔΑΣ
  ΜΠΟΡΩ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ
  ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΚΑΠΟΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΑΔΕΙΑ?

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΑΣ

 114. Καλησπέρα

  θεωρώ όπως και στα υπόλοιπα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που πλέον επιτρέπεται η πώληση αλλά ισχύουν οι περιορισμοί του αντικαπνιστικού νόμου … αυτό όμως είναι καθαρά προσωπική μου άποψη

 115. Ο/Η Ειρήνη λέει:

  Κύριε Παπαδάκη ήθελα να σας ρωτήσω ένα καφενείο σε ισόγειο πολυκατοικίας που το καταστατικό της πολυκατοικίας δεν το επιτρέπει να υπάρχει και μάλιστα δεν είναι ένα αλλά δύο τα καφενεία. Επιτρέπεται το ένα από αυτά να μετατραπεί σε μεζεδοπωλείο και να έχει βγάλει τον εξαερισμό του κάτω ακριβώς απο το μπαλκόνι μου με αποτέλεσμα να μην μπορώ να βγω στο μπαλκόνι να μπαίνουν οι μυρωδιές μέσα στο σπίτι μου με δύο μικρά παιδιά; Δεν μπορώ να σας περιγράψω βέβαια για την φασαρία και τα υπόλοιπα προβλήματα…..έχει μετατρέψει το μπαλκόνι ως βοηθητικό χώρο της κουζίνας με ότι αυτό συνεπάγεται. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 116. Καλημέρα

  το αν επιτρέπεται η ίδρυση καταστημάτων σε χώρους οριζόντιας ιδιοκτησίας είναι καθαρά θέμα του Δήμου (καταστατικό , πλειοψηφία ενοίκων κλπ κλπ ) . Αν θεωρείτε ότι παράνομα το έχουν εγκρίνει μπορείτε να προβείτε σε ένσταση – καταγγελία .
  Το δεύτερο ερώτημα σας είναι πασιφανές ότι ΟΧΙ δεν μπορεί ένα καφενείο χωρίς γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας και αντικατάσταση της άδειας του από το Δήμο να μετατραπεί σε ουζερί .. ΄όσο αφορά για το παρασκευαστήριο στο μπαλκόνι ΑΣΧΟΛΙΑΣΤΟ

 117. Απο εταιρεια εμποριας διακινησης τροφιμων! Εχουμε φτιαξει το φακελλο HACCP. πρεπει να τον πιστοποιησει καποια εταιρεια η τον καταθετουμε απευθειας για εγκριση, και σε ποια υπηρεσία?
  Επισης θα θελαμε την πληροφοριση για αυτοματες μηχανες πωλησης. Τι ισχυει?
  Ευχαριστουμε

 118. Ο/Η Παπαγεωργοπουλου Δήμητρα λέει:

  Καλημέρα σας κ.Παπαδάκη
  Συγχαρητήρια για τις τεκμηριωμένες συμβουλές σας και την τεράστια βοήθεια που προσφέρεται εδώ και χρόνια στην εφαρμογή της Υγειονομικής Νομοθεσίας.
  Το ερώτημα έχει ως εξής :
  Η ιδια επιχειρηση έχει ένα Κατάστημα με άδεια λειτουργίας Επιχείρηση Μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος με ταπεζοκαθίσματα εντος καταστήματος και εντος στεγασμένης παρόδιας Στοας και ενοικιαζει 2ο παρακείμενο κατάστημα 35 τμ και αιτείται νεα Αδεια Επιχειρησης Μαζικής Εστίασης Πλήρους γεύματος με τραπεζοκαθίσματα εντός της εν λόγω στοάς και αποθήκη σε άλλο παρακείμενο κατάστημα.Η απόσταση μεταξύ τους είναι 15 μέτρα.
  Μπορεί να αιτηθεί για το 2ο κατάστημα την χρήση wc του 1ου καθώς ανήκει στην ιδια επιχειρηση και οι 4 wc που έχει το 1ο κατάστημα υπερκαλύπτουν την δυναμικότητα και των δυο καταστημάτων?
  Το 2ο κατάστημα εχει μικρή wc χωρις προθάλαμο, παρασκευαστήριο και λάντζα .
  Αν ναι βάσει ποιας νομοθεσίας εγκυκλίου? Μπορεί να θεωρηθεί συγκρότημα καταστημάτων καθώς όλα τα καταστήματα της Στοάς εχουν κοινό ιδιοκτήτη και τα δυο εν λόγω καταστήματα κοινό μισθωτή?
  Λόγω διφορούμενων και διαφορετικών απαντήσεων και λόγω της εμπειρίας και των γνώσεων σας η άποψη και η βοήθεια σας είναι ιδιαίτερα σημαντική.
  Ευχαριστώ πολύ.

