Άρθρο 49 Πλανόδιοι και Στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών


1.   Επιτρέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές μόνον των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών τροφίμων και ποτών:

α.   Κουλουριών, σταφιδόψωμων και άλλων ειδών κουλουροποιίας.

β.   Συσκευασμένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας καθώς και «μαλλιού της γριάς».

γ.   Τυποποιημένων παγωτών.

δ.   Εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών.

ε.   Ορισμένων ξηρών καρπών, όπως είναι τα φυστίκια, στραγάλια, πασατέμπος, φουντούκια, σταφίδες κ.τ.ομ., καθώς και τα κάστανα και καλαμπόκια.

2.   Επίσης επιτρέπεται η πώληση από πλανόδιους μικροπωλητές και των κατωτέρω ειδών, εφόσον κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής δεν απαγορεύεται τούτο από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας άλλων Υπουργείων, και από τους περιγραφόμενους κατωτέρω, κατά περίπτωση, όρους και προυποθέσεις:

α.   Ψαριών και άλλων αλιευμάτων, πλην κατεψυγμένων, εφόσον για τον σκοπόν αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.

β.   Τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, πλην των ευαλλοίωτων τροφίμων, τα οποία απαιτούν συντήρηση σε ψυγείο, εφόσον για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου.

γ.   Οπωροκηπευτικών, εφόσον το χρησιμοποιούμενο για το σκοπόν αυτόν μεταφορικό μέσο διατηρείται απόλυτα καθαρό και ο πωλητής παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των πωλουμένων προιόντων από κάθε είδους ρυπάνσεις.

Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακώς ως πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές, ορισμένα είδη οπωροκηπευτικών (λχ. βερύκκοκα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια, σταφύλια, μήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες κ.τ.ομ.) κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρμογή η παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται όμως τυχόν ισχύουσες συναφείς προς αυτή διατάξεις άλλης Νομοθεσίας.

Στο εξής δεν επιτρέπεται η πώληση οπωροκηπευτικών από μονίμως στάσιμους πωλητές (με εξαίρεση τις περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου).

Εξαιρετικά, οι ασκούντες κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας το επάγγελμα του στάσιμου πωλητή οπωροκηπευτικών μπορούν νασυνεχίσουν την άσκηση του επαγγέλματός τους, για όσο διάστημα επιθυμούν, εφόσον η οικεία Αστυνομική Αρχή κρίνει ότι συντρέχουν οι απαραίτητες για τούτο προυποθέσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις τυχόν ισχύουσας άλλης σχετικής Νομοθεσίας.

3.   Απαγορεύεται η πώληση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές άλλων, πλην των αναφερομένων ανωτέρω, ευαλλοίωτων τροφίμων, όπως είναι τα σάντουιτς, οι τυρόπιττες, κ.τ.ομ., για τα οποία, σε περιπτώσεις διαθέσεώς τους από τους ανωτέρω πωλητές, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεώς τους σε σταθερή θερμοκρασία έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10ο C μέχρι +60ο C, που είναι απαραίτητη προυπόθεση για την προστασία της υγείας των καταναλωτών.

4.   Τα αναφερόμενα στις παρ. 1 και 2 (περιπτ. β) είδη θα παρασκευάζοντα ή / και θα συσκευάζονται σε νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, σύμφωνα με την ισχύουσα σχετική νομοθεσία. Επί των μέσων συσκευασίας των τυποποιημένων τροφίμων ή ποτών, θα αναγράφονται οι ενδείξεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι σχετικές Υγιειονομικές και Αγορανομικές Διατάξεις.

5.   Τα κουλούρια και τα άλλα αρτοσυσκευάσματα, καθώς και οι ξηροί καρποί, εκτός από τα κάστανα και τα καλαμπόκια, θα τοποθετούνται σε υαλόφρακτες προθήκες, οι οποίες θα κλείνουν καλά, ώστε το εσωτερικό τους να προστατεύεται από τον κονιορτό, τις μύγες και τις άλλες ρυπάνσεις. Ανάλογα μέτρα θα παίρνονται και για την προστασία του «μαλλιού της γριάς» από τις ρυπάνσεις, κατά τρόπο που να είναι δυνατή η εκτέλεση των απαραίτητων για την παρασκευή του προιόντος χειρισμών (συνιστάται τουλάχιστον η κάλυψη του καζανιού παρασκευής του προιόντος με κατάλληλο κάλυμμα, το οποίο θα αφαιρείται μόνον κατά τον χρόνο λήφεως του παρασκευάσματος). Τα χρησιμοποιούμενα για την τοποθέτηση του παρασκευάσματος ξυλάκια θα είναι αμεταχείριστα και απόλυτα καθαρά.

Τα τυποποιημένα παγωτά θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, κατά προτίμηση ηλεκτρικά, υπό σταθερή ψύξη -10ο C τουλάχιστον. Η ψύξη των αναψυκτικών ποτών θα γίνεται σε ψυγεία, έστω και πάγου, και μέχρι την τοποθέτησή τους σ’ αυτά θα διατηρούνται σε σκιερά και δροσερά μέρη. Η ψύξη αναψυκτικών πάνω σε τεμάχια πάγου απαγορεύεται. Για τον έλεγχο της ψύξεως των ψυγείων συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίμων θα υπάρχει στο εσωτερικό τούτων θερμόμετρο, τοποθετημένο σε κατάλληλο σημείο για να μην καταστρέφεται.

6.   Για την πώληση των νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων από πλανόδιους ιχυοπώλες θα χρησιμοποιούνται κάθε είδους οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θάλαμο, του οποίου τα τοιχώματα, η οροφή και το δάπεδο θα είναι επενδυμένα εσωτερικά με γαλβανισμένη λαμαρίνα ή με άλλο κατάλληλο αδιαπότιστο υλικό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό και οποιαδήποτε άλλα επιτρεπόμενα από την Κτηνιατρική Νομοθεσία μέσα, κατάλληλα κατά την κρίση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Τα νωπά ψάρια και άλλα αλιεύματα θα τοποθετούνται εντός κιβωτίων ή τελάρων, συντηρούμενα με τριμμένο πάγο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 43 της παρούσας και στις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.

7.   Για την πώληση από πλανόδιους πωλητές των κατά τα ανωτέρω επιτρεπόμενων ειδών παντοπωλείου θα χρησιμοποιούνται οχήματα με κατάλληλο αμάξωμα, που θα πληρεί τους όρους της παρ. 6 άρθρου 46 της παρούσας.

8.   Οι πλανόδιοι και στάσιμοι πωλητές τροφίμων ή ποτών θα έχουν βιβλιάριο υγείας, στο οποίο θα φαίνεται ότι ο κάτοχός του είναι ακίνδυνος για τη δημόσια υγεία, κατά την έννοια των παρ. 1 και 2 του άρθρου 14 της παρούσας, και θα είναι καθαροί. Οι πωλητές ειδών των παρ. 1 και 2 (περιπτ. α και β) του παρόντος άρθρου θα φορούν ανοιχτόχρωμη μπλούζα.

9.   Για τη διάθεση των αναφερόμενων στις παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου ειδών απαιτείται άδεια της Αστυνομικής Αρχής του τόπου κατοικίας του πωλητή, εκδιδόμενη σύμφωνα με τις σχετικές Αστυνομικές Διατάξεις «περί υπαιθρίων επαγγελμάτων» και κατόπιν βεβαιώσεως της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, στην οποία θα φαίνεται ότι ο ενδιαφερόμενος διαθέτει τα απαραίτητα για την εξασφάλιση της δημόσιας υγείας μέσα, που επιβάλλουν οι αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος άρθρου. Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η βεβαίωση της Υγειονομικής Υπηρεσίας για τη χορήγηση άδειας στάσιμου ή πλανόδιου πωλητή κάστανων και καλαμποκιών, καθώς και οπωροκηπευτικών.

Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δεν εφαρμόζονται σε περιπτώσεις διαθέσεως ψαριών ή άλλων αλιευμάτων από πλανόδιους πωλητές, στις οποίες έχουν εφαρμογή οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.

Οι παραγωγοί των προιόντων κουλουροποιίας, τυποποιημένων παγωτών και εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών οφείλουν να μη διαθέτουν τα προιόντα τους σε πλανόδιους ή στάσιμους πωλητές, αν προηγουμένως δεν διαπιστώσουν ότι είναι κάτοχοι της ανωτέρω άδειας. Η οικεία αστυνομική αρχή ανακαλεί την άδεια πλανόδιου ή στάσιμου πωλητή τροφίμων ή ποτών των παρ. 1 και 2 του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με την παρ. 5 άρθρου 2 της παρούσας, σε περιπτώσεις που θα διαπιστωθεί από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους ότι ο πωλητής δεν παίρνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας.

284 Responses to Άρθρο 49 Πλανόδιοι και Στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών

 1. Ο/Η EVANGELOS DIAGOUMAS λέει:

  Οι πλανόδιοι πωλητές ψαριών μπορούν να πωλούν τα ψάρια που εμπορεύονται κοντά σε επαγγελματικά καίκια και να έχουν σταθερή θέση και μάλιστα σε παραλιακό δρόμο που απαγορεύεται η στάθμευση?

 2. Καλησπέρα
  και τα δύο θέματα που αναφέρατε δεν αφορούν τις υγειονομικές Υπηρεσίες και δεν μπορώ να τα απαντήσω είναι όμως σημαντικά και θα έλεγα να απευθυνθείτε στην Δημοτική Αστυνομία .

 3. Ο/Η pablo λέει:

  kalhspera
  pws mporw na bgalw adeia planodiou pwlhth gia frouta kai laxanika?

 4. Η αδειοδότηση δυστυχώς δεν ανήκει στον τομέα θεμάτων υγειονομικής φύσης που μπορώ να σας απαντήσω με εγκυρότητα . Θεωρώ οτι αν δεν έχει αλλάξει κάτι δίνεται από την αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας

 5. Ο/Η Lazar Says λέει:

  καλημέρα και μπράβο για τη δουλειά σας! 🙂
  θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να βγάλω άδεια πλανόδιου πωλητή για γλυκό που απαιτεί ψυγείο;

 6. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά βρισκόμουν εκτός για μεγάλο διάστημα

  ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΊΤΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΣ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η Dimitris papadopoulos λέει:

  Συγχαρητήρια για το μπλογκ σας. Η ενημέρωσή σας είναι πολύ καλή και μας εξυπηρετεί πολύ.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω η πώληση οστράκων από στάσιμο μικροπωλητή σε ποιο άρθρο ανήκει; Όπως επίσης και σε ποια διάταξη της κτηνιατρικής νομοθεσίας;
  Σας ευχαριστώ

 8. Καλημέρα

  δυστυχώς η κτηνιατρική Νομοθεσία Δημόσιας Υγείας είναι ένα μεγάλο κομμάτι Δημόσιας Υγείας που όμως δεν περιλαμβανεται στο ιστολόγιο αυτό
  .
  Άρθρο 49 Πλανόδιοι και Στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών
  Επιτρεπεται η πώληση Ψαριών και άλλων αλιευμάτων, πλην κατεψυγμένων, εφόσον για τον σκοπόν αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. Για την πώληση των νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων από πλανόδιους ιχυοπώλες θα χρησιμοποιούνται κάθε είδους οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θάλαμο, του οποίου τα τοιχώματα, η οροφή και το δάπεδο θα είναι επενδυμένα εσωτερικά με γαλβανισμένη λαμαρίνα ή με άλλο κατάλληλο αδιαπότιστο υλικό. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό και οποιαδήποτε άλλα επιτρεπόμενα από την Κτηνιατρική Νομοθεσία μέσα, κατάλληλα κατά την κρίση της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

  Τα νωπά ψάρια και άλλα αλιεύματα θα τοποθετούνται εντός κιβωτίων ή τελάρων, συντηρούμενα με τριμμένο πάγο, όπως ορίζεται στην παράγραφο 12 του άρθρου 43 της παρούσας και στις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 9. Ο/Η γιωργος λέει:

  Γεια σας. ποια ειναι η αρμοδια υπηρεσια που πρεπει να απευθυνθουμε στη συγκεκριμενη περιπτωση αλλα και σε αυτη του πλανοδιου πωλητη ψαριων?

 10. Καλησπέρα το άρθρο που διαβάσετε αφορά και την πώληση ψαριών . Για περισσότερα όμως που έχουν να κάνουν με ψάρια αρμόδια είναι η Δ/νση Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 11. Ο/Η tanasis λέει:

  άδεια για λουκάνικα (hot dog ) σε μικρή τρίκυκλη καντινα υπάρχει? άρθρο 49?

 12. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Εάν εννοείτε τα κλασικά αμαξάκια που σταθμεύουν συνήθως έξω από τα γήπεδα, τότε σίγουρα δεν προβλέπεται η νόμιμη λειτουργία τους από την ισχύουσα Νομοθεσία (βλέπε επιτεπόμενα είδη στην αρχή του άρθρου). Και πως θα μπορούσε εξάλλου, αφού πρόκειται στην ουσία για υπαίθρια παρασκευή ψημένου κρέατος??? Δεν υπάρχει καμία προστασία από ποιαδήποτε μόλυνση ή ρύπανση!
  Αν εννοείτε όμως την κλασική καντίνα, το αυτοκινούμενο ή ρυμουλκούμενο, ειδικά διασκευασμένα όχημα, κλειστού τύπου, που όμως έχει τρεις ρόδες (το οποίο δεν έχω δει ποτέ μου), τότε θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά το άρθρο 42, περί καντίνας, που όμως θα διαπιστώσετε ότι δεν λέει τίποτα για hot dog, αλλά λέει ότι: «Αν οι κινητές καντίνες είναι εγκαταστημένες σε ακατοίκητες περιοχές, επιτρέπεται να προσφέρουν και σουβλάκια, με την προϋπόθεση ότι τούτο δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες Αστυνομικές, Τουριστικές κ.ά. διατάξεις. Σε τέτοιες όμως περιπτώσεις δεν θα προσφέρονται γλυκίσματα και παγωτά, εκτός αν είναι τυποποιημένα.»

 13. Επίσης να συμπληρώσω το συνάδελφο ότι εξίσου σημαντικό είναι και η έγκριση τύπου από την Δ/νση Μεταφορών που θα πιστοποιεί ότι πρόκειται για κινητή καντίνα (για παράδειγμα κάποια μετασκευασμένα τροχόσπιτα και κάποιες άλλες ιδιοκατασκευές δεν το διαθέτουν και απορρίπτονται ) .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 14. Με αυτό τον τύπο οχήματος ο ιδιοκτήτης θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως Πλανόδιοι και Στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών στο οποίο όμως ρητά απαγορεύεται η πώληση ευαλλοίωτων τροφίμων :
  Απαγορεύεται η πώληση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές άλλων, πλην των αναφερομένων ανωτέρω, ευαλλοίωτων τροφίμων, όπως είναι τα σάντουιτς, οι τυρόπιττες, κ.τ.ομ., για τα οποία, σε περιπτώσεις διαθέσεώς τους από τους ανωτέρω πωλητές, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεώς τους σε σταθερή θερμοκρασία έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10ο C μέχρι +60ο C, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της υγείας των καταναλωτών .
  Επιτρέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές μόνον των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών τροφίμων και ποτών:
  α. Κουλουριών, σταφιδόψωμων και άλλων ειδών κουλουροποιίας.
  β. Συσκευασμένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας καθώς και “μαλλιού της γριάς”.
  γ. Τυποποιημένων παγωτών.
  δ. Εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών.
  ε. Ορισμένων ξηρών καρπών, όπως είναι τα φυστίκια, στραγάλια, πασατέμπος, φουντούκια, σταφίδες κ.τ.ομ., καθώς και τα κάστανα και καλαμπόκια.
  2. Επίσης επιτρέπεται η πώληση από πλανόδιους μικροπωλητές και των κατωτέρω ειδών, εφόσον κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής δεν απαγορεύεται τούτο από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας άλλων Υπουργείων, και από τους περιγραφόμενους κατωτέρω, κατά περίπτωση, όρους και προυποθέσεις:
  α. Ψαριών και άλλων αλιευμάτων, πλην κατεψυγμένων, εφόσον για τον σκοπόν αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.
  β. Τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, πλην των ευαλλοίωτων τροφίμων, τα οποία απαιτούν συντήρηση σε ψυγείο, εφόσον για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
  γ. Οπωροκηπευτικών, εφόσον το χρησιμοποιούμενο για το σκοπόν αυτόν μεταφορικό μέσο διατηρείται απόλυτα καθαρό και ο πωλητής παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των πωλουμένων προιόντων από κάθε είδους ρυπάνσεις.
  Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακώς ως πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές, ορισμένα είδη οπωροκηπευτικών (λχ. βερύκκοκα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια, σταφύλια, μήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες κ.τ.ομ.) κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρμογή η παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται όμως τυχόν ισχύουσες συναφείς προς αυτή διατάξεις άλλης Νομοθεσίας.
  Όπως σας είπα δεν μπορεί να ταξινομηθεί αυτό το όχημα σαν καντίνα .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 15. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Μετά από τις φωτογραφίες που είδα συμφωνώ 100% με το συνάδελφο!

 16. Ο/Η θωμας λέει:

  γεια σας και συγχαρητηρια ! τι αδεια πρεπει να βγαλω για ενα κινητο καροτσι με βαφλα σοκολατα σε υγρη μορφη ! ?

 17. Ο/Η θωμας λέει:

  με βαφλες που ψηνονται εκεινη την στιγμη και σοκολατα σε υγρη μορφη λιωμενη εννοω !

 18. Καλησπέρα

  Πλανόδιοι και Στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών
  Απαγορεύεται η πώληση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές άλλων, πλην των αναφερομένων ανωτέρω, ευαλλοίωτων τροφίμων, όπως είναι τα σάντουιτς, οι τυρόπιττες, κ.τ.ομ., για τα οποία, σε περιπτώσεις διαθέσεώς τους από τους ανωτέρω πωλητές, δεν είναι δυνατό να εξασφαλισθούν οι κατάλληλες συνθήκες διατηρήσεώς τους σε σταθερή θερμοκρασία έξω από την επικίνδυνη ζώνη των +10ο C μέχρι +60ο C, που είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την προστασία της υγείας των καταναλωτών .
  Επιτρέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές μόνον των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών τροφίμων και ποτών:
  α. Κουλουριών, σταφιδόψωμων και άλλων ειδών κουλουροποιίας.
  β. Συσκευασμένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας καθώς και “μαλλιού της γριάς”.
  γ. Τυποποιημένων παγωτών.
  δ. Εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών.
  ε. Ορισμένων ξηρών καρπών, όπως είναι τα φυστίκια, στραγάλια, πασατέμπος, φουντούκια, σταφίδες κ.τ.ομ., καθώς και τα κάστανα και καλαμπόκια.
  2. Επίσης επιτρέπεται η πώληση από πλανόδιους μικροπωλητές και των κατωτέρω ειδών, εφόσον κατά την κρίση της αρμόδιας Αστυνομικής Αρχής δεν απαγορεύεται τούτο από τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας άλλων Υπουργείων, και από τους περιγραφόμενους κατωτέρω, κατά περίπτωση, όρους και προυποθέσεις:
  α. Ψαριών και άλλων αλιευμάτων, πλην κατεψυγμένων, εφόσον για τον σκοπόν αυτόν χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 6 του παρόντος άρθρου και τις σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας.
  β. Τυποποιημένων ειδών παντοπωλείου, πλην των ευαλλοίωτων τροφίμων, τα οποία απαιτούν συντήρηση σε ψυγείο, εφόσον για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα, σύμφωνα με την παρ. 7 του παρόντος άρθρου.
  γ. Οπωροκηπευτικών, εφόσον το χρησιμοποιούμενο για το σκοπόν αυτόν μεταφορικό μέσο διατηρείται απόλυτα καθαρό και ο πωλητής παίρνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση των πωλουμένων προιόντων από κάθε είδους ρυπάνσεις.
  Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακώς ως πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές, ορισμένα είδη οπωροκηπευτικών (λχ. βερύκκοκα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια, σταφύλια, μήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες κ.τ.ομ.) κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρμογή η παρ. 9 του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται όμως τυχόν ισχύουσες συναφείς προς αυτή διατάξεις άλλης Νομοθεσίας.

