Άρθρο 44 (Υπεραγορές Τροφίμων “Σούπερ μάρκετς τροφίμων)


‘Άρθρο 44

Υπεραγορές Τροφίμων («Σούπερ μάρκετς τροφίμων»)

1. Ορισμός: «Υπεραγορά Τροφίμων ή Σούπερ Μάρκετ είναι μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους τρόφιμα, παρασκευασμένα και μη, καθώς και είδη άσχετα με τα τρόφιμα.
Αναλυτικότερα, στα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου και κρεοπωλείου, κατεψυγμένα τρόφιμα, ζωικής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και τα παραγωγά του, φαγητά και γλυκίσματα σε πακέτα και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη και μη ποτά, καθώς και απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως, και υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κλπ., με την προυπόθεση ότι θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερους νοητούς χώρους μακρυά από τα τρόφιμα.
Δεν επιτρέπεται η πώληση στα ανωτέρω καταστήματα νωπών ψαριών, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος για το σκοπό αυτό χώρος 20 τ.μ. τουλάχιστον, με συγκρότηση ιχθυοωπλείου, ο οποίος θα χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήματος με τοίχο ύψους τουλάχιστον 2,50 μ. Για την επικοινωνία του ιχθυοπωλείου με το άλλο κατάστημα μπορεί να υπάρχει θύρα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται, θα παραμένει κλειστή.
2. Οι υπεραγορές τροφίμων ιδρύονται και λειτουργούν σε ανεξάρτητους από κατοικίες χώρους μεγάρων ή άλλων κτιρίων και αποτελούνται από τα ακόλουθα διαμερίσματα:
α. Αίθουσα πωλήσεων, χωρισμένη νοητώς σε τμήματα, το καθένα από τα οποία θα έχει εμβαδόν 20 τ.μ. τουλάχιστον. Το συνολικόν εμβαδόν της αίθουσας πωλήσεων θα είναι τόσες φορές πολλαπλάσιο των 20 τ.μ., όσος είναι και ο αριθμός των λειτουργούντων σ’ αυτήν τμημάτων και πάντως όχι μικρότερο των 200 τ.μ.
β. Αποθήκη τροφίμων ανάλογης με το μέγεθος της επιχειρήσεως εκτάσεως, η οποία θα πληρεί τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου 28 της παρούσας. Για την αποθήκευση ειδών συσκευασίας θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως, χωρισμένος έστω και με ξυλοκατασκευή. Δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη τροφίμων σε Σούπερ Μάρκετς, τα οποία διαθέτουν κεντρικές αποθήκες, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν βάσει άδειας της Αστυνομικής Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 28 της παρούσας και από τις οποίες εφοδιάζονται απευθείας οι αίθουσες πωλήσεων των καταστημάτων τούτων.

γ. Αποχωρητήρια προσωπικού. Ο κατά φύλο αριθμός θέσεων των αποχωρητηρίων προσωπικού θα είναι ανάλογος με τον κατά φύλο των εργαζομένων ατόμων, σύμφωνα με το άρθρο 35 της παρούσας, οι διατάξεις του οποίου εφαρμόζοτανι και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.
δ. Αποδυτήρια προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 30 της παρούσας.
ε. Γραφεία.
3. Αν τα ανωτέρω καταστήματα διαθέτουν και φαγητά ή γλυκίσματα, παρασκευαζόμενα στο ίδιο το κατάστημα, θα υπάρχουν και ιδιαίτερα παρασκευαστήρια φαγητών ή γλυκισμάτων, εμβαδού 40 τ.μ. τουλάχιστον το καθένα. Αν υπάρχουν και τα δύο εργαστήρια (μαγειρικής και ζαχαροπλαστικής), αυτά θα είναι χωρισμένα μεταξύ τους με τοίχο ύψους 2,50 μ. τουλάχιστον. Σε περίπτωση που ψήνονται μόνον κοτόπουλα, ο χώρος προετοιμασίας, ψησίματος και προσφοράς τους θα είναι τουλάχιστον 20 τ.μ.
Πάντως, για κάθε τμήμα πωλήσεως φαγητών ή γλυκισμάτων, ανεξάρτητα από το αν τα είδη αυτά παρασκευάζονται σε παρασκευαστήρια του ίδιου του καταστήματος, εντός ή εκτός τούτου, ή προέρχονται από άλλα νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια, θα υπάρχει ιδιαίτερος νοητώς χώρος εμβαδού 20 τ.μ. τουλάχιστον. Σε εμφανές σημείο του κάθε τμήματος θα υπάρχει αναρτημένη επιγραφή με την ένδειξη «Τμήμα έτοιμων φαγητών» ή «τμήμα ειδών ζαχαροπλαστικής».
4. Η ίδρυση και λειτουργία στα Σούπερ Μάρκετς τμήματος πρατηρίου άρτου και ειδών αρτοποιίας επιτρέπεται μόνον εφόσον συντρέχουν οι όροι και προυποθέσεις που καθορίζουν οι σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα αρτοποιεία και πρατήρια άρτου (Ν. 726/77, κοινή Υπουργική Απόφαση Α2 – 1218/77, άρθρο 48 της παρούσας κλπ.).
5. Τα πωλούμενα είδη θα είναι τοποθετημένα με τάξη μέσα στο κατάστημα. Απαγορεύεται η έκθεση των ανωτέρω ειδών έξω από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, στην πρασιά, ή στο πεζοδρόμιο, με εξαίρεση τα κηπευτικά και φρούτα, που τρώγονται κατόπιν αποφλοιώσεως, τα οποία μπορεί να εκθέτονται έξω από το κατάστημα, καταλαμβάνοντας χώρο μέχρι 1 μ. από την οικοδομική γραμμή του κτιρίου, εφόσον τούτο δεν έρχεται σε αντίθεση με σχετικές διατάξεις Νόμων, Δ/γμάτων κλπ.
Στα τμήματα οπωρολαχανοπωλείων η πώληση λαχανικών επιτρέπεται μόνον εφόσον θα έχουν αφαιρεθεί οι ρίζες τους.
Τα είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρων, εντομοκτόνα, είδη Μονοπωλείου και τυποποιημένες ζωοτροφές θα τοποθετούνται σε ιδιαίτερους νοητώς χώρους, μακρυά από τρόφιμα και κατά τρόπο που να μην είναι δυνατό να τα επηρεάσουν. Ειδικότερα, στα ράφια με τις ζωοτροφές θα υπάρχει αναρτημένη επιγραφή με την ένδειξη «ζωοτροφές».
6. Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα τοποθετούνται σε δροσερά μέρη, τα οποία δεν θα επηρεάζονται από τις ηλιακές ακτίνες και γενικά από τις υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος. Στις αποθήκες των Σούπερ Μάρκετς τα εγκυτιωμένα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ξηρό περιβάλλον με σταθερή χαμηλή θερμοκρασία, κατά προτίμηση +10ο C, που θα αερίζεται καλά.
7. Τα μη συσκευασμένα τρόφιμα, που τρώγονται όπως έχουν, χωρίς προηγουμένως να βρασθούν ή ψηθούν ή αποφλοιωθούν, θα διατηρούνται σε ερμητικά κλειστές προθήκες, κατά τρόπο που να προφυλάσσονται από τις μύγες, τις κατσαρίδες, τους ποντικούς, τον κονιορτό, τα καυσαέρια και κάθε είδους άλλες ρυπάνσεις. Τα φρούτα, που τρώγονται χωρίς προηγουμένως να αποφλοιωθούν, θα προφυλάσσονται κατά το δυνατό από τις ανωτέρω ρυπάνσεις τοποθετούμενα απαραίτητα στο εσωτερικό του καταστήματος.
Απαγορεύεται η ψηλάφιση των ανωτέρω τροφίμων από το προσωπικό και τους πελάτες του καταστήματος. Υπεύθυνοι για τούτο είναι οι απασχολούμενοι σε κάθε τμήμα υπάλληλοι του καταστήματος.
8. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε κατάλληλα ψυγεία επαρκούς χωρητικότητας και υπό την απαραίτητη, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο συντηρήσεως τους, σταθερή χαμηλή θερμοκρασία. Δεν επιτρέπεται η έκθεση ευαλλοίωτων τροφίμων εκτός ψυγείων. Αν η επιχείρηση επιθυμεί την έκθεση ευαλλοίωτων τροφίμων, συμπεριλαμβανομένων και των ωμών κρεάτων, θα πρέπει να υπάρχουν κατάλληλα ψυγεία προθήκες. Αν τα ευαλλοίωτα τρόφιμα είναι συσκευασμένα μπορεί για την έκθεσή τους να χρησιμοποιούνται ειδικά ανοικτά ψυγεία.
Γενικά, για τη συντήρηση των ανωτέρω ευαλλοίωτων τροφίμων με απλή ψύξη θα υπάρχει στα ψυγεία σταθερή χαμηλή θερμοκρασία κατώτερη των +7ο C.
Ειδικότερα η συντήρηση του νωπού κρέατος με απλή ψύξη θα γίνεται σε ηλεκτρικά ψυγεία υπό σταθερή θερμοκρασία κάτω των +7ο C, των δε πτηνών, θηραμάτων και σπλάχνων κάτω των +4ο C.
Προκειμένου για κατεψυγμένα τρόφιμα (κρέατα, πουλερικά, θηράματα, ψάρια και άλλα αλιεύματα, κηπευτικά κ.τ.ομ.) η συντήρησή τους θα γίνεται σε ειδικά ψυγεία καταψύξεως, ανάλογης με την κίνηση του καταστήματος χωρητικότητας, με ιδιαίτερο για κάθε πωλούμενο συναφές είδος ψυκτικό θάλαμο, και υπό σταθερή, ψύξη τουλάχιστον -15ο C για τα κρέατα και κηπευτικά και – 18 C για τα ψάρια, τα πτηνά, τα θηράματα και τα σπλάχνα. Η έκθεση των ανωτέρω κατεψυγμένων ειδών εκτός ψυγείων καταψύξεως, καθώς και η απόψυξη και επανακατάψυξή τους, απαογορεύεται. Τα κάθε είδους ψυγεία θα πληρούν τους όρους και τις προυποθέσεις που καθορίζει το άρθρο 29 της παρούσας.
9. Στα τμήματα κρεοπωλείου ο κιμάς θα κόβεται κατά την παρουσία του πελάτη, η δε προορισμένη για την κοπή του κιμά μηχανή θα είναι τοποθετημένη σε κατάλληλο ύψος, το πολύ 1,20 μ., από το δάπεδο, ώστε να μπορεί ο πελάτης να ελέγχει εύκολα την ποιότητα των χρησιμοποιουμένων για την κοπή του κιμά τεμαχίων κρέατος. Η διατήρηση έτοιμου κιμά στα καταστήματα του παρόντος άρθρου επιτρέπεται μόνο με τις προυποθέσεις, που καθορίζει η σχετική νομοθεσία.
10. Αν λειτουργούν σε Σούπερ Μάρκετς τμήματα ιχθυοπωλείου, η κατασκευή και η συγκρότηση τούτων, καθώς και ο τρόπος συντηρήσεως και εκθέσεως των κάθε είδους αλιευμάτων, θα είναι σύμφωνα με τις παρ. 9 και 12 του άρθρου 43 της παρούσας.
11. Τα κάθε είδους τρόφιμα θα έχουν τους συνήθεις οργανοληπτικούς χαρακτήρες (οσμή, γεύση, όψη) και να πληρούν, ως προς την επίδρασή τους στην υγεία του ανθρώπου, τους υγειονομικούς όρους και προυποθέσεις, που καθορίζουν ο Κώδικας Τροφίμων και Ποτών και οι διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας για τα τρόφιμα. Τα πωλούμενα στα καταστήματα του παρόντος άρθρου τρόφιμα και ποτά, τα οποία είναι προιόντα κατεργασίας ή αναμείξεως τροφίμων ή έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε επεξεργασία (παστερίωση, συσκευασία κλπ.), πρέπει να προέρχονται από νομίμως λειτουργούντα εργοστάσια ή εργαστήρια τροφίμων ή ποτών. Η προέλευση των ανωτέρω ειδών θα αποδεικνύεται κάθε φορά βάσει των τιμολογίων πωλήσεως ή των δελτίων αποστολής. Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιαδήποτε διόγκωση ή σύνθλιψη σε σημαντικό βαθμό ή οξιδώσεις ή μεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας τροφίμων διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αρμόδια ‘Οργανα υγειονομικού ελέγχου οφείλουν να απομακρύνουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα.
Η διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 45 της παρούσας για τη χρήση δοχείων, που περιείχαν άλλοτε δηλητήρια, ως περιεκτών τροφίμων εφαρμόζεται και στα καταστήματα του παρόντος άρθρου.
12. Τα χαρτί, που χρησιμοποιείται για την περιτύλιξη τροφίμων, τα οποία τρώγονται όπως έχουν, θα είναι αμεταχείριστο, λευκό και απόλυτα καθαρό και, αν τα τρόφιμα περιέχουν μεγάλο ποσοστό υγρασίας, αδιάβροχο.
Για τον αποχωρισμό του χαρτιού τούτου από τη δέσμη, στην οποία ανήκει, θα χρησιμοποιείται κατάλληλος δακτυλοβρεχτήρας, δηλ. καθαρό σφουγγάρι, φυσικό ή συνθετικό (αφρολέξ), τοποθετημένο σε κατάλληλη θήκη με ανάλογη ποσότητα νερού. Πλησίον κάθε χρησιμοποιούμενης δέσμης χαρτιού περιτυλίξεως θα υπάρχει ένας δακτυλοβρεχτήρας. Η διαβροχή του δακτύλου με σάλιο για τον αποχωρισμό του χαρτιού από τη δέσμη απαγορεύεται.
Τα χρησιμοποιούμενα για τη συσκευασία γλυκισμάτων κουτιά ή δίσκοι από χαρτόνι θα καλύπτονται εσωτερικά με αμεταχείριστο, λευκό, αδιάβροχο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό.
Το κρέας και τα ψάρια θα περιτυλίσσονται με αμεταχείριστο και απόλυτα καθαρό χαρτί ή άλλο παρόμοιο υλικό, που θα πληρεί τους καθοριζόμενους με τις ισχύουσες Αγορανομικές Διατάξεις όρους. Το χρησιμοποιούμενο για την παρασκευή χαρτοσακουλών, προοριζομένων για την τοποθέτηση φρούτων, κηπευτικών κ.τ.ομ., χαρτί θα είναι απόλυτα καθαρό και αμεταχείριστο. Απαγορεύεται η κατασκευή τέτοιων σακουλών από παλιό χαρτί ή έντυπα ή χειρόγραφα.
13. Αν λειτουργούν σε Σούπερ Μάρκετς τμήματα πωλήσεως σε πακέτα έτοιμων φαγητών ή / και γλυκισμάτων, η συγκρότηση και ο εξοπλισμός των τμημάτων τούτων, καθώς και ο τρόπος διατηρήσεως και διαθέσεως των φαγητών ή / και γλυκισμάτων θα είναι σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 38 ή / και 39, αντίστοιχα, της παρούσας.
Σε περιπτώσεις που τα φαγητά ή / και τα γλυκίσματα παρασκευάζονται σε παρακευαστήρια της επιχειρήσεως του Σούπερ Μάρκετ, εντός ή εκτός του καταστήματος, ως προς την κατασκευή, τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό τους τα παρασκευαστήρια αυτά θα πληρούν, πέρα από τους περιγραφόμενους στην παρ. 3 του παρόντος άρθρου όρους, και τους όρους και προυποθέσεις, που καθορίζουν οι διατάξεις της παρ. 3 εδ. α περ. (2) άρθρου 38 και της παρ. 4 εδ. α περ. (2) άρθρου 39, αντίστοχα, της παρούσας.
14. ‘Ολοι οι χώροι των καταστημάτων του παρόντος άρθρου, καθώς και τα έπιπλα, τα ψυγεία, τα εργαλεία, τα σκεύη κλπ. θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση και απόλυτα καθαροί. Τα εργαλεία, τα σκεύη και οι συσκευές, που χρησιμοποιούνται κατά τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων, θα πλύνονται καθημερινά με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό. Για τον σκοπόν αυτόν θα υπάρχει σε κάθε κατάστημα νεροχύτης με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού. Ιδιαίτερα στο τμήμα κρεοπωλείου το ξύλο κοπής κρέατος θα καλύπτεται μετά από κάθε χρήση του με κατάλληλο κάλυμμα από λαμαρίνα και μετά το τέλος της εργασίας, αφού ξυθεί καλά, θα πλύνεται με ζεστό νερό και σαπούνι ή άλλο κατάλληλο και αποδεκτό από υγιεινής απόψεως απορρυπαντικό.