 119. Καλησπέρα

  δεν προβλέπεται και ούτε απαιτείται πιστοποίηση όσο αφορά τις Δημόσιες Υπηρεσίες . Η πιστοποίηση είναι καθαρά υπόθεση του επιχειρηματία … μάλιστα ο ΕΦΕΤ που έδινε τέτοια πιστοποίηση την έχει σταματήσει εδώ και χρόνια

 120. Καλησπέρα

  ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια …

  δυστυχώς είναι ένα θέμα ιδιαίτερα εξειδικευμένο και η δικιά μου άποψη δεν έχει αξία μιας και αποκλειστικά αρμόδια είναι η Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκουν τα καταστήματα . Η Υπηρεσία αυτή θα έχει την δυνατότητα με αυτοψία αλλά και με τα σχεδιαγράμματα που θα προσκομίσετε να σας απαντήσει επίσημα .

  Η προσωπική μου άποψη πάντως είναι ότι άσχετα αν ιδιοκτήτης είναι ο ίδιος η απόσταση και η χρήση θα κρίνει το αποτέλεσμα . Όσο αφορά τα wc η νομοθεσία απαλλάσσει επίσης: Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

 121. Ο/Η alkhs λέει:

  καλησπερα σας και συνχαρητηρια για την αψογη δουλεια σας. να ρωτησω, αν ζητησω να παρω αδεια σνακμπαρ θα μπορω να τοποθετησω μηχανημα ψησταριας να ψηνω κοκορετσι και κοτοπουλο προκειμενου να υπαχθω στην κατηγορια 1 HACCP.. …ενω αν ζητησω αδεια ψητοπωλειου θα υπαχθω στην κατηγορια 2 HACCP… δηλαδη η αδεια σνακ μπαρ με καλυπτει να ψηνω κοτοπουλο και κοκορετσι ??

 122. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν στην Αθήνα για Υπηρεσιακούς λόγους την περασμένη εβδομάδα .

  Η κατηγοριοποίηση που λέτε την αναφέρει ο ΕΦΕΤ από πλευράς ευελιξίας και δεν έχουν καμία σχέση ή επίδραση στην κατηγορία που θα σας κατατάξει η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία . Με την νέα υγειονομική διάταξη δεν υπάρχει ορισμός του σνακ μπαρ , ψητοπωλείου μιας και υπάρχει πλέον μια κατηγορία : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.
  Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Για λόγους που δεν άπτονται της υγειονομικής νομοθεσίας πχ ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε σε παρένθεση τους παλιούς όρους άρα και την έννοια της κάθε δραστηριότητας σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία .
  Άρα Ψητοπωλείο, αν σ’ αυτό ψήνονται ολόκληρα σφάγια ή τεμάχια τούτων ή άλλα παρασκευάσματα κρέατος (αλλαντικά, μπιφτέκια, ντονέρ, κοκορέτσι κ.τ.ομ.) ή και πουλερικά, τα οποία προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες με τη συνοδεία ή μη ποτών, κυρίως οινοπνευματωδών, καθώς και τυριών, σαλατών, ορεκτικών, φρούτων κλπ. ώστε να αποτελούν πλήρες γεύμα.
  Σνάκ – Μπάρ, αν σ’ αυτό προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε όρθιους πελάτες κάθε είδους ποτά, κυρίως οινοπνευματώδη, με τη συνοδεία ποικιλίας πρόχειρων φαγητών, ζεστών ή κρύων, συμπεριλαμβανομένου και του ψημένου κρέατος (σουβλάκια, μπιφτέκια, μπριζόλες κ.τ.ομ.), τα οποία παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα ή έχουν παρασκευασθεί σε νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και είτε κυκλοφορούν στο εμπόριο σε τυποποιημένη μορφή, είτε φέρονται κατά τη μεταφορά τους από το εργαστήριο ή το εργοστάσιο στο κατάστημα εντός ερμητικά κλειστών κατάλληλων δοχείων. Αν τα ανωτέρω είδη δεν παρασκευάζονται στο κατάστημα, η προέλευση τούτων θα αποδεικνύεται με τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

