Άρθρο 52 Εργαστήρια Τροφίμων και Ποτών


1.   Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται στα εργαστήρια παρασκευής ή επεξεργασίας ή / και συσκευασίας τροφίμων ή ποτών, των οποίων τα προιόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πωλήσεως.

2.   Ο προοριζόμενος για την εγκατάσταση εργαστηρίου τροφίμων ή ποτών χώρος θα είναι επαρκής, ανάλογα με τη δυναμικότητα παραγωγής τους, και θα αποτελείται από τα κατωτέρω ιδιαίτερα διαμερίσματα, τα οποία θα έχουν εμβαδόν τουλάχιστον το αντίστοιχο οριζόμενο για το καθένα από αυτά και τον απαραίτητο, ανάλογα με το είδος του εργαστηρίου, εξοπλισμό:

α.   Διαμέρισμα παρασκευής ή επεξεργασίας ή / και συσκευασίας των τροφίμων ή ποτών.

Το εμβαδόν του διαμερίσματος τούτου θα είναι επαρκές, ώστε να επιτρέπει την εγκατάσταση όλων των μηχανημάτων, συσκευών και επίπλων, που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των προβλεπόμενων λειτουργιών, τον εύκολο καθαρισμό του και την άνετη και ανεμπόδιστη διακίνηση του απασχολούμενου σ’ αυτό προσωπικού και γενικά να εξασφαλίζει τις απαραίτητες υγιεινές συνθήκες λειτουργίας του τμήματος τούτου.

Πάντως το διαμέρισμα αυτό δεν θα είναι μικρότερο από 50 τ.μ..

Στο ανωτέρω διαμέρισμα θα υπάρχουν όλα τα απαραίτητα για την επεξεργασία, παρασκευή ή / και συσκευασία των τροφίμων ή ποτών μηχανήματα, συσκευές και έπιπλα, καθώς, και προκειμένου για εργαστήρια στα οποία απασχολούνται περισσότερα από τρία άτομα, νιπτήρες με ρυθμιζόμενη εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού (μπαταρία), σαπούνι και χειροπετσέτες μιας χρήσεως. Οι νιπτήρες αυτοί είναι άσχετοι με τους υπάρχοντες στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και θα βρίσκονται όσο το δυνατό πλησιέστερα στις θέσεις εργασίας,προοριζόμενοι για το πλύσιμο των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και των χεριών του προσωπικού κατά τη διάρκεια της εργασίας τους.

β.   Διαμέρισμα πλύσεως των χρησιμοποιούμενων στο εργαστήριο σκευών εργαλείων ή και δοχείων, εμβαδού 8 τ.μ. τουλάχιστον, στον οποίο θα υπάρχει σύστημα πλύσεως με δύο βαθειές λεκάνες, εγκατάσταση τρεχούμενου ζεστού και κρύου νερού με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία) και εγκατάσταση αποχετεύσεως. Το διαμέρισμα τούτο μπορεί να συνυπάρχει με το προηγούμενο διαμέρισμα σε ενιαίο χώρο, εμβαδού ίσου τουλάχιστον με το άθροισμα των προβλεπόμενων ανωτέρω για το καθένα από τα διαμερίσματα αυτά εμβαδών, προκειμένου για μικρά εργαστήρια, κατά την κρίση της Υγειονομικής Υπηρεσίας, και με την προυπόθεση ότι το σύστημα πλύσεως σκευών θα είναι σε τέτοια θέση, ώστε να μη ρυπαίνονται τα τρόφιμα.

Το διαμέρισμα πλύσεως σκευών κλπ. δεν είναι απαραίτητο στα εργαστήρια, στα οποία οι διαδικασίες παρασκευής ή επεξεργασίας ή / και συσκευασίας τροφίμων ή ποτών δεν απαιτούν χρήση σκευών ή δοχείων.

Στα εργαστήρια όμως αυτά θα υπάρχει ένας νεροχύτης με ζεστό και κρύο τρεχούμενο νερό για το πλύσιμο των χρησιμοποιούμενων εργαλείων και των χεριών των απασχολούμενων ατόμων.

Προκειμένου για εργαστήρια στα οποία χρησιμοποιούνται περιέκτες πολλαπλής χρήσεως για τη συσκευασία τροφίμων ή ποτών, το πλύσιμο των περιεκτών τούτων θα γίνεται με αυτόματα μηχανικά πλυντήρια, εγκατεστημένα σε ιδιαίτερο επαρκή χώρο και θα περιλαμβάνει σε γενικές γραμμές τις ακόλουθες φάσεις:

1.   Πρόπλυση με χρήση κατάλληλου και αποδεκτού από υγειονομικής απόψεως απορρυπαντικού. Αν χρησιμοποιούνται γιάλινες φιάλες, όσες από αυτές έχουν σκουριά θα καθαρίζονται με υδροχλωρικό οξύ πυκνότητας 10 μέχρι 30%.

2.   Πλύση με νερό υψηλής θερμοκρασίας (της τάξως των +80ο C), που περιέχει καυστικό νάτριο σε συγκέντρωση 2-3%.

3.   Συστηματικό ξέπλυμα με άφθονο νερό.

4.   Συνιστάται απολύμανση με μια αποδεκτή μέθοδο, όπως ενδεικτικά σημειώνονται κατωτέρω: –    Παραμονή για 2′ – 5′ (πρώτα λεπτά) σε κλειστό χώρο με την επενέργεια υπέρθερμου ατμού. –    Βάπτισμα για 2′ – 3′ (πρώτα λεπτά) σε υδάτινο λουτρό θερμοκρασίας τουλάχιστον +80 C.

–    Βάπτισμα για 2′ – 5′ (πρώτα λεπτά) σε διάλυμμα χλωρίου με αρχική περιεκτικότητα σε υπόλειμμα «ελεύθερου» χλωρίου περίπου 100 μ.α.ε. νερού, που δεν θα μειώνεται κάτω από 50 μ.α.ε. νερού. –    Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος απολυμάνσεως ή αποστειρώσεως, που θα είναι αποδεδειγμένα αποτελεσματική και θα εγκριθεί από την Υγειονομική Υπηρεσία.

Τα δοχεία μεταφοράς γάλακτος ή άλλων ρευστών πρώτων υλών ύστερα από κάθε χρήση τους θα πλύνονται καλά με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό, θα ξεπλύνονται με άφθονο νερό και θα απολυμαίνονται με κατάλληλα μικροβιοκτόνα μέσα όπως λ.χ. με ατμό θερμοκρασίας +105ο C ή με θερμό νερό +77ο C επί 5′ (πρώτα λεπτά) ή με διάλυμμα χλωρίου με αρχική περιεκτικότητα σε υπόλειμμα «ελεύθερου» χλωρίου περίπου 100 μ.α.ε. νερού, που δεν θα μειώνεται κάτω από 50 μ.α.ε. νερού, επί 2′ (πρώτα λεπτά). Κατά τον ίδιο τρόπο θα πλύνονται και απολυμαίνονται αμέσως πριν από τη χρήση τους και τα καινούργια μεγάλα σκεύη που χρησιμοποιούνται ως περιέκτες για τη συσκευασία τροφίμων ή ποτών.

γ.   Αποθήκη πρώτων υλών, ανάλογου με τη δυναμικότητα παραγωγής του εργαστηρίου εμβαδού και πάντως όχι μικρότερου από 10 τ.μ. Αν χρησιμοποιούνται ευαλλοίωτες πρώτες ύλες, στην αποθήκη θα υπάρχει ψυγείο για τη συντήρηση των υλών τούτων.

δ.   Αποθήκη έτοιμων προιόντων, αν αυτά δεν διαθέτονται αμέσως στην κατανάλωση, ανάλογου με τη δυναμικότητα παραγωγής του εργαστηρίου εμβαδού και πάντως όχι μικρότερου από 10 τ.μ..

Προκειμένου για ευαλλοίωτα τα προιόντα στην αποθήκη θα υπάρχει ψυγείο για τη συντήρησή τους ή όλη η αποθήκη θα είναι ψυκτικός θάλαμος.

ε.   Ιδιαίτερο χώρο αποθηκεύσεως των χρησιμοποιουμένων ειδών συσκευασίας, ανάλογου με τη δυναμικότητα παραγωγής του εργαστηρίου εμβαδού και πάντως όχι μικρότερου από 7 τ.μ.. Αν δεν γίνεται συσκευασία των προιόντων του εργαστηρίου, ο χώρος αυτός δεν είναι απαραίτητος.

στ.  Αποχωρητήρια και αποδυτήρια προσωπικού, ανάλογα με τον αριθμό των απασχολούμενων στο εργαστήριο ατόμων.

ζ.   Αν υπάρχει γραφείο, τούτο θα είναι εγκατεστημένο σε ιδιαίτερο χώρο.

η.   Στα εργαστήρια επεξεργασίας τροφίμων όπως λ.χ. γάλακτος (τυροκομεία, εργαστήρια παρασκευής γιαούρτης, βουτύρου κ.τ.ομ.), φρούτων (εργαστήρια χυμώνφρούτων, κομποστών, μαρμελάδων κ.τ.ομ.), ψαριών (εργαστήρια αλιπάστων κ.τ.ομ.) κ.α., πέρα από τα ανωτέρω διαμερίσματα, θα υπάρχει και ιδιαίτερο, χωρισμένο από τα άλλα, διαμέρισμα παραλαβής της προοριζόμενης για επεξεργασία πρώτης ύλης. Και το διαμέρισμα τούτο θα είναι ευρύχωρο, ανάλογου με τη δυναμικότητα παραγωγής του εργαστηρίου εμβαδού και πάντως όχι μικρότερου από 10 τ.μ..

θ.   Αν ορισμένες ποσότητες των προιόντων εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών διαθέτονται λιανικώς, θα υπάρχει και ιδιαίτερο διαμέρισμα πρατηρίου εμβαδού 15 τ.μ. τουλάχιστον, σαφώς χωρισμένο από τους άλλους χώρους του εργαστηρίου.

3.   Τα ανωτέρω διαμερίσματα θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχους ή άλλη παρόμοια στέρεη κατασκευή από ανθεκτικά στην υγρασία υλικά και θα έχουν:

α. Δάπεδα από αδιαπότιστο λείο, και μη εύθριπτο υλικό (μωσαικό, πλάκες μαρμάρου κ.τ.ομ.) χωρίς ρωγμές ή άλλες φθορές, με κατάλληλες κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου για τον εύκολο καθαρισμό τους και ξέπλυμα με νερό. Τα φρεάτια δαπέδου  θα είναι εφοδιασμένα με σιφώνια και καλυμμένα με μεταλλικές σχάρες, στις οποίες τα κενά δεν θα είναι μεγαλύτερα από 5 χλστ.. Οι γωνίες, που σχηματίζονται από το δάπεδο και τους τοίχους, θα είναι κοίλες για να καθαρίζονται εύκολα.

Δεν επιτρέπεται η επικάλυψη των δαπέδων με μουσαμά ή άλλα υλικά μη ανθεκτικά στο πλύσιμο με άφθονο νερό.

β.   Τοίχους λείους επενδυμένους μέχρι ύψος 2 μ. τουλάχιστον με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ανοικτού χρώματος. Οι υπόλοιπες επιφάνειες των τοίχων και της οροφής θα είναι κατά προτίμηση ασβεστόχριστες, ανοικτού χρώματος, ή θα διατηρούνται σε αρίστη κατάσταση και καθαρές. Κατ’ εξαίρεση, μπορεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, να επιτραπεί ο χρωματισμός, μέχρι ύψος 2 μ., των επιφανειών των τοίχων των αποθηκών πρώτων υλών, έτοιμων προιόντων και ειδών συσκευασίας με ελαιόχρωμα ή πλαστικό χρώμα, κατόπιν σχετικής επεξεργασίας, ώστε να γίνουν αδιαπότιστες και λείες.

γ.   Υγιεινή ύδρευση και αποχέτευση σύμφωνα με τα άρθρα23 και 24 της παρούσας.

δ.   Τις απαραίτητες προυποθέσεις πλήρους αερισμού και επαρκούς φωτισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 της παρούσας.

ε.   Εφόσον χρησιμοποιούνται εστίες ή / και κλίβανοι, κατάλληλο σύστημα πλήρους απαγωγής ή, γενικά, εξουδετερώσεως των καπνών, της αιθάλης και των αερίων και οσμών, των παραγομένων σε ορισμένες φάσεις (βρασμός, ψήσιμο κλπ.) της επεξεργασίας ή παρασκευής των τροφίμων, κατά τις οποίες γίνεται χρήση εστιών ή / και κλιβάνων σύμφωνα με το άρθρο 27 της παρούσας.

Ακόμη, η κατασκευή των αποθηκών πρώτων υλών και έτοιμων προιόντων, των αποχωρητηρίων και των αποδυτηρίων θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των άρθρων 28, 25 και 30 αντίστοιχα, της παρούσας.

4.   Τα χρησιμοποιούμενα έπιπλα, θα είναι καλής κατασκευής με λείες, χρωματισμένες ή στιλβωμένες επιφάνειες και θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαρά.

Οι οριζόντιες επιφάνειες των πάγκων, πάνω στις οποίες γίνονται οι διάφοροι χειρισμοί των τροφίμων, θα είναι από μάρμαρο ή ανοξείδωτο χάλυβα, ή όπου επιβάλλεται, από σκληρό ξύλο, χωρίς ρωγμές ή άλλες φθορές. Μετά το τέλος της εργασίας θα πλύνονται με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από  υγειονομικής απόψεως απορρυπαντικό και θα ξεπλύνονται καλά με άφθονο νερό. Οι προθήκες και τα ερμάρια, που χρησιμοποιούνται για τη φύλαξη των πρώτων υλών ή προιόντων του εργαστηρίου, καθώς και των σκευών, θα κλείνουν ερμητικά, ώστε να εμποδίζεται η είσοδος ποντικών, βλαβερών εντόμων και κονιορτού.

Στα καταστήματα παρασκευής γλυκισμάτων, φαγητών ή άλλων παρασκευασμάτων επιβάλλεται η χρήση προθηκών κλεισμένων με συρματόπλεγμα Νο 16, για την τοποθέτηση των ανωτέρω προιόντων, ώσπου να αποκτήσουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και ακολούθως να συσκευασθούν ή να σταλούν στα καταστήματα διαθέσεώς τους ή, αν είναι ευαλλοίωτα, να τοποθετηθούν στα ψυγεία για συντήρηση. Οι προθήκες αυτές θα βρίσκονται σε κατάλληλα σημεία του εργαστηρίου, ώστε να μην επηρεάζονται από τον κονιορτό.

5.   Η συντήρηση των χρησιμοποιούμενων ευαλλοίωτων πρώτων υλών και των ευαλλοίωτων προιόντων του εργαστηρίου θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας υπό σταθερή χαμηλή θερμοκρασία, το πολύ +7ο C, ανάλογα με το είδος της πρώτης ύλης ή του προιόντος και με τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεώς τους.

Σε κάθε ψυγείο θα υπάρχει μονίμως θερμόμετρο, τοποθετημένο σε κατάλληλο σημείο τούτου, ώστε να ελέγχεται εύκολα η ψύξη του.

Τα ψυγεία θα διατηρούνται σε κατάσταση απόλυτης καθαριότητας. Τα συντηρούμενα είδη θα τοποθετούνται στα ψυγεία με τάξη, ώστε να εξασφαλίζεται ο επαρκής αερισμός τους, να αποφεύγεται η μεταξύ τους επαφή και γενικά το ένα είδος να μην επηρεάζει το άλλο. Τρόφιμα, τα οποία μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς με οποιοδήποτε τρόπο (οσμή, γεύση, όψη) άλλα τρόφιμα, θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερα ψυγεία ή, στην ανάγκη, σε ιδιαίτερες σχάρες. Απαγορεύεται η τοποθέτηση στο ίδιο ψυγείο και, ακόμη περισσότερο στις ίδιες σχάρες πρώτων υλών και έτοιμων προιόντων του εργαστηρίου.

6.   Τα σκεύη, που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά, φύλαξη, μέτρηση και ζύγιση των πρώτων υλών και για την παρασκευή και επεξεργασία των τροφίμων, θα είναι κατασκευασμένα από κατάλληλο και αποδεκτό από υγειονομικής απόψεως υλικό, κατά προτίμηση από ανοξείδωτο μέταλλο, με λείες εσωτερικές επιφάνειες, χωρίς ρωγμές, παραμορφώσεις, οξιδώσεις και κάθε είδους άλλες φθορές, και γενικά θα πληρούν τους όρους, που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ή άλλης νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

Προκειμένου για εργαστήρια παρασκευής τροφίμων με πρώτη ύλη το γάλα, τα δοχεία μεταφοράς του γάλακτος, εκτός του ότι θα είναι κατασκευασμένα γενικά από κατάλληλο και υγειονομικώς αποδεκτό υλικό, χωρίς διαβρώσεις, μη απορροφητικό και μη τοξικό (αν είναι μεταλλικά θα είναι γαλβανισμένα με ψευδάργυρο ή άλλο ανοξίδωτο υλικό), θα έχουν πλατύ στόμιο και θα πωματίζονται με πώμα από κατάλληλο υλικό, δεν θα παρουσιάζουν εσωτερικές γωνίες ή ρωγμές ή παραμορφώσεις και θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.

