Άρθρο 46 Λαικές Αγορές


‘Αρθρο 46

Λαικές Αγορές

1.   Ορισμός: Λαική Αγορά είναι υπαίθριος χώρος, στον οποίο γίνεται η απευθείας διάθεση αγροτικών προιόντων από τους παραγωγούς, καθώς και η διάθεση και άλλων τροφίμων ή και ειδών άσχετων με τα τρόφιμα, σε χαμηλές τιμές με σκοπό την εξυπηρέτηση των καταναλωτών. Η έννοια της Λαικής Αγοράς είναι διαφορετική από εκείνη της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αγοράς ή του Κτιριακού Συγκροτήματος Συνεταιρισμού Καταστηματαρχών λαικών Αγορών, που αναφέρεται στο εδάφιο α της παραγράφου 5 άρθρου 43 της παρούσας.

2.   Τα είδη, που επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαικές Αγορές καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου.

3.   Κατά την επιλογή του χώρου για την εγκατάσταση Λαικής Αγοράς σε μια περιοχή, η αρμόδια Επιτροπή, συγκροτούμενη σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική νομοθεσία, φροντίζει ώστε ο χώρος αυτός να πληρεί κατά το δυνατό τους ακόλουθους υγειονομικούς όρους και προυποθέσεις:

α.   Να είναι ανοικτός και ικανής εκτάσεως, απαραίτητα ασφαλτοστρωμένος ή τσιμεντοστρωμένος, με ελαφρά κλίση για την απομάκρυνση των νερών της βροχής. Τέτοιοι χώροι είναι οι πλατείες, διασταυρώσεις δρόμων κ.τ.ομ.

β.   Να υπάρχουν σημεία υδροληψίας από το σύστημα υδρεύσεως της πόλεως και φρεάτια υπονόμων.

γ.   Να υπάρχει συγκρότημα κοινόχρηστων αποχωρητηρίων, αλλοιώς να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των πωλητών από τα αποχωρητήρια πλησίον υπαρχόντων καταστημάτων.

4.   Ο χώρος Λαικής Αγοράς θα χωρίζεται νοητώς σε δύο τμήματα, ένα για την πώληση των τροφίμων και άλλο για την πώληση ειδών άσχετων με τα τρόφιμα.

5.   Ο ανωτέρω χώρος θα καθαρίζεται και θα πλύνεται μετά τη λήξη της λειτουργίας της Λαικής Αγοράς από το Συνεργείο Καθαριότητας της Δημοτικής ή Κοινοτικής Αρχής, το οποίο θα αποκομίζει και τα κάθε είδους απορρίμματα, που προήλθαν από αυτή.

6.   Τα πωλούμενα είδη τροφίμων θα εκθέτονται πάνω σε τραπέζια ή πάγκους και κάτω από κατάλληλες τέντες ή σε ειδικά οχήματα. Τα τρόφιμα, που τρώγονται όπως έχουν, χωρίς προηγουμένως να αποφλοιωθούν ή να ψηθούν ή να βρασθούν, θα προστατεύονται από τις μύγες, τον κονιορτό και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις, είτε τοποθετούμενα μέσα σε υαλόφρακτες προθήκες, είτε καλυπτόμενα με λεπτό ύφασμα (τούλι), ανάλογα με τη φύση του τροφίμου. Επιτρέπεται να πωλούνται στις Λαικές Αγορές, τοποθετημένα πάνω σε πάγκους ή τραπέζια, ορισμένα είδη παντοπωλείου, τα οποία δεν έχουν ανάγκη συντηρήσεως με ψύξη, όπως είναι οι ελιές, τα τουρσιά και τα αλίπαστα, με την προυπόθεση ότι τα τρόφιμα που τρώγονται όπως έχουν (ελιές, τουρσιά κ.τ.ομ.), χωρίς βρασμό ή καθαρισμό, θα εκθέτονται τοποθετημένα μέσα σε κλειστές υαλόφρακτες προθήκες.

Επιτρέπεται η πώληση σε Λαικές Αγορές ειδών παντοπωλείου, νωπών ή κατεψυγμένων πουλερικών, αλλαντικών σε ολόκληρα τεμάχια και άλλων τροφίμων, εφόσον τούτο δεν απαγορεύεται από τις διατάξεις άλλης σχετικής νομοθεσίας και συντρέχουν οι κατωτέρω υγιειονομικοί όροι και προυποθέσεις:

α.   Για τον σκοπό αυτόν θα χρησιμοποιούνται ειδικά  διασκευασμένα οχήματα, αυτοκίνητα ή ρυμουλκούμενα, με κλειστό αμάξωμα εμβαδού τουλάχιστον 5 τ.μ. των οποίων η χρήση για άλλους σκοπούς απαγορεύεται.

β.   Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοιχωμάτων και του δαπέδου του αμαξώματος θα είναι αδιαπότιστες και λείες. Αν τα τοιχώματα έχουν επενδυθεί με λαμαρίνα ή ξύλο, οι επιφάνειες τούτων θα είναι απαραίτητηα ελαιοχρωματισμένες.