 123. Ο/Η stathis λέει:

  Γεια σας και συγχαρητήρια για τις συμβουλές σας. Θα ήθελα την βοήθειά σας σχετικά με το ποιες χρήσεις μπορούν να έχουν οι Βοηθητικοί Χώροι καταστημάτων μαζικής εστίασης και διασκέδασης. Σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη βοηθητικοί χώροι είναι το παρασκευαστήριο (κουζίνα)-λάντζα-αποχωρητήρια-αποθήκη. Με βάση την υφιστάμενη υγειον. διάταξη αυτά ισχύουν? Οι βοηθητικοί χώροι μπορούν να περιλαμβάνουν και τα αποχωρητήρια πελατών? Συνεπώς σε νόμιμο υπόγειο αλλά πολεοδομικά ως βοηθητικό χώρο μπορούν να συνυπάρχουν (με κατάλληλη διαμόρφωση ξεχωριστά) κουζίνα-λάντζα-αποθήκη και αποχωρητήρια πελατών? Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 124. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά υποχρεώσεις με αναγκάζουν να είμαι διαρκώς εκτός έδρας .

  Έχετε μάλλον καταλάβει λάθος γιατί και στην παλιά αλλά και στην ισχύουσα διάταξη ο χώρος του παρασκευαστηρίου πρέπει να είναι σε χώρο κυρίας χρήσεως . Αυτό που μπορεί να αναπτυχθεί σε βοηθητικό χώρο είναι η αποθήκη και τα αποδυτήρια – αποχωρητήρια .

 125. Ο/Η stathis λέει:

  Κύριε Παπαδάκη ευχαριστώ για την απάντησή σας. Όντως το παρασκευαστήριο πρέπει να είναι Κύριος Χώρος. Διευκρίνηση: όταν λέτε αποχωρητήρια σε Βοηθητικό Χώρο εννοείτε και τα αποχωρητήρια των πελατών? Σας ευχαριστώ

 126. Καλησπέρα

  ναι των πελατών

 127. Ο/Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ λέει:

  Καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω όταν έχω βγάλει άδεια λειτουργίας αναψυκτηρίου και μετά από 6 μήνες θέλω να προσθέσω και άδεια λειτουργίας για εστιατόριο στο ίδιο κτίριο. Οι χώροι υπάρχουν, απλά δεν τους έχω δεσμεύσει, μόνο ένας χώρος έχει δεσμευτεί , αυτός του αναψυκτηρίου. Εννοείται πως θα ξαναγίνουν καινουργια σχέδια, διαγράμματα ροής κ.λ.π. Πρέπει να ξαναβγάλω προέγριση; Αυτη που έχω βγάλει είναι για επιχείρηση μαζικής εστίασης – αναψυκτήριο – εστιατόριο. Απλά δεν βγάλαμε μαζί την άδεια γιατί οι χώροι για το εστιατόριο δεν ήταν έτοιμοι και ο πελάτης μου ήθελε να λειτουργήσει άμεσα το αναψυκτήριο.

  Ευχαριστω εκ των προτερων

 128. Καλησπέρα από πλευράς προ έγκρισης νομίζω παρόλο που δεν είναι δικό μου θέμα είστε καλυμμένος . Τα υπόλοιπα θα τα ρωτήσετε στην υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε .. Σίγουρα θα απαιτηθεί έλεγχος της επιχείρησης από υγειονομικούς υπαλλήλους μετά από σχετικό σας αίτημα στο Δήμο που είναι αδειοδοτούσα Αρχή . Θεωρώ πριν αρχίστε να εξοπλίζετε την επιχείρηση να ρωτήσετε τις υγειονομικές απαιτήσεις ώστε να μην έχετε πρόβλημα κατά τον έλεγχο .