Τα σκεύη, οι συσκευές και τα εργαλεία, που χρησιμοποιούνται κατά τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων, θα καθαρίζονται επιμελώς αμέσως μετά τη χρήση τους και ακολούθως θα φυλάσσονται σε κλειστά ερμάρια ή προκειμένου για μεγάλα σκεύη, σε κατάλληλα μέρη κατά τρόπο που να μη ρυπαίνονται. Μηχανήματα, που εργάζονται συνεχώς, θα καθαρίζονται μετά το τέλος της εργασίας ή και ενδιάμεσα, αν υπάρχουν αμφιβολίες για την καθαριότητά τους.

Αν σαν πρώτη συσκευασία τροφίμων ή ποτών χρησιμοποιούνται κουτιά ή άλλοι παρόμοιοι περιέκτες, οι περιέκτες αυτοί θα καθαρίζονται αποτελεσματικά αμέσως πριν από την χρησιμοποίησή τους με ειδική για τον σκοπόν αυτόν συσκευή.

Εξαίρεση μπορεί να γίνει μόνο σε περιπτώσεις χρήσεως πλαστικών περιεκτών, που κατασκευάζονται στο ίδιο το εργαστήριο τροφίμων ή ποτών, σε ιδιαίτερους χώρους, και μεταφέρονται από τις εγκαταστάσεις κατασκευής τους στις εγκαταστάσεις πληρώσεώς τους, χωρίς μεσολάβηση χεριών, μέσα σε κλειστό σύστημα διακινήσεώς τους, στο οποίο θα εξασφαλίζονται πρακτικά στείρες συνθήκες, ή, αν κατασκευάζονται σε εξωτερική μονάδα, αποθηκεύονται αμέσως μετά την κατασκευή τους με στείρες συνθήκες, κατά προτίμηση αυτόματα, σε ανθεκτικές πλαστικές σακκούλες μιας χρήσεως αποστειρωμένες, που θα κλείνουν αεροστεγώς. Με τον όρο «πρώτη συσκευασία» τροφίμων ή ποτών εννοείται η χρησιμοποίηση ενός πρώτου περιτυλίγματος ή περιέκτη, που βρίσκεται σε άμεση επαφή με το τρόφιμο ή το ποτό, καθώς και αυτό το ίδιο το περιτύλιγμα ή ο περιέκτης.

7.   Οι χρησιμοποιούμενες για την παρασκευή ή επεξεργασία τροφίμων ή ποτών πρώτες ύλες και πρόσθετες ύλες θα πληρούν τους όρους, που διαλαμβάνονται για κάθε μια από αυτές στον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

Τα κάθε είδους προιόντα των εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών θα έχουν άμεμπτους οργανοληπτικούς χαρακτήρες, μη παρέχοντες ενδείξεις αλλοιώσεως, και θα πληρούν ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονομικούς όρους και προυποθέσεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι σχετικές με τα τρόφιμα διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Απαγορεύεται η μεταποίηση παλιών παρασκευασμάτων, ακόμη και η περισυλλογή υπολειμμάτων παλιών παρασκευασμάτων ή υλών, που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί (λ.χ. υπολείμματα κείκ, παντεσπανιού, άρτου κ.τ.ομ.) και η χρησιμοποίηση για την παρασκευή ή την επεξεργασία τροφίμων ή ποτών πρώτων υλών που παρουσιάζουν σημεία αλλοιώσεων ή ρυπάνσεων και γενικά ακατάλληλων ή επιβλαβών ή επικίνδυνων για την υγεία του ανθρώπου, υποπροιόντων ζωικής ή φυτικής προελεύσεως και μη επιτρεπόμενων από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών χρωστικών ή άλλων πρόσθετων υλών.

Γενικά οι διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονομικής Διατάξεως και οποιασδήποτε σχετικής με τα τρόφιμα και ποτά νομοθεσίας, που αναφέρονται στο μικροβιακό φορτίο και γενικά στην ποιότητα των τροφίμων και ποτών, καθώς και στις τηρητέες διαδικασίες για την υγιεινή παρασκευή ή επεξεργασία τούτων (ενδεικτικά αναφέρεται η παρ. 13 του άρθρου 39 της παρούσας για τα παγωτά), εφαρμόζονται και στα εργαστήρια του παρόντος άρθρου, ανάλογα με το είδος του παρασκευαζόμενου επεξεργασμένου ή / και συσκευαζόμενου τροφίμου ή ποτού.

8.   Τα προιόντα των εργαστηρίων παρασκευής ή επεξεργασίας ή / και συσκευασίας τροφίμων θα μεταφέρονται στα καταστήματα διαθέσεώς τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε κατά τη διάρκεια της μεταφοράς τους να προστατεύονται από τα αίτια, που μπορούν να προκαλέσουν μόλυνση ή να έχουν οποιαδήποτε δυσμενή επίδραση σ’ αυτά, ανάλογα με το είδος του μεταφερόμενου προιόντος.

Ιδιαίτερα, τα γλυκίσματα, τα προιόντα γάλακτος, τα φαγητά και τα κάθε είδους παρασκευάσματα, εφόσον δεν είναι αεροστεγώς συσκευασμένα, θα τοποθετούνται σε κατάλληλα ερμητικά κλειστά δοχεία ή κιβώτια από ανοξείδωτο μέταλλο ή ξύλινα ή πλαστικά ανάλογα με το είδος του προιόντος, και θα μεταφέρονται με κατάλληλα διασκευασμένα κλειστά οχήματα, κατά τρόπο που να προστατεύονται από τις ρυπάνσεις.

Αν τα ανωτέρω προιόντα είναι ευαλλοίωτα, η μεταφορά τούτων θα γίνεται με οχήματα ψυγεία ή προκειμένου για βραχυχρόνιες διαδρομές, διάρκειας μέχρι δύο το πολύ ωρών με οχήματα που διαθέτουν κλειστό ισοθερμικό αμάξωμα. Για τη χρήση των ανωτέρω οχημάτων δεν απαιτείται ιδιαίτερη άδεια πέρα από εκείνη που εκδίδεται από τις Υπηρεσίες Συγκοινωνιών.

9.   Τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων ή ποτών τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το περιεχόμενό τους (πρώτη συσκευασία), θα είναι από υγειονομικώς αποδεκτή ύλη και άμεμπτης καθαριότητας, ώστε τα τρόφιμα ή ποτά να μην προσβάλλονται από το μέσο συσκευασίας τους, ούτε τούτο να προσβάλλεται με οποιονδήποτε τρόπο από το περιεχόμενό του ή να μεταφέρει σ’ αυτό επιβλαβείς για την υγεία του ανθρώπου ουσίες.

Γενικά, τα υλικά συσκευασίας των προιόντων των εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών θα πληρούν τουλάχιστον τους όρους τους διαλαμβανόμενους στις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών ή άλλης σχετικής νομοθεσίας, εφόσον με την παρούσα δεν καθορίζονται αυστηρότεροι όροι.

Ειδικότερα, η συσκευασία γιαούρτης, επιτρέπεται μόνο σε καθορισμένου τύπου δοχεία (κεσέδες) μιας χρήσεως από υγειονομικώς αποδεκτό πλαστικό υλικό, τα οποία θα καλύπτονται ερμητικά με καλύμματα μιας χρήσεως από το ίδιο υλικό. Κατά τον ίδιο τρόπο θα συσκευάζονται και άλλα παρόμοια προιόντα, όπως κρέμες, μουσταλευριές, ταραμοσαλάτες κ.τ.ομ..

Απαγορεύεται η συσκευασία γιαούρτης σε πήλινα ή από άλλο υλικό κατασκευασμένα δοχεία πολλαπλής χρήσεως. Σε περιπτώσεις χρήσεως για τη συσκευασία γιαούρτης πήλινων, εσωτερικά εφυαλωμένων, ή άλλων παρόμοιων δοχείων, τα δοχεία αυτά απαγορεύεται να ξαναχρησιμοποιηθούν για τον σκοπόν αυτόν, στο εξωτερικό δε τούτων θα αναγράφεται με ανεξίτηλα στοιχεία η ένδειξη «το δοχείο δεν επιστρέφεται».

Κατά την μεταφορά τους από τα εργαστήρια παρασκευής γιαούρτης στα καταστήματα πωλήσεως τα δοχεία, που περιέχουν παραδοσιακή γιαούρτη, επιτρέπεται να είναι ακάλυπτα, με την προυπόθεση ότι θα τοποθετούνται μέσα σε ερμητικά κλειστά και απόλυτα καθαρά κιβώτια (ξύλινα ή πλαστικά ή μεταλλικά) σε μια μόνον οριζόντιασειρά, ώστε να μην τοποθετείται το ένα πάνω στο άλλο.

Επίσης επιτρέπεται η διατήρηση ακάλυπτων των ανωτέρω δοχείων και στα ψυγεία συντηρήσεως, εφόσον θα τοποθετούνται σε μια μόνον οριζόντια σειρά, κατά την παράδοσή τους όμως στους πελάτες θα καλύπτονται απαραίτητα με τα προαναφερόμενα καλύμματα.

Στα μέσα συσκευασίας των τροφίμων και ποτών, γενικά, που προσφέρονται συσκευασμένα θα αναγράφονται οι ενδείξεις που αναφέρονται στο είδος του προιόντος, στην επωνυμία του παρασκευαστή και στη διεύθυνση της έδρας του εργαστηρίου, καθώς και κάθε άλλη ένδειξη, που καθορίζει ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών.

10.  Οι νομείς εργαστηρίων ειδών κουλουροποιίας, τυποποιημένων παγωτών, εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών και ξηρών καρπών οφείλουν να μη διαθέτουν τα προιόντα τους σε πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές, αν προηγουμένως δεν διαπιστώσουν ότι είναι κάτοχοι της προβλεπόμενης από την παρ. 9 άρθρου 49 της παρούσας άδειας της οικείας Αστυνομικής Αρχής.

11.  ‘Ολοι γενικά οι εσωτερικοί και οι ακάλυπτοι χώροι των εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών, καθώς και ο εξοπλισμός τους, θα διατηρούνται απόλυτα καθαροί με τη φροντίδα του νομέα του εργαστηρίου και εφόσον η επιχείρηση παρέχει τα απαραίτητα για τον σκοπόν αυτόν μέσα, του κατά περίπτωση υπεύθυνου προσωπικού. Κατά την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των χώρων των εργαστηρίων θα παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή ρυπάνσεως των τροφίμων (πρώτων υλών και προιόντων του εργαστηρίου) και του εξοπλισμού τούτων. Απαγορεύεται η χρήση πριονιδιού ή άλλων παρόμοιων υλών για τον καθαρισμό των δαπέδων.

Δεν επιτρέπεται η παρουσία περιττών αντικειμένων και μεταχειρισμένων ειδών συσκευασίας (κιβώτια, καφάσια κ.τ.ομ.) στους χώρους των εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών. Μεταχειρισμένα είδη συσκευασίας θα απομακρύνονται από το εργαστήριο ή, αν πρόκειται να ξαναχρησιμοποιηθούν, θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερους χώρους, στους οποίους δεν θα υπάρχουν πρώτες ύλες, προιόντα του εργαστηρίου και είδη πρώτης συσκευασίας.

Τα απορρίμματα θα τοποθετούνται σε κατάλληλα δοχεία ή πλαστικούς σάκκους και θα αποκομίζονται, όπως ορίζει το άρθρο 33 της παρούσας.

12.  Απαγορεύεται η είσοδος ή η διατήρηση κατοικίδιων ζώων στους χώρους των εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών. Στα ανωτέρω εργαστήρια θα παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα για την καταπολέμηση των ποντικών και βλαβερών εντόμων (μύγες, κατσαρίδες κλπ.) των οποίων η παρουσία τους στους χώρους του εργαστηρίου αποτελεί ένδειξη ρυπάνσεως τούτων. Οι υπεύθυνοι εργαστηρίων μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία και να ζητούν οδηγίες για τα ενδεικνυόμενα μέσα (μηχανικά ή χημικά) αποτελεσματικότερης και πιο ακίνδυνης για τον άνθρωπο καταπολεμήσεως των ποντικών και των βλαβερών εντόμων.

Επιβάλλεται ακόμη η λήψη και ανάλογων μέτρων για την αποφυγή της εισόδου στο εργαστήριο των ποντικών και των βλαβερών εντόμων, όπως είναι τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 της παρούσας μέτρα και η τοποθέτηση συρμάτινου πλέγματος Νο 16 στις θύρες και στα παράθυρα του εργαστηρίου.

13.  Οι απασχολούμενοι στα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, ανεξάρτητα από τη σχέση τους με την επιχείρηση (επιχειρηματίας ή και μέλη της οικογενειάς του, υπάλληλοι, εργάτες κλπ.), θα είναι υγιείς και καθαροί.

Κατά την ώρα της εργασίας τους θα φορούν λευκή ή ανοικτόχρωμη μπλούζα, ποδιά και σκούφο. Τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας εφαρμόζονται και στο προσωπικό των εργαστηρίων του παρόντος άρθρου.

Ειδικότερα, οι χειριστές των τροφίμων ή ποτών, γενικά, πριν από την έναρξη της εργασίας τους ή την επανάληψη αυτής μετά από διακοπή της για οποιοδήποτε λόγο, θα πλύνουν καλά τα χέρια τους με ζεστό νερό και σαπούνι.

14.  Οι ειδικές διατάξεις άλλων Υγιειονομικών Διατάξεων ή Διαταγμάτων, με τις οποίες ρυθμίζονται θέματα αναφερόμενα στα της λειτουργίας ορισμένων ειδών εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών, εφαρμόζονται σε συνδυασμό με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, οι οποίες έχουν εφαρμογή για όσους όρους και προυποθέσεις δεν καλύπτουν οι ανωτέρω ειδικές διατάξεις.

15.  Κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρ. 2 του παρόντος άρθρου, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να δεχθεί την εγκατάσταση και λειτουργία μικρών εργαστηρίων παρασκευής τοπικών παραδοσιακών προιόντων (μαντολάτο, λουκούμια, χαλβάς κ.τ.ομ.) σε συνολικό χώρο 40 τ.μ. τουλάχιστον, εφόσον βρίσκονται σε επαρχιακές πόλεις ή κωμοπόλεις, οι διαδικασίες παραγωγής των προιόντων τους απαιτούν απλές εγκαταστάσεις, συγκρότηση και εξοπλισμό και σχετικά μικρό χώρο και τα προιόντα τους διαθέτονται χονδρικώς, εξολοκήρου ή εν μέρει, σε καταστήματα λιανικής πωλήσεως αποκλειστικά της περιοχής τους. Τα ανωτέρω εργαστήρια θα αποτελούνται από τα ακόλουθα διαμερίσματα εμβαδού ίσου ή μεγαλύτερου του αντίστοιχου αναφερόμενου: –    Διαμέρισμα κυρίως εργαστηρίου εμβαδού 25 τ.μ. τουλάχιστον. –    Διαμέρισμα πλύσεως σκευών εμβαδού 5 τ.μ. τουλάχιστον. –    Αποθήκη πρώτων υλών ή / και έτοιμων προιόντων εμβαδού 7 τ.μ. τουλάχιστον. –    Αποχωρητήριο προσωπικού 3 τ.μ..

Επιτρέπεται η εγκατάσταση του συστήματος πλύσεως σκευών σε κατάλληλη θέση του παρασκευαστηρίου, ώστε να μη ρυπαίνονται τα τρόφιμα κατά την λειτουργίατούτου, με την προυπόθεση ότι ο συνολικός αυτός χώρος θα είναι τουλάχιστον 30 τ.μ..

Αν ορισμένες ποσότητες των ανωτέρω προιόντων διαθέτονται λιανικώς, θα υπάρχει επί πλέον ιδιαίτερο, σαφώς χωρισμένο, διαμέρισμα πρατηρίου εμβαδού 12 τ.μ. τουλάχιστον.

Τα ανωτέρω εργαστήρια είναι άσχετα με τα εργαστήρια των καταστημάτων των άρθρων 38 (σνάκ – μπάρ, πιτσαρίες), 39 (ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια), 43 (αμιγή πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστείου, αμιγή γαλακτοπωλεία) και 44 (υπεραγορές τροφίμων), που ενδεχομένως ιδρύονται από τους φορείς των καταστημάτων τούτων σε αυτοτελείς και ανεξάρτητους χώρους αποκλειστικά και μόνο για την κάλυψη των αναγκών του καταστήματός τους. Τα εργαστήρια αυτά θα έχουν τον προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις του οικείου άρθρου χώρο παρασκευαστηρίου με την ανάλογη συγκρότηση και εξοπλισμό (απαραίτητα σύστημα πλύσεως των σκευών μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής), αποχωρητήριο και, όπου απαιτείται, αποθήκη. Για τη λειτουργία τέτοιου εργαστηρίου απαιτείται ιδιαίτερη άδεια, στην οποία θα σημειώνεται ότι τα προιόντα του θα διαθέτονται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του καταστήματος του φορέα του.