15. Οι πωλητές τροφίμων θα είναι υγιείς και απόλυτα καθαροί και θα φορούν λευκή ή ανοιχτόχρωμη καθαρή μπλούζα. Στα καταστήματα του παρόντος άρθρου είναι υποχρεωτική η πρόσληψη υπαλλήλων ταμείων.
16. Γενικά, οι διατάξεις του προηγούμενου Κεφαλαίου, οι αναφερόμενες στους γενικούς όρους ιδρύσεως και λειτουργίας των καταστημάτων τροφίμων και ποτών, εφαρμόζονται και για τα καταστήματα του παρόντος άρθρου, για κάθε δε τμήμα τούτων, στο οποίο πωλούνται τρόφιμα, έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του σχετικού με το τμήμα αυτό άρθρου του παρόντος Κεφαλαίου.
17. Στη χορηγούμενη άδεια λειτουργίας θα αναφέρεται ο γενικός τίτλος του καταστήματος «Υπεραγορά Τροφίμων» ή «Σούπερ Μάρκετ τροφίμων», και θα κατονομάζονται σ’ αυτή όλα ανεξαιρέτως τα τμήματα, που επιτρέπεται να λειτουργήσουν σ’ αυτό, όπως λ.χ. Υπεραγορά Τροφίμων με τμήματα: ειδών παντοπωλείου, κρεοπωλείου, οπωροπωλείου, κατεψυγμένων ειδών, εμφιαλωμένων ποτών, έτοιμων φαγητών σε πακέτα, ειδών ζαχαροπλαστικής, ειδών καθαρισμού, ειδών νοικοκυριού, καλλυντικών κλπ.. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση ιδιαίτερης για κάθε τμήμα Υπεραγοράς Τροφίμων άδειας.
Σε περίπτωση προσθήκης στην Υπεραγορά Τροφίμων νέων Τμημάτων, απαιτείται νέα άδεια λειτουργίας, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 6 της παρούσας.

Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/95236/2009 – Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ Α1β/8547/83 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής διάταξης: «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί
«Άρθρο 44Α: Καταστήματα χονδρικού εμπορίου (Cash 
& Carry) 
 Κατάστημα χονδρικού εμπορίου (Cash & Carry), είναι 
το κατάστημα το οποίο διενεργεί χονδρικό εμπόριο, σε 
ποσοστό 60%, επί του κύκλου εργασιών τους (τζίρου), 
πάσης φύσεως ειδών διατροφής, ειδών οικιακής χρήσε−
ως και ευρείας κατανάλωσης καθώς και επαγγελματικού 
εξοπλισμού και λιανικού εμπορίου στο υπόλοιπο ποσο−
στό. Κατά τα λοιπά, ως προς τον εξοπλισμό και τους 
όρους λειτουργίας τους ισχύει αναλογικώς το άρθρο 
44 (Υπεραγορές Τροφίμων) της παρούσης».