 129. Καλημέρα,
  Είμαι πολιτικός μηχανικός και θα ήθελα να μου απαντήσετε σε δύο θέματα:

  1. Σε απάντηση παλαιότερου post έχετε γράψει:
  «Για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας, του αριθμού των αποχωρητηρίων, σε συνάρτηση με τα εξυπηρετούμενα άτομα της επιχείρησης, και βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή προηγουμένων Διατάξεων, προτείνεται:
  ….
  2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1. γυναικ.)
  Από 121 μέχρι 250
  ….»
  Στον Δήμο που δραστηριοποιούμαι μου έχουν πει πως για επιχείρηση (εστιατόριο) θα πρέπει : 4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2. γυναικ.)
  Από 121 μέχρι 250
  Η δική σας πρόταση που αναφέρει για ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας απορρέει από κάποια διάταξη, κάποια εγκύκλιο , άλλο έγγραφο ή είναι απλά βάσει εμπειρίας; Που θα μπορούσα να στηριχθώ ώστε να αντικρούσω τα λεγόμενα του Δήμου;

  2. Σε κατάστημα 30,00 τ.μ. που αδειοδοτήθηκε με χρήσεις Οπωροπωλείο και Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής ο ιδιοκτήτης θέλει προσθέσει και την δραστηριότητα παντοπωλείο.
  α. Μπορεί με τα τετραγωνικά που διαθέτει ( η νέα διάταξη δεν αναφέρει συγκεκριμένα τετραγωνικά για κάθε δραστηριότητα) να προσθέσει και την δραστηριότητα του παντοπωλείου; Προφορικά από τον δήμο μου είπαν για κάθε μία από της δραστηριότητες περίπου 15 τετραγωνικά για να γίνει δεκτό το αίτημα.
  β. Αν δεν μπορεί να προσθέσει την τρίτη δραστηριότητα λόγω των τετραγωνικών , για να αφαιρέσει την δραστηριότητα πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής και να προσθέσει την δραστηριότητα παντοπωλείο θα πρέπει να βγει καινούργια άδεια όπως μου είπαν (νέο παράβολο 185 ευρώ)ή θα γίνει απλά πρώτα αφαίρεση της μίας δραστηριότητας και μετά προσθήκη νέας στην υπάρχουσα άδεια με ενημέρωση των φακέλων (χωρίς την πληρωμή παραβόλου);
  γ. Στην περίπτωση της δραστηριότητας παντοπωλείο με την παλιά διάταξη δεν επιτρεπόταν η πώληση γάλακτος τώρα που δεν κατηγοριοποιούνται με τον ίδιο τρόπο οι επιχειρήσεις θα μπορούσε να πωληθεί γάλα στο παντοπωλείο(που θα μπορούμε να βλέπουμε τα επιτρεπόμενα είδη που μπορούν να πωλούν);

 130. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στον χρόνο απάντησης αλλά αδυνατούσα λόγω φόρτου εργασίας και επιμορφωτικών υποχρεώσεων ,

  καταρχήν αρμόδια υπηρεσία να ελέγξει πόσο αποχωρητήρια απαιτούνται είναι μόνο η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ και όχι ο Δήμος . Επίσης βλέπω ότι στον Δήμο που ρωτήσατε νομοθετούν και είναι λάθος . Ποιο σημείο της νέας νομοθεσίας αναφέρει ότι για να προστεθεί δραστηριότητα απαιτούνται 15 τμ ???? μάλλον έχουν μείνει στην παλιά νομοθεσία και πέραν αυτού είναι κάτι που είναι αρμοδιότητα της Υγειονομικής Υπηρεσίας . Τέλος τα παντοπωλεία μπορούν να διαθέτουν και γάλα αλλά και κάθε άλλο τρόφιμο αλλά να το έχουν αποθηκευμένο σε μικρές ποσότητες .

  Αναφορικά με την 1η ερώτησή σας , δεν το αναφέρω εγώ αλλά το Υπουργείο Υγείας με την 2 εγκύκλιο του :ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 2
  ΘΕΜΑ: Παρέχονται οδηγίες για την Υγειονομική Διάταξη Υ1γ/Γ.Π οικ 96967 (ΦΕΚ
  2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

  Για ενιαία αντιμετώπιση του θέματος από όλες τις υγειονομικές υπηρεσίες της Χώρας, του
  αριθμού των αποχωρητηρίων, σε συνάρτηση με τα εξυπηρετούμενα άτομα της
  επιχείρησης, και βάσει της μέχρι τώρα εμπειρίας από την εφαρμογή προηγουμένων
  Διατάξεων, προτείνεται:
  Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων
  Απαραίτητος αριθμός
  αποχωρητηρίων
  Μέχρι 40 1 αποχωρητήριο (ανδρών και
  γυναικών)
  Από 41 μέχρι 120 2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1.
  γυναικ.)
  Από 121 μέχρι 250 4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2
  γυναικ.)
  Από 251 μέχρι 500 6 αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3
  γυναικ.)