  Επομένως με την ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπεται .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 19. Ο/Η lagis elena λέει:

  θα ήθελα να γνωρίζω εάν θα μπορούσα να βγάλω άδεια για κινητό καρότσι το οποίο θα έχει ενσωματωμένο μηχάνημα παγωτου η μηχάνημα καφέ…οπως τa παρακάτω
  http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=261092292575
  http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?VISuperSize&item=261093403861

 20. Ανεξάρτητα οχήματος προβλέπεται η διάθεση από πλανόδιους ή στάσιμους μικροπωλητές μόνον των κατωτέρω αναφερόμενων ειδών τροφίμων και ποτών:

  α. Κουλουριών, σταφιδόψωμων και άλλων ειδών κουλουροποιίας.

  β. Συσκευασμένων προιόντων σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας καθώς και «μαλλιού της γριάς».

  γ. Τυποποιημένων παγωτών.

  δεν αναφέρεται καφές .
  Τα τυποποιημένα παγωτά θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία, κατά προτίμηση ηλεκτρικά, υπό σταθερή ψύξη -10ο C τουλάχιστον. Η ψύξη των αναψυκτικών ποτών θα γίνεται σε ψυγεία, έστω και πάγου, και μέχρι την τοποθέτησή τους σ’ αυτά θα διατηρούνται σε σκιερά και δροσερά μέρη. Η ψύξη αναψυκτικών πάνω σε τεμάχια πάγου απαγορεύεται. Για τον έλεγχο της ψύξεως των ψυγείων συντηρήσεως των ευαλλοίωτων τροφίμων θα υπάρχει στο εσωτερικό τούτων θερμόμετρο, τοποθετημένο σε κατάλληλο σημείο για να μην καταστρέφεται.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 21. Ο/Η ειρηνη λέει:

  καλησπερα επειδη ενδιαφερεται ο γαμπρος μου για αδεια Οπωροκηπευτικης στην θεσσαλονικη μενει μηπως μπορειτε ακριβως που μπορει να παει να ρωτησει?η υπηρεσια της περιφερειας εννοειτε τον δημο?ευχαριστω πολυ

 22. Καλησπέρα Ο Δήμος αδειοδοτεί και η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας γνωμοδοτεί . Καλό είναι να ξεκινήσει από τον Δήμο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 23. Ο/Η ειρηνη λέει:

  ευχαριστουμε παρα πολυ

 24. Ο/Η Αλέκα λέει:

  επιτρέπεται σε μαθητές σχολείου να παραγγέλνουν φαγώσιμα,σε ώρες λειτουργίας του σχολείου,από καταστήματα που βρίσκονται γύρω από το σχολείο ή πιο μακριά?Δεν υπάρχει κινδυνος για την υγεία τους?Υπαρχει νόμος που να το απαγορεύει?

 25. Ο/Η argiro23j λέει:

  Γεια σας. Θα ήθελα να ρωτήσω αν επιτρέπεται η πώληση μη συσκευασμένων παγωτών από αυτοκινούμενο μη στάσιμο όχημα όπως στο υπάρχουν στο εξωτερικό. Σας παραθέτω την παρακάτω εικόνα.
  http://imagesstocksphotos.g4guru.com/desktop-images/ice-cream/ice-cream-van/
  Επιπλέον αν επιτρέπεται, τι δικαιολογητικά χρειάζονται?
  Ευχαριστώ.

 26. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση

  Οι επιχειρήσεις πώλησης επί αυτοκινήτου θα τηρούν τους
  προβλεπόμενους στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο IV του ΕΚ 852/2004 όρους και σύμφωνα με τις
  αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ και επιπρόσθετα:
   Τα οχήματα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να
  εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και διάθεση τροφίμων.
   Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο
  επιδέχεται καθαρισμού και απολύμανσης ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια
  των τροφίμων και ποτών και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση και η προστασία
  από τις καιρικές συνθήκες.
   Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να
  είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.
   Το δάπεδο του οχήματος θα είναι από υλικό που δε θα γλιστρά, δε θα παρουσιάζει φθορές
  ή ασυνέχειες και θα καθαρίζεται εύκολα.
   Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή
  κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.
   Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και
  ατομικής υγιεινής (βλ. αντίστοιχους οδηγούς του ΕΦΕΤ) για να προστατεύονται τα τρόφιμα
  από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους κατάσταση.
  Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων ο χώρος των τροφίμων θα φέρει αυτοδύναμο
  σύστημα ψύξης ώστε να καθίσταται εφικτή η διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη
  θερμοκρασία.
   Για την καταγραφή της θερμοκρασίας, σε περίπτωση που μεταφέρονται ευαλλοίωτα
  τρόφιμα, θα υπάρχουν καταγραφικά θερμόμετρα.
   Ανεξάρτητα από τα καταγραφικά θερμόμετρα, η θερμοκρασία θα ελέγχεται τακτικά κατά
  τη διάρκεια της ημέρας και θα τεκμηριώνεται ο έλεγχος με καταγραφή σε αντίστοιχο
  αρχείο.
   Θα προβλέπεται στην τεχνική έκθεση ο τρόπος διαχείρισης των τροφίμων που θα
  απομένουν στο τέλος κάθε ημέρας.
   Τα οχήματα EX VAN μπορούν μόνο να εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά, χωρίς να γίνεται
  οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας τους επί του αυτοκινήτου.
   Παράλληλα με τα τρόφιμα και τα ποτά μπορεί να γίνεται εμπορία και άλλων προϊόντων μη
  τροφίμων και ποτών εφόσον διασφαλίζεται από τον επιχειρηματία η υγιεινή και ασφάλεια
  των τροφίμων.
   Επιτρέπεται τα οχήματα EX VAN να χρησιμοποιούνται για τη διανομή τροφίμων των
  επιχειρήσεων, εφόσον διασφαλίζεται ότι διατηρούνται και μεταφέρονται σε κατάλληλες
  συνθήκες.
   Αν το όχημα χρησιμοποιείται για την παραλαβή επιστρεφομένων ειδών από επιχειρήσεις, θα
  εξασφαλίζεται ότι τα είδη αυτά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τα ασφαλή τρόφιμα. Για
  το σκοπό αυτό, θα υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος και απομονωμένος χώρος επί του
  οχήματος.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 27. Ο/Η mario λέει:

  καλησπερα…θα ηθελα τη γνωμη σας αν μπορω να πουλαω hot dog με το παρακατω οχημα της φωτογραφιας…ειναι ειδικα διαμορφωμενο γι αυτη τη δουλεια..http://www.kantines-ignatiadou.gr/pop_print.php?products_id=170

 28. Καλησπέρα

  σήμερα μίλησα με το υπουργείο … σύντομα θα εκδώσουν νέα εγκύκλιο που θα δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα όπως το δικό σας .. θεωρώ όμως ότι θα επιτρέπεται η χρήση αν διασφαλίζονται οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 29. Ο/Η mario λέει:

  ευχαριστω παρα πολυ

 30. Ο/Η Labrini λέει:

  Καλησπέρα
  Με το παρακάτω όχημα δηλαδή,
  http://www.kantines-ignatiadou.gr/pop_print.php?products_id=170 μπορώ να βγάλω άδεια να πουλάω hotdog? Αν ναί μήπως ξέρετε που μπορώ να απευθυνθώ για να το κινήσω και να κάνω όλες τις νόμιμες διαδικασίες που χρειάζονται?

 31. Καλησπέρα

  αρμόδιο να μας απαντήσει είναι το Υπουργείο Υγείας που θα κοινοποιήσω το ερώτημά σας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 32. Ο/Η ΣΙΓΑΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΒΑΛΒΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  καλημερα σαs ευχαριστουμε για τιs πληροφοριεs.ειμαι ανεργη στον οαεδ 55 χρονο .και το παιδι μου 29 χρονο αγορι στον οαεδ.θα μπορουσα να πουλησω κουλουργια ;τη πρεπει να κανω’ευχαριστω πολυ
  ´´

 33. Καλημέρα

  Φυσικά και μπορείτε σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 13 :ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 34. Ο/Η Δανιηλ Κιλκικσης λέει:

  Για σας ! Θα ήθελα να ρωτήσω : τι άδεια χρειάζομαι για μπορώ να πουλάω παραδοσιακά γλυκίσματα σε Παρκο σε γιορτινές περιόδους και μόνο ;;; Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 35. Καλημέρα

  εάν εφοδιαστείτε με την απαιτούμενη άδεια πλανόδιου πωλητή θα έχετε αυτό το δικαίωμα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 36. Ο/Η Kosmas λέει:

  Γεια σας ! θα ήθελα να μάθω που μπορώ να απευθυνθώ και τι άδεια πρέπει να βγάλω. Έχω ειδικό μηχάνημα χειροκίνητο δεν χρειάζεται ρεύμα είναι αλουμινίου και θέλω να φτιάχνω φυσικό χυμό φρέσκο στους περαστικούς . Θα εκτιμούσα παρα πολύ την βοήθεια σας. ευχάριστω

 37. Καλημέρα

  δύσκολη ερώτηση και κυρίως χωρίς οπτική επαφή .
  Θεωρώ ότι πρέπει να επισκεφτείτε την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για περισσότερες λεπτομέρειες .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 38. Ο/Η ΚΑΜΠΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ λέει:

  κύριε Παπαδάκη καλησπέρα
  Θα ήθελα να με ενημερώσετε βάση ποιας νομοθεσίας και που μπορώ να απευθυνθώ για να βγάλω άδεια λιανικού εμπορίου (θέλω να γυρίζω πόρτα πόρτα και να πουλάω αυγά).
  Πήγα στον δήμο Δράμας και μου είπαν ότι πρέπει να κάνω αίτηση, όλες οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων θα αποσταλούν στην περιφέρεια για έγκριση περίπου τον Οκτώβριο του 2013,,θα ανακοινωθούν από τον δήμο οι εγκεκριμένες άδειες και στην συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν και πάλι αιτήσεις για την τελική έγκριση της άδειας.

  Απ΄ ότι μου είπαν προηγούνται άτομα με αναπηρία, παλιννοστούντες, πολύτεκνοι , ρομάν, άνεργοι,κ.λ.π.
  το ερώτημα μου είναι:1. δηλαδή θα περιμένω ένα χρόνο και στο τέλος μπορεί και να μην πάρω άδεια. 2.ένας άνεργος θα περιμένει ένα ολόκληρο χρόνο 3. βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που είναι η ίσες ευκαιρείς των πολιτών στην εργασία.

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 39. Καλησπέρα

  δυστυχώς είναι ένα θέμα που δεν μπορώ να σας απαντήσω πέρα από το να σας αναφέρω την νέα διάταξη και το άρθρο που σας αφορά :

  3. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.
  Α. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του
  ΕΚ 852/200 όρους
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές
  1. Οι χώροι και οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετημένοι, σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.
  2. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο:
  α) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση κατάλληλου επιπέδου ατομικής υγιεινής (μεταξύ άλλων, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πλένουν και να στεγνώνουν τα χέρια τους και να εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες με υγιεινό τρόπο, καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)·
  β) οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·
  γ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον καθαρισμό και, όταν είναι αναγκαίο, την απολύμανση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας·
  δ) όταν καθαρίζονται τρόφιμα στο πλαίσιο των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να γίνεται ο καθαρισμός υπό συνθήκες υγιεινής·
  ε) πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού·
  στ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για την υγιεινή αποθήκευση και διάθεση των επικίνδυνων ή/και μη βρώσιμων στερεών ή υγρών ουσιών και αποβλήτων·
  ζ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών·
  η) τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος μόλυνσης.
  και επιπρόσθετα:
  Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις αδειοδοτούσες αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
  Η κατασκευή θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να παρεμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
  Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός στο σύνολό του.
  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων αποκομιδή
  στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις
  κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη (π.χ. παγωτό, μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 40. Ο/Η Labrini λέει:

  Μηπως είχαμε κάποια απάντηση απο το Υπουργείο Υγείας για το σχετικό ερώτημα μας?

 41. Ναι περιμένουμε να εκδοθεί εγκύκλιος . Με ενημέρωσαν ότι έχουν έρθει και σε επαφή με φορείς του κλάδου σας για να ακούσουν τις απόψεις τους . Περιμένουμε λοιπόν .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 42. Ο/Η θανασης λέει:

  μπορω με μια αδεια πλανοδιου μικροπωλητη να πουλαω εκτος απο οπωροκηπευτικα ειδη και τροφιμα σε συσκευασιες ( ρυζι -μακαρονια -φακες κ.λ.π)

 43. Δεν μπορώ να σας απαντήσω μιας και αναμένω εγκύκλιο που θα ρυθμίζει τα θέμα υπαίθριου εμπορίου , καντίνες κλπ

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 44. Ο/Η giannis λέει:

  καλησπερα ηθελα να ρωτησω εχω βγαλη αδεια μικροπωλητη,τι πρεπει να κανω για να εχω ημερες στην λαικη η σε πανυγηρια.ευχαριστω εκ των προτερων

 45. Καλημέρα

  αυτό είναι θέμα του Δήμου

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 46. Ο/Η kostas λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη
  Εχώ μια άδεια μικροπωλητή(στάσιμο εμπόριο,παγωτά,αναψυκτικά).Θα ήθελα να ρωτήσω αν δήμος πρέπει να μου δώσει ρεύμα?
  ευχαριστώ

 47. Ο/Η vicky λέει:

  κρεπα θα μπορουσα να φτιχνω σε ειδικο καροτσι με ψυγειο?

 48. Καλημέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρέθηκα το τριήμερο χωρίς υπολογιστή …

  δυστυχώς δεν έχω γνώση για αυτό που ρωτάτε πρέπει να μιλήσετε με το Δήμο

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 49. Καλημέρα

  πρέπει να εγκριθεί μετά από έλεγχο από την αρμόδια Υγειονομική υπηρεσία . Βέβαια η παρασκευή της κρέπας απαιτεί ιδιαίτερη επεξεργασία και το θεωρώ δύσκολο να γίνει αυτό σε εξωτερικό χώρο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 50. Ο/Η μπαμπης λέει:

  κυριε Παπαδακη καλησπερα,
  θα ηθελα να ρωτησω αν απαιτειται οχημα για εκδοση αδειας στασιμου υπαιθριου εμποριου,για οσπρια,ρυζια,μπαχαρικα,συσκευασμενα.Ειμαι στη δευτερη φαση εκδοσης της αδειας ,δηλαδη εχω κανει εναρξη στη εφορια,στο ασφαλιστικο ταμειο,αλλα δεν εχω παρει αυτοκινητο.Ειναι απαραιτητο?Στο εντυπο με τα δικαιολογητικα που μου εδωσε ο Δημος ζητειται αντιγραφο της αδειας κυκλοφοριας του οχηματος που ΤΥΧΟΝ θα χρησιμοποιηθει για την δραστηριοτητα.Οπως ειναι διατυπωμενο θεωρω οτι δεν ειναι υποχρεωτικο.Εχω διαβασει το αρθρο 49 και δεν εχω εντοπισει καποιο σημειο που να αναφερει οτι ειναι υποχρεωτικο.Το μονο που θελω ειναι λιγος χρονος γιατι με πιεσαν απο το Δημο να καταθεσω τα χαρτια σε ενα ημερολογιακο μηνα.Θα ηθελα την πολυτιμη βοηθεια σας

 51. Καλησπέρα

  δυστυχώς έχετε διαβάσει άρθρο από την νομοθεσία που έχει καταργηθεί. Για το άρθρο αυτό περιμένουμε διευκρινιστική εγκύκλιο οπότε πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή .

  Η νέα διάταξη προβλέπει :
  Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

  Α. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του

  ΕΚ 852/200 όρους

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές

  1. Οι χώροι και οι αυτόματοι πωλητές πρέπει να είναι κατάλληλα χωροθετημένοι, σχεδιασμένοι και κατασκευασμένοι, να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, ούτως ώστε να αποφεύγεται η μόλυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.

  2. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο:

  α) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διατήρηση κατάλληλου επιπέδου ατομικής υγιεινής (μεταξύ άλλων, για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να πλένουν και να στεγνώνουν τα χέρια τους και να εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες με υγιεινό τρόπο, καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)·

  β) οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λείων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·

  γ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον καθαρισμό και, όταν είναι αναγκαίο, την απολύμανση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας·

  δ) όταν καθαρίζονται τρόφιμα στο πλαίσιο των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων, πρέπει να υπάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να γίνεται ο καθαρισμός υπό συνθήκες υγιεινής·

  ε) πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού·

  στ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για την υγιεινή αποθήκευση και διάθεση των επικίνδυνων ή/και μη βρώσιμων στερεών ή υγρών ουσιών και αποβλήτων·

  ζ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών·

  η) τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος μόλυνσης.

  και επιπρόσθετα:

  Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις αδειοδοτούσες αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

  Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.

  Η κατασκευή θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να παρεμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.

  Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο εξοπλισμός στο σύνολό του.

  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων αποκομιδή

  στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντίνες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν τις

  κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη (π.χ. παγωτό, μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 52. Ο/Η pagwto λέει:

  Καλησπέρα σας, ήθελα σας παρακαλώ αν γινεται να με καθοδηγησετε για τις απαιτουμενες ενεργειες που πρεπει να κανω προκείμενου να μπορω να πουλαω παγωτο(οχι τυποποιημενο) κατα τα τους καλοκαιρινους μηνες.
  το οχημα που θα με ενδιεφερε ειναι κατι σαν αυτο

  ευχαριστω πολύ!

 53. ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  Αναμένεται νέα εγκύκλιος μετά το Πάσχα για ότι έχει να κάνει με καντίνες και το πλανόδιο εμπόριο. Επομένως για να μην σας πω προσωπικές απόψεις καλό είναι να περιμένουμε .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 54. Ο/Η thomas λέει:

  Καλησπερα και Χριστος Ανεστη.Θα ηθελα να ρωτησω τι χρειαζετε για να παρω αδεια για τηγανιτες πατατες σε πανηγυρια.Θελω να κατασκευασω ενα τρειλερ με μια φριτεζα.Ευχαριστω εκ τον πρωτερων,περιμενω απαντηση σας για να ξερω αν μπορω να ξεκινησω τις ενεργειες μου.

 55. ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ
  Αναμένεται νέα εγκύκλιος μετά το Πάσχα για ότι έχει να κάνει με καντίνες και το πλανόδιο εμπόριο. Επομένως για να μην σας πω προσωπικές απόψεις καλό είναι να περιμένουμε .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 56. Ο/Η mario λέει:

  καλησπερα.θα ηθελα να βρω κ να διαβασω την νομοθεσια για τις κινητες καντινες. π.χ που μπορω να στεθμευσω,ποσα μετρα απο καποιο εστιατοριο η αναψυκτηριο μπορω να ειμαι…ευχαριστω πολυ

 57. Ο/Η Τοπαλιδης Θεοδωρος λέει:

  Κυριε Παπαδακη καλησπερα.Ειμαι παραγωγος καρπουζιων και θελω να βγαλω αδεια για παγκο σε δρομο,δηλαδη να νοικιασω η να μου παραχωρησουν μερος για 3 μηνες πχ, πρεπει να απευθυνθω στον δημο που ανηκει το σημειο ενδιαφεροντως η στην νομαρχια?Ευχαριστω εκ των προτερων.

 58. Ο/Η Σταυρος λέει:

  Γεια σας,έχω ενα ιχθυοπωλείο τα τελευταία 25 χρόνια. Ο δήμαρχος της περιοχής που ανήκει το μαγαζί μου έδωσε άδεια σε στάσιμο/πλανόδιο ψαρά σε συγκεκριμένη πόστο το οποίο απέχει μόλις 150 μέτρα από το μαγαζί μου. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν να μειωθεί σημαντικά η δουλειά μου και να σκέφτομαι σοβαρά το κλείσιμο της επιχείρησης μου. Όταν πήγα να παραπονεθώ στο δήμαρχο και να του ζητήσω να βρει κάποια άλλη λύση ώστε να μην έχω τέτοιο πρόβλημα στη δουλειά μου εκείνος μου είπε όρθα κοφτά οτι είναι ψηφοφόρος του και παράνομος να είναι ο συγκεκριμένος πλανόδιος θα τον κάνει νόμιμο χρησιμοποιώντας την ισχύ και την εξουσία του ως δήμαρχος. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι πως μπορώ να βρω το δίκιο μου και που να απευθυνθώ.

 59. Αναμένεται νέα εγκύκλιος για ότι έχει να κάνει με καντίνες και το πλανόδιο εμπόριο. Επομένως για να μην σας πω προσωπικές απόψεις καλό είναι να περιμένουμε .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 60. Καλημέρα

  τι να σας πω …. η οικονομική κρίση όσο βλέπω και από την νομοθεσία των λαϊκών αγορών προωθεί το πλανόδιο εμπόριο . Δυστυχώς δεν είναι υγειονομικό θέμα και ούτε η νομοθεσία αυτή τη στιγμή θέτει περιορισμούς αποστάσεων .
  Πρέπει να κινηθείτε με τη βοήθεια νομικού που έχει σφαιρική αντίληψη της νομοθεσίας .