66 Responses to Άρθρο 44 (Υπεραγορές Τροφίμων “Σούπερ μάρκετς τροφίμων)

 1. Ο/Η θανάσης λέει:

  καλημέρα σας κ.Παπαδάκη και καλό μήνα,,έχω την εξής απορία.θα ήθελα να μου διευκρινίσετε το εξής..εάν μπορεί ένα σούπερ – μάρκετ να λειτουργεί και μηχάνημα του καφέ?και στη συνέχεια να πουλάει? ευχαριστώ πολύ

 2. Αν στην άδεια της υπεραγοράς τροφίμων συμπεριλαμβάνεται αναψυκτήριο τότε σας δικαίωμα πώλησης και καφέ .
  Σε αντίθετη περίπτωση δεν επιτρέπεται . Υπήρξε μια τροποποίηση αλλά αφορά το άρθρο 43
  Στο εδάφιο ι.(πρατήριο άρτου) της παραγράφου 2
  «Στα καταστήματα των εδαφίων στ. (Καφεκοπτείο),
  ζ. (Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής), η.
  (Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου), θ. (Αμιγές
  γαλακτοπωλείο), ι. (Πρατήριο άρτου), καθώς και στα
  πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρ−
  τοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
  πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες,
  με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
  καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό
  εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά δι−
  αχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
  των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
  δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της
  Α1β/8577/1983 Υ.Δ.»

 3. Ο/Η θανάσης λέει:

  για να γίνω πιο συγκεκριμένος μέσα σε σούπερ μάρκετ εάν επιτρέπεται, και εάν ναι, πόσα τ.μ απαιτούνται για την λειτουργία καφεκοπτείου?ευχαριστώ..

 4. Για την λειτουργία καφεκοπτείου απαιτούνται επιπλέον 15 τμ

 5. Ο/Η ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ , ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΑΝ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 300 ΤΜ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΜΑΖΙ.? ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΩΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΗΤΑΝ ΚΑΦΕΤΕΡΕΙΑ ΑΠΟ ΑΛΛΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗ. ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΑΔΕΙΑ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΝΑ ΠΟΥΛΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΔΗΛΑΔΗ.ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑΣ . ΕΧΕΙ 2 ΔΙΠΛΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΜΕ ΠΡΟΘΑΛΑΜΟ ΚΑΙ ΞΕΧΩΡΙΣΤΟ ΧΩΡΟ ΚΟΥΖΙΝΑΣ.

 6. ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ 2 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ Ως ΜΙΚΤΑ .
  ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΦΕ ΣΕ ΟΡΘΙΟΥΣ
  ΣΎΜΦΩΝΑ ΜΕ νέα τροποποίηση
  ΣΤΑ Πρατήρια άρτου, καθώς και στα
  πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρ−
  τοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
  πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες,
  με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
  καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό
  εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά δι−
  αχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
  των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
  δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της
  Α1β/8577/1983 Υ.Δ.»

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 7. Ο/Η ΑΡΜΕΝΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΑΣ.ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΡΩΤΗΣΩ ΕΠΙΣΗΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ . ΔΗΛΑΔΗ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΧΩΡΟΣ ΠΟΥ ΜΙΣΘΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΧΡΗΣΗ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΗΣ ΑΛΛΕΣ ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ .

 8. ΚΑΛΗΜΕΡΑ

  ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ :
  Περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων με πρόσθετη πράξη σε κατάστημα πρατήριο ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου
  Επομένως μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο σε πρατήριο ζαχαροπλαστικής, με πρατήριο άρτου εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και η συγκρότηση και ο εξοπλισμός τους ανταποκρίνεται στην δυναμικότητα. Σας επισυνάπτουμε επίσης το με αριθμ. πρωτ. Υ1 γ/Γ.Π/70579/2-6-2009 έγγραφο μας προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας Λαμίας της Π.Ε Φθιώτιδας (σχετ. γ) με το οποίο παρέχονται διευκρινήσεις για τα καταστήματα του άρθρου 43 της Α1 β/8577/83 (ΦΕΚ 526 τ.Β’) που λειτουργούν εποχιακά, προς ενημέρωσή σας.
  Στο άρθρο 43 παρ.5 εδαφ 2 επισημαίνεται επίσης:«Παρασκευαστήριο, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., προκειμένου για καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται τα προσφερόμενα, ή ακόμη και ορισμένα από αυτά, είδη (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία). Η κατασκευή του παρασκευαστηρίου τούτου 6α ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της παρ. 4 εδ, α περίπτ. (2) άρθρου 39 της παρούσας».

  Άποψη της Υπηρεσίας μας είναι ότι εφ’όσον πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις τα καταστήματα αυτά εποχιακά μπορούν να μετατραπούν και να λειτουργούν ως καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες σε υπαίθριο χώρο & να προσφέρουν τα ανάλογα είδη .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 9. Ο/Η Periklis λέει:

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω έαν είναι υποχρεωτική ή όχι η ύπαρξη συγκεκριμένου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων για Super Market 200 τ.μ. Εάν ναι, γνωρίζεται πόσες θέσεις στάθμευσης απαιτούνται?

  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 10. Ο/Η Περικλης λέει:

  Καλημέρα.
  Σε ένα τέτοιο κατάστημα είναι υποχρεωτική η θέση στάθμευσης αυτοκινήτων και εάν ναι πόσες πρέπει να είναι αυτές οι θέσεις για ένα super market 200 τ.μ.?

 11. κΑΛΗΜΈΡΑ

  Διαβάζοντας το σχετικό άρθρο της Υγειονομικής Νομοθεσίας καθώς και όλες τις τροποποιήσεις δεν βλέπω να ορίζεται κάτι τέτοιο . Μήπως είναι θέμα Νομοθεσίας άλλης Υπηρεσίας ??

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 12. Ο/Η Περικλης λέει:

  Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Θα το «ψάξω» περαιτέρω μηπώς ορίζεται στον οικοδομικό κανονισμό.

 13. Ο/Η Aφροδιτη Ψιλοπατη Αρχιτεκτων. λέει:

  Το Διαταγμα πυροπροστασιας 71/88 στο αρθρο 9 αναφερει »χωρος εκθεσης και πωλησεων υπεραγορών και πολυκαταστημάτων. Δεν μπορω να βρω τον ορισμο αυτων .Μου εκανε εντυπωση το οτι απαντατε με τοση σαφηνεια στα ερωτηματα.Σας παρακαλω δωστε μου τον ορισμο αυτων και ποιος νομος το αναφερει. Σας ευχαριστω.

 14. Καλησπέρα κα Αφροδίτη

  ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια απλά στεναχωρήθηκα που δεν μπόρεσα να σας απαντήσω νωρίτερα αλλά αυτές τις μέρες ο χρόνος με πιέζει αφάνταστα .
  Για τις υγειονομικές Υπηρεσίες υπάρχει ένας ορισμός που πηγάζει από το Άρθρο 44 (Υπεραγορές Τροφίμων “Σούπερ μάρκετς τροφίμων)
  Ορισμός: “Υπεραγορά Τροφίμων ή Σούπερ Μάρκετ είναι μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους τρόφιμα, παρασκευασμένα και μη, καθώς και είδη άσχετα με τα τρόφιμα.
  Αναλυτικότερα, στα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου και κρεοπωλείου, κατεψυγμένα τρόφιμα, ζωικής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και τα παραγωγά του, φαγητά και γλυκίσματα σε πακέτα και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη και μη ποτά, καθώς και απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως, και υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κλπ., με την προυπόθεση ότι θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερους νοητούς χώρους μακρυά από τα τρόφιμα.
  Δεν επιτρέπεται η πώληση στα ανωτέρω καταστήματα νωπών ψαριών, εκτός αν υπάρχει ιδιαίτερος για το σκοπό αυτό χώρος 20 τ.μ. τουλάχιστον, με συγκρότηση ιχθυοωπλείου, ο οποίος θα χωρίζεται από τους άλλους χώρους του καταστήματος με τοίχο ύψους τουλάχιστον 2,50 μ. Για την επικοινωνία του ιχθυοπωλείου με το άλλο κατάστημα μπορεί να υπάρχει θύρα, η οποία όταν δεν χρησιμοποιείται, θα παραμένει κλειστή.
  2. Οι υπεραγορές τροφίμων ιδρύονται και λειτουργούν σε ανεξάρτητους από κατοικίες χώρους μεγάρων ή άλλων κτιρίων και αποτελούνται από τα ακόλουθα διαμερίσματα:
  α. Αίθουσα πωλήσεων, χωρισμένη νοητώς σε τμήματα, το καθένα από τα οποία θα έχει εμβαδόν 20 τ.μ. τουλάχιστον. Το συνολικόν εμβαδόν της αίθουσας πωλήσεων θα είναι τόσες φορές πολλαπλάσιο των 20 τ.μ., όσος είναι και ο αριθμός των λειτουργούντων σ’ αυτήν τμημάτων και πάντως όχι μικρότερο των 200 τ.μ.
  β. Αποθήκη τροφίμων ανάλογης με το μέγεθος της επιχειρήσεως εκτάσεως, η οποία θα πληρεί τους όρους και τις προυποθέσεις του άρθρου 28 της παρούσας. Για την αποθήκευση ειδών συσκευασίας θα υπάρχει ιδιαίτερος χώρος αποθηκεύσεως, χωρισμένος έστω και με ξυλοκατασκευή. Δεν είναι απαραίτητη η αποθήκη τροφίμων σε Σούπερ Μάρκετς, τα οποία διαθέτουν κεντρικές αποθήκες, που έχουν ιδρυθεί και λειτουργούν βάσει άδειας της Αστυνομικής Αρχής, σύμφωνα με την παρ. 4 άρθρου 28 της παρούσας και από τις οποίες εφοδιάζονται απευθείας οι αίθουσες πωλήσεων των καταστημάτων τούτων.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 15. Ο/Η ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  Δημήτρης
  Καλησπέρα
  Σκεπτόμαστε να δραστηριοποιηθούμε στο εμπόριο οπωροκηπευτικών – προς το παρόν σε πορτοκάλια που είμαστε παραγωγοί – και αργότερα πιθανόν και σε άλλα είδη.
  Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας θα προπωλούμε τα προϊόντα αυτά στην Αθήνα λιανικώς στους τελικούς καταναλωτές ή χονδρικώς σε ομάδες καταναλωτών και στην συνέχεια θα αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά από τα αντίστοιχα συσκευαστήρια στους τόπους παραγωγής των, συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια. Ελάχιστη παραγγελία θα είναι ένα χαρτοκιβώτιο. Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων αυτών στους αγοραστές των θα είναι είτε ο χώρος της μεταφορικής εταιρείας που τα μετέφερε στην Αθήνα είτε κάποιος χώρος που θα νοικιάσουμε για τον σκοπό αυτό. Η ημερομηνία και πιθανόν και η ώρα παράδοσης θα είναι προσυμφωνημένη με τον αγοραστή κατά την στιγμή της παραγγελίας του και συνεπώς τα προϊόντα θα παραδίδονται αυθημερόν με την άφιξη τους στους αγοραστές των και έτσι δεν θα χρειάζονται χώρους αποθήκευσης. Ο χρόνος που θα απαιτείται για την παράδοση της παραγγελίας του πελάτη στον χώρο της μεταφορικής εταιρείας ή στον χώρο που θα έχουμε ενοικιάση θα είναι ολίγων λεπτών. Μελετώντας την υπάρχουσα νομοθεσία δεν βρήκαμε τι προϋποθέσεις και άδειες χρειάζονται για την σχεδιαζόμενη δραστηριότητά μας αφού όλη η νομοθεσία είναι προσανατολισμένη στην χονδρική ή λιανική πώληση των ειδών αυτών μέσω παντοπωλείων- οπωροπωλείων mini και super market που όμως έχουν διαφορετικό τρόπο πώλησης των ειδών αυτών αφού όλα αυτά δεν κάνουν απλή αυθημερόν παράδοση προπωλημένων προϊόντων άλλα πουλάνε στον αγοραστή που θα τα επισκεφτεί , θα μείνει πολύ ώρα εντός του καταστήματος για να κάνει τις επιλογές του και τελικά τα προϊόντα μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός των καταστημάτων αυτών μέχρι να πωληθούν και συνεπώς δημιουργούνται τελείως διαφορετικές ανάγκες υγιεινής τόσο για τους πελάτες αφού παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός των καταστημάτων αυτών (π.χ τουαλέτες) όσο και των προϊόντων λόγω της μακροχρόνιας αποθήκευσης και συντήρησης των μέχρι να πουληθούν.
  Θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για εμάς εάν με τις γνώσεις σας μας λέγατε εάν χρειαζόμαστε άδεια και από ποια υπηρεσία για να είμαστε νόμιμοι για την ανωτέρω περιγραφόμενη δραστηριότητα μας..

