Άρθρο 7 ∆ικαιολογητικά – Σχεδιαγράµµατα.


Άρθρο 7 ∆ικαιολογητικά – Σχεδιαγράµµατα.

1.  Για την απόκτηση της άδειας του προηγούµενου εδαφίου ο ενδιαφερόµενος καταθέτει
στην οικεία Αστυνοµική Αρχή σχετική αίτηση, στην οποία επισυνάπτονται τα σχεδιαγράµµατα
κατόψεως των χώρων του καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου, το προβλεπόµενο από τον
Νόµο παράβολο και οι τυχόν απαιτούµενες, ανάλογα µε την περίπτωση, βεβαιώσεις ή δηλώσεις,
που ορίζουν τα άρθρα 15 παρ. 1, 3, 5, 7 και 9, 21 παρ. 3, 37 παρ. 4α (1), 38 παρ. 3α (1), 39 παρ.4α
(1), 41, 51 παρ.2γ κ.ά, της παρούσας ή άλλες Υγειονοµικές ∆ιατάξεις, καθώς και κάθε άλλο
δικαιολογητικό, που θα ζητήσει η Αστυνοµική Αρχή, ως αρµόδια για τον έλεγχο εφαρµογής άλλων
Νοµοθεσιών (στοιχεία νοµιµότητας κτιρίου, απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, κ.ά.).

Πλην των ανωτέρω δικαιολογητικών η αρµόδια Υγειονοµική Υπηρεσία µπορεί, εφόσον το κρίνει σκόπιµο, να καλέσει εγγράφως ή προφορικώς τον ενδιαφερόµενο να υποβάλει συµπληρωµατικά στοιχεία, να δώσει διευκρινήσεις ή να προβεί σε συµπληρώσεις κλπ. των δικαιολογητικών του, σύµφωνα µε τις διατάξεις των ειδικών άρθρων της παρούσας.

2. Τα ανωτέρω σχεδιαγράµµατα θα συντάσσονται από διπλωµατούχο µηχανικό ή
υποµηχανικό ή εργοδηγό ή σχεδιαστή υπό κλίµακα 1:50 σε τρία αντίτυπα, θα απεικονίζονται δε σ’
αυτά λεπτοµερώς όλοι οι χώροι της επιχειρήσεως και θα αναφέρονται µε ακρίβεια οι διαστάσεις
(µήκος, πλάτος, ύψος) και ο προορισµός του κάθε χώρου. Ακόµη θα αποτυπώνονται και οι τυχόν
υπαίθριοι χώροι, εφόσον πρόκειται να χρησιµοποιηθούν για την ανάπτυξη τραπεζιών και
καθισµάτων καταστήµατος των άρθρων 37, 38, 39 και 41 της παρούσας.

Ειδικά, προκει µ ένου για Σούπερ Μάρκετς και µικτά καταστήµατα τροφίµων, στα σχεδιαγράµµατα θα σηειώνονται, και οι νοητώς χωρισµένοι χώροι, που προορίζονται για την εγκατάσταση του κάθε τµή µ ατος τούτων, για δε τα παντοπωλεία και τις αποθήκες τροφίµων χονδρικού εµπορίου θα σηειώνονται οι νοητώς καθορισµένοι χώροι τοποθετήσεως ειδών καθαρισ µ ού, αποσµητικών χώρων, εντοµοκτόνων και άλλων ειδών άσχετων µε τα τρόφιµα, επιτρεπόενων να πωλούνται στα καταστήµατα αυτά σύµφωνα µε τις ειδικές διατάξεις της παρούσας.

Προκειµένου για µικρά καταστήµατα και εργαστήρια υγειονοµικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται σε οικισµούς κάτω των 5.000 κατοίκων, µπορεί να γίνουν δεκτά σχεδιαγράµµατα, συνταγµένα από κατάλληλο και έµπειρο πρόσωπο, εφόσον έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω και θα ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα.

Γενικά, σχεδιαγράµµατα που δεν έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τα ανωτέρω και δεν ανταποκρίνονται πλήρως στην πραγµατικότητα επιστρέφονται στον ενδιαφερόµενο ως απαράδεκτα.

3. Αν κατά την επιθεώρηση καταστήµατος ή εργαστηρίου ή εργοστασίου υγειονοµικού
ενδιαφέροντος διαπιστωθεί αρµοδίως η συνδροµή των όρων και προϋποθέσεων, που καθορίζουν οι
σχετικές διατάξεις της παρούσας και των άλλων σχετικών Υγειονο µ ικών ∆ιατάξεων, τα τρία
αντίτυπα των ανωτέρω σχεδιαγραµµάτων υπογράφονται από τα αρόδια υπηρεσιακά Όργανα, τα
οποία ενήργησαν τον Υγειονοµικό έλεγχο, και θεωρούνται από τον Προϊστάµενο της

Υγειονο µ ικής Υπηρεσίας, και ακολούθως το µεν ένα αντίτυπο παραµένει στον οικείο φάκελο της Υγειονοικής Υπηρεσίας, τα δε άλλα δύο επιστρέφονται στην οικεία Αστυνοµική Αρχή, η οποία παραδίδει το ένα αντίτυπο στον ενδιαφερόµενο για να το διατηρήσει µαζί µε την άδεια λειτουργίας εντός υαλόφρακτου πλαισίου, αναρτηµένο σε κατάλληλη θέση του χώρου των εγκαταστάσεων της επιχειρήσεώς του και κρατάει το άλλο αντίτυπο στο αρχείο της.

 

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.