 61. Δυστυχώς δεν είναι υγειονομικό θέμα και θα σας απαντήσω λάθος . Νομίζω πάντως ότι αυτά μεταβιβάστηκαν στους Δήμους

 62. Ο/Η Μανώλης λέει:

  Γεια σας, μια ερώτηση παρακαλώ
  είμαι άνεργος και θα ήθελα τώρα το καλοκαίρι να πηγαίνω σε παραλίες, πεζός και να πουλάω κρύο νεράκι σε μπουκαλάκια εμφιαλωμένα. Τι πρέπει να κάνω ??
  Πήγα υγειονομικό με έστειλαν στο υγείας και το υγείας με έστειλε στο εμπορίου το οποίο δεν απαντάει. Καμιά ιδέα, κάποια βοήθεια ???

 63. Καλημέρα

  αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο καντίνες κλπ . Επομένως ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 64. Ο/Η Βαγγέλης Συρογιάννης λέει:

  Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάκη!!!
  Ψάχνω να ανοίξω ενα κιόσκι ή τρέηλορ ή καντίνα σε υπαίθριο χώρο που να πουλάει ενα είδος κεηκ που θα ψήνεται εκεινη τη στιγμή και θα εμπλουτίζεται με σοκολατα,διαφορα αλλα και πιθανώς παγωτο,καφέδες και donuts φρεσκα τα οποια θα παιρνω απο προμηθευτη!!
  Ρώτησα το υγειονομικο και μου ειπαν οτι πλεον με τη νεα νομοθεσια μπορεις να πουλησεις οτιδηποτε…ισχυει κατι τετοιο?? Αν ισχυει μπορειτε να με καθοδηγησετε σε ποια κατηγορια απο τα παραπανω μπορω να παρω πιο ευκολα αδεια (κιοσκι,τρεηλορ ή καντινα) γιατι 1-2 προσπαθειες που εκανα στον δημο για να με καθοδηγησουν τους ειδα σαν να ψαχνονται ακομα και να μην μου δινουν σαφεις απαντησεις (ειναι δυσκολο,δεν εχει γινει κατι παρομοιο,ειναι αυστηρη η υπαρχουσα νομοθεσια κτλ κτλ)..απλα θελω να το κυνηγησω και θελω να δω αν ειναι εφικτο ή να παρατησω την ιδεα..

  Σας ευχαριστω!!

 65. Καλημέρα

  αναμένεται διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με το υπαίθριο εμπόριο καντίνες κλπ . Επομένως ούτε εγώ μπορώ να σας απαντήσω .

  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 66. Ο/Η Τοπαλιδης Θεοδωρος λέει:

  Οντως κυριε παπαδακη,
  αρμοδιος ειναι ο δημος,το ανεθεσα σε λογιστη και σημερα εχει ραντεβου στο δημαρχειο για να ενημερωθει για τα δικαιωλογιτικα.σας ευχαριστω πολυ.

 67. Ο/Η Μαρία Α. λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,

  Θα ήθελα σας παρακαλώ να σας ρωτήσω εάν επιτρέπεται από την υγειονομική υπηρεσία το σερβίρισμα ποτών, αναψυκτικών και φαγητού από ταβέρνες και ουζερί στα ομπρελοκαθίσματα στην παραλία. Υπάρχει κάποιος νόμος που να το απαγορευει αυτό; Επειδή υπάρχει πολυ αθέμητος ανταγωνισμός και στα Χανιά όπου βρίσκομαι η δημοτική αστυνομία δεν κάνει τίποτα για αυτό. Υπάρχει κάποιος άλλος φορέας εκτός της δημοτικής αστυνομίας που να τα ελέγχει αυτά; Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

  Με εκτίμηση,
  Μαρία

 68. Ο/Η pavlos λέει:

  Συγχαρητήρια για το μπλογκ σας. Η ενημέρωσή σας είναι πολύ καλή και μας εξυπηρετεί πολύ.
  Eιμαι παραγωγός παραδοσιακών ζυμαρικών Θα ήθελα να σας ρωτήσω η πώληση παραδοσιακών ζυμαρικών από στάσιμο μικροπωλητή σε ποιο άρθρο ανήκει; και αν δικαιούμαι άδεια .
  Σας ευχαριστώ

 69. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση .
  Αναμένουμε κάποιες διευκρινήσεις για το πλανόδιο εμπόριο και δεν μπορώ να σας πω κάτι που δεν θα είναι σωστό .. Λιγάκι υπομονή να εκδοθεί εγκύκλιος

 70. Ο/Η pavlos λέει:

  Ευχαριστώ για την άμεση ανταπόκριση αναμένω απάντησή σας .όταν εκδοθεί η εγκύκλιος .

 71. Ο/Η Anna k. λέει:

  καλησπερα σας.θα ηθελα να πουλαω καλαμποκι ψητο σε νησι.χρειαζετε αδεια?που πρεπει να απευθεινθω?

 72. Καλησπέρα
  πάντα χρειάζεται άδεια όταν υπάρχουν τρόφιμα (επεξεργασία και διάθεση )
  3. Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρι-
  νούς χώρους.

  Α. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του ΕΚ 852/200 όρους
  και επιπρόσθετα:
  Παραθέτουμε το ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ του Καν. 852/2004 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς
  χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων),
  για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται
  συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές
  1.Οι χώροι και οιαυτόματοιπωλητέςπρέπει ναείναι κατάλληλαχωροθετημένοι,σχεδιασμένοι και
  κατασκευασμένοι, ναδιατηρούνταισε καλή κατάσταση και καθαροί,ούτωςώστε νααποφεύγεται η μό-
  λυνση, ιδίως από ζώα και επιβλαβείς οργανισμούς.
  2. Ειδικότερα, όταν είναι αναγκαίο:
  α)πρέπει ναυπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις γιατηδιατήρησηκατάλληλου επιπέδουατομικής
  υγιεινής (μεταξύάλλων, γιαναμπορούν οι ενδιαφερόμενοι ναπλένουν και ναστεγνώνουν ταχέριατους
  και να εκτελούν τις σωματικές τους ανάγκες με υγιεινό τρόπο, καθώς και κατάλληλα αποδυτήρια)·
  β)οι επιφάνειεςπου έρχονταισε επαφή με τρόφιμαπρέπει ναείναισε καλή κατάσταση και ναμπο-
  ρούν να καθαρίζονται και, όταν είναι αναγκαίο, να απολυμαίνονται εύκολα. Αυτό απαιτεί τη χρήση λεί-
  ων, μη τοξικών υλικών που να είναι ανθεκτικά στη διάβρωση και να μπορούν να πλένονται, εκτός εάν
  οι υπεύθυνοι της επιχείρησης τροφίμων μπορούν να αποδείξουν στις αρμόδιες αρχές ότι άλλα τυχόν
  χρησιμοποιούμενα υλικά είναι κατάλληλα·
  γ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα μέσα για τον καθαρισμό και, όταν είναι αναγκαίο, την απολύ-
  μανση των σκευών και του εξοπλισμού εργασίας·
  δ) όταν καθαρίζονται τρόφιμα στο πλαίσιο των εργασιών της επιχείρησης τροφίμων, πρέπει να υ-
  πάρχουν τα κατάλληλα μέσα για να γίνεται ο καθαρισμός υπό συνθήκες υγιεινής·
  ε) πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή ζεστού ή/και κρύου πόσιμου νερού·
  στ)πρέπει ναυπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ή/και εγκαταστάσεις για την υγιεινή αποθήκευση και
  διάθεση των επικίνδυνων ή/και μη βρώσιμων στερεών ή υγρών ουσιών και αποβλήτων·
  ζ) πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των τροφίμων
  υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών·
  η) τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους και κατά τρόπο ώστε να αποφεύγεται, στο μέ-
  τρο του ευλόγως εφικτού, ο κίνδυνος μόλυνσης.
  Οι θέσεις λειτουργίας των παραπάνω επιχειρήσεων καθορίζονται από τις αδειοδοτούσες αρχές
  (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  Ο προβλεπόμενος χώρος τους, θα είναι αναλόγου εμβαδού ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και
  ασφάλεια των παρασκευαζόμενων και προσφερόμενων τροφίμων ή και ποτών και να διασφαλίζεται
  ότι οι πρώτες ύλες προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις.
  Η κατασκευή θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο επιδέχεται καθαρισμό και α-
  πολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να παρεμποδίζεται η α-
  ερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
  Οι εσωτερικοί χώροι των παραπάνω κατασκευών μετά το πέρας της εργασίας θα πρέπει να κα-
  θαρίζονται και να απολυμαίνονται και στη συνέχεια να κλείνονται ερμητικά ώστε να προστατεύεται ο
  εξοπλισμός στο σύνολό του.
  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας
  χρήσης.Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για αν-
  θρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών
  αποβλήτων αποκομιδή στερεών αποβλήτων κλπ. Οι καντί-
  νες (αυτοκινούμενες ή ρυμουλκούμενες) πρέπει να έχουν
  τις κατάλληλες διαστάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η α-
  σφαλής παραγωγή και διάθεση τροφίμων, όπως προβλέ-
  πεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Στις επιχειρήσεις αυ-
  τής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα ανα-
  γράφονται τα προσφερόμενα είδη (π.χ. παγωτό, μαλλί της
  γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς
  σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 73. Ο/Η γαιτανη ελενη λέει:

  μπορω να πουλησω συσκευασμενη φρουτοσαλατα παγωμενη στην παραλια μεσα σε ψυγειακι ειμαι παραγωγος ροδακινων θα εκτιμουσα την απαντηση σας

 74. Καλημέρα

  την συσκευασία ποιος θα την κάνει ? υπάρχει άδεια ? υπάρχει άδεια πλανόδιου εμπορίου ? αυτά είναι ορισμένα ερωτήματα που θα σας διευκολύνουν στην ερώτησή σας .

 75. Ο/Η γαιτανη ελενη λέει:

  η συσκευασια θα γινει στο σπιτι σε αεροστεγη συσκευασια αδεια δεν εχω πρεπει να βγαλω αδεια και για να πουλησω ροδακινα παλι στην παραλια παλι θελει αδεια αφου ειμαι παραγωγος σε εποχη αιχμης του προιοντος εκει διαβασα δεν θελει αδεια για τα οπωροκηπευτικα στην παραγραφο 49 ευχαριστω για τη αμμεση απαντηση

 76. Ο/Η Ευαγγελια Χουδαβερδογλου λέει:

  καλημερα σας κυριε παπαδάκι συγχαρητήρια για την δουλειά σας. νοικιαζω ξαπλωστρες σε ιδιοτικο χωρο. μεσα στον χώρο εχω ενα ταχτοποιημενο αο την πολεοδομία σπιτακι. μπορω να βαλω μεσα στο σπιτακι 2 αυτοματους πωλητες, εναν νερου κι εναν για αναψυκτικα?

 77. Καλημέρα

  αυτό που διαβάσατε έχει καταργηθεί . Γνώμη μου είναι ότι συσκευασία τροφίμων μπορεί να κάνει μόνο αδειοδοτημένη επιχείρηση . Δεν γνωρίζω αν υπάρχει εξαίρεση για παραγωγούς αγροτικών προϊόντων (μπορείτε να το ρωτήσετε στην Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης) .

 78. Οι αυτόματοι πωλητές απαιτούν άδεια επομένως μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία και μετά από έλεγχο αν ο χώρος είναι νόμιμος και πληροί τις απαιτήσεις θα σας το επιτρέψουν

 79. Ο/Η leyteris λέει:

  όπως αναφέρετε και εσείς, εφόσον πρόκειται για «σταθερή» θέση δεν μπορείτε γιατί έχετε άδεια «πλανοδίου» εμπορου και όχι στάμισου…

 80. Ο/Η leyteris λέει:

  Καλησπέρα και από εμενα!
  Θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορώ να βγάλω άδεια πλανιόδιου πώλησης μπύρας σε γιορτές, πανηγύρια, και εκδηλώσεις. ο τρόπος πώλησης θα είναι με φορητό ψυγείο βαρελίσιας μπύρας…

 81. Θα πρέπει να μιλήσετε με το Δήμο που χορηγεί αυτές τις άδειες

 82. Ο/Η γιωργος λέει:

  καλησπερα, χρειαζομαι καποια ειδικη αδεια για να βγαλω μια μικρη ψησταρια στο δρομο και να ψηνω καλαμποκια?

 83. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση

  δεν επιτρέπεται εκτός καταστήματος ψησταριά .. βέβαια όλοι αυτοί που έχουν …… είναι παράνομοι

 84. Ο/Η john λέει:

  Γεια σας..
  Ο πατερας μου ειναι παραγωγος οπωροκηπευτικων και εχει αδεια πωλησης λαικων αγορων.. Επειδη ομως αυτη την περιοδο το καλοκαιρι μας μενουν πολλα αδιαθετα προιοντα γιατι η παραγωγη ειναι αυξημενη θα θελαμε να ρωτησουμε αν γινεται να βγαλουμε αδεια για 1-2 μηνες… Αφου στο ιδιο προσωπο δεν γινεται να βγαλεις αδεια,γινεται να την βγαλω σε εμενα που ειμαι φοιτητης? ή στην γιαγια μου που ειναι συνταξιουχος του ογα? Στην μητερα μου δεν γινεται μαλλον γιατι ειναι στο ικα.. ευχαριστω

 85. ΚΑλημέρα

  αυτό είναι θέμα αδειοδοτούσας αρχής των λαϊκών αγορών . Αν εννοείτε να μπορείτε να τα πουλάτε λιανική πρέπει να υπάρχει κατάστημα και άδεια για το σκοπό αυτό

 86. Ο/Η john λέει:

  εννοω ο πατερας μου πουλαει ολο το χρονο στη λαικη… μπορει αλλο ατομο συνταξιουχος ογα να βγαλει αδεια πωλησης στασιμου μικροπωλητη για οπωροκηπευτικα για 2 μηνες διαρκεια?

 87. Καλημέρα

  είναι θέμα Δήμου δεν γνωρίζω να σας απαντήσω δυστυχώς .

 88. Ο/Η Δημήτρης λέει:

  Γειά σας
  Η οικογένεια μου πουλάει εδώ και χρόνια καλαμπόκια με το τεμάχιο,(20 με 30 χρόνια!!)
  ξαφνικά σήμερα ήρθε ένας άνθρωπος απο την διευθηνση εμπορίου και μας είπε οτι τα καλαμπόκια πρέπει να πηγαίνουν με το κιλό και μάλιστα ακαθάριστα…
  Αυτό μας εκνέυρισε πολύ…Αλλα τελικά φοναξε και την αστυνομία και αναγκαστήκαμε να βάλουμε και ζυγαριά…Μας έδειξε τελικά εναν νόμο που έγραφε:Όλα τα νοπά προιόντα πρέπει να πωλούνται με το κιλό…Μήπως υπάρχει κάποια εξέρεση για το καλαμπόκι??
  Διότι η καλαμποκιά βγάζει 1-2 καλαμπόκια δεν βγάζει 10 κιλά να πεις ντάξει…Και επείσης τα καλαμπόκια εχουν 50 διαφορετικά μεγέθη,εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή,να βάλω 50 τιμές πάνω στον πάγκο μου?
  (Να φανταστήτε ότι ήταν και χωριανός μας ο μαλάκας…)

 89. Ο/Η Λινα Τριανταρη λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν επιτρέπεται από την υγειονομική υπηρεσία το σερβίρισμα ποτών, αναψυκτικών και φαγητού από καντινα με αδεια στάσιμου εμποριου στα ομπρελοκαθίσματα στην παραλία τα οποια ειναι μισθωμενα σε χωρο που παραχωρήθηκε απο τον Δήμο στον ίδιο κάτοχο της άδειας καντίνας με διαδικασία ανοιχτού διαγωνισμού. Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 90. Ο/Η Lina Triantari λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν επιτρέπεται από την υγειονομική υπηρεσία το σερβίρισμα ποτών, αναψυκτικών και φαγητού από καντινα με αδεια στασιμου εμποριου στα ομπρελοκαθίσματα στην παραλία μπροστα στην καντινα, τα οποια εκμεταλλευεται ο ιδιος κατοχος της καντινας με την διαδικασια του ανοιχτου διαγωνισμου παραχωρησης αιγιαλού απο το Δήμο .
  Σας ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 91. ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ

  η νομοθεσία αναφέρει : Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα
  διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα) τα οποία σταθμεύουν προσωρινά
  σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π., για την εξυπηρέτηση
  αποκλειστικά και μόνο περαστικών, λουομένων και γενικά ατόμων που επισκέπτονται τους
  χώρους αυτούς παρασκευάζοντας και διαθέτοντας υπαίθρια τρόφιμα και ποτά.

  Τώρα η νομοθεσία παραχώρησης αιγιαλού αναφέρει :
  Άρθρο 11
  Πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις για τους εκμεταλλευτές καντινών.
  Στους χώρους για τους οποίους παραχωρείται το δικαίωμα της απλής χρήσης
  επιτρέπεται η τοποθέτηση τροχήλατων καντινών, αυτοκινούμενων ή μη, μέγιστων
  διαστάσεων τριών μέτρων (3) επί (πέντε) 5 μέτρων , που να απέχουν τουλάχιστον εκατό
  (100) μέτρα από εγκατεστημένες επιχειρήσεις (ξενοδοχεία, κέντρα αναψυχής κλπ.). Για
  τις παραχωρήσεις αυτές δεν ισχύουν οι διατάξεις περί υπαίθριου εμπορίου.

 92. Καλημέρα Χρόνια Πολλά

  συγγνώμη μου ξέφυγε η ερώτησή σας μιας και λαμβάνω καθημερινά πολλά ερωτήματα .

  Το ερώτημά σας δεν είναι υγειονομικής φύσης και δεν μπορώ να σας το απαντήσω .

 93. Ο/Η Lina Triantari λέει:

  Καλημέρα σας και χρονια πολλα!
  Ευχαριστώ που ασχοληθηκατε τοσο αμεσα με το ερωτημα μου αλλα και παλι δεν γινεται ξεκαθαρο εαν το σερβίρισμα ποτών, αναψυκτικών και φαγητού από καντινα με αδεια στάσιμου ειναι νομιμο. Η ΕΛ.ΑΣ σε επανειλλημένους ελεγχους μας κανει συσταση οτι απαγορευεται και πρεπει να ερχεται ο λουομενος να παιρνει τον καφε του ή το φαγητο του απο την καντινα ειτε αυτη ειναι εντος του αιγιαλου ειτε ειναι σε ομορο σημειο του αιγιαλου και εχει δικαιωμα χρησης του. Πρεπει να λειτουργει δηλαδη self service.

  Ευχαριστώ

 94. Όπως απάντησα και σε άλλο αναγνώστη παρακάτω δεν ξεκαθαρίζει απόλυτα τι ισχύει για τις παραλίες μιας και ο νόμος παραχώρησης του αιγιαλού το επιτρέπει . Δείτε την ενδιαφέρουσα άποψη του αναγνώστη :
  Κ. Παπαδάκη καλημέρα σας. Ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας.
  Δυστυχώς η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία δεν είναι -τουλάχιστον ακόμη- καταρτισμένη ώστε να μου απαντήσει με ακρίβεια. Σας θυμίζω ότι ο δήμος εκδίδει άδεια υπαιθρίου στασίμου εμπορίου και όχι καντίνας. Οπότε σύμφωνα με την εγκύκλιο 6.Β (Επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν σε σκηνές, πάγκους, ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ, τροχήλατα οχήματα- αμαξώματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. -Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές), η επιχείρησή μου κατατάσσεται σύμφωνα με το αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α) στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους και αδειοδοτείται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για αυτή την κατηγορία δεν αναφέρεται πουθενά ότι απαγορεύονται τα τραπεζοκαθίσματα, αντιθέτως καθορίζεται ότι σε παραθαλάσσιες περιοχές η παραχώρηση από τους Δήμους για απλή χρήση χώρου αιγιαλού, γίνεται για
  δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ξαπλώστρων, ομπρελών, ΤΡΑΠΕΖΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ,
  λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου κ.λ.π. με σκοπό την
  εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού. Συμφωνείτε με την άποψή μου ή κάνω κάποιο λάθος?
  Ευχαριστώ για τον χρόνο σας.

 95. Ο/Η ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ λέει:

  Καλημέρα θα ηθέλα την βοηθεια σας ,

  Ειμαι λογιστης και εχω εναν καινουριο πελατη που πηρε αδεια για πωληση ΚΟΥΛΟΥΡΙΑ ,ΣΕ ΠΑΓΚΟ

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  1/Τηρη ταμειακη μηχανη ,και αν οχι βαση πιου νομου ??