γ.   Αν γίνεται χρήση νερών, θα υπάρχει κλειστή δεξαμενή ή δοχείο, ανάλογης με την ποσότητα του χρησιμοποιούμενου νερού χωρητικότητας, προοριζόμενη για τη συγκέντρωση των ακάθαρτων νερών. Η δεξαμενή αυτή ή το δοχείο θα αδειάζει, όταν γεμίζει, στο πλησιέστερο φρεάτιο του δικτύου υπονόμων ή σε βόθρο. Αν ο όγκος των ακάθαρτων νερών είναι μεγάλος, συνιστάται η δεξαμενή να είναι ρυμουλκούμενη.

δ.   Θα υπάρχει υαλόφρακτη προθήκη για την προστασία των τροφίμων, που τρώγονται όπως έχουν από τις μύγες, τον κονιορτό και άλλες ρυπάνσεις και μολύνσεις.

ε.   Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, είτε ηλεκτρικά, τα οποία θα συνδέονται με το δίκτυο της ΔΕΗ ή με ιδιαίτερη γεννήτρια ή θα είναι τέτοιας τεχνολογίας, ώστε να αποθηκεύουν την απαραίτητη ψύξη κατά την επί ορισμένο χρόνο σύνδεσή τους με το δίκτυο της ΔΕΗ, είτε θα λειτουργούν με άλλο είδος ενέργειας (υγραέριο, πετρέλαιο κ.τ.ομ.). Τα οχήματα πωλήσεως κατεψυγμένων προιόντων θα διαθέτουν ψυγείο καταψύξεως. Γενικά, οι σχετικές με τησυντήρηση των ευαλλοίωτων τροφίμων διατάξεις της παρούσας και άλλων Υγιειονομικών Διατάξεων, Δ/των κλπ. εφαρμόζονται και στα κινητά καταστήματα των Λαικών Αγορών.

στ.  Θα υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία, σκεύη και συσκευές, τα οποία θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαρά. Το χρησιμοποιούμενο για την περιτύλιξη των τροφίμων χαρτί θα είναι αμεταχείριστο και καθαρό και γενικά θα πληρεί τους όρους, που καθορίζει η παρ. 16 του άρθρου 43 της παρούσας.

ζ.   Αν η Υγιειονομική Υπηρεσία κρίνει ότι η φύση και ο τρόπος διαθέσεως των πωλούμενων τροφίμων απαιτούν πλύσιμο των οργάνων χειρισμού τούτων και συχνά πλύσιμο των χεριών των πωλητών (π.χ. ενδεχομένως πώληση τυροκομικών προιόντων, εφόσον τούτο επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τις Λαικές Αγορές), μπορεί να επιβάλει την ύπαρξη στα ανωτέρω οχήματα ειδικής κλειστής υδαταποθήκης, χωρητικότητας 1/2 κ.μ., περίπου και νιπτήρα για το πλύσιμο των χεριών και εργαλείων.

Μετά το τέλος της εργασίας το νερό, που απέμεινε στη δεξαμενή, θα απορρίπτεται.

η.   Γενικά, το εσωτερικό των ανωτέρω οχημάτων, τα ψυγεία, οι προθήκες κλπ. θα διατηρούνται απόλυτα καθαρά.

θ.   Τα κινητά καταστήματα του παρόντος άρθρου δεν επιτρέπεται να διαθέτουν είδη άσχετα με τα τρόφιμα, με εξαίρεση τα κινητά παντοπωλεία, τα οποία μπορεί να διαθέτουν σε μικρές ποσότητες και είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες και είδη Κρατικού Μονοπωλείου, εφόσον θα είναι τοποθετημένα στη μια πλευρά του αμαξώματος και δεν απαγορεύεται τούτο από τη σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου.

7.   Για τη λειτουργία κινητού καταστήματος του παρόντος άρθρου, απαιτείται άδεια της οικείας Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του κατόχου του, εκδιδόμενη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελμάτων» και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγιειονομικής Υπηρεσίας ότι πληρούνται οι περιγραφόμενοι στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου όροι.

Στην άδεια λειτουργίας του κινητού καταστήματος θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου του, τα επιτρεπόμενα να προσφέρονται είδη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Αν το όχημα είναι ρυμουλκούμενο, στην ανωτέρω άδεια θα αναφέρεται ο αριθμός εγκρίσεως του τύπου του από την αρμόδια Υπηρεσία Συγκοινωνιών και ο αριθμός, που έχει χαραχθεί σ’ αυτό από τον κατασκευαστή του.

8.   Στο εξωτερικό του οχήματος θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο και η διεύθυνση κατοικίας του κατόχου του, καθώς και ο αριθμός της άδειας λειτουργίας τούτου.

9.   Για τη μεταφορά οπωροκηπευτικών από τους τόπους παραγωγής τους στις Λαικές Αγορές ή σε άλλους χώρους διαθέσεως τους και για τις συνθήκες εκθέσεως και πωλήσεως τούτων δεν θέτονται περιορισμοί, ούτε απαιτείται για τον σκοπόν αυτόν η αναφερόμενη στην παρ. 7 ειδική άδεια.

