Λειτουργία των παιδότοπων


Η εγκύκλιος σε Ms Word

ΘΕΜΑ: Εφαρμογή νέας  Κοινής Υπουργικής Απόφασης (36873/2007 Β΄1364) για τη λειτουργία των παιδότοπων 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΑ.. 2

Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ (άρθρο 1) 3

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ.. 3

1. Κλειστός Παιδότοπος  που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση. 4

2. Παιδότοπος που λειτουργεί ως μικτή επιχείρηση. 4

3. Υπαίθριος Παιδότοπος. 4

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ  (Άρθρα 7 και 8) 5

1. Άδεια παιδότοπου  που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση. 5

Δικαιολογητικά.. 6

2. Άδεια παιδότοπου  κλειστού ή υπαίθριου, που λειτουργεί ως μικτή επιχείρηση. 7

Δικαιολογητικά.. 8

3. Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου(άρθρο 9) 8

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρα 10 και 11) 9

1. Όργανα ελέγχου. 9

2. Κυρώσεις. 9

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12) 10

ΓΕΝΙΚΑ

Με την αριθ. 38847/11.9.2003 Κ.Υ.Α.  είχε καθορισθεί το πλαίσιο λειτουργίας και η διαδικασία για την έκδοση της άδειας που χορηγούν οι δήμοι και οι κοινότητες για τους παιδότοπους. Μετά  από τέσσερα περίπου χρόνια εφαρμογής, το πλαίσιο αυτό αποδείχθηκε ελλιπές γιατί ρύθμιζε μόνο ζητήματα παιδότοπων που λειτουργούσαν ως αμιγείς επιχειρήσεις σε κλειστούς χώρους παρέχοντας ψυχαγωγία σε παιδιά με παιχνιδοκατασκευές και παιχνίδια. Πλήθος όμως τέτοιων παιχνιδοκατασκευών λειτουργούν σε διάφορους χώρους είτε υπαίθριους είτε εντός χώρων όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα όπως σε εστιατόρια, πλοία, γυμναστήρια κλπ χωρίς κανέναν έλεγχο με προφανή τον κίνδυνο της ασφάλειας των παιδιών.

Κατέστη λοιπόν επιτακτική η ανάγκη επανακαθορισμού του νομοθετικού πλαισίου και προς τούτο προχωρήσαμε στην έκδοση νέας  Κοινής Υπουργικής Απόφασης στην οποία προβλέπονται τα εξής:

 • Καθορίζεται ρητά η έννοια του “παιδότοπου”.
 • Τίθενται οι όροι και οι προϋποθέσεις λειτουργίας όλων των παιδότοπων είτε λειτουργούν ως αμιγείς επιχειρήσεις είτε ως μικτές σε άλλους χώρους, όπου μπορούν να ψυχαγωγηθούν παιδιά .
 • Προσδιορίζονται τα πρότυπα ασφάλειας των παιχνιδοκατασκευών και ο τρόπος συντήρησης αυτών.
 • Θεσπίζεται υγειονομικός έλεγχος από τις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες για τις υγειονομικές υποδομές του χώρου που δεν προβλέπονταν από την προηγούμενη ΚΥΑ.
 • Απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης άδειας λειτουργίας παιδότοπου και εναρμονίζεται με το πλαίσιο των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 80 του ΔΚΚ και της ΚΥΑ 10551/07 τηρουμένων όμως όλων των προδιαγραφών για την ασφάλεια των παιδιών.
 •  Προσδιορίζονται με σαφήνεια τα όργανα ελέγχου της τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων .
 • Επιβάλλονται αυστηρές χρηματικές αλλά και διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των όρων λειτουργίας του παιδότοπου.

Στο πνεύμα λοιπόν των ανωτέρω ρυθμίσεων επαναπροσδιορίζεται και απλουστεύεται η διαδικασία που ακολουθείται για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδοτόπων, είτε οι ανωτέρω λειτουργούν ως αμιγείς επιχειρήσεις είτε ως μικτές σε άλλους χώρους, όπου μπορούν να ψυχαγωγηθούν παιδιά .