165 Responses to Άρθρο 52 Εργαστήρια Τροφίμων και Ποτών

 1. Ο/Η ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ λέει:

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΜΑΡΜΕΛΑΔΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΚΩΝ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΩ… ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ, ΑΔΕΙΕΣ?
  ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ

 2. Καλησπέρα

  αν μιλάμε για πώληση σε άλλα καταστήματα τότε ανήκετε στην κατηγορία :
  ΑΡΘΡΟ 11 : ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
  Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:
  Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.
  α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.
  Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών .
  Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.
  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται,
  Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.
  β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.
  Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια. Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται . Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής. Η διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.
  Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους.
  Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.
  Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.
  Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.
  γ) Χώρος πλύσεως σκευών.
  Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.
  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.
  Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.
  Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.
  δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων:
  Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται .
  Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.
  ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.
  Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.
  Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.
  Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας
  Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός και το διάγραμμα ροής θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης.
  Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν .

  Την άδεια την χορηγεί η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η dimitris touliopoulos λέει:

  ΚΑΛΗ ΣΑΣ ΜΕΡΑ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΩ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΛΟΥΚΑΝΙΚΟΝ
  ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΒΗΜΑΤΑ?
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 4. Καλησπέρα

  η επιχείρηση που θέλετε να ανοίξετε είναι αρμοδιότητα Δ/νσης Κτηνιατρικής και δεν έχω τις απαραίτητες γνώσεις να σας βοηθήσω …

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 5. Ο/Η Ντάφος Γιάννης λέει:

  Καλημέρα σας κ. Παπαδάκη .Συγχαρητήρια για αυτή σας την προσπάθεια η οποία θέλω να πιστευω οτι ειναι μια ηλιαχτίδα στο σκοτεινό κόσμο του κράτους μας.
  Ειμαι αγροτης και θέλω να μάθω για την λειτουργεία οικοτεχνίας καλαμποκάλευρου,πλιγουριού
  οχι βρασμενου και πάπρικας. Εχω κανει κάποιες αναζητήσεις σχετικά με τις προδιαγραφές που πρέπει να εχω ,χωρις να βρω κάτι.
  Αν μπορείτε να μου υποδείξετε κατι .
  Ευχαριστώ πολύ και καλή δύναμη στην προσπάθειά σας

 6. Καλημέρα

  δέχομαι αρκετά ερωτήματα από αγροτικές περιοχές σχετικά με την ανάπτυξη επιχειρήσεων στα σπίτια τους . Έχω απαντήσει ότι όσο αφορά χρηματοδοτήσεις κλπ δεν γνωρίζω και επίσης ότι το καθεστώς ακόμα και της νέας υγειονομικής διάταξης δεν το προβλέπει . Όμως καλό θα είναι να ρωτήσετε και σε άλλους φορείς όπως η Δ/νση Ανάπτυξης ή ακόμα και Γεωργίας που μπορεί να έχουν νομοθετική λύση για σας που εγώ δεν γνωρίζω .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η maria λέει:

  κυριε παπαδακη θα ηθελα αν μπορειτε να με βοηθησετε με τις γνωσεις σας,Θα ηθελα να κανω ενα εργαστηριο καθως και πωλητηριο διαθεσης προιοντον καθως και παραγωγων σοκολατας Αυτο θα ηθελα να γνωριζω αν μπορει να κανω την παραγωγη μπροστα στον πελατη {Σε διαχωρισμενο χωρο φυσικα}ποσα συνολικα τ.μ θα χρειαστω ?

 8. Καλημέρα

  ελάχιστα τετραγωνικά δεν υπάρχουν πλέον (φυσικά με άλλες απαιτήσεις ) και αν δεν υπάρχει κίνδυνος διασταυρούμενης μόλυνσης από την παρουσία των πελατών δεν θα έχετε πρόβλημα . Όμως αυτή είναι η προσωπική μου άποψη επομένως θα πρέπει να έρθετε σε επικοινωνία με τους αρμόδιους Υπαλλήλους που θα γνωμοδοτήσουν μιας και η νέα διάταξη στηρίζει την αδειοδότηση περισσότερο στην επιτόπια αυτοψία .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 9. Ο/Η Aνδρη Μαρκατζη λέει:

  καλησπερα κ. Παπαδακη.
  Ενδιαφερομαι ν ανοιξω ενα χωρο που θα παρασκευαζω φαγητα κ γλυκα κ θα τα πουλαω, χωρις ομως να εχω καθισματα κ τραπεζια για να τα προσφερω στο μαγαζι. Μονο η παρασκευη θα γινεται στο εργαστηριο κ η πωληση στο χωρο πωλησης. Πως ακριβως ονομαζεται αυτη η επιχειρηση; Μαγειρειο; απο που πρεπει να ξεκινησω; τι προδιαγραφες ακριβως χρειάζονται για μια τετοια επιχειρηση; ποσα τετραγωνικα πρεπει να ειναι το καταστημα; τι αδεια πρεπει να βγαλω; παρακαλω βοηθειστε με, δε ξερω απο που ν αρχισω κ απο που να το πιασω. συγνωμη αν σας κουρασα!!!

 10. Καλησπέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά έχουν αναρτηθεί πολλά ερωτήματα εδώ και στα εμαιλ μου που καθιστούν αδύνατη την απάντηση ιδιαίτερα ΣΚ που προσπαθώ να ξεκουραστώ λίγο .

  ΑΡΘΡΟ 14 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
  Α. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης ταξινομούνται, ανάλογα με τη δραστηριότητά τους ως ακολούθως:
  1. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.
  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.
  2. Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και προσφοράς πλήρους γεύματος.
  Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα
  (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου, γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 11. Ο/Η Αλεξανδρος λέει:

  καλησπερα και μπραβο για την ενημερωση που παρεχεται μας γλιτωνεται απο κοπο και ταλαιπωρια…….ενδιαφερομαι να κανω ενα εργαστηριο και να αγοραζω προιοντα απο παραγωγους και να φτιαχνω λικερ ,γλυκα ,μαρμελαδες αρτοσκευασματα κ.α. ποια ειναι η διαδικασια και τι χρειαζεται για να παρω πιστοποιηση για να μπορεσω τα προιοντα σε καταστηματα λιανικης και για εξαγωγες ???

 12. Καλησπέρα

  εδώ θα βρείτε πληροφορίες για αυτό που σας ενδιαφέρει .
  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των
  επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό
  που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των
  επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας –
  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .
  Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά ,με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την
  αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την
  εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το
  σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου,
  Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου
  τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων
  προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία
  για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του
  είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή
  προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του
  προϊόντος. Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις:
   Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης του προσωπικού.
   Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης
  μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών ,
  χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
   Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό
  ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων
  πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές
  των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η
  ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση
   Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία
  Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της
  επιχείρησης .
   Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα
  Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
   Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη
  ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη
  τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι
  μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα
  ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά
  και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ.
  Σελίδα 8 από 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
   Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές
  διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και
  γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα
  ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε
  περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
   Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα
  πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής
  κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές
  μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
  Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων
  ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και
  ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 13. Ο/Η Αργυρω Κοτζια λέει:

  γεια σας χρειαζομαι τα φωτα σας.εχω ενα χωρο χαρακτηρισμενο επαγγελματικο εμβαδου 85τμ και θελω να το κανω εργαστηριο παρασκευης γλυκων κουταλιου, λικερ,μαρμελαδων,χυλοπιτων,τραχανα.μπορω?συμφωνα με οτι διαβασα παραπανω μαλλον οχι.μηπως ομως υπαρχει κατι που να αφορα μικρης δυναμικοτητας εργαστηρια απο το οποιο μπορω να επωφεληθω.οταν λετε εξειδικευμενο προσωπικο τι εννοειται συγκεκριμενα?γιατι θελω να κανω μια μικρη οικογενειακη επιχειρηση.

 14. Καλησπέρα διαβάζετε άρθρο που έχει καταργηθεί μιας και η νομοθεσία έχει αλλάξει …
  Εδώ θα βρείτε το νέο άρθρο της νομοθεσίας που ισχύει .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 15. Ο/Η Αργυρω Κοτζια λέει:

  ευχαριστω για την απαντηση αλλα δεν βρηκα πουθενα αναφορα σε συγκεκριμενα τετραγωνικα και αν καταλαβα καλα πρεπει να παρω αδεια λειτουργιας απο 3 διαφορετικες υπηρεσιες please i am desperate

 16. ΚΑλησπέρα

  μα δεν υπάρχουν πλέον ελάχιστα τετραγωνικά με την νέα υγειονομική διάταξη .

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των
  επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό
  που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των
  επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας –
  υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .
  Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά ,με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την
  αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την
  εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το
  σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου,
  Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου
  τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων
  προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία
  για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του
  είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή
  προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του
  προϊόντος. Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις:
   Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης του προσωπικού.
   Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης
  μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών ,
  χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
   Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό
  ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων
  πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές
  των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η
  ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση
   Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία
  Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της
  επιχείρησης .
   Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα
  Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
   Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη
  ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη
  τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι
  μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα
  ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά
  και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ.
  Σελίδα 8 από 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
   Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές
  διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και
  γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα
  ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε
  περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
   Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα
  πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής
  κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές
  μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής,
  Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων
  ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και
  ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 17. Ο/Η ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΈΡΑ !
  ΕΝΔΙΑΦΈΡΟΜΕ ΝΑ ΑΝΟΊΞΩ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΙΤΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΕΨΥΓΜΈΝΟΥ ΦΑΓΗΤΟΎ .. ΟΙ ΧΏΡΟΙ ΠΟΥ ΈΧΩ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣΜΈΝΟΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΙΣΟΓΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 180ΤΜ ΤΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ?

 18. Ο/Η Ντάφος Γιάννης λέει:

  Eυχαριστω πολύ για την απάντησή σας.Καθυστέρησα να σας ευχαριστήσω γιατι λογοι
  ανώτεροι των δυνάμεων μου με κράτησαν μακρυά απο τις επαφές μου.
  Συγχαρητήρια ακόμη μια φορα για την προσπάθειά σας.

 19. Ο/Η Σωτήρης Μαρμάγγελος λέει:

  Καλησπέρα, θα ήθελα να μάθω πληροφορίες για την διαδικασία εκδοσης άδειας λειτουργίας «εργαστηρίου παρασκευής κατεψυγμένης πίτσας» ανήκει σε αυτή τη κατηγορία του άρθρου 52 ή θέλει και κτηνιατρικό? Οποιαδήποτε πληροφορία θα βοηούσε. Ευχαριστώ εκ’ των προτέρων.

 20. Καλησπέρα

  αυτό που διαβάζετε έχει καταργηθεί .. περισσότερα εδώ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 21. Καλημέρα

  Ζητώ συγγνώμη αλλά όλη αυτή η εβδομάδα που περνάει ήταν δύσκολη και βρισκόμουν εκτός για να μπορέσω να απαντήσω .

  Το άρθρο 52 δεν ισχύει πλέον σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη . Την άδεια την χορηγεί η Δ/νση Ανάπτυξης .Ανήκει στην κατηγορία Εργαστήρια μαγειρεμένων φαγητών, πίτσας, σάντουιτς με τρόφιμα ζωικής προέλευσης και Γνωμοδοτεί η Υγειονομική Υπηρεσία και η Κτηνιατρική .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 22. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  Καλημέρα σας,επικοινωνησα με την κτηνιατρικη υπηρεσια της περιοχης μου προκειμενου να παρω αδεια συσκευασιας γυρης,προπολης,βασιλικου πολτου αποκλειστικα και μονο,δηλαδη προιοντων κυγψελης και οχι μελιου.Ο προισταμμενος του τμηματος με ενημερωσε οτι δεν εκδιδουν αδειες προιοντων κυψελης παρα μονο μελιου και οτι η νεα διαταξη του υγειονομικου Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967,Αρ. Φύλλου 2718,8 Οκτωβρίου 2012 και εφοσον προκειτε για πρωτογενες μορφη προιοντος και οχι μεταποιημενη με καλυπτει με βαση το ΑΡΘΡΟ 13,ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III,Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου οπου αναφέρει χαρακτηριστικά:
  »Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματα τους και να τα διαθέτουν προς πώληση».Περιμένω ενημέρωσή σας.

 23. Καλημέρα

  συμφωνώ και εγώ αν όμως τηρούνται και οι απαιτήσεις που θέτει η νέα υγειονομική διάταξη (εκπαίδευση HACCP διαγράμματα ροής , ποδοκίνητος κάδος , αποδυτήρια κλπ )

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Αντιπρόεδρος ΔΣ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 24. Ο/Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ λέει:

  Κυριε Παπαδάκη, καλησπέρα σας! Τι άδεια χρειάζεται για να κάνω τυποποίηση πάστας ελιάς? Είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο, μέσα στο σπίτι μου? Οι πωλήσεις θα αφορούν κυρίως χονδρικές πωλήσεις..Θα εκτιμούσα την απάντηση σας! Σας ευχαριστώ!

 25. Καλησπέρα
  καταρχήν δεν προβλέπεται στο σπίτι και αφού θα κάνετε χονδρική πώληση ανήκετε στα εργαστήρια τροφίμων :ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

 26. Ο/Η ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ λέει:

  Σας ευχαριστω παρα πολυ!!

 27. Ο/Η ΕΛΛΗ ΚΑΡΑΚΟΥΛΗ λέει:

  ΕΛΛΗ Η ΧΡΥΣΟΧΕΡΑ!
  Κύριε Παπαδάκη θα ήθελα μια απάντηση στο ερώτημα αν μπορώ να δημιουργήσω μια Οικοτεχνία και να παρασκευάζω γλυκά κουταλιού (εποχής πάντα και σε σχετικά μικρές ποσότητες) στο σπίτι μου και να τα διαθέτω σε καταστήματα, με νόμιμα παραστατικά.
  Πως μπορεί να γίνει αυτό και σε ποιους κανόνες εμπίπτει?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για την απάντηση.

 28. Όπως έχει διευκρινιστεί μέχρι και σήμερα δεν προβλέπεται η χρήση σπιτιών ως παρασκευαστήριο γλυκών και λοιπών παραδοσιακών προϊόντων . Δεν ξέρω αν αυτό αλλάξει στο μέλλον .

 29. Ο/Η Σαββακη Κελλυ λέει:

  Καλη σας ημέρα θα ήθελα να μάθω αν μπορω να πάρω αδεια για δημιουργια εργαστηριου Παρασκευής γλυκισματων και ειδών ζαχαροπλαστικης (τουρτες) στο σπιτι
  Σας ευχαριστω εκ των προτέρων

 30. Καλησπέρα … η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει σε οικίες καταστήματα – εργαστήριο υγειονομικού ενδιαφέροντος .

 31. Καλή σας ημέρα, θα ήθελα να μάθω πως μπορώ να πάρω άδεια για να παρασκευάζω μαγειρεμένα σαλιγκάρια και ψίχα σαλιγκαριού που θα διατίθενται σε βάζα και κατεψυγμένα σε αεροστεγές σακουλάκια

 32. Ο/Η Μαρινος λέει:

  Καλησπερα σας.Θα ηθελα τη βοηθεια σας.Εχω ενα ισογειο χωρο 85τμ σε χωριο κατω απο παλια παραδοσιακη οικια και θελω να κανω ενα εργαστηριο παραδοσιακων προιοντων.Γινεται και αν ναι χρειαζεται καποια στανταρ τετραγωνικα η καποια συγκεκριμμενα χαρακτηριστικα(υψος κ.α) λογω οτι η οικια ειναι ερκετα παλια αλλα ανακατασκευασμενη προσφατα.

 33. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν σε σεμινάριο εκτός Ελλάδας και ήταν δύσκολο .

  Πρέπει να γνωρίζουμε αν πρόκειται για λιανική ή για χονδρική πώληση . Αν είναι χονδρική τότε την άδεια την δίνει η Δ/νση Ανάπτυξης ειδάλλως ο Δήμος αν μιλάμε για λιανική .
  Πληροφορίες θα πάρετε από την τοπική υγειονομική Υπηρεσία που είναι και αρμόδια

 34. Καλησπέρα

  η απάντηση μου έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν σε σεμινάριο στο εξωτερικό και τώρα προσπαθώ να απαντήσω στα πολλά ερωτήματα που μαζεύτηκαν .

  Ο χώρος πρέπει να είναι χαρακτηρισμένος Πολεοδομικά κυρίας χρήσεως αυτό είναι το πιο βασικό που πρέπει να βρείτε με την βοήθεια μηχανικού

 35. Ο/Η Μαρινος λέει:

  Ευχαριστω παρα πολυ για την απαντηση.Θα ηθελα να ρωτησω κατι αλλο.Αν μπορει να γινει το εργαστηριο παραδοσιακων προιοντων στην παραδοσιακη οικια που εχουμε στο χωριο.Λογικα θα πρεπει να αλλαξει η χρηση της απο οικια σε καταστημα.Τη αλλο χρειαζεται γιατι καπου διαβασα οτι για μικρο εργαστηριο με 10 KW κινητήρια ισχύ δεν χρειαζεται αδεια απλα μονο ενα εγγραφο απο την περιφερεια.ευχαριστω

 36. Ο/Η Μαρινος λέει:

  Συγνωμη και κατι αλλο που ξεχασα το κτηριο ειναι παραδοσιακο με πετρα και εξω και μεσα και το πατωμα ειναι με πετρα .Απο θεμα υγειονομικου θα υπαρχει καποιο προβλημα χρειαζεται καποιες προυποθεσεις.