 16. Καλησπέρα

  θα σας παρακαλούσα να μου δώσετε κάποιες μέρες περιθώριο μιας και έχουμε την νέα υγειονομική διάταξη που φέρνει τα πάνω κάτω στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος . Θα είδατε ότι σήμερα είχαμε σύσκεψη οι συνάδελφοι απ όλη την Κρήτη για αυτό το θέμα . Αν δεν εκδοθούν ερμηνευτικές και αν δεν αλλάξει κάτι στην φιλοσοφία της διάταξης θα σας απαντήσω . Απλά να επανέλθετε με νέο ερώτημα μιας και λόγω φόρτου εργασίας και πολλών ερωτημάτων εδώ θα το ξεχάσω.

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 17. Ο/Η ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  Ευχαριστώ για την αμεση ανταποκρισή σας. Οπως καταλαβαίνετε η απάντησή σας ειναι σημαντική για εμάς για να σχεδιάσουμε σωστά και με νόμιμο τρόπο την σχεδιαζόμενη εμπορική δραστηριότητα μας. Θα επανέλθουμε σε 10 ημερες εάν δεν εχουμε λάβει εν τω μεταξύ την απαντησή σας.

 18. Ο/Η Γιωργος Καγιαννης λέει:

  Καλημερα και συγχαρητηρια για τη δουλεια σας .
  Η ερωτηση η δικη μου ειναι εαν σε παντοπωλειο και οχι «υπεραγορα τροφιμων» μπορει να προστεθει η δραστηριοτητα της εψησης κοτοπουλου . Με τις παλιες διαταξεις δεν νομιζω να γινοταν. Οι καινουργιες διαταξεις αφηνουν καποιο περιθωριο τετοιο ωστε να μη χρειαζεται να εκδοθει νεα αδεια για υπεραγορα τροφιμων που συνεπαγεται οτι χρειαζεται και wc αμεα;
  Ευχαριστω πολυ

 19. Καλημέρα

  αυτό που διαβάσατε Άρθρο 44 (Υπεραγορές Τροφίμων “Σούπερ μάρκετς τροφίμων) έχει καταργηθεί μιας και καταργήθηκε όλη η διάταξη .
  Με την νέα υγειονομική διάταξη θεωρητικά όλα επιτρέπονται αλλά υπό ορισμένες προϋποθέσεις .
  Πλέον δεν υπάρχουν παντοπωλεία ή σούπερ μάρκετ αλλά :
  Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
  Επίσης αναφέρει :
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.
  Επιτρέπεται η διάθεση συσκευασμένων – τυποποιημένων νωπών ή κατεψυγμένων κρεάτων, κρεατοσκευασμάτων, ψαριών και άλλων αλιευμάτων, τα οποία θα είναι τοποθετημένα σε κατάλληλα ψυγεία στους χώρους των τροφίμων χωρίς την υποχρέωση ύπαρξης και λειτουργίας κρεοπωλείου ή ιχθυοπωλείου.

  Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εγκατάσταση περάτωσης έψησης πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις της αρτοποιητικής νομοθεσίας.

  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.

  Στις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης μπορούν να συνυπάρχουν σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο, άλλα, άσχετα με τα τρόφιμα είδη και αντιστρόφως, εφ’ όσον υπάρχει επαρκής χώρος και αποδεικνύεται ότι λαμβάνονται τα απαιτούμενα μέτρα για αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ειδικότερα:

  Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα βρίσκονται σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο.

  Επιτρέπεται η πώληση άρτου, αρτοσκευασμάτων και αρτοπαρασκευασμάτων στις επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σύμφωνα με την αρτοποιητική Νομοθεσία.

  Επιτρέπεται η κοπή και απλή συσκευασία των τροφίμων και ποτών (τυροκομικά προϊόντα , αλλαντικά, κρασί, κ.λπ.) στην οποία συσκευασία θα υπάρχει η απαιτούμενη σήμανση, (ημερομηνία συσκευασίας, συνθήκες διατήρησης, ημερομηνία λήξης, κ.λ.π) και η όλη διαδικασία θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια αυτών.

  Επιτρέπεται η επεξεργασία προϊόντων στο αντίστοιχο τμήμα (π.χ. στύψιμο φρούτων για παραγωγή φρέσκου χυμού, στο τμήμα του οπωροπωλείου) με την προϋπόθεση ύπαρξης κατάλληλου χώρου και εξοπλισμού.

  Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 20. Καλησπέρα σας,
  Εκπλήσομαι από τα ενδιαφέροντα κείμενα που διαβάζω στην ιστοσελίδα σας.
  Ειλικρινά συγχαρητήρια! Συγκεντρωμένη και μεστή πληροφόρηση! Μπράβο!

  Σχετικά με το τελευταίο σχόλιό σας, περί του νέου κανονιστικού νόμου καταστημάτων και εταιρειών υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχει ήδη ισχύ? Γενικά κάθε Δήμος έχει ιδιαίτερους κανονισμούς? Που απευθύνεται κάποιος (τα βήματα) εάν ενδιαφέρεται να επιχειρήσει σε κλάδο τέτοιο? Η περίπτωσή μου είναι σύμφωνη με πολεοδομικά κριτήρια. Επόμενο βήμα είναι ο Δήμος, σωστά? Ποιοι είναι οι επαγγελματίες οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν ένα τέτοιο θέμα αδειοδότησης? Σε ποιον θα έπρεπε να απευθυνθώ μιας και δεν γνωρίζω το αγορανομικό και αδειοδοτικό θέμα?
  Παρακαλώ πολύ εάν μπορείτε κατευθύνετέ με.
  Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων

 21. Καλημέρα

  ναι η νέα υγειονομική διάταξη είναι πλέον σε ισχύ (Σύμφωνα με το άρθρο 21 η έναρξη εφαρμογής της αναφερομένης Διάταξης είναι στις 23-10-2012).
  Οι Δήμοι ναι έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες όσο αφορά την χρήση γης (πχ Έκδοση κανονιστικής απόφασης για τον προσδιορισμό ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός του Δ. Αθηναίων). Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος αδειοδοτούσα αρχή είναι ο οικείος Δήμος . Θα χρειαστείτε και ένα μηχανικό μιας και απαιτούνται σχεδιαγράμματα κάλυψης βεβαίωση κυρίας χρήσεως κλπ . Επομένως η αρχή είναι η προσέλευση σας στο Δήμο που ανήκει το κατάστημα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 22. Ο/Η Νίκος κηρυκος λέει:

  Καλησπέρα θα ήθελα να μάθω αν χρειάζεται κάποια άδεια για να παρασκευασεις κάποιο τρόφιμο να το τυποποισεις κα να το διαθέσεις στη αγορά. Τι απαιτήσεις υπάρχουν για να γίνει κάτι τέτοιο?