Α. ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ (άρθρο 1)

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1 και 2 του άρθρου 1 της εν λόγω  ΚΥΑ ,ως παιδότοπος ορίζεται ο οριοθετημένος μη κοινόχρηστος χώρος δηλαδή ιδιωτικός χώρος, στεγασμένος ή υπαίθριος, στον οποίο παρέχεται αποκλειστικά ψυχαγωγία σε νήπια και παιδιά, μέχρι δέκα ετών, παρουσία συνοδών, υπό την επίβλεψη προσωπικού. Επίσης  παιδότοπος μπορεί να λειτουργεί  και σε χώρους όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, ξενοδοχεία, πλοία, ινστιτούτα αισθητικής, γυμναστήρια κλπ.

Συνεπώς ο παιδότοπος  διακρίνεται σε:

α)  κλειστό ή υπαίθριο που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση

β) κλειστό ή υπαίθριο, που λειτουργεί εντός χώρου όπου θα αναπτυχθεί ή αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα

Στις ρυθμίσεις του άρθρου αυτού, δεν εμπίπτουν οι παιδικές χαρές που είναι εγκατεστημένες σε πλατείες, πάρκα κ.α κοινόχρηστους χώρους καθώς επίσης και «παιδότοποι» οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε  χώρους όπου αναπτύσσεται ανάλογη ή συναφής δραστηριότητα, η οποία διέπεται από ειδικές διατάξεις, όπως:

 • Οι παιδικοί σταθμοί και τα σχολεία
 • Οι χώροι πανηγυριών και τα γήπεδα ή αίθουσες αθλοπαιδιών ή παιδικές κατασκηνώσεις
 • Οι εγκαταστάσεις αναψυχής (όπως λούνα παρκ, τσίρκο, υδροπάρκα κ.α.)
 • Οι χώροι δημιουργικής απασχόλησης κτλ. 

Β. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΟΥ 

Οι διατάξεις των άρθρων  2, 3, 5, 6,  και 8 αφορούν στους όρους και στις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί ένας παιδότοπος, ο οποίος λειτουργεί είτε ως  αμιγής επιχείρηση σε κλειστό ή υπαίθριο χώρο είτε ως μη αμιγής στην οποία αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα.

Οι ανωτέρω διατάξεις αναφέρονται   στη σχεδίαση και  στην οργάνωση του χώρου, στις απαιτήσεις ασφάλειας των παιχνιδκατασκευών και των παιχνιδιών καθώς και στις  υποχρεώσεις των υπευθύνων λειτουργίας του.

Ειδικότερα:

1. Κλειστός Παιδότοπος  που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση

Στον κλειστό  παιδότοπο,  ο χώρος  ψυχαγωγίας των παιδιών πρέπει:

– να διαθέτει διακριτό χώρο με τις παιχνιδοκατασκευές και τα παιχνίδια

για την ψυχαγωγία των παιδιών

– να είναι σαφώς διαχωρισμένος από το χώρο των συνοδών

– να μην είναι  εγκατεστημένος σε υπόγειο χώρο

– να έχει κατάλληλο και επαρκή φωτισμό

– απαγορεύεται το κάπνισμα όχι μόνο στο χώρο ψυχαγωγίας των παιδιών αλλά       και στο χώρο που συνευρίσκονται οι συνοδοί εφόσον αυτός αποτελεί προέκταση του παιδότοπου

– στο χώρο διαμονής συνοδών του παιδότοπου μπορούν να διατίθενται είδη κυλικείου στους συνοδούς και στα παιδιά, χωρίς να απαιτείται άδεια λειτουργίας κυλικείου.

2. Παιδότοπος που λειτουργεί ως μικτή επιχείρηση.

Οι διατάξεις του άρθρου 8 αφορούν ειδικά στη λειτουργία παιδότοπου ως μικτής επιχείρησης, όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως λ.χ παιδότοπος με αναψυκτήριο, ή παιδότοπος εντός γυμναστηρίου, παιδότοπος εντός πλοίου κλπ.

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ,ο παιδότοπος στις περιπτώσεις αυτές ,θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληρεί  τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις υποχρεώσεις των υπευθύνων και στην περίπτωση που βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο να τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. ( άρθρα 3 έως και 6).