  2/Πως προσδιοριζονται τα εσοδα του ?

  ευχαριστω παρα πολυ
  οποιος εχει την καλοσυνη να με βοηθησει για να τον ενημερωσω
  6944-505931

 96. Ο/Η Καραθανασης Παντελης λέει:

  Να με ενημερωνετε για καθε νομο.

 97. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  καλησπερα
  θα ηθελα να ξεκηνησω μια δραστηριοτητα στον χωρο του εμποριου και να βγαλω μια αδεια εμπορικη που θα μου επιτρεπει να πουλαω λαχανικα και φρουτα και στον νομο μου αλλα και σε αλλους νομους στις λαικες αγορες.δηλαδη να στηνω παγκο κανονικα και να πουλω οπωρολαχανικα και φρουτα …απο που πρεπει να ξεκηνησω και τι αδεια χρειαζετε ???? μπορω να βγαλω μια τετοια αδεια???ειμαι ανεργος και χωρισμενος???πεζει κανα ρολο αυτο και υπαρχει μοριοδοτηση η για να παρεις την αδεια θα πρεπει να γινω ελληνας …. και να λαδωσω ….αλιως δεν υπαρχει περιπτωση…ρωταω εσας επειδη ακουγοντε τοσα πολλα που δεν ξερω ποιον να ακουσω και απο που να ξεκηνησω ..δεν ξερω αν ειναι εφικτο να κανω μια τετοια δουλεια…
  Ν α σας ευχαριστησω και να σας συνχαρω για την βοηθεια που δινετε στον κοσμο μεσω αυτης της σελιδας.

  Κος Δημητρης

 98. Όπως καταλαβαίνεται αυτό είναι αδύνατο για κάθε αναγνώστη ξεχωριστά . Στην αρχική σελίδα πάνω δεξιά μπορείτε να δώσετε το εμαιλ σας και να λαμβάνετε ενημερώσεις για κάθε νέα δημοσίευση . Μετά θα επιλέγεται μόνος σας τι σας ενδιαφέρει να διαβάσετε ,

 99. Το υπαίθριο εμπόριο είναι αρμοδιότητα του Δήμου για να πάρετε άδεια για λαϊκή . Αρχίστε από εκεί και ο θεός μαζί σας

 100. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  του δημου που διαμενω??
  Εγω θελω να μαθω την εμπορικη αδεια πως θα παρω???? και αυτη απο τον δημο???η το εμπορικο επημελιτηριο??

 101. Καλημέρα

  όταν μιλάμε για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αυτά μόνο γνωρίζω και μπορώ να πω ) αδειοδοτούσα Αρχή είναι ο οικείος Δήμος που εδρεύει η επιχείρηση . Υπάρχουν περιπτώσεις όταν μιλάμε για αρτοποιεία και εργαστήρια τροφίμων και ποτών που διαθέτουν σε χονδρική τα προϊόντα τους αδειοδοτούσα αρχή είναι η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας και ειδικές περιπτώσεις που είναι πχ ο ΕΟΤ , το Λιμεναρχείο , ο οργανισμός Λιμένα κλπ .

  Για εμπορικά καταστήματα δεν γνωρίζω κάτι .

 102. Ο/Η ΚΑ.ΒΑΣΙΛΙΚΗ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ. ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΑΠΑΝΤΗΣΤΕ ΜΟΥ ΑΝ Κ ΑΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΔΕΙΑ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ? ΕΧΩ ΔΟΥ ΑΝΗΛΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Κ ΑΝΕΡΓΟ ΑΤΡΑ ΔΟΥ ΧΡΟΝΙΑ ΤΩΡΑ….ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΑ ΠΡΟΘΥΡΑ ΤΗΣ ΕΞΑΘΛΙΩΣΗΣ….. ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!!

 103. Καλημέρα

  όσο γνωρίζω μιας και δεν είναι απόλυτα υγειονομικό θέμα κάτι τέτοιο δεν προβλέπεται μιας και η άδειες δίνονται από τους Δήμους για συγκεκριμένες περιοχές . Ίσως αν έχετε υπόψη σας περιοχές ανά την Ελλάδα εφοδιαστείτε με μια άδεια για κάθε περιοχή … δεν ξέρω όμως αλήθεια και επομένως δεν μπορώ να σας συμβουλέψω

 104. Ο/Η sofia λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδάκη!Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν μπορώ σαν παραγωγός πιστοποιημένων βιολογικών προϊόντων να κάνω πέρα από χονδρική πώληση,διανομή βιολογικών λαχανικών κατ’οίκον!χρειάζεται κάποια ειδική άδεια;που πρέπει να απευθυνθώ;

 105. Ο/Η mike λέει:

  kalispera sas exo ftiaxei ena ergastirio paradosiakon proyonton [glyka koytalioy,marmelades boytimata k.a exo rotisei an mporo na bgalo adeia gia planodio kai h apanthsh einai apo olloys oxi tha ithela an mporeite na moy peite mporo na bgalo adeia gia na mporo na poyleiso ta idia moy ta proyonta afoy einai mi eyaliota;;; eyxaristo

 106. Ο/Η δημητρης λέει:

  Καλημερα. Καταρχην σας αξιζει ενα μεγαλο ΜΠΡΑΒΟ για ολη αυτη την ενημερωση που προσφερετε στους συμπατριωτες σας. Για να βγαλεις αδεια πλανοδιου πωλητη σου ζητανε καρτα ανεργιας. Εγω δεν μπορω να βγαλω γιατι ειμαι το ομορυθμο μελος σε μια εταιρεια ΕΕ ( ειμαι αντιπροσωπος σε ρουχα- παροχη υπηρεσιων ). Την εταιρια δεν μπορω να την κλεισω. Υπαρχει καποιος τροπος να βγαλω αδεια χωρις να εχω καρτα ανεργιας ?

 107. Απαιτείται ίδρυση επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος σε οίκημα νόμιμο και κυρίας χρήσεως . ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου
  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004 θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:
  Περισσότερα εδώ

 108. Καλησπέρα

  δυστυχώς εγώ μπορώ να πω κάτι διαφορετικό από αυτό που σας έχουν πει οι αρμόδιες υπηρεσίες που απευθυνθήκατε

 109. Ο/Η ΣΟΦΙΑ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ!ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΩ ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Η ΚΑΛΥΠΤΟΜΑΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ?

 110. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση

  δυστυχώς αυτό που με ρωτάτε δεν αφορά θέματα υγειονομικής νομοθεσίας αλλά έχει σχέση με την Αρχή που χορηγεί τις άδειες . Επομένως εκεί πρέπει να προσανατολιστείτε για την απάντηση στο ερώτημά σας .

 111. ΚΑλημέρα

  δεν μου αναφέρετε την άδεια που διαθέτετε για να μπορέσω να σας απαντήσω . Τα καταστήματα λιανικής και χονδρικής διάθεσης μπορούν να διαθέτουν κατ οίκον παραγγελίες (εφόσον διαθέτουν άδεια από το Δήμο ) .

 112. Ο/Η sofia λέει:

  Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

 113. Ο/Η frozenlottus λέει:

  Καλησπέρα και συγχαρητήρια για την δουλειά και επααγελματικότητά σας.
  Έχω άδεια παραγωγής και πώλησης γαλακτοκομικών προϊόντων. Προκειμένου να πουήσω τα προϊόντα μου σαν Πλανόδιος και Στάσιμος μικροπωλητής τροφίμων σίγουρα θα χρειαστώ ένα επαγγελματικό όχημα – ψυγείο το οποίο θα φέρει θερμόμετρο στο εσωτερικό του. Επίσης θα χρειαστώ συγκεντρωτικό δελτίο αποστολής και μπλοκ αποδείξεων λιανικής πώλησης. Θα πρέπει να απευθυνθώ στο δήμο μου ή κάποια άλλη αρχή ή με αυτά είμαι καλυμμένος? Θα πουλάω μόνο αυτά ΄τα οποία παράγω.

  Ειλικρινά με εκτίμηση,
  Νίκος Α.

 114. θυμίστε μου την ερώτηση παρακαλώ !!!

 115. Καλημέρα
  πρέπει να ρωτήσετε στο Δήμο για την άδεια Πλανόδιου και Στάσιμου Πωλητή

 116. Ο/Η sofia λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ!ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΩ ΝΟΜΙΜΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΑΜΕΙΑΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Η ΚΑΛΥΠΤΟΜΑΙ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ?EΧΩ ΑΔΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ.ΔΕΝ ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ!

 117. Καλημέρα

  δυστυχώς μέχρι και σήμερα δεν προβλέπεται η λειτουργία δραστηριότητας υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός οικίας .

 118. Ο/Η andreas λέει:

  Καλημερα μενω θεσσαλονικη και ηθελα να ρωτησω ποια ειναι η διαδικασια για να πουλαω κουλουρια (που πρεπει να απευθυνθω). τι εξοπλισμο χρειαζομαι?

 119. Καλημέρα

  στον Δήμο θα απευθυνθείτε για λεπτομέρειες . Θα χρειαστεί να περάσετε από το Υγειονομικό να ελέγξουν την κατασκευή (τροχήλατο όχημα ) για βεβαίωση καταλληλότητας .
  Διαβάστε την παρακάτω σχετική εγκύκλιο :
  . Επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν σε σκηνές, πάγκους, περίπτερα,
  τροχήλατα οχήματα- αμαξώματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. –
  Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.

  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α)
  στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις
  παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
  και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
  Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
  προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ
  Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.
  Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
  προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
  διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
  Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
  καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των
  μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
  Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από
  νόμιμες επιχειρήσεις.
  Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος
  πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
  Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης
  υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς
  και κάδοι απορριμμάτων.
  Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων
  θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και
  απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται
  η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
  Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό
  αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
  Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον
  έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
  Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
  εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.

 120. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  καλημερα κ παπαδακη θα ηθηλα να ρωτησω οσον αφορα τους πλανοδιους σταθερου παγκου οποροκηπευτικα πιο ειναι το ασφαλιστικο τους τεβε ογα….. διαμενω σε οικισμο 200 κατοικων ευχαριστω

 121. Ο/Η anna markoy λέει:

  καλημερα ενδιαφερομαι για αδεια να πουλαω καλαμποκι που να ρωτησω?

 122. Καλημέρα

  δυστυχώς με ρωτάτε κάτι που δεν το γνωρίζω αφού δεν είναι υγειονομικό

 123. Ο/Η Βαγγέλης λέει:

  Καλησπέρα σας κύριε Παπαδάκη!! ενδιαφέρομαι να ζητήσω άδεια για στάσιμο πλανώδιο εμπόριο από το Δήμο για να φτιάξω έναν πάγκο που να έχω φρούτα και με τη βοήθεια διαφόρων αποχυμωτών,μίξερ και ενός ψυγείου με πάγο να τα προμηθεύω με ποτήρια σε περαστικούς! Γνωρίζετε άν είναι εφικτό κάτι τέτοιο??

 124. Ο/Η Βαγγελης Μ λέει:

  Καλυσπερα και ενα μεγαλο μπραβο για το blog.
  Θα ηθελα να σας ρωτισω και εγω αν υπαρχει αδεια πλανοδιου για πωληση νοπων κοτοπουλων;
  Ευχαριστω εκ των προτερων!

 125. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη …
  Αυτό πρέπει να να ρωτήσετε στην υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για να έχετε και μια επίσημη απάντηση

 126. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη …
  Πρέπει να μιλήσετε με τον Δήμο και την Δ/νση Κτηνιατρικής

 127. Ο/Η Odyseas Macedon λέει:

  χαίρετε
  σ όλην Ευρώπη και Αμερική υπάρχουν αυτά τα τρίκυκλα http://www.caferad.at που πωλούν καφέ esspresso.Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις στην Ελλάδα κάτι τέτοιο θα ήταν παράνομο? κι αν ναι, πως γίνετε σε ισότιμο ευρωπαικό μέλος, να ισχύει τέτοια απαγόρευση? σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 128. Καλημέρα

  δεν γνωρίζω από μια φωτογραφία αν είναι νόμιμο ή παράνομο . Πρέπει να πάτε στην υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας να το εξετάσει μαζί με τα συνοδευτικά έγγραφα και θα σας πουν . Από μια πρώτη ματιά πάντως θεωρώ ότι θα μπορούσε να αδειοδοτηθεί για πλανόδιο εμπόριο .

 129. Ο/Η alexandros λέει:

  θελω να ρωτησω κατι ισως παλαβο .? Μπορω να πουλαω εποχιακα και οχι μονο προιοντα σε ολη την ελλαδα στον δρομο (πλανοδιος πωλητης ) με αυτοκινητο ειδικο που εχω ,οπως λαδι, τυρια, ρακι τσιπουρο,κρασι, ελιες και οτιδηποτε προιον ? Τι αδεια πρεπει να βγαλω για αυτο ?

 130. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά !!!

  Η υγειονομική Υπηρεσία δεν αδειοδοτεί αυτή τη δραστηριότητα και επομένως δεν έχω τις γνώσεις για να σας πω αν κάτι τέτοιο προβλέπεται . Πρέπει να μιλήσετε με συνάδελφο από την Δ/νση Εμπορίου της Περιφέρειας που ανήκετε ..

  Καλή Χρονιά !!!!

 131. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΑ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΙΧΙΣΜΕΝΟ ΤΟ 2014.ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BLOG KAI ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΥΝΙΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΚΟΣΜΟ .ΛΕΓΟΜΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΕΙΜΑΙ 28 ΕΤΩΝ.ΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ ΚΑΙ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ,ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ ΚΤΛ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΟΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ

 132. Καλησπέρα κ. Παπαδάκη. ΣΥΓΧΑΡΗΤΉΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BLOG. Αναμένω άδεια άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου και θα ήθελα να ρωτήσω αν γνωρίζετε τον Κ.Α.Δ. για την πώληση κουλουριών, αν υποχρεούμαι να κρατάω βιβλία εσόδων-εξόδων και αν έχω απαλλαγή από ταμειακή μηχανή. Η έναρξη επιτηδεύματος σε ποια κατηγορία ανήκει (π.χ. ατομική) ΕΥΧΑΡΙΣΤΏ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ.

 133. Ο/Η IMIRTZIDHS HLIAS λέει:

  kalhspera k.PAPADAKH.mhpos kserete pos kai an fisika einai efikto na bgalo adeia polisis gia nopa kotopoyla kai oti exei sxesh me to kotopoylo ( planodios ) xwris na me periorizei se sigkekrimeno dimo. to aytokinito tha einai idika diamorfomeno kai monomeno opos ton ixthiopolon. ( ksekinisa na rotao apo to orgonizmo laikon agoron, me stilane sthn diefthinsi emporioy ,aytoi me th sira toys me stilane ston dimo, o dimos mpoy eipe oti prepei na eimai anergos K.T.L na etitho gia adia kai ama dosei to kratos, piga sthn periferia makaidonias poy me parepepsan sto ygeionomiko ( apo thl. ) milisa me ton k.KOYRTIDH kai moy eipe oti h ypiresia toy ygeionomikoy tha elenksei to oxima mono ) SAS EYXARISTO EK TON PROTERON.

 134. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά Υπηρεσιακές υποθέσεις με κράτησαν μακρυά όλες αυτές τις μέρες …

  δυστυχώς όλες οι ερωτήσεις σας αφορούν οικονομοτεχνικά θέματα για τα οποία δεν διαθέτω τις απαραίτητες γνώσεις για να σας απαντήσω ..

 135. Καλημέρα

  ρωτήστε στο Δήμο που δίνει τις άδειες για τα υπόλοιπα θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ . Κουρτίδη άλλωστε γνωρίζει περισσότερα από εμένα

 136. Ο/Η dimitra28 λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ BLOG.ΛΕΓΟΜΑΙ ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΑΙ ΜΕΝΩ ΣΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΜΑΘΩ ΤΙ ΑΔΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΛΟΥΚΟΥΜΑΔΕΣ ΣΕ ΠΑΝΥΓΗΡΙΑ ,ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΤΛ.ΘΑ ΕΚΤΙΜΟΥΣΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΣΑΣ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ

 137. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που δεν σας απάντησα … δεν υπάρχει θεωρητικά δικαιολογία .. όμως από την μια η παραμονή στον Έβρο αλλά και τα τρέχοντα ζητήματα του κλάδου μου με απέτρεψαν να απαντήσω ως όφειλα .
  Θα πρέπει να μιλήστε στον Δήμο ο οποίος είναι αρμόδιος για το πλανόδιο εμπόριο .

 138. Ο/Η Lampros Athanasopoulos λέει:

  geias kyrie papadakh mipos jeretai an do8oyn fetos adeies A typoy periferiakes gia planodio emporio giath kath akoygetai oti den 8a do8oyn kai an nai pote eyxaristo

 139. Ο/Η Τάκης λέει:

  καλησπέρα κυριε Παπαδάκη..ενδιαφέρομαι να βγαλω άδεια πωλητη πλανοδιου εμπορίου ψαριων..και οι ερωτησεις μου ειναι οι εξης:αν καταγομαι απο αλλον δημο και θελω να ασκησω το επαγκελμα μου σε αλλον δημο ειναι επιτρεπτο?αν οχι με ποιον τροπο πρεπει να την βγαλω?Η αλλη μου ερωτηση ειναι..ειμαι γιος πολυτεκνης οικογενειας και αυτην την στιγμη εργαζομαι.Πρεπει να ειμαι ανεργος για να βγαλω αυτην την αδεια και τι χρηματικη επιβαρυνση θα εχω?και τελευταια,μπορω να βγαλω την αδεια τωρα και να κανω εναρξη οποτε και οταν θελησω?Ευχαριστω πολυ εκ των προτερων…

 140. Ο/Η dimitra28 λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ.ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΚΑΛΑ Κ ΚΑΛΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΤΕ

 141. Είναι Θέμα Δήμου δεν το γνωρίζω . Πρέπει να ρωτήσετε στον Δήμο σας αυτοί ίσως γνωρίζουν πότε θα ανοίξει η διαδικασία .

 142. Καλημέρα

  το ερώτημά σας δεν ανήκει στα υγειονομικά θέματα και δεν γνωρίζω να σας απαντήσω . Είναι θέμα Δήμου

 143. Ο/Η ΣΚΟΥΜΠΟΥΡΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ λέει:

  Καλησπερα σας,θα ηθελα να ρωτησω ποια βηματα πρεπει να ακολουθησω για να εχω στην κατοχη μου αδεια να πουλαω χαλβα φαρσαλων λουκουμια στις εμποροπανηγυρεις και στα θρησκευτικα πανηγυρια σε ολη την Επικρατεια.Σας ενημερωνω οτι ειμαι παραγωγος, εχω εργαστηριο παραγωγης χαλβα και λουκουμιων,παρασκευαζω μονος μου τα προιοντα και θελω να μπορω να τα διαθεσω στην αγορα με τον τροπο που προανεφερα.εν ολιγης ποιος ειναι αρμοδιος για να μου εγκρινει μια τετοια αδεια.ΑΝ Αποκτησω την καταληλη αδεια στην συνεχεια ποια θεμετα υγειονιμικα θα πρεπει να γνωριζω-πληρω για τα προιοντα {χαλβα Φαρσαλων,λουκουμια}και για την πωληση τους σε υπαιθριους παγκους?
  Σας ευχαριστω
  με εκτιμηση
  Αναστασια

 144. Καταρχήν για την άδεια Πλανόδιου εμπορίου θα μιλήσετε Αρχικά με τον Δήμο που αδειοδοτεί … Την παρασκευή τώρα πρέπει να πάτε στο υγειονομικό της περιοχής σας να μιλήστε και με τους συναδέλφους να σας καθοδηγήσουν γιατί αυτό που μου περιγράφετε ( η παρασκευή δηλαδή από εσάς των προϊόντων) απαιτεί ξεχωριστή άδεια …

 145. Ο/Η Ανδρεας λέει:

  ΓΕΙΑ ΣΑΣ κ.ΠΑΠΑΔΑΚΗ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΗΝΙΣΗ.ΕΧΩ ΜΙΑ ΚΑΝΤΙΝΑ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΟΧΙ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ,ΑΛΛΑ ΕΠΙ ΠΛΗΡΩΜΗ).Η ΘΕΣΗ ΑΥΤΗ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΙΑ,ΟΠΟΤΕ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ΔΟΥΛΕΥΩ 3 ΜΗΝΕΣ.ΕΠΕΙΔΗ ΟΜΩΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΤΡΕΧΟΥΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΙΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΩ ΔΕΥΤΕΡΟ ΧΩΡΟ ΝΑ ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΗΝ ΚΑΝΤΙΝΑ ΤΟΥΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ??ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΒΟΗΘΗΣΕΤΕ Η ΝΑ ΜΟΥ ΣΤΕΙΛΕΤΕ ΚΑΠΟΙΟ ΤΗΛ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.ΚΑΠΟΙΟΙ ΜΟΥ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΧΩ ΔΥΟ ΧΩΡΟΥΣ ΜΑΖΙ,ΑΛΛΑ ΑΦΟΥ ΠΛΗΡΩΝΩ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΕΤΣΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΩ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.