Για τη χρήση των οχημάτων πωλήσεως ψαριών και άλλων αλιευμάτων, νωπών ή κατεψυγμένων και γενικότερα για τις συνθήκες πωλήσεως των ειδών τούτων στις Λαικές Αγορές, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. Γενικά, ο πωλητής νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλει να φροντίζει ώστε: –    κατά την έκθεση τούτων, είτε βρίσκονται μέσα σε ανοικτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους να μη διακόπτεται η συντήρησή τους με ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου και να μην εκθέτονται στις ηλιακές ακτίνες. –    Τα νερά, που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου, να διοχετεύονται με σωλήνα σε ειδική κλειστή δεξαμενή, όπως ορίζεται στο σημείο γ της παρ. 6.  Η απόρριψη των υγρών τούτων στην επιφάνεια του εδάφους απαγορεύεται.

10.  Αν από την ισχύουσα σχετική νομοθεσία του Υπουργείου Εμπορίου επιτρέπεται η προσφορά καφέ και αναψυκτικών ποτών στους χώρους των Λαικών Αγορών, για τον σκοπόν αυτόν θα χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα, που θα πληρούν τους όρους των κινητών καντινών (άρθρο 42 της παρούσας).

11.  Κάθε πωλητής σε Λαική Αγορά θα φροντίζει για την καθαριότητα του τομέα του και για την προσωρινή φύλαξη των κάθε είδους απορριμμάτων σε ειδικές πλαστικές σακκούλες, οι οποίες μετά το τέλος της εργασίας, αφού δεθούν καλά, θα παραδίδονται στο Συνεργείο Καθαριότητας του Δήμου ή της Κοινότητας.

12.  Οι πωλητές κάθε είδους τροφίμων σε Λαικές Αγορές θα είναι καθαροί και θα έχουν εφοδιασθεί με βιβλιάριο υγείας, σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 36 της παρούσας.

10 Responses to Άρθρο 46 Λαικές Αγορές

 1. Ο/Η Θεμης λέει:

  Ενδιαφερομαι να πουλαω προιοντα ψυγειου και μη, ως πλανοδιος επι αυτοκινητου, τροποποιημενου φυσικα. Διαθετω ενα φορτηγο ψυγειο. Χονδρικη πουλαω ηδη αλλα με ενδιαφερει και η λιανικη.
  Τι ακριβως πρεπει να κανω? Ευχαριστω.

 2. Αναμένεται νέα εγκύκλιος μετά το Πάσχα για ότι έχει να κάνει με καντίνες και το πλανόδιο εμπόριο. Επομένως για να μην σας πω προσωπικές απόψεις καλό είναι να περιμένουμε .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 3. Ο/Η Θεμης λέει:

  Κυριε Παπαδακη στο Ηρακλειο δραστηριοποιουμαι και εγω παρεπιπτοντως.
  Μια αποψη το τι ισχυει τωρα και τι περιπου να περιμενουμε?
  Στη λαικη μπορω πλεον να πουλαω. Ειμαι εμπορος βασικα και οχι παραγωγος.
  Ευχαριστω.

 4. Ο/Η Θεμης λέει:

  Μια απαντηση παρακαλω?
  Ευχαριστω.

 5. Καλημέρα

  Ζητώ συγγνώμη αλλά όλη αυτή η εβδομάδα που περνάει ήταν δύσκολη και βρισκόμουν εκτός για να μπορέσω να απαντήσω .

  Όπως έχω ήδη ξαναγράψει αναμένεται ερμηνευτική εγκύκλιος σχετικά με το πλανόδιο εμπόριο και κάποιες άλλες κατηγορίες (πχ περίπτερα) διότι δεν διευκρινίζονται απόλυτα στην νέα υγειονομική διάταξη

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 6. Δεν έχω πληροφορίες σχετικά με το τι θα περιλαμβάνει η εγκύκλιος . Το σίγουρο είναι ότι παλαιότεροι περιορισμοί κυρίως σχετικά με τα είδη θα καταργηθούν (προσωπική μου άποψη )

 7. Ο/Η Themis λέει:

  Εχουμε καποιο νεωτερο εδω?

  Ευχαριστω.

 8. Ο/Η Anna Tsami λέει:

  πωλητές λαικών αγορών μπορούν να έχουν στον ίδιο πάγκο λαχανικά, φρούτα και ξηρούς καρπούς; πώς πρεπει να προφυλάσσονται οι ξηροί καρποί από τα άλλα προϊόντα;

 9. Πρέπει άσχετα με τα είδη των προϊόντων να προστατεύονται από την λεγόμενη διασταυρούμενη επιμόλυνση. Αυτό απλά σημαίνει ρυπαρά τρόφιμα (με χώμα και λοιπές ακαθαρσίες) δεν επιτρέπονται να έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα ειδικά αν αυτά πρόκειται να καταναλωθούν χωρίς επεξεργασία.

 10. Ο/Η Anna Tsami λέει:

  ευχαριστώ πολύ!

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.