 23. Καλημέρα

  με την νέα διάταξη τα λεγόμενα παντοπωλεία , σούπερ μάρκετ κλπ σύμφωνα με το άρθρο 13 :
  Οι επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση.
  Αν όμως μιλάμε για εργαστήριο τροφίμων και ποτών τότε είναι άλλο άρθρο και συγκεκριμένα άρθρο 11:
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών

  Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

  Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.

  α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

  Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών

  Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις

  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται,

  Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

  β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας. Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις

  Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια.

  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται .

  Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής.

  Η διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.

  Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους.

  Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.

  Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.

  Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.

  γ) Χώρος πλύσεως σκευών. Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.
  Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού. Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.
  δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων: Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται.
  Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.
  ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων. Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.

  Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.

  Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας

  Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων.Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός και το διάγραμμα ροής θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης.

  Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης.

  Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 24. Ο/Η ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη,
  Καλημέρα και χρόνια πολλά.
  Επανέρχομαι στο από 22-10-2012 e- mail μου στο οποίο δεν έχω λάβει την απάντηση σας. Εάν μπορείτε απαντήστε μου.
  Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος
  Δημήτρης Κωστάκης

 25. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά μια ίωση με κράτησε μακριά .

  Αν δεν σας κάνει κόπο ξαναστείλτε το μιας και έχω απαντήσει σε όλα τα εισερχόμενα ηλεκτρονικά μηνύματα που έχω λάβει .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 26. Ο/Η Δημήτρης Κωστάκης λέει:

  Δημήτρης
  Κύριε Παπαδάκη, σας ξαναστέλνω το από 22-10-2012 μήνυμα μου που ζητήσατε.
  «Σκεπτόμαστε να δραστηριοποιηθούμε στο εμπόριο οπωροκηπευτικών και τροφίμων – προς το παρόν σε πορτοκάλια που είμαστε παραγωγοί – και αργότερα πιθανόν και σε άλλα είδη.
  Σύμφωνα με τον σχεδιασμό μας θα προπωλούμε τα προϊόντα αυτά στην Αθήνα λιανικώς στους τελικούς καταναλωτές ή χονδρικώς σε ομάδες καταναλωτών και στην συνέχεια θα αγοράζουμε τα προϊόντα αυτά από τα αντίστοιχα συσκευαστήρια στους τόπους παραγωγής των, συσκευασμένα σε χαρτοκιβώτια. Ελάχιστη παραγγελία θα είναι ένα χαρτοκιβώτιο. Ο τόπος παράδοσης των προϊόντων αυτών στους αγοραστές των θα είναι είτε ο χώρος της μεταφορικής εταιρείας που τα μετέφερε στην Αθήνα, είτε κάποιος η οικία των αγοραστών (κατ΄ οίκο παράδοση) είτε ο χώρος που θα μας επιδείξει η ομάδα καταναλωτών που τα παρήγγειλαν , είτε χώρος που θα νοικιάσουμε για τον σκοπό αυτό. Η ημερομηνία και πιθανόν και η ώρα παράδοσης θα είναι προσυμφωνημένη με τον αγοραστή κατά την στιγμή της παραγγελίας του και συνεπώς τα προϊόντα θα παραδίδονται αυθημερόν με την άφιξη τους στους αγοραστές των και έτσι δεν θα χρειάζονται χώρους αποθήκευσης. Ο χρόνος που θα απαιτείται για την παράδοση της παραγγελίας του πελάτη στον χώρο της μεταφορικής εταιρείας ή στον χώρο που θα έχουμε ενοικιάσει θα είναι ολίγων λεπτών. Μελετώντας την υπάρχουσα νομοθεσία δεν βρήκαμε τι προϋποθέσεις και άδειες χρειάζονται για την σχεδιαζόμενη δραστηριότητά μας αφού όλη η νομοθεσία είναι προσανατολισμένη στην χονδρική ή λιανική πώληση των ειδών αυτών μέσω παντοπωλείων- οπωροπωλείων mini και super market κλπ που όμως έχουν διαφορετικό τρόπο πώλησης των ειδών αυτών αφού όλα αυτές οι επιχειρήσεις δεν κάνουν απλή αυθημερόν παράδοση προπωλημένων προϊόντων άλλα πουλάνε στον αγοραστή που θα τα επισκεφτεί , θα μείνει πολύ ώρα εντός του καταστήματος για να κάνει τις επιλογές του και τελικά τα προϊόντα μένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός των καταστημάτων αυτών μέχρι να πωληθούν και συνεπώς δημιουργούνται τελείως διαφορετικές ανάγκες υγιεινής τόσο για τους πελάτες αφού παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα εντός των καταστημάτων αυτών (π.χ τουαλέτες) όσο και των προϊόντων λόγω της μακροχρόνιας αποθήκευσης και συντήρησης των μέχρι να πουληθούν.
  Θα ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για εμάς εάν με τις γνώσεις σας μας λέγατε εάν χρειαζόμαστε άδεια και από ποια υπηρεσία για να είμαστε νόμιμοι για την ανωτέρω περιγραφόμενη δραστηριότητα μας.»
  Εν αναμονή της απαντήσεως σας
  Σας εύχομαι εκ νέου Καλά Χριστούγεννα και ευτυχισμένο το νέο έτος
  Με εκτίμηση
  Δημήτρης Κωστάκης

 27. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  βλέποντας την ερώτησή σας θεωρώ ότι σας έχω απαντήσει αλλά δεν είναι κόπος να το ξανακάνω .
  Η δραστηριότητά σας είναι αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης και κακώς χάνεται χρόνο με τις Υγειονομικές διατάξεις . Όπως σωστά έχετε διαβάσει οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εμπλέκονται όσο αφορά την αδειοδότηση επιχειρήσεων Χονδρικού και Λιανικού εμπορίου τροφίμων και ποτών που συμπεριλαμβάνουν και οπωροκηπευτικά κλπ . σε καταστήματα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 28. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ λέει:

  Ευχαριστώ για την απάντηση σας. Η δραστηριότητα που θέλω να κάνουμε είναι καθαρώς εμπορική. Διατηρώ εμπορική εταιρεία με αντικείμενο την εμπορία ετοίμων ενδυμάτων και θα ήθελα στην ανωτέρω δραστηριότητα της εταιρείας μου να προσθέσω και νέα δραστηριότητα που θα ήταν το λιανικό και χονδρικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και οπωροκηπευτικών, εκμεταλλευόμενες το τμήμα πωλήσεων , λογιστηρίου και γραμματειακής υποστήριξης της υπάρχουσας εταιρείας μου λαμβανομένου υπ’ όψιν και του γεγονότος ότι ως άτομο είμαι παραγωγός σε διάφορες ποικιλίες πορτοκαλιών. Σας υπενθυμίζω ότι όπως ανέφερα και στην αρχική επιστολή μου σχεδιάζουμε να αγοράζουμε τα τρόφιμα, ποτά, και λοιπά οπωροκηπευτικά που θα εμπορευτούμε κατευθείαν από τα τοπικά συσκευαστήρια και θα τα διαθέτουμε στους τελικούς καταναλωτές χονδρικώς ή λιανικώς (και έτσι δεν θα χρειαστούμε αποθηκευτικούς χώρους ή εάν χρειαστούμε θα είναι για ολιγόωρη μόνο παραμονή των προϊόντων σε αυτούς). Η απάντησή σας ότι στην ανωτέρω δραστηριότητα μας δεν εμπλέκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες μας άλλα είναι αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης μας εξέπληξε αφού στην ουσία κάνουμε χονδρικό και λιανικό εμπόριο τροφίμων, ποτών και οπωροκηπευτικών. Εάν μας επιβεβαιώσετε εκ νέου ότι στην περίπτωσή μας δεν εμπλέκονται οι υγειονομικές υπηρεσίες θα ήταν εξυπηρέτηση μας εάν με πληροφορούσατε τι άδειες χρειαζόμαστε από την Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης για να λειτουργήσουμε νόμιμα τις ανωτέρω δραστηριότητες μας.
  Με εκτίμηση,
  Καλή χρονιά
  Δημήτρης Κωστάκης

 29. Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά

  πριν σας απαντήσω , μιας και φέρω την ευθύνη αυτών που γράφω , (υπάρχει βέβαια πάντα ο παράγοντας ανθρώπινο λάθος ) το έψαξα και συνεννοήθηκα και με άλλους συναδέλφους πριν σας απαντήσω .

  Οι Υγειονομικές Υπηρεσίες εμπλέκονται όχι σαν αδειοδοτούσες Αρχές αλλά με την παραχώρηση ή μη σύμφωνης γνώμης στις παρακάτω περιπτώσεις :
  Διανομείς – Αποθήκες Τροφίμων και Ποτών.
  Ως αποθήκες τροφίμων και ποτών νοούνται οι επιχειρήσεις τροφίμων που αποθηκεύουν και διαθέτουν τρόφιμα, νωπά ή επεξεργασμένα, συσκευασμένα ή χύδην στο εμπόριο.
  Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι επιχειρήσεις που φυλάσσουν και διαθέτουν τρόφιμα που ανήκουν σε τρίτους και διακινούν αυτά μετά από εντολή τους (διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – Logistics providers) με οριζόμενο υγειονομικό υπεύθυνο.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι επιχειρήσεις αποθήκευσης πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
  Μεταφορείς – Οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών.
  Μου αναφέρατε ότι δεν θα έχετε αποθήκες άρα δεν ανήκετε σε αυτή την κατηγορία .