 146. ΚΑλημέρα

  δυστυχώς είναι ένα θέμα άσχετο με την υγειονομική νομοθεσία και δεν ξέρω κάτι παραπάνω . Πρέπει να μιλήσετε με τον Δήμο που δίνει τις άδειες και εφαρμόζει την κοινωνική πολιτική .

 147. Ο/Η MARSAM λέει:

  Κύριε Παπαδάκη γεια σας,
  ενδιαφέρομαι για άδεια πλανόδιου πωλητή με παραδοσιακά προΐόντα (π.χ. παξιμάδια, ελαιόλαδο, μέλι, τυριά κ.ο.κ.) για πώληση σε ολόκληρη την χώρα. Η έδρα μου θα είναι στο Καστέλλι και δεν ξέρω από που να ξεκινήσω. Έχω μιλήσει και με την διεύθυνση εμπορίου και με το Δήμο αλλά δεν έχω βγάλει κάποια άκρη. Μήπως μπορείτε , αν γνωρίζετε , να με ενημερώσετε που να απευθυνθώ για την συγκεκριμένη άδεια και εάν έχει συγκεκριμένη προθεσμία που γίνονται οι αιτήσεις.
  Σας ευχαριστώ.

 148. Ο/Η alex λέει:

  geia xara kurie papadaki..thelo na poulhso kalampoki kai tsipouro sth hersonisso krhths…xreiazetai eidikh adeia…kai an nai pou prepei na apeuthintho?gnorizete an kostizei k poso mia sxetikh adeia?

 149. Καλησπέρα

  δυστυχώς αν δεν μπορούν να σας απαντήσουν οι ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ … πόσο μάλλον εγώ που έχω γνώσεις μόνο για τα υγειονομικά ζητήματα … αυτό δυστυχώς δεν είναι … μάλλον έχετε πέσει σε νομικό κενό .. και καλό είναι να πείτε στις Υπηρεσίες αφού καταθέσετε έγγραφο ερώτημα να αποστείλουν με την σειρά τους το ερώτημα στο Υπουργείο που ανήκουν για επίσημη απάντηση .

 150. Καλησπέρα

  δεν γνωρίζω πόσο θα κοστίσει (είναι θέμα παραβόλων του Δήμου ) όμως απαιτείται άδεια και πρέπει να ρωτήσετε στον Δήμο για το τι προβλέπεται και απαιτείται .

 151. Ο/Η γαυρος λέει:

  Καλησπερα κυριε παπαδακη και συγχαρητήρια για ολο αυτο που εχετε κανει..θελω να μου πειτε αν μπορω να βγαλω αδεια ειτε σε λαικη ειτε πλανοδιου για να πουλαω γαυρο μαρινατο τον οποιο θα τον φτιαχνω ο ιδιος..αν γινεται τι ακριβως χρειαζεται.σας ευχαριστω

 152. Ο/Η δημήτρης λέει:

  Καλημέρα θα ήθελα να μάθω τι άδειες πρέπει να βγάλω για να έχω πάγκο που πουλάει καφέ

 153. Καλησπέρα

  την άδεια θα σας την δώσει ο Δήμος της περιοχής σας . Τώρα το αν φτιάχνετε εσείς το γαύρο αυτό δημιουργεί πρόβλημα γιατί για να επεξεργαστείτε και να διαθέσετε τρόφιμα απαιτείται ξεχωριστή άδεια με ότι αυτό συνεπάγεται (εργαστήριο , εξοπλισμός κλπ ) . Η νομοθεσία αυτή την στιγμή δεν επιτρέπει συσκευασία στο σπίτι ( Η ελληνική τουλάχιστον )

 154. Καλησπέρα …. είναι λιγάκι αόριστο το ερώτημά σας … αν πάντως αναφέρετε σε λιανική και εννοείται χύμα καφέ από το Δήμο .. αν εννοείται καφέ ρόφημα το πράγμα γίνεται πιο πολύπλοκο για να σας απαντήσω

 155. Ο/Η Παρις λέει:

  συγνώμη για την παρέμβαση αλλα απο οσο ξερω στην αδεια που εχω εγω μου επιτρεπει απο αλκοολουχα να δινω ρετσινα και μπυρα . οσο για φαγητο μονο σουβλακια .. οχι τηγανητη πατατα η σαντουιτσ .. τωρα εχει πολλα .. Αλλα γενικα δεν επιτρεπετε το σερβιρισμα .. οπως δεν επιτεπετε να εχεισ τραπεζοκαθισματα . στην δικια μου εκμισθωση αιγιαλου ουσιαστικα ηταν για να παίρνω ενοίκιο απο τις ομπρέλες ..
  γενικα δινουν αδειες αλλα το υγειονομικο ειναι αρκετα σκληρο ακομα και με αυτες τις αδειεσ.. τουλαχιστον στην δικια μου περιπτωση ..

 156. Ο/Η Παρις λέει:

  ηθελα να ρωτησω αυτο το 11 αθρο του ΚΥΑ 1038460/2439/Β0010/15.04.2009 .
  Ισχυει για τις καντινες γενικα?
  η αφορα στην εκμισθωση αιγιαλουαποκλειστικα?

 157. Ο/Η Dan λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλή σας μέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει δυνατότητα άδειας μικροπωλητή με αντικείμενο πώληση φρουτόσαλάτας σε παραλία

 158. Ο/Η billy λέει:

  Κύριε Παπαδάκη, καλή σας ημέρα. Όπως διάβασα παραπάνω, δε χρειάζεται άδεια για πώληση οπωροκηπευτικών σε πάγκο. Θα μπορούσα μέσα στο οικόπεδό μου δηλαδή να πουλάω φρούτα και κατά προέκταση φρέσκους χυμούς που θα στίβονται επί τόπου; Επίσης, στο ίδιο ιδιόκτητο οικόπεδο, κάτω από σκιερό μέρος (πέργκολα-τέντα-κιόσκι,ο,τιδήποτε μή μόνιμο δηλαδή), μπορώ να έχω ένα ψυγείο με νερά και εμφιαλωμένα αναψυκτικά; Ευχαριστω εκ των προτέρων.

 159. Καλημέρα

  όχι αφορά μόνο τον αιγιαλό … επίσης επειδή βλέπω είστε στο άρθρο 49 της παλιάς νομοθεσίας ήθελα να σας ενημερώσω ότι έχει καταργηθεί όπως και όλη η 8577/83 υγειονομική διάταξη

 160. Καλημέρα

  πρέπει να ρωτήσετε στο Δήμο που θα σας δώσει την σχετική άδεια

 161. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση , βλέπω ότι διαβάσατε το Άρθρο 49 Πλανόδιοι και Στάσιμοι μικροπωλητές τροφίμων ή ποτών της 8577/83 υγειονομικής διάταξης που πλέον έχει καταργηθεί . Πρέπει να μιλήσετε με τον Δήμο που χορηγεί τις άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου .

 162. Ο/Η Alexandros λέει:

  Kalhmera kyrie Papadaki.!! epetrepetai na poulaw hot dot apo 3kyklo oxima typou podilatou?? ti adeia xriazetai gi’ayto?? Eyxaristw kai mpravo gi’ayto pou kanete!!!

 163. Ο/Η ΘΟΔΩΡΗΣ λέει:

  Με το άρθρο 49 της παλιάς Υγειονομικής διάταξης παρ. 2 δεν επιτρεπόταν η πώληση οπωροκηπευτικών από μονίμως στάσιμους πωλητές με εξέρεση στους παραγωγούς κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής τους. Με τις νέες υγειονομικές διατάξεις, ισχύει η απαγόρευση ή όχι.

 164. Πρέπει να μιλήσετε με τον Δήμο σας που χορηγεί τις άδεις Πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου . Ο νόμος αναφέρει :Στις επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας στην άδεια λειτουργίας τους θα αναγράφονται τα προσφερόμενα είδη (π.χ. παγωτό, μαλλί της γριάς, λουκάνικα, κ.λπ.) ώστε να ελέγχεται η διασφάλιση των συνθηκών παρασκευής και προσφοράς σύμφωνα με την αρχική γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας.

 165. Καλημέρα

  η νέα υγειονομική διάταξη δεν προβλέπει τόσες λεπτομέρειες και σωστά μιας και αυτά δεν είναι τόσο υγειονομικά θέματα αλλά αφορούν αρμοδιότητες πχ Δ/νσης Εμπορίου κλπ

 166. Ο/Η DHMHTRIOS λέει:

  KALHSPERA KYRIE PAPADAKI KALO PASXA NA EXETE THA EITHELA NA MATHW GIA ADEIA PLANODIOU GIA PSARIA TO AYTOKINITOMNPREPEI NA EINE PSIGIO H ISOTHERMIKO ? EYXARISTW

 167. Καλημέρα Χριστός Ανέστη
  πρέπει να μιλήσετε με την Δ/νση Κτηνιατρικής

  Η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ ΕΚ 852/200 Απαιτήσεις για κινητούς ή/και προσωρινούς χώρους (όπως σκηνές πανηγυριών, περίπτερα σε αγορές, οχήματα πώλησης τροφίμων), για χώρους που χρησιμοποιούνται κυρίως ως ιδιωτικές κατοικίες, αλλά όπου παρασκευάζονται συνήθως τρόφιμα για τη διάθεση στην αγορά, και για αυτόματους πωλητές που εφαρμόζεται και στην Ελλάδα αναφέρει : πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες εγκαταστάσεις ή/και διατάξεις για τη διατήρηση των τροφίμων υπό κατάλληλες συνθήκες θερμοκρασίας και για τον έλεγχο αυτών . Επομένως δεν διευκρινίζεται επακριβώς .·
  Σύμφωνα δεν με την παλιά υγειονομική διάταξη (απλά για να λάβετε μια άλλη άποψη )
  Για τη χρήση των οχημάτων πωλήσεως ψαριών και άλλων αλιευμάτων, νωπών ή κατεψυγμένων και γενικότερα για τις συνθήκες πωλήσεως των ειδών τούτων στις Λαικές Αγορές, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της Κτηνιατρικής Νομοθεσίας. Γενικά, ο πωλητής νωπών ψαριών και άλλων αλιευμάτων οφείλει να φροντίζει ώστε: – κατά την έκθεση τούτων, είτε βρίσκονται μέσα σε ανοικτά κιβώτια (τελάρα), είτε είναι τοποθετημένα πάνω σε πάγκους να μη διακόπτεται η συντήρησή τους με ικανή ποσότητα τριμμένου πάγου και να μην εκθέτονται στις ηλιακές ακτίνες. – Τα νερά, που προέρχονται από το λιώσιμο του πάγου, να διοχετεύονται με σωλήνα σε ειδική κλειστή δεξαμενή, όπως ορίζεται στο σημείο γ της παρ. 6. Η απόρριψη των υγρών τούτων στην επιφάνεια του εδάφους απαγορεύεται.

 168. Ο/Η Annia Kapatou λέει:

  xriazete apo ton efet auto pou kanoun ta magazia ugeionomikou endoiaferontos se periptero ?

 169. Ο/Η ArisT λέει:

  Καλημερα σας κ. Παπαδακη! Και απο εμενα πολλα συγχαρητηρια για την δουλεια και την προσφορα σας. Ενδιαφερομαι για πλανοδια πωληση frozen yogurt , με ειδικο υπερσυχρονο οχημα. Εχει προηγηθει παρομοια ερωτηση απο καποιον φιλο παραπανω πριν απο αρκετο καιρο, και ειχατε απαντηση οτι περιμενετε την νεα εγκυκλιο. Υπαρχει κατι νεοτερο? Ευχαριστω εκ των προτερων

 170. Καλημέρα ήταν παλαιότερο ερώτημα και ναι εκδόθηκε εγκύκλιος που θα σας την παραθέσω παρακάτω .
  Όμως πέρα από αυτό πρέπει να μιλήσετε με την αρμόδια υγειονομική που θα σας χορηγήσει την βεβαίωση καταλληλότητας προκειμένου να αδειοδοτηθείτε για πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο .
  Η εγκύκλιος
  Επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν σε σκηνές, πάγκους, περίπτερα,
  τροχήλατα οχήματα- αμαξώματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. –
  Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.

  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α)
  στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις
  παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
  και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
  Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
  προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ
  Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.
  Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
  προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
  διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
  Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
  καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των
  μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
  Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από
  νόμιμες επιχειρήσεις.
  Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος
  πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
  Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης
  υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς
  και κάδοι απορριμμάτων.
  Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων
  θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και
  απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται
  η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
  Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό
  αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
  Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον
  έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
  Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
  εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
  Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλών
  σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (Ε) ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη προφορικά και γραπτά
  ερωτήματα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών σας γνωρίζουμε ότι:
  Η παραχώρηση από τους Δήμους για απλή χρήση χώρου αιγιαλού, γίνεται για
  δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων,
  λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου κ.λ.π. με σκοπό την
  εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού.
  Η κάθε παραχώρηση αφορά τους όρους της σύμβασης και είναι ανεξάρτητη για κάθε
  δραστηριότητα.
  ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ05

  Στις ανωτέρω περιπτώσεις για τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα, τη διαφύλαξη της
  φυσικής μορφολογίας του αιγιαλού και της παραλίας και ιδιαίτερα την προστασία της
  Δημόσιας Υγείας όταν η παραχώρηση δεν γίνεται σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις
  (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών) αλλά αφορά απομακρυσμένες
  περιοχές, θα πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων.
  Σύμφωνα με το άρθρο 5, της ανωτέρω σχετικής (Α) Υγειονομικής Διάταξης, τα αποχωρητήρια
  αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό, να καθαρίζονται
  τακτικά και σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε
  συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα
  επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

 171. Ο/Η sampanis panagiotis λέει:

  καλησπερα με τους ρομ που δεν εχουν αδεια πλανοδιου τη θα γηνει που τους κοβον μεγαλα προστηματα ειναι μια εκπαθης ομαδα απορει οικονομικα

 172. Νομίζω υπάρχουν επιτροπές ελέγχου των λαϊκών και επίσης άλλαξε και το νομικό καθεστώς αλλά πρόκειται για κάτι που δεν είναι υγειονομικής φύσης και ότι παραπάνω πω ίσως είναι λανθασμένο

 173. Ο/Η Stefanos Lyras λέει:

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 2 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΣΑΣ ΣΥΓΧΑΙΡΩ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ. ΕΔΩ ΣΤΗ ΡΟΔΟ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑΣ ΨΑΡΑΣ ΠΛΑΝΟΔΕΙΟΣ ΠΟΥ ΝΑ ΤΗΡΗ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΥΓΕΙΗΝΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΠΕΡΙΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 40 ΑΜΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΨΥΓΕΙΑ Η ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΟ ΘΑΛΑΜΟ ΜΕ ΤΑΨΑΡΙΑ ΧΥΜΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΓΟ ΠΑΝΩ ΣΤΗΣ ΛΑΜΑΡΙΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Η ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ ΝΑ ΠΑΗ ΣΥΝΕΦΟ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΕΣ ΣΦΥΡΙΖΟΥΝ ΑΔΙΑΦΟΡΑ. ΓΙΑΤΙ?

 174. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν σε όλη την Ελλάδα … και οι νομοταγείς πολίτες όταν ενοχληθούν από αυτή την παρανομία και αδιαφορία και ορθώσουν λόγο θεωρούνται ρουφιάνοι κλπ χαρακτηρισμοί …

 175. Ο/Η Nikolas P λέει:

  δ. Εμφιαλωμένων αναψυκτικών ποτών. Συμπεριλαμβανωνται και συσκευασμενα αλκοολουχα ποτα σε τενεκεδακια? Π.χ. Μπιρες σε τενεκεδακια ?

 176. Ο/Η christos λέει:

  kalispera sas..eho adeia planodio emboriou gia donuts sti paralia..iparhei kapios tropos na valo enan voihto h ergati na doulevi ke na tou kolao ola ta ensima ke na eime nomimos..h iparhei kati alo pou boro na kano gia na eime apolita nomimos ?i mitera mou ehei paraskevastirio donuts me adeia ke tha ithela na vro tropo pos boro na valo politi sti paralia ke na eine telios nomimos.iparhoun ke para polli h opoioi poulane horis adeia horis timologia ke h astinomia den kani tipota.isa isa grafei emena pou eime eho mia planodia adeia ke eho valei atomo na poulaei ke ton alon horis tipota den kanune tipota..pos borite na me voithisete?

 177. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρισκόμουν εκτός για μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή λόγω εκπαιδευτικών υποχρεώσεων …….
  νομίζω ότι είναι εμφιαλωμένα ποτά … απλά η διάταξη που διαβάσατε δεν ισχύει πλέον …

 178. Ο/Η ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  Γεια σας και συγχαρητηρια για τη δουλεια σας. Ειμαι απο Εορδαία και θελω να πουλαω τους καλοκαιρινους μηνες κερασια με φορτηγακι σε πολεις με θαλασσα π.χ. στην Κατερίνη. Είμαι αγρότης κ μεχρις στιγμής τα δίνω σε εμπορους. Που πρεπει να απευθυνθω, στο δικό μας Δήμο ή στο Δήμο Κατερινης για πληροφορίες?επίσης γνωριζετε να μου πειτε αν ισχυει αυτο που ακουσα ότι για να παρεις αδεια πλανόδιου πωλητη πρεπει να ανηκεις σε συγκεκριμένη κατηγορια (πχ ανεργος, τριτεκτος, παιδια ΑΜΕΑ κλπ)? Ευχαριστω εκ των προτερων.

 179. Ο/Η ΧΡΙΣΤΟΣ λέει:

  ΚΑΛΙΜΕΡΑ.ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕ ΝΑ ΒΓΑΛΩ ΑΔΕΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΚΑΛΤΣΕΣ ΚΑΙ ΕΣΟΡΟΥΧΑ ΣΕ ΠΑΝΥΓΥΡΙΑ.ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΕΥΘΗΝΘΩ?ΕΠΙΣΕΙΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΓΙΝΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΟ ΕΝΑΡΞΗ ΣΤΟΝ ΟΓΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΟ ΤΕΒΕ?ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ

 180. Καλημέρα

  δεν γνωρίζω γιατί δεν έχει να κάνει με υγειονομική νομοθεσία ..ρωτήστε στον Δήμο σας

 181. Ο/Η ΣΟΛΑΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ λέει:

  καλησπερα σας κυριε παπαδακη , σκεφτομουνα να πουλαω παραδοσιακα σαντουιτς (χωριατικο φρατζολακι με λαδοριγανι ντοματα και τυρι) αν το ειχα συσκευασει απο το σπιτι και ηταν τυλιγμενα σωστα κτλπ θα μπορουσα να τα πουλαω ? η πρεπει να τα φτιαχνω εκεινη τη στιγμη και να εχω οπως εινια λογικο οχημα με ψυγειο ?

 182. Ο/Η Κωστής λέει:

  Καλησπέρα! Υπάρχει δυνατότητα να δοθεί άδεια πωλητή σαλεπιού;

 183. Καλημέρα και συγγνώμη και σε σας αλλά δεν είδα τα ερωτήματά σας και δεν απάντησα άμεσα …

  δυστυχώς η υγειονομική νομοθεσία (μέχρι και σήμερα ) δεν προβλέπει την νομιμοποίηση δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τρόφιμα και που παρασκευάζονται σε σπίτια …

 184. Καλημέρα

  τις άδειες υπαίθριου εμπορίου τις καθορίζει ο Δήμος οπότε ρωτήστε εκεί .. από υγειονομικής πλευράς δεν νομίζω ότι είναι κάτι δύσκολο (ιδιαίτερες υγειονομικές απαιτήσεις – χειρισμούς ) άλλωστε από παλιά πουλιόταν στο δρόμο οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα με τον κατάλληλο εξοπλισμό .

 185. Ο/Η Κωστής λέει:

  Ευχαριστώ για την απάντηση!

 186. Ο/Η Teo λέει:

  Καλησπέρα.Ενδιαφέρομαι να βγάλω άδεια καντίνας.Ο νόμος μιλάει για άτομα με αναπηρία, παλινοστούντες κτλ .Θα πρέπει να ανήκω σε κάποια απο αυτές τίς κατηγορίες οι απλά αυτοί έχουν προτεραιότητα; Ευχαριστώ .

