Άρθρο 45 Αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου


‘Αρθρο 45

Αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου

1.  «Ορισμός: Ως αποθήκες τροφίμων, ή και ποτών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου εννοούνται οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται και διατίθενται στο λιανικό εμπόριο, τρόφιμα, οπωρολαχανικά, είδη παντοπωλείου ή / και ποτά. Κατ΄εξαίρεση τα καταστήματα αυτά μπορούν να πωλούν τα ως άνω είδη και λιανικώς, αν κατ ελάχιστο το 60% του κύκλου εργασιών τους (τζίρου) προέρχεται από πωλήσεις χονδρικής».

2.   Οι αποθήκες του παρόντος άρθρου θα είναι μόνιμης κατασκευής (από λιθοδομή, πλινθοδομή, μπετόν κ.τ.ομ.), θα αερίζονται πλήρως και θα φωτίζονται επαρκώς και δεν θα έχουν υγρασία.

Πέρα από τα ανωτέρω, οι αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου θα πληρούν και τους ακόλουθους όρους, ώστε να αποκλείεται η είσοδος και η ανάπτυξη σ’ αυτές ποντικών:

α.   Τα δάπεδα θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, αδιαπότιστο και μη εύθριπτο υλικό (μωσαικό, πέτρινες πλάκες, μπετόν κ.τ.ομ.). Οι επιφάνειες των δαπέδων θα είναι κατά προτίμηση λείες, εκτός αν πρόκειται για μεγάλες αποθήκες, στις οποίες εισέρχονται για φορτοεκφόρτωση φορτηγά αυτοκίνητα και η τοποθέτηση των εμπορευμάτων γίνεται με μηχανικά μέσα (ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα), η κίνηση των οποίων απαιτεί ειδικές συνθήκες δαπέδων για την αποφυγή ολισθήσεως και προσκρούσεων. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου, εφοδιασμένα με σιφώνια, για τον εύκολο καθαρισμό και ξέπλυμα με νερό. Τα στόμια των φρεατίων τούτων θα καλύπτονται με μεταλλικές σχάρες στις οποίες τα κενά δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 χιλστ..

β.   Οι τοίχοι σε ύψος 0,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου θα είναι επενδυμένοι με σκληρή τσιμεντοκονία πάχους 2 εκατοστ. τουλάχιστον. Σε όλη την έκταση τους οι τοίχοι θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς οποιεσδήποτε φθορές, και θα ασβεστοχρίζονται συχνά, ώστε να είναι πάντοτε καθαρές.

γ.   Οι θύρες, αν δεν είναι μεταλλικές, θα επενδύονται στο κάτω μέρος και σε ύψος 0,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου με χοντρή λαμαρίνα και δεν θα παραμένουν κενά μεταξύ αυτών και του δαπέδου μεγαλύτερα των 5χιλστ., από τα οποία θα είναι δυνατό να περάσουν ποντικοί.

δ.   Στα παράθυρα και σε κάθε άνοιγμα των τοίχων θα υπάρχει χοντρό συρματόπλεγμα, του οποίου τα ανοίγματα δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 χιλστ..

3.   Αν σε αποθήκη τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου εμφανισθούν ποντικοί, ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξόντωσή τους, ζητώντας, αν χρειασθεί, σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Υπηρεσία.

4.   Οι σάκκοι, τα κιβώτια, δοχεία κλπ., που περιέχουν τρόφιμα, θα τοποθετούνται πάνω σε βάθρα ύψους 0,30 μ. τουλάχιστον από την επιφάνεια του δαπέδου και σε απόσταση 0,20 μ. το λιγότερο από τους τοίχους και γενικά κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ο αεριμός τους και ο εύκολος καθαρισμός των χώρων.

5.   Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους επαρκούς χωρητικότητας υπό σταθερή ψύξη ή κατάψυξη και κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο συντήρησεώς τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα διατηρούνται σε ξηρούς χώρους σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας (ιδανική θερμοκρασία +10ο C, ενώ μεγαλύτερη μειώνει ανάλογα τον χρόνο συντηρήσεώς τους). Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιαδήποτε διόγκωση ή οξιδώσεις ή μεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αρμόδια ‘Οργανα υγιειονομικού ελέγχου οφείλουν να αποκλείουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τροφίμων και ποτών σε δοχεία, που είχαν χρησιμοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτες για τη συσκευασία φυτοφαρμάκων, ή εντομοκτόνων ή οποιωνδήποτε παρόμοιων δηλητηρίων. Σε περιπτώσεις, που από τις ενδείξεις του δοχείου (τύπος δοχείου, επιγραφές κλπ.) προκύπτει ότι τούτο είχε χρησιμοποιηθεί άλλοτε ωε περιέκτης για τη συσκευασία εντομοκτόνων ή φυτοφαρμάκων ή δηλητηρίων γενικά, το περιεχόμενό του δεσμεύεται χωρίς εργαστηριακή εξέταση και ακολούθως θα καταστρέφεται ή, εφόσον είναι δυνατό, θα βιομηχανοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της ΔΥΑ 2805/60 (ΦΕΚ 179/60 τ.Β’), και ο κάτοχός του μηνύεται. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών γενικά.

