Άρθρο 25 Αποχωρητήρια


 Άρθρο 25 

Αποχωρητήρια 

1.   Σε κάθε κατάστημα ή εργαστήριο τροφίμων ή ποτών θα υπάρχει ανάλογος αριθμός αποχωρητηρίων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών του.

2.   Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

α)   Τα κυλικεία και μπαρ, που λειτουργούν σε μέγαρα και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

β)   Τα περίπτερα αναψυκτήρια, τα οποία δεν διαθέτουν καθίσματα και εξυπηρετούν μόνο διερχόμενους ή όρθιους πελάτες.

γ)   Τα καταστήματα των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

δ)   Τα εξυπηρετούμενα μόνο διερχόμενους ή όρθιους πελάτες καταστήματα και τα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών, αν στεγάζονται σε χώρους μεγάρου και εφόσον απασχολούνται σ’ αυτά μέχρι τρία, το πολύ, άτομα και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

ε)   Τα καταστήματα αρκετά περιορισμένης εκτάσεως μέχρι 15 τ.μ. με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα είναι δυνατό να εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, κοινόχρηστο η ιδιωτικό, για το οποίο ο καταστηματάρχης έχει δικαίωμα χρήσεως.

Η παράγραφος αυτή δεν έχει εφαρμογή στα καταστήματα, για τα οποία ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονομικής Διατάξεως αναφέρουν ρητώς ότι είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίων σ’ αυτά.

3.   Ο απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται αναλόγως του αριθμού των καθισμένων πελατών, που είναι δυνατό να εξυπηρετηθούν στο κατάστημα ή των απασχολουμένων στο κατάστημα ή στο εργαστήριο ατόμων, ως ακολούθως :

α)   Για τα καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες και των δύο φύλων :

Αριθμός εξυπηρετ. πελατών    Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων Μέχρι 40                   1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)

Από 41 μέχρι 120           2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1 γυναικ.)

Από 121 μέχρι 250          4      » 

(2   »    »  2    » )

Από 251 μέχρι 500          6      »  

(3   »    »  3    » )

Από 501 και πάνω για κάθε μία επί πλέον 500/άδα, ή μέρος αυτής, ατόμων δύο αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500.

Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

β.   Για καταστήματα που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες, ενός μόνο φύλου:

Αριθμός Εξυπηρ. Ατόμων     Απαραίτητος αριθ. αποχωρητηρίου μέχρι 40 1 αποχωρητήριο Από 41 μέχρι 120 

2      »

Από 121  »   200 

3      »

Από 201  »   300 

4      »

Από 301 και πάνω για κάθε μια επί πλέον 200/άδα, η μέρος αυτής, ατόμων ένα αποχωρητήριο επιπλέον των απαιτουμένων για τα 300 άτομα. Ως μέρος της 200/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 50 και 200. Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

γ.   Για καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών αναλόγως του αριθμού των απασχολουμένων κατά βάρδια ατόμων:

Αριθμός Απασχολουμένων Ατόμων. Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίου. μέχρι 15 1 αποχωρητήριο Από 16 μέχρι 40 

2      »

Από 41   »   70 

3      »

Από 71   »   100 

4      »

Από 101 και πάνω για κάθε μια επί πλέον 50/άδα, ή μέρος αυτής, απασχολουμένων ατόμων ένα αποχωρητήριο επί πλέον των απαιτουμένων για τα 100 άτομα. Ως μέρος της 50/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 10 και 50.

Η κατά φύλο κατανομή του ανωτέρω αριθμού αποχωρητηρίων θα γίνεται ανάλογα με τον αριθμό των συνήθως απασχολουμένων στο κατάστημα ή στο εργαστήριο ανδρών και γυναικών.

Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

Στα καταστήματα, που εξυπηρετούν καθισμένους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίων προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από πέντε (5) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

δ.   Στα καταστήματα, που βρίσκονται σε συγκοινωνιακούς κόμβους και προσφέρουν φαγητά, γλυκίσματα, αναψυκτικά κλπ. (εστιατόρια, ψητοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, αναψυκτήρια κ.τ.ομ.) σε περαστικούς ταξιδιώτες, λόγω δε της θέσεως στην οποία βρίσκονται παρουσιάζουν μεγάλη κίνηση, πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον τέσσερα αποχωρητήρια, από δύο για κάθε φύλο. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί κατά περίπτωση και κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, αναλόγως των τοπικών συνθηκών.

4.   Τα αποχωρητήρια των καταστημάτων και εργαστηρίων τροφίμων ή ποτών θα βρίσκονται μέσα στο χώρο του καταστήματος ή του εργαστηρίου ή σε συνέχεια με αυτόν.

Μεταξύ των αποχωρητηρίων και του χώρου, στον οποίον βρίσκονται, θα παρεμβάλλονται ιδιαίτεροι προθάλαμοι, πλην των περιπτώσεων ορισμένων καταστημάτων, για τα οποία ειδικές διατάξεις της παρούσας ή άλλης Υγειονομικής Διατάξεως παρέχουν τη δυνατότητα εξαιρέσεως τους από την απαίτηση αυτή. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, αν δεν είναι δυνατή η κατασκευή τους μέσα στον χώρο του καταστήματος ή του εργαστηρίου ή σε συνέχεια με αυτόν, τα αποχωρητήρια επιτρέπεται να κατασκευάζονται και έξω από τον ανωτέρο χώρο, σε κατάλληλη θέση, η οποία θα βρίσκεται πλησιέστερα προς το κατάστημα ή το εργαστήριο από κάθε άλλο χώρο κυρίας χρήσεως (κατάστημα, κατοικία κλπ.) ξένης προς την επιχείρηση ιδιοκτησίας. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα παίρνονται τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της άνετης προσπελάσεως των πελατών και του προσωπικού προς τα αποχωρητήρια.