 187. Καλημέρα

  δεν είναι υγειονομικό θέμα αυτό … όλοι έχουν δυνατότητα απλά ο Δήμος βάζει κάποια κοινωνικά κριτήρια ως προς την προτεραιότητα …

 188. Ο/Η ion λέει:

  kalhspera k. Papadaki
  skeftomai na bgalw adeia kantinas gia polish kotopoulou. mporw sthn prokimenh periptosh a poulisw kai nopo kotopoulo??
  euxaristo kai sugnwmh gia ton tropo gafhs.

 189. Ο/Η ion λέει:

  kalhspera k. Papadaki
  skeftomai na bgalw adeia kantinas gia polish psimenou kotopoulou sthn souvla. mporw sthn prokimenh periptosh na poulisw kai nopo kotopoulo??
  euxaristo kai sugnwmh gia ton tropo gafhs.

 190. Καλημέρα

  έχουμε δύο διαφορετικές περιπτώσεις .. η καντίνα δεν μπορεί να πουλά και νωπά προϊόντα κρέατος . Η πώληση τροφίμων επί αυτοκινήτου
  (ex van) επιτρέπεται αλλά δεν γίνεται καμία επεξεργασία σε αυτά . Μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε και τον Δήμο σας μιας και αυτός είναι και η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή .

 191. Ο/Η Νίκος λέει:

  Καλησπέρα κ.Παπαδάκη,
  Ευχαριστώ για την σπουδαία δουλειά που κάνετε μέσω αυτού του blog!
  Ενδιαφέρομαι να ζητήσω άδεια πλανόδιου πωλητή τροφίμων και έχω μία απορία.
  Εχω πρόθεση να πουλάω είδη κουλουροποιίας αλλά ΚΑΙ σάντουιτς με καρότσι προσαρμοσμένο σε ποδήλατο.
  Γνωρίζω οτι η πώληση σάντουιτς απαγορεύεται ρητά με την δικαιολογία οτι δεν είναι δυνατόν να τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής ωστε το τρόφιμο να μήν κινδυνέψει στην επικίνδυνη θερμοκρασιακή ζώνη των +10 – +60 βαθμών.
  Επιτρέπεται όμως η πώληση παγωτου (το οποίο προφανώς και απαιτει πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες)
  Η απορία μου ειναι η εξής. Αφού υπάρχει τρόπος να έχω τέτοιες θερμοκρασίες σε έναν θάλαμο στο καρότσι μου, γιτί να μην μπορώ να πουλάω και σάντουιτς με την αντίστοιχη κατασκευή? (π.χ. ισοθερμικός θάλαμος, ψυκτικός θάλαμος με υγραέριο, μπαταρία, ρεύμα κ.λ.π.)
  Ευχαριστώ!

 192. Καλησπέρα

  θεωρώ ότι αφού εξασφαλίσετε ότι ο αρμόδιος Δήμος σας παραχωρεί άδεια πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου να μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε παρουσιάζοντας προς επιθεώρηση την κατασκευή σας και θα πάρετε επίσημη απάντηση .Τέλος το άρθρο που διΑΒΆΣΑΤΕ (άρθρο 49 ) έχει καταργηθεί .
  Ισχύουν τα παρακάτω :
  Β. Επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν σε σκηνές, πάγκους, περίπτερα,
  τροχήλατα οχήματα- αμαξώματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. –
  Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.
  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α)
  στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις
  παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
  και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
  Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
  προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ
  Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.
  Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
  προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
  διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
  Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
  καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των
  μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
  Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από
  νόμιμες επιχειρήσεις.
  Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος
  πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
  Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης
  υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς
  και κάδοι απορριμμάτων.
  Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων
  θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και
  απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται
  η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
  Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό
  αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
  Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον
  έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
  Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
  εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
  Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλών
  σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (Ε) ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη προφορικά και γραπτά
  ερωτήματα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών σας γνωρίζουμε ότι:
  Η παραχώρηση από τους Δήμους για απλή χρήση χώρου αιγιαλού, γίνεται για
  δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων,
  λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου κ.λ.π. με σκοπό την
  εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού.
  Η κάθε παραχώρηση αφορά τους όρους της σύμβασης και είναι ανεξάρτητη για κάθε
  δραστηριότητα.
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις για τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα, τη διαφύλαξη της
  φυσικής μορφολογίας του αιγιαλού και της παραλίας και ιδιαίτερα την προστασία της
  Δημόσιας Υγείας όταν η παραχώρηση δεν γίνεται σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις
  (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών) αλλά αφορά απομακρυσμένες
  περιοχές, θα πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων.
  Σύμφωνα με το άρθρο 5, της ανωτέρω σχετικής (Α) Υγειονομικής Διάταξης, τα αποχωρητήρια
  αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό, να καθαρίζονται
  τακτικά και σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε
  συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα
  επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

 193. Ο/Η fokion sakellariadis λέει:

  Καλησπερα κ.Παπαδακη,σημερα «ανακαλυψα» την ιστιοσελιδα σας και ειλικρινα μου αρεσε ο τροπος και το υφος που απαντατε.Θελω να σας ενημερωσω οτι ενδιαφερομαι να ξεκινησω σε τουριστικη περιοχη της βορειου Ελλαδος μια εποχιακη επιχειρηση (παγκο-ψυγειου επι της παραλιας η παραλιακου πεζοδρομου στυψιματος φυσικων χυμων,α)που πρεπει να απευθυνθω, β)πρεπει να πληρω εισοδηματικα-κοινωνικα κριτηρια, γ)χρειαζετε εγκατασταση με αποχετευση;Σας ευχαριστω για τον χρονο σας.

 194. Ο/Η Giwrgos λέει:

  Geia sas,
  Tha ithela na rwtisw an exw dikaiwma pwlisis twn proiontwn pou sxetizontai me mikropolites sto katastima mu.px katastima me koulouria thessalonikis kathws kai proionta opws bougatsa,tyropita,spanakopita klp.ayta ta 2 eidi proiontwn.an nai ,pou borw na apeuthinthw? Sas euxaristw prokatavolika

  Yg borw ayta ta proionta na ta agwrazw apo artopoiio kai na ta metapwlw?…sygnwmi eimai asxetos me ton xwro kai isws oi erwtiseis mu einai ligo feygates.

 195. Ο/Η marios λέει:

  pos mporo na bgalo adeia gia kantina me kafedes mesa sth laiki kai ti xreiazete;

 196. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν στην Αθήνα για Υπηρεσιακούς λόγους την περασμένη εβδομάδα .
  Καταρχήν αρμόδια Υπηρεσία για να σας επιτρέψει ή μη το πλανόδιο ή στάσιμο εμπόριο είναι ο Δήμος (με τα όποια κριτήρια πχ κοινωνικά και άλλα που εγώ δεν γνωρίζω ) . Στην συνέχεια επισκεφθείτε την υγειονομική Υπηρεσία και παρουσιάστε τον τρόπο και το μέσο δια του οποίου θα το κάνετε ώστε να πάρετε επίσημη απάντηση .

 197. Καλημέρα αν τα προϊόντα προέρχονται από αδειοδοτημένες επιχειρήσεις μπορείτε … όμως δεν κατάλαβα τι κατάστημα έχετε ? Για να ισχύει το προηγούμενο που σας είπα πρέπει να έχετε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που να προβλέπει την πώληση τροφίμων και ποτών ..

 198. Καλημέρα
  αυτό θα το ρωτήστε με το Δήμο που δίνει της άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου

 199. Ο/Η Πάνος λέει:

  Καλημέρα και συγχαρητήρια για τη δουλειά που κάνετε.
  Εχω άδεια πλανόδιου εμπορείου και θέλω να προσθέσω νέο αντικείμενο πώλησης κρέπας, αναψυκτικών και καφέ με κρεπιέρα γκαζιού και ηλεκτρικά ψυγεία συντήρησης.
  Που πρέπει να απευθυνθώ και τι ενέργειες πρέπει να κάνω; Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 200. Καλησπέρα

  θεωρώ αρχικά με την υγειονομική Υπηρεσία της Περιφέρειας που ανήκετε

 201. Ο/Η amalia athanasopoulos λέει:

  γεια σας! ειμαι προσφατα χηρα, χωρις συνταξη ακομα [αν μου βγη κατι θαναι γυρω 100 ευρω τον μηνα]ΟΓΑ ,χρωσταω στην εφορια [οχι παρα πολλα ]ευτηχως,,με λιγα λογια ειμαι απορη με καρτα ανεργιας περιπου 4 χρονια,ειμαι 59 ετων, και σκεφτηκα να δουλεψω στα καλοκαιρινα πανυγιρια ως πωλητης και ψηστης καλαμποκιου, τι ακριβως χρειαζεται? θελη εναρξη επαγγελματος στην εφορια? και αν μπορω να δουλεψω σε καποιο νησι , δηλαδη να φευγω και να πιανω τα νησια το καλοκαιρι,σε καθε μερος χρειαζεται καποια αδεια? και απο που? σας ευχαριστω!

 202. Ο/Η maria s λέει:

  επιτρέπεται σε μαθητές σχολείου να παραγγέλνουν φαγώσιμα,σε ώρες λειτουργίας του σχολείου,από καταστήματα που βρίσκονται γύρω από το σχολείο ή πιο μακριά?Δεν υπάρχει κινδυνος για την υγεία τους?Υπαρχει νόμος που να το απαγορεύει?

 203. μόνο στην χούντα τα απαγόρευαν!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 204. Καλησπέρα

  η Περιφέρεια δίνει άδειες πλανόδιου εμπορίου και ο Δήμος άδεις στάσιμου υπαίθριου . Όσο αφορά την εφορία αν και δεν γνωρίζω νομίζω απαιτείται έναρξη . Φυσικά βιβλιάριο υγείας και κάποιο ειδικό μηχάνημα για το ψήσιμο

 205. Καλησπέρα

  δεν επιτρέπεται απλά και μόνο γιατί υπάρχει συγκεκριμένη λίστα προϊόντων που επιτρέπεται από το κυλικείο και μόνο .Υ1γ/ Γ.Π/οικ 81025 ΦΕΚ B 2135 – 29.08.2013 Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 206. Ο/Η ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΗΣ λέει:

  καλησπερα κ χρονια πολλα..θα ηθελα ν ρωτησω πως μπορω ν παρω αδεια στασιμου παραγωγου για ν πουλαω λουκουμαδες κ ειδη ξηρων καρπων…επισης τι δικαιολογητικα θ χρειαστω κ τι δυνατοτητες θ εχω…ευχαριστω εκ των προτερων ν ειστε καλα…

 207. Καλημέρα

  πληροφορίες σχετικά με την αδειοδότηση μπορείτε να πάρετε από τις Υπηρεσίες εμπορίου της Περιφέρειας είτε από τον Δήμο . Εγώ γνωρίζω (προσπαθώ τουλάχιστον) μόνο υγειονομικές διατάξεις και προϋποθέσεις Λουκουμάδες τώρα έτοιμους ?? Γιατί για την παρασκευή είναι λιγάκι δύσκολο και απαιτείται ειδικό όχημα παρασκευής με τις απαιτούμενες υγειονομικές προδιαγραφές και απαιτήσεις

 208. Ο/Η niki λέει:

  Γεια σας,ειμαι απο σαντορινη ,πως μπορω να βγαλω
  αδεια για να μπορω να πουλαω τα ψαρια μου στ
  χωρια.εχω φορτηγακη κ τα ψαρια μου τα εχω σ
  φελιζον κουτια με παγο.παρακαλω ενημερωστεμ
  Γιατι εδω δ γνωριζουν κ αν παμε να πουλησουμε κατ
  εξω απο το καικι μας απειλουν με γραψιμο κ προστιμ
  αλλα για τα γρι γρι που γυριζουν τα φορτηγακια
  γυρω γυρω στα χωρια λεει επιτρεπετε.
  σας παρακαλω ενημερωστεμε πως να κινηθω για
  Γιατι εχω μπει μεσα τοσες μερες που δ εχω βγαλει ακρη.
  ευχαριστω για το χρονο σας

 209. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Γειά χαρά, για να πουλήσουμε καμιά πορτοκαλάδα/λεμονάδα (να τη στίβουμε επιτόπου δηλαδή) κάποιες μέρες που έχει ένας συγγενής παραγωγή τι χρειάζεται? Πήγαμε στην αστυνομία για άδεια, μας παρέπεμψαν στο Δήμο ο οποίος είπε πως δεν εκδίδει άδειες, δέχεται αιτήσεις μονο τον Ιανουάριο και αυτό αν ανοίξει καμία θέση.

  Είμαστε εξασφαλισμένοι από τη παράγραφο: «Πέρα από τους ανωτέρω πλανόδιους πωλητές οπωροκηπευτικών, οι παραγωγοί οπωροκηπευτικών ή άλλα πρόσωπα επιτρέπεται να πωλούν περιστασιακώς ως πλανόδιοι ή στάσιμοι πωλητές, ορισμένα είδη οπωροκηπευτικών (λχ. βερύκκοκα, κεράσια, ροδάκινα, καρπούζια, σταφύλια, μήλα, πορτοκάλια, πατάτες, αγκινάρες κ.τ.ομ.) κατά την περίοδο αιχμής της παραγωγής τους. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν έχει εφαρμογή η παρ. 9». Ή θα ΄λεχουμε πρόβλημα με την αστυνομία?????

 210. Καλημέρα

  και συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά στην παρούσα φάση οι δραστηριότητες που τρέχουν με απέτρεψαν ..

  πρέπει να μιλήσετε με την Δ/νση Κτηνιατρικής που είναι αρμόδια μιας και αυτό που με ρωτάτε δεν ανήκει στην αρμοδιότητά μου

 211. Ο/Η Παναγιώτα λέει:

  Καλημέρα Κυρ.Παπαδάκη.Εχω μια ιδέα για αυτοκινητούμενη ψυχόμενη καντίνα και να πουλάω νωπώ κρέας .Κοτόπουλα,χοιρινό μοσχάρι κ.λ.π στις λαικές.Μπορώ να βγάλω άδεια και με τι προυποθέσεις.
  Ευχαριστώ

 212. Καλημέρα

  νομίζω μετά από αναφορές κρεοπωλών ότι έχουν ήδη ξεκινήσει στην Βόρεια Ελλάδα τέτοιες επιχειρήσεις … θέλει εξέταση τόσο της καντίνας όσο και της διαδικασίας αλλά θεωρητικά δεν υπάρχει νομοθετική απαγόρευση …

  διαβάστε τον οδηγό για αυτές τις επιχειρήσεις

 213. Καλησπέρα, θα ηθελα να ρωτησω πως μπορω να αποκτησω αδεια για ενα κιοσκι το οποιο θα πουλαει ποτα και κοκτειλ.Ολο η κατασκευη θα ειναι κινητη.τι αδεια χρειαζεται?αδεια στασιμου μικροπωλητη? ευχαριστω εκ των πρτερων.

 214. Καλημέρα

  ναι πρέπει αρχικά να εξασφαλίσετε την άδεια χορήγηση άδειας άσκησης υπαιθρίων στάσιµων – πλανόδιων εµπορικών δραστηριοτήτων από τον Δήμο και επίσης να ρωτήσετε την υγειονομική Υπηρεσία αν αυτή η κατασκευή σας είναι υγειονομικά αποδεκτή

 215. Η κατασκευη μπορει να ειναι καπως ετσι http://www.bigkahunahuts.co.uk/images/products/small1.jpg
  τοποθετημενο σε κεντρικο σημειο της πολης.
  με αντικειμενο την πωληση ποτων .

  ειναι εφικτο?

 216. Γεια σας κυριε Αντωνη,νωπο κρεας ετοιμο κομμενο,σε ανοξειδωτα σκευη και μεταφορα τους απο μικρο αυτοκινητο-ψυγειο για πωληση σε διαφορα χωρια οπως κανουν οι ψαραδες επιτρεπεται απο τον νομο;ευχαριστω!!!!!!!!

 217. κΑΛΗΜΈΡΑ

  αυτή η φωτογραφία είναι μάλλον από το εξωτερικό .. στην Ελλάδα αρχικά πρέπει να δοθεί άδεια από τον οικείο Δήμο (σύμφωνα με την νομοθεσία περί πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου ) . Επίσης πρέπει να ελεγχθεί ως προς τις υγειονομικές προδιαγραφές
  Επιχειρήσεις οι οποίες θα λειτουργούν σε σκηνές, πάγκους, περίπτερα,
  τροχήλατα οχήματα- αμαξώματα, σε εκθέσεις, αγορές, πανηγύρια, Πλατείες, κ.λ.π. –
  Πλανόδιοι – στάσιμοι μικροπωλητές.
  Οι ανωτέρω επιχειρήσεις κατατάσσονται σύμφωνα με το αρ.14 A,παρ. 3 της σχετικής (Α)
  στις επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης, υποκατηγορία επιχειρήσεις
  παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους
  και αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.
  Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας.
  Η επιχείρηση θα αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που θα
  προστατεύουν τα τρόφιμα και τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ
  ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0
  4
  Ο πάγκος εργασίας θα είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές.
  Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου
  προϊόντος εξοπλισμός όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα
  διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.
  Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο
  καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των
  μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
  Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται προέρχονται από
  νόμιμες επιχειρήσεις.
  Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος
  πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
  Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης
  υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς
  και κάδοι απορριμμάτων.
  Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος μεταχείρισης τροφίμων
  θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και
  απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται
  η αερόφερτη επιμόλυνση ειδικά από τις καιρικές συνθήκες.
  Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό
  αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
  Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον
  έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
  Κατά τη λειτουργία των ανωτέρω επιχειρήσεων οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι
  εφοδιασμένοι με πιστοποιητικό υγείας και πιστοποιητικό εκπαίδευσης.
  Με την έναρξη της καλοκαιρινής περιόδου και την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλών
  σύμφωνα με την ανωτέρω σχετική (Ε) ΚΥΑ και λαμβάνοντας υπόψη προφορικά και γραπτά
  ερωτήματα των Περιφερειακών Υγειονομικών Υπηρεσιών σας γνωρίζουμε ότι:
  Η παραχώρηση από τους Δήμους για απλή χρήση χώρου αιγιαλού, γίνεται για
  δραστηριότητες όπως η ανάπτυξη ξαπλώστρων, ομπρελών, τραπεζιών και καθισμάτων,
  λειτουργία τροχήλατου, αυτοκινούμενου ή μη, αναψυκτηρίου κ.λ.π. με σκοπό την
  εξυπηρέτηση των λουομένων ή την αναψυχή του κοινού.
  Η κάθε παραχώρηση αφορά τους όρους της σύμβασης και είναι ανεξάρτητη για κάθε
  δραστηριότητα.
  ΑΔΑ: ΒΛΒΠΘ-ΖΓ0
  5
  Στις ανωτέρω περιπτώσεις για τη διατήρηση του κοινόχρηστου χαρακτήρα, τη διαφύλαξη της
  φυσικής μορφολογίας του αιγιαλού και της παραλίας και ιδιαίτερα την προστασία της
  Δημόσιας Υγείας όταν η παραχώρηση δεν γίνεται σε ήδη λειτουργούσες επιχειρήσεις
  (ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών) αλλά αφορά απομακρυσμένες
  περιοχές, θα πρέπει ο Δήμος να μεριμνήσει, για την τοποθέτηση χημικών αποχωρητηρίων.
  Σύμφωνα με το άρθρο 5, της ανωτέρω σχετικής (Α) Υγειονομικής Διάταξης, τα αποχωρητήρια
  αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται ανάλογα με την έκταση και τον πληθυσμό, να καθαρίζονται
  τακτικά και σε καθημερινή βάση και πάντοτε με την προϋπόθεση ότι η τοποθέτησή τους σε
  συγκεκριμένους χώρους δεν δημιουργεί προβλήματα αισθητικής ή υγιεινής και είναι κατάλληλα
  επενδυμένα ώστε να εναρμονίζονται με το περιβάλλον.