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙΙ. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου

  α) Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών
  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Οι χώροι όπου στεγάζονται οι ανωτέρω επιχειρήσεις πρέπει να τηρούν τους όρους υγιεινής που απαιτούνται για τον τομέα δραστηριότητας και το είδος του τροφίμου που διαχειρίζονται.
  Μου αναφέρατε ότι ούτε αυτό το είδος επιχείρησης θα έχετε .
  Επειδή λοιπόν αυτό που ρωτάτε είναι πολύπλοκο και νέο δεν μπορώ να αντικαταστήσω τον κρατικό μηχανισμό και να πάρω πάνω μου το βάρος της ερώτησής σας . Επομένως όπως σας είπα στην προηγούμενη απάντησή μου μιας και το είδος των τροφίμων που επιθυμείτε να διακινήστε είναι φυτικής προέλευσης παρακαλώ όπως απευθυνθείτε στη Δ/νση Αγροτικής ανάπτυξης

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΙ
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 30. Ο/Η ΣΠΥΡΟΣ ΜΟΥΡ λέει:

  καλημερα
  εχω ενα καταστημα τροφιμων πανω απο 1500 μ² μπορω να το χαρακτηρισω μικτο καταστημα τροφιμων η ειναι υποχρεωτικο λογω μεγεθους να ειναι υπεραγορα

 31. Καλημέρα

  με την νέα Νομοθεσία όλα τα καταστήματα ανεξάρτητα μεγέθους ονομάζονται : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών και οι οποίες μπορούν να αποτελούν αυτοτελή καταστήματα ή και μικτά (Όλες οι κατηγορίες των επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (εφόσον επιτρέπεται από την χρήση γης) μπορούν να λειτουργούν σαν μικτές όπως και να συνυπάρχουν με άλλες επιχειρήσεις με την προϋπόθεση ότι θα διασφαλίζεται η Δημόσια Υγεία και η
  αποφυγή διασταυρούμενης επιμόλυνσης. Η αδειοδότηση αυτών θα γίνεται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση υπηρεσίες.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 32. Ο/Η Νικος Τριαντης λέει:

  Συμφωνα με τον καινουργιο νόμο σε ενα σουπερ μαρκετ για να κανω τμημα με ετοιμα συσκευασμενα φαγητα και ψησιματος κοτοπουλων τι ενεργειες πρεπει να κανω? μου το επιτρέπει σε υπεραγορα? ΠΟιο αρθρο να δω για λεπτομερειες πχ τετραγωνικων μετρων και αδειας λειτουργιας?Ευχαριστω

 33. Καλημέρα

  με την νέα υγειονομική διάταξη οι κατηγορίες των καταστημάτων και οι προϋποθέσεις έχουν αλλάξει . Επιτρέπεται λοιπόν αυτό που λέτε με την προϋπόθεση ότι θα ενταχθεί νέα κατηγορία και θα πληρούνται οι νέοι όροι. Κ κατηγορία είναι : Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και
  προσφοράς πλήρους γεύματος.
  Στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής παρασκευάζονται και διατίθενται σε
  καθισμένους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, πλήρη γεύματα
  (ζεστής ή κρύας κουζίνας) τα οποία περιλαμβάνουν κάθε είδος τροφίμου,
  γλυκίσματος, ροφήματος, αναψυκτικού ή αλκοολούχου ποτού, σύμφωνα με το
  διάγραμμα ροής της επιχείρησης και με την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις αυτές
  διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και
  ασφάλεια των τροφίμων.
  Όλες οι επιχειρήσεις της κατηγορίας μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής, εκτός
  των γενικών όρων που περιγράφονται στο άρθρο 7 πρέπει
  να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:
  Αίθουσα πελατών (στην περίπτωσή σας δεν είναι απαραίτητη)
  Οι επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χώρων αναψυχής που διαθέτουν αίθουσα
  πελατών ή και υπαίθριο χώρο για εξυπηρέτηση καθήμενων ή όρθιων πελατών η
  δυναμικότητά τους σε εξυπηρετούμενα άτομα προκύπτει από τη διαίρεση του
  εμβαδού του καθαρού χώρου δια του 1,20 τ.μ. Ο συνολικός αριθμός των
  εξυπηρετούμενων ατόμων καθορίζει τη δυναμικότητα της επιχείρησης.
  Χώρο ανάλογης παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών (ξηρή
  αποθήκη- ψύξη- κατάψυξη) και ειδών συσκευασίας .
  Χώρο επεξεργασίας, μεριδοποίησης, διατήρησης ετοίμων φαγητών
  Χώρο πλύσεως σκευών
  Ο χώρος πλύσεως σκευών θα είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων
  και των σκευών που χρησιμοποιούνται , σε θέση που να αποφεύγεται η
  διασταυρούμενη επιμόλυνση. Σελίδα 96 από 199 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής σε συνδυασμό
  και με την ύπαρξη ή μη πλυντηρίου, ενώ απαιτείται και ένας ποδοκίνητος
  νεροχύτης για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.
  Ο χώρος πλύσης σκευών να είναι ανάλογος των παρασκευαζομένων τροφίμων και
  των χρησιμοποιουμένων σκευών , σε θέση που να αποφεύγεται η διασταυρούμενη
  επιμόλυνση
  Στις παραπάνω κατηγορίες θα πρέπει:
  Όλες οι πρώτες ύλες να προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές. Η παραλαβή
  και η αποθήκευση των πρώτων υλών να γίνεται σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004,
  Κεφ. ΙΧ (διατάξεις που εφαρμόζονται στα τρόφιμα).

  Επιπλέον απαιτείται εκπαίδευση , διάγραμμα ροής και αρχές HACCP
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 34. Ο/Η Νικος Τριαντης λέει:

  Α. Δηλαδή έτσι όπως είναι ο Νόμος 2718/2012 δεν μπορώ μέσα στο σουπερ μαρκετ να ψήσω κοτόπουλα και να παρέχω συσκευασμένα (έτοιμα) φαγητά? Ο Σκλαβενίτης πχ μπορεί και το κάνει. Δεν με καλύπτει στο αρθρο 13 εκει που λέει ότι ‘ στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις λειτουργούν ως μικτες…….’
  Β.Το ΦΕΚ 526 αρθρο 44 δεν έχει καταργηθεί?
  Γ. Τα σουπερ μαρκετ πια, αφου καταργήθηκε η διάκριση σύμφωνα με τον νομο 2718/12 μεταξυ μικτο και υπεραγορά τι τίτλο θα έχουν. Πως δηλαδη θα βγαινει η αδεια λειτουργίας τους.
  Ευχαριστώ

 35. Καλημέρα

  με το νέο νόμο μπορεί να γίνει αυτό ΠΟΥ ζητάτε απλά πρέπει να ενταχθεί νέα κατηγορία . Το «χ» σούπερ Μάρκετ είχε και με την παλιά διάταξη την δυνατότητα να εντάξει τμήμα που θα παρασκεύαζε τρόφιμα που θα καταναλωθούν εκτός αυτού . Απλά τώρα δίδεται η ίδια δυνατότητα και σε μικρότερα καταστήματα . Ίσως δεν σας καταλάβατε την απάντηση μου φυσικά και μπορούν πλέον να λειτουργούν ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΜΙΚΤΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (ΤΡΟΦΙΜΑ Ή ΜΗ )

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 36. Ο/Η kazakis konstantinos λέει:

  θα ηθελα να μαθω αν ενα μπακαλικο μπορει να πουλα αρτο και αρτοσκευασματα και ποιες οι προυποθεσεισ επισησ εχω φουρνο και θα ηθελα ναμαθω αν μπορω να πουλαω με διανομη κατ,οικων

 37. Τα πρατήρια άρτου μπορούν να αναπτυχθούν πλέον σε οποιοδήποτε κατάστημα αρκεί να πληρούν τους όρους της νομοθεσίας σε 12 τμ χώρο .
  Περισσότερα :
  Ίδρυση και Επαναλειτουργία Πρατηρίου Άρτου
  1. Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφάνειας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποιονδήποτε άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερόμενα στην περίπτωση ιε΄ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ.. [Αρχή Τροποποίησης] Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται μέσα σε χώρο καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ., αν όμως στο πρατήριο αυτό διατίθεται αποκλειστικά άρτος η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δέκα (10) τ.μ. – ΑΝΤΙΚ. ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΕΔΑΦΙΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 15 ΤΟΥ Ν. 3853/10, ΦΕΚ-90 Α/17-6-10 [Τέλος Τροποποίησης]
  Στο πρατήριο αυτό πωλούνται προϊόντα αρτοποιίας που αναφέρονται στην υποπερίπτωση αα΄ της περίπτωσης ιε΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊόντα, με κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.
  2. Το πρατήριο άρτου πρέπει να πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις, που ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) αριθ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004, των άρθρων 15 έως και 36 και του άρθρου 43 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/8.9.1983, όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
  3. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 2, εφαρμόζονται αναλόγως και στα πρατήρια άρτου, εφόσον η διακοπή της λειτουργίας τους υπερβαίνει το ήμισυ των αντιστοίχων χρόνων διακοπής λειτουργίας αρτοποιείων.
  4. Οι διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 2 εφαρμόζονται αναλόγως και στην περίπτωση που μεταβληθεί ο φορέας της επιχείρησης πρατηρίου άρτου.
  5. Για την ίδρυση και λειτουργία πρατηρίου άρτου απαιτείται σχετική άδεια η οποία χορηγείται από τον οικείο οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) πρώτου βαθμού, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας της οικείας Ν.Α.. Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, η άδεια που χορηγείται κατά το προηγούμενο εδάφιο ενσωματώνεται στην άδεια λειτουργίας των καταστημάτων αυτών.
  Άρθρο 5
  Εγκατάσταση περάτωσης έψησης
  [Αρχή Τροποποίησης]
  1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κατάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων ως αυτοτελής και ανεξάρτητος χώρος.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 38. Ο/Η Ψαρρας Γιώργος λέει:

  Σας παρακαλώ να μου διευκρινήσετε εαν μπορεί city market στην Αθήνα στεγασμενο σε ισόγειο πολυκατοικίας να ψήνει κοτόπουλα σούβλας χωρίς να διαθέτει ειδική καπνοδόχο,με αποτέλεσμα οι οσμές να ειναι αφόρητες οχι μόνο για τα διαμερίσματα της πολυκατοικίας αλλά και για όλη τη γειτονιά.