6.   Στις αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου θα υπάρχει τάξη και καθαριότητα. Τυχόν κενά είδη συσκευασίας θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο των ανωτέρω αποθηκών. Στις ανωτέρω αποθήκες δεν θα διατηρούνται είδη άσχετα με τα τρόφιμα. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατηρούνται σε ιδιαίτερο, έστω και νοητώς χωρισμένο, χώρο της αποθήκης είδη από τα επιτρεπόμενα να πωλούνται στα παντοπωλεία, όπως είναι τα είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, τυποποιημένες ζωοτροφές κλπ..

7.   Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία ή κατεργασία ή συσκευασία τροφίμων ή ποτών στους χώρους αποθηκεύσεώς τους.

8.   Στις αποθήκες του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητη η ύπαρξη, ανάλογου με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων αριθμού, αποχωρητηρίων προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.

9.   Οι εργαζόμενοι θα φορούν ειδικές φόρμες εργασίας και θα είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας.

10.  Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις αποθήκες τροφίμων, που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων κλπ., καθώς και στις αποθήκες οπωρολαχανικών χονδρικού εμπορίου.

33 Responses to Άρθρο 45 Αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου

 1. Το άρθρο 45, σε ότι αφορά τα δάπεδα είναι σωστό, ΑΛΛΑ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΕ ΣΕ ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ…απο πότε το μωσαικό, οι πέτρινες πλάκες, και κυρίως το σκυρόδεμα, είναι επιφάνειες ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΚΑΙ ΑΔΙΑΠΟΤΙΣΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΜΗ ΕΥΘΡΥΠΤΕΣ? Αυτά τα υλικά θα έπρεπε να τα αναφέρετε ως παράδειγμα προς αποφυγή και κυρίως, γιατί δεν αναφέρετε το άρθρο 28, το οποίο δεν έχει παράδειγμα? Το παράδειγμα της παρένθεσης, είναι προτροπή προς παρανομία (και εξαιρετικά ύποπτο) και βλάπτει σοβαρά την δημόσια υγεία, αντί να την προστατεύει…Αυτός ο ( απο την Ε.Ε.) νόμος, αναφέρεται σε ΡΗΤΙΝΙΚΟ ΔΑΠΕΔΟ, και αυτό χρησιμοποιείται σε όλες τις ευρωπαικές χώρες..ρίξτε λίγο (π.χ.) αίμα ή άλμη ή ότι άλλο υγρό αποθηκευεται, σε δάπεδα με ρητίνη και σε αυτά της παρένθεσης και θα δείτε ΑΜΕΣΑ τα αποτελέσματα…

 2. Αγαπητέ κ. Δελόγλου θεωρώ ότι η απάντηση σας έχει ένταση και δεν γνωρίζω το λόγο . Εγώ εδώ ούτε αντικαθιστώ τη νομοθεσία ούτε τις υγειονομικές υπηρεσίες . Την παρενθεση που αναφέρετε δεν την έβαλα εγώ αλλα ο νομοθέτης . Χρησιμοποιώντας την μηχανή του χρόνου επιστρέψτε στο 1983 και κάντε τις παρατηρησεις σας . Επισης μπορειτε να πράξετε το ίδιο για την νέα υγειονομική διάταξη που είναι σε διαβούλευση στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Κύριε Παπαδάκη…
  κατα τύχη βρέθηκα στην ιστοσελίδα σας και προφανώς, αναφέρομαι στο νόμο και όχι σε εσάς…απο άγνοια, χρησιμοποίησα το ε, αντί για αι..συγνώμη…ευχαριστώ για την πληροφορία περί του υπ. υγείας…θα το πράξω..θα ήθελα μόνο πληροφορίες σχετικά με την διαβούλευση του σχετικού νόμου απο το υπ.υγείας..Ευχαριστώ για το χρόνο σας..

 4. Καλησπέρα

  δέχομαι ότι έγινε παρεξήγηση ίσως και από εμένα .

  «Υγειονομική Διάταξη περί ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και εργαστηρίων τροφίμων σε συμμόρφωση των απαιτήσεων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 178/2002, 852/2004, 853/2004 και 882/2004».