3. Υπαίθριος Παιδότοπος

Όταν ο παιδότοπος λειτουργεί σε υπαίθριο χώρο είτε ως αμιγής επιχείρηση είτε ως μικτή :

– οφείλει να διαθέτει ικανή περίφραξη, κατάλληλο φωτισμό , καθίσματα για τους συνοδούς, βρύση με πόσιμο νερό, τουαλέτες και μέσα πυρασφάλειας

–  πρέπει να διαθέτει ικανό σύστημα απορροής των υδάτων

– δεν επιτρέπεται να γειτνιάζει με χώρους φόρτωσης-εκφόρτωσης και εναπόθεσης επικίνδυνων υλικών και δραστηριοτήτων υψηλού θορύβου

– Οι διαδρομές πρόσβασης στον παιδότοπο πρέπει να είναι ηλεκτροφωτισμένες και προστατευμένες, να μην έχουν ευθεία πρόσβαση σε οδούς ταχείας και αυξημένης κυκλοφορίας

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ  ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ  (Άρθρα 7 και 8) 

Στα άρθρα 7 και 8 της αναφερόμενης  ΚΥΑ προσδιορίζεται η αρμόδια αρχή για  τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου, περιγράφεται η διαδικασία και αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την χορήγηση αυτής.

Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση  της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου , είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου λειτουργεί ο παιδότοπος εκτός από τις περιπτώσεις που ο παιδότοπος  πρόκειται να λειτουργήσει  εντός χώρου ,στον οποίο αναπτύσσεται δραστηριότητα για τη λειτουργία της οποίας χορηγείται άδεια από άλλη αρχή.

Έτσι λοιπόν, εάν ο παιδότοπος πρόκειται να εγκατασταθεί λχ εντός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή είναι ο δήμος ή η κοινότητα στην περιφέρεια του οποίου βρίσκεται το κατάστημα. Εάν όμως πρόκειται να εγκατασταθεί  εντός πλοίου αρμόδια αρχή είναι η Λιμενική Αρχή, ή εντός γυμναστήριου αρμόδια αρχή είναι η Νομαρχία, ή εντός ξενοδοχείου αρμόδια αρχή είναι ο ΕΟΤ κτλ.

1. Άδεια παιδότοπου  που λειτουργεί ως αμιγής επιχείρηση

Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου χορηγείται με απόφαση δημάρχου ή προέδρου κοινότητας κατά τη διαδικασία του άρθρου 80 του ΚΔΚ. Δηλαδή η διαδικασία χορήγησης της άδειας εναρμονίζεται με το πλαίσιο που ισχύει για τη χορήγηση της άδειας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ακολουθείται επομένως η διαδικασία[1] της προέγκρισης από τη δημαρχιακή επιτροπή ή το κοινοτικό συμβούλιο σε πρώτο στάδιο και σε δεύτερο στάδιο η διαδικασία για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

Οι προθεσμίες εντός των οποίων τα αρμόδια όργανα αποφασίζουν για τη χορήγηση της προέγκρισης και τη χορήγηση της άδειας, ορίζονται ως αποκλειστικές ,μετά την πάροδο των οποίων, τεκμαίρεται ότι έχουν χορηγηθεί, όπως ισχύει[2] και για την άδεια των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Επίσης θεσπίζεται υγειονομικός έλεγχος από τις αρμόδιες υπηρεσίες για τις υγειονομικές υποδομές του χώρου ( τουαλέτες, χώρος διάθεσης ειδών κυλικείου κλπ), τον προσδιορισμό της δυναμικότητας του παιδότοπου ανάλογα μα τα τετραγωνικά, τον αερισμό ,φωτισμό κλπ που δεν προβλέπονταν από την προηγούμενη ΚΥΑ, καθώς επίσης και υποχρέωση λήψης μέτρων πυροπροστασίας.

Δικαιολογητικά

α. Τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος για τη χορήγηση προέγκρισης είναι αυτά που έχουν ορισθεί για τη χορήγηση προέγκρισης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος .

β. Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου, μετά τη χορήγηση της προέγκρισης ,είναι:

1. Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του κατά νόμο υπευθύνου, η επωνυμία, η έδρα και ο μέγιστος αριθμός των παιδιών που θα ψυχαγωγούνται.
2. Τρεις (3) πρόσφατες φωτογραφίες του ενδιαφερομένου ή του νόμιμου εκπροσώπου εταιρείας.
3. Φωτοαντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας ή άλλου εγγράφου από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 6 του Ν. 1599/86 και εάν ο αιτών είναι αλλοδαπός, φωτοαντίγραφο άδειας διαμονής. Αν πρόκειται για εταιρεία, φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας, και δήλωση του νομίμου εκπροσώπου της, με την οποία γνωστοποιείται ο υπεύθυνος των όρων λειτουργίας του παιδότοπου, καθώς και δήλωση αποδοχής αυτού.
4. Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986 του προσώπου στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου και σε περίπτωση εταιρείας του υπευθύνου του παιδότοπου, το περιεχόμενο της οποίας θα έχει ως εξής:
«Ο/Η κάτωθι υπογράφων/φουσα ………. δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κακούργημα ή για ένα από τα πλημμελήματα της κλοπής, υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογράφησης, συκοφαντικής δυσφήμισης, παραχάραξης, σωματικής βλάβης και παράβασης των διατάξεων περί ναρκωτικών ή για έγκλημα που αναφέρεται στα ήθη και δεν έχω στερηθεί λόγω καταδίκης για οποιαδήποτε αξιόποινη πράξη των πολιτικών μου δικαιωμάτων».
5. Σχεδιάγραμμα κατόψεως και τομή του καταστήματος ή του υπαίθριου χώρου για υπαίθριο παιδότοπο σε τρία αντίτυπα, διπλωματούχου ή πτυχιούχου μηχανικού ή άλλου, κατά νόμο έχοντος το δικαίωμα της υπογραφής, σε κλίμακα 1:50. Σε αυτά πρέπει να απεικονίζονται λεπτομερώς όλοι οι χώροι του παιδότοπου και να αναφέρονται με ακρίβεια οι διαστάσεις, καθώς και οι τυχόν άλλοι υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων. Το σχεδιάγραμμα θεωρείται εις τριπλούν από την Υπηρεσία Πολεοδομίας της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ή του Δήμου. Επί του σχεδιαγράμματος βεβαιώνεται αυθημερόν, ότι το κτίριο είναι νόμιμο και ότι ο χώρος του παιδότοπου είναι κυρίας χρήσης.
6. Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα.(ΕΛΟΤ)
7. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.
8. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ή διαχειριστή της πολυκατοικίας εφόσον πρόκειται για κλειστό παιδότοπο ότι δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας η λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εν ελλείψει κανονισμού ότι η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των κατοικιών συμφωνεί να λειτουργήσει το υπόψη κατάστημα.[3]

2. Άδεια παιδότοπου  κλειστού ή υπαίθριου, που λειτουργεί ως μικτή επιχείρηση.

Για τη λειτουργία παιδότοπου σε χώρο όπου αναπτύσσεται ή θα αναπτυχθεί διαφορετική δραστηριότητα (μικτή επιχείρηση) δεν εκδίδεται ιδιαίτερη άδεια αλλά αυτή περιλαμβάνεται στην άδεια που χορηγείται για τη διαφορετική αυτή δραστηριότητα ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Δηλαδή εάν λ.χ ο παιδότοπος πρόκειται να λειτουργήσει μαζί με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, χορηγείται μία άδεια που περιλαμβάνει και τις δύο χρήσεις ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται.

Στις περιπτώσεις που έχει χορηγηθεί άδεια σε ένα κατάστημα και ο επιχειρηματίας προτίθεται να λειτουργήσει και παιδότοπο τότε η άδεια του καταστήματος αντικαθίσταται με νέα, στην οποία θα περιλαμβάνεται και η λειτουργία του παιδότοπου.

Είναι ευνόητο ότι στις περιπτώσεις αυτές δεν ακολουθείται η διαδικασία της προέγκρισης διότι δεν πρόκειται για ίδρυση νέου καταστήματος αλλά για προσθήκη νέας χρήσης στην ήδη υπάρχουσα.

Για την αντικατάσταση της άδειας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση, συνοδευμένη:

 • από υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/1986 ότι:

α.  τηρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων 3 έως και 6 της εν λόγω ΚΥΑ

 β. δεν επήλθε οποιαδήποτε κτιριοδομική μεταβολή στο συγκεκριμένο χώρο.