 39. Καλησπέρα …. δεν γνωρίζω τι εννοείται city market φαντάζομαι κάτι σαν μίνι μάρκετ …. που φυσικά δεν επιτρέπεται

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 40. Ο/Η Ψαρρας Γιώργος λέει:

  Τα city ειναι καταστήματα γνωστης αλυσίδας σαφως μικρότερα σε μέγεθος απο τα μεγάλα καταστήματα super market της ίδιας αλυσίδας .
  Θέλω να σας ευχαριστήσω για την απάντηση και αν μπορείτε πείτε μου σε ποιό θεσμοθετημένο όργανο πρέπει να απευθυνθώ για να βρούμε το δίκηο μας και ποιός νόμος το απαγορεύει. Και πάλι σας ευχαριστώ.

 41. ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  Θεωρώ ότι μια αναφορά στην Υγειονομική Υπηρεσία ή και στην Δημοτική Αστυνομία θα αποδώσει και θα διευκρινιστεί απόλυτα τι άδεια υπάρχει και τι επιτρέπεται ή όχι

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 42. Ο/Η Manolis λέει:

  Καλησπέρα, ονομάζομαι Μανόλης και έχω ένα κατάστημα Mini market 85tm.
  Με ενδιαφέρει η πώληση άρτου καθώς και αρτοσκευάσματα (τυρόπιτες , σάντουιτς ,κλπ)
  θέλω να μάθω εάν μπορώ να βγάλω άδεια και σε ποια υπηρεσία πρέπει να απευθυνθώ.
  Ευχαριστώ προκαταβολικά.

 43. Καλημέρα

  εκτός και χωρίς διαδίκτυο καθυστέρησα να ανταποκριθώ στην ερώτησή σας …

  Θα πάτε στον Δήμο που είναι αδειοδοτούσα αρχή . Πρέπει να γίνει προσθήκη πρατήριο άρτου και προσθήκη Επιχειρήσης μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος(ζεστής και κρύας κουζίνας )

 44. Ο/Η ΓΡΗΓΟΡΙΑ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ λέει:

  καλησπέρα,
  εχω ανοίξει ένα κατάστημα 27 τμ. με αδεια παντοπωλείου και πουλάω χυμα προϊόντα, μπαχαρικά και βότανα. Στον έλεγχο που μου έκανε το υγειονομικό για να εγκρίνει την άδεια μου ζήτησε να έχω στο κατάστημα αποδυτήρια. Σύμφωνα με τον νόμο αφού εργάζομε μόνο εγώ και δεν έχω προσω-
  πικό δεν είναι απαραίτητο. Οταν το είπα μου είπαν ότι άλλαξε ο νόμος εδώ και ένα χρόνο και δεν μπορούν να μου πουν ποιος είναι ο νέος νόμος απλά ότι έχει ασάφεια και είμαι υποχρεωμένη να φτιάξω αποδυτήρια. Επίσης ο χώρος διαθέτει τουαλέτα και προθάλαμο όπως ορίζει ο νομος απλά ο προθάλαμος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν αποδυτήρια και ας είναι αρκετά μεγάλος.
  Σας παρακαλώ εαν είναι εύκολο να με ενημερώσετε για το τι πρέπει να κάνω.

  σας ευχαριστώ.

 45. Καλησπέρα

  οι συνάδελφοι σας έχουν ενημερώσει σωστά . Σύμφωνα με το άρθρο 5 της σχετικής διάταξης : Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο.

  Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.

 46. Ο/Η Αλεξανδρος Καλλίμαχος λέει:

  Κυριε Παπαδάκη γεια σας,

  θα ήθελα να ρωτήσω το εξής:
  σύμφωνα με τη νέα υγειονομική νομοθεσία δεν υπάρχει ξεχωριστό άρθρο για «υπεραγορά» αλλά υπάγεται στο «Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών».

  Ωστόσο υπάρχει κάποιο ελάχιστο εμβαδό ή κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, των προιόντων η άλλο βάσει των οποίων ένα κατάστημα θα χαρακτηριστεί υπεραγορά. ΠΧ ένα κατάστημα με εμβαδό 350 – 400 μ2 με όλα τα στοιχεία της υπεραγοράς (διάφορα προιόντα κλπ) θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως απλό εμπορικό κατάστημα τροφίμων και όχι υπεραγορά ?

  το ρωτώ γιατί όταν υπάρχει Γ.Π.Σ. σε αστικά κέντρα, σε ορισμένες περιοχές χρήσεων απαγορεύεται η υπεραγορά ενώ επιτρέπονται όλα τα υπόλοιπα εμπορικά καταστήματα. Σε μια τετοια περιοχή θα μπορούσε πλέον να λειτουργήσει υπεραγορά μετίτλο χρήσης κατάστημα τροφίμων ?

  με εκτίμηση,
  Αλέξανδρος

 47. Καλημέρα

  επειδή βλέπω ότι είστε «διαβασμένος» θα σας πω ότι δεν έχω κάτι περισσότερο να προσθέσω . Η νέα διάταξη δεν έχει σαφή διαχωρισμό και απαιτήσεις . Επομένως πρέπει να ρωτήσετε την υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε για επίσημη απάντηση

 48. Καλησπέρα, πολύ ενδιαφέρον το blog σας! Θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω, ένα super market μπορεί να πουλήσει και σπόρους για καλλωπιστικά ή κηπευτικά φυτά. Σε ποια νομοθεσία προβλέπεται ; Υπάρχει τέτοια δυνατότητα; Ευχαριστώ.

 49. Καλημέρα

  η υγειονομική Νομοθεσία δεν απαγορεύει ούτε επιτρέπει κάτι τέτοιο . Πιθανά όμως να προβλέπεται από νομοθεσία της αρμόδιας για αυτά Δ/νσης Αγροτικής ανάπτυξης . Η υγειονομική νομοθεσία προβλέπει να προστατεύονται από επιμόλυνση τα τρόφιμα . Αν αυτό προστατεύεται άποψή μου είναι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα .

 50. Ο/Η Σταύρος λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη
  Τελικά ποια είναι η διαφορά σουπερ μαρκετ (υπεραγοράς) από το παντοπωλείο σύμφωνα με τις καινούριες διατάξεις??

 51. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ λέει:

  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Καλησπέρα Κε Παπαδάκη.
  Το ερώτημα που θα ήθελα να σας απευθύνω είναι εάν ένα κτήριο που βρίσκεται στο κέντρο επαρχιακής πόλεως και αποτελείται από υπόγειο 115 τμ, ισόγειο 104 τ.μ, 1ός όροφος 104 τ.μ , 2ος όροφος 104 τ.μ και 3ος όροφος 104 τ.μ ήτοι σύνολο 536 τ.μ το οποίο δεν διαθετει parking μπορεί να λάβει άδεια και να λειτουργήσει νόμιμα ως SUPER MARKET. Επίσης εάν είναι απαραίτητη προϋπόθεση η αίθουσα πωλήσεων να έχει τουλάχιστον 200 τ,μ όπως διάβασα σε προηγούμενες δημοσιεύσεις σας.
  Ευχαριστώ
  Δημητρης Κωστάκης

 52. Ο/Η ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ λέει:

  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
  Καλημέρα κε Παπαδάκη,
  Σε συνέχεια της παραπάνω χθεσινής ερωτήσεως μου θα ήθελα να συμπεριλάβεται στην απάντηση σας κατά πόσο είναι υποχρεωτικό από την νομοθεσίας το τετραώροφο μεθ΄ υπογείου κτίριο που σας περιέγραψα στο χθεσινό μου μήνυμα να διαθέτει ασανσέρ εμπορευμάτων ή επιβατών γιατί το συγκεκριμένο ακίνητο δεν έχει και ούτε μπορεί να κατασκευαστεί στο μέλλον ασανσέρ.
  Ευχαριστώ
  Δημήτρης Κωστάκης

 53. Καλησπέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) .

  Δυστυχώς η νέα υγειονομική διάταξη δεν τα διαχωρίζει με σαφή ορισμό επομένως είναι στην κρίση των Υπαλλήλων της Υγειονομικής Υπηρεσίας .Βέβαια όπως το εκλαμβάνω εγώ είναι ότι η φιλοσοφία της διάταξης αυτής θέλει ως μια κατηγορία την πώληση τροφίμων όμως υπάρχει πρόβλημα με τη ΧΡΗΣΗ ΓΗΣ που ορίζουν οι πολεοδομίες και εφαρμόζουν οι Δήμοι .Η παλιά διάταξη που δεν εφαρμόζεται αλλά μας δίνει ένα μπούσουλα ανέφερε : Ορισμός: “Υπεραγορά Τροφίμων ή Σούπερ Μάρκετ είναι μεγάλο κατάστημα, στο οποίο πωλούνται κάθε είδους τρόφιμα, παρασκευασμένα και μη, καθώς και είδη άσχετα με τα τρόφιμα.
  Αναλυτικότερα, στα ανωτέρω καταστήματα επιτρέπεται να πωλούνται όλα τα είδη παντοπωλείου και κρεοπωλείου, κατεψυγμένα τρόφιμα, ζωικής και φυτικής προελεύσεως, γάλα και τα παραγωγά του, φαγητά και γλυκίσματα σε πακέτα και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη και μη ποτά, καθώς και απορρυπαντικά, είδη καθαρισμού, εντομοκτόνα, συμπεριλαμβανομένων και των σκωροκτόνων σε πραγματικά αεροστεγείς συσκευασίες, καλλυντικά, είδη νοικοκυριού, εξοχής, ενδύσεως, και υποδήσεως, παιδικά είδη, χαρτικά, βιβλία κλπ., με την προυπόθεση ότι θα καταλαμβάνουν ιδιαίτερους νοητούς χώρους μακρυά από τα τρόφιμα.