  Αγαπητοί συνάδελφοι δόθηκε για συζήτηση το αρχικό σχέδιο της νέας υγειονομικής διάταξης που αντικαθιστά την Α1Β 8577/83 . Όσοι επιθυμούν να σχολιάσουν και να προτείνουν αλλαγές παρακαλώ να επισκεφτούν την επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας http://www.edye.gr

  Η νέα διάταξη σε μορφή Ms Word http://www.edye.gr/new/new.doc

  Το παράρτημα Ι http://www.edye.gr/new/par1.doc Οδηγίες : http://www.edye.gr/new/od.doc

  Έντυπο Εναρξης Επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου http://www.edye.gr/new/en1.doc

  Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής http://www.edye.gr/new/en2.doc

  ΕΝΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ http://www.edye.gr/new/en3.doc

  Έντυπο Ελέγχου Επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης http://www.edye.gr/new/en4.doc

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 5. Ο/Η Λαυράνος Γιάννης λέει:

  Εγώ συνάδελφε και φίλε Αντώνη έγραψα αρκετές παρατηρήσεις και τις έστειλα με ΦΑΞ στο Υπουργείο, γιατί δεν μπόρεσα μέσω site (δεν θυμάμαι για ποιό λόγο). Πάντως άκουσα ότι δεν υπήρξε ιδιαίτερη ανταπόκριση από το σύνολο των υπηρετούντων ΕΔΥ…. Περίεργο αν ισχύει!
  Εγώ προσωπικά βέβαια δεν πολυσυμφωνώ με το πνεύμα της. Θα προτιμούσα να εκσυγχρονιστεί η 8577, παρά να αλλάξει εξ ολοκλήρου…

 6. Κύριε Παπαδάκη καλημέρα..
  Θα ήθελα, να με πληροφορήσετε, σε πιο σημείο βρίσκεται το θέμα της τροποποίησης-αλλαγής ή ότι άλλο, του Υ.Δ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ526/τ.β./1983)..και πως (εάν) μπορώ να πληροφορηθώ το περιεχόμενό του…
  Χρ. Δελόγλου

 7. Καλησπέρα

  δεν γνωρίζω και εγώ το στάδιο ήξερα ότι ήταν σχεδόν έτοιμη αλλά ακολούθησε αλλαγή στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου και αυτό από μόνο του θα καθυστερήσει τη διαδικασία μέχρι να γίνει η ενημέρωση και να προταθούν οι όποιες νέες προτάσεις ή αλλαγές προταθούν . Επίσης δεν μπορώ να βρώ το σύνδεσμο στο Υπουργείο Υγείας οπότε ίσως η διαβούλευση ολοκληρώθηκε?? Αν κάποιος συνάδελφος έχει το σύνδεσμο παρακαλώ να μας τον κοινοποιήσει .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 8. Ο/Η vasilis λέει:

  Μπορεί να συστεγαστεί αποθήκη χονδρεμπορίου τροφίμων με παρασκευατήριο δηλωμένο στην άδεια για ψητοπωλείο? δηλαδή εγώ ανοίγω ψητοπωλείο στον κάτω όροφο και χονδρεμπόριο στον επάνω αλλά στην άδεια που κατέθεσα για το ψητοπωλείο προβλεπει τον πάνω όροφο σαν παρασκευαστήριο τροφίμων γενικά. Η εφορία δεν έχει πρόβλημα με αυτό, θα έχει το υγειονομικό?

 9. Ο/Η Χρήστος λέει:

  «Αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου»
  Με τον νέο νόμο υφίστανται; Και μπορεί να γίνει και λιανική πώληση σε αυτές;

 10. ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

  α) Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.

  Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.

  Πέραν των γενικών απαιτήσεων όπως περιγράφονται στην παρούσα και αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Ε.Κ 852/2004 θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:

  Να είναι από υλικά που θα παρέχουν επαρκή προστασία στα τρόφιμα από επιδράσεις των καιρικών φαινομένων (βροχή, σκόνες, έκθεση στον ήλιο) ή επιμολύνσεις από το περιβάλλον και να τα προστατεύουν.
  Να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.
  Να προφυλάσσουν τα τρόφιμα και ποτά από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.
  Τα δάπεδα να είναι ανθεκτικά προς αποφυγή ρωγμών
  Οι ράμπες φόρτωσης θα είναι από κατάλληλα υλικά, προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.
  Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν ειδικές συνθήκες αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των συνθηκών αποθήκευσης.
  Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής και άλλων προϊόντων μη τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης.

  Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρμακα και προϊόντα με έντονες οσμές.

  Οι αποθήκες τροφίμων και ποτών διαθέτουν είτε αυτοτελώς, είτε σε συγκρότημα ομοειδών επιχειρήσεων τους κατάλληλους βοηθητικούς χώρους υγιεινής του προσωπικού (αποδυτήρια, αποχωρητήρια κ.λπ.).