 • τα δικαιολογητικά 6 και 7 του άρθρου 7 παρ.2 της ίδιας απόφασης (όπως αναφέρονται κατωτέρω).

Η αντικατάσταση πρέπει να γίνει εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, λογίζεται ότι η άδεια έχει αντικατασταθεί.

Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται για λειτουργία παιδότοπου ως μικτής επιχείρησης , πλέον των δικαιολογητικών  που απαιτούνται για την άσκηση της κατά περίπτωση δραστηριότητας αν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας ή της υπεύθυνης δήλωσης  αν πρόκειται για αντικατάσταση της ήδη υπάρχουσας άδειας, είναι:

1. Βεβαίωση ελέγχου για τη συμμόρφωση των εξοπλισμών προς τα πρότυπα ασφαλείας ή και έκθεση επιθεώρησης από την οποία να προκύπτει η ισοδυναμία των προδιαγραφών κατασκευής τους προς τα αναφερόμενα στην παρούσα πρότυπα ασφαλείας. Οι βεβαιώσεις ελέγχου ή οι εκθέσεις επιθεώρησης πρέπει να εκδίδονται από τον αναγνωρισμένο φορέα.
2. Αποτύπωση του εγκατεστημένου εξοπλισμού παιχνιδιών σε κάτοψη υπό κλίμακα.

3. Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου(άρθρο 9)

Με τις διατάξεις του άρθρου 9 της εν λόγω ΚΥΑ προσδιορίζονται μία σειρά άλλων περιπτώσεων αντικατάστασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας παιδότοπου κατά αναλογία αυτών που ισχύουν για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος[4] εκτός από την αναφερόμενη ανωτέρω.

Στο ίδιο άρθρο αναφέρονται τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την αντικατάσταση της άδειας καθώς επίσης και η διαδικασία που ακολουθείται.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ (άρθρα 10 και 11) 

1. Όργανα ελέγχου

Με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 10 προσδιορίζονται με σαφήνεια τα όργανα που έχουν την ευθύνη του ελέγχου της τήρησης των όρων λειτουργίας των παιδότοπων.

Ειδικότερα:

 • Για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των παραβάσεων των διατάξεων της αναφερόμενης ΚΥΑ αρμόδια είναι η δημοτική αστυνομία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει, ορίζεται για το σκοπό αυτό  από το συμβούλιο του οικείου δήμου ή της κοινότητας ένα όργανο αποτελούμενο από υπαλλήλους ή και αιρετούς , το οποίο διενεργεί τους ελέγχους  και βεβαιώνει τις παραβάσεις.
 •  για τον υγειονομικό έλεγχο, τα όργανα που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία
 • για τον έλεγχο της τήρησης των όρων ασφαλείας των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών, ο αναγνωρισμένος φορέας για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις ασφαλείας της παιχνιδοκατασκευής και των παιχνιδιών, που είναι ο ΕΛΟΤ (άρθρο 11).

2. Κυρώσεις

Με τις διατάξεις της παρ.2 του ιδίου άρθρου καθορίζονται και επιβάλλονται αυστηρές χρηματικές αλλά και διοικητικές κυρώσεις για την παράβαση των όρων λειτουργίας του παιδότοπου.

Οι κυρώσεις που προβλέπονται για παραβάσεις των διατάξεων της αναφερόμενης ΚΥΑ, είναι οι εξής:

 • ØΠροσωρινή αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου για διάστημα 10-60 ημερών, για μη συμμόρφωση προς τις παρατηρήσεις των αρμοδίων ελεγκτικών οργάνων εντός της τασσόμενης από αυτά προθεσμίας
 • ØΟριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του παιδότοπου για οποιαδήποτε διάπραξη άλλης παράβασης εντός τριετίας από την αρχική.  Δεν αποκλείεται η παράβαση αυτή να είναι ίδια με αυτή για την οποία ανακλήθηκε προσωρινά η άδεια. Όπως επίσης παράβαση θεωρείται και η παραβίαση σφράγισης.
 • ØΣε παιδότοπο που λειτουργεί χωρίς άδεια ως αμιγής επιχείρηση, χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφράγιση  του παιδότοπου
 • ØΣε παιδότοπο που λειτουργεί ως μικτή επιχείρηση χωρίς άδεια, χρηματικό πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ και σφράγιση των παιχνιδοκατασκευών και των παιχνιδιών.