 218. Καλημέρα και χρόνια Πολλά

  ο νόμος το επιτρέπει αλλά οι υγειονομικές απαιτήσεις πρέπει να πληρούνται :
  Οι επιχειρήσεις του πεδίου εφαρμογής αυτών των οδηγιών θα τηρούν τους
  προβλεπόμενους στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο IV του ΕΚ 852/2004 όρους και σύμφωνα με τις
  αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ και επιπρόσθετα:
   Τα οχήματα πρέπει να έχουν τις κατάλληλες διαστάσεις και κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να
  εξασφαλίζεται η ασφαλής μεταφορά και διάθεση τροφίμων.
   Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο
  επιδέχεται καθαρισμού και απολύμανσης ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και
  ασφάλεια των τροφίμων και ποτών και να εμποδίζεται η αερόφερτη επιμόλυνση και η
  προστασία από τις καιρικές συνθήκες.
   Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να
  είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα.
   Το δάπεδο του οχήματος θα είναι από υλικό που δε θα γλιστρά, δε θα παρουσιάζει φθορές
  ή ασυνέχειες και θα καθαρίζεται εύκολα.
   Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή
  κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.
   Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται οι κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής και
  ατομικής υγιεινής (βλ. αντίστοιχους οδηγούς του ΕΦΕΤ) για να προστατεύονται τα
  τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους κατάσταση.
   Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων ο χώρος των τροφίμων θα φέρει αυτοδύναμο
  σύστημα ψύξης ώστε να καθίσταται εφικτή η διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη
  θερμοκρασία.
   Για την καταγραφή της θερμοκρασίας, σε περίπτωση που μεταφέρονται ευαλλοίωτα
  τρόφιμα, θα υπάρχουν καταγραφικά θερμόμετρα.
   Ανεξάρτητα από τα καταγραφικά θερμόμετρα, η θερμοκρασία θα ελέγχεται τακτικά κατά
  τη διάρκεια της ημέρας και θα τεκμηριώνεται ο έλεγχος με καταγραφή σε αντίστοιχο
  αρχείο.
   Θα προβλέπεται στην τεχνική έκθεση ο τρόπος διαχείρισης των τροφίμων που θα
  απομένουν στο τέλος κάθε ημέρας.
   Τα οχήματα EX VAN μπορούν μόνο να εμπορεύονται τρόφιμα και ποτά, χωρίς να γίνεται
  οποιαδήποτε μορφή επεξεργασίας τους επί του αυτοκινήτου.
  Σελίδα 4 από 5
   Παράλληλα με τα τρόφιμα και τα ποτά μπορεί να γίνεται εμπορία και άλλων προϊόντων μη
  τροφίμων και ποτών εφόσον διασφαλίζεται από τον επιχειρηματία η υγιεινή και
  ασφάλεια των τροφίμων.
   Επιτρέπεται τα οχήματα EX VAN να χρησιμοποιούνται για τη διανομή τροφίμων των
  επιχειρήσεων, εφόσον διασφαλίζεται ότι διατηρούνται και μεταφέρονται σε
  κατάλληλες συνθήκες.
   Αν το όχημα χρησιμοποιείται για την παραλαβή επιστρεφομένων ειδών από επιχειρήσεις, θα
  εξασφαλίζεται ότι τα είδη αυτά σε καμία περίπτωση δεν επηρεάζουν τα ασφαλή τρόφιμα.
  Για το σκοπό αυτό, θα υπάρχει κατάλληλα διαμορφωμένος και απομονωμένος χώρος επί
  του οχήματος.

 219. Ο/Η Xristos Bablis λέει:

  Καλησπερα κυριε Αντωνη.Εχω αδεια κινητης καντινας υπαιθριου πλανωδιου εμποριου.Αντιμετωπιζω μεγαλα προβληματα γιατι δεν με αφηνουν να σταματησω πουθενα για να δουλεψω λεγοντας οτι πρεπει να κινουμαι συνεχεια και να μου κανουν ωτοστοπ οι πελατες για να δωσω καφε η σαντουιτς και οτι δεν μπορω να πηγαινω σε περιοχες πανω απο 3000 κατικους ενω υπαγομαι στο τεβε .Θα ηθελα να μου πειτε αν μπορω να παρω αδεια στασιμου και πλανωδιου εμποριου μαζι, γιατι εχω ακουσει οτι εχουν δωθει τετοιες αδειες.Πως πρεπει να κινηθω για να παρω αυτη την αδεια.Ευχαριστω…

 220. Ο/Η pertsigeo λέει:

  καλησπέρα κυριε αντωνη ! ειμαι αγρότης κατα κυριο επάγγελμα ,καλλιεργώ ροδακινα ακτινιδια και θελω να μου πειτα αν μπορω να κατεβαίνω στην αθηνα σε καποια παραλιακά σημεία οπως η Ανάβυσσος να πουλαω στον δρομο με ψυγειο φορτηγακι τα φρουτα μου . τα οποια θα τα εχω επανω στο αμαξι απλα θα ειμαι σταματημένος . μπορει να γινει αυτο ? ευχαριστω !!!

 221. Ο/Η giannis anousakis λέει:

  καλησπερα εχω καταστημα και εχω ενα χωρο εξω απο το καταστημα(ιδιωτικος χωρος) και σκεφτομαι να φτιαξω ενα λιομενο κιοσκι και να πουλαο προιοντα οπως μελι κρασι τσικουδια βοτανα λαδι σαπουνι τα περισσοτερα ειναι παραγωγης μου. που πρεπει να απευθυνθω για να μπορω να πουλαο νομιμα.
  σας ευχαριστω

 222. Καλημέρα

  σε εξωτερικό χώρο δεν επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών για λόγους υγιεινής. Εξαίρεση στις λαϊκές και τα πανηγύρια που όμως ισχύουν και πάλι υγειονομικές απαιτήσεις

 223. Ο/Η Anastasia Dims λέει:

  καλησπερα κυριε Παπαδακη θα ηθελα να ρωτησω με αδεια πλανοδιου μπορω να βγαινω στις λαικες αγορες΄;;;;΄

 224. Ο/Η evaki777 λέει:

  Γεια σας θα ηθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχει άδεια για πώληση ειδή υγιεινής, χαρτικα, πλαστικά όπως στις λαϊκές αγορές αλλά να γίνεται είτε ως πλανόδιος η στάσιμος πωλητής…. Και αν υπάρχει γνωρίζετε τα δικαιολογητικά???

 225. Καλησπέρα δεν γνωρίζω μιας και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Υγειονομικής Υπηρεσίας αλλά νομίζω πρέπει να ρωτήσετε τον Δήμο που χορηγεί τις άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

 226. Καλησπέρα δεν γνωρίζω μιας και δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Υγειονομικής Υπηρεσίας αλλά νομίζω πρέπει να ρωτήσετε τον Δήμο που χορηγεί τις άδειες πλανόδιου και στάσιμου εμπορίου.

 227. Γεια σας θελω να ρωτησω κατα ποσο εινα νομιμο οι επαγγελματιες ψαραδες να πουλανε τα αλιευματα τους μακρια απο τα σκαφη τους πανω στα ιδιωκτητα τους φορτηγα χωρις να εκδιδουν αποδειξεις.Ευχαριστω.

 228. Ο/Η Tony Louris λέει:

  Γεια σας/ Με τον όρο αρτοσκευάσματα καλύπτεται και η πώληση συσκευασμένου ψωμιού; Ευχαριστώ

 229. Σας παραθέτω την νομοθεσία :

  Αρτοπαρασκεύασμα : Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται από άλευρα ενός δημητριακού ή προσμείξεις αλεύρων διαφόρων δημητριακών, εφόσον ο τρόπος παρασκευής του δεν συμπίπτει με τον τρόπο παρασκευής των ειδών άρτου που περιγράφονται στην περίπτωση δ΄ και το οποίο διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία αρτοπαρασκεύασμα . Αρτοπαρασκεύασμα αποτελεί και η λαγάνα της Καθαράς Δευτέρας.

  δ) Άρτος (χωρίς άλλη ένδειξη): Το προϊόν αρτοποιίας που παρασκευάζεται με έψηση μέσα σε ειδικούς κλιβάνους, υπό καθορισμένες συνθήκες μάζας, η οποία αποτελείται από αλεύρι σίτου, νερό, ζύμη και μικρή ποσότητα αλατιού. Αν για την παρασκευή του άρτου χρησιμοποιούνται άλευρα σίτου ή μείγμα αλεύρων άλλων δημητριακών προϊόντων εκτός του σίτου, ο παρασκευαζόμενος άρτος φέρει την ονομασία των αντίστοιχων δημητριακών προϊόντων. Ο άρτος διακρίνεται σε: αα) λευκό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία άρτος λευκός τ. 70% , ββ) μαύρο άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα τ. 90%, με πρόσθετη ξηρά γλουτένη σε αναλογία 3% από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία άρτος μαύρος τ. 90% , γγ) σύμμεικτο άρτο, που παρασκευάζεται από ισόποση ανάμειξη αλεύρων κατηγορίας Μ, από σκληρό σίτο και άλευρα τ. 70%, από μαλακό σίτο και διατίθεται στην κατανάλωση με την ονομασία άρτος σύμμεικτος , δδ) βιολογικό άρτο, που παρασκευάζεται από άλευρα, τα οποία προέρχονται από σίτο βιολογικής καλλιέργειας, σύμφωνα με νόμιμες πιστοποιήσεις.

  ε) Αρτοσκεύασμα : Το προϊ .ν αρτοποιίας το οποίο παρασκευάζεται κατά τρόπο ανάλογο με αυτόν της παρασκευής του άρτου, με απλό ή διπλό κλιβανισμό, διαφέρει, όμως, από τον άρτο ως προς την μακροσκοπική υφή και τους οργανοληπτικούς χαρακτήρες του. Απλά αρτοσκευάσματα : Τα προϊόντα αρτοποιίας, τα οποία μπορεί να αντικαταστήσουν τον άρτο, όπως φρυγανιές, αρτίδια, φραντζολάκια, κουλούρια, παξιμάδια, ο διπυρίτης άρτος, οι πίττες για σουβλάκια. Διάφορα αρτοσκευάσματα : Τα κάθε μορφής και φύσης αρτοσκευάσματα, που παρασκευάζονται κατά τρόπο ανάλογο με τον τρόπο παρασκευής του άρτου, διαφέρουν όμως χαρακτηριστικά από αυτόν, ως προς τους μακροσκοπικούς και οργανοληπτικούς χαρακτήρες τους, λόγω της προσθήκης σε αυτά, πέραν των πρώτων υλών που επιτρέπονται για την παρασκευή του άρτου και άλλων πρώτων υλών που επιτρέπονται από τον Κώδικα Τροφίμων και Ποτών (υπουργική απόφαση 1100/1987 ΦΕΚ Β΄ 788), όπως γάλα, γιαούρτι, βούτυρο, τυροκομικά προϊόντα, αυγά, λιπαρές ύλες, γλυκαντικές ύλες, προϊόντα τομάτας, ελιές, αρτυματικές ύλες, προϊόντα αλλαντοποιίας. Διάφορα αρτοσκευάσματα ζαχαροπλαστικής : Τα προϊόντα αρτοποιίας, όπως παξιμάδια, κουλούρια, φρυγανιές και άλλα βουτήματα ζαχαροπλαστικής, που περιέχουν υποχρεωτικά λιπαρές ύλες και μια τουλάχιστον από τις φυσικές γλυκαντικές ύλες που προσδίδει σε αυτά γλυκιά ή γλυκίζουσα γεύση.

 230. Καλησπέρα σας, Είμαστε αστική μη κερδοσκοπική εταιρία και διοργανώνουμε πολιτιστικές δράσεις. Στα πλαίσια ενός φεστιβάλ και για 3 μέρες, θέλουμε να πουλάμε αναψυκτικά, μπύρες και σουβλάκια. Φορολογικά έχω βρεί την νομοθεσία που επιτρέπει την πώληση αυτών των προϊότων. Τι άδεια χρειάζεται; Τι υγειονομικές συνθήκες πρέπει να τηρούνται για να επιτευχθεί το παραπάνω; Βλέπω στα πανηγύρια και στις λαϊκές που σε απλό πάγκο πουλάνε σουβλάκια. Ελπίζω στην απάντηση σας γιατί πραγματικά δεν μπορώ να βρώ άκρη με την νομοθεσία.

 231. Ο/Η Georgia Diakou Diakou λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα σας…έχω αδεια πλ.μικροπωλητη με εκκλησιαστικα ειδη…Μου ζητάει ο δημος καθε χρόνο να θεωρω την αδεια μου και να προσκομίζω ασφαλιστική και φορολογικη ενημερότητα…Λογω οφειλων μου στον οαεε δεν μου θεωρουν την άδεια …υπάρχρχει κάποιο παραθυράκι γι αυτη την περιπτωση?ευχαριστω!

 232. Καλημέρα

  καταρχήν να ξεκινήσω από το δεύτερο ερώτημά σας: πέραν των συνθηκών υγιεινής απαιτούνται από τους χειριστές τροφίμων υποχρεωτικά να έχουν σε ισχύ πιστοποιητικά υγείας και να έχουν ολοκληρώσει την βασική εκπαίδευση για την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων. Το δεύτερο θα εξασφαλίσει την τήρηση των απαιτήσεων ειδικά σε χώρους που είναι προσωρινοί και πιθανά δεν διαθέτουν όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Για να σας απαντήσω στο δεύτερο ερώτημά σας θα πρέπει να ξέρω που θα γίνεται η δράση σας. Αν μιλάμε για εξωτερικούς χώρους τότε ισχύσει αυτό που διαβάσατε για λακές και πανηγύρια. Αν μιλάμε για κλειστό χώρο τι χώρος είναι αυτός πχ εκθεσιακό κέντρο?

  Ο νόμος που σας αφορά είναι: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4264
  Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις.

 233. Καλημέρα

  δυστυχώς είναι καθαρά θέμα του Δήμου οι άδειες αυτές και δεν γνωρίζω τις απαιτήσεις μιας και δεν είναι υγειονομικές

 234. σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε προσωρινούς χώρους, όπου

  γίνεται έκθεση και προσφορά τροφίμων και ποτών και οφείλουν να

  τηρούν τις διατάξεις του νόμου 4264/2014. Για τις εν λόγω

  δραστηριότητες, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να

  εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά στα πλαίσια διασφάλισης

  και προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει οι διοργανωτές των

  εκθέσεων – εκδηλώσεων κ.λ.π να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε

  αυτές, για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, του προσωρινού

  χώρου, όπου θα γίνεται η έκθεση και πώληση των προιόντων τους.

  Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές

  Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά από υπεύθυνη δήλωση του

  ενδιαφερόμενου, όπου θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση

  προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της Υγειον. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π.

  96967/2012 & του Ε.Κ. 852/2004.

 235. Αρχικά σας ευχαριστώ πολύ για την απάντηση σας. Αυτό που εμείς θέλουμε να κάνουμε νόμιμα δυστυχώς γίνεται σε όλη την Ελλάδα παράνομο τόσο φορολογικά όσο και με τις απαραίτητες άδειες και για αυτό το λόγο οι αρμόδιες υπηρεσίες δυσκολεύονται να μας απαντήσουν.

  Ενδιαφερόμαστε για εξωτερικό χώρο, συγκεκριμένο που υπάρχει παροχή ρεύματος και τρεχούμενο νερό. Άρα μπορεί να τοποθετηθεί ψυγείο.

 236. Καλησπέρα

  επίσης για το συγκεκριμένο θέμα υπάρχει και σχετική εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας που αναφέρει:

  Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος οι οποίες ιδρύονται και
  λειτουργούν σε στεγασμένους ή υπαίθριους χώρους, ή εντός
  εκθεσιακών κέντρων και διακρίνονται σε :
  Α. σε επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή και ποτά
  και είναι μόνιμα εγκατεστημένες εντός των εκθεσιακών κέντρων και
  οφείλουν να τηρούν τις διατάξεις αδειοδότησης της ΚΥΑ 31600/2013 &
  της Υγ. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π. οικ. 96967/2012 και

  Β. σε επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν σε προσωρινούς χώρους, όπου
  γίνεται έκθεση και προσφορά τροφίμων και ποτών και οφείλουν να
  τηρούν τις διατάξεις του νόμου 4264/2014. Για τις εν λόγω
  δραστηριότητες, λόγω του προσωρινού χαρακτήρα, δεν είναι δυνατόν να
  εκδίδεται άδεια ίδρυσης και λειτουργίας, αλλά στα πλαίσια διασφάλισης
  και προστασίας της Δημόσιας Υγείας θα πρέπει οι διοργανωτές των
  εκθέσεων – εκδηλώσεων κ.λ.π να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες σε
  αυτές, για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, του προσωρινού
  χώρου, όπου θα γίνεται η έκθεση και πώληση των προιόντων τους.
  Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές
  Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων, μετά από υπεύθυνη δήλωση του
  ενδιαφερόμενου, όπου θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση
  προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της Υγειον. Διάτ. Υ1γ/Γ.Π.
  96967/2012 & του Ε.Κ. 852/2004.

 237. Ο/Η andreas mitrousis λέει:

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να ρωτήσω ποιο είναι το νεωτέρο πλαίσιο υγειονομικών διατάξεων όσον αφορά το πλανόδιο εμπόριο και ιδιαίτερα για τα προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 49, παρ. 9, Π.Α. Α1β/8577/83. Συγκεκριμένα, ενδιαφέρομαι να μάθω αν για πώληση καλαμποκιού (ψημένου ή βρασμένου) απαιτείται η βεβαίωση Υγειονομικής υπηρεσίας για την χορήγηση άδειας πλανόδιου πωλητή. Αν απαιτείται, ποιος είναι ο εξοπλισμός που πρέπει να ελέγξει ο υπάλληλος;
  Σας ευχαριστώ πολύ

 238. Καλημέρα

  η Α1β/8577/83 έχει καταργηθεί επομένως είστε σε λανθασμένη πλευρά αναφορικά με την πληροφόρησή σας και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
  Η σχετική εγκύκλιος της νέας νομοθεσίας 96967/2012 αναφέρει: Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων
  και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους.

 239. καλησπερα. για καροτσι παγωτου σε παραλια/πλατεια χρειαζεται αναπηρικη αδεια?

 240. Καλημέρα

  αυτό θα το ρωτήσετε στο Δήμο. Η υγειονομική Υπηρεσία εξετάζει μόνο τις υγειονομικές απαιτήσεις.

 241. ευχαριστω πολυ. στην περιπτωση μου παντως γινεται ετσι? παγωτο που θα φτιαχνεται σε εργαστηρι ζαχαροπλαστικης

 242. Ο/Η Demetrio Hazini λέει:

  Γεια σας τι χρειαζεται για να πουλησω ψητο καλαμποκι στο δημο Ηρακλειου Κρητη?.η αδεια ειναι ευκολη υποθεση?Χρειαζεται καποιο χρηματικο ποσο μεγαλο/μικρο?Ευχαριστω εκ των προτερων κΠαπαδακη!

 243. Καλημέρα

  απαιτείται άδεια πλανόδιου εμπορίου και βεβαίωση καταλληλότητας από την Υγειονομική Υπηρεσία του μέσου που θα έχετε για να τα παρασκευάζετε και πουλάτε. Ξεκινήστε από τον Δήμο που θα δραστηριοποιηθείτε μιας και οι άδειες αυτές δίνονται κυρίως με κοινωνικά κριτήρια.

 244. Ο/Η stonekgraff λέει:

  Κ. Παπαδάκη
  Έν έτη 2017 , στη σαντορινη θέλω να πουλάω με ποδήλατο παγωτού στην παραλία οπως έχουν αναρτήσει πολλοί ποιο πάνω τον τύπο του οχήματος ,τι γίνετε με αυτήν την άδεια;

 245. Η υγειονομική διάταξη το προβλέπει, πλην όμως απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις όπως έγκριση του οχήματος από την Δ/νση Συγκοινωνιών και άλλες υγειονομικές απαιτήσεις που θα σας τις αναφέρουν στην υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε.

 246. Ο/Η troolis λέει:

  Καλημερα κε Παπαδακη
  Συγχαρητηρια για την φοβερη ενημερωση που κανετε.
  Θα ηθελα να ρωτησω τι ακριβως χρειαζεται να κανω για να εκδοσω αδεια για ειτε σταθερο ειτε πλανοδιο παγκο που θα φτιαχνω φρσκους χυμους. Ανανα μπανανα κτλ. Απο που να αρχισω? Συμφερει πλανοδιος ή σταθερος?

 247. Πλέον θα πάτε με το νέο νόμο 4442/2016 αφού εκδόθηκε η πολυαναμενόμενη KYA 16228 ΦΕΚ 1723 τ ‘Β 18-5-2017. Τώρα τι από τα δύο σας συμφέρει δεν το γνωρίζω .. μιλήστε με τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου

 248. Ο/Η joker13web λέει:

  Χαίρεται .
  Κε Παπαδάκη , για κινητή καντίνα που θα πουλάω φρέσκους χυμούς χρειάζομαι άδεια άσκησης υπαίθριων στάσιμων -πλανόδιων εμπορικών δραστηριοτήτων από τον δήμο ; Και τι χρειάζομαι αν η καντίνα είναι σταθερή ;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων !

 249. Καλημέρα

  ναι απαιτείται πλέον γνωστοποίηση σε εφαρμογή του Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230/07-12- 2016. Θα μιλήσετε με το Δήμο για περισσότερες λεπτομέρειες επί της διαδικασίας.