Ειδικότερα, προκειμένου για καταστήματα προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κλπ. σε καθισμένους πελάτες, πλην εκείνων που λειτουργούν μόνον κατά τη θερινή περίοδο, αν τα αποχωρήτηρια βρίσκονται έξω από το κτίριο, στο οποίο στεγάζεται το κατάστημα, ο χώρος προσπελάσεως των πελατών προς τα αποχωρητήρια θα είναι καλυμμένος κατά τρόπο που να μην επηρεάζεται από τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Στα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες φαγητά ή γλυκίσματα ή άλλα παρασκευάσματα, τα αποχωρητήρια θα βρίσκονται μακριά από τους χώρους των παρασκευαστηρίων και πλύσεως σκευών και σε τέτοια θέση, ώστε να αποκλείεται η διέλευση των πελατών από τους χώρους αυτούς.

5.   Τα αποχωρητήρια και οι προθαλάμοι τους θα είναι μόνιμης κατασκευής (με τοίχους από τούβλα, πέτρες ή άλλα παρόμοια υλικά). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για τον διαχωρισμό των αποχωρητηρίων ή για την κατασκευή των προθαλάμων τους, μπορεί να επιτραπεί, κατά την κρίση της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η χρήση και άλλων κατασκευών από στέρεα και ανθεκτικά στην υγρασία υλικά, τα οποία παρέχουν τη δυνατότητα εξασφαλίσεως λείων και αδιαπότιστων εσωτερικών επιφανειών, όπως λ.χ. είναι οι κατασκευές από μεταλλικά πλαίσια (αλουμίνιο ή άλλο παρεμφερές μέταλλο), στα διάκενα των οποίων τοποθετούνται πλάκες πλαστικής ύλης (ΦΑΙΝΟΠΛΑΣΤ ή άλλο παρεμφερές υλικό) πάχους 8-10 χιλστ., χωρίς ιδιαίτερη επένδυση αν οι επιφάνειες είναι λείες, ή πλάκες αμιαντοτσιμέντου (ΕΛΛΕΝΙΤ κ.τ.ομ.) πάχους 10 χλιστ. τουλάχιστον επενδυμένες σε όλη την έκτασή τους με πλακίδια εφυλωμένης πορσελάνης, αν χρησιμοποιηθούν πλάκες αμιαντοτσιμέντου, οι εξωτερικές επιφάνειες τούτων θα καλύπτονται κατάλληλα, σε συνδιασμό με τις επιφάνειες των άλλων τοίχων του χώρου του καταστήματος ή του εργαστηρίου, ώστε να είναι λείες και αδιαπότιστες (π.χ. σπατουλάρισμα και χρωματισμός, κάλυψη με αδιάβροχη ταπετσαρία κλπ.).

Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση για την κατασκευή αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους ξυλοκατασκευών ή άλλων παρόμοιων κατασκευών από μη ανθεκτικά στην υγρασία υλικά. Τα προοριζόμενα για κάθε φύλο αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι τους πρέπει να αποτελούν ιδιαίτερους χώρους, απομονωμένους μεταξύ τους με τοίχο ή άλλες κατάλληλες, σαν τις περιγραφόμενες ανωτέρω, κατασκευές και με ιδιαίτερες εισόδους. Σε μικρά καταστήματα, δυναμικότητας μέχρι 100 καθισμάτων, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, εφόσον θα διαπιστώσει ότι είναι ανέφικτος ο διαχωρισμός του, να επιτρέψει την ύπαρξη ενιαίου για τα αποχωρητήρια των δύο φύλων προθαλάμου, ο οποίος θα έχει εμβαδό τουλάχιστον ίσο με το άθροισμα των εμβαδών των αντίστοιχων αποχωρητηρίων.

Ενιαίος μπορεί να είναι και ο προθάλαμος συγκροτήματος αποχωρητηρίων, προοριζόμενων για την εξυπηρέτηση ατόμων του ίδιου φύλου. Οι εσωτερικές διαστάσεις κάθε αποχωρητηρίου, καθώς και του προθάλαμου του θα είναι 1 μ. Χ 1,20 μ. τουλάχιστον, το εμβαδόν δηλαδή αποχωρητηρίου και προθαλάμου δεν θα είναι μικρότερο από 2,50 τ.μ. ήτοι 1 μ. πλάτος Χ 2,50 μ. μήκος (1,20 μ. μήκος αποχωρητηρίου συν. 0,10 μ. πάχος του μεσότοιχου συν. 1,20 μ. μήκος προθαλάμου). Το ελεύθερο ύψος της οροφής των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους δεν θα είναι μικρότερο από 2,10 μ. Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι ομαλές, χωρίς προεξοχές ή εσοχές, και μέχρι ύψος 1,80 μ. λείες και αδιαπότιστες, καλλυμένες με πλακίδια εφυαλωμένης πορσελάνης ή με στιλβωμένο μάρμαρο, ώστε να πλένονται εύκολα. Η επένδυση των ανωτέρω επιφανειών με άλλα υλικά, όπως φορμάικα, λεπτά φύλλα πλαστικής ύλης κλπ., καθώς και με οποιδήποτε είδος χρώματος (ελαιόχρωμα, πλαστικό κλπ.) απαγορεύονται. Οι επιφάνειες των τοίχων πάνω από το 1,80 μ. ύψος θα υδροχρωματίζονται. Η οροφή των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένη κατά κανόνα από πλάκα μπετόν, κατάλληλα σοβατισμένη, ώστε να είναι λεία, και υδροχρωματισμένη.