 37. Καλησπέρα

  το εργαστήριο όπως σας είπα απαιτείται να γίνει σε επαγγελματικό χώρο . Υπάρχει ένα νομικό κενό για το τι σημαίνει απαλλαγή για τα κάτω από 10 KW . Αναμένουμε διευκρινήσεις .

 38. Ο/Η Yiannis Vekkos λέει:

  Καλημερα

  θα ηθελα να δημιουργησω ενα μικρο καταστημα,(μαλλον σνακ μπαρ-αναψυκτηριο-οβελιστηριο),με ισως λιγα σκαμπω,που θα λειτουργει σαν χαμπουργκεραδικο-σαντουιτς και σαλατες συνοδευτικες (μαγειρεμενες η ψητες).Τα χαμπουργκερ αυτα,θα τα κατασκευαζω εγω φρεσκα.Θα ηθελα να μαθω τι χωρο και αδεια θα χρειαστω και εαν θα μπορω να τροφοδοτω και ενα δευτερο καταστημα μου με τα προιοντα μου,για να γλυτωσω χωρο (παρασκευαστηριου);

 39. ΑΡΘΡΟ 14 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ IV ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΑΝΑΨΥΧΗΣ .
  Όσο αφορά το δεύτερο ερώτημα Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

 40. Ο/Η Νίκος λέει:

  Καλημέρα
  Θα ήθελα να ρωτήσω που μπορω να βρω το νομοθετικο πλαίσιο για τη δημιουργία εργαστηρίου παραδοσιακών προ΄ι΄όντων και ποια ειναι τα βήματα για να βγάλω μια τέτοια άδεια; Eυχαριστώ.

 41. Ο/Η Παπαδοπουλος Γιωργος λέει:

  Καλημερα κυριε Παπαδακη και χρονια σας πολλα!
  Υπαρχει ηδη εργαστηριο γαλακτοκομικων προιοντων(παραγωγη γιαουρτιου,αριανιου).Τα προιοντα διατιθονται στην χονδρικη κ λιανικη πωληση.
  Μπορω παραληλλα(στον παρον εργαστηριο)να δραστηριοποιηθω και στην παρασκευη σαλτσων,μαρμελαδων,γλυκων κουταλιου?Χρειαζεται επεκταση της αδειας,επιπλεον τετραγωνικα?

 42. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά Υπηρεσιακές υποθέσεις με κράτησαν μακρυά όλες αυτές τις μέρες .. ευχαριστώ για τις ευχές …

  επειδή η αρχική σας άδεια δίδεται από την Κτηνιατρική δεν γνωρίζω αν προβλέπεται συστέγαση . Τέλος για τα εργαστήρια κάτω από 10 KW όπως φαντάζομαι θα είναι αυτό για την μαρμελάδα για την ώρα υπάρχει νομικό κενό μιας και απαλλάσσεται από απαίτηση άδειας λειτουργίας και δεν έχει ακόμα ρυθμιστεί .

 43. Ο/Η Κώστας Αντωνιαδης λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδακη και συγχαρητήρια για το site σας.Θα ήθελα να σας κανω και εγώ μια ερώτηση.τι είδους αδεια χρειάζεται και απο ποιον φορέα για εισαγωγη,συσκευασια και χονδρικο εμποριο βοτάνων,μπαχαρικών ,υπέρ τροφών και γλυκαντικων(πχ στεβια);παίζει ρόλο η ισχύς των μηχανημάτων;στην περίπτωση μου πάντως υπολογίζω πως θα ειναι κάτω απο 10kw.

 44. Ο/Η Παπαδοπουλος Γιωργος λέει:

  Σας ευχαριστω!

 45. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που δεν σας απάντησα … δεν υπάρχει θεωρητικά δικαιολογία .. όμως από την μια η παραμονή στον Έβρο αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μου με απέτρεψαν να απαντήσω ως όφειλα .
  Ναι παίζει σχέση η ισχύς των μηχανημάτων . Εφόσον λοιπόν θα έχετε και συσκευασία και χονδρικό εμπόριο θεωρώ (μιας και τελευταία η Νομοθεσία με έχει μπερδέψει ) ότι πρέπει να απευθυνθείτε αρχικά στην Δ/νση Ανάπτυξης .

 46. Ο/Η Κώστας Αντωνιαδης λέει:

  Ευχαριστώ για την απάντηση.το εχω κάνει και ομολογώ πως εχω μπερδευτεί και εγώ αφού η Νομαρχια δεν ξέρει γιατί λέει λόγω χαμηλής δυναμικότητας δεν ειναι αρμόδια.απο την άλλη ο δημος λέει πως δεν δίνει άδειες για χονδρικο εμποριο! Το χαρτί απαλλαγής θα πρέπει να το πάρω απο την Νομαρχια;έχετε κάποια αντίστοιχη εμπειρία;
  Ευχαριστώ και πάλι

 47. Καλημέρα

  δεν γνωρίζω και εγώ κάτι άλλο … πρέπει να περιμένουμε νομοθετική ρύθμιση .

 48. Ο/Η φραγκοσυκας ιωαννης λέει:

  καλησπέρα κυριε παπαδακη.εχω αναψυκτηριο 28 τμ για ορθιους και διερχομενους οπου πουλω κρεπες τοςτ πιτσες .θελω νακανω παρασκευαστηριο πιτσας εκτος του καταστήματος μου σε έναν άλλο χωρο 31τμ κυριας χρησης και να προμηθευω με φρεσκια ζυμη το κατάστημα μου.επιτρεπεται από το νομο αυτό και αν ναι τι κανω με την μεταφορα της ζυμης .το παρασκευαστηριο είναι 250μετρα από το μαγαζι.ευχαριστω.

 49. Καλημέρα

  απ όσο γνωρίζω δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο . Πιθανά πρέπει να αδειοδοτήσετε την νέα δραστηριότητα ξεχωριστά αλλά και πάλι υπάρχει ένα κενό που πρέπει το Υπουργείο Υγείας να λύσει .Επίσης τίθεται θέμα αν αυτή η διακίνηση απαιτεί επαγγελματικό εργαστήριο (θεωρείτε χονδρική ) .Αυτά βέβαια είναι προσωπική μου άποψη .

 50. Ο/Η φραγκοσυκας ιωαννης λέει:

  ευχαριστω για τηναπαντηση.επικοινωνησα με την διευθυνση υγιειηνης θεσσαλονικης και μου ειπαν ότι μπορω πλεον με τις νεες διαταξεις να εχω παρασκευαστηριο πιτσας βγαζοντας βεβαια νεα αδεια ξεχωριστη από την αδεια που εχω για το αναψυκτηριο.αυτο που θελω να ρωτησω είναι αν χρειαζεται αυτοκινητο επαγγελματικο ή μπορω να κανω την μεταφορα της νωπης πιτσας με θερμομποξ.και παλι ευχαριστω.

 51. Χαίρομαι που υπήρξε ταύτιση απόψεων .
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 4
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες για το άρθρο 12 παρ. β. «Μεταφορείς –Οχήματα
  μεταφοράς τροφίμων & ποτών» της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ
  2718/τ.Β/8-10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
  επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».
  Στα πλαίσια εφαρμογής της Υγειονομικής διάταξης Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-10-
  2012) παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για την κατηγορία II –Αποθήκευση-Διανομείς-
  Μεταφορείς παρ. (β) Μεταφορείς-Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
  Σύμφωνα με την σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,
  Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων(σχετ.2) προκειμένου να εκδοθεί άδεια κυκλοφορίας ΦΙΧ
  αυτοκινήτου μεταφοράς τροφίμων θα πρέπει:
  Οι αιτούντες για την χορήγηση της παραπάνω άδειας κυκλοφορίας εκτός των άλλων
  δικαιολογητικών, να προσκομίσουν α) Βεβαίωση καταλληλότητας οχήματος της αρμόδιας
  Περιφερειακής Υπηρεσίας Δημόσιας Υγιεινής ή της αρμόδιας Περιφερειακής υπηρεσίας
  Κτηνιατρικής (κατά περίπτωση) με την οποία θα βεβαιούται, ότι το συγκεκριμένο όχημα, όπως
  είναι διασκευασμένο, είναι κατάλληλο για την υγιεινή μεταφορά των συγκεκριμένων ειδών.
  β)Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με την οποία θα δηλώνουν ότι γνωρίζουν και θα τηρούν τις
  ΑΔΑ: ΒΕΔΘΘ-1ΙΨ
  σχετικές διατάξεις για την υγιεινή μεταφορά ή διακίνηση των ειδών που πρόκειται να
  μεταφέρουν με το ΦΙΧ αυτοκίνητό τους>>.
  Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κινητές επιχειρήσεις τροφίμων
  και οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις στον τομέα αυτό θα πρέπει πάντοτε να λαμβάνονται υπόψη
  στον σχεδιασμό των ελέγχων.
  Οι γενικές απαιτήσεις που θέτει η Κοινοτική και Εθνική νομοθεσία και οι οποίες αντανακλούν τις
  απαιτήσεις περί ασφάλειας τροφίμων, αφορούν τις παρακάτω παραμέτρους:
   Οι χώροι των οχημάτων και οι περιέκτες που χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά
  τροφίμων πρέπει να είναι άρτιοι, καθαροί και κατάλληλοι για τα τρόφιμα που θα
  μεταφέρονται. Οι επιφάνειες θα πρέπει να είναι ανθεκτικές για τα μεταφερόμενα φορτία
  και ανθεκτικές στα χρησιμοποιούμενα απορρυπαντικά και απολυμαντικά σκευάσματα.
   Τα οχήματα (δεν περιλαμβάνονται τα βυτιοφόρα οχήματα) και οι περιέκτες που
  προορίζονται για μεταφορά τροφίμων συνιστάται να είναι μόνο για αυτή τη χρήση.
   Αν μαζί με τα τρόφιμα μεταφέρονται και άλλα είδη, θα υπάρχει απομονωμένος χώρος για
  την αποθήκευσή τους και σε καμία περίπτωση δε θα μεταφέρονται είδη που μπορεί να
  επηρεάσουν τα τρόφιμα.
   Πριν την φόρτωση των τροφίμων θα γίνεται υποχρεωτικά καθαρισμός και απολύμανση
  όταν:
  -Τα είδη των τροφίμων που είχαν προηγουμένως μεταφερθεί μπορεί να
  επιμολύνουν το νέο φορτίο.
  -Έχει προηγηθεί μεταφορά μη τροφίμων, εφόσον αυτό μπορεί να προκαλέσει
  επιμόλυνση του προς μεταφορά φορτίου.
  -Ο χώρος ή ο περιέκτης είναι ακάθαρτος και χρίζει καθαρισμού.
   Τα τρόφιμα θα μεταφέρονται κατά τρόπο ώστε να μην επιμολύνονται ή υποβαθμίζονται
  από εξωγενείς παράγοντες(περιβάλλον).
   Όταν πρέπει να διατηρείται η αλυσίδα ψύξης, τα οχήματα ή οι περιέκτες θα πρέπει να
  εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες συνθήκες με κατάλληλο τρόπο (αυτοδύναμο ψυκτικό
  μηχάνημα, κρυογονική ψύξη, ισοθερμική επένδυση , ηλεκτρισμός κ.λ.π) ανάλογα με τον
  προβλεπόμενο χρόνο μεταφοράς και το είδος των τροφίμων.
  Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να υπάρχουν αυτογραφικά θερμόμετρα και η
  θερμοκρασία των θαλάμων να μην είναι μικρότερη από τα κατώτατα όρια θερμοκρασίας
  διατήρησης του προϊόντος που μεταφέρεται.
   Απαγορεύεται η μεταφορά μέσα στο ίδιο ψυκτικό θάλαμο τροφίμων, που απαιτούν
  διαφορετικές θερμοκρασίες συντήρησης.
  Η Βεβαίωση χορηγείται μετά από αυτοψία-έλεγχο του αυτοκινήτου στις παρακάτω περιπτώσεις:
  1) για τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας ή μεταβολής αυτής ,
  2) για κάθε νόμιμη χρήση ( πχ συμμετοχή σε διαγωνισμό ).
  Προς διευκόλυνση σας και ενιαία εφαρμογή επισυνάπτονται:
  1. Πρότυπο Έντυπο Αίτησης –Υπεύθυνης δήλωσης για χορήγηση βεβαίωσης
  καταλληλότητας οχήματος μεταφοράς τροφίμων ,
  2. Πρότυπο Βεβαίωσης Καταλληλότητας
  Επισημαίνεται ότι ο υγειονομικός έλεγχος των οχημάτων που μεταφέρουν τρόφιμα/ή και
  ποτά ανήκει στην αρμοδιότητα των Υγειονομικών Υπηρεσιών και θα πρέπει να
  μεριμνήσουν για την διενέργεια ανά τακτά χρονικά διαστήματα κλιμακίων ελέγχων σε
  συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία ή άλλες συναρμόδιες Υπηρεσίες.
  Οι βεβαιώσεις καταλληλότητας οχημάτων μεταφοράς ζωικών τροφίμων χορηγείται από
  τις αρμόδιες Δ/νσεις Κτηνιατρικής.
  Για τα βυτιοφόρα οχήματα που μεταφέρουν υγρά τρόφιμα (εκτός νερού), κοκκώδη και
  αλευρώδη, η βεβαίωση καταλληλότητας χορηγείται από τον Ε.Φ.Ε.Τ και τις
  Περιφερειακές Δ/νσεις Εμπορίου.

 52. Ο/Η Νερσεσιαν Μηνας λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την δουλειά που έχετε κάνει.
  Έχω μια συνταγή χυμού μανταρινιού,συμπυκνωμένου,τον οποίο τον σφραγιζω και έχει διαρκεί ζωής 2χρονια σφραγισμένο.ο τρόπος που το σφράγιζω ειναι φυσικός.πως μπορώ μα πάρω άδεια παραγωγής αυτού του χυμου.και σε πια διάταξη ανήκει η κατηγορία αυτη

 53. Καλησπέρα

  πρέπει να μιλήσετε με την Δ/νση Ανάπτυξης αν θα τα διαθέτετε σε άλλες επιχειρήσεις . Αν θα τα παρασκευάζετε για Λιανική διάθεση στο Δήμο αλλά και πάλι αυτό θέλει διερεύνηση μιας και παίζει σημασία ο τρόπος παρασκευής . Αυτά όμως είναι καθαρά προσωπική μου άποψη επομένως πρέπει να απευθυνθείτε σε επίσημη Αρχή την οποία εγώ δεν μπορώ να αντικαταστήσω .

 54. Ο/Η Κανελλόπουλος Μιχαήλ λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Συγχαρητήρια για το site σας και τις πολύτιμες πληροφορίες σας. Είμαστε ένα επαγγελματικό εργαστήριο συσκευασίας όπου ήδη συσκευάζουμε καλλυντικά,χαρτικά κλπ κλπ). Θέλουμε να προχωρήσουμε σε τυποποίηση-μεταποίηση ζάχαρης, στέβια (και ίσως ελαιόλαδου) σε φακελίσκους για χρήση τους ως δείγματα (δεν προορίζονται για πώληση). Τι ακριβώς χρειάζομαι? Η άδεια λειτουργίας μας εμπεριέχει και την συσκευασία τροφίμων. Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας!

 55. Ο/Η Θεόδωρος Μπασιακος λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη. Θέλω να νοικιάσω έναν χώρο προκειμένου να τον χρησιμοποιήσω για εμπόριο και διακίνηση βιολογικών προιόντων. Ενα μέρος του προιόντος θα ειναι σε αποξηραμένη και συσκευασμενη κατασταση και ένα μερος θα αποστελλεται για μεταποιηση (μαρμελαδα) και θα επιστρεφει μεταποιημένο και συσκευασμενο προς πωληση χονδρικης. Τί αδειοδοτηση χρειαζομαι? Ποιες προυποθεσεις πρεπει να καλυπτει ο χωρος? Χρειαζομαι haccp? Ποια υπηρεσια ειναι υπευθυνη για την αδειοδοτηση?
  Ευχαριστω εκ των προτερων για το χρονο σας.

 56. Καλησπέρα σύμφωνα με την νέα νομοθεσία απλούστευσης θα κάνετε Υπεύθυνη δήλωση και ο μηχανικός σας και ξεκινάτε μαζί με κάποιες άλλες διαδικασίες τις οποίες θα τις μάθετε από το Δήμο . Για αρχή μπορείτε να διαβάσετε την νομοθεσία εδώ
  Αυτά ως προς την πώληση .. αν μιλάμε για εργαστήριο για την μεταποίηση υπάρχουν άλλες διαδικασίες και άδεια

 57. Ο/Η Θεόδωρος Μπασιακος λέει:

  Καλημερα κυριε Παπαδακη. Ευχαριστω πολύ για την άμεση ανταπόκριση σας. Θα ηθελα να κανω μια ακομα ερωτηση. Η νομοθεσια αναφερεται ,αν καταλαβα καλα, σε καταστηματα λιανικης. Ισχυουν τα ιδια για χονδρικο εμποριο? Χρειαζεται ενας τετοιος χωρος-αποθηκη haccp?