 250. Ο/Η mmsadow λέει:

  Καλημέρα σας …
  Παρότι ίσως….. έχετε αναφερθεί παραπάνω…. θα παρακαλούσα να μου πείτε, Από πού πρέπει να ξεκινήσει κάποιος για να βγάλει μια άδεια… ως ΠΛΑΝΟΔΙΟΣ πωλητής οπωροκηπευτικών με ανάλογο όχημα…?
  (όχι στάσιμος σε κάποιο σημείο αλλά κινούμενος συνέχεια με συχνές στάσεις)
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων …!

 251. Καλημέρα
  Ν. 4264/2014 – Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις
  Άρθρο 23
  Άδεια υπαιθρίου εμπορίου
  1. Για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου εμπορίου, ο
  ενδιαφερόμενος υποβάλλει στην αρμόδια αρχή αίτηση
  υπό την μορφή υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία δηλώ−
  νει ότι δεν κατέχει ο ίδιος, ο/η σύζυγος και τα τέκνα
  αυτού, άλλη διοικητική άδεια άσκησης βιοποριστικού
  επαγγέλματος. Εκτός από την υπεύθυνη δήλωση, ο ενδι−
  αφερόμενος καταθέτει πιστοποιητικά από τις αρμόδιες
  υπηρεσίες με τα οποία αποδεικνύεται κατά περίπτωση
  ότι είναι άνεργος και ανήκει σε μία από τις κατηγορίες
  της παραγράφου 1 του άρθρου 22. Επιπλέον, ο ενδια−
  φερόμενος καταθέτει στην αρμόδια Υπηρεσία:
  α) βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε−
  σίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης− άσκησης
  επιτηδεύματος, σύμφωνα με τους νόμους 4045/1960 (Α΄
  47) και 1642/1986 (Α΄ 125),
  β) πιστοποιητικό του αρμόδιου ασφαλιστικού φορέα
  για την εγγραφή σε αυτόν,
  γ) βεβαίωση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας
  από την οποία προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος τηρεί
  τις προϋποθέσεις της ισχύουσας υγειονομικής νομοθε−
  σίας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων− ποτών,
  δ) δύο (2) πρόσφατες φωτογραφίες του.
  Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει επίσης, την άδεια κυ−
  κλοφορίας, την άδεια ικανότητας οδηγού του ενδια−
  φερομένου ή του προσώπου που τον αναπληρώνει για
  το όχημα που τυχόν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για
  την άσκηση της αιτούμενης δραστηριότητας και βιβλι−
  άριο υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων
  – ποτών.
  2. Καθιερώνεται ειδική άδεια με την ονομασία «ΑΔΕΙΑ
  ΑΣΚΗΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ», η οποία έχει σχήμα
  ορθογωνίου παραλληλόγραμμου, ύψους 0,30 μ. και πλά−
  τους 0,20 μ. και χρώμα λευκό και φέρει τα εξής στοιχεία:
  α) Τον αριθμό άδειας και την ημερομηνία έκδοσής της

 252. Ο/Η mmsadow λέει:

  Αγαπητέ Κε Παπαδάκη…
  1)ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας..!
  2) Παρακαλώ πολύ διευκρινίστε μου …. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑ η αρμόδια αρχή … για την…. άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος..? (κάνεις δεν ξέρει)
  Ο Δήμος πάντως ΔΕΝ είναι …. γιατί σήμερα ήμουν εκεί … και μου ξεκαθάρισαν ότι εκδίδουν άδειες ΜΟΝΟ για συγκεκριμένα σημεία στάσιμου εμπορίου και ΟΧΙ πλανόδιων …!
  ( Αναφέρομαι πάντα στον Δήμο αθηναίων )
  3) Για τα υπόλοιπα όσον αφορά , ΔΥΟ, ΟΑΕΕ κ Υγειονομικό έχω λάβει την ανάλογη ενημέρωση από τις ίδιες τις υπηρεσίες..
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων ,,, και πάλι για την βοήθεια σας…!

 253. Ο/Η mmsadow λέει:

  θέλω να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι σε … Άδεια πωλητή λαϊκών αγορών

 254. Δεν αναφέρθηκα σε κάτι τέτοιο…. ο Νόμος αυτός περιλαμβάνει όμως και τις λαϊκές αγορές χωρίς εσάς να σας ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι

 255. Ο/Η mmsadow λέει:

  Ναι απλα το διευκρισα ….! Αρα… ΠΟΙΑ ΕΙΝΑ η αρμόδια αρχή … για την…. άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος..?

 256. Ο Δήμος για το στάσιμο και η Περιφέρεια για το πλανόδιο

 257. Ο/Η ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΗΕΓΚΑΣ λέει:

  Καλησπέρα σας. Χρειάζεται άδεια απο το υγειονομικό για στάσιμο σημείο για λουκουμάδες(σαν αυτά που έχουν σε όλα τα πανηγύρια) δηλαδή έτοιμη ζύμη και εμείς απλώς θα τους ψήνουνε και θα βάζουμε το μέλη. Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!

 258. Ο/Η ΒΑΣΙΛΗΣ ΦΙΛΗΕΓΚΑΣ λέει:


  έτσι όπως αυτό εδώ. Για κάτι τέτοιο θα ήθελα να ρωτήσω αν χρειάζεται άδεια υγειονομικού; σταθερό σημείο πωλήσεις.

 259. Ο/Η Haris Mimikos λέει:

  Καλησπερα.Μπορειτε να μου πειτε που πρεπεινα απευθυνθει ενας ανεργος για να βγαλει μια αδεια πωλητη κουλουριων και να μαθει πληροφοριες?Σας ευχαριστω πολυ!

 260. εχω αδεια λαικων αγορων και θελω να μπορω να πηγαινω στην παραλια με στημενο τον παγκο μου να πουλαω αυτα που παραγω και συσκευασμενα προιοντα απο την οικοτεχνια μου τη να κανω αν μπορειτε βοηθηστεμαι ευχαριστω

 261. Ο/Η Ioannis Bergos λέει:

  εχω αδεια για να πουλαω καστανα και καλαμποκια μπορω να βαλω και παγωτα?

 262. Καλησπέρα,

  όχι αν το τροχήλατο όχημα που έχετε δεν ελεγχθεί για τη νέα αυτή δραστηριότητα

 263. Χρειάζεται άδεια πλανόδιου εμπορίου

 264. Από τον Δήμο που ανήκετε

 265. Ο/Η Philip Bitas λέει:

  καλησπερα που πρεπει να ρωτησω για αδεια πλανόδιου πωλητή για γλυκό που θελουν ψυγειο?

 266. Καλημέρα, αρχικά με το Δήμου που θα αναπτυχθεί η δραστηριότητα και μετά στην υγειονομική υπηρεσία για το αν μπορεί και τι απαιτείται υγειονομικά για την έναρξη της

 267. Ο/Η Stefanos Mortakis λέει:

  καλησπερα σας διαθετω αναψυκτήριο θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να βγάλω ακριβώς έξω από το κατάστημα μου μια παγωτομηχανή soft παγωτού. Ευχαριστώ πολύ

 268. Ο/Η Ilias Lazarou λέει:

  Καλημέρα θα ήθελα να μάθω αν μπορώ να βγάλω άδεια πλανόδιου για ψάρια με τρέιλερ τέτοιου τυπου

 269. Σύμφωνα με την υγειονομική νομοθεσία δεν επιτρέπεται τίποτα εκτός από τα είδη μαναβικής εκτός καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 270. Ο/Η phil bit λέει:

  Καλησπέρα, ενδιαφέρομαι για πώληση γλυκών που παρασκευαζω εγώ και θέλω να τα πουλάω σε πλατείες με τρίκυκλο που έχει ψυγείο. Τι άδεια χρειάζεται και που πρέπει να ρωτήσω; Ευχαριστώ πολύ

 271. Καλημέρα ξεκινήστε με το Δήμο μιας και απαιτείται άδεια πλανόδιου εμπορίου και στην συνέχεια με την υγειονομική Υπηρεσία αν η κατασκευή που έχετε πληροί τις υγειονομικές απαιτήσεις

 272. Ο/Η eleni grigoriadis λέει:

  Κ. Παπαδάκη θα ήθελα να επικοινωνήσω μαζί σας. Έχετε κάποιο τηλέφωνο;

 273. Ο/Η g7al λέει:

  καλησπερα σας.θα ηθελα να ρωτησω κατι αν ξερετε.Να διευκρινησω εξ αρχης οτι δεν ειμαι επαγγελματιας.θελω να φτιαξω λουκουμαδες και να τους πουλησω σε υπαιθριο χωρο (για μια μερα μονο ) σε καποιο κεντρικο σημειο της περιοχης μου,ετσι ωστε το ποσο να διατεθει (θα υπαρχει κουμπαρας) για τον παναγιωτη -ραφαηλ προκειμενου να συγκεντρωθει το απαιτουμενο ποσο που χρειαζεται για να φυγει στο εξωτερικο (εγω δεν θα εχω καποιο προσωπικο οφελος απο αυτο).Επειδη δεν ειμαι επαγγλεματιας δεν εχω τον αναλογο εξοπλισμο και το σκεπτικο μου ειναι να τους φτιαξω στο σπιτι μου ,να τους μεταφερω σκεπασμενους σε λαμαρινες στο σημειο οπου θα οριστει και να τους συσκευασω εκει σε μιας χρησης σκευη.Εννοειται θα υπαρχει και επιγραφη που θα αναγραφει τα συστατικα των λουκουμαδων.Μπορω να κανω κατι τετοιο ετσι ελευθερα η χρειαζζομαι αδεια απο το υγειονομικο?ευχαριστω πολυ

 274. Καλημέρα,

  άσχετα με το ότι πρόκειται για ιερό σκοπό και μπράβο σας, όποιος παρασκευάζει και διαθέτει τρόφιμα εντάσσεται στις απαιτήσεις της υγειονομικής νομοθεσίας από τα πιο απλά πχ πιστοποιητικό υγείας και γνώσεις υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων μέχρι απαιτήσεις σε εξοπλισμό κλπ
  Πρέπει να επισκεφθείτε την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για αναλυτικές πληροφορίες

 275. Ο/Η Evagelos Zoyganelis λέει:

  Καλησπέρα

  Ειχα παντοτε ενα επαγγελματικο ονειρο απο παιδι..Ειμαι απο νησι των Κυκλαδων..Θα ηθελα να εχω ενα κινητο καταλληλα δομημενο και στημενο για πωληση αναψυκτικων και κοκτειλ σε παραλιες του νησιου οπου θα φτιαχνονται εκει επιτοπου..Πρεπει να απευθυνθω στην Υγειονομικη υπηρεσια για πληροφοριες?και βεβαια εμπειρικα θα ηθελα την γνωμη σας εαν ειναι εφικτο

  Ευχαριστω

 276. Καλημέρα

  ναι πρέπει αρχικά να μιλήσετε με την Υγειονομική Υπηρεσία αν και πρέπει να γνωρίζετε ότι σε σχέση με εξωτερικούς χώρους οι υγειονομικές απαιτήσεις είναι αυστηρές για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

 277. Ο/Η mitsigun26 λέει:

  Καλησπέρα σας,
  θα ήθελα να ρωτήσω τι άδεια χρειάζεται, για να φτιάχνω καφέ με αυτοκινούμενο όχημα στα γύρω χωριά που δεν υπάρχει καφετέρια. Δεν είμαι ιδιοκτήτης καφέ ή κάτι άλλου σχετικά με υγειονομικό ενδιαφέρον.
  Ευχαριστώ.

 278. Καλημέρα,

  Επιχειρήσεις παρασκευής ή και προσφοράς τροφίμων και ποτών σε κινητούς ή προσωρινούς χώρους. Οι επιχειρήσεις αυτές τηρούν τους προβλεπόμενους στο κεφάλαιο ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ του ΕΚ 852/2004 όρους.
  Ο καθορισμός των θέσεων και η διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας αυτών ορίζονται από τις αρμόδιες

  αρχές (Δήμοι, Λιμενικές αρχές κ.λπ.) σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

  Η επιχείρηση αναπτύσσεται κάτω από κατάλληλες τέντες, υπόστεγα κ.ά. που προστατεύουν τα τρόφιμα και
  τον εξοπλισμό από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κλπ

  Ο πάγκος εργασίας είναι από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας να υπάρχει ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη.

  Πρέπει να εξασφαλίζεται η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται και η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των μερών του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ. λαβίδες, μαχαίρια κλπ).
  Τα χρησιμοποιούμενα σκεύη σερβιρίσματος θα είναι μιας χρήσεως και θα υπάρχει και χώρος πλύσης για λαβίδες, μαχαίρια, κ.λ.π.
  Οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται να προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες

  επιχειρήσεις.

  Να υπάρχει επαρκής παροχή νερού για ανθρώπινη κατανάλωση και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων που θα αδειάζει καθημερινά στο Δημοτικό δίκτυο αποχέτευσης καθώς και κάδοι απορριμμάτων Σε περίπτωση χρήσης τροχήλατου οχήματος – αμαξώματος, ο χώρος διαχείρισης τροφίμων θα είναι από κατάλληλο υλικό, αδιαπότιστο, το οποίο θα επιδέχεται καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και να εμποδίζεται η αερομεταφερόμενη επιμόλυνση.
  Για την πώληση ευαλλοίωτων προϊόντων θα χρησιμοποιούνται οχήματα με ισοθερμικό αμάξωμα ή θα φέρουν ψυγείο, κατά προτίμηση ηλεκτρικό.
  Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
  Επιχειρήσεις που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή /και ποτά και είναι μόνιμα εγκατεστημένες στα εκθεσιακά κέντρα ιδρύονται και λειτουργούν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Οι διοργανωτές των εκθέσεων των επιχειρήσεων που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα ή /και ποτά σε εκθεσιακά κέντρα, υπαίθριες εκθέσεις, κ.λ.π. για μικρά χρονικά διαστήματα πρέπει να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στις εκθέσεις αυτές για την απόκτηση βεβαίωσης καταλληλότητας, από τις κατά τόπους υγειονομικές αρχές του προσωρινού χώρου που θα χρησιμοποιήσουν για την έκθεση και πώληση των προϊόντων τους.
  Η ανωτέρω βεβαίωση θα χορηγείται από τις κατά τόπους Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών

  Ενοτήτων, όπου ο ενδιαφερόμενος θα υποβάλλει αίτηση και υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα προς διάθεση και πώληση προϊόντα και ότι τηρούνται οι διατάξεις της παρούσας.
  4β. Κινητές Καντίνες

  Οι κινητές καντίνες αυτοκινούμενες ή μη, είναι οχήματα αυτοκινούμενα ή ρυμουλκούμενα, διασκευασμένα σε καταστήματα (κινητά καταστήματα), που παρασκευάζουν και διαθέτουν τρόφιμα και ποτά και σταθμεύουν σε χώρους όπως οδικοί κόμβοι, αρχαιολογικοί χώροι, ακτές, κ.λ.π.,
  Οι προδιαγραφές τους δε , ορίζονται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων και υπόκεινται
  στις Διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας καθώς και στις Διατάξεις των αρμοδίων

  Υπουργείων ανάλογα με το χώρο στάθμευσης τους.

  Για τις καντίνες με δικαίωμα απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας οι πρόσθετοι όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας αυτών καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις.
  Η κατασκευή του οχήματος θα είναι από κατάλληλο ανθεκτικό και αδιαπότιστο υλικό, που επιδέχεται

  καθαρισμό και απολύμανση ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων και ποτών, να εμποδίζεται η επιμόλυνση από το περιβάλλον και να προστατεύονται τα τρόφιμα και ο εξοπλισμός από τη βροχή, την άμεση ηλιακή ακτινοβολία, κ.λ.π.
  Πρέπει να υπάρχει πάγκος εργασίας από κατάλληλο υλικό λείο και αδιαπότιστο χωρίς φθορές. Εκτός του πάγκου εργασίας θα υπάρχει και ανάλογος με τη φύση του προσφερόμενου προϊόντος εξοπλισμός, όπως φορητές επιφάνειες κοπής, σκεύη και εργαλεία, που θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
  Θα υπάρχουν κλειστές προθήκες (ερμάρια, ντουλάπια) για την προστασία των τροφίμων από έντομα και σκόνη. Πρέπει να εξασφαλίζεται, η επαρκής υποδομή (νεροχύτες, νερό, καθαριστικά) για τον επιτόπιο καθαρισμό και όπου απαιτείται η απολύμανση των εξαρτημάτων, των σκευών και των τμημάτων του εξοπλισμού που απαιτούν συχνό πλύσιμο (π.χ λαβίδες, μαχαίρια κ.λ.π).
  Θα διασφαλίζεται ότι οι πρώτες ύλες και τα προϊόντα που προσφέρονται, προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις. Όλα τα τρόφιμα θα παρασκευάζονται (ψήσιμο, βράσιμο κ.λπ.) και θα προσφέρονται για άμεση κατανάλωση. Οι επιχειρήσεις θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσης. Τα σκεύη μιας χρήσης για το σερβίρισμα ζεστών τροφίμων ή ροφημάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλα για τη χρήση αυτή.
  Πρέπει να υπάρχει επαρκής παροχή νερού ανθρώπινης κατανάλωσης και δεξαμενή συγκέντρωσης υγρών αποβλήτων κ.λπ.
  Θα εξασφαλίζεται παροχή ηλεκτρικού ρεύματος (π.χ γεννήτρια, δίκτυο της ΔΕΗ κ.λ.π) ώστε τυχόν ευαλλοίωτα τρόφιμα να διατηρούνται σε κατάλληλα ηλεκτρικά ψυγεία.
  Θα υπάρχουν θερμόμετρα σε όλα τα ψυγεία και τις καταψύξεις και θερμόμετρα χειρός για τον έλεγχο της θερμοκρασίας των ευαλλοίωτων πρώτων υλών.
  Προκειμένου να εκδοθεί η άδεια κυκλοφορίας της αυτοκινούμενης κινητής καντίνας ή η ταξινόμηση της

  ρυμουλκούμενης κινητής καντίνας από τη Δ/νση Μεταφορών της Περιφερειακής Ενότητας, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση με συνημμένο εις διπλούν σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής ή ρυμουλκούμενης καντίνας στην αντίστοιχη Υγειονομική Υπηρεσία, για τη χορήγηση της βεβαίωση καταλληλότητας μετά από υγειονομικό έλεγχο.
  Στη συνέχεια για την εγκατάσταση και λειτουργία του αναφερομένου οχήματος ο ενδιαφερόμενος υποβάλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στον οικείο Δήμο.
  Για την χορήγηση γνωμοδότησης από την Υγειονομική Υπηρεσία πρέπει ο ενδιαφερόμενος να υποβάλλε ι αίτηση στην οποία θα αναφέρονται τα κάτωθι:
  • Ταξινόμηση του οχήματος (ρυμουλκούμενο ή αυτοκινούμενο, αριθμός πλαισίου, κ.λπ.).

  • Σχεδιάγραμμα κάτοψης της κινητής καντίνας – διάγραμμα ροής εις τριπλούν.
  • Τα προϊόντα (αναλυτικά τα τρόφιμα, ποτά ή και άλλα είδη) που επιθυμεί να προσφέρει.

  • Ο τρόπος υδροδότησης , περιγραφή της (δεξαμενή νερού ή σύνδεση δικτύου. κ.λπ.)

  • Ο τρόπος διάθεσης αποβλήτων, περιγραφή τους (δεξαμενή ακαθάρτων, ή σύνδεση δικτύου, κ.λπ.)

  • Ο τρόπος ηλεκτροδότησης, περιγραφή (γεννήτρια, σύνδεση με δίκτυο, κ.λπ.)

  • Η περιοχή που ασκείται η δραστηριότητα.

 279. Ο/Η kosmas16461 λέει:

  Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την ενημέρωση που προσφέρετε. Θα ήθελα να ρωτήσω: μπορώ να πάρω άδεια πλανόδιου κ να φτιάχνω κρέπες; Είτε γλυκές είτε αλμυρές. Σας ευχαριστώ πολύ.

 280. Ο/Η zoitselekidou λέει:

  Σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ για την έκδοση άδειας πώλησης τυροκομικών προϊόντων και ειδών παντοπωλείου σε λαϊκές αγορές?

 281. Ο/Η ΣΤΕΛΛΑ ΚΥΠΡΑΙΟΥ λέει:

  Καλημέρα σας, που μπορώ να βρώ το σχετικό νόμο που απαγορεύει στο πλανόδιο ψαρά να παίζει λαικά απ’ τα μεγάφωνα στη διαπασών; γιατί η αστυνομία δεν τον ξέρει…

 282. Καλησπέρα ΥΔ Α5/3010/1985: Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.