  Οι επιχειρήσεις διανομής (αποθήκες) οφείλουν να συντάσσουν και να εφαρμόζουν είτε αυτοτελώς είτε στο σύνολο της τροφοδοτικής αλυσίδας που εξυπηρετούν μελέτη HACCP.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 11. Ο/Η thomas λέει:

  Καλημέρα κύριε Παπαδάκη…

  Διάβασα τα σχόλια και νομίζω οτι είστε ενας απο τους ανθρώπους που μπορούν να με βοηθήσουν καθως μαζεύω πληροφορίες για το τι πρέπει να κάνω στην καινούργια έναρξη επιχείρησης που θα ασχολείτε με το εμποριο τροφίμων γαλακτοκομικών-τυροκομικων…

  καταρχήν:Την αποθήκη την έχω βρεί. Τον αποθηκευτηκό χώρο των τυροκομίκων και γαλακτοκομικων το εξασφάλισα με ολοκαίνουργιο ψυγείο..πάνω σε αυτο πόσα εκατοστα πρέπει να ειναι πανώ απο το έδαφος???και κατω εχει πλακακι πρεπει να γίνει αλλαγή αυτων????ακόμη χρειαζεται προθάλαμος???αποδυτηρια???wc σίγουρα και εχώ μεριμνήσει γιαυτο!ακόμη η παμπα φορτωσης -εκφορτωσησ πόσο ψήλα πρέπει να είναι???σκέπαστρο πρέπει να υπάρχει??και αν ναι πρεπει να ειναι γυρω γυρω κλειστό???

  Ελπιζω να μην σας κούρασα με τις ερωτήσεις μου!!!

  Σας ευχαριστώ πολύ!

 12. Καλησπέρα

  πλέον με τη νέα υγειονομική διάταξη υπάρχει μια κατηγορία : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών . Περισσότερα εδώ…

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 13. Ο/Η Σάββας λέει:

  Καλησπέρα Κύριε Παπαδάκη και συγχαρητήρια για τη δουλειά που έχετε κάνει.Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει στη νομοθεσία για Αδεια ΑποθήκηςΤυποποιημενου-Εμφιαλωμένου σε μπουκάλια Ελαιολάδου τα οποία θα διακινούνται μέσω Ε-Shop.Δεν θα υπαρχει κάποιος άλλος τρόπος πώλησης.Γνωρίζεται τι απαιτείται για κάτι τέτοιο?Επίσης ήθελα να σας ενημερώσω οτι ο χώρος που θέλω να χρησιμοποιήσω είναι ήδη δηλωμένος ως αποθήκη χαρτικών απο την εταιρεία μου.Απο αυτα που μου είπανε απτον ΕΦΕΤ δεν υπαρχει προβλημα συναποθήκευσης.

 14. Καλημέρα

  καταρχήν ΝΑΙ με την νέα υγειονομική διάταξη δεν απαγορεύεται πλέον η συστέγαση τροφίμων με άλλα είδη με κάποιες προϋποθέσεις βέβαια (αποφυγή διασταυρούμενης μόλυνσης ) .
  Επίσης πλέον η κατηγορία των καταστημάτων που σας ενδιαφέρει έχει διαμορφωθεί ως εξής :
  Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Επίσης είναι δυνατόν πλέον τω παρακάτω :
  Πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου.
  Επιτρέπεται η πώληση τροφίμων και ποτών μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου εφόσον αυτά προέρχονται από νομίμως λειτουργούσες επιχειρήσεις.
  Σε περίπτωση που διαθέτουν χώρους παρασκευής ή αποθήκευσης ή οχήματα μεταφοράς και πώλησης πρέπει να αδειοδοτούνται σύμφωνα
  με τα προβλεπόμενα της παρούσας.
  Εφ’ όσον το απασχολούμενο προσωπικό έρχεται σε επαφή με τα τρόφιμα πρέπει να διαθέτει εκπαίδευση και πιστοποιητικό υγείας
  σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα.
  Η διάθεση των τροφίμων αυτών οφείλει να γίνεται σε περιέκτες που συμμορφώνονται με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 15. Ο/Η Σάββας λέει:

  Eυχαριστώ καταρχήν για την αμεση απάντηση.
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω επίσης αν γνωρίζετε τι χαρτιά απαιτούνται για άδεια τέτοιας αποθήκης?Εννοω π.χ. (κατόψεις του χώρου,άδεια απο την πυροσβεστική,υπογραφές της πολυκατοικίας κλπ.).Ρωτάω γιατι μίλησα με τη διευθυνση Υγειονομικού και μου είπανε οτι μόλις πριν ενα μήνα βγήκε νομοθεσία για την συγκεκριμένη δραστηριότητα(αποθήκ για E-Shop δηλαδή) και περιμένουνε διευκρινιστική εγκύκλιο οποτε δε μπορουν να μου πουν κάτι με σιγουριά ακόμα που σημαίνει δε μπορώ να βγάλω άδεια..Υπάρχει περίπτωσει να πρέπει να βγάλω κανονική Αδεια Υγειονομικου Ενδιαφεροντος για μια αποθήκη με Εμφιαλωμένα μπουκάλια λες και θέλω να ανοίξω εστιατόριο?Δεν είναι υπερβολικό?