Οι ανωτέρω κυρώσεις επιβάλλονται από τον δήμαρχο ή τον πρόεδρο της κοινότητας μετά από απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου αντίστοιχα, οι οποίοι οφείλουν άμεσα από την συνδρομή των προϋποθέσεων να λάβουν τη σχετική απόφαση.

Αρμόδιο όργανο για την εκτέλεση των ανωτέρω πράξεων είναι η δημοτική αστυνομία και σε περίπτωση που δεν υπάρχει, το όργανο που ορίζεται για το σκοπό αυτό από το συμβούλιο του οικείου δήμου ή της κοινότητας και αποτελείται από υπαλλήλους ή και αιρετούς.

Παράβαση των διατάξεων αυτών από τα αιρετά όργανα που έχουν ορισθεί  ως αρμόδια για την εφαρμογή του, αποτελεί παράβαση καθήκοντος και επομένως επισύρει πειθαρχική ποινή που επιβάλλεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 142 και  143 του ΔΚΚ .

Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρο 12)

Με τις διατάξεις του άρθρου 12 δίνεται μεταβατικό διάστημα 6 μηνών δηλαδή έως τις 02-02-2008, ούτως ώστε οι ήδη λειτουργούντες παιδότοποι, που έχουν αδειοδοτηθεί με βάση της διατάξεις της αριθ.38847/11-09-2003 (ΦΕΚ 1354 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης  καθώς και αυτοί που λειτουργούν χωρίς άδεια, όπως υπαίθριοι ή παιδότοποι σε χώρους που αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, να προσαρμοσθούν στις διατάξεις αυτής, διαφορετικά θα σφραγίζονται και θα επιβάλλεται πρόστιμο δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ.

Προς το σκοπό αυτό οι Δήμοι και οι κοινότητες θα πρέπει άμεσα :

 • να προχωρήσουν στη καταγραφή όλων των παιδότοπων που λειτουργούν στην περιφέρειά τους
 •  να ενημερώσουν όλους τους ιδιοκτήτες τέτοιων επιχειρήσεων για τις προβλέψεις της νέας ΚΥΑ και ειδικότερα για τις ρυθμίσεις που αφορούν την υποχρέωση για έκδοση άδειας  για όσες περιπτώσεις δεν υφίσταται, την ασφάλεια των  εξοπλισμών  και γενικότερα  τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις.

Παρακαλούμε να ενημερώσετε τους Δήμους και τις Κοινότητες της περιφέρειάς σας για την σωστή εφαρμογή των διατάξεων της εν λόγω ΚΥΑ.

Την παρούσα εγκύκλιο μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου http://www.ypes. gr.

                                                               Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κοινοποίηση

1. Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Διεύθυνση Μητρώου

2. Υπουργείο Ανάπτυξης

3. Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

4. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

5. Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

6. ΚΕΔΚΕ

7. ΕΛΟΤ

Εσωτερική διανομή

1. Γραφείο κ. Υπουργού

2. Γραφείο Υφυπουργού κ. Αθ. Νάκου

3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα

4. Γραφείο Γενικού Διευθυντή Τοπικής Αυτοδιοίκησης

5. Διεύθυνση Οικονομικών ΟΤΑ

6. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης και Η.Ε.Σ (με την παράκληση να μεριμνήσει για την ανάρτηση της παρούσας στο δικτυακό τόπο του ΥΠ.ΕΣ..)

7. Διεύθυνση Απλούστευσης Διαδικασιών και Παραγωγικότητας

8. Διεύθυνσή μας

[1] Βλ. εγκύκλιό μας 51/66174/2006

[2] ΚΥΑ 10551/07 Β 246 και εγκύκλιό μας 26/17059/20.3.2007

[3] Το δικαιολογητικό αυτό θα κατατίθεται στο στάδιο της προέγκρισης όπως και στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Βλ. εγκύκλιό μας 51/66174/29.11.2006

[4] Βλ. ΥΑ 10551/07 (ΦΕΚ 246 Β)

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.