 58. Ο/Η Ελένη Μαραγκάκη λέει:

  Καλή σας μέρα κύριε Παπαδάκη, συγχαρητήρια για την πολύ αξιόλογη προσπάθεια σας, μπορώ να σας βρώ στην Περιφέρεια Κρήτης?

 59. Καλησπέρα … τα καταστήματα του άρθρου 13 (πώληση ) αναφέρονται ως χονδρική και λιανική (αρκεί να το επιτρέπει η χρήση γης ) . Όσο αφορά για την επεξεργασία ναι απαιτείται HACCP σας παραθέτω την εγκύκλιο 2 του Υπουργείου Υγείας :
  Πιο συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις όπου απαιτείται η εφαρμογή πλήρους συστήματος
  HACCP θα πρέπει να είναι οι εξής:
   οι επιχειρήσεις των άρθρων 11 και 12, της υπ.αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ 96967/2012
  Υγειονομικής Διάταξης.
   ορισμένες επιχειρήσεις του άρθρου 13, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, κατά
  την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας (π.χ. σούπερ μάρκετ, μικτές επιχειρήσεις
  τροφίμων και ποτών με άλλες επιχειρήσεις κ.τ.λ.)
   από τις επιχειρήσεις του άρθρου 14, της ως άνω Υγειονομικής Διάταξης, οι
  επιχειρήσεις μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος και από τις επιχειρήσεις μαζικής
  εστίασης πρόχειρου γεύματος όσες διαθέτουν παρασκευαστήριο για την παραγωγή
  πρόχειρων γευμάτων

 60. Καλησπέρα

  στην Δ/νση Δημόσιας Υγείας ΠΕ Ηρακλείου
  στην οδό Μονής Καρδιωτίσσης 56

 61. Ο/Η Stella Papadaki λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητηρια για το κατατοπιστικότατο blog σας.
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω εντός πόλεως ενα εργαστηριο-πρατήριο με τη μορφή : Εργαστηριο μεταποίησης και επεξεργασίας γάλακτος και παραγωγής προϊόντων με βάση το γάλα (κέντρο συλλογής γάλακτος, μικρό τυροκομείο, εγκατάσταση παρασκευής γιαούρτης, εγκατάσταση παρασκευής παστεριωμένου γαλακτος) και να υπαρχει παράλληλα και πρατήριο διάθεσης των προϊόντων.
  Ηθελα να ρωτήσω αν μπορω να ανοίξω μικρο τυροκομειο εντός πόλεως. Για παραδοσιακο γιαουρτι και παστεριωση γαλακτος εχω μονο αστικά λύματα. Για το μικρο τυροκομειο σιγουρα θα υπάρχουν καποια λύματα.
  Επίσης ηθελα να ρωτήσω σε ποια κατηγορία υπάγομαι όσων αφορά το υγειονομικό καθεστώς.

  Σας ευχαριστω εκ τω πρωτέρον.

 62. Ο/Η ksanthi pirtsiou λέει:

  Καλημέρα σας είμαι από την Πιερία Κατερίνης θα ήθελα και εγώ τα φώτα σας σχετικά με τα αρωματικά φυτά θέλω να ξεκινήσω με την μια μικρή τύπου επιχειρηση με την μεταποίηση και συσκευασία των αφφ αλλά και αν καταφερω και με την εξαγωγή τους..
  Αλλά προσπαθώντας να βρω την άκρη του νήματος την έχω χάσει, ψάχνοντας για πολλά έχασα και τα λίγα..!!
  είναι εύκολο να με βοηθήσετε πάνω σε αυτό.?
  όπως παράδειγμα τη είδος σχέδιο η αλλιώς πλάνο πρέπει να έχω για αρχή?
  είμαι αγρότης και είδη καλλιεργώ και ένα αμπέλι.

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση να έχετε.

 63. Καλημέρα

  πρέπει να μιλήσετε με την Δ/νση Ανάπτυξης της περιοχής σας . Απλά όσο γνωρίζω αυτό το διάστημα υπάρχει ένα νομοθετικό κενό μιας και τα εργαστήρια αυτά που είναι κάτω από 10 kw απαλλάσσονται πλέον χωρίς όμως να διευκρινίζεται επ ακριβώς τι σημαίνει αυτό και για τις υπόλοιπες εμπλεκόμενες Υπηρεσίες .

 64. Ο/Η ksanthi pirtsiou λέει:

  Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδάκη και μόνο που με απαντήσατε.. οπότε θέλει να το κοιτάξω από την τοπική κοινότητα.. Δ/νση Ανάπτυξης.

 65. Ο/Η τσουγλινης ευάγγελος λέει:

  καλημέρα σας κύριε παπαδάκη !!! συγχαρητηρια για την δουλειά που έχετε κάνει !! εδώ και λίγους μήνες ασχολουμε ερασιτεχνικά με την παρασκεύει σπιτικών παραδοσιακών υδιποτών με τον παλιό καλό παραδοσιακό τρόπο με το αλκοόλ και τα φρούτα . θα ήθελα αν σας είναι εύκολο την βοήθεια σας πάνω στο τη κίνησης πρέπει να κάνω για να ξεκινήσω μια διαδικασία για την απόκτηση μιας άδειας για όλο αυτό δηλ . αν χρειάζετε εργαστήριο η όχι γιατί μιλάμε για κάτι σπιτικό και φτιαγμένο με τον παραδοσιακό τρόπο και όχι για κάτι το τυποποιημένο .

 66. Ο/Η Gianis λέει:

  γεια σας.
  Έχω ένα μικρό ξενοδοχείο, μια διάσπαρτα σπίτια, σε μια έκταση 20 στρεμμάτων.
  Ερώτημα: Μπορώ εντός του χώρου αυτού και με ότι προβλέπει ο νόμος,, να φτιάξω ένα μικρό επισκέψημο τυροκομείο 500 – κιλών γάλακτος -και ένα εργαστήρι γλυκών κουταλιού; Για τους τουρίστες? και βέβαια να βγαίνει προς πώληση εκτός του ξενοδοχείου στην τοπική αγορά ότι περισεύει.

 67. Καλησπέρα

  για την οποιαδήποτε εργασία σε τρόφιμα και ποτά απαιτείται από την υγειονομική υπηρεσία επαγγελματικός χώρος (κυρίας χρήσεως όπως αναφέρει η Πολεοδομία ) . Επομένως αν επιθυμείτε να αδειοδοτήσετε την δραστηριότητά σας πρέπει να βρεθεί κατάλληλος χώρος . Μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για λεπτομέρειες . Επίσης πιθανά να εμπλέκονται και άλλες Υπηρεσίες ανάλογα με το είδος τροφίμου που θα χρησιμοποιήσετε .

 68. Καλημέρα

  όσο αφορά το τυροκομείο πρέπει να μιλήστε με την Κτηνιατρική Υπηρεσία μιας και δεν είναι στο πεδίο γνώσεών μου οι απαιτήσεις και προδιαγραφές για την αδειοδότηση ..Όσο αφορά για τα γλυκά κουταλιού και εφόσον θα τα πουλάτε λιανική πρέπει να εφοδιαστείτε με άδεια από τον Δήμο μετά από γνωμοδότηση της υγειονομικής Υπηρεσίας . Περισσότερα όμως θα ρωτήσετε στην Υπηρεσία που ανήκετε (περιφέρεια )

 69. Ο/Η Panagiotis Nanos λέει:

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για την δουλεία και τις πολύτιμες συμβουλές σας. Θα χρειαστώ την βοήθειά σας: σε κατάστημα κρεοπωλείου που βρίσκεται σε περιοχή αμιγούς κατοικίας μπορούμε πλέον να διαμορφωσουμε «ζεστή γωνιά», ουσιαστικά μια ηλεκτρική κοτοπουλιέρα; Τί απαιτείται και ποιοί οι περιορισμοί μας;- Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 70. Καλημέρα .. συγγνώμη για την καθυστέρηση στην ερώτησή σας αλλά βρισκόμουν σε επιθεωρήσεις εκτός έδρας ..
  Σας παραθέτω ένα μικρό κομμάτι από την συνέντευξη μου στο περιοδικό meat place Που θα εκδοθεί τον Σεπτέμβριο και αναφέρεται στα κρεοπωλεία

  Ο όρος «ζεστή γωνιά» κρεοπωλείου δεν υφίσταται στην υγειονομική Νομοθεσία και αποτελεί απλώς ένα εμπορικό χαρακτηρισμό μιας δραστηριότητας που η νέα υγειονομική νομοθεσία επιτρέπει . Αυτό όμως προϋποθέτει νέα άδεια μιας και πρόκειται για προσθήκη νέας δραστηριότητας διαφορετικής κατηγορίας και προσαρμογή στις απαιτήσεις αυτής της κατηγορίας που είναι περισσότερες από αυτές του κρεοπωλείου . Επομένως για την συγκρότηση της «ζεστής γωνιάς» απαιτούνται νέα προαπαιτούμενα, όπως ξεχωριστό σύστημα πλύσεως σκευών , ποδοκίνητος νιπτήρας για το προσωπικό και νέο διάγραμμα ροής εργασιών και φυσικά ότι οι κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες προτείνουν, ώστε από την λειτουργία της επιχείρησης διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και της Δημόσιας Υγείας γενικότερα .

 71. Ο/Η Σπύρος λέει:

  Για σας ειμαι αγροτης ειδικου καθεστώτος και θα ηθελα αν μπορειτε να μου πειτε τι άδεια χρειάζεται ( αν μπορω να το κανω στο σπιτι μου ) για επεξεργασία τυποποίηση βρωσιμων ελιων για χονδρικη λιανικη πωληση ;
  Σας ευχαριστω Σπύρος

 72. Καλησπέρα

  θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσετε αρχικά με την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας που ανήκετε μιας και θα είναι η αρμόδια αρχή είτε για αδειοδότηση είτε για χορήγηση απαλλαγής

 73. Ο/Η EFI λέει:

  Καλησπέρα,
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω σε ενιαίο χώρο 30τμ στο ισόγειο του σπιτιού μου ένα μικρό εργαστήριο για προιόντα ζύμης-χονδρική. Συγκεκριμένα δύο κατεψυγμένα προιόντα (τυρόπιτες,σπανακόπιτες) δεν θα εργάζονται άλλα άτομα μόνο εγώ για παραγωγή πολύ μικρής ποσότητας (προμήθεια σε 2 εστιατόρεια). Προβλέπεται σε ένα ενιαίο χώρος 30τμ να τοποθετήσω όλα όσα χρειάζομαι ? Δηλ:ένα ημιεπαγγελματικό ζυμωτήριο, 2 παγκους Inox, 2 ψυγέια και 2 καταψύκτες ,2 inox πάγκοι-γούρνες, ψυσικά με τη προβλεπόμενη διαμόρφωση τοίχων,δαπέδου,αποχέτευσης,ζεστού/κρύο νερό, παροχή υπηρεσίών απο εταιρέια απολύμανσης κλπ
  Σε ποια Δ/νση πρέπι να απευθυνθώ ?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων η προσπάθειά σας στο blog είναι ιδαίτερα διαφωτιστική

 74. Ο/Η Θεολόγος λέει:

  Καλησπέρα σας,
  ενδιαφέρομαι να συσκευάζω σε σακουλάκια μπαχαρικά, με το χέρι-χωρίς μηχανήματα συσκευασίας, και να τα διαθέτω προς πώληση σε καταστήματα. Μπορείτε να με καθοδηγήσετε σχετικά με τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσω, τις εγκρίσεις που πρέπει να πάρω και τη σχετική νομοθεσία;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 75. Καλημέρα

  δυστυχώς θα σας στεναχωρήσω μιας και η ισχύουσα υγειονομική διάταξη μέχρι και σήμερα δεν προβλέπει την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε σπίτια παρά μόνο σε νόμιμους χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ . Απο κει και πέρα μιλήστε και με την Δ/νση Ανάπτυξης της περιοχής σας που είναι η αδειοδοτούσα αρχή για τα εργαστήρια για περισσότερα διαδικαστικά

 76. Καλημέρα

  σύμφωνα και με απάντηση σε αντίστοιχη ερώτηση στο παρελθόν :

  καταρχήν για να τα εμπορεύεστε πρέπει να εφοδιαστείτε με άδεια (πλέον ονομάζεται γνωστοποίηση ) για αυτού του είδους τα καταστήματα ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

  Για την συσκευασία ο νόμος σας δίνει την δυνατότητα : Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.
  Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

 77. Ο/Η Δημήτριος λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,

  Καταρχήν είστε άξιος θερμών συγχαρητηρίων γιατί οι συμβουλές που προσφέρετε είναι πολύτιμες και χρηστικές.

  Αναζητώντας πληροφορίες σχετικά με την δημιουργία και τις προϋποθέσεις οικοτεχνίας δεν βρήκα τίποτα πέραν από το γνωστό ΦΕΚ που δεν διευκρινίζει αρκετά πράγματα…. Στην οικεία περιφερειακή διεύθυνση δεν ήξεραν να απαντήσουν… Όπως καταλαβαίνετε δεν γνωρίζω από που πρέπει να ξεκινήσω!!!! Ενδιαφέρομαι για οικοτεχνική μεταποιητική μονάδα παρασκευής λικέρ, «κρασιών» από φρούτα καθώς και μαρμελάδες και γλυκά κουταλιού, τα οποία θα παρασκευάζω και θα προμηθεύω σε καταστήματα πώλησης λιανικής…

  Κάθε πληροφορία ή συμβουλή σας θα ήταν ιδιαιτέρως πολύτιμη!!!

  Ευχαριστώ πολύ

 78. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά
  δυστυχώς στην υγειονομική Νομοθεσία και άρα από πλευράς υγειονομικών προδιαγραφών και απαιτήσεων δεν υπάρχει όρος οικοτεχνία , έτσι όλες οι δραστηριότητες πρέπει να αναπτύσσονται σε επαγγελματικούς χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ως χώροι ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ .
  Επιπλέον υπάρχει ένα νομικό κενό μιας και η νομοθεσία της Δ/νσης Ανάπτυξης απαλλάσσει τις μικρές μονάδες από άδεια χωρίς όμως να διευκρινίζει τι γίνεται από πλευράς υγειονομικών απαιτήσεων και ποιος και πότε τις ελέγχει …

 79. Ο/Η Michalis λέει:

  Καλησπέρα σας,

  μπορείτε να με πληροφορήσετε σχετικά με το νερό που θα πρέπει να τρέχει μέσα στο εργαστήρι μου.? Παρασκευάζω φρέσκο χυμό φρούτων και το νερό το χρησιμοποιώ για την πλύση των Α’ υλών. Ψάχνω να βρω τις προδιαγραφές του HACCP για να επεξεργαστώ το νερό μου αναλόγως.

 80. Καλημέρα

  η ποιότητα του νερού δεν προκύπτει από απαιτήσεις του HACCP αλλά είναι καθαρά υγειονομική απαίτηση και συγκεκριμένα :

  ΥΔΡΕΥΣΗ

  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού κατάλληλου για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

  Στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται μη πόσιμο νερό π.χ για πυροσβεστική χρήση, παραγωγή ατμού, ψύξη, κ.λ.π., πρέπει να κυκλοφορεί σε ξεχωριστό δίκτυο με σχετική ένδειξη.

  Ο πάγος που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να παράγεται από νερό για ανθρώπινη κατανάλωση, πρέπει δε να παρασκευάζεται, να διακινείται και να αποθηκεύεται υπό συνθήκες που να τον προφυλάσσουν από οποιανδήποτε μόλυνση.

  Ο ατμός που χρησιμοποιείται σε άμεση επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι απαλλαγμένος από κάθε ουσία που παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία ή ενδέχεται να μολύνει τα τρόφιμα.

  Όταν τα τρόφιμα υποβάλλονται σε θερμική επεξεργασία μέσα σε ερμητικά σφραγισμένα δοχεία πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το νερό που χρησιμοποιείται για την ψύξη των δοχείων μετά την θερμική επεξεργασία δεν αποτελεί πηγή μόλυνσης των τροφίμων.

  Την Υ2/οικ. 2600/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 892/Β/11.7.01) για την σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83 /ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3ης Νοεμβρίου 1998, όπως διορθώθηκε με την Υ2/3423 πράξη (ΦΕΚ 1082/Β/14.8.01)

  Την Α5/288/86 (ΦΕΚ 53Β 379Β) υγειονομική Διάταξη σε εναρμόνιση οδηγίας 80/778/ΕΟΚ η οποία αναφέρεται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πόσιμου νερού, στη συχνότητα των δειγματοληψιών και στις υποχρεώσεις των υπεύθυνου (για τη σύνταξη των τριετών εκθέσεων ποιότητας πόσιμου νερού για τα έτη 2002 και 2003).

  Την Γ3α/761/68 Υγ. Διάταξη , όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 189/68 Β, 988/74 Β) που περιλαμβάνει συμπληρωματικές διατάξεις για τους υπεύθυνους ύδρευσης του νερού, καθώς και τις υποχρεώσεις τους.