 54. Καλημέρα
  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρέθηκα μεγάλο διάστημα εκτός έδρας (και διαδικτύου ) ….

  δυστυχώς έχετε διαβάσει παλαιότερη νομοθεσία που δεν ισχύει . Εδώ πρέπει να εστιάσετε την προσοχή σας :ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου

  Το σημαντικό από πλευράς κτιρίου και που ενδιαφέρει την υγειονομική Υπηρεσία είναι ο χώρος να είναι νόμιμος και χαρακτηρισμένος ως κυρίας χρήσεως (πολεοδομικά )

 55. Καλημέρα

  ο ανελκυστήρας δεν αποτελεί υγειονομική απαίτηση

 56. Ο/Η kosmas Grigoropoulos λέει:

  Καλημέρα σας κ.Παπαδάκη
  Δεν θεωρώ νομικά καλυμμένο, όλες οι κατηγορίες των Καταστημάτων Τροφίμων να δύνανται να
  αδειοδοτούνται σε όλες τις χρήσεις γης. πχ. ένα Super Market η Υπεραγορά τροφίμων 1500-2000τμ
  στην Αθήνα, μπορεί να λειτουργήσει σε δρόμο Αμιγούς η Γενικής κατοικίας? Ποιό Δικαστήριο η Νομο-
  θέτης θα το δεχόταν? Ϊσως θα έλεγα ο όρος Μικτό καταστημα τροφίμων, για τις Υπεραγορές είναι παραπλανητικός ελιγμός για την αποφυγή κυρώσεων.Εσείς και όσοι συμμετέχετε σ΄αυτες τις δουλειές
  θα πρέπει να σκεπτόσαστε,ότι ανέχεστε να επιβαρύνονται η Υγεία και η Περιουσία πολλών πολιτών.
  Ακόμη θεωρείτε νόμιμο, μια Παραλαβή εμπορευμάτων Υπεραγοράς να λειτουργεί σε δρόμο Αμιγούς
  κατοικίας πλάτους 7,5μ.? Κι όμως αυτά συμβαίνουν στην Αθήνα.
  Περιμένω την απαντησή σας
  ΚΓ

 57. Καλημέρα

  όπως έχω ξαναγράψει οι ΧΡΗΣΕΙΣ ΓΗΣ είναι καθαρά Πολεοδομικό θέμα και δεν απασχολεί την υγειονομική Υπηρεσία που δέχεται την εισήγηση του Δήμου ώστε να προχωρήσει στην συνέχεια σε γνωμοδότηση για την λειτουργία του καταστήματος εξετάζοντας αποκλειστικά και μόνο τους υγειονομικούς όρους . Έτσι όπως το αναφέρετε έχετε δίκιο και εφόσον επηρεάζεται η Δημόσια Υγεία έπρεπε να εκφέρει άποψη .. ίσως να ληφθεί υπόψη σε μελλοντική νομοθετική παρέμβαση

 58. Ο/Η Αναστάσιος Καραπαναγιωτίδης λέει:

  Κε Παπαδάκη μία ερώτηση και από εμένα σχετικά με την διατάραξη της κοινής ησυχίας από την τροφοδοσία των Super Markets. Μπορούν να εφοδιάζονται αυτά τα καταστήματα καθόλη την διάρκεια της ημέρας και τις ώρες της κοινής ησυχίας?

 59. Καλημέρα

  δυστυχώς η ηχορύπανση από αυτά τα καταστήματα δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της υγειονομικής Υπηρεσίας ούτε υπάρχουν θέματα ωραρίου στην υγειονομική διάταξη . Καλέστε την Αστυνομία και επίσης η Δ/νση Ανάπτυξης είναι αρμόδια αν υπάρχουν θόρυβοι από μηχανήματα πχ ψυγεία κλπ

 60. Ο/Η sofia thomopoulou λέει:

  Καλησπέρα Κύριε Παπαδάκη

  Πληροφορηθήκαμε ότι από λάθος των υπεύθυνων του Τμήματος αδειών στο Δήμο μας δόθηκε άδεια σε κατάστημα LIDL σαν μικτό κατάστημα τροφίμων (μετά από αίτηση των εκπροσώπων του μαγαζιού που φαίνεται ότι ζήτησαν κάτι τέτοιο), ενώ στις αποδείξεις που δίνει στους πελάτες το ίδιο το κατάστυημα αναφέρει «υπεραγορά τροφίμων». Έγινε απλή γνωστοποίηση (ακολουθήθηκε η νέα απλουστευμένμη διαδικασία) στην χορήγηση της άδειάς του. Τώρα όμως η Πυροσβεστική, μετά από μεταγενέστερο έλεγχο, ειδοποίησε το Δήμο ότι θα προχωρήσει στην ανάκληση άδειας του καταστήματος. Τι γίνεται σε αυτή την πείπτωση και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου; Θα σταματήσει να λειτουργεί το κατάστημα προτού ξαναβγάλει από την αρχή τη σωστή άδεια ή με ασφαλιστικά μέτρα -καθώς ακούγεται- θα συνεχίσει τη λειτουργία; Ποια είναι η ευθύνη του Δήμου;

  Ευχαριστώ.
  \
  Σοφία Μ.

 61. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  η άποψή μου είναι ότι αν πρόκειται για υπεραγορά τροφίμων λάθος ακολουθήθηκε η διαδικασία γνωστοποίησης μιας και Η παρούσα απόφαση (ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π))εφαρμόζεται στις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος το οποίο δραστηριοποιείται στον τομέα λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών, εξαιρουμένων των υπεραγορών τροφίμων, και επίσης δεν αφορά μικτές δραστηριότητες πλην :

  1. Οπωροπωλείο
  2. Κρεοπωλείο
  3. Παντοπωλείο
  4. Πτηνοπωλείο
  5. Αυγοπωλείο
  6. Ιχθυοπωλείο
  7. Γαλακτοπωλείο
  8. Πρατήριο Κατεψυγμένων προϊόντων
  9. Καφεκοπτείο
  10. Πρατήριο ελαίων και λιπών
  11. Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής
  12. Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
  13. Πρατήριο άρτου*
  14. Πρατήριο έτοιμου φαγητού
  15. Κατάστημα ξηρών καρπών και ζαχαρωδών προ­ϊόντων
  16. Κάβα εμφιαλωμένων ποτών
  17. Κατάστημα διάθεσης προϊόντων αλλαντοποιίας και τυροκομίας
  18 Πώληση τυποποιημένων παγωτών, αναψυκτικών, ποτών, ειδών σοκολατοποιίας, μπισκοτοποιίας κλπ σε εμπορικά καταστήματα
  19 Παρασκευή και πώληση καφέ πάσης φύσεως σε διερχόμενους πελάτες από τα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων.

 62. Ο/Η Malamidis Stelios λέει:

  Σε κατάστημα που πρόκειται να λειτουργήσει ως Επιχείρηση λιανικού και χονδρικού εμπορίου , λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτων (παντοπωλείο , οπωρολαχανοπωλειο, πρατήριο ειδών τυροκομίας – αλλαντοποιίας , πρατήριου αρτου ,κρεοπωλείο παροχής υγειονομικού ενδιαφέροντος (κ.π.υ.υ.υ.ε ), (Κατηγορίας ΙΙΙ της υγειονομικής διάταξης )
  Μπορεί συγχρόνως να λειτουργήσει κρεοπωλείο μαζί με πρατήριο αρτου ?

 63. Καλησπέρα

  όχι .. δεν επιτρέπεται πρατήριο άρτου και κρεοπωλείο παρά ότι αρχικά είχε λεχθεί ότι θα επιτραπεί.

 64. Ο/Η spiros roussidis λέει:

  Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω για κρεοπωλείο μέσα σε σούπερμάρκετ τι διαδικασία χρειάζεται για την έκδοση άδειας. Η περίπτωση είναι τα κρέατα να εκτίθενται απλά σε βιτρίνα (όχι επεξεργασία, ξεκοκκάλισμα) ενώ θα υπάρχει μόνο μηχανή του κιμά και ένας ψυκτικός θάλαμος. Υπάρχουν απαιτήσεις για ελάχιστα τετραγωνικά; Επίσης, σε ποια αρχή απευθυνόμαστε για την έκδοση άδειας;
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 65. Καλημέρα

  αδειοδοτούσα αρχή είναι ο Δήμος όπου θα καταθέσετε την αίτηση με τα απαραίτητα προαπαιτούμενα έγγραφα (σχεδιαγράμματα κάτοψης, διαγράμματα ροής κλπ). Ελάχιστα τετραγωνικά δεν προβλέπονται.
  Η σχετική νομοθεσία αναφέρει:
  Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις του παρόντος άρθρου λειτουργούν ως μικτές με επιχειρήσεις εστίασης ή/και αναψυχής, όπου προετοιμάζουν, μαγειρεύουν και διαθέτουν για κατ’ οίκον κατανάλωση ή επί τόπου, αν διαθέτουν και χώρο εξυπηρέτησης καθήμενων πελατών, θα πρέπει να πληρούν τους γενικούς και τους ειδικούς υγειονομικούς όρους που ορίζονται από τα σχετικά άρθρα της παρούσας.
  Ειδικότερα:

  Οι εγκαταστάσεις του κρεοπωλείου και του ιχθυοπωλείου θα βρίσκονται σε ξεχωριστό, νοητά διαχωρισμένο χώρο.

 66. Ο/Η ovios79 λέει:

  Έχω ανοίξει επιχείρηση super market και έχω κανονικά άδεια για κρεοπωλείο και οπωροκηπευτικών.Μπορω να κάνω επινοικιαση το χώρο του κρεοπωλείου Με τον εξοπλισμό του σε κάποιον έμπορο κρεάτων και να λαμβανω ενοίκιο ως αντίτιμο για τον χώρο που του παραχωρω;

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.