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων,

  Σάββας

 16. Ο/Η espressocapricci λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  Παρακαλώ να με διαφωτίσετε για το εξής: Σχεδιάζω να ανοίξω επιχείρηση, εισαγωγής καφέ εσπρεσσο σε κάψουλες (σαν της Nespresso). Οι συσκευασία θα είναι χαρτόκουτο ανά 10 τεμάχια, και ανά 10 χαρτόκουτα, ένα μεγάλο χαρτοκιβώτιο. Θα τις διαθέτω μέσω internet σε ιδιώτες, αλλά και σε supermarket. Χρειάζεται άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος; Τι επιπλέον θα πρέπει να έχει η αποθήκη μου; Σας ευχαριστώ εκ΄των προτέρων για τη βοήθεια.
  Φιλικά,
  Νίκος

 17. Ο/Η pmermigas λέει:

  Γειά σας, κύριε Παπαδάκη
  Έχω και εγώ μια παρόμοια απορία με τον Κύριο Σάββα και σκέφτηκα οτι με τις γνώσεις που έχετε ίσως να μπορείτε να με βοηθήσετε.
  Θέλω να κάνω έναρξη ατομικής επιχείρησης ώστε να διανέμω αύγα σε καταστήματα λιανικής και αρτοζαχαροπλαστεία.
  Δεδομένου οτι κάθε φορτίο αυγών θα διανέμεται το πολύ σε 2 εργάσιμες μέρες από την παραλαβή του απο τον παραγωγό και η ποσότητα διακίνησης θα ειναι αρκέτα μίκρη, παρόλα αυτά θα ήθελα να μου επιβεβαιώσετε οτι είναι απαραίτητη κανονική άδεια υγεινομικού ενδιαφέροντος οπως πχ ενα εστιατόριο.
  Ευχαρίστω προκαταβολικά.

 18. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση ,
  μου θέσατε ένα περίπλοκο ερώτημα . Καταρχήν όποιος διακινεί , συσκευάζει, και διαθέτει τρόφιμα χρειάζεται να εφοδιαστεί με άδεια (τα λεγόμενα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ) . Όμως για να σας απαντήσω τι ακριβώς χρειάζεται στην περίπτωσή σας δεν μου αρκούν τα όσα αναφέρετε .Επειδή είναι ζωικής προέλευσης τρόφιμο ίσως απαιτείται και η συμμετοχή της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας . Επίσης δεν ξέρω αν μιλάμε απλά για μεταφορά και όχι συσκευασία .Επίσης δεν ξέρω αν θα έχετε ψυκτικούς θαλάμους και σε τι μέγεθος . Θεωρώ ότι πρέπει να επισκεφτείτε καταρχήν την Κτηνιατρική που ανήκετε . Η Υγειονομική Υπηρεσία χορηγεί γνωμοδότηση σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012) ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

  Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.

  Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.

  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.

  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
  θα πρέπει να εξασφαλίζονται και τα παρακάτω:

  • Να είναι από υλικά που θα παρέχουν επαρκή προστασία στα τρόφιμα από επιδράσεις των καιρικών φαινομένων (βροχή, σκόνες, έκθεση στον ήλιο) ή επιμολύνσεις από το περιβάλλον και να τα προστατεύουν.

  • Να μπορούν να καθαρίζονται εύκολα και αποτελεσματικά.

  • Να προφυλάσσουν τα τρόφιμα και ποτά από τρωκτικά, έντομα ή άλλα ζώα οικόσιτα ή μη.

  • Τα δάπεδα να είναι ανθεκτικά προς αποφυγή ρωγμών

  • Οι ράμπες φόρτωσης θα είναι από κατάλληλα υλικά, προφυλαγμένες από τις καιρικές συνθήκες.

  • Όταν τα αποθηκευόμενα τρόφιμα και ποτά απαιτούν ειδικές συνθήκες

  αποθήκευσης (ψύξη, κατάψυξη) θα διαθέτουν επαρκή εξοπλισμό και μέσα επιτήρησης των συνθηκών αποθήκευσης.

  Επιτρέπεται η αποθήκευση στους χώρους των επιχειρήσεων της κατηγορίας αυτής και άλλων προϊόντων μη τροφίμων υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η αποφυγή επιμόλυνσης.

  Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η αποθήκευση τροφίμων και ποτών με καύσιμα, χημικά, γεωργικά φάρμακα και προϊόντα με έντονες οσμές.