  Την ΥΜ/5673/57 (ΦΕΚ 5/58Β) Υγ. Διάταξη, που αναφέρεται στις μεθόδους απολύμανσης του νερού ύδρευσης.

  Την Ε1β/221/65 (ΦΕΚ 138/τβ/24.2.65) Υγ. Διάταξη, στην οποία προβλέπονται αποστάσεις ασφάλειας των πηγών υδροληψίας από χώρους διάθεσης λυμάτων.

  Τα άρθρα 8 έως 17 του Υγειονομικού Κανονισμού, που αναφέρονται σε μέτρα προστασίας πηγών υδροληψίας και συστημάτων ύδρευσης.

  Την Β1/οικ. 5508/98 Υπουργική Απόφαση, που αναφέρεται στην αναγνώριση των Πανεπιστημιακών εργαστηρίων των Ιατρικών Σχολών, Θες/νικης, Ιωαννίνων, Πατρών, Κρήτης και Αθηνών, ως Κέντρα Αναφοράς ελέγχου νερών κ.λπ.

  Την Α5/2280/85 (ΦΕΚ 720/τ.β/13.12.83) Υγ. Διάταξη, με την οποία ρυθμίζονται θέματα ΄προστασίας των πηγών υδροληψίας της ευρύτερης περιοχής της Πρωτεύουσας (λίμνες και υδραγωγεία Μαραθώνα, Υλίκης, Μόρνου), υπό υπέρμετρη ρύπανση και θεσπίζονται διάφοροι περιορισμοί και ζώνες προστασίας.

  Υπενθυμίζεται επίσης ότι η παράγραφος 1.1 του άρθρου 4 της Ε1β/221/65 Υγειονομικής Διάταξης έχει καταργηθεί, καθόσον ισχύουν τα προβλεπόμενα στην 46399/1352/86 (ΦΕΚ 438Β) Κοινή Υπουργική Απόφαση, με την οποία καθορίζονται τρεις κατηγορίες επιφανειακών νερών, που προορίζονται για πόσιμα (Α1, Α2,Α3) και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους σε συνδυασμό με την αντίστοιχη απαιτούμενη ελάχιστη επεξεργασία.)

 81. Ο/Η Michalis λέει:

  σας ευχαριστώ θερμά!

 82. Ο/Η panagiotis λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ: ΘΕΛΩ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΛΥΚΩΝ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ ΜΑΡΜΕΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΩΝ ΓΛΥΚΙΣΜΑΤΩΝ,ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΟΥ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ ΑΥΤΟ. ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΩ? ΕΙΝΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΔΥΚΝΥΟΥΝ ΟΙ ΑΡΧΕΣ?

 83. Καλησπέρα

  η υγειονομική νομοθεσία απαιτεί οι χώροι των εργαστηρίων να είναι νόμιμοι πολεοδομικά και χαρακτηρισμένοι ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ( άρα αποκλείονται τα σπίτια )

 84. Ο/Η panagiotis λέει:

  ΝΑΙ Ο ΧΩΡΟΣ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΑ ΣΑΦΩΣ,ΗΤΑΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΩΝΤΟΣ ΜΕΧΡΙ ΠΡΟΤΕΙΝΩΣ(ΚΑΦΕΝΕΙΟ),ΑΠΛΑ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ(Π.Χ ΦΟΥΣΚΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΕΝΤΑΞΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 85. Καλημέρα

  απαγωγικό σύστημα απαιτείται μόνο στις περιπτώσεις που παράγονται καπνοί κλπ κατά την παρασκευή φαγητών, το ψήσιμο κρέατος κλπ.

 86. Ο/Η maria λέει:

  kalhspera!! gnwrizetai na mou peite genika o,ti afora gia thn nomothesia twn kshrwn karpwn? dhladh arthra nomous epitrepta oria klp?

 87. Ο/Η Evgenia λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Μας ενδιαφέρει η ανάπτυξη εργαστηρίου επεξεργασίας βρώσιμου ελαίου προερχόμενο από ξηρούς καρπούς. Τί κινήσεις πρέπει να κάνουμε σχετικά με χώρο κλπ και σε ποιά αρμόδια αρχή πρέπει να απευθυνθούμε; Χρειαζόμαστε πιστοποιητικά, άδεια λειτουργίας κλπ; Χρειαζόμαστε τεχνολόγο τροφίμων και γενικότερα εξειδικευμένο προσωπικό; Θα σας είμαστε ευγνώμονες αν μπορούσατε να μας βοηθήσετε.

 88. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά δεν κατόρθωσα να σας απαντήσω εξαιτίας συμμετοχής μου σε σεμινάριο εκτός έδρας .
  Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσετε με την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας που θεωρώ ότι είναι η αρμόδια αρχή . Το νέο νομοθετικό πλαίσιο δίνει νέες δυνατότητες στις μονάδες αυτές αλλά δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως και έτσι οι υπόλοιπες Υπηρεσίες έχουμε απορίες . Από υγειονομικής πλευράς χρειαζόμαστε εκπαίδευση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων , πιστοποιητικά υγείας , και κάποιες απαιτήσεις των χώρων αν όμως τελικά αυτή η δραστηριότητα ανήκει στις αρμοδιότητες των Δ/νσεων Υγείας

 89. Ο/Η Evgenia λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες. Καλές γιορτές!

 90. Ο/Η ΑΝΤΡΕΑΣ λέει:

  Καλησπέρα κύριε ΠΑΠΑΔΑΚΗ.
  Θα ήθελα και εγώ με την σειρά μου να σας ρωτήσω το εξής…
  Ενδιαφέρομαι να δημιουργήσω συσκευαστήριο ελιάς καλαμών για εξαγωγή, απο που πρέπει να ξεκινήσω να ρωτάω? Χορηγούν άδειες? Τι ακριβως χρειάζεται?
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας και περιμένω απάντησή σας.

 91. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ λέει:

  Καλησπερα κυριε Παπαδακη και συγχαρητηρια και απο εμενα γι αυτο που κανετε!
  Εχω προχωρησει στη δημιουργια χωρου παρασκευης και συσκευασιας-τυποποιησης μαρμελαδας. Μου ζητησαν διαγραμμα ροης της παραγωγικης διαδικασιας. Υπαρχει καποιο προτυπο γι αυτο?

 92. Καλημέρα

  λόγω ασαφειών στο νόμο που ισχύει για τα εργαστήρια κάντε μια αρχή από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας . Εννοώ ότι θεωρητικά ο νόμος σας απαλλάσσει από αδειοδότηση (αν είναι κάτω από 10 KW) αλλά δεν έχει διευκρινιστεί πως θα γίνεται αυτό και τι ισχύει με τις αρχές που γνωμοδοτούν για την καταλληλότητα (πχ Υγειονομικό , Κτηνιατρική , Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ ) …. καλή δύναμη

 93. Καλημέρα

  το διάγραμμα ροής στην αρχική του μορφή δεν είναι τίποτα άλλο από την γραφική απεικόνιση των διεργασιών που εκτελείτε σε σχέση με τα τρόφιμα .
  Από κει και πέρα ότι άλλο σας ζητήσουν οι ελεγκτές

  Εδώ θα βρείτε ορισμένα πρότυπα

 94. Ο/Η livas λέει:

  Καλησπέρα.
  Είμαι Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και εχω αναλάβει σε ένα έργο τα συστήματα ασφαλείας, CCTV και πυρανίχνευσης σε υπο κατασκευή βιοτεχνία συσκευασίας και εμφιάλωσης αγροτικών προϊόντων. Λόγω του ότι το έργο γίνεται με συγχρηματοδότηση απο το ΕΣΠΑ υπάρχει μια ιδιαιτέρως μεγάλη αυστηρότητα όσον αφορα κάποιες προδιαγραφές που δεν έχω ξανασυναντήσει σε παρόμοια έργα. Μήπως γνωρίζετε αν υπάρχουν πιστοποιήσεις (ISO κλπ) που πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τα υλικά που χρησιμοποιούμε όπως για παράδειγμα οι πυρανιχνευτές ή οι ανιχνευτές κίνησης? Το ρωτώ διότι για τα ηλεκτρολογικά υλικά αναγκάσανε τον πελάτη να αγοράσει ειδικού τύπου πρίζες και διακόπτες πολλαπλάσιου κόστους.

 95. Ο/Η ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ λέει:

  Σας ευχαριστω παρα πολυ!

 96. Καλημέρα

  δεν γνωρίζω κάτι .. αυτό που γνωρίζω είναι ότι τα συστήματα αυτοελέγχου (HACCP , ISO κλπ ) απαιτούν τα υλικά να μην δημιουργούν επιμόλυνση είτε η φύση του υλικού τους να εγκυμονεί κίνδυνο πχ γυαλί , μέταλλο κλπ

 97. Ο/Η τσανι παναγιωτη λέει:

  εκω κρεοπωλειο με 43 τμ καθαρο θελω νε κανο ένα μικρω εργαστηριω για λουκανικα μπιφτέκια κτλ
  δεν ξερο ανν μου επιτρεπεται ,και τη πρεπει να κανω

 98. Καλημέρα

  την άδεια για τα παρασκευαστήρια των κρεοπωλείων την χορηγεί η Δ/νση Κτηνιατρικής
  Αριθμ. 464/92592/16.7.2014
  Ρύθμιση θεμάτων λειτουργίας παρασκευαστηρίου καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

  Έχοντας υπόψη:

  Α. Τις διατάξεις:

  1. Του άρθρου 31, του Π.Δ. 79/2007 (Α΄ 95/3−5−2007) «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/204 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την αριθμ. 2004/41/ΕΚ Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

  2. Της 15523/2006 (Β΄ 1187/ 31−08−2006) κοινής υπουργικής απόφασης «Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και εναρμόνιση της Οδηγίας 2004/41/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου».

  3. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κανόνες Διακίνησης και Εμπορίας Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών− ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.)» (ΦΕΚ Β΄ 2044/22−8−2013).

  4. Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (Α΄ 98).

  5. Της αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ. 96967/8.10.2012 (Β΄ 2718/08−10−2012) υγειονομικής διάταξης περί Υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες διατάξεις.

  6. Του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την υγιεινή των τροφίμων (ΕΕ L 139)

  7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  8. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθμ. 1169/2011 της Επιτροπής, της 25ης Οκτωβρίου 2011, σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές.

  9. Του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών.

  10. Του Κανονισμού 2073/2005, της Επιτροπής, περί μικροβιολογικών κριτηρίων για τα τρόφιμα.

  11. Της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).

  12. Τον Ν. 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄ 32/11−02−2014) «Διοικητικά μέτρα, διαδικασίες και κυρώσεις στην εφαρμογή της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας στους τομείς των τροφίμων, των ζωοτροφών και της υγείας και προστασίας των ζώων και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

  13. Της αριθμ. Υ 478/ 10−07−2014 απόφασης του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Π. Κουκουλόπουλο» (ΦΕΚ 1880 Β΄ 2014).

  Β. Το γεγονός ότι από τη ρύθμιση αυτή δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

  αποφασίζουμε:

  Άρθρο 1
  Σκοπός

  Σκοπός της παρούσας απόφασης είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων καταχώρησης και λειτουργίας των παρασκευαστηρίων καταστημάτων λιανικής πώλησης κρεάτων (κρεοπωλείων).

  Άρθρο 2
  Καταχώρηση

  1. Ως Αρμόδια Αρχή για την καταχώρηση των παρασκευαστηρίων κρεοπωλείου ορίζεται η κτηνιατρική αρχή της οικείας Περιφερειακής Ενότητας ή, κατά περίπτωση, της οικείας Περιφέρειας (ΑΑ).

  2. Για την καταχώρηση παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει άδεια λειτουργίας κρεοπωλείου από τον οικείο Δήμο.

  3. Για την καταχώρηση ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση στην ΑΑ, η οποία συνοδεύεται από:

  − Αντίγραφο της άδειας λειτουργίας του καταστήματος λιανικής πώλησης.

  − Γενικό σχεδιάγραμμα (κάτοψη) του κρεοπωλείου και του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου με λεπτομερή απεικόνιση τοποθέτησης του εξοπλισμού και των συσκευών.

  − Βεβαίωση από τη Σχολή Επαγγελμάτων Κρέατος του υπεύθυνου του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου.

  Μετά την υποβολή της αίτησης με τα σχετικά δικαιολογητικά η Αρμόδια Κτηνιατρική Αρχή πραγματοποιεί αυτοψία, όπου απαιτείται, για την καταχώρηση σε μητρώο.

  Άρθρο 3
  Διαμόρφωση χώρου και εξοπλισμός

  1. Το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου πρέπει να αποτελεί χώρο κύριας χρήσης του καταστήματος λιανικής πώλησης κρεάτων.

  2. Ο διαχωρισμός των εργασιών μεταξύ του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου και του καταστήματος λιανικής πώλησης γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).

  3. Στο χώρο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου πρέπει να υπάρχει ο απαραίτητος εξοπλισμός για την διενέργεια των εργασιών που πραγματοποιούνται σε αυτό.

  4. Όταν τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου χρησιμοποιούν κρέας πουλερικών, όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται με εξοπλισμό που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το χειρισμό του κρέατος πουλερικών.

  Άρθρο 4
  Παραγόμενα προϊόντα

  1. Τα παρασκευαστήρια κρεοπωλείου επιτρέπεται να παράγουν μόνο παρασκευάσματα κρέατος σύμφωνα με την παρ. 1β της υποπαραγράφου ΣΤ.9 του άρθρου 1 του Νόμου 4254/2014 (Α΄ 85).

  2. Η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα των παρασκευασμάτων της παρ. 1 δεν πρέπει να υπερβαίνει το 30% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 100 κιλά. Κατ’ εξαίρεση, δέκα (10) ημέρες πριν και δέκα (10) ημέρες μετά την ημερομηνία των Χριστουγέννων και του Πάσχα, η ημερήσια παραγόμενη ποσότητα παρασκευασμάτων μπορεί να ανέλθει στο 60% της ποσότητας του κρέατος που διακινεί ημερησίως το κρεοπωλείο και σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει τα 200 κιλά.

  3. Δεν επιτρέπεται η κατάψυξη των παραγόμενων στο παρασκευαστήριο κρεοπωλείου προϊόντων.

  Άρθρο 5
  Διάθεση προϊόντων

  1. Τα παραπάνω προϊόντα επιτρέπεται να πωλούνται εντός του Δήμου ή και όμορου Δήμου στον οποίο βρίσκεται το παρασκευαστήριο κρεοπωλείου.

  2. Τα παρασκευάσματα κρέατος βρίσκονται σε ειδική προθήκη διάθεσης, που διαχωρίζει τα προϊόντα αυτά από τα άλλα προς πώληση κρέατα.

  3. Κατά την πώληση των προϊόντων θα πρέπει αναγράφονται οι απαραίτητες ενδείξεις, που προβλέπονται από τον Καν. 1169/2011 όπως αυτός ισχύει.

  Άρθρο 6
  Κυρώσεις

  Όταν δεν τηρούνται οι παραπάνω απαιτήσεις, στον υπεύθυνο του παρασκευαστηρίου κρεοπωλείου, επιβάλλονται οι κυρώσεις του Νόμου 4235/2014 (ΦΕΚ Α΄32).

  Άρθρο 7
  Κατάργηση διατάξεων

  Από την έναρξη ισχύος της παρούσης παύει να ισχύει η αριθμ. 306272/2008 (B΄ 1483/2008) απόφασή μας. Οι υφιστάμενες άδειες ισχύουν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παρούσης. Σε αντίθετη περίπτωση προσδιορίζεται, από την αρμόδια ελεγκτική αρχή, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των ελλείψεων και επανεξετάζονται.

  Άρθρο 8
  Έναρξη ισχύος

  Η παρούσα ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Άρθρο 9
  Δημοσίευση

  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 16 Ιουλίου 2014

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

 99. Ο/Η Σαρτζετάκης Γεωργιος λέει:

  καλημέρα σας
  Έχω ένα χώρο ο οποίος είναι χαρακτηρισμένος στην πολεοδομία σαν αποθήκη και όχι σαν κατάστημα. Μπορώ στον χώρο αυτό να κάνω ένα μικρό εργαστήριο σοκολάτας μόνο για χονδρική πώληση ή θα πρέπει να βρω έναν άλλο επαγγελματικό χώρο ?

 100. Καλημέρα

  όλες οι δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται ως υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσσονται σε χώρους ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΝ αποκλειστικά

 101. Ο/Η Σαρτζετάκης Γεωργιος λέει:

  ευχαριστώ.

 102. Ο/Η ΙΩΑΝΝΑ ΛΕΠΕΝΙΩΤΗ λέει:

  Κε Παπαδάκη καλησπέρα, για πολλοστή φορά συγχαρητήρια!
  Για τη δημιουργία κοινωνικής, συνεταιριστικής επιχείρησης παρασκευής μπάρας δημητριακών, γνωρίζετε τι ακριβώς απαιτείται; Θεωρείται οικοτεχνία χαμηλής όχλησης και δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας (από πού παίρνεις απαλλακτικό;), ή απαιτείται άδεια (από πού την παίρνεις;);
  Ευχαριστώ και να ‘στε πάντα καλά!