Επιτρέπεται η χρήση ψευδοροφής από ξύλο, όχι όμως από χάρτμπορ ή άλλα ευαίσθητα στην υγρασία υλικά. Η επιφάνεια της ξύλινης ψευδοροφής θα ελαιοχρωματίζεται. Τα δάπεδα των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι από αδιαπότιστο, μη εύθριπτο και λείο υλικό (μωσαικό, πλάκες μαρμάρου κ.τ.ομ.) με ομαλές επιφάνειες και θα έχουν κλίση προς φρεάτιο αποχετεύσεως, καλυμμένο με σχάρα, για την τέλεια αποστράγγιση των νερών πλύσεως.

Οι γωνίες που σχηματίζονται από το δάπεδο και τους τοίχους θα είναι κατά προτίμηση κοίλες για να πλένονται εύκολα. Επίστρωση των δαπέδων των ανωτέρω χώρων με φύλλα πλαστικής ύλης ή με μουσαμά απαγορεύονται. Οι θύρες των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι ελαιοχρωματισμένες ή στιλβωμένες θα ανοίγουν προς τα μέσα και θα κλείνουν αυτόματα με ειδικό μηχανισμό. Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα). Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με συρματόπλεγμα Νο 16 για να εμποδίζεται η είσοδος των βλαβερών εντόμων. Η αποχέτευση των λυμάτων θα γίνεται με κλειστούς αγωγούς, είτε σε υπόνομο, είτε, αν δεν υπάρχει δίκτυο υπονόμων, σε ιδιωτικό υγεινό αποχετευτικό σύστημα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες Υγειονομικές Διατάξεις για τη διάθεση των λυμάτων, όπως είναι η σηπτική δεξαμενή με απορροφητικό βόθρο, η στεγανή δεξαμενή κ.τ.ομ.. Οι λεκάνες των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων, καθώς και οι νιπτήρες, θα είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικό και τελείως αδιαπότιστο υλικό και θα έχουν λείες και ομαλές επιφάνειες (εφυαλωμένη πορσελάνη). Η χρήση λεκανών και νιπτήρων από τσιμέντο ή μωσαικό ή εφυλωμένο πηλό απαγορεύεται.

Επιβάλλεται γενικά η χρησιμοποίηση λεκανών αποχωρητηρίων υψηλού τύπου (ευρωπαικού). Οι λεκάνες θα απομονώνονται με υδραυλικούς σίφωνες, οι οποίοι θα αερίζονται κατάλληλα για την αποφυγή σιφωνισμού και διαφυγής αερίων. Επί των λεκανών θα υπάρχει, μόνιμα τοποθετημένο, ειδικό έδρανο και κάλυμμα.

Η λεκάνη θα συνδέεται με ειδικό υδραυλικό σύστημα καθαρισμού, με το οποίο θα εξασφαλίζεται η έκπλυσή της με πίεση. Πρέπει να αποκλείεται η τοποθέτηση για τον ανωτέρω σκοπό απλής υδραυλικής εγκαταστάσεως με κρουνό. Στον χώρο του αποχωρητηρίου θα υπάρχει πάντοτε χαρτί καθαριότητας, τοποθετημένο σε ειδική θήκη. Το μεταχειρισμένο χαρτί θα απορρίπτεται απευθείας στη λεκάνη και όχι στο δάπεδο ή σε οποιοδήποτε άλλο δοχείο. Εξαιρετικά, στα αποχωρητήρια γυναικών συνιστάται η ύπαρξη κατάλληλων μεταλλικών δοχείων με κάλυμμα, που θα ανοίγει με ειδικό ποδοκίνητο μηχανισμό (πεντάλι) στο οποίο θα απορρίπτονται άλλα, πλην των ακαθάρτων χαρτιών, ακάθαρτα είδη, όπως είναι οι σερβιέττες υγείας, τα οποία δεν πρέπει να απορρίπτονται στη λεκάνη για να μην προκαλούνται αποφράξεις του αποχετευτικού συστήματος. Σε κάθε αποχωρητήριο θα υπάρχει και μια κρεμάστρα ρούχων. Στον προθάλαμο του αποχωρητηρίου θα βρίσκεται ο νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών και πλησίον τούτου θήκη με σαπούνι (πλακίδια ή υγρό ή σκόνη), καθώς και πετσετοθήκη με χειροπετσέτες μιας χρήσεως (χάρτινες ή υφασμάτινες ατομικές, που θα πλένονται ύστερα από κάθε χρήση τους ή υφασμάτινη χειροπετσέτα τοποθετημένη σε κυλίνδρους ειδικής συσκευής κατά τρόπο, που να εξασφαλίζεται σε κάθε πελάτη καθαρό τμήμα αυτής) ή συσκευής στεγνώσεως των χεριών με ζεστό αέρα (αερόθερμο). Στον νιπτήρα θα υπάρχει εγκατάσταση συνεχούς παροχής νερού. Στο αποχετευτικό σύστημα, μεταξύ του νιπτήρα και του αγωγού απομακρύνσεως των ακάθαρτων νερών θα παρεμβάλλεται υδραυλικός σίφωνας.

6.   Οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να διατηρούνται σε καλή κατάσταση και καθαροί, απαλλαγμένοι από κάθε είδους ακαθαρσίες, μύγες και άλλα βλαβερά έντομα και από δυσοσμίες. Ιδιαίτερα, θα καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για τη διατήρηση των λεκανών των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων σε αρίστη κατάσταση και καθαρών. Ο καθαρισμός των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα γίνεται με κάθε πρόσφορο απορρυπαντικό μέσο με την ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

