Άρθρο 15 Οίκημα


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ Γενικοί όροι ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων και ποτών

‘Αρθρο 15 Οίκημα 1. Για την ίδρυση καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή και ποτών θα χρησιμοποιούνται οικήματα μόνιμης κατασκευής (λιθόκτιστα, πλιθόκτιστα ή άλλη παρόμοια κατασκευή), τα οποία θα πληρούν τους υγειονομικής σημασίας όρους, τους οποίους προβλέπει για τους χώρους κυρίας χρήσεως ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, που ίσχυε κατά τον χρόνο οικοδομήσεως τούτων.

Προκατασκευασμένα λυόμενα οικήματα στηριζόμενα σε σταθερή βάση από μπετόν μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την εγκατάσταση καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή και ποτών αν με βάση σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας χαρακτηρίζονται ως οικήματα μόνιμης κατασκευής και εφόσον πληρούν τους υγειονομικούς όρους και προυποθέσεις της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και της παρούσας ή άλλης σχετικής Υγειονομικής Διατάξεως.

2. Δεν επιτρέπεται η χρήση για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή και ποτών πρόχειρων κατασκευών από ξύλα, λαμαρίνες ή άλλα παρεμφερή υλικά, καθώς και υλικά παλαιών κτιρίων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να εξασφαλίσουν τη δημόσια υγεία.

3. Τα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή και ποτών θα είναι απομονωμένα από κατοικίες ή άλλα καταστήματα και, εφόσον βρίσκονται σε πολυκατοικίες, δεν θα επικοινωνούν με εσωτερικούς κοινόχρηστους χώρους τούτων (θυρωρείο, κλιμακοστάσιο, διάδρομοι) και θα έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο. Εξαιρετικά, προκειμένου για τα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 9 του παρόντος άρθρου καταστήματα, είναι δυνατό να επιτραπεί η επικοινωνία του καταστήματος, με το θυρωρείο πολυκατοικίας και η χρήση του χώρου τούτου μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις κινδύνου για τη διαφυγή των πελατών, κατόπιν εγκρίσεως της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

4. Απαγορεύεται η ίδρυση καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή/ και ποτών σε διαμερίσματα ορόφων πολυκατοικιών, πλην των μεγάρων, τα οποία χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επαγγελματικές στέγες. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η ίδρυση των ανωτέρω καταστημάτων ή εργαστηρίων σε διαμερίσματα ορόφων πολυκατοικιών, εφόσον έχουν ιδιαίτερη εξωτερική είσοδο και ιδιαίτερους χώρους προσπελάσεως προς αυτά και είναι τελείως απομονωμένα από τα άλλα διαμερίσματα και τους άλλους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, τα δε διαμερίσματα, που βρίσκονται στον ίδιο όροφο και στους αμέσως πάνω και κάτω από αυτά ορόφους, χρησιμοποιούνται ως επαγγελματικές στέγες ή για κατοικία του νομέα του καταστήματος ή του εργαστηρίου.

Το προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται ακόμη και σε περιπτώσεις ιδρύσεως καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή/ και ποτών στον όροφο κτιρίου αποτελούμενου από το ισόγειο και έναν όροφο, αν στο ισόγειο ή και στον όροφο υπάρχει έστω και ένα διαμέρισμα χρησιμοποιούμενο ως κατοικία.

Επιτρέπεται η ίδρυση κυλικείων σε πολυκατοικίες, στις οποίες στεγάζονται εμπορικά καταστήματα ή/ και γραφεία, έστω και αν ορισμένα διαμερίσματα τούτων χρησιμοποιούνται ως κατοικίες, με την προυπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τον κανονισμό της πολυκατοικίας και ότι στα κυλικεία αυτά, προοριζόμενα για την εξυπηρέτηση μόνον του προσωπικού των στεγαζόμενων στην πολυκατοικία καταστημάτων ή/ και γραφείων, δεν θα αναπτύσσονται τραπέζια και καθίσματα.

5. Για την ίδρυση στο εξής καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων ή/ και ποτών, ακόμη και τμήματος τούτου, σε υπόγειο χώρο, ο οποίος με βάση επισυναπτόμενη στην αίτηση του ενδιαφερόμενου βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας πρέπει να χαρακτηρίζεται ως χώρος κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα ή εργαστήριο, θα πληρούνται και οι ακόλουθοι πρόσθετοι όροι και προυποθέσεις :

α. Αν δεν είναι δυνατή η εξασφάλιση πλήρους φυσικού αερισμού καθόλη τη διάρκεια της λειτουργίας του καταστήματος ή εργαστηρίου, θα υπάρχει απαραίτητα ειδική εγκατάσταση τεχνιτού αερισμού ικανή να ανανεώνει τον αέρα πλήρως και συνεχώς, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 21 της παρούσας. «Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η ίδρυση και λειτουργία σε υπόγειους βοηθητικούς χώρους (σε κτίρια που έχουν κτισθεί βάσει των Διατάξεων του ΓΟΚ/73 και παλαιοτέρων), τμημάτων των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή και ποτών κουζίνας, παρασκευαστηρίου, συστήματα πλύσεως σκευών, εστιατορίων, ζαχαρ/στείων και άλλων παρόμοιων καταστημάτων, με την προυπόθεση ότι θα πληρούνται και οι πρόσθετοι όροι και προυποθέσεις, που αναφέρονται στα εδ. (α), (β) και (γ) της αυτής υγειονομικής διατάξης» (προσθ. από παρ. 1 ΑΙβ/6285/1987 (ΦΕΚ-343 Β’) Απόφασης Υπ.Υγ.&;Πρόν. & Κοιν.Ασφαλίσεων).

β. Η ηλεκτρική εγκατάσταση θα είναι ανάλογη με τον προορισμό και τη χρήση του καταστήματος ή εργαστηρίου, εξασφαλίζοντας ακίνδυνα την ηλεκτροδότηση του με την εντολή αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4485/66, σχετική δήλωση του οποίου επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματος ή εργαστηρίου του.

γ. Να έχουν ληφθεί τα αναγκαία μέτρα πυρασφαλείας και ασφαλείας του προσωπικού και των πελατών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η ύπαρξη εξόδου κινδύνου, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας, γεγονός που θα φαίνεται σε επισυναπτόμενη στην αίτηση του ενδιαφερόμενου βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις, που υπόγειοι χώροι χρησιμοποιούνται ως βοηθητικοί χώροι καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή/ και ποτών (αποθήκες, αποχωρητήρια, λουτρά και αποδυτήρια προσωπικού).

6. Επιτρέπεται η χρήση εσωτερικών ανοικτών εξωστών (πατάρια) εντός των καταστημάτων ή εργαστηρίων τροφίμων ή και ποτών ως χώρων αναπτύξεως τραπεζιών και καθισμάτων, πωλήσεως τροφίμων ή/ και ποτών ή άλλων ειδικών προβλεπόμενων από τις σχετικές διατάξεις της παρούσας και άλλων σχετικών Υγειονομικών Διατάξεων και γενικά εγκαταστάσεως ορισμένων τμημάτων της επιχειρήσεως.

Η κατασκευή και η διάταξη των κατά τα ανωτέρω χρησιμοποιούμενων εσωτερικών ανοικτών εξωστών πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των σχετικών διατάξεων του Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών της για τη νομιμότητα της κατασκευής και διατάξεως των προοριζόμενων για τις αναφερόμενες στο προηγούμενο εδάφιο χρήσεις παταριών η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο να της προσκομίσει σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Πολεοδομικής Υπηρεσίας.

Πέρα από τα ανωτέρω, αν οι χώροι κάτω από τις κλίμακες, που οδηγούν στους εσωτερικούς ανοικτούς εξώστες, χρησιμοποιούνται για την τοποθέτηση τροφίμων ή ποτών ή σκευών ή για την παραμονή πελατών, οι κλίμακες αυτές θα είναι επενδυμένες εσωτερικά, ώστε να εξασφαλίζεται ο κάτω, από αυτές χώρος από κάθε είδους ρυπάνσεις, οι οποίες είναι δυνατό να προκαλούνται κατά τη χρήση των κλιμάκων από τους πελάτες και το προσωπικό.

7. Στο εξής δεν επιτρέπεται η ίδρυση σε ισόγειους ή άλλους χώρους πολυκατοικιών και γενικά οικημάτων, στα οποία στεγάζονται κατοικίες, ορισμένων ειδών καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή/ και ποτών, των οποίων η εγκατάσταση στους χώρους τούτους απαγορεύεται από τον Κανονισμό της πολυκατοικίας ή, εν ελλείψει κανονισμού, από την πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο κατοικιών, έστω και αν τα καταστήματα ή εργαστήρια αυτά πληρούν τους καθοριζόμενους από την παρούσα και τις άλλες σχετικές Υγειονομικές Διατάξεις όρους. «Για την απόκτηση άδειας λειτουργίας καταστήματος ή εργαστηρίου τροφίμων και ποτών στους αναφερόμενους στο προηγούμενο εδάφιο χώρους, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του διαχειριστή της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει του ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα ή εργαστήριο στην οποία θα φαίνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας ή εν ελλείψει η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζόμενων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων, μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων, (καταστημάτων, βοηθητικών χώρων κλπ.) επιτρέπει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος ή εργαστηρίου. Η επισύναψη της δηλώσεως αυτής, η οποία συμπληρώνει τα υπόλοιπα δικαιολογητικά καθιστά υποχρεωτική την έκδοση της ως άνω αδείας από την αρμόδια αρχή και τούτο δεν αναιρεί την ευθύνη του υπογράψαντος την ως άνω δήλωση για το περιεχόμενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται, εφόσον υπάρξει απόφαση αρμοδίου Δικαστηρίου περί του αναληθούς περιεχομένου της Δηλώσεως». (τροποπ. από την υπ. αριθμ.

Υ.1β/6020/93 ΦΕΚ 94 Β’ απόφ. Υπ.

Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

8. Απαγορεύεται η εγκατάσταση καταστήματος ή εργαστηρίου ή/ και ποτών σε χώρους που επικοινωνούν με κατοικίες ή με βοηθητικούς χώρους κατοικιών ή με άλλα άσχετα καταστήματα, πλην των εξαιρετικών περιπτώσεων που ρητώς αναφέρονται στις ειδικές διατάξεις της παρούσας.

9. Τα καταστήματα προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κλπ. σε καθισμένους πελάτες, εφόσον έχουν δυνατότητες αναπτύξεως περισσότερων από πενήντα (50) καθισμάτων, θα πληρούν, πλην των περιγραφομένων στις γενικές και ειδικές διατάξεις της παρούσας και σε άλλες Υγειονομικές Διατάξεις όρων και προυποθέσεων, και τους επιβαλλόμενους με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της Πυροσβεστικής Νομοθεσίας όρους πυρασφάλειας και ασφάλειας των θαμώνων τους. Τούτο θα φαίνεται σε βεβαίωση της αρμόδιας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που θα επισυνάπτεται στην αίτηση του ενδιαφερόμενου για την απόκτηση της άδειας λειτουργίας του καταστήματός του.

10. «Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που ιδρύονται και λειτουργούν σε θαλασσοπλοούντα πλοία ή σε μόνιμα αγκυροβολημένα πλοία ή άλλα πλωτά ναυπηγήματα, θα πληρούν, ως προς την κατασκευή τους χώρους το ύψος κλπ. τους όρους και τις προυποθέσεις που προβλέπονται από τις ειδικές διατάξεις του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας».

Από τις διατάξεις της Υγειονομικής αυτής διάταξης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει δέκα πέντε (15) ημέρες από της δημοσιεύσεώς της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (προσθ. από την υπ. αριθμ. Υ1β/5628/94 ΦΕΚ 760 Β’ αποφ.

Υπ. Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων).

4 Responses to Άρθρο 15 Οίκημα

 1. Ο/Η mvoutsas35 λέει:

  Κ.Παπαδακη συγχαρητήρια για την εξυπηρέτηση που προσφέρετε σε όλους μας.θα ήθελα την εξής ερώτηση να σας κάνω.Ενδιαφερομαι να ανοίξω ένα ταβερνάκι μαγειριο σε χώρο που τώρα βρίσκετε το πατρικό μου σπίτι.Αρχισα σήμερα τις ερωτήσεις σε διάφορες υπηρεσίες για το πως γίνετε να το κάνω.Οταν έφτασα στο τμήμα πολεοδομίας της πόλης μου μου είπαν ότι το οίκημα είναι σε οικιστική ζώνη και δεν μπορεί να γίνει μαγειριο,τον συγκεκριμένο υπάλληλο όταν του είπα ότι ακριβώς στα 20 μέτρα επί του ίδιου δρόμου υπάρχει μεζεδοπωλείο μου απάντησε ότι μάλλον λειτουργεί με την άδεια καφενείου και με παρέπεμψε σε άλλο τμήμα για να ρωτήσω σε τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η σημερινή μου οικία αφότου πρώτα ως αρχική απάντηση του πριν του πω ότι παρακάτω λειτουργεί ήδη μαγαζί ήταν ότι δεν μπορώ να το κάνω απολύτως τίποτα παρά μόνο όπως είναι.Και ρωτάω λοιπόν,γνωρίζετε εάν σε οικιστική ζώνη μπορεί να ανοίξει ταβέρνα και αν όχι,μπορεί να ανοίξει καφενείο-ουζερί όπως λειτουργεί ακριβώς δίπλα από την τωρινή μου οικία;Και αν μπορεί να λειτουργήσει καφενείο τότε ο ακριβώς δίπλα στην οικία μου πως σερβίρει μαγειρευτά φαγητά και διαθέτει κουζίνα με ψησταριά;Μηπως αν μου επιτρεπόταν η άδεια καφενείου και σε εμένα μπορώ μετέπειτα να φτιάχνω και μαγειρευτό φαγητό;Θα εκτιμούσα μια βοήθεια σας

 2. Καλησπέρα

  το ερώτημά σας είναι ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ φύσεων και δεν γνωρίζω την απάντηση. Υγειονομικά τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσονται σε νόμιμους Πολεοδομικά χώρους που είναι χώροι ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ. Πιθανά δεν επιτρέπουν οι χρήσεις γης την δραστηριότητα που θέλετε να ξεκινήσετε

 3. Ο/Η ielissaiou λέει:

  Καλησπέρα σας.
  Κτίριο 200 τετραγωνικών όπου έχουν παραχωρηθεί από το δημόσιο σε ιδιώτη με διαγωνισμό 160 τετραγωνικά και στο υπόλοιπο κομμάτι των 40 τετραγωνικών είναι εγκατεστημένη δημόσια υπηρεσία χωρίς παραχώρηση αλλά είναι διαχωρισμένο φυσικά μπορώ να πάρω άδεια για αναψυκτήριο?

 4. Αρχικά μιλήστε με μηχανικό για να δείτε την νομιμότητα και καταλληλότητα του κτιρίου (ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ κλπ) και όταν αυτά διασφαλιστούν με την υγειονομική υπηρεσία για τις υγειονομικές απαιτήσεις

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.