 103. Ο/Η seb λέει:

  K.Παπαδάκη καλησπέρα,
  Θα ήθελα να μάθω πέρι τη νομοθεσία για άδεια λειτουργίας μικροζυθοποιίας. Ψάχνοντας έχω βρεί 1)για ζυθοποιία και 2)για μικροζυθοποιία εντός εστιατορίου/ταβέρνας κτλπ. ΜΟΝΟ για επιτόπια κατανάλωση. Υπάρχει άλλος τρόπος παραγωγής χύμα μπύρας της τάξεως μικροζυθοποιίας για γενική διανομή; Επίσης υπάρχει τρόπος να θεωρηθεί αγροτικό προιόν και να υπαχθεί σε αντίστοιχει νομοθεσία;
  Ευχαριστώ πολύ!

 104. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν ..

  θα πρέπει να μιλήστε στην Δ/νση Ανάπτυξης για την αδειοδότηση (ή απαλλαγή) της δραστηριότητας αυτή … οικοτεχνία στην υγειονομική νομοθεσία δεν προβλέπεται (άρα αποκλείεται να αδειοδοτηθεί χώρος σπιτιού κλπ μη δηλαδή χώρος κυρίας χρήσεως ) .. μπορεί όμως η δραστηριότητα αυτή να μην απαιτεί γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας (ανάλογα με το είδος του τροφίμου ) και αυτό θα σας το πληροφορήσει μόνο η Υπηρεσία που σας είπα .

 105. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν ..

  δυστυχώς η δραστηριότητα που μου αναφέρετε δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της υγειονομικής νομοθεσίας και επομένως δεν μπορώ να σας απαντήσω

 106. Ο/Η nkos λέει:

  Καλησπέρα σας
  θα ήθελα να ρωτήσω τι προβλέπετε για εργαστήριο ξηρών καρπών στην τοιχοποιία
  και αν θα μπορούσα να βάψω τους τοίχους με Πιστοποιημένο εποξειδικό χρώμα χωρίς διαλύτες για μόνιμη επαφή με τρόφιμα και ποτά που υπάρχει σαν προϊόν από επώνυμη εταιρία χρωμάτων

 107. Ο/Η nkos λέει:

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 108. Πρέπει να υπάρχει και έγγραφη πιστοποίηση του κατασκευαστή ή πωλητή ότι είναι κατάλληλο για χρήση (επαφή με τρόφιμα ) καθώς και λείο και αδιαπότιστό

 109. Ο/Η Veloudaki Xrysa λέει:

  Καλησπέρα και από εμένα θα ήθελα να σας ρωτήσω τα εξής ο αδερφος μου ενδιαφερεται να ανοίξει ένα εργαστήριο παραγωγης παγωτου λιανική και χονδρική που θα παρασκευαζει ο ίδιος .Απο που πρέπει να ξεκινήσει??? ευχαριστώ πολύ……

 110. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά είχα ένα τεχνικό θέμα με την σελίδα και δεν μπόρεσα να σας απαντήσω άμεσα παρά τώρα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα ..

  πρέπει να ξεκαθαρίσουμε αν μιλάμε για μόνο χονδρική ή μόνο λιανική πώληση .. αν μιλάμε για παστερίωση του γάλακτος ή όχι κλπ ερωτήματα / Αν μιλάμε χονδρική αρμόδια για την άδεια είναι η Δ/νση Ανάπτυξης (θα μπορέιτε βέβαια να έχετε και πρατήριο λιανικής πώλησης ) αν όχι ο Δήμος.
  Αν μιλάμε για παστερίωση του γάλακτος εμπλέκεται η Κτηνιατρική Υπηρεσία της Περιφέρειας

 111. Κ.Παπαδακη καλησπερα σας.
  Ενδιαφερομαι να ανοιξω καταστημα πωλησης κατεψυγμενων χειροποιητων προιοντων ζυμης που θα παρασκευαζω εγω.Θελω να κανω πωληση λιανικη και χονδρικη.Το καταστημα θα πρεπει να εχει καποιες συγκεκριμενες προδιαγραφες?Τα προιοντα θα πρεπει να τυποποιουνται και να συσκευαζονται?
  Σας ευχαριστω πολυ.

 112. Καλημέρα

  αρμόδια αρχή για την άδειά σας είναι η Δ/νση Ανάπτυξης . Τα τρόφιμα όχι μόνο πρέπει να είναι συσκευασμένα αλλά να διαθέτουν και την κατάλληλη επισήμανση (ημερομηνίες , συστατικά κλπ )

  Το σχετικό άρθρο είναι το : ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

 113. Σας ευχαριστω πολυ.

 114. Ο/Η John Dila λέει:

  Καλημερα
  Ενδιαφερομαι να ξεκινησω ενα συσκευαστηριο τυποποιητηριο μπαχαρικων τι τετραγωνικα χρειαζομαι που πρεπει να απευθυνθω και θα ηθελα να ρωτησω πως μπορω στην να βαλω κ αλλους κωδικους γιατι στη συνεχεια 8α ηθελα να βαλω και διαφορα σκεβασματα αλλιειας ελπιζω να μη σας μπερδεψα

 115. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στον χρόνο απάντησης αλλά αδυνατούσα λόγω φόρτου εργασίας και επιμορφωτικών υποχρεώσεων ,

  θα ρωτήσετε την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή (δ/νση Ανάπτυξης ) μιας και ο νέος νόμος έχει απλουστεύσει την διαδικασία αδειοδότησης ( αν μιλάμε για χονδρική πώληση ) . Αν πρόκειται μόνο για λιανική πιθανά θα μπορούσατε να το κάνετε με άδεια του άρθρου 13 της νέας υγειονομικής διάταξης .

 116. Ο/Η irenet1 λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω, που μπορώ να βρω τις νομοθετικές διατάξεις και τι προβλέπεται για την δημιουργία επαγγελμ. χώρου, εργαστηρίου παρασκευής πίτας (σπανακόπιτας, τυρόπιτας) καθώς και την συσκευασία αυτών ώστε να διατίθενται σε καταστήματα.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

  Με εκτίμηση.

 117. Ο/Η Alexandros Dimitriou λέει:

  Καλησπέρα, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με τον φωτισμό σε χώρο παραγωγής σοκολάτας.
  Είμαστε στην διαδικασία μετεγκατάστασης και κατασκευής ενός νέο χώρου.
  Στον νέο χώρο θα θέλαμε να γνωρίζουμε εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λάμπες τύπου φθορίου αλλά LED και πλαστικές (και όχι γυάλινες) χωρίς έξτρα πλαστικό κώλυμα.

  Ευχαριστώ
  Αλέξανδρος

 118. Ο/Η Alexandros Dimitriou λέει:

  πλαστικό ΚΑΛΥΜΜΑ!!!

 119. καλησπερα σας θα ηθελα να ρωτησω τι δικαιολογητικα κ αδειες χρειαζονται για ενα μαγαζι με βοτανα που θα συσκευαζονται κ θα τυποιηπιουνται κ πωληση αυτων

 120. Ο/Η Vagelis Spirou λέει:

  Κε Παπαδάκη Καλησπέρα σας,

  Σε ζαχαροπλαστείο (με εργαστήριο στο πίσω μέρος και λιανική πώληση, βιτρίνες κλπ), μπορεί να πουλάει τυρόπιτες, λουκανικόπιτες παραγωγής του καθώς και καφέ μηχανής σε διερχόμενους? Δεν θα υπάρχουν χώρος καθήμενων ή ορθίων. Αν ναι σε ποια περίπτωση υπάγεται και ποιες προυποθέσεις θα πρέπει να πληροί?

 121. Ο/Η Manolis Liondakis λέει:

  Κ. Παπαδάκη, Καλησπέρα,
  Ενδιαφέρομαι να ξεκινήσω στην Αθήνα εργαστήριο παρασκευής προζυμένιου κουλουριού και μόνο, για χονδρική διάθεση σε καταστήματα Λιανικής. Επειδή έχω μπερδευτεί με τα τετραγωνικά, μπορείτε να με πληροφορήσετε σχετικά?
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 122. Ο/Η dimitriskolobos λέει:

  Κ Παπαδακη καλησπερα.
  Σκεφτομαι να ανοιξω ενα εργαστηριο παραγωγης λουκουμιων και θα θελα να ξερω αν απαιτειτε καποιο πτυχιο ζαχαροπλαστικης η κατι τετοιο..Τηλεφωνησα και στην γραμμη αξυπηρετησης πολλες φορες αλλα δεν απαντουσε κανεις!!!
  Ευχαριστω παρα πολυ!!!

 123. Καλησπέρα

  αν και με μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση

  Από πλευράς υγειονομικής νομοθεσίας προβλέπεται
  ΦΩΤΙΣΜΟΣ- ΑΕΡΙΣΜΟΣ.

  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φυσικού ή τεχνητού αερισμού-φωτισμού σε όλους τους χώρους της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  Αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πλήρους φυσικού αερισμού καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας της επιχείρησης τροφίμων και ποτών, θα υπάρχει απαραίτητα ειδική εγκατάσταση τεχνικού αερισμού ικανή να ανανεώνει τον αέρα πλήρως και συνεχώς.

  Τα υπόλοιπα τύπος led κλπ δεν αναγράφονται αλλά προβλέπονται από τα συστήματα αυτοελέγχου

 124. Καλησπέρα

  αν και μετά από μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση
  εδώ θα βρείτε πληροφορίες ◾ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 125. Ο/Η Manos Sergiadis λέει:

  καλησπερα κ.Παπαδακη .
  αν και διαβασα ολα τα παραπανω σχολια και ερωτηματα ,μια διευκρινιστικη ερωτηση θελω να κανω : Η και νουργια κυα για τις οικοτεχνιες των αγροτων εχει καποια διαφορα με την προηγουμενη νομοθεσια ;; Και πως μπορει ενας αγροτης να πληροφορηθει το οτιδηποτε για να ξεκινησει την οικοτεχνια του;; Απο ποιο φορεα δημοσιο ή ιδιωτη ;

 126. Καλημέρα

  τελικά έπεσε πάνω στις εκλογές και όσο ξέρω δεν έχει εκδοθεί ΦΕΚ αναμένουμε ….

 127. Ο/Η Manos Sergiadis λέει:

  μα δεν ισχυει το παλιο φεκ ;;;;

 128. Ο/Η tasos (@giampol) λέει:

  Καλησπέρα,
  Οτι κ αν πει κανεις για το έργο σας ειναι λιγο!!
  Θελω να κανω την εξής ερωτηση: θελω να ανοίξω εργαστήριο παραγωγής σιροπαστων τα οποία θα διανέμονται σε εστιατόρια. Μπορώ να το κανω στο εξοχικό μου σπίτι και αν ναι που θα πρεπει να απευθυνθώ για να ξεκινήσω;

  Ευχαριστώ πολυ εκ των προτέρων

 129. Ο/Η lydiagram λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδακη και συγχαρητήρια για το site σας.Θα ήθελα να σας κανω και εγώ μια ερώτηση.τι είδους αδεια χρειάζεται και απο ποιον φορέα για συσκευαστήριο βρώσιμης ελιάς?δεν ξέρω από που να ξεκινήσω!!ποιά θα πρέπει να είναι τα πρώτα βήματα?για την οικοδομική άδεια που πρέπει να βγάλω υπάρχουν κάποια ελάχιστα εμβαδα??χρειάζομαι τα φώτα σας!!ευχαριστω πολυ!

 130. Καλησπέρα …

  η δραστηριότητα που με ρωτάτε είναι αρμοδιότητα της Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης νομίζω (πάντως σίγουρα δεν επεμβαίνει η Υγειονομική Υπηρεσία).
  Δείτε επίσης τον πολύ πρόσφατο Νόμο YA 4912/120862 ΦΕΚ 2468 Β΄ 17/11/2015: Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) μήπως ανήκετε σε αυτή την κατηγορία

 131. Καλησπέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά πλέον λόγω υπηρεσιακού και εκπαιδευτικού φόρτου δεν υπάρχει περίπτωση μόνος μου να κατορθώσω να απαντάω στα ερωτήματα.
  Σε σπίτι η υγειονομική Υπηρεσία δεν επιτρέπει επαγγελματικές δραστηριότητες.
  Δείτε όμως τον πολύ πρόσφατο Νόμο YA 4912/120862 ΦΕΚ 2468 Β΄ 17/11/2015: Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ) μήπως ανήκετε σε αυτή την κατηγορία

 132. Ο/Η lydiagram λέει:

  Θα το κοιτάξω!Σας ευχαριστώ πολυ για την άμεση απάντηση σας!!

 133. Καλησπέρα….θα ήθελα να ρωτήσω τρία πράγματα…1) αν μπορώ να εξάγω χειροποίητα μπισκότα τα οποία θα τα παίρνω έτοιμα από έναν φούρνο…θα μου τα συσκευάζουν και εγώ με την σειρά μου θα τα πουλάω ή αν τα παίρνω έτοιμα από έναν φούρνο αλλά τα συσκευάζω εγώ ,2) αν χρειάζομαι κάποια ειδική άδεια ή πιστοποίηση για να το κάνω αυτό και 3) πώς μπορώ να καθορίσω τον χρόνο ανάλωσης (διάρκεια ζωής χωρίς να αλλοιωθεί) ενός προιόντος (χρειάζομαι χημικό ή κάποιον ελεγκτή τροφίμων, μπορώ μόνος μου;);

 134. Καλημέρα

  η υγειονομική νομοθεσία αναφέρει για τα καταστήματα λιανικής πώλησης: Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.
  Πρέπει όμως να ενημερωθείτε για θέματα επισήμανσης των τροφίμων, και για τις υγειονομικές απαιτήσεις από την υγειονομική υπηρεσία που θα ανήκει το κατάστημά που θα ιδρύσετε.

 135. Ο/Η Maria Giouvanaki λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά σας.
  Είμαι μηχανικός και ασχολούμαι για πρώτη φορά με την έκδοση αδειας λειτουργίας σε εργαστήριο σοκολατοποιίας. Έχω κάνει την έρευνα μου ως προς την διαδικασία απο Δ/νση υγιεινής και απο Ανάπτυξης.
  Αυτο που ήθελα να ρωτήσω είναι σχετικά με την εφαρμογή του HACCP. Η εταιρία αποτελείται απο 2 διοικητικους και 5 εργαζόμενους. Ο,τι βρίσκω ομως ειναι για μεγαλες βιοτεχνιες και κυριως με νωπα προϊοντα, κατι που δεν συμβαίνει στο συγκεκριμένο εργαστήριο δηλ δεν εχει καθόλου νωπά προϊοντα. όλοι αυτοι οι ορισμοί περι ομάδας HACCP και ΥΠΔΑΤ κτλ. μπορουν να εφαρμοστουν μεν αλλα είναι τα ιδια πρόσωπα. Σ’αυτό θα υπάρξει πρόβλημα; Όπως επισης και τα κρισιμα σημεία που αναφέρονται στη νομοθεσία εδώ δεν υπάρχει κρίσιμο σημειο καθοτι αν κάτι παει στραβά το προϊον καταστρέφεται.
  Γενικώς με την εφαρμογή του HACCP υπάρχει ευελιξία; μπορώ να το προσαρμόσω στις ανάγκες της εταιρίας ή θα υπάρξει πρόβλημα στην έγκριση απο τη Δ/νση Υγιεινής;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 136. Καλημέρα

  σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς αλλά και σχετικά έγγραφα του ΕΦΕΤ όντως προβλέπεται ευελιξία. Επίσης αυτό που μου αναφέρετε περί καταστροφής είναι μια προβλεπόμενη διαδικασία που όμως πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και νομίζω προκύπτει από την παρακολούθηση κρίσιμου σημείου ελέγχου. Όλες επομένως οι παραγωγικές διαδικασίες πρέπει να καταγραφούν, να οριστούν σε αυτές τα κρίσιμα σημεία ελέγχου και αυτό να τεκμηριώνεται με παρακολούθηση αυτών. Σίγουρα θα χρειαστείτε την βοήθεια συμβούλων που ασχολούνται με το σύστημα αυτοελέγχου μιας και είναι σημαντικό να προβλεφθούν όλα.

 137. κυριε παπαδακη καταρχας συγχαρητιρια για της συμβουλες και την βοηθεια που δινετε μεσο της σελιδας σας.ενδιαφερωμε να ανοιξω νησιωτικο παραδοσιακο παρασκευαστηριο χειροποιητων παστων-αλιπαστων,ηλιοπαστων ψαριων.κολιο,γαυρο,σκουμπρι,σαρδελα,χταποδι ξυδατο,κ.τ.λ. τι χορους πρεπει να εχω,και τι μηχανηματα?εχω ενα μικρο κεφαλαιο,και τα εμπειρα οικογενειακα χερια για την δουλεια.σκεφτομαι κοντα στην θαλασσα για να μπορω να τραβαω καθαρο θαλασσινο νερο,σε ηλιολουστο και ευαερο σημειο για τα ηλιοπαστα.αλλα δεν υπηρξα ποτε επιχειρηματιας.αν μπορειτε να με βοηθεισετε στα βηματα θα σας ημουν ευγνομων

 138. Καλησπέρα

  είναι αρμοδιότητα της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας όπου θα ρωτήσετε περισσότερα μιας και δεν εμπλέκεται η Υγειονομική Υπηρεσία.