 131. Ο/Η ev74 λέει:

  Καλησπέρα σας.
  Θα ήθελα να γνωρίζω ποια είναι η διαδικασία και οι εμπλεκόμενες αρμόδιες υπηρεσίες για την αδειοδότηση εργαστηρίου «παραγωγής άλλων μη αποσταγμένων ποτών που υφίστανται ζύμωση».
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 132. Καλημέρα

  δεν το γνωρίζω απλά η Υγειονομική Υπηρεσία δεν είναι μέσα σε αυτές που εμπλέκονται.

 133. Ο/Η Nasost Sten λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη και συγχαρητήρια για την βοήθεια που προσφέρετε.Λειτουργώ αναψυκτήριο 19τ.μ. από το 1998 και οι πελάτες μου ζητούν να τους πουλάω το χαρμάνι εσπρέσσο που χρησιμοποιώ,αλεσμένο με το κιλό.Μήπως γνωρίζετε τι διαδικασίες πρέπει να κάνω για να μπορώ να έχω και αυτή τη δραστηριότητα εντός του καταστήματος/απ’τη στιγμή που υπάρχει ήδη μύλος άλεσης του εσπρέσσο;(πώληση αλεσμένου καφέ δηλαδή;)Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 134. Καλημέρα

  απαιτείται η προσθήκη δραστηριότητας ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 135. Ο/Η giorgos logothetidis λέει:

  Αξιότιμε Κύριε Παπαδάκη συγχαρητήρια για την αξιέπαινη δουλειά σας που ενημερώνεται τον κόσμο. Όπως είναι γνωστό υπάρχει νομοθεσία που καθορίζει το τι μπορεί να πουλάει ένα κυλικείο και απλά θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί να γίνει συνδυασμός των προϊόντων αυτών όπως: Επιτρέπεται σοκολάτα 30γρ, ψωμί λευκό ή αραβική πίτα ή τορτίγια, οπότε το ερώτημα είναι αν μπορεί κάποιος να λιώσει τη σοκολάτα και να την επαλείψει ας πούμε στην αραβική πίτα ή στην τορτίγια και να την προσφέρει ως ένα είδος κρέπας? Είναι σύννομο ή παράνομο? Ευχαριστώ εκ τον προτέρον για την απάντηση σας.

 136. Καλημέρα

  δυστυχώς η λίστα είναι συγκεκριμένη και αυτές οι προτάσεις διατροφής εφαρμόζονται από πολλούς ιδιοκτήτες κυλικείων (το έχω αντιμετωπίσει πολλές φορές υπηρεσιακά). Αν είναι σύννομο δεν μπορώ να σας το απαντήσω εγώ αλλά μόνο το Υπουργείο. Ο κάθε επιθεωρητής κρίνει και πράττει ανάλογα επειδή ακριβώς δεν ορίζεται με σαφήνεια ή μίξη επιτρεπόμενων ειδών σε αναλογίες που επιτρέπονται ήδη ως μεμονωμένα είδη.

 137. Ο/Η Sakis Mixailidis λέει:

  ονομαζομε μιχαηλιδης ισαακ
  παρακαλω
  εχω ενα προβλημα
  εχω καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος μου το σφραγισε ο δημος
  εκανα υπομησθωση σε αλλον
  ο οποιος εκανε αιτηση για προεγκριση αλλα βγηκε αρνητικη γιατι το καταστημα ηταν σφραγισμενο
  (ο δημος βασει του νομου 96967/2012 λεει οτι κανενας δεν μπορει να λειτουργιση το καταστημα)
  —–το ερωτημα ειναι η σγραγιση ακολουθει ολους τους επομενους μησθωτες—–

 138. Καλημέρα

  το κατάστημα για να λειτουργήσει με άλλο ιδιοκτήτη απαιτείται νέα άδεια (γνωστοποίηση). Πέρα από αυτό όμως είναι ένα θέμα που άπτεται νομοθεσίας που εφαρμόζει ο Δήμος και όχι η Υγειονομική Υπηρεσία.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.