  Οι αποθήκες τροφίμων και ποτών διαθέτουν είτε αυτοτελώς, είτε σε συγκρότημα ομοειδών επιχειρήσεων τους κατάλληλους βοηθητικούς χώρους υγιεινής του προσωπικού (αποδυτήρια, αποχωρητήρια κ.λπ.).

  Οι επιχειρήσεις διανομής (αποθήκες) οφείλουν να συντάσσουν και να εφαρμόζουν είτε αυτοτελώς είτε στο σύνολο της τροφοδοτικής αλυσίδας που εξυπηρετούν μελέτη HACCP.

  β) Μεταφορείς – Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.

  Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων πρέπει να πληρούν τους όρους υγιεινής για μεταφορά των τροφίμων όπως καθορίζονται στο παράρτημα ΙΙ κεφάλαιο ΙV του Ε. Κ 852/2004

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙV του Ε. Κ 852/2004 Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών

  1. Τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία που χρησιμοποιούνται για τη μετα­φορά τροφίμων πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, ώστε τα τρόφιμα να προφυλάσσονται από μολύνσεις, και πρέπει, όταν είναι ανα­γκαίο, να είναι σχεδιασμένα και κατασκευασμένα έτσι ώστε να μπορούν να καθαρίζονται ή/και να απολυμαίνονται κατάλληλα.

  2. Τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία πρέπει να χρησιμοποιούνται απο­κλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων, αν τα άλλα φορτία μπορούν να μολύ­νουν τα τρόφιμα.

  3. Όταν τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία χρησιμοποιούνται για τη μετα­φορά και άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφορετικών ειδών τροφίμων ταυτόχρονα, τα προϊόντα πρέπει, όταν είναι ανα­γκαίο, να διατηρούνται χωριστά.

  4. Τα χύδην τρόφιμα σε υγρή κατάσταση, υπό μορφή κόκκων ή σε σκόνη πρέπει να μεταφέρονται σε βυτία ή/και δοχεία/δεξαμενές που χρησιμοποιούνται απο­κλειστικά για τη μεταφορά τροφίμων. Στα δοχεία αυτά πρέπει να αναγράφεται καθαρά, ευανάγνωστα και ανεξίτηλα, σε μία ή περισσότερες κοινοτικές γλώσ­σες, ότι χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων ή να υπάρχει η ένδειξη «μόνον για τρόφιμα».

  5. Όταν τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά άλλων προϊόντων εκτός των τροφίμων ή για τη μεταφορά διαφο­ρετικών ειδών τροφίμων, πρέπει να γίνεται αποτελεσματικός καθαρισμός μεταξύ των φορτώσεων ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος μόλυνσης.

  6. Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στα βυτία των οχημάτων ή/και στα δοχεία και να προστατεύονται κατά τρόπον ώστε να ελαχιστοποιείται ο κίν­δυνος μόλυνσης.

  7. Όταν είναι αναγκαίο, τα βυτία των οχημάτων ή/και τα δοχεία που χρησιμο­ποιούνται για τη μεταφορά τροφίμων πρέπει να επιτρέπουν τη διατήρηση των τροφίμων στην κατάλληλη θερμοκρασία και τον έλεγχο του επιπέδου θερμο­κρασίας.

  και σύμφωνα με τις αναφορές στους αντίστοιχους Οδηγούς Ορθής Υγιεινής Πρακτικής του ΕΦΕΤ.

  Για την τήρηση των όρων υγιεινής απαιτούνται τα παρακάτω:

  • Τα εσωτερικά τοιχώματα των οχημάτων μεταφοράς ή και των περιεκτών θα πρέπει να είναι λεία, για να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται εύκολα και να μην επιμολύνονται τα τρόφιμα.

  • Τα οχήματα μεταφοράς ή και οι περιέκτες θα πρέπει να διατηρούνται καθαρά και σε καλή κατάσταση, να συντηρούνται και να αντικαθίστανται όταν χρειάζεται.

  • Κατά τη μεταφορά θα πρέπει να εφαρμόζονται συγκεκριμένοι κανόνεςυγιεινής για να προστατεύονται τα τρόφιμα από πιθανές επιμολύνσεις και να διατηρείται η υγιεινή τους κατάσταση.

  Τα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών τα οποία εμπίπτουν στις κατηγορίες επιχειρήσεων που υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος, αδειοδοτούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία .

 19. Ο/Η billy λέει:

  Γειά σας κύριε παπαδάκη.
  Θά ήθελα να ρωτήσω αν κατάστημα με άδεια λιανικής πώλησης τροφίμων έχει το δικαίωμα να πουλάει κ να διανέμει και χονδρικώς τα προιόντα εφόσον δηλώσει τη δραστηριοτητα στήν εφορια και εκδιδει τιμολόγιο?

 20. Καλημέρα

  είναι θέμα του Δήμου αν επιτρέπει στην συγκεκριμένη περιοχή την ανάπτυξη χονδρεμπορίου (Χρήση Γης ) . Από πλευράς ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας η κατηγορία αυτών των καταστημάτων αναφέρει ενιαία κατηγορία : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

 21. Ο/Η Kelesis Panagiotis λέει:

  Θα μπορούσατε να μου πείτε
  1. Τι ισχύει για τη μεταφορά και αποθήκευση αναψυκτικών – ποτών-νερών(εάν μπορούν να αποθηκεύονται σε εξωτερικούς χώρους με σκέπαστρα και μεταφορά αυτών με φορτηγά ανοιχτά στο πλάι εκτεθειμένα).
  2.Εάν μπορούμε να μεταφέρουμε με ΦΙΧ Ψυγείο της εταιρείας προϊόντα όπως χαρτικά,οικιακής χρήσεως ,τα οποία δεν είναι τρόφιμα που χρήζουν ψύξης ή μόνο απορρυπαντικά ή τρόφιμα και χαρτικά μαζί με τρόφιμα που χρήζουν ψύξης τα οποία όμως είναι αποθηκευμένα σε ψυγείο ντουλάπα.Φυσικά εννοείται ότι το ψυγείο δουλεύει και έγινε έλεγχος από την κτηνιατρική υπηρεσία.Απλώς θέλουμε να διακινούμε και εμπορεύματα που δε χρίζουν ψύξης.
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 22. Ο/Η georgekal λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για την δουλειά σας

  Θέλω να εμπορευτώ ήδη συσκευασμένο ελαιόλαδο κι να κάνω φύλαξη αυτού πριν την πώληση σε υπόγειο βοηθητικό χώρο σπιτιού γίνεται . Σε χονδρική η λιανική θα είμαι

 23. Καλησπέρα

  όπως αναφέρω συνέχεια δυστυχώς η υγειονομική νομοθεσία δεν επιτρέπει σε οικία .Πέρα από αυτό εξαιτίας ότι μιλάμε για ελαιόλαδο μιλήστε και με την δ/νση αγροτικής ανάπτυξης

 24. Ο/Η georgekal λέει:

  Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας
  Έχω στείλει σχετικό ερώτημα. Συγγνώμη για την επιμονή αλλά δεν επιτρέπεται σε οικία ούτε αν ο χώρος ειναι εντελώς ξεχωριστός κι με δική του είσοδο

 25. Ο/Η georgekal λέει:

  Σας ευχαριστώ για την βοήθεια

 26. Ο/Η ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ λέει:

  κύριε παπαδάκη συγχαρητήρια για τη δουλειά και τις πολύτιμες συμβουλες που μας δίνετε.αν μπορειτε να με βοηθήσετε η ερωτησή μου είναι η εξής.θα βγάλω αδεια η οποια θα είναι εμποριο τροφίμων ποτών ξηρό φορτιο, τα οποία θα διανέμονται στο μεγαλύτερο ποσοστό χονδρικώς σε καταστήματα.θα ήθελα ομως και κάποιους κωδικούς να μπορώ να πουλαω και λιανικώς στη γειτονιά κ σε περαστικους.τι άδεια είναι καλύτερα απο υγειονομικής άποψης,(θα ρωτούσα κ φορολογικής μα βέβαια δεν είναι της αρμοδιοτητας σας)από πλευράς ευκολίας χορήγησης της αδείας κ λειτουργίας,.αποθηκη χονδρικου εμποριου¨..επιχείρηση λιανικού κ χονδρικού…αποθήκευση κ διανομείς..εχω μπερδευτεί λιγο.ευχαριστώ εκ των προτέρων κ καλές γιορτές πάντα με υγεία

 27. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά δεν κατόρθωσα να σας απαντήσω εξαιτίας συμμετοχής μου σε σεμινάριο εκτός έδρας .
  Απαιτείται άδεια αποθήκης χονδρικής διάθεσης (πρέπει να δείτε αν ο Δήμος το επιτρέπει στην συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με τις χρήσεις γης ) . Επίσης μπορείτε να εφοδιαστείτε και για λιανικό εμπόριο αλλά πρέπει να μιλήστε με την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για λεπτομέρειες .ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ και ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

 28. Ο/Η Τσουκαλάς Χ. λέει:

  Καλησπέρα και από εμένα κ. Παπαδάκη… Θα χρειαζόμουν μια βοήθεια σε κάτι το οποίο έχω ακόμα μη υλοποιημένο… Σκέφτομαι μέχρι τις αρχές Ιουνίου να αγοράσω κάποιο αγροτεμάχιο στην περιοχή της Θεσσαλονίκη στο οποίο θα τοποθετήσω μία βιομηχανική αποθήκη (από αλουμίνιο) γύρο στα 200τ.μ στην οποία θα έχω δύο γραμμές συσκευασίας προϊόντων όπως: συσκευασία φρούτων-λαχανικών σε κουτιά και σε κεσεδάκια με ζελατίνα και άλλη μια γραμμή συσκευασίας πατάτες ας πούμε και κρεμμύδια σε διχτάκι για να βγουν στο εμπόριο..
  Επίσης σκεφτόμουν να βγάζω στο εμπόριο καυσόξυλα και πέλλετ τα οποία θα τα αποθηκεύω σε μία παρεμφερή αποθήκη στο ίδιο οίκημα.. Όλα τα προϊόντα που σας αναφέρω θα δίνονται σε χονδρική και λιανική πώληση..
  Να σας επισημάνω ότι το εμπόρευμα θα το παίρνω από την Ελλάδα αλλά και για λόγους οικονομικούς θα έρχεται και από το εξωτερικό από χώρες της Ε.Ε όπως Βουλγαρία, Γερμανία κ.α…
  Τώρα από εσάς θα ήθελα αν σας είναι εύκολο να μου πείτε πια θα είναι η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσω ή να μου επισημάνετε πια άρθρα αναφέρονται σχετικά με την δημιουργία μίας τέτοιας επιχείρησης..
  Φυσικά θα ήθελα να ξέρω αν είναι εφικτή η συσκευασία & στην συνέχεια η νόμιμη πώληση προϊόντων που έχουν εισαχτεί από χώρες της Ε.Ε…
  Συγνώμη για το κατεβατό αλλά δεν βρήκα κάπου αλλού κάποιο σχετικό άρθρο…Ευχαριστώ εκ των προτέρων, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε..

 29. Καλημέρα

  συγγνώμη αλλά αυξημένες υποχρεώσεις δεν μου επέτρεψαν να σου απαντήσω ΑΜΕΣΑ .

  Θεωρώ ότι πρέπει να μιλήσετε αρχικά με την Δ/νση Ανάπτυξης μιας και μιλάμε για χονδρική πώληση . Ανάλογα με την δραστηριότητα και το είδος του τροφίμου μπορεί να εμπλέκονται και άλλες Υπηρεσίες πχ Αγροτικής ανάπτυξης κλπ .
  Μια επισήμανση αν εμπλακεί η Δ/νση Δημόσιας Υγείας λόγω αρμοδιότητας απαιτείται όλοι οι χώροι παρασκευής να είναι νόμιμοι και χαρακτηρισμένοι ως ΧΩΡΟΙ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ

 30. Ο/Η sfyrilydia λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΡΩΤΗΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΧΟΝΔΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΑΡΘΡΟ 45) . ΑΠΕΥΘΎΝΘΗΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΑΙ ΜΟΥ ΕΙΠΑΝΕ ΠΩΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΙΔΗ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ. ΙΣΧΥΕΙ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΑΔΕΙΑ?

 31. Καλησπέρα

  αν και μετά από μεγάλη καθυστέρηση στην απάντηση

  ΝΑΙ ισχύει και μάλιστα πλέον βγήκε και εγκύκλιος που το αναφέρει :
  Η διαδικασία της γνωστοποίησης μιας επιχείρησης τροφίμων και ποτών σχετίζεται με χονδρική και λιανική πώληση όπως ορίζεται στην Κατηγορία iii της ανωτέρω Υ.Α 96967/2012 (ΦΕΚ Β΄2718) ,όπου: Οι επιχειρήσεις λιανικού και χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών(επιχειρήσεις χονδρικής & λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών) διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών. Από υγειονομικής άποψης οι ανωτέρω επιχειρήσεις φέρουν τον τίτλο ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III «Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού εμπορίου-Επιχειρήσεις λιανικής & χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών». Πλέον μετά την έκδοση της ΚΥΑ με αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α. 21/34824(ΦΕΚ3402/τΒ/31-β 122013) οι Επιχειρήσεις αυτές αναφέρονται ως : Καταστήματος Υγειονομικού
  Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης) και αφορούν τις 19 δραστηριότητες του άρθρου 1 αυτής. Οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν την δυνατότητα διάθεσης προϊόντων τους σε άλλες επιχειρήσεις για μεταπώληση. Η διάθεση προϊόντων για μεταπώληση πραγματοποιείται μόνο από τις επιχειρήσεις της Κατηγορίας I & της Κατηγορίας II όπως ρυθμίζονται με τα άρθρα 11 και 12 της σχετ.(β) Υ.Α

 32. Ο/Η LINA (@trialin71) λέει:

  Το αντίθετο μπορεί να συμβαίνει κύριε Παπαδάκη? Δηλαδή μια αποθήκη του άρθρου 12 μπορεί να κάνει και λιανική πώληση χωρίς ξεχωριστή άδεια καταστήματος λιανικής?
  Καλημέρα σας απο Θέρμη Θεσσαλονίκης

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.