 139. Ο/Η Lianka Karmi λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για αυτή τη καταπληκτική δουλειά που κάνετε σε αυτή τη σελίδα.Είναι πολύ βοηθητικό. Σας παρακολουθώ πάνω από ένα χρόνο. Διατηρώ κατάστημα υγειονομικού ενδιαφ στο κέντρο την Αθήνας. Για την ακρίβεια εστιατόριο είναι η άδεια λειτουργείας μας. Ενδιαφέρομαι να κάνω ένα εργαστήριο παρασκευής και τυποποίησης μαρμελάδας.
  Ποια είναι τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσω?
  Η άδεια είναι τόσο ¨μεγάλη¨ και δύσκολη όπως αυτή του εστιατορίου?
  Μπορώ να κάνω την παραγωγή και τη τυποποίηση στο εστιατόριο μου αφού προμηθευτώ τα απαραίτητα μηχανήματα ?
  Υπάρχει ένας νόμος που αφορά τους αγρότες όπου μπορούν να κάνουν μικρή παραγωγή , τυποποίηση και πώληση μαρμελάδας και γλυκών του κουταλιού χωρίς να απαιτείται παραιτέρω άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντως αν υπάρχει μικρή γραμμή παράγωγής και χαμηλα βατ των μηχανημάτων.
  Ουσιαστικά δε θέλω να αποφύγω τη διαδικασία άδειας μιας και την πέρασα και ήταν πολύ δύσκολη λόγω του σημείου όπου και βρίσκεται το κατάστημα μου, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει είναι να το κάνω με το χαμηλότερο δυνατό κόστος αρχικά.
  Αλλά να μπορώ να το πουλήσω σε καταστήματα-παντοπωλεία κλπ.

  Λόγω της αγαπημένης μου σχέσης με την Κρήτη και τον ενδιαφέρον για την ποιότητα και την ποικιλία των προιόντων σκεφτόμουν να το κάνω εκεί μακροπρόθεσμά.
  Πιστέυετε ότι η διαδικασία είναι πιο έυκολη στα νησιά?

  με εκτίμηση

  Λιάνκα Κάρμη

 140. Ο/Η Giorgos λέει:

  Καλησπέρα. Έχω ένα κατάστημα λιανικής όπου πουλάω Ξηρούς Καρπούς, Αποξηραμένα Φρούτα, Δημητριακά Χύμα τα οποία και αποθηκεύω και συντηρώ σύμφωνα με το καθεστώς του ΕΦΕΤ. Επίσης στο ίδιο κατάστημα πουλάω συσκευασμένα βιολογικά και παραδοσιακά προϊόντα καθώς και συσκευασμένες υπερτραφές. Οι ερωτήσεις μου είναι δύο:
  1) Χρειάζεται κάποια ειδική άδεια-πιστοποίηση για να πουλάω βιολογικά χύμα από την στιγμή που οι παραγωγοί-προμηθευτές μου είναι πιστοποιημένοι;
  2) Θέλω να παίρνω χύμα και να τα συσκευάζω εγώ (Προσοχή δεν μιλάω για παρασκευαστήριο). Π.Χ να παίρνω υπερτροφές, βότανα χύμα και να τις συσκευάζω σε σακουλάκια doypack ή και τα δημητριακά και τους ξηρούς καρπούς που παίρνω τώρα χύμα να μπορώ τα συσκευάζω εγώ. Για αυτά δεν χρειάζεται κάποιος ειδικός εξοπλισμός πάρα μόνο μια σέσουλα μια ζυγαριά και οι σακούλες συσκευασίας. Οι συσκευασίες που θα κάνω θα πωλούνται μόνο στο μαγαζί μου και πουθενά αλλού. Η ερώτηση μου είναι αν πρέπει να έχω ειδικό χώρο για να κάνω αυτή την απλή συσκευασία και αν φυσικά χρειάζεται κάποια επιπλέον άδεια;

 141. Καλημέρα

  η διαδικασίες για την αδειοδότηση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος ανήκουν στην αρμοδιότητα των υγειονομικών Υπηρεσιών και όχι του ΕΦΕΤ. Επομένως για το πρώτο ερώτημα δεν υπάρχει τέτοια απαίτηση στην υγειονομική νομοθεσία και για το δεύτερο η νομοθεσία αναφέρει:
  Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.
  Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

 142. Ο/Η Giorgos λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Από όσο καταλαβαίνω από την απάντηση σας είναι ότι δεν χρειάζεται ειδικός χώρος και εξοπλισμός για απλή συσκευασία.

 143. Ο/Η Giorgos λέει:

  Ξαναδιαβάζω την απάντηση σας και αν γίνεται θα ήθελαν αν μου δώσετε κάποιες ακόμη διευκρινίσεις που πιστεύω ότι θα βοηθήσουν και άλλους επαγγελματίες που ασχολούνται με το ίδιο αντικείμενο. Η Άδεια Συσκευαστηρίου και παρασκευαστηρίου και συσκευαστηρίου είναι ή ίδια ή μπορείς να βγάλει μόνο άδεια συσκευαστηρίου; Αν θέλεις να κάνεις μόνο συσκευασία θα πρέπει να τηρείς όλα αυτά που λέει το Άρθρο 52; Τελικά στην περίπτωση που σας έγραψα στην πρώτη μου ερώτηση χρειάζεται να βγάλει κάποιος άδεια και να έχει όλους αυτούς τους χώρους που λέει το άρθρο 52;

 144. Καλημέρα

  δεν νομίζω να σας απάντησα κάτι τέτοιο μιας και το άρθρο 52 που αναφέρετε έχει καταργηθεί όπως και όλη η διάταξη που το περιέχει (8577/83).
  Αυτές οι δραστηριότητες ανήκουν στη Δ/νση Ανάπτυξης των Περιφερειακών ενοτήτων και ισχύει η γνωστοποίηση υπό όρους (ισχύς σε kW κλπ).
  Θα πρότεινα να ξεκινήσετε από εκεί τις ερωτήσεις με θέματα αδειοδότησης.

 145. Ο/Η Nantia Nana λέει:

  Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι να εγκαταστήσω μια μεταποιητική μονάδα αγροτικών προιόντων (αποξηραμένα σύκα-παράγωγα σύκου-σοκολατάκια-φυστίκια-λάδι ελιές-μαρμελάδες-γλυκά κουταλιού) σε ήδη υπάρχον κτήριο (άδεια αποθήκης). Τα προιόντα είναι όλα δικής μου παραγωγής. Θέλω να μπορώ να προμηθεύω καταστήματα λιανικής αλλά και εμπόρους χονδρικής σε όλη την Ελλάδα. Το εργαστήριο αυτό κατατάσσετε στις Οικοτεχνίες, στα επαγγελματικά εργαστήρια ή στα συσκευαστήρια? Έχω διαβάσει οτι η Οικοτεχνία δεν σου δίνει την δυνατότητα να δίνεις τα προιόντα σου αλλού παρα μόνο εκεί που είναι η έδρα εκμετάλλευσης σου. Ισχύει? Ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσω μέχρι την λειτουργία του? (άδειες,εγγραφές κλπ)
  Ευχαριστώ Ιωάννα

 146. Καλημέρα η δραστηριότητα που ρωτάτε δεν είναι αρμοδιότητας υγειονομικής Υπηρεσίας αλλά Δ/νσης Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης ανάλογα με τα προϊόντα. Ξεκινήστε από εκεί ώστε να ενημερωθείτε αν απαιτείται ΒΕΒΑΙΩΣΗ καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία. Βέβαια ψηφίστηκε και ο νέος Νόμος για την έναρξη δραστηριοτήτων αλλά είναι άγνωστο πότε θα ξεκινήσει η εφαρμογή του

 147. Ο/Η Tasos Tsamour λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΙΔΙΑ ΣΧΕΔΟΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΕΧΕΤΕ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΜΟΥ ΝΑ ΣΑΣ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΩ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ ΕΓΩ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 148. Καλησπέρα σας,
  Συγχαρητήρια για την καλή δουλειά.
  Σκέφτομαι να ξεκινήσω ένα ποτοποιείο και θα ήθελα να μάθω αν μπορώ στους χώρους εμφιάλωσης και παρασκευής να χρησιμοποιήσω ριπολίνη για τους τοίχους και όχι πλακίδια. Επίσης, στο δάπεδο μπορώ να χρησιμοποιήσω βιομηχανικό δάπεδο σε όλους τους χώρους?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,
  Στέλιος

 149. Καλησπέρα

  η δραστηριότητά σας δεν ελέγχεται από την υγειονομική Υπηρεσία οπότε αν πω κάτι θα είναι πιθανά λάθος. Σε δικές μας δραστηριότητες απαιτείται λείο και αδιαπότιστο δάπεδο και τοίχοι. Αν τα υλικά που λέτε είναι αυτής της κατηγορίας δεν θα έχετε πιστεύω πρόβλημα.

 150. Ο/Η irenet1 λέει:

  Καλήσπερα σας, για παρασκευαστήριο σπιτικών πιτών (πχ σπανακοπιτα)για πώληση σε super market και για εξαγωγή οι προϋποθέσεις του εργαστηρίου είναι αυτές που αναφέρει το άρθρο 52 παραπανω; Υπάρχει η δυνατότητα πώλησης των κατεψυγμένων προϊόντων σε πελάτες λιανικής (απευθείας από το εργαστήριο) .Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων .

 151. Καλημέρα

  δυστυχώς διαβάσατε άρθρο της υγειονομικής διάταξης που δεν ισχύει.
  Σε ισχύ (αν και αναμένονται ριζικές αλλαγές) αναφέρει:
  ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.

  Στην κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σχεδιασμός των χώρων και ο εξοπλισμός στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνος με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

  Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

  Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.

  α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

  Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών .

  Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται,

  Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

  β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.

  Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια. Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται . Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής. Η διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.

  Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους.

  Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.

  Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.

  Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.

  γ) Χώρος πλύσεως σκευών.

  Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

  Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.

  Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.

  δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων:

  Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται .

  Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.

  ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.

  Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.

  Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.

  Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας

  Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός και το διάγραμμα ροής θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης.

  Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν .

 152. Ο/Η forabetterworldforourkids λέει:

  καλησπέρα σας .Μετά από δυο χρόνια ξαναμιλάμε .Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά στην υγεία σας .Αναρτήθηκε ο οδηγός του εφετ για τις οικοτεχνίες .Πολλοί αγρότες τον ερμηνεύουν ως μια απλή διαδικασία .Αλλά είναι έτσι ; Δε παψανε οι νόμοι να ισχύουν ; Το αρχικό διάγραμμα του δημοσιεύματος σας καταργείτε από αυτόν τον οδηγό ; Σας παραθέτω τον οδηγό http://www.minagric.gr/images/stories/docs/agrotis/OIKOTEXNIA/odhgos_oikotexnias200617.pdf
  Ποια η γνώμη σας ; Ξεκινά ο αγρότης πρόχειρα και στη συνέχεια βελτιώνεται ή από την αρχή όλα θα πρέπει να είναι » ρολόι» όπως δείχνει το σχεδιάγραμμα σας ;

 153. Ο/Η nikos ziogas λέει:

  καλησπέρα σας,
  επιθυμώ να μαγγειρεύω φαγητά στο σπίτι μου και να τα διαθέτω προς πώληση.Μπορείται να μου πείτε τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση προκειμένου να λάβω υγειονομική έγκριση?Ποιά βήματα πρέπει να ακολουθήσω?

 154. Ο/Η Stella Stam λέει:

  Κε Παπαδάκη γεια σας, διατίθεμαι να ανοίξω ένα εργαστήριο παρασκευής φύλλου και τραχανά για μεταπώληση. Η ζύμη θα παράγεται όλο τον χρόνο εκτός από τον Αύγουστο και ο τραχανάς τον Αύγουστο μόνο. θέλω να πάρω άδεια από τον ΕΦΕΤ. Ο όγκος εργασίας θα είναι 40 κιλά / άτομο την ημέρα. 4 άτομα θα απασχολούνται στον χώρο. Τα παραγώμενα προϊόντα θα μπορούν να διατίθενται συσκευασμένα είτε νωπά είτε κατεψυγμένα.
  Ποια νομοθεσία πρέπει να ακολουθήσω?
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 155. Καλησπέρα

  ο ΕΦΕΤ εμπλέκεται στην συνέχεια .. αρχικά μιλάτε με την Δ/νση Ανάπτυξης

 156. Ο/Η ibizakias4 λέει:

  Kαλησπερα θελω να κανω ενα εργαστηριο δημηουργιας ΣΩΣ οπου εκει θα γινεται και η εμφιαλωση και το τυπωμα της ετικετας στα μπουκαλια, μπορειτε να μου πειτε τι αδεια χρειαζεται?

 157. Ο/Η Ilias Grigoriou λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ
  ΕΡΩΤΗΣΗ ,,,,,
  ΣΕ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΟ 150 ΤΜ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΓΩΤΟΥ ?
  ΩΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΝΟΩ

 158. Ο/Η Xristos Mpadekas λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ 1)ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΩ ΥΠΟΨΙΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΑΓΩΤΟΥ Κ ΓΙΑΟΥΡΤΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΩΡΟ.
  2) ΔΙΑΘΕΤΩ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΩ ΟΙΚΤΕΧΝΕΙΑ.?

 159. Νομοθεσία οικοτεχνίας
  Καθορισμός των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης τροφίμων οικοτεχνικής παρασκευής

  Ενημερώνουμε τους κατα κύριο επάγγελμα αγρότες ότι σύμφωνα με την Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο υπ’ αριθμ. απόφαση 4912/120862 (ΦΕΚ 2468 Β΄ 17-11-2015) , την πρώτη τροποποίηση αυτής σύμφωνα με την Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο υπ’ αριθμ. απόφαση 345/23924/2-3-2017 (ΦΕΚ 866 Β΄ 16-03-2017) , την δεύτερη τροποποίηση αυτής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Κάντε κλίκ για να κατεβάσετε το αρχείο Υ.Α. 1483/74804/10.07.2017 (ΦΕΚ 2635 Β΄27.07.2017) και την τρίτη τροποποίηση αυτής όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με την Κάντε κλίκ για να ανοίξετε το αρχείο Υ.Α. 799/13510/04.02.2019 (ΦΕΚ 224 Β΄04.02.2019) , σχετικά με τον «Καθορισμό των όρων και των απαιτήσεων παραγωγής και διάθεσης προϊόντων οικοτεχνικής παρασκευής και των διαδικασιών καταχώρισης των μονάδων παρασκευής αυτών στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Οικοτεχνίας (ΚΗΜΟ)», δύναται να εγγραφούν στο μητρώο ΚΗΜΟ ως εξής:
  Αν μιλάμε για επεξεργασία γάλακτος (πχ παστερίωση κλπ) απαιτείται και άδεια από την Κτηνιατρική οπότε καλύτερα μιλήστε με την Υπηρεσία αυτή και κατόπιν με την Υγειονομική

 160. Ο/Η minas perris λέει:

  Καλημέρα σας,
  Θα ήθελα να φτιάξω μια μικρή μονάδα παραγωγής χυμού ροδιού, δηλαδή να στήβω ρόδια και να εμφιαλώνω 100% φυσικό χυμό ροδιού. Διατηρώ επαγγελματική άδεια πωλητή λαϊκών αγορών, και θα ήθελα να μπορώ να πουλάω τους χυμούς νόμιμα, δηλαδή ένα πιστοποιημένο και εμφιαλωμένο προϊόν, και εκτός τούτου να μπορέσω να εμπορευτώ το προϊόν μου και χονδρικά.
  Θα μπορούσα να έχω κάποια καθοδήγηση επ αυτού ?
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για τον χρόνο σας.

 161. Ο/Η minas perris λέει:

  καλησπερα, ποιες διαδικασίες πρέπει να ακολουθήσω για να δημιουργησω μια μικρή μονάδα χυμοποιηας ροδιού?

 162. Ο/Η Evagelia T λέει:

  Καλησπέρα!Ψάχνοντας στο διαδίκτυο έπεσα στην συγκεκριμένη ενδιαφερουσα ιστοσελίδα. Ξέρετε που μπορώ να βρω πληροφορίες για HACCP συσκευαστηρίου λαχανικών;

 163. Ο/Η anastvl93 λέει:

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ανοίξω ένα μικρό εργαστήριο παραγωγής και διακόσμησης μπισκότων με ζαχαρόπαστα ,τα οποία να πουλάω στο ίδιο κατάστημα λιανική. Δεν θα έχει τραπεζοκαθίσματα θα λειτουργεί μόνο με παραγγελίες και παραλαβή από το κατάστημα ή διανομή. Ο κύριος χώρος θα είναι η υποδοχή κ στο πίσω μέρος να υπάρχει το μικρό εργαστήριο όπου θα γίνονται τα μπισκότα. Δεν έχω κάποιο πτυχίο ζαχαροπλαστικής. Μπορείτε να με βοηθήσετε σχετικά με αυτό? Ποιες είναι οι προδιαγραφές και αν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ πολύ.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.