Απαγορεύεται να ασχολούνται με τον καθαρισμό των αποχωρητηρίων οι χειριστές τροφίμων ή ποτών και οι σερβιτόροι καθώς και οι βοηθοί τούτων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, στα μικρής κινήσεως καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή/και ποτών, είναι δυνατό να επιτραπεί ο καθαρισμός των αποχωρητηρίων από τον ίδιο τον καταστηματάρχη ή από άτομο της οικογένειάς του, έστω και αν είναι χειριστής τροφίμων ή ποτών, με την προυπόθεση ότι κατά την εκτέλεση της εργασίας αυτής θα χρησιμοποιούνται ειδικά για τον σκοπό αυτόν προοριζόμενη ενδυμασία (φόρμα ή μακρυά μπλούζα) και ελαστικά γάντια που θα διατηρούνται καθαρά σε ιδιαίτερο ερμάρι μακρυά από τρόφιμα. Ο καθαρισμός των κοινόχρηστων αποχωρητηρίων των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή των μεγάρων, στα οποία εξυπηρετείται το προσωπικό των στεγαζομένων σ’ αυτά καταστημάτων, εργαστηρίων, γραφείων κλπ., καθώς και των καταστημάτων που βρίσκονται σε συγκοινωνιακούς κόμβους και προσφέρουν φαγητά, γλυκίσματα, ποτά κλπ. σε περαστικούς ταξιδιώτες, θα γίνεται από υπάλληλο, που θα ορίζουν οι καταστηματάρχες ή ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων. Ο υπεύθυνος για τον καθαρισμό των αποχωρητηρίων είναι δυνατό να αμείβεται από τις εξυπηρετούμενες επιχειρήσεις ή από άτομα, που κάνουν χρήση των αποχωρητηρίων αυτών και τα οποία θα καταβάλουν τον καθορισμένο για κάθε χρήση αντίτιμο. Στα εργαστήρια τροφίμων ή ποτών και στα καταστήματα προσφοράς φαγητών, γλυκισμάτων, ποτών κλπ. σε καθισμένους πελάτες οι λεκάνες των αποχωρητηρίων και ουρητηρίων θα απολυμαίνονται καθημερινά με διάλυμα εγκεκριμένου αντισηπτικού, σύμφωνα με τις οδηγίες της αρμόδιας Υγειονομικής Υπηρεσίας.

37 Responses to Άρθρο 25 Αποχωρητήρια

 1. Ο/Η ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ λέει:

  Καλησπέρα σας,
  Είμαι μηχανικός και θα ήθελα τη γνώμη σας. Θέλω να βγάλω εκ νέου άδεια λειτουργίας για ένα παντοπωλείο-οπωρολαχανοπωλείο καθαρού εμβαδού 32 τμ,.. Το συγκεκριμένο κατάστημα είχε λειτουργήσει στο παρελθόν ως παντοπωλείο και το οποίο είχε ένα w.c. εσωτερικών διαστάσεων 1,13χ1,23 (χωρίς προθάλαμο). Έκρινα σκόπιμο , και δεδομένου ότι η πελάτισσα μου αντιμετωπίζει οικονομικές δυσκολίες και με πολύ κόπο προσπαθεί να ξεκινήσει την επιχείρηση , να μην επιβαρυνθεί με οικοδομικές εργασίες, γι’ αυτό και άφησα το w.c. όπως φαινόταν και στη παλιά άδεια., δηλαδή χωρίς προθάλαμο. Λαμβάνοντας λοιπόν υπ’ όψη την παλαιότερη άδεια λειτουργίας, το περιορισμένο χώρο, το άρθρο 43 που λέει ότι δεν απαιτείται προθάλαμος στη περίπτωση που τα απασχολούμενα άτομα είναι μέχρι δύο, (στη περίπτωσή μας είναι μόνο ένα!), και μόνο εάν τα απασχολούμενα άτομα είναι περισσότερα από δύο , απαιτείται προθάλαμος, θα ήθελα να γνωρίζω εάν είμαι κάπου λάθος, διότι από το υγειονομείο της είπαν ότι πρέπει να κάνει και προθάλαμο, δηλαδή να μπει σε επιπλέον έξοδα , να γκρεμίσει να ξηλώσει τα είδη υγιεινής κ.λ.π.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας. Η γνώμη σας είναι σημαντική, για το πως πρέπει να αντιμετωπίζονται τέτοια θέματα.

 2. Καλησπέρα

  πάντα όταν απαιτείται τουαλέτα αυτό προϋποθέτει προθάλαμο επομένως σωστά σας ενημέρωσαν από την Δ/νση Υγείας . Αυτό που δεν γνωρίζεται είναι οτι η υγειονομική διάταξη έχει αλλάξει και δεν υπάρχουν πλέον χαρακτηρισμοί των καταστημάτων όπως πχ παντοπωλείο , καφετέρια κλπ . Επίσης έχουν καταργηθεί τα ελάχιστα τμ ως απαίτηση .
  Πρέπει να διαβάσετε το άρθρο της νέας υγειονομικής διάταξης εδώ …
  Επίσης όσο αφορά τις τουαλέτες ισχύει πλέον το παρακάτω :
  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ- ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.
  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο.
  Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.
  Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.
  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.
  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:
  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.
  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.
  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.
  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .
  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.
  Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες.
  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).
  Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων.
  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται .
  Ο αριθμός αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ’ αυτήν.
  ΧΗΜΙΚΑ- ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
  Επιτρέπεται κατά την κρίση της οικείας Υγειονομικής Υπηρεσίας, η χρήση χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων σε αραιοκατοικημένες περιοχές, σε προσωρινές εγκαταστάσεις, σε μικρούς οικισμούς, σε παραθαλάσσιους χώρους, σε αρχαιολογικούς χώρους, σε αγροτικές περιοχές, σε υπαίθριους χώρους εκδηλώσεων και γενικά σε χώρους όπου από την πολεοδομική νομοθεσία ή άλλη νομοθεσία δεν επιτρέπεται η κατασκευή αποχωρητηρίων.
  Η τοποθέτηση των χημικών-βιολογικών αποχωρητήριων τους πρέπει να διασφαλίζει την προστασία της Δημόσιας Υγείας και η διάθεση των λυμάτων τους να γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.
  Τα ανωτέρω αποχωρητήρια θα διαθέτουν βεβαίωση πιστοποίησης της εταιρείας κατασκευής και βεβαίωση αποδοχής των λυμάτων από τον Ο.Τ.Α ή την επιχείρηση ύδρευσης αποχέτευσης.
  Σε περίπτωση ενοικιαζόμενων αποχωρητηρίων θα υποβάλλεται και η σύμβαση ενοικίασης.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η Άννα Σαλούρα λέει:

  καλησπέρα.

  Είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός. Παρακαλώ για το χρόνο και την ανοχή σας στο παρακάτω ερώτημα:
  Υφίσταται καφέ 75μ2 και υπαίθριο διαμορφωμένο χώρο για 40 χρήστες max εντός κι εκτός του κτηρίου, με γήπεδα τέννις, ταυτόχρονα, σα λειτουργία? Ως τι θα βγάλει άδεια λειτουργίας κάτι τέτοιο?
  Οι πελάτες του καφέ μπορούν να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες μέσα στα αποδυτήρια των προπονούμενων του τέννις (δεν πρόκειται για αθλητικό σύλλογο, ούτε γυμναστήριο, μιλάμε για 4 γήπεδα τέννις, όπου ο καθένας τα χρησιμοποιεί), ή πρέπει να βάλω χωριστές τουαλέτες για το καφέ? και αν μπορούν, μπορώ να κάνω το ένα από τα δύο αποχωρητήρια (που προτείνω για την εγκατάσταση, ένα ανδρών και ένα γυναικών) λίγο μεγαλύτερο, ώστε να λειτουργεί και ως wc ΑΜΕΑ? Η εγκατάσταση απασχολεί 2 εργαζόμενους, οπότε σίγουρα δε χρειάζομαι wc προσωπικού. Μπορεί, όμως, όποιος θέλει τουαλέτα από το καφέ, να μπαίνει στα αποχωρητήρια και να βλέπει κάποιον να αλλάζει για το τέννις, ή να βγαίνει από το ντους?

  και πάλι ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας,

  Άννα Σαλούρα,
  αρχιτέκτονας μηχανικός.

 4. Καλημέρα

  την Υγειονομική Υπηρεσία δεν απασχολεί το γήπεδο οπότε θα ασχοληθούμε με την γνωμοδότηση για την καφετέρια . ΑΜΕΑ χρειάζονται αν τα τμ για τα καθίσματα είναι πάνω από 100 . Οι τουαλέτες των ΚΥΕ καθορίζονται από τα εξυπηρετούμενα άτομα :Αν αυτό καλύπτεται με κοινά wc μόνο η Υγειονομική Υπηρεσία που θα χορηγήσει την γνωμοδότηση μπορεί να σας απαντήσει

  Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων
  Μέχρι 40

  1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)
  Από 41 μέχρι 120

  2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1. γυναικ.)
  Από 121 μέχρι 250

  4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2 γυναικ.)
  Από 251 μέχρι 500

  6 αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3 γυναικ.)

 5. Ο/Η Άννα Σαλούρα λέει:

  κατ’ αρχήν ευχαριστώ για το αμεσότατο της απάντησης σας!
  Έχετε δίκαιο από υγειονομικής πλευράς. Βρήκα τη σχετική νομοθεσία για τον ελάχιστο αριθμό τραπεζοκαθισμάτων καφετέριας και τη σχετική απαίτηση wc ΑΜΕΑ. Σωστός!
  Πολεοδομικά όμως, νομίζω, ότι θα μου το «κόψουν» από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (πολύ πριν από την άδεια λειτουργίας), αν δεν προτείνω wc ΑΜΕΑ, όσο λίγα και να είναι τα καθίσματα. Σε άλλη περίπτωση μου ζήτησαν wc ΑΜΕΑ σε ποιμνιοστάσιο και σε βιομηχανικό κτήριο (!), αλλιώς δεν το «πέρναγαν»… και τώρα σε κάτι τέτοιο που θα έχει πολύ μεγαλύτερη «κίνηση» πελατών…, μάλλον δεν το γλυτώνω.
  Όσον αφορά το ανδρών – γυναικών, είμαι ενήμερη από το αρχικό άρθρο σας για την ελάχιστη απαίτηση 1 αποχωρητηρίου μικτού για τόσο μικρό αριθμό καθισμάτων, αλλά το συζητήσαμε με τον πελάτη, και θέλει να βάλουμε ένα και ένα λόγω των αποδυτηρίων για το τένις.

  και πάλι ευχαριστώ πολύ!

  Άννα Σαλούρα
  αρχιτέκτονας μηχανικός

 6. Ο/Η Γιάννης Κ. λέει:

  Καλησπέρα,

  Θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την χωροθέτηση της τουαλέτας, σε καταστημα Μαζικής εστίασης παρασκ. & διάθεσης προχειρου γεύματος (χοτ ντογκ), σε όρθιους & περαστικούς πελάτες, καθώς δεν μπορεσα να το διευκρινήσω, διαβάζοντας την 96967/2012 διάταξη.
  Μπορεί η μία και μοναδική τουαλέτα που υπάρχει (1 εργαζόμενος στην επιχειρ.) , να είναι προσβάσιμη διαμέσου του χώρου προετοιμασίας του γευματος (και προθάλαμος υπάρχει) ;;;
  Ή είναι υποχρεωτικό να υπάρχει ανεμπόδιστη προσβαση (εκτός του χώρου προετοιμασίας) και για τους (όρθιους & περαστικούς) πελάτες,;;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων και θερμά συγχαρητήρια για την προσπάθεια σας.

 7. Αν και η υγειονομική διάταξη δεν το αναφέρει κάπου είναι μιας από της πιο σημαντικές παραμέτρους ότι η πρόσβαση του κοινού προς τα αποχωρητήρια δεν θα πρέπει να είναι διαμέσου του παρασκευαστηρίου .

 8. Ο/Η ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΙΜΠΟΥΛΗΣ λέει:

  Γεια σας χρειάζομαι την βοήθεια σας!
  Έχω ένα κατάστημα 15τμ.Θα ήθελα να μου πείτε
  1)αν τα τετραγωνικά είναι αρκετά ώστε να γίνει κατάστημα μανικιούρ πεντικιούρ
  2)τι προβλέπεται για την τουαλέτα(τετραγωνικά ,προθάλαμος,υλικά κατασκευής,διαχωρισμός σε ανδρική γυναικεία
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 9. Καλημέρα

  να ξεκινήσω από το εύκολο ΝΑΙ απαιτείται τουαλέτα με προθάλαμο (τουλάχιστον 1 ) , τα υλικά κατασκευής είναι τα γνωστά λεία και αδιαπότιστα .
  Για κατάστημα περιποίησης χεριών ποδιών: Το κατάστημα θα έχει ελάχιστο εμβαδόν 15 τ.μ, με ελάχιστο χώρο
  εργασίας τα 4 τ. μ. ανά θέση και απόσταση 1 μέτρο τουλάχιστον. Πρέπει να υπάρχει χώρος αναμονής έτσι
  ώστε να παρεμποδίζεται οπτική επαφή με τον χώρο παροχής των υπηρεσιών περιποίησης. Σε περίπτωση
  μικτών καταστημάτων τότε απαιτούνται 4 τ.μ. ανά θέση εργασίας, σε μόνιμα διαχωρισμένο χώρο από το
  υπόλοιπο κατάστημα.
  Περισσότερα εδώ

 10. Ο/Η Spyros Carydis. λέει:

  Αγαπητοί κύριοι,
  αυτό το άρθρο πάνω είναι παλιό ή σε ισχύ?

  Διαβάζοντας αρχικά το άρθρο σχετικά με τις Νέες διατάξεις για τη συγκρότηση επιχειρήσεων Μαζικής Εστίασης στις 7/3/2013

  https://epoptes.wordpress.com/2013/03/07/%CE%BD%CE%AD%CE%B5%CF%82-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CF%84%CE%AC%CE%BE%CE%B5%CE%B9%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CF%81%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87/

  νόμιζα ότι πλέον δεν ορίζεται απαιτούμενος αριθμός αποχωρητηρίων αλλά το αφήνει στην υποκειμενική κρίση του ιδιοκτήτη.

  Τελικά πώς υπολογίζω τον αριθμό των WC που απαιτούνται για εστιατόριο (περιοχή Πειραιά) ? Τι ισχύει τώρα τον Ιανουάριο 2015? Διάβασα όλα τα σχετικά άρθρα στο πραγματικά εξαιρετικό site σας, αλλά τελικά ομολογώ (ίσως της πλήρους απειρίας μου) ότι δεν μπόρεσα να βγάλω συμπέρασμα. Ειδικά όταν διάβασα τώρα και το παρόν άρθρο μπερδεύτηκα τελείως.

  Σας ευχαριστώ θερμά

 11. Ο/Η Spyros Carydis. λέει:

  Συγγνώμη για το επιπλέον συμπληρωματικό email, απλώς επειδή μπορεί να μη ήμουν σαφής σχετικά με το πού μπερδεύτηκα εντελώς με το παρόν άρθρο, σημειώνω ότι το σημείο που με μπέρδεψε είναι η πρόσφατη ανωτέρω απάντησή σας στις Νοεμβρίου 22, 2014 όπου αναφέρετε ότι

  «Οι τουαλέτες των ΚΥΕ καθορίζονται από τα εξυπηρετούμενα άτομα :
  Αριθμός εξυπηρετουμένων ατόμων Απαραίτητος αριθμός αποχωρητηρίων
  Μέχρι 40

  1 αποχωρητήριο (ανδρών και γυναικών)
  Από 41 μέχρι 120

  2 αποχωρητήρια (1 ανδρ. και 1. γυναικ.)
  Από 121 μέχρι 250

  4 αποχωρητήρια (2 ανδρ. και 2 γυναικ.)
  Από 251 μέχρι 500

  6 αποχωρητήρια (3 ανδρ. και 3 γυναικ.)»

  ενώ σε άλλα άρθρα έχετε απαντήσει ότι πλέον δεν καθορίζεται πουθενά ο ελάχιστος αριθμός wc ούτε για πελάτες ούτε για ΑΜΕΑ και το μόνο που καθορίζεται είναι αριθμός wc+αποδυτήρια προσωπικού

  Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη και πάλι

 12. Καλημέρα

  όπως σας απάντησα έχουμε την εγκύκλιο … από κει και πέρα είναι στην κρίση της αρμόδιας υγειονομικής Υπηρεσίας τι θα δεχθεί .

 13. Ο/Η alekos zampelis λέει:

  Καλησπέρα θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορεί το αποχωρητήριο να είναι στο υπόγειο σε ένα αναψυκτήριο 22,5 τμ με 3 τραπεζάκια και κυρίως περαστικούς πελάτες.Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 14. ΚΑλημέρα

  τα αποχωρητήρια και ο προθάλαμος τους δεν απαιτείται να είναι σε χώρο κύριας χρήσης .

  Θεωρητικά εφαρμόζονται οι απαιτήσεις της νομοθεσίας Αριθ. Γ1/9900/74 (διατηρώ μια επιφύλαξη αν η διάταξη αυτή ισχύει αλλά αποτελεί ένα μπούσουλα )

  Άρθρον 3
  Τρόπος κατασκευής αποχωρητηρίων
  1. Το αποχωρητήριον δέον να αποτελή µέρος ή συνέχειαν του εις όν ανήκει χώρου και να
  αποµονούται από τούτου δι’ ιδιαιτέρου προθαλάµου, κατασκευαζοµένου προς τούτο
  υποχρεωτικώς, πλην των κατοικιών. Επί καταστηµάτων παρασκευής και προσφορά εις
  καθηµένους πελάτας φαγητών ή γλυκισµάτων, τα αποχωρητήρια δέον να κείνται µακράν των
  χώρων των µαγειρείων ή εργαστηρίων ή και πλύσεως σκευών, µη επιτρεποµένης ουδέ της
  προσπελάσεως των πελατών δια µέσου των χώρων τούτων.
  2. Τα αποχωρητήρια µετά των προθαλάµων των θα είναι µονίµου κατασκευής, συµφώνως
  προς τας διατάξεις του Γ.Ο.Κ., θα διαχωρίζονται δε από του λοιπού χώρου κυρίας χρήσεως δια
  τοίχων, αποκλειοµένης οπωσδήποτε της ξυλοκατασκευής. Η οροφή των αποχωρητηρίων δεν
  δύναται να είναι χαµηλοτέρα των 2,20 µ. από του δαπέδου.

 15. Ο/Η efagal λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα,

  Θα ήθελα να σας ρωτήσω για »κρεπερί» τι άδεια πρέπει να βγάλει ένα κατάστημα 15 τετραγωνικά και αν είναι υποχρεωτικό να υπάρχει αποχωρητήριο σε αυτό.

  Ευχαριστώ.

 16. Ο/Η Nikias Alexandrakis λέει:

  Χαίρεται κ. Παπαδάκη,
  είμαι μηχανικός και βγάζω άδεια για οικοδομή που θα γίνει καφετέρια. Από ότι έχω διαβάσει και γράφεται και εσείς (απόσπασμα από τον νόμο) σε παραπάνω απάντηση οι τουαλέτες μπορούν να είναι »σε συνέχεια του κτηρίου».
  Καταλαβαίνω καλά πως μπορεί η τουαλέτα να είναι κολλητά στο κτήριο, αλλά η είσοδος της να είναι πχ από την αυλή και όχι από μέσα από το κτήριο;
  Σε γνωστό καταστηματάρχη τον έβαλαν να κατασκευάσει εισοδο στο εσωτερικό του κτηρίου.
  (Δεν ξερω αν έχει σημασία αλλά η καφετέρια θα λειτουργεί καλοκαίρι)

  Σας ευχαριστώ προκαταβολικά, και πολλά συγχαρητήρια για την δουλειά σας!

 17. Καλημέρα

  η νέα υγειονομική διάταξη δεν δίνει περισσότερες πληροφορίες από αυτές που αναφέρατε και επομένως είναι στην κρίση της οικίας υγειονομικής Υπηρεσίας να αποδεχθεί ή όχι μια κατασκευή εκτός του κεντρικού κτιρίου.
  Συγκεκριμένα αναφέρει: Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.

  Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες.

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

  Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται .

  Ο αριθμός αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ’ αυτήν.

  Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Αποχωρητήρια

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με το άρθρο 4 της ανωτέρω σχετικής (6) Υγειονομικής Διάταξης.

  Ο προθάλαμος μπορεί να είναι κοινός κατά την κρίση του επιχειρηματία, αλλά θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, τουλάχιστον ανάλογος του αριθμού αποχωρητηρίων.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με τον Νέο Οικοδομικό Κανονισμό (αρ 26) όπου αυτό προβλέπεται .

 18. Ο/Η Nikias Alexandrakis λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ για την διευκρίνηση και τον χρόνο σας!

 19. Ο/Η emptyframe2 λέει:

  Καλησπέρα σας, έχω βρει ένα χώρο και ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα καφενείο με δυνατότητα καθισμάτων μέχρι 40. Οπότε θα έχω ένα wc που υπάρχει ήδη με προθάλαμο. Το wc όμως έχει τούρκικη τουαλέτα. Θα υπάρχει πρόβλημα με το υγειονομικό ? θα πρέπει απαραίτητα να βάλω λεκάνη ?

 20. Καλημέρα
  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω
  .

  Για επίσημη απάντηση πρέπει να απευθείνετε το ερώτημα στην υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε.
  ΑΡΘΡΟ 5 ΓΕΝΙΚΟΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ.
  ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ- ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ.

  Στις επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών θα υπάρχουν κατάλληλα αποδυτήρια προσωπικού ανάλογα με τα απασχολούμενα στην επιχείρηση άτομα, όπου θα υπάρχει ξεχωριστό ερμάριο για κάθε εργαζόμενο.

  Για περισσότερους από πέντε εργαζόμενους κατά βάρδια απαιτείται η ύπαρξη διαφορετικών κατά φύλο αποδυτηρίων σε κατάλληλα απομονωμένο και διαμορφωμένο χώρο.

  Θα υπάρχουν επαρκή και κατάλληλα αποχωρητήρια με προθάλαμο και υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων, με υγειονομικά αποδεκτούς μηχανισμούς στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένους με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών μέσα.

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχουν δυνατότητες εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις των Δημοτικών ή Κοινοτικών Αγορών ή παρόμοιων συγκροτημάτων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων θα εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, που έχει υποχρέωση να κατασκευάσει ο φορέας, που νέμεται το συγκρότημα των καταστημάτων τούτων.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, δεν είναι απαραίτητη η ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτά λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα. Σε τέτοιες περιπτώσεις το προσωπικό θα χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων, ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό .

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις.

  Οι εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα είναι κατάλληλα διαμορφωμένες.

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους θα φωτίζονται και θα αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικώς, είτε τεχνητώς. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (απαγωγός σωλήνας επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

  Τα παράθυρα θα καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος βλαβερών εντόμων.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών, πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται .

  Ο αριθμός αποχωρητηρίων θα πρέπει να είναι επαρκής και να ανταποκρίνεται τόσο στη δυναμικότητα της επιχείρησης, όσο και στον αριθμό των απασχολούμενων ατόμων σ’ αυτήν.

 21. Ο/Η Konstantinos Baroufis λέει:

  Καλησπέρα σας,
  είμαι Αρχιτέκων Μηχανικός και έχω αναλάβει την αδειοδότηση ενός παιδότοπου 250 τμ κλειστού, πρώην καταστήματος σούπες μάρκετ στο οποίο υφίστανται 2 ξεχωριστά wc με προθάλαμο σύμφωνα με τις υγειονομικές απαιτήσεις.
  Θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει στη περίπτωση των αποχωρητηρίων, το λαμβάνουμε υπόψην μας ως ΚΥΕ και ισχύει το μέχρι 40 άτομα 1 τουαλέτα, καθώς και ενός ΑΜΕΑ; Σκεφτόμουν ότι έτσι θα μπορούσα απλά αν κάνω επέκταση της μίας και να λάβω τα απαραίτητα τμ και διατάσεις.
  Όμως, στο ΦΕΚ 1354 Β 22-11-03, αναφέρει ότι για παιδότοπους απαιτειται 1 τουαλέτα για τα παιδιά με 2 νιπτήρες ανά 25 άτομα και 1 αποκλειστικά για τους συνοδούς.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 22. Ο/Η vasilikitzima9yahoocom λέει:

  Ξερει καποιος αν πολιτες οι οπιοι δεν ειναι πελατες μπορουν να χρησιμοποιουν αποχωρητηρια καταστηματος υγειονομικου ενδιαφεροντος??

 23. Χριστός Ανέστη

  δεν προβλέπεται ρητά από την υγειονομική νομοθεσία απαγόρευση χρήσης των αποχωρητηρίων από μη πελάτες, ούτε όμως και απαγορεύεται για το λόγο αυτό πολλά καταστήματα κυρίως σε κεντρικά σημεία πχ Σύνταγμα τις κλειδώνουν ώστε να χρησιμοποιούνται μόνο από τους πελάτες τους.

 24. Ο/Η Evgenia Papanikolaou λέει:

  Καλημέρα σας. Ανέλαβα να κάνω τις απαραίτητες ενέργειες για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΚΥΕ (κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών). Ο χώρος είναι 25 τ.μ. και έχει μια τουαλέτα χωρίς προθάλαμο με καθαρές διαστάσεις 0,80μ*1,20μ. Από την διεύθυνση υγείας με ενημέρωσαν ότι έχουν καταργηθεί όλες οι προηγούμενες διατάξεις που ορίζουν ελάχιστες διαστάσεις αποχωρητηρίων κλπ, ότι ισχύει μόνο η απόφαση Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829 ΦΕΚ Β 2161/23-06-2017 και ότι για όλα τα θέματα τα θέματα διαστάσεων χώρων ισχύει η πολεοδομική νομοθεσία.
  Ερώτηση πρώτη: τελικά να αφήσω την τουαλέτα 0,80* 1,20; και αν ναι τότε ο προθάλαμος που θα κατασκευάσω τι διαστάσεις πρέπει να είναι; στον κτιριοδομικό και στον οικοδομικό κανονισμό δεν υπάρχουν ελάχιστες διαστάσεις αποχωρητηρίων και προθαλάμων.
  Ερώτηση δεύτερη: σχετικά με τους τοίχους της τουλέτας ισχύει ότι πρέπει να βάλεις πλακίδια έως ύψους 1,80; και αν όχι μέχρι ποιου ύψους πρέπει να είναι; διότι στον κτιριοδομικό και στον οικοδομικό κανονισμό δεν προβλέπεται κάτι ανάλογο.
  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 25. Ως απάντηση στα ερωτήματά σας ισχύει ότι σας είπαν οι συνάδελφοι … δεν υπάρχουν σε ισχύ υγειονομικές διατάξεις που να ορίζουν διαστάσεις παρά μόνο απαίτηση τουαλέτας με προθάλαμο και κάποιες ειδικές εξαιρέσεις.

  Σαν μπούσουλας και μόνο:
  ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ: Αριθ. Γ1/9900/74 Περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων. (ΦΕΚ 1266/Β/3-12-74) & Υ.Α. Αιβ/2055/1980 – Τροποποίηση της Γ1/9900/74 Υγειονομικής Διατάξεως για τα αποχωρητήρια & Υ.Α. Γ1/2.400/1975 – Περί τροποποιήσεως της υπ αριθ. Γ1/9.900/74 Υγειονομικής Διάταξης «περί υποχρεωτικής κατασκευής αποχωρητηρίων»

  Άρθρον 3
  Τρόπος κατασκευής αποχωρητηρίων
  2. Τα αποχωρητήρια µετά των προθαλάµων των θα είναι µονίµου κατασκευής, συµφώνως
  προς τας διατάξεις του Γ.Ο.Κ., θα διαχωρίζονται δε από του λοιπού χώρου κυρίας χρήσεως δια
  τοίχων, αποκλειοµένης οπωσδήποτε της ξυλοκατασκευής. Η οροφή των αποχωρητηρίων δεν
  δύναται να είναι χαµηλοτέρα των 2,20 µ. από του δαπέδου.
  4. Αι εσωτερικαί διαστάσεις εκάστου αποχωρητηρίου, ως και του προθαλάµου τούτου,
  δέον όπως είναι 1 Χ 1,20 µ. τουλάχιστον, το εµβαδόν δηλ. αποχωρητηρίου και προθαλάµου δεν
  δύναται να είναι µικρότερον των 2,50 τ.µ.

  6. Αι εσωτερικαί επιφάνειαι των τοίχων των αποχωρητηρίων και των προθαλάµων των θα
  είναι οµαλαί, άνευ προεξοχών, θα καθίστανται δε λείαