Άρθρο 47 (αναπηρικά περίπτερα-ψιλικά)


Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών

1. [Αρχή Τροποποίησης] Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα και στα καταστήματα ψιλικών – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/95236/09, ΦΕΚ-1467 Β/20-7-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

α. Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.

β. Τυποποιημένων παγωτών.

[Αρχή Τροποποίησης]

γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε­ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ­σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε­ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα γίνεται σε ξεχωριστά ράφια ανά είδος εντός των ηλε­κτρικών ψυγείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος (τήρηση σταθερής θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε, με ύπαρξη κατα­γραφικού μηχανήματος και ειδικότερα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενδείξεις του άρθρο 11 του Κώδικα τρο­φίμων και ποτών) – ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΠΑΡ. 1γ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/95236/09, ΦΕΚ-1467 Β/20-7-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

2. Κατά παρέκλιση της προηγούμενης παραγράφου (σημείο γ), επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα αναψυκτικών ποτών, χύμα εφόσον χρησιμοποιούνται για τον σκοπόν αυτόν ψυκτικά μηχανήματα στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) υπό τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στην παρ. 7.

3. Τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου προιόντα είναι δυνατό να πωλούνται και σε καταστήματα ψιλικών, εφόσον συντρέχουν οι περιγραφόμενες κατωτέρω προϋποθέσεις.

[Αρχή Τροποποίησης]

Στα καταστήματα ψιλικών είναι δυνατόν να πωλού­νται και παστεριωμένο γάλα και γιαούρτη σε τυποποι­ημένες μορφές καθώς και μικρές ποσότητες τροφίμων σε τυποποιημένη μορφή, η συντήρηση των οποίων δεν απαιτεί ψύξη, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει επαρ­κής χώρος στο κατάστημα για το σκοπό αυτό – ΠΡΟΣΘ. ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡ. 3 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 47 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 24 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94643/07 (ΦΕΚ-1384 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

4. Για την πώληση τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων ή εγκυτιομένων αναψυκτικών ποτών στα αναπηρικά περίπτερα ή καταστήματα ψιλικών, καθώς και για την πώληση αναψυκτικών ποτών χύμα με μηχανήματα POST MIX στα αναπηρικά περίπτερα, απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγιειονομικής Επιτροπής, ή, εν ελλείψει της Υγιειονομικής Υπηρεσίας, ότι πληρούνται οι όροι και προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου ή άλλης Υγιειονομικής Διατάξεως για τις κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεως των ανωτέρω ειδών.

Εξαιρετικά, εφόσον εξακολουθεί να ισχύει το άρθρο 6 Ν. 1043/80, η άδεια πωλήσεως από αναπηρικά περίπτερα τυποποιημένων παγωτών και αναψυκτικών ποτών, εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ή παρεχομένων χύμα με μηχανήματα POST MIX, θα χορηγείται από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία. Για την απόκτηση της άδειας αυτής ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει στην οικεία Υγειονομική Υπηρεσία, αίτηση στην οποία θα επισυνάπτει φωτοτυπία της άδειας του περιπτέρου του, και, αν πρόκειται για μισθωμένο περίπτερο, της Νομαρχιακής αποφάσεως για το δικαίωμα μισθώσεως του, καθώς και βεβαίωση της οικείας Δημοτικής Αρχής ότι η τυχόν τοποθέτηση των χρησιμοποιουμένων ψυγείων στο πεζοδρόμιο (σε επαφή με τις αντίστοιχες πλευρές του περίπτερου) είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

5. Η συντήρηση των παγωτών θα γίνεται σε ειδικά ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των -10οC.

Τα ψυγεία αυτά θα τοποθετούνται υποχρεωτικά μέσα στο κατάστημα.

Κατ’ εξαίρεση, σε περιπτώσεις πωλήσεως παγωτών σε αναπηρικά περίπτερα, είναι δυνατό να επιτραπεί η εγκατάσταση μικρού ηλεκτρικού ψυγείου – συντηρητή παγωτών έξω από το περίπτερο, σε επαφή με τη μία πλευρά του, αν τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα διαπιστώσουν ότι στο εσωτερικό του περιπτέρου δεν υπάρχει επαρκής για τον σκοπό αυτόν χώρος και με την προϋπόθεση ότι η κατά τέτοιο τρόπο τοποθέτηση του ψυγείου δεν εμποδίζει την κυκλοφορία των πεζών και δεν απαγορεύεται από τη σχετική νομοθεσία αρμοδιότητας άλλης Κρατικής Αρχής (Αστυνομική, Τουριστική κλπ.), καθώς και ότι εφαρμόζονται οι διατάξεις της νομοθεσίας για τις προσόδους των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως.

Οι διαστάσεις των τοποθετουμένων έξω από τα αναπηρικά περίπτερα ψυγείων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 1,10 μ. Χ 0,60 μ., προκειμένου για περίπτερα που βρίσκονται σε κεντρικά σημεία πόλεων, ή 1,35 μ. Χ 0,60 μ., αν τα περίπτερα βρίσκονται σε ακραίες συνοικίες πόλεων ή σε χωριά.

Για τα παγωτά θα υπάρχει μόνο ένα ψυγείο. Η απαραίτητη για τη συντήρηση των παγωτών θερμοκρασία θα ελέγχεται συχνά, από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα με θερμόμετρα μη υδραργυρικά, ταοποία θα είναι μόνιμα κρεμασμένα στα ψηλότερα σημεία των εσωτερικών τοιχωμάτων των ψυγείων, κατά τρόπο που να εξασφαλίζονται από το σπάσιμο, ή θα έχουν τοποθετηθεί κατάλληλα από τον κατασκευαστή των ψυγείων, ώστε ο έλεγχος της ψύξεως να γίνεται από το εξωτερικό τους. Τα συσκευασμένα σε κύπελλα τυποποιημένα παγωτά θα προσφέρονται με κουτάλια μιας χρήσεως, ξύλινα ή πλαστικά, αποστειρωμένα και τοποθετημένα κατά τεμάχιο σε κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.

6. Η ψύξη των εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών ποτών θα γίνεται με ψυγείο, το οποίο θα βρίσκεται μέσα στο κατάστημα. Εξαιρετικά, προκειμένου για αναπηρικά περίπτερα, το ψυγείο τούτο μπορεί να τοποθετείται έξω από το περίπτερο, σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται ανωτέρω για τα ψυγεία – συντηρητές παγωτών. Για τα αναψυκτικά ποτά θα υπάρχει μόνον ένα ψυγείο.

Τα εμφιαλωμένα ή εγκυτιωμένα αναψυκτικά ποτά, οι μπύρες και ο τυποποιημένος έτοιμος καφές, αν πρόκειται να καταναλωθούν αμέσως, θα προσφέρονται με σωληνίσκους αναρροφήσεως μιας χρήσεως (καλαμάκι) αποστειρωμένο και τοποθετημένο σε ιδιαίτερη κλειστή θήκη από αδιάβροχο χαρτί ή πλαστική.

7. Για να επιτραπεί η λειτουργία σε αναπηρικό περίπτερο ψυκτικού μηχανήματος στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) παγωμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων χυμών ή εκχυλίσματος καφέ κ.τ.ομ. με οξυανθρακούχο ή μη παγωμένο νερό πρέπει:

α. Το μηχάνημα τούτο να συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της Χώρας προέλεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αυτή Υγειονομικές προδιαγραφές και ότι αυτός ο τύπος μηχανήματος χρησιμοποιείται στη χώρα προελεύσεως του για τον ανωτέρω σκοπό, και

β. Η εγκατάσταση του μηχανήματος POST MIX στο περίπτερο να πληρεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ώστε τα περιεχόμενα ποτά να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις, τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις:

1. Η κεφαλή του μηχανήματος, στην οποία υπάρχουν οι βαλβίδες παροχής των ποτών, θα είναι τοποθετημένη απαραίτητα μέσα στο περίπτερο.

2. Οι σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί ή το εκχύλισμα καφέ κ.τ.ομ. θα διατηρούνται μέσα σε ανοξείδωτα δοχεία κλεισμένα αεροστεγώς.

3. Τα ανωτέρω δοχεία, η φιάλη που περιέχει το διοξίδιο του άνθρακος και ο ψύκτης θα τοποθετούνται μέσα σε καλαίσθητο ερμάρι, τοποθετημένο είτε στο εσωτερικό του περίπτερου, είτε έξω από αυτό σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου για τα ψυγεία συντηρητές παγωτών.

4. Το ψυκτικό μηχάνημα θα συνδέεται απαραίτητα με το δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως ή του οικισμού με ιδιαίτερη υδραυλική εγκατάσταση.

5. Τα ποτήρια μιας χρήσεως, πλαστικά ή χάρτινα, που χρησιμοποιούνται για την προσφορά των ποτών, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κλειστές ειδικές θήκες, ώστε να προστατεύονται από τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις.

6. Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων ποτηριών θα υπάρχει έξω από το περίπτερο κατάλληλο δοχείο επαρκούς χωρητικότητας.

Δεν απαιτείται το ανωτέρω (σημείο α’) πιστοποιητικό της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της χώρας προελεύσεως τους, προκειμένου για μηχανήματα POST MIX, τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για τον ανωτέρω σκοπό από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Τα μηχανήματα αυτά, πέρα από το ότι θα συνοδεύονται με επίσημο φωτοαντίγραφο της αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, με την οποία έχει εγκριθεί η σχετική Γνωμοδότηση του Λ.Υ.Σ., θα φέρουν μεταλλική πλάκα με την οποία θα είναι χαραγμένος ο αριθμός της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως.

8. Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή του αναψυκτικού σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί (CONCETRATE) πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και να πληρούν τους όρους που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές με τα τρόφιμα Υγιειονομικές Διατάξεις.

Για να διαπιστωθεί η πηγή προελεύσεως των ανωτέρω σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών ο πωλητής περιπτερούχος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει στα αρμόδια Κρατικά Όργανα ελέγχου, αν ζητηθούν, τα τιμολόγια πωλήσεως, που έχει εκδώσει ο προμηθευτής των ειδών τούτων.

9. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX), κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του ποτού σε χαμηλή θερμοκρασία (κάτω των +10ο C) και την καθαριότητα των διαφόρων εξαρτημάτων τους, θα γίνεται μακροσκοπικά κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα επιθεωρήσεις.

Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο, θα γίνονται και δειγματοληψίες των χρησιμοποιουμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών και των άλλων, των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ειδών για εργαστηριακό έλεγχο τούτων, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία των καταναλωτών.

Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς Υπαλλήλους ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.

Για τον χαρακτηρισμό των ανωτέρω προσφερόμενων τροφίμων και ποτών, σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

10. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, είναι δυνατό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδιδόμενη κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, να απαγορευθεί προσωρινά, μέχρι ένα μήνα, ή, σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά η πώληση από κατάστημα ψιλικών ή αναπηρικό περίπτερο τυποποιημένων παγωτών ή αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ή προσφερομένων χύμα με ψυκτικά μηχανήματα POST MIX, αν μεταβληθούν οι όροι, με τους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση των ψυγείων μέσα στο κατάστημα, ή, προκειμένου για αναπηρικό περίπτερο, έξω από αυτό αλλά σε επαφή με τις πλευρές του.

Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της πωλήσεως των προαναφερόμενων ειδών η Αστυνομική Αρχή ή η Υγειονομική Υπηρεσία, κατά περίπτωση, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

11. Οι περιπτερούχοι και οι καταστηματάρχες ψιλικών, εφόσον πωλούν τα είδη του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καθαροί και να έχουν βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας.

12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα περίπτερα (παραπήγματα), για τα οποία έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή άρθρου 18 Ν.Δ. 1044/71 άδεια λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προιόντων και ειδών Μονοπωλείου.

[Αρχή Τροποποίησης]

13. «Επιτρέπεται η διάθεση τυποποιημένων-συσκευασμένων προϊόντων καραμελοποιίας, σοκολατοποιίας και μπισκοτοποιίας από τα καταστήματα πώλησης παιχνιδιών, σύμφωνα με τους γενικούς όρους και προϋποθέσεις που η Υγειονομική Διάταξη θέτει.

Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνεται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προ­στατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυσμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του περιβάλλοντος – ΠΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΠΑΡ. 13 ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.139057/07, ΦΕΚ-2204 Β/14-11-07 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

 

Advertisements

100 Responses to Άρθρο 47 (αναπηρικά περίπτερα-ψιλικά)

 1. Ο/Η Rania λέει:

  Καλησπέρα σας,

  Θα ήθελα με τη σειρά μου να μάθω τι χαρτιά χρειάζονται ωστε να ανοιξω ένα κατάστημα ψιλικών, από που θα βγάλω την άδεια, όπως και πως θα πάρω άδεια για πωληση τσιγάρων αλλά και για περιοδικά – εφημερίδες.

 2. Καλησπέρα

  το τι χαρτιά χρειάζεται θα το ρωτήσετε στον Δήμο που βρίσκεται το κατάστημα που θέλετε να ανοίξετε . Τα περιοδικά δεν έχουν σχέση την Υγειονομική Υπηρεσία .Τα τσιγάρα θα ρωτήσετε πάλι στο Δήμο .
  Όσο αφορά το κατάστημα ψιλικών διαβάστε ..

 3. Ο/Η Κστανιωτης Δημητρης λέει:

  Κυριε Παπαδακη καλησπερα σας. Ηθελα να ρωτησω, εαν βαλω μια παγωτομηχανη soft μπροστα στο περιπτερο μου 1) η οποια θα λειτουργει με κερματοδεκτη 2) το παγωτο κατα το σερβιρισμα του δεν θα ερχεται σε επαφη με ανθρωπινο χερι και 3) το μιγμα θα ειναι τυποποιημενο σε κλειστη συσκευασια που δε θα χρειαζεται ουτε προεργασια ουτε λαντζα, απλα θα τοποθετηται στο καδο της, θα μπορω να τη λειτουργησω νομιμα;;;;
  Υ.Γ. Ενοειτε πως αυτη η μηχανη στις υπολοιπες χωρες της ευρωπαικης ενωσης λειτουργει νομημως εδω και χρονια!!!! ((( οι λεξεις κλειδια…. τυποποιημενο μειγμα….. οχι επαφη με ανθρωπινο χερι… καμια αναγκη υπαρξης κουζινας…..αυτοματη πωληση με κερματοδεκτη…)))
  Εαν μου αποστειλετε email θα με υποχρεωσετε.

  Σας ευχαριστω εκ των προτερων.
  Δημητρης

 4. Καλημέρα
  όπως καταλαβαίνω πρόκειται για πώληση παγωτού από αυτόματο πωλητή ο οποίος είναι πιο εξελιγμένος.Με τελευταία τροποποίηση επιτρέπεται η χρήση post mix αλλά δεν αναφέρεται η λέξη παγωτό . Αυτό που ισχύει μέχρι και σήμερα για τους πωλητές είναι :
  Άρθρο 48

  Μηχανές ή συστήματα αυτόματης διάθεσης τροφί­μων

  – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 48 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 25 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94963/07 (ΦΕΚ-1384 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

  1. Ορισμός: Αυτόματοι πωλητές τροφίμων ή ποτών είναι μηχανήματα, τα οποία αφού τεθούν σε λειτουργία με κέρμα, διαθέτουν αυτόματα ορισμένα είδη τροφίμων ή ποτών, όπως είναι τα ζαχαρώδη προιόντα, οι ξηροί καρποί, τα αναψυκτικά ποτά, τα ζεστά ή κρύα ροφήματα, τόστ κ.τ.ομ..

  2. Οι ανωτέρω πωλητές τοποθετούνται συνήθως εντός καταστημάτων ή στις προσόψεις αυτών, επί της οικοδομικής γραμμής του κτιρίου. Μπορεί όμως ένα τέτοιο μηχάνημα να τοποθετηθεί και επί του πεζοδρομίου, σε επαφή με τον εξωτερικό τοίχο του καταστήματος του κατόχου του, με την προϋπόθεση ότι η κατασκευή του θα είναι τέτοια, ώστε να παρέχονται εγγυήσεις για την προστασία των περιεχομένων τροφίμων ή ποτών από επιβλαβείς εξωτερικές επιδράσεις, και ότι η θέση στην οποία τοποθετείται, δεν επηρεάζεται από τις δυσμενείς καιρικές μεταβολές και τον κονιορτό και προσφέρεται για τον εύκολο καθαρισμό του.

  Επίσης, είναι δυνατό τα ανωτέρω μηχανήματα να τοποθετούνται και σε χώρους ομαδικής εργασίας ή διαβιώσεως (γραφεία, εργοστάσια, σχολεία, νοσηλευτικά ιδρύματα, στρατώνες κ.τ.ομ.), καθώς και σε Πρακτορεία Λεωφορείων και συγκοινωνιακούς σταθμούς, σε κατάλληλες στεγασμένες θέσεις εντός των εσωτερικών διαδρόμων ή αιθουσών τούτων, μακριά από αποχωρητήρια, μαγειρεία, πλυντήρια και άλλες παρόμοιες εγκαταστάσεις, από τις οποίες είναι δυνατό να προκαλούνται κονιορτός, αναθυμιάσεις, αέρια και κάθε είδους ρυπάνσεις.

  Δεν επιτρέπεται η εγκατάσταση αυτόματων πωλητών τροφίμων ή ποτών σε χώρους, στους οποίους, λόγω της φύσεως της εκτελούμενης σ’ αυτούς εργασίας, δεν είναι δυνατό να τηρηθεί καθαριότητα ή παράγονται αέρια, ατμοί, κονιορτός κλπ. (συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, υδραυλικά εργαστήρια, ξυλουργεία, καθαριστήρια, βαφεία εργαστήρια βαφής επίπλων, υποδηματοποιεία, σιδηρουργεία κ.τ.ομ.).

  3. Για την εγκατάσταση και τη λειτουργία των αυτόματων πωλητών τροφίμων ή ποτών απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνομικής Αρχής με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι όροι του παρόντος άρθρου.

  Μεταξύ των απαραίτητων για την απόκτηση της ανωτέρω άδειας δικαιολογητικών στην αίτηση του ενδιαφερόμενου θα επισυνάπτεται:

  Αρχή Τροποποίησης

  Αν το μηχάνημα έχει εισαχθεί από την αλλοδαπή, αντίγραφο ειδικού πιστοποιητικού της αρμόδιας Αρχής της Χώρας προελεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι τούτο έχει ελεγχθεί από απόψεως κατασκευής και λειτουργίας και ότι ο κατασκευαστής του έχει συμμορφωθεί με τις Υγειονομικές προδιαγραφές της ειδικής τεχνικής Υπηρεσίας της Αρχής αυτής.

  Αν το μηχάνημα είναι εγχώριας κατασκευής, αντίγραφο των τεχνικο-υγειονομικών προδιαγραφών του, εγκεκριμένων από την Δ/νση Δημοσίας Υγιεινής του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας για να διαπιστωθεί από την αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία, αν ο κατασκευαστής του μηχανήματος έχει συμμορφωθεί προς τις προδιαγραφές αυτές – ΔΙΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 26 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94643/07 (ΦΕΚ-1384 Β) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τέλος Τροποποίησης

  Αρχή Τροποποίησης

  1. Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Κ, (C.E) από πιστοποιημένη εταιρεία.

  2. Βεβαίωση πιστοποίησης του αρμόδιου φορέα της χώρας προέλευσης για το συγκεκριμένο μηχάνημα ή της εταιρείας κατασκευής του εν λόγω μηχανήματος.

  3. Βεβαίωση των κατασκευαστών για την πιστότητα των μηχανών ως προς τις βασικές απαιτήσεις για την προσφορά τροφίμων.

  Από τα παραπάνω έγγραφα θα πρέπει να προκύπτει ότι το μηχάνημα ανταποκρίνεται σε όλες τις βασικές απαιτήσεις υγιεινής και ασφάλειας των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης –ΠΡΟΣΘ. ΝΕΩΝ ΕΔΑΦΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 26 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 1 ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/ΟΙΚ.94643/07 (ΦΕΚ-1384 Β) ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Τέλος Τροποποίησης

  Ο αριθμός της ανωτέρω άδειας, το ονοματεπώνυμο του κατόχου του μηχανήματος και η διεύθυνση εγκαταστάσεώς του θα έχουν χαραχθεί σε κατάλληλη μεταλλική πλάκα διαστάσεων 10 Χ 15 εκατστ. προσαρμοσμένη σε εμφανές σημείο επί των εξωτερικών τοιχωμάτων του μηχανήματος.

  4. Οι αυτόματοι πωλητές θα λειτουργούν υπό συνθήκες απόλυτης καθαριότητας, υποβαλλόμενοι με τη φροντίδα του κατόχου τους, καθημερινά μεν σε μερικό καθαρισμό των εξαρτημάτων τους, τα οποία είναι περισσότερο εκτεθειμένα στις ρυπάνσεις, όπως είναι οι περιέκτες και τα στόμια λήψεως των τροφίμων, κάθε Δευτέρα δε μέρα της εβδομάδας σε γενικό καθαρισμό όλων των εξαρτημάτων τους με σαπωνούχο ζεστό νερό και ακολούθως με άφθονο πόσιμο νερό.

  Ιδιαίτερα, προκειμένου για αυτόματους πωλητές ποτών, ο καθαρισμός των δοχείων, που περιέχουν τα ποτά, των σωλήνων και των στομίων παροχής των ποτών θα γίνεται καθημερινά (κάθε πρωί) ως ακολούθως:

  α. Τα τυχόν υπάρχοντα στο μηχάνημα υπολείμματα ποτών μεταγγίζονται σε καθαρά δοχεία.

  β. Τα δοχεία, που περιείχαν τα ποτά θα γεμίζονται με ζεστό νερό (τουλάχιστον +43ο C) και το μηχάνημα μπαίνει σε λειτουργία επί 10” (δεύτερα λεπτά) τουλάχιστον ή με καθαρό νερό βρύσης και το μηχάνημα θα λειτουργεί επί 5′ (πρώτα λεπτά) τουλάχιστον. Το ίδιο επαναλαμβάνεται με προσθήκη στο νερό απορρυπαντικούαπολυμαντικού επιτρεπόμενου να χρησιμοποιείται σε μηχανήματα, που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Τα μη κινητά τμήματα, που έρχονται σε επαφή με τα ποτά θα καθαρίζονται με καθαρό σφουγγάρι βουτηγμένο στο ίδιο διάλυμμα. Ακολουθεί έκπλυση των ανωτέρω εξαρτημάτων με άφθονο καθαρό νερό και τα ποτά ξανατοποθετούνται στο μηχάνημα.

  Κατά τον καθαρισμό του μηχανήματος θα ελέγχεται η καλή κατάσταση των εξαρτημάτων του, ώστε να εξασφαλίζονται τα προσφερόμενα είδη από τις κάθε είδους ρυπάνσεις.

  5. Το στόμιο εισαγωγής των τροφίμων ή ποτών στον περιέκτη θα κλείνει στεγανά με παρεμβολή ελαστικού παρεμβάσματος (φλάντζα) μεταξύ των άνω άκρων του περιέκτη, που ορίζουν το στόμιο αυτό, και του καλύμματός του ώστε να αποκλείεται η ρύπανση των παρεχόμενων με τον αυτόματο πωλητή ειδών.

  Αν ο αυτόματος πωλητής παρέχει ποτά, κάτω από το στόμιο εξόδου θα είναι προσαρμοσμένο κατάλληλο δοχείο περισυλλογής του ποτού, που ενδεχομένως χύνεται. Η επαναχρησιμοποίηση του περιεχομένου του δοχείου τούτου απαγορεύεται.

  6. Τα ποτήρια μιας χρήσεως, χάρτινα ή πλαστικά, με τα οποία προσφέρονται τα αναψυκτικά ή ροφήματα, θα προέρχονται από αναγνωρισμένα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλες θήκες, ώστε να προστατεύονται από τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις.

  7. Τα προσφερόμενα με τους αυτόματους πωλητές τρόφιμα ή ποτά θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως, και θα πληρούν τους όρους του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών και των εκάστοτε ισχυουσών Υγειονομικών και Αγορανομικών Διατάξεων για τα τρόφιμα. Το χρησιμοποιούμενο για την αραίωση του σακχαρούχου συμπυκνώματος χυμών φρούτων ή για την παρασκευή ζεστών ροφημάτων νερό θα είναι πόσιμο και καθαρό, προερχόμενο από ελεγμένη ύδρευση.

  8. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων, κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση της θερμοκρασίας σταθερής έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10ο C μέχρι +60ο C και την πλήρη καθαριότητα των εσωτερικών τοιχωμάτων τους (σωλήνες, βαλβίδες, στρόφιγγες, στόμια εισόδου και εξόδου, περιέκτες τροφίμων ή ποτών, κύπελλα) ενεργείται μακροσκοπικώς κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα επιθεωρήσεις.

  Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο θα γίνονται και δειγματοληψίες των προσφερόμενων με τους αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ποτών, για μικροβιολογικό έλεγχο αυτών, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίαςτων οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία του ανθρώπου. Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.

  Για τον χαρακτηρισμό των προσφερόμενων με τους αυτόματους πωλητές τροφίμων ή ποτών, σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις.

  9. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, ο Νομάρχης μπορεί με απόφασή του, η οποία εκδίδεται κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της Υγιειονομικής Επιτροπής ή της Υγιειονομικής Υπηρεσίας, να επιβάλλει την προσωρινή, μέχρι ένα μήνα, ή σε περίπτωση υποτροπής την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών:

  α. Αν δείγματα των προσφερόμενων με αυτόματο πωλητή τροφίμων ή ποτών χαρακτηρισθούν, κατόπιν εργαστηριακού ελέγχου τους, ως ακατάλληλα ή επιβλαβή ή επικίνδυνα.

  β. Αν τα προσφερόμενα με αυτόματο πωλητή τρόφιμα ή ποτά, μακροσκοπώς εξεταζόμενα, παρουσιάζουν εμφανή στοιχεία, εξαιτίας των οποίων χαρακτηρίζονται ως ρυπαρά.

  γ. Αν αλλάξουν οι όροι, υπό τους οποίους χορηγήθηκε η άδεια εγκαταστάσεως και λειτουργίας του αυτόματου πωλητή, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση της εγκατάστασεώς του (παρ. 2 του παρόντος).

  Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της λειτουργίας αυτόματου πωλητή τροφίμων ή ποτών, η οικεία Αστυνομική Αρχή, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 2 της παρούσας.
  επίσης :
  ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/95236/09, ΦΕΚ-1467 Β/20-7-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ [Τέλος Τροποποίησης]

  2. Κατά παρέκλιση της προηγούμενης παραγράφου (σημείο γ), επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα αναψυκτικών ποτών, χύμα εφόσον χρησιμοποιούνται για τον σκοπόν αυτόν ψυκτικά μηχανήματα στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) υπό τους όρους, που καθορίζονται κατωτέρω στην παρ. 7.
  7. Για να επιτραπεί η λειτουργία σε αναπηρικό περίπτερο ψυκτικού μηχανήματος στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX) παγωμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων χυμών ή εκχυλίσματος καφέ κ.τ.ομ. με οξυανθρακούχο ή μη παγωμένο νερό πρέπει:

  α. Το μηχάνημα τούτο να συνοδεύεται με επίσημη μετάφραση πιστοποιητικού της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της Χώρας προέλεύσεώς του, στο οποίο θα φαίνεται ότι η κατασκευή του είναι σύμφωνη με τις εγκεκριμένες από την Υπηρεσία αυτή Υγειονομικές προδιαγραφές και ότι αυτός ο τύπος μηχανήματος χρησιμοποιείται στη χώρα προελεύσεως του για τον ανωτέρω σκοπό, και

  β. Η εγκατάσταση του μηχανήματος POST MIX στο περίπτερο να πληρεί τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, ώστε τα περιεχόμενα ποτά να προστατεύονται από τις αλλοιώσεις, τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις:

  1. Η κεφαλή του μηχανήματος, στην οποία υπάρχουν οι βαλβίδες παροχής των ποτών, θα είναι τοποθετημένη απαραίτητα μέσα στο περίπτερο.

  2. Οι σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί ή το εκχύλισμα καφέ κ.τ.ομ. θα διατηρούνται μέσα σε ανοξείδωτα δοχεία κλεισμένα αεροστεγώς.

  3. Τα ανωτέρω δοχεία, η φιάλη που περιέχει το διοξίδιο του άνθρακος και ο ψύκτης θα τοποθετούνται μέσα σε καλαίσθητο ερμάρι, τοποθετημένο είτε στο εσωτερικό του περίπτερου, είτε έξω από αυτό σε επαφή με τη μία πλευρά του, όπως ορίζεται στην παρ. 5 του παρόντος άρθρου για τα ψυγεία συντηρητές παγωτών.

  4. Το ψυκτικό μηχάνημα θα συνδέεται απαραίτητα με το δίκτυο υδρεύσεως της πόλεως ή του οικισμού με ιδιαίτερη υδραυλική εγκατάσταση.

  5. Τα ποτήρια μιας χρήσεως, πλαστικά ή χάρτινα, που χρησιμοποιούνται για την προσφορά των ποτών, θα προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια και θα είναι τοποθετημένα σε κλειστές ειδικές θήκες, ώστε να προστατεύονται από τις μολύνσεις και κάθε είδους ρυπάνσεις.

  6. Για την απόρριψη των μεταχειρισμένων ποτηριών θα υπάρχει έξω από το περίπτερο κατάλληλο δοχείο επαρκούς χωρητικότητας.

  Δεν απαιτείται το ανωτέρω (σημείο α’) πιστοποιητικό της αρμόδιας Κρατικής Υπηρεσίας της χώρας προελεύσεως τους, προκειμένου για μηχανήματα POST MIX, τα οποία έχουν κριθεί κατάλληλα για τον ανωτέρω σκοπό από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Τα μηχανήματα αυτά, πέρα από το ότι θα συνοδεύονται με επίσημο φωτοαντίγραφο της αποφάσεως του Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών, με την οποία έχει εγκριθεί η σχετική Γνωμοδότηση του Λ.Υ.Σ., θα φέρουν μεταλλική πλάκα με την οποία θα είναι χαραγμένος ο αριθμός της ανωτέρω Υπουργικής Αποφάσεως.

  8. Οι χρησιμοποιούμενοι για την παρασκευή του αναψυκτικού σακχαρούχοι συμπυκνωμένοι φυσικοί χυμοί (CONCETRATE) πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια και να πληρούν τους όρους που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές με τα τρόφιμα Υγιειονομικές Διατάξεις.

  Για να διαπιστωθεί η πηγή προελεύσεως των ανωτέρω σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών ο πωλητής περιπτερούχος είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει στα αρμόδια Κρατικά Όργανα ελέγχου, αν ζητηθούν, τα τιμολόγια πωλήσεως, που έχει εκδώσει ο προμηθευτής των ειδών τούτων.

  9. Ο έλεγχος των συνθηκών λειτουργίας των ανωτέρω μηχανημάτων στιγμιαίας αναμείξεως (POST MIX), κυρίως σε ό,τι αφορά τη διατήρηση του ποτού σε χαμηλή θερμοκρασία (κάτω των +10ο C) και την καθαριότητα των διαφόρων εξαρτημάτων τους, θα γίνεται μακροσκοπικά κατά τις ενεργούμενες από τα αρμόδια Υγειονομικά Όργανα επιθεωρήσεις.

  Πέρα από τον ανωτέρω μακροσκοπικό έλεγχο, θα γίνονται και δειγματοληψίες των χρησιμοποιουμένων σακχαρούχων συμπυκνωμένων φυσικών χυμών και των άλλων, των αναφερόμενων στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου, ειδών για εργαστηριακό έλεγχο τούτων, για να εξακριβωθούν πιθανές μολύνσεις ή νοθείες τους, εξαιτίας των οποίων μπορεί να προκληθεί κίνδυνος στην υγεία των καταναλωτών.

  Οι ανωτέρω δειγματοληψίες θα γίνονται από Υγειονομικούς Υπαλλήλους ή άλλους αρμόδιους Κρατικούς Υπαλλήλους.

  Για τον χαρακτηρισμό των ανωτέρω προσφερόμενων τροφίμων και ποτών, σχετικά με την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις.

  10. Ανεξάρτητα από τις επιβαλλόμενες ποινικές κυρώσεις, είναι δυνατό με απόφαση του οικείου Νομάρχη, εκδιδόμενη κατόπιν αιτιολογημένης προτάσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, να απαγορευθεί προσωρινά, μέχρι ένα μήνα, ή, σε περίπτωση υποτροπής, οριστικά η πώληση από κατάστημα ψιλικών ή αναπηρικό περίπτερο τυποποιημένων παγωτών ή αναψυκτικών, εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων ή προσφερομένων χύμα με ψυκτικά μηχανήματα POST MIX, αν μεταβληθούν οι όροι, με τους οποίους έχει χορηγηθεί η σχετική άδεια, μεταξύ των οποίων είναι και η θέση των ψυγείων μέσα στο κατάστημα, ή, προκειμένου για αναπηρικό περίπτερο, έξω από αυτό αλλά σε επαφή με τις πλευρές του.

  Μετά την κατά τα ανωτέρω οριστική απαγόρευση της πωλήσεως των προαναφερόμενων ειδών η Αστυνομική Αρχή ή η Υγειονομική Υπηρεσία, κατά περίπτωση, ανακαλεί την άδεια, που έχει χορηγήσει, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας.

  11. Οι περιπτερούχοι και οι καταστηματάρχες ψιλικών, εφόσον πωλούν τα είδη του παρόντος άρθρου, πρέπει να είναι καθαροί και να έχουν βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας.

  12. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στα περίπτερα (παραπήγματα), για τα οποία έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Νομαρχιακή Επιτροπή άρθρου 18 Ν.Δ. 1044/71 άδεια λιανικής πωλήσεως καπνοβιομηχανικών προιόντων και ειδών Μονοπωλείου.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 5. Ο/Η Kyriakos Sourlantzis λέει:

  ΚΑΛΗΜΕΡΑ
  ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΑΝ ΕΊΝΑΙ ΥΠΟΧΡΩΤΙΚΗ Η ΥΠΑΡΞΗ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ
  ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΩΛΕΙ ΜΟΝΟ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΑΙ ΤΣΙΓΑΡΑ.

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 6. Καλημέρα συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση (τεχνικό πρόβλημα αυτή τη φορά )
  δυστυχώς η Νομοθεσία απαιτεί βιβλιάριο υγείας και στα περίπτερα μιας και πρόκειται ουσιαστικά για κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Άγγελος Ανδρέου λέει:

  Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω μια σχετική ερώτηση, μόνο που είμαι παντελώς άσχετος με το όλο θέμα, καθώς τώρα αρχίζω να το ψάχνω διερευνητικά. Υπάρχει περίπτωση να χτίσεις καινούριο περίπτερο ή έστω κάτι σαν κιόσκι σε κάποιο πεζοδρόμιο; Φαντάζομαι – χωρίς να ξέρω – ότι πρέπει να πάρεις άδεια από το Δήμο ή κάτι τέτοιο. Συγχωρέστε με για την άγνοια μου, και θα χαρώ σε περίπτωση απάντησης σας!

 8. Καλησπέρα

  δυστυχώς και εγώ δεν γνωρίζω διότι δεν είναι υγειονομικό θέμα .
  Ξεκινήστε από Δήμο και Πολεοδομία ίσως .

 9. Ο/Η Μαρια λέει:

  Για σασ θα ηθελα να μαθω αν τα μινι μαρκετ μπορουν να πουλανε τσιγαρα η ισχσυει μονο τα περιπτερα και ψιλικατζιδικα οπωσ λεει ο παλιοσ νομοσ?

 10. Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/07 https://epoptes.files.wordpress.com/2012/03/2007.pdf , (1384/Β/3.8.07) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. Α1β/8577/1983(526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα»
  22. Στην υποπαράγραφο ιγ της παραγράφου 2, του άρθρου 43 της αναφερομένης Υ.Δ., προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:
  «Επίσης επιτρέπεται και η πώληση τσιγάρων και καπνοβιομηχανικών προϊόντων εφόσον δεν απαγορεύεται
  από άλλες Διατάξεις.».
  ΑΠΛΆ Ο ΝΕΟΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ ΣΕ ΕΜΦΑΝΗ ΘΕΣΗ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 11. Ο/Η Μαρια λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΝΩ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΑΚΟΜΑ. ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙ- ΟΠΟΡΟΠΑΝΤΩΠΟΛΕΙΟ ΕΤΣΙ ΛΕΕΙ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ. .ΠΟΥΛΑΩ ΑΠΟ ΜΠΑΚΑΛΙΚΗ,ΠΟΤΑ. ΓΛΥΚΑ ΤΟΥ ΚΟΥΤΑΛΙΟΥ, ΜΕΛΙ ΚΑΙ ΜΑΝΑΒΙΚΗ ΑΠ*0ΛΑ.ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΠΩΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕ ΝΑ ΑΝΟΙΓΩ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑ? ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΥΡ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΟΙΓΩ, ΥΠΑΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΟΜΟΣ ΝΑ ΜΕ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ? ΔΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΓΙΑΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΤΟΣΟ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΜΑΓΑΖΙΟΥ! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 12. Καλησπέρα δυστυχώς δεν το γνωριζω γιατι δεν είναι υγειονομικό θέμα . Μονο οι τουριστικές περιοχές έχουν ελεύθερο ωράριο

 13. Ο/Η stavros vret λέει:

  καλημερα μπορω να κανω μια ερωτηση,αγορασα ενα καταστημα ψιλικων το οποιο λειτουργουσε ανευ αδειας απο το δημου διοτι τα ψιλικα λειτουργουσαν μονο με την εναρξη τις εφοριας,τωρα θελω να βαλω μεσα τυποποιημενα τροφιμα πρεπει να παρω ειδηκη αδεια κ απο που?πρεπει να βγαλω αδεια λειτουργιας στο δημο?ευχαρισω

 14. Καλησπέρα

  αν εννοείτε ψιλικά το κατάστημα που δεν έχει ούτε καραμέλες ούτε σοκολάτες κλπ τρόφιμα τότε ναι δεν χρειάζεται άδεια . Όμως διαβάστε εδώ …
  Άρθρο 47 (αναπηρικά περίπτερα-ψιλικά) Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών …

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 15. Ο/Η stavros vret λέει:

  ναι το διαβασα αν καταλαβα καλα χρειαζεται μια αδεια απο υγεονομικη αρχη για τη πωληση των τροφιμων οχι ομως κ αδεια καταστηματος υγεονομικου ενδιαφεροντος..σωστα?μιλαω για τυποποιημενα παντα παγωτα μπισκοτα κτλ,ευχαριστω

 16. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Όχι ακριβώς! Ουσιαστικά κ. Σταύρο θα αδειοδοτηθείτε σαν κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος από τον Δήμο με γνωμοδότηση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας!
  Αυτό που περιγράφετε ταιριάζει στο Περίπτερο!

 17. Ο/Η Μακης λέει:

  Καλημέρα σας.Εχω κατάστημα ψιλικων με άδεια απο το δήμο για ψιλικατζιδικα για να βάλω φρέσκο γάλα και γιαούρτι πρεπει να πάω στο δήμο για καινούργια άδεια;η’ με καλύπτει αυτή που έχω;ευχαριστω.

 18. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Το ψιλικατζίδικο (όπως και το περίπτερο) δεν θεωρείται κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γι’ αυτό το λόγο και δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς το ελάχιστο απαιτούμενο εμβαδόν, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει σε αντίθεση με όλα τα άλλα καταστήματα που περιγράφονται στην Υγειονομική Διάταξη (π.χ. 15τ.μ. για το παρόμοιας φύσης κατάστημα «Παντοπωλείο»). Πρέπει να λοιπόν να εφοδιαστείτε με άδεια από τον Δήμο (μετά από γνωμοδότηση του Υγειονομικού ακολουθώντας την ίδια ακριβώς διαδικασία με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος), προκειμένου να πουλάτε συγκεκριμένα είδη τροφίμων και ποτών, γιατί όχι και περισσότερα από γιαούρτι και γάλα, αφού σας δίνεται η δυνατότητα!

 19. Ο/Η Μακης λέει:

  Είχε έρθει το υγειονομικό να επιθεωρησει και πήρα άδεια για πωληση αναψυκτικών ποτών παγωτών ζαχαρωδη κλπ μάλιστα διατηρώ και βιβλιάριο υγείας τι είδους άδεια άλλη να πάρω για το γάλα και το γιαούρτι;

 20. Θα περιμένουμε γιατί η νέα υγειονομική διάταξη έχει προκαλέσει μεγάλες αλλαγές .

  Η παλιά πάντως σας το επέτρεπε :
  Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών

  1. [Αρχή Τροποποίησης] Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα και στα καταστήματα ψιλικών – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΩ ΕΔΑΦΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. Υ1Γ/ΓΠ/95236/09, ΦΕΚ-1467 Β/20-7-09 ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ[Τέλος Τροποποίησης]

  α. Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.

  β. Τυποποιημένων παγωτών.

  [Αρχή Τροποποίησης]

  γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

  Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε­ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ­σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε­ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 21. Θα περιμένουμε γιατί η νέα υγειονομική διάταξη δεν ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις και δεν θέτει απαγορεύσεις στα προϊόντα ( Μπορεί να μην υπάρξουν και ποτέ .. αυτή την φιλοσοφία έχει μέχρι τώρα )
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 22. Ο/Η ΠΑΡΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΡΩΤΗΣΩ ΕΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 47 ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΜΠΥΡΑΣ ΕΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ Η ΠΩΛΗΣΗ ΑΛΛΩΝ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΩΝ ΠΟΤΩΝ (Π.Χ. ΡΕΤΣΙΝΑ, ΚΡΑΣΙ Κ.Τ.Λ) ΠΑΝΤΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΑ.
  ΜΕ ΤΟ ΣΚΕΠΤΙΚΟ ΟΤΙ Η ΜΠΥΡΑ ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΛΚΟΟΛ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΕΙΔΗ ΠΟΤΩΝ Π.Χ. ΚΑΠΟΙΑ ΚΡΑΣΙΑ (SANGRIA Κ.Τ.Λ.) ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΟΥ ΟΤΙ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕΝ ΣΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΚΙΟΛΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΣΑΣ.

 23. Ο/Η ΠΑΡΗΣ λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ. ΚΑΙ Η ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΑΠΟΨΗ ΕΙΝΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΝΕΝΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙΑ ή ΡΕΤΣΙΝΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΤΑ. ΜΕ ΛΥΠΗ ΜΟΥ ΒΕΒΑΙΑ ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΩ ΟΤΙ Η Δ/ΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΟΥ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ. ΕΛΠΙΖΩ ΒΕΒΑΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΤΟ ΤΙ ΓΙΝΕΤΕ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΛΟΓΙΚΗ.

  ΣΕ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ

 24. Καλησπέρα οφείλω να σας ζητήσω συγγνώμη γιατί η προηγούμενη απάντηση σου ήταν λανθασμένη μιας και στην προσπάθεια να σας απαντήσω γρήγορα το έκανα από το κινητό και δεν είδα ότι αναφέρατε το άρθρο 47 σύμφωνα με το οποίο σωστά οι συνάδελφοι δεν σας επιτρέπουν την πώληση αυτών των προϊόντων .
  Ας περιμένουμε να δούμε με την νέα διάταξη αν όντως διαφοροποιήσει τα πράγματα (αναμένονται ερμηνευτικές εγκύκλιοι ) .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 25. Ο/Η Λαμπου κατερινα λέει:

  καλησπερα,διατηρω περιπτερο και θα ηθελα να μαθω αν μπορω,χωρις να επεκταθω σε χωρο,αν μπορω να φτιαχνω καφε,εσπρεσο,φραπε κλπ.και αν χρειαζεται επεκταση αδειας η κατι αλλο,ευχαριστω

 26. Καλημέρα
  στα άρθρα της νέας υγειονομικής διάταξης δεν γίνεται αναφορά σε περίπτερα
  Περιμένουμε διευκρινήσεις .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 27. Ο/Η Μιχαλης λέει:

  καλημερα και καλο Μηνα.θελω να ρωτησω αν επιτρεπεται να πουλαει καταστημα ψιλικων χυμα οσπρια.Ευχαριστω

 28. Καλησπέρα με την νέα υγειονομική διάταξη και εφόσον προσαρμοστείτε με αυτή θα μπορείτε μιας και πλέον θα είναι μία η κατηγορία καταστημάτων :Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων
  και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα
  οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και
  ποτών.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει
  να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον
  τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που
  διαχειρίζονται.
  Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην
  παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ
  852/2004 θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:
  Θα υπάρχει επάρκεια χώρων και σχεδιασμός ανάλογα με τα διατιθέμενα τρόφιμα και ποτά ώστε να
  διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να αποφεύγεται η διασταυρούμενη επιμόλυνση .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 29. Ο/Η Μιχαλης λέει:

  Ευχαριστω πολυ Κυριε Παπαδακη.

 30. Ο/Η BIKY TSOYKA λέει:

  κυριε παπαδακη θα ηθελα σασ παρακαλω να ρωτησω εχω ψυλικα τσιγαρα εφημερηδεσ τροφημα συσκεβασμενα…με την νεα διαταξη τι αλλο μπορω να βαλω νομιμα΄ κ υσχιει απο τωρα η νεα διαταξη μπορω να βαλω κ λιγη μαναβικη σασ ευχαριστω παρα πολυ βικυ μηλιου

 31. Καλημέρα

  πλέον δεν υπάρχει κατηγορία ψιλικά . Ανήκει στην ίδια κατηγορία με τα παντοπωλεία , σούπερ μάρκετ κλπ με ότι αυτό συνεπάγεται . Βέβαια απαιτούνται νέες προϋποθέσεις .

  Επιγραμματικά :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη :
  • Από τώρα και μετά , με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 32. Ο/Η BIKY TSOYKA λέει:

  KAΛΗΜΕΡΑ ΣΑΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΡΗΣΩ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΧΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΨΥΛΙΚΩΝ….ΕΧΩ ΤΣΙΓΑΡΑ Κ ΕΦΗΜΕΡΗΔΕΣ ΠΑΩΤΑ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΑ Κ.Λ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΒΑΛΩ ΠΑΓΩΤΟΜΗΧΑΝΗ ΣΟΦΤ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΩ?? ΕΧΩ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ WC Κ ΝΙΠΤΗΡΑ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ Γ ΙΑ ΤΟ ΠΛΗΣΙΜΟ ΤΩΝ ΣΚΕΒΩΝ….ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ??

 33. Καλημέρα

  σύμφωνα με τη νέα διάταξη υπάρχουν και άλλες υποχρεώσεις όπως εκπαίδευσης , απεντόμωσης μυοκτονίας κλπ . και βέβαια πρέπει να πάρετε άδεια για την επέκταση με νέο τμήμα Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.
  μιας και σύμφωνα με την παλιά νομοθεσία:Επιτρέπεται η πώληση στα καταστήματα ψιλικών –

  α. Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.

  β. Τυποποιημένων παγωτών.

  γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

  Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε­ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ­σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε­ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 34. Ο/Η Nalbantis λέει:

  ΚΥΡΓΙΑ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΚΥΡΓΙΩΝ
  ΚΥΡΓΙΑ: ΕΚΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΡΥΠΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΚΥΡΓΙΩΝ

  Κύργια: ΕΚΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ TΗ ΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΟ ΕΥΡΥΠΕΔΟ ΚΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟ ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ ΛΥΜΑΤΑ ΥΠΟΝΟΜΩΝ
  http://www.kn-megalexandros.gr

  Προλεγόμενα και ιστορική ανασκόπηση

  Το νερό αποτελεί κληρονομιά η οποία πρέπει να προστατεύεται, εμείς όμως πίνουμε πόσιμο νερό και από τη γεώτρηση, που βρίσκεται πλησιέστερα ρύπανσης από ακατέργαστα λύματα υπονόμων και κινδυνεύει και ο υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας, ενώ τις Πηγές μας τις κατέβαλε η Καβάλα και πουλά και αναπτύσσει τον τουρισμό της, και επίσης ο άλλος «εισβολέας» το Δοξάτο, που τροφοδοτείται η ευρύτερη περιοχή με ύδρευση και άρδευση και ευημερεί και από την πώληση των προϊόντων, ενώ τα Κύργια ακριβοπληρώνουν το πόσιμο νερό γεωτρήσεων και μικτού νερού, από τότε που «εισβολείς» άρπαξαν το Δ.Δ.-Κυργίων,αρνούνται το όνομα του Δ.Δ. Κυργίων και των Πηγών, όμως:

  Τις Πηγές μας δεν τις πουλήσαμε και δεν τις εκχωρήσαμε σε κανέναν, ούτε εκχωρήσαμε το Δημοτικό Διαμέρισμα – Κοινότητα Κυργίων, αλλά ούτε και το Αγρόκτημά μας δεν εκχωρήσαμε, αλλά ούτε απαρνηθήκαμε και το γεωγραφικό μας προσδιορισμό, εκεί κυριαρχεί η «πρόκληση», δρουν «εισβολείς» που μας απαγορεύουν την ονομασία του Δ.Δ. και των Πηγών, με κατάφορη άνιση μεταχείριση του ελληνικού Συντάγματος.

  To νερό, ο επονομαζόμενος και λευκός χρυσός, πηγή ζωής για τον άνθρωπο, βρίσκεται στο προσφυγικό χωριό μας, τα Κύργια ως το πολυτιμότερο αγαθό και όμως βρίσκεται σε κίνδυνο γιατί τα Κύργια πίνουν νερό γεώτρησης ή μικτό νερό, από τότε που η Καβάλα και το Δοξάτο μας θεωρούν ως «εσωτερικό προτεκτοράτο» και αντλούν τα νερά των Πηγών του Πουνάρπασι, που ανήκουν στα Κύργια, και αποφασίζουν για εμάς, χωρίς εμάς, αλλά οι «εισβολείς» αρέσκονται να αναφέρουν πέντε αυθαίρετα ονόματα για τις Πηγές, και αρνούνται την ονομασία του Δ.Δ. – Κοινότητα Κυργίων, πρώην Δήμος Μεγάλου Αλέξάνδρου, εκεί μέσα που ανήκουν και βρίσκονται οι Πηγές,, παραβιάζοντας την συνταγματική ισονομία και ισοτιμία.

  Τονίζουμε, ότι το πόσιμο νερό είναι ένα κοινωνικό προϊόν και δεν είναι απλά φυσικός πόρος. είναι στοιχείο απαραίτητο για τη διατήρηση της ζωής. Εμείς όμως πίνουμε νερό γεωτρήσεων, ή μικτό νερό από πλησιέστερη της ρύπανση γεώτρηση, που απαιτείται εδώ και τώρα διευθέτηση, γιατί το νερό από τις δικές μας Πηγές το εκμεταλλεύονται άλλοι.

  – ΟΜΩΣ δεν συγκατατεθήκαμε και δεν πουλήσαμε τις
  Πηγές μας
  – και δεν τις εκχωρήσαμε σε κανέναν,
  – ούτε εκχωρήσαμε το Δημοτικό μας Διαμέρισμα-
  Κοινότητα Κυργίων – Πηγών,
  – αλλά ούτε το Αγρόκτημά μας, που μέσα σε αυτό
  βρίσκονται οι Πηγές
  δεν εκχωρήσαμε σε κανέναν,
  – αλλά και ούτε και το Γεωγραφικό Προσδιορισμό του
  Δ.Δ.- Κοινότητας Κυργίων και Πηγών,
  – δεν εκχωρήσαμε τίποτε σε κανέναν, εκεί μέσα που βρίσκονται και ανήκουν οι Πηγές.

  Όμως το τραγικό είναι που «προβοκάτορες;» αρνούνται την ονομασία του Δ.Δ- Κοινότητας Κυργίων
  και το όνομα των Πηγών, όπως ισχύει σε όλη την Ελλάδα, και αυθαίρετα αναφέρουν πέντε προκλητικά ονόματα με αλλότρια και προκλητικά ονόματα και συμφέροντα και μάλιστα μέσα στο Δ.Δ. Κοινότητα Κυργίων -Πηγών, δρουν οι δύο «εισβολείς», και ευημερούν, αποφασίζοντας για εμάς, χωρίς εμάς και παραβιάζοντας την προφύλαξη και την τήρηση της συνταγματικής ισονομίας και ισοτιμίας με την παλιά τακτική του συστήματος «divide et impera», που αρνούνται το άρθρο 12,4 περί συνενώσεων, που για τα τοπικά διαμερίσματα, αποφασίζει μόνο το τοπικό διαμέρισμα, και για την ονομασία, αλλά εδώ έχουμε και το τραγικό φαινόμενο και την συνεχή προώθηση και υποστήριξη προέδρου του Δ.Δ. Κοινότητας Κυργίων, αλλοχωριανού που υπηρετεί αλλότρια συμφέροντα.

  Αν θέλουμε να υποθέσουμε, ότι η Τ.Α. είναι μια δικτατορία με περιορισμένη χρονική διάρκεια και δρα ανενόχλητα και πράττει ό, τι θέλει, τότε, ετούτη η περιορισμένη δικτατορία στο δικό μας προσφυγικό μικτό Κεφαλοχώρι τα Κύργια, στη βάση της άνισης μεταχείρισης διαρκεί πολλά χρόνια με την αναφερόμενη παλιά τακτική του συστήματος „divide et impera“, μια και εφαρμόζουν και πρεσβεύουν στην πράξη μια αντισυνταγματική πρόκληση και όταν οι άλλοι έχουν για εμάς μια νοοτροπία και άποψη « για τον ανεκμετάλλευτο πλούτο παραγωγικότερων και εναλλακτικών σκέψεων» του μικτού προσφυγικού χωριού μας» την άποψη του Αλκιβιάδη του 415 π. Χ. ( βλέπε Κ Ναλμπάντη- εξειδικευμένο άρθρο, στην ίδια ιστοσελίδα).

  Τώρα όμως ξέσπασε έκκληση και καταγγελία των πολιτών στους υπεύθυνους φορείς του Δήμου, του Νομού και της Περιφέρειας όλων των βαθμών για την βραδυκίνητη διεκπεραίωση της ρύπανσης υπονόμων και τη βραδυκίνητη υλοποίηση του βιολογικού καθαρισμού στο Ευρύπεδο Κυργίων (Μακριά Γκιόλα).

  Παραπλεύρως της μεγάλης ρύπανσης υπάρχουν γεωτρήσεις, που πίνουν νερό, οι άνθρωποι, τα ζώα και ποτίζουν και τα ζαρζαβατικά τους και κινδυνεύουν και τα υπόγεια νερά.

  Το περιβάλλον, άρθρο 24 προστατεύεται από το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει ρητά ένα δικαίωμα του καθενός στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον και για την πραγματοποίηση κάνουν έκκληση οι πολίτες για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος που αποτελεί υποχρέωση του κράτους και δικαίωμα καθενός (ατομικό, κοινωνικό, πολιτικό, όπου ρητά κατοχυρώνεται η Αρχή της πρόληψης, προφύλαξης και επιβάλλεται στα κρατικά όργανα και τους υπεύθυνους φορείς να λαμβάνουν μέτρα για τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, όπου προστέθηκε στην ΣυνθΕΕ με τη συνθήκη του Μάαστριχ.

  Εδώ και τώρα καλούνται οι υπεύθυνοι φορείς και προγραμματιστές να λάβουν τις συνέπειες των πράξεών τους από την κακοτεχνία και υποβάθμιση της περιοχής, που έλαβαν χώρα με κρατικές επιχορηγήσεις; η ρύπανση απαιτεί κατεπείγουσα διευθέτηση, γιατί είναι ένα φαινόμενο που τρομάζει τους ανθρώπους και κινδυνεύει και ο υδροφόρος ορίζοντας με επιβάρυνση από μικροβιολογικά βακτήρια, παράσιτα, ιούς. μύκητες, που αποτελούν τις συχνότερες αιτίες επιδημιών από υπονόμους και τα κόπρανα των ανθρώπων, ζώων, αλλά και επίσης από φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα και δύναται σύντομα να καταστραφούν οικισμοί, άνθρωποι και ζώα από τη μόλυνση των υδάτων

  « Αν δεν φροντίσουμε για την ποιότητα του νερού που καταναλώνουμε, τότε αναμφισβήτητα είμαστε υπεύθυνοι για τα αποτελέσματα που είναι η γέννηση αναρίθμητων παθήσεων και ασθενειών στο οργανισμό όπως νεφρική ανεπάρκεια, επάρατη νόσο, καρδιακών προσβολών, προβλήματα αναπαραγωγής και γονιμότητας, βλαβών στο συκώτι και άλλα προβλήματα»

  Όταν κάποιος δεν εμπιστεύεται το συνταγματικό δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί, τότε δεν υπάρχει επίσης και κανένας δικαστής που επιμένει για τη τήρηση του δικαίου.

  Η φωτογραφίες που τραβήχτηκαν την 09.01. 2013 στο Ευρύπεδο Κυργίων, σκεπτόμενοι και ατενίζοντας τα ωραία χρώματα και τον ρομαντισμό, διερωτόμαστε τι είναι, όμως δεν αφορούν ιαματικές Πηγές κυλιόμενων θερμών λουτρών, αλλά είναι η κόλαση ρύπανσης, από την οσμή, το βούρκο, την ακατανόητη επιπολαιότητά μας στους χειρισμούς μας, που προκαλούν την εντροπή για τον τόπο μας, από ετούτα τα ακατέργαστα λύματα υπονόμων Κυργίων, Πηγαδίων και Αγοράς στο Ευρύπεδο Κυργίων, « και είναι έργα που έλαβαν χώρα με κρατικές επιχορηγήσεις;».

  Φωτογραφία και κείμενο: Κωνσταντίνου Σ. Ναλμπάντη, Κολωνία, κείμενο που συνετάχθη κατ΄ εντολή των κατοίκων και μετά το άκουσμα της οργής και της απόγνωσης των πολιτών.
  http://www.kn-megalexandros.gr, http://www.dramina.gr, k-nalbantis@hotmail.de

  Πηγή: http://www.kn-megalexandros.gr, ιστοσελίδα για τον απανταχού Ελληνισμό. k-nalbantis@hotmail.de

 35. Ο/Η Γιωργος Κατσαβριας λέει:

  Καλησπερα σας
  Παλαιοτερα ηξερα οτι απαγορευετε τα περιπτερα να πωλουν μπυρες μπουκαλι.
  Ισχυει αυτο σημερα?

 36. Καλημέρα δεν απαγορεύονταν παλιά δεν ξέρω ποιος σας το είχε πει αλλά είναι λανθασμένο αναφέρεται ρητά στην υγειονομική διάταξη Α1β8577/83 όπως τροποποιήθηκε με την Υ1γ /Γ.Π. 95236/2009: επιτρέπεται η πώληση σε αναπηρικά περίπτερα εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 37. Ο/Η George Katsavrias λέει:

  Κύριε Παπαδάκη

  Είμαι σίγουρος ότι απαγορεύονταν τα μπουκάλια και όχι τα κουτιά και εχω παράδειγμα.

  Μετα από καταγγελία μου στην αστυνομία, πριν 5 χρονια, είχε γίνει πραγματικότητα- Η αστυνομία πήγε στον περιπτερά και του απαγόρευσε να πουλά μπυρες σε μπουκάλι

  αλλά δεν ξερω τώρα με τις αλλαγές του νόμου.

  Προφανως κάποιος λογος υπάρχει και δεν βλέπουμε μπουκάλια μπυρες στα περίπτερα παρα μόνο κουτάκια αλλά θα ήθελα να ξερω αν το

  αναφέρει ο νομος και το διαχωρίζει σε κουτάκια η μπουκάλια.

  Εχω την εντύπωση ότι ο νομος όπως το αντιλαμβανομαι εγω αναφέρει εγκυτιωμένες μπυρες που σημαινει μπυρες σε κουτι.

 38. Άρθρο 47
  Η παράγραφος 1του παρόντος άρθρου αντικαθίσταται
  ως εξής:
  «Επιτρέπεται η πώληση στα αναπηρικά περίπτερα και
  στα καταστήματα ψιλικών».
  Το εδάφιο γ. της παραγράφου 1 αντικαθίσταται και
  συμπληρώνεται ως εξής:
  «γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο−
  τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ−
  νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή
  λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων
  μπυρών
  , τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ−
  νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη−
  χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς,
  κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.
  Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει−
  τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε−
  ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους
  χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες,
  ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις
  και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ−
  σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε−
  ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.
  Η συντήρηση των προϊόντων που απαιτούν ψύξη θα
  γίνεται σε ξεχωριστά ράφια ανά είδος εντός των ηλε−
  κτρικών ψυγείων, κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η
  ψυκτική αλυσίδα του κάθε προϊόντος (τήρηση σταθερής
  θερμοκρασίας για κάθε είδος σύμφωνα με τις οδηγίες
  του παρασκευαστή και η τεκμηρίωση αυτής σύμφωνα
  με τον Κανονισμό 852/2004 της Ε.Ε, με ύπαρξη κατα−
  γραφικού μηχανήματος και ειδικότερα σύμφωνα με τις
  προβλεπόμενες ενδείξεις του άρθρο 11 του Κώδικα τρο−
  φίμων και ποτών)».
  Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
  Κυβερνήσεως
  Αθήνα, 13 Ιουλίου 2009
  Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΒΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 39. Ο/Η χρηστος λέει:

  εδω και 7 χρονια διατηρω καταστημα ψιλικων ειδων ζαχαροπλαστικης και πρατηριο γαλακτος.οταν ανοιξα το καταστημα ειχα τοποθετησει ενα ψυγειο με παγωτα εχω απο το καταστημα και ενα ψυγειο αναψηκτικων.περασε η υγειονομικη υπηρεσια οταν ανοιξα και τα βρηκε ολα ενταξει χωρις να μου πουν οτι δεν επιτρεπετε να εχω εξω απο το καταστημα τα ψυγεια που δεν χωρουσαν μεσα.ολα αυτα τα χρονια επερνα αδεια απο την δημοτικη αρχη και τημ αστυνομια για να μπορω να εχω τα ψυγεια εξω οπως και φετος.ομως προσφατα μου ηρθε ειδοποιηση απο την υγειονομια οτι πρεπει να τα βαλω μεσα.πεστε μου σας παρακαλω αν η αδεια της δημοτικης αρχης και η εγκριση της αστυμομικης αρχης μου επιτρεπει να τα διατηρησω εξω.και κατι αλλο.πως ειναι δυνατο να επιτρεπει η υγειονομικη αρχη να εχει εξω ψυγεια παγωτων και αναψυκτικων ενα περιπτερο το οποιο ειναι απεναντι μου και σε αποσταση 30 μετρων απο το καταστημα μου αφου επικρατουν οι ιδιες περιβαλοντικες συνθηκες!!!

 40. Καλησπέρα

  δυστυχώς τίποτα που έχει να κάνει με τρόφιμα δεν θα έπρεπε να είναι εκτός καταστήματος . Τα περίπτερα τώρα έχετε δίκιο ότι έχουν δικαίωμα να έχουν κάποια ψυγεία έξω . ΠΛέον όμως υπάρχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές και απαιτήσεις για να γίνει αυτό μιας και ρυθμίστηκε με πρόσφατη εγκύκλιο .

 41. Ο/Η χρηστος λέει:

  η αδεια και η εγκρηση εγκαταστασης ψυγειων απο την δημοτικη αρχη και την αστυνομια με καληπτει εμενα που δεν εχω χωρο μεσα στο καταστημα μου να τοποθετησω ψυγεια οπως και ενα περιπτερο???

 42. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση .
  Όχι δεν σας καλύπτει από πλευράς υγειονομικών απαιτήσεων εκτός αν κάτι τέτοιο προβλεφθεί με εγκύκλιο .

 43. Ο/Η χρηστος λέει:

  Συγνωμη για την ενοχληση μου και παλι αλλα τι εννοητε οταν λετε αν προβλεφθει με εγκυκλιο???Ποιος μπορει να συνταξει τετοια εγκυκλιο???

 44. Το Υπουργειο υγείας με το αρμόδιο τμήμα υγειονομικων κανονισμων

 45. Καλησπέρα

  επειδή με προβλημάτισε το ερώτημά σας επικοινώνησα με το Υπουργείο και με ενημέρωσαν ότι τα περίπτερα διέπονται από ένα ευνοϊκότερο καθεστώς μιας και ξεκίνησαν ως αναπηρικά περίπτερα για κάποιες δηλαδή ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες .

 46. Ο/Η κωστασ λέει:

  γεια σασ θα ηθελα να σασ ρωτησω εαν γνωριζετε σε ποια αποσταση πρεπι να βρισκονται τα περιπτερα σε ευθεια εννοοω.παιζουν ρολο τα πλυθυσμιακα κριτηρια?

 47. Ο/Η κωστασ λέει:

  και μιλαμε για νησι και οχι για μεγαλεσ πολεισ σασ ευχαριστω

 48. Καλημέρα

  σύμφωνα με την 5η εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας :

  Ειδικότερα για τα Περίπτερα με τον Ν. 4093/2012 παρ. ΣΤ 2, μετά από απόφαση
  του Δημοτικού Συμβουλίου, καθορίζεται η χωροθέτηση τους, καθώς και ο
  περιβάλλον κοινόχρηστος χώρος και η παραχώρηση χρήσης δικαιώματος
  εκμετάλλευσης τους, από τους αρμόδιους Ο.Τ.Α. Παράλληλα με τον Ν. 3919/2011
  αίρονται τυχόν αδικαιολόγητοι περιορισμοί στην άσκηση της συγκεκριμένης
  δραστηριότητας, με αποτέλεσμα ο εκάστοτε Δήμος να έχει την δυνατότητα να
  διευρύνει την χωροθέτησή τους και σε συνδυασμό με την εξελιγμένη και σύγχρονη
  μορφή αυτών να δίνεται η δυνατότητα για καλύτερη παροχή υπηρεσιών και
  προϊόντων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 49. Ο/Η tasos λέει:

  διαθέτω ήδη κατάστημα καφέ μπαρ μπορώ να βάλω μέσα και τυποποιημένα προϊόντα παγωτά κρουασάν κτλπ (είδη με λίγα λογια περιπτέρου)? κ

 50. ΚΑλησπέρα

  χωρίς προσθήκη νέας κατηγορίας δεν μπορείτε

 51. Ο/Η tasos λέει:

  σας ευχαριστώ για την άμεση απάντηση … αλλά όταν λέτε προσθήκη εννοείται οτι πρέπει να καταθέσω πάλι τα χαρτιά από την αρχή … ή κάνω μια αίτηση στον δήμο για προσθήκη νέας κατηγόριας?

 52. Θεωρώ το δεύτερο όμως κρίνω σκόπιμο να ρωτήσετε επίσημα είτε το Δήμο είτε την Υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας

 53. Ο/Η dionisis λέει:

  καλησπέρα σας θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση καθώς το θέμα με ενδιαφέρει, μπορεί ένα περίπτερο να βάλη ενφιαλωμένη ρετσίνα σε γυάλινο μπουκάλι και ανθρακούχο νερό πάλι σε γυάλινο μπουκάλι ? θα είναι νομικά καλυμένο το περίπτερο, αν ναι θα σας παρακαλούσα να μου στιλετε το σχετικό απόσπασμα του νομού, σας ευχαριστώ!

 54. Καλημέρα

  δεν μου διευκρινίζεται το ανθρακούχο νερό θα είναι από κάποια αδειοδοτημένη επιχείρηση ? Αν ναι επιτρέπεται .
  Σύμφωνα με την τελευταία (Νο 5) εγκύκλιο αναφορικά με τα περίπτερα τα προϊόντα είναι :
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την πώληση προϊόντων σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας,
  μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα αναψυκτικά, μπύρες, νερά ,χυμούς, γαλακτοκομικά (πλην
  τυροκομικών),ζελέ τυποποιημένα, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π σύμφωνα
  με την άδεια πώλησης που χορηγείται από τις κατά τα τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες.
  Επίσης σύμφωνα με το σχετ.(3) μπορεί να επιτραπεί μετά από απόφαση του
  Περιφερειάρχη και η πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων.

 55. Ο/Η ΣΤΡΑΤΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ .ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΙΣΤΕ ΓΝΩΣΤΗΣ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΕΑΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΝΑ ΠΩΛΟΥΝ ΟΙΝΟΠΝΕΥΜΑΤΟΔΗ ΠΟΤΑ ΠΕΡΑΝ ΤΗΣ ΜΠΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΩ ΗΔΗ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ..
  ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΚΑΡΑΦΑΚΙΑ ΟΥΖΟ- ΓΙΑ ΤΣΙΠΟΥΡΟ ΜΕΧΡΙ 700 ML Κ.Λ.Π.
  ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΓΙΑ ΑΥΤΑ ( ΜΕ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ) ΕΞΤΡΑ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥΣ????
  ΤΟ ΡΩΤΩ ΑΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΟΥ ΠΩΛΕΙ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΚΑΙ ΠΟΤΗΡΙΑ..
  ΕΧΩ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΠΩΝΥΜΗ ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΨΑΧΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ!!!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ..
  ΥΓ:ΑΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ ΤΕΛΙΚΑ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ Η ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ..
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ..

 56. Καλησπέρα και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά οι εορτές αναγκαστικά με απομάκρυναν από το διαδίκτυο …

  Στο ερώτημά σας υπάρχουν 2 διαφορετικά θέματα . Το πρώτο είναι αυτό με τους ανήλικους που ορίζεται ρητά ότι απαγορεύεται .
  Για το τι μπορεί να πουλά ένα περίπτερο σας παραθέτω την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας :

  Επισημαίνουμε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων
  επιχειρήσεων (καιρικές συνθήκες, χωροθετηση, κατασκευή, απουσία αποθηκευτικού
  χώρου κ.λ.π) μπορούν να διαθέτουν ορισμένα από τα τυποποιημένα τρόφιμα και
  ποτά που προβλέπονται στην κατηγορία Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την πώληση προϊόντων σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας,
  μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα αναψυκτικά, μπύρες, νερά ,χυμούς, γαλακτοκομικά (πλην
  τυροκομικών),ζελέ τυποποιημένα, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π σύμφωνα
  με την άδεια πώλησης που χορηγείται από τις κατά τα τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες.

 57. Ο/Η ΣΤΡΑΤΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ..ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ..
  ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΥ ΑΚΡΙΒΩΣ ΟΡΙΖΕΤΕ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΟΙΝΟΠΝΕΥΤΟΔΩΝ ΣΕ ΑΝΗΛΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΚΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ..
  ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΔΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΑΓΝΟΙΑ ΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ ΚΑΤΙ ΣΥΓΓΕΚΡΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΟΥΝ ΣΕ ΕΛΕΝΧΟ..
  ΕΠΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΜΟΥ ΠΑΡΑΘΕΣΑΤΕ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ,ΜΙΛΑΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΛΙΑΝΙΚΟ ΚΑΙ ΧΟΝΤΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΜΟΝΟ ΣΕ ΜΠΥΡΕΣ !!!!!
  ΕΓΩ ΖΗΤΩ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΩ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΗ ΜΟΥ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ..
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.
  ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΑΣ.

 58. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  Καταρχήν μια αρχική παρατήρηση . Η περιβαλλοντική Υγιεινή & Δημόσια Υγεία είναι ένας ιστοχώρος ιδιωτικός και δεν αντικαθιστά καμία αρμόδια Αρχή ή Υπηρεσία . Οι απαντήσεις που δίνω είναι για μια αρχική κατεύθυνση και μόνο και αν δείτε πάντα αναφέρω ότι για επίσημη απάντηση ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσφεύγει στις κρατικές αρχές .

  Τώρα όσο αφορά τα περίπτερα

  Σύμφωνα με το παράρτημα της νέας Υγειονομικής διάταξης :
  Στις Επιχειρήσεις λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων αντιστοιχούν τα παρακάτω :
  Καταστήματα άρθρου 43
  Παντοπωλεία-οπωροπωλεία-κρεοπωλεία—πτηνοπωλεία-αυγοπωλεία-ιχθυοπωλεία-πρατήρια κατεψυγμένων προϊόντων- καφεκοπτεία-πρατήρια ελαίων και λιπών- πρατήρια γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής– αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής- πρατήρια άρτου- πρατήρια ετοίμων φαγητών –κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προϊόντων- εμφιαλωμένων ποτών καβα- προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
  Καταστήματα άρθρου 44 – 44α
  ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ τροφίμων
  (cash & carry)
  Καταστήματα άρθρου 46
  Λαϊκές αγορές
  Καταστήματα άρθρου 47
  Πώληση τυποποιημένων παγωτών αναψυκτικών ποτών και ορισμένων ζαχαρωδών προϊόντων στα αναπηρικά περίπτερα και καταστήματα ψιλικών
  Καταστήματα άρθρου 49
  Πλανόδιοι και στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων και ποτών
  Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω
  ηλεκτρονικού εμπορίου.

  Επομένως η κατηγορία που σας ανέφερα είναι η σωστή
  Τώρα για να σας απαντήσω τι μπορούν να πουλούν τα περίπτερα
  σας παρέθεσα το κομμάτι από την εγκύκλιο 5 Αριθμ. πρωτ. Υ1γ/ΓΠ/οικ.45936
  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες για τις Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων
  (Περίπτερα-Ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8-
  10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων
  τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».
  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (σχετ. 3) η άδεια πώλησης ειδών τροφίμων
  και ποτών στα περίπτερα, χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας
  των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ανωτέρω άδεια θα πρέπει να αναγράφονται τα
  προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
  που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 1043/80(ΦΕΚ Α΄87).
  Επισημαίνουμε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων
  επιχειρήσεων (καιρικές συνθήκες, χωροθετηση, κατασκευή, απουσία αποθηκευτικού
  χώρου κ.λ.π) μπορούν να διαθέτουν ορισμένα από τα τυποποιημένα τρόφιμα και
  ποτά που προβλέπονται στην κατηγορία Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την πώληση προϊόντων σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας,
  μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα αναψυκτικά, μπύρες, νερά ,χυμούς, γαλακτοκομικά (πλην
  τυροκομικών),ζελέ τυποποιημένα, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π σύμφωνα
  με την άδεια πώλησης που χορηγείται από τις κατά τα τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες.
  Επίσης σύμφωνα με το σχετ.(3) μπορεί να επιτραπεί μετά από απόφαση του
  Περιφερειάρχη και η πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων

  Τέλος για το αλκοόλ σε ανήλικους σύμφωνα με το νόμο ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3730 (ΦΕΚ Α’ 262/23.12.2008) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
  Αρθρο: 4
  Ρύθμιση για τα αλκοολούχα ποτά.
  Απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.

  Αρθρο: 5
  Φορείς προστασίας και ελέγχου για τη χρήση καπνού και αλκοόλ.
  1. Στο Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης συνίσταται Ειδική Υπηρεσία Προστασίας Ανηλίκων από τον Καπνό και το Αλκοόλ (εφεξής Ειδική Υπηρεσία), η οποία υπάγεται στην άμεση εποπτεία του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, μετά από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η Ειδική Υπηρεσία στελεχώνεται, με τοποθετήσεις και μετακινήσεις προσωπικού του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, καθώς και με αποσπάσεις όμοιας σχέσης προσωπικού φορέων που εποπτεύονται από το Υπουργείο αυτό. Με όμοια απόφαση καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας της Ειδικής Υπηρεσίας.

  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ !!!!!!!!!!!!

 59. Ο/Η MM λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ ΣΤΑ 1Ο ΜΕΤΡΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ ΜΟΥ ΑΝΟΙΞΕ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΤΑ ΤΣΙΓΑΡΑ ΣΕ ΕΝΦΑΝΗ ΘΕΣΗ ΚΑΘΩΣ ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ ΤΩΝ ΠΑΓΩΤΟΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΠΟΥΛΑΕΙ ΑΠΟ ΣΑΡΔΕΛΕΣ ΜΕΧΡΙ ΣΑΛΑΜΙΑ ΓΙΑΟΥΡΤΙΑ ΚΑΙ ΤΥΡΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ 60 ΤΕΤΡΑΓΟΝΙΚΩΝ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΕΙ ΤΟΣΟ ΚΟΝΤΑ ΜΟΥ ΤΕΤΟΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 60. Καλημέρα

  αυτό που μπορώ να πω με σιγουριά είναι ότι τα τσιγάρα δεν επιτρέπονται πλέον σύμφωνα με τελευταία γνωμοδότηση του Συμβουλίου της επικρατείας … πόσο μάλλον που είναι σε εμφανή θέση … για τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν πλέον περιορισμοί σε ελάχιστα τετραγωνικά στα καταστήματα του άρθρου 13 (επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών )

 61. Ο/Η Spuros Trelos λέει:

  καλιμερα μια εροτιση θελο να κανο γιανα ανικσο περιπτερο πρεπι να ειναι καποιος αναπιρος τις οικογενιας η μπορο να ανικσο κανονικα περιπτερο αν γινετε να ανικσο τι χριαζομε σασ ευχαριστο.

 62. Καλησπέρα

  Την πλήρη απελευθέρωση της πώλησης καπνικών προϊόντων, καθώς και το άνοιγμα του επαγγέλματος του περιπτερά προβλέπει απόφαση του υπουργείου Εθνικής Αμυνας, κατ’ εφαρμογή του νόμου για την αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας και την κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων.

  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση καταργούνται οι εξής περιορισμοί για την εκμετάλλευση περιπτέρων:

  Ο περιορισμός στον αριθμό των αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων με βάση πληθυσμιακά κριτήρια.

  Η ύπαρξη περιορισμένου αριθμού προσώπων που δικαιούνται να εκμεταλλεύονται τα περίπτερα.

  Ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας των δικαιούχων άδειας για την εκμετάλλευση περιπτέρων.

  Ο περιορισμός της εκμίσθωσης μόνο από φυσικά πρόσωπα και μόνο μιας άδειας κι επιτρέπεται πλέον σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά.

  Ο περιορισμός της μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερομένου προς εκμετάλλευση περιπτέρου.

 63. Ο/Η MM λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΘΕΛΩ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΕΔΩ ΚΑΙ 15 ΜΕΡΕΣ ΕΧΕΙ ΒΑΛΕΙ 2 ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΑΚΙΑ ΣΤΟ ΠΕΖΩΔΡΟΜΙΟ ΕΞΩ ΕΙΝΑΙ ΝΟΜΙΜΟ ΜΠΩΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΑΝ ΟΧΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΓΩ ΕΧΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΝΟΜΙΜΟ ΧΩΡΟ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ Ο ΔΗΜΟΣ

 64. Καλημέρα

  δεν είναι υγειονομικό θέμα αλλά του Δήμου … πρέπει να αποτανθείτε εκεί μιας και θίγονται δικαιώματά σας

 65. Ο/Η Απόστολος λέει:

  ψιλικα είδη μπορεί να πουλάει γαλακτοκομικά άνευ αδείας υγειονομικού ενδιαφέροντος και πως επιτυγχάνεται αυτό

 66. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός για μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων …….

  όταν στα ψιλικά διατίθεται τα οποιαδήποτε τρόφιμα απαιτείται άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο που πλέον η διαδικασία έχει απλουστευτεί και είναι πιο εύκολη και γρήγορη … μιλήστε στο Δήμο που ανήκετε

 67. Ο/Η Κώστας Ιωακειμ λέει:

  Γειά σας. Διαθετω καταστημα 60 τμ. Η ταμειακη μηχανη γραφει πανω «ΨΙΛΙΚΑ ΕΙΔΗ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ» και πουλαω τσιγαρα, τυπο αναψυκτικα, ζαχαρωδη. Μπορω να προσθεσω στο καταστημα μου τυποποιημενα τροφιμα (μακαρονια, αλατι, μουσταρδα κτλ)? Χρειαζομαι αλλη αδεια ή μπορω να τα προσθεσω αμεσως?

 68. Ο/Η Akhs λέει:

  Geia sas . H erwthsh mou einai ena periptero posa psugeia potwn mporei na exei?posa pagwtwn epishs… ki an perimetrika einai kleisto me tentes ki exei kai trapezokathisma (1 -2 trapezia mikra plastika) einai paranomo..?einai thema anhsuxias na mou kanoun kataggelia gi auto pou skeftomai na kanw ap ta diplana periptera efoson den exw erthei se sunnenohsh..?

 69. Καλημέρα και συγγνώμη και πάλι για την μη έγκαιρη απάντηση …
  Η εφορία έχει δικούς της κωδικούς και δεν αποτελούν άδεια για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος . Θα πρέπει να μιλήσετε με τους αρμόδιους στο Δήμο που ανήκετε προκειμένου να σας ενημερώσουν για τις ευνοϊκές πλέον ισχύουσες νομοθετικές απαιτήσεις
  Περισσότερα εδώ

 70. Καλημέρα

  τραπεζοκαθίσματα δεν προβλέπονται σε περίπτερα και πιθανά θα έχετε πρόβλημα .
  Τέλος για τα ψυγεία σας παραθέτω τα οριζόμενα στην εγκύκλιο του Υπουργείου : Επιτρέπεται η εγκατάσταση ψυκτικών θαλάμων και προθηκών έκθεσης προς
  πώληση έξω από το περίπτερο εντός των τετραγωνικών μέτρων που παραχωρεί ο οικείος Δήμος για κατάληψη κοινόχρηστου χώρου και υπό την
  προϋπόθεση ότι θα προστατεύονται με κατάλληλη τέντα από την έκθεση στον ήλιο, την σκόνη και από οποιαδήποτε ανθρώπινη ενέργεια που θα
  εγκυμονεί κινδύνους .

 71. Ο/Η αντωνης λέει:

  εχω περιπτερο… στα 10 μετρα ανοιγει μαγαζι ψιλικων. επιτρεπεται να παρει εφημεριδες?

 72. Καλημέρα

  δυστυχώς δεν είναι θέμα υγειονομικής Υπηρεσίας οπότε μάλλον που πρέπει να ρωτήσετε στο πρακτορείο τύπου .

 73. Ο/Η Γιαννης λέει:

  Σε καταστημα ΨΙλικα-Ειδη περιπτερου, μπορω να πουλαω βιολογικα προιοντα (για συσκευασμενα προιοντα μιλαω)?

 74. Εξαρτάται τι προϊόντα πχ λάδι ? οπωροκηπευτικά ? Πρέπει να το ορίσετε μιας και τα ψιλικά στα οποία έχετε άδεια μπορούν να διαθέτουν τυποποιημένα τρόφιμα με περιορισμούς .
  Σύμφωνα με την παλαιότερη νομοθεσία που τα ορίζει ακριβώς σας τα παραθέτω με την επισήμανση ότι η νέα διάταξη δεν τα προσδιορίζει και επομένως μόνο σαν μπούσουλα σας αναφέρω τα παρακάτω :
  Επιτρέπεται η διάθεση
  Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.

  Τυποποιημένων παγωτών.

  Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

  Τα ανωτέρω είδη θα προέρχονται από νομίμως λει­τουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, στα οποία γίνε­ται και η συσκευασία τους, και θα διατηρούνται στους χώρους διαθέσεώς τους υπό κατάλληλες συνθήκες, ώστε να προστατεύονται από κάθε είδους ρυπάνσεις και, προκειμένου για ευαλλοίωτα τρόφιμα, από τις δυ­σμενείς επιδράσεις των υψηλών θερμοκρασιών του πε­ριβάλλοντος και της έκθεσης στον ήλιο.

 75. Ο/Η Σοφία λέει:

  Γεια σας κύριε Παπαδάκη! Εχω και εγω με τη σειρα μου μια ερωτηση για εσας.
  Διατηρω καταστημα ψιλικων-ειδη περιπτερου και θελω να μαθω αν μπορω να πουλαω μαζι με τα τσιγαρα που ηδη εχω, και χυμα σαπούνια προερχομενα απο νομιμα εργαστηρια φυσικα.

 76. Ο/Η Ανδριάνα λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη!
  Εχω ενα κατάστημα με τουριστικα είδη σε νησί και θέλω να το κάνω κατάστημα ψιλικών. Θα πρεπει να παρω αδεια υγειονομικού; Θα έχω ένα με δύο ψυγεία για νερα- αναψυχτικα- παγωτα. Αν ναι θα πρέπει να κάνω και προθάλαμο στην τουαλέτα; Θα μπορω να πουλήσω το ηδη υπάρχον εμπόρευμα απο τα τουριστικά;
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας!

 77. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) ….

  θεωρώ πως μπορείτε άλλωστε δεν είναι τρόφιμα ώστε να απαιτούν άδεια

 78. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) ….

  ναι αλλά απαιτείται άδεια (τώρα γίνεται εύκολα με υπεύθυνες δηλώσεις στο Δήμο σας ) σύμφωνα με την ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π) . Τα τουριστικά είδη μπορείτε νόμιμα να τα πουλάτε ταυτόχρονα (σε νοητά διαχωρισμένο χώρο …(Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.) Η τουαλέτα θεωρώ πως πρέπει να έχει προθάλαμο και φυσικά το κτίριο να είναι νόμιμο Πολεοδομικά και χαρακτηρισμένο ως χώρος ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ..

 79. Ο/Η Κώστας Ιωακειμ λέει:

  Καλησπέρα! Παρατηρησα πως τα σουπερ μαρκετ εχουν τοποθετησει στα ραφια τους και βιταμινες(super foods), προιοντα που μεχρι προτινως τα εβρισκες μονο σε φαρμακεια. Αραγε ισχυει η ιδια νομοθεσια και στα Ψιλικατζιδικα-Ειδη περιπτερου-τσιγαρα? Σε εμας επιτρεπεται να τοποθετησουμε τετοιου ειδους προιοντα ή οχι?

 80. Καλησπέρα

  και συγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν στην Αλεξανδρούπολη χωρίς δυνατότητα χρήσης υπολογιστή για να σας απαντήσω ….

  Η νομοθεσία αναφέρει : «Η πώληση των συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται να γίνεται από τα φαρμακεία, καθώς και τα καταστήματα τα οποία, κατά την κείμενη νομοθεσία, επιτρέπεται να πωλούν τυποποιημένα τρόφιμα.
  Η πώληση εξ αποστάσεως συμπληρωμάτων διατροφής επιτρέπεται μόνο από τις παραπάνω πηγές και εφόσον πληρούνται οι ειδικοί όροι της νομοθεσίας για πωλήσεις εξ αποστάσεως”

  επομένως εάν έχετε άδεια πώλησης τυποποιημένων τροφίμων από το Δήμο θεωρώ ότι μπορείτε

 81. Ο/Η alex λέει:

  Gia sas K. Papadaki …………exo mpougatsa kafe…………….ithela na sas rotiso an epitrepete na poulao tsigara? (giati apo to 2012 ine eleuthera)……………………euxaristo poli….

 82. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν στην Αθήνα για Υπηρεσιακούς λόγους την περασμένη εβδομάδα .
  Το σίγουρο είναι ότι υπάρχουν οι περιορισμοί του αντικαπνιστικού νόμου (σε θέματα διαφήμισης , τοποθέτησης σε ράφια πίσω από το ταμείο , σε σχέση με ανήλικους κλπ ).
  Τέλος σύμφωνα με την παράγραφο Η.4. του ν. 4093/2012 με τίτλο «ΑΡΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΠΝΟΥ» προστίθεται πρώτο εδάφιο ως εξής: «1. Οι διατάξεις των άρθρων 2 και 3 του ν. 3919/2011 (Α’ 32) εφαρμόζονται στην πώληση προϊόντων καπνού υπό τους όρους και προϋποθέσεις διάθεσης που ορίζονται στο ν. 3730/2008.»
  και την κατάργηση της Εγκύκλιου ΔΥΓ6/Γ.Π.οικ./82881/5.9.2013 «Εφαρμογή Γνωμοδότησης του ΝΣΚ για τα σημεία πώλησης των καπνικών προϊόντων» θεωρώ ότι μπορείτε μετά από σχετική άδεια από το Δήμο

 83. Ο/Η NIKAS ALEXANDROS λέει:

  καλησπέρα. εχω κατάστημα ψιλικων. θα μπορουσα να παρεχω υπηρεσίες ενοικιασης dvd?
  ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 10 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΑΝΑΦΑΙΡΕΙ ΟΤΙ
  » ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΜΠΟΥΡΟΥΝ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Ή ΜΗ, ΣΕ ΧΩΡΟ ΣΑΦΩΣ Ή ΝΟΗΤΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΕΝΟ.΄»
  ΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΚΑΛΑ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ…
  .

 84. Σωστά καταλάβατε..

 85. Ο/Η Σοφια λέει:

  Καλησπέρα σας! Εχω μαγαζι Ψιλικα-ειδη περιπτερου που πουλαει τσιγαρα, τυπο και ζαχαρωδη. Μπορω να πουλαω μαζι με αυτα και απορρυπαντικα (χλωρινη κτλ) και ειδη οικιακης χρησεως (πχ υγρο πιατων ). Η μηπως πρεπει να βγαλω αλλη αδεια και τι ειδους αδεια θα ειναι αυτη? Τελος, μπορω να πουλαω ζωοτροφες ή χρειαζεται παλι διαφορετικη αδεια? Ευχαριστω προκαταβολικα για την απαντηση.

 86. Ναι μπορείτε .. συγκεκριμένα η νομοθεσία αναφέρει :

  Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

 87. Ο/Η Stavros λέει:

  ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΝΕΑΣ ΑΔΕΙΑ, ετσι? Με την υπαρχουσα άδεια που εχω (Ψιλικα, ειδη περιπτερου – χαρτικα).. μπορώ να πουλαω και απορρυπαντικα και ζωοτροφες. Σωστα?

 88. Καλημέρα

  ναι όπως σας είπα μπορείτε . Σχετικά με τις ζωοτροφές δεν γνωρίζω αν άλλη νομοθεσία (εκτός υγειονομικής ) το απαγορεύει ….

 89. Ο/Η Stelios Kanakis λέει:

  καλημερα κυριε Παπαδακη. το εμφιαλωμενο κρασι επιτρεπεται να πωλειται στο περιπτερο?

 90. Καλημέρα

  ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 5
  ΘΕΜΑ: «Παρέχονται οδηγίες για τις Επιχειρήσεις Λιανικής διάθεσης τροφίμων
  (Περίπτερα-Ψιλικά) της Υ.Δ. με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π /οικ 96967 (ΦΕΚ 2718/τ.Β/8- 10-2012) «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών και άλλες Διατάξεις».

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (σχετ. 3) η άδεια πώλησης ειδών τροφίμων
  και ποτών στα περίπτερα, χορηγείται από τις αρμόδιες κατά τόπους Δ/νσεις Υγείας
  των Περιφερειακών Ενοτήτων. Στην ανωτέρω άδεια θα πρέπει να αναγράφονται τα
  προς πώληση τυποποιημένα τρόφιμα και ποτά, συμπεριλαμβανομένων και αυτών
  που προβλέπονται στο άρθρο 6 του Ν. 1043/80(ΦΕΚ Α΄87).
  Επισημαίνουμε ότι λόγω της ιδιαιτερότητας λειτουργίας των συγκεκριμένων
  επιχειρήσεων (καιρικές συνθήκες, χωροθετηση, κατασκευή, απουσία αποθηκευτικού χώρου κ.λ.π) μπορούν να διαθέτουν ορισμένα από τα τυποποιημένα τρόφιμα και
  ποτά που προβλέπονται στην κατηγορία Λιανικό & Χονδρικό Εμπόριο.
  Ενδεικτικά αναφέρουμε την πώληση προϊόντων σοκολατοποιΐας, καραμελοποιίας, μπισκοτοποιίας, εγκυτιωμένα αναψυκτικά, μπύρες, νερά ,χυμούς, γαλακτοκομικά (πλην
  τυροκομικών),ζελέ τυποποιημένα, τυποποιημένα σάντουιτς, παγωτά κ.λ.π σύμφωνα με την άδεια πώλησης που χορηγείται από τις κατά τα τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες.
  Επίσης σύμφωνα με το σχετ.(3) μπορεί να επιτραπεί μετά από απόφαση του Περιφερειάρχη και η πώληση τοπικών παραδοσιακών προϊόντων

 91. Ο/Η Stavros Petropoulos λέει:

  καλησπερα σας, εχω μια ερωτηση που κανενας ως τωρα δεν μπορεσε να μου απαντηση. εχω παραλιακο περιπτερο. μπορω να πουλαω αντιηλιακα, καρτες σαγιοναρες σωσιβια για παιδια και παιχνιδακια? ευχαριστω πολυ.

 92. Ο/Η Volska Olga λέει:

  καλησπερα ! εχω παει στην Αμερικι και ειδα εκει μαγαζια σαν μινι μαρκετ , αλλα να εχουν και κουζινα μεσα και να φτιαχνουν εκει μαγειρευτα και σαλατεσ τισ οπιεσ πουλανε μεσα στο μαγαζι τουσ. και ηθελα να σασ ρωτησω ¨- αν γεινετε και εδω στην Ελλαδα να κανω το ιδιο ? αν ναι – πια αδεια λειτουργειασ χρειαζετε ?

 93. Καλημέρα

  αν γίνει προσθήκη τμήματος εστίασης μπορεί αυτό να γίνει και στην Ελλάδα . Επίσης στο άρθρο 13 που αφορά τις Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών σύμφωνα και με την Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476 : Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004 θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:

 94. Ο/Η jacintha Kritsotaki λέει:

  Γεια σας, θα ήθελα να μάθω ποια θεωρούνται καταστήματα ψιλικών και ποιο είναι το ωράριο τους.
  Να σας πω ότι είναι κατάστημα σε τουριστική περιοχή.

 95. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση (ιδιαίτερα μεγάλη αυτή τη φορά). Το ωράριο δεν είναι θέμα υγειονομικής νομοθεσίας ούτε θέτονται από αυτή περιορισμοί. Τα καταστήματα ψιλικών διαθέτουν : Τυποποιημένων προιόντων καραμελλοποιίας, σοκολατοποίιας και μπισκοτοποιίας.
  β. Τυποποιημένων παγωτών.
  γ. Εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων αναψυκτικών πο­τών, ζαχαρούχων ή μη, φυσικών χυμών ή συμπυκνωμέ­νων χυμών εσπεριδοειδών ή άλλων χυμών φρούτων ή λαχανικών καθώς και εμφιαλωμένων ή εγκυτιωμένων μπυρών, τυποποιημένου έτοιμου καφέ και παστεριωμέ­νου γάλακτος, γιαούρτης και προϊόντων γαλακτοβιομη­χανίας (πλην τυροκομικών), φρουτοσαλάτας, σάντουιτς, κ.τ.ομ, σε τυποποιημένες μορφές.

 96. Ο/Η jacintha Kritsotaki λέει:

  Σας ευχαριστώ για την απάντηση. Σχετικά με το ωράριο που πρέπει να ρωτήσω?

 97. Καλημέρα

  ίσως Ελληνική Αστυνομία ή στο Δήμο …

 98. Ο/Η sakis kaparos λέει:

  καλησπερα σας
  θα ηθελα να ρωτησω αν πλεον υπαρχει δυνατοτητα σε περιπτερο (πχ αλλαγη διαστασεων κουβουκλιου) να γινει πωληση μη τυποποιημενων προιοντος οπως κουλουρια, τοστ , παρασκευη καφε κλπ.

 99. Ο/Η Antonia Stamatis λέει:

  Καλησπέρα σας,έχω μια απορία, σε κτιστο περίπτερο σε πλατεία (πλέον δεν λειτουργεί, είναι αδιο) υπάρχει δυνατότητα να το κάνει κανείς ένα μικρό φάστ φουντ? Με χοτ ντογκ για παράδειγμα

 100. Καλημέρα

  πρέπει πέρα από τια απαιτήσεις σε εξοπλισμό ο χώρος αυτός να είναι Νόμιμος Πολεοδομικά και χαρακτηρισμένος ως κυρίας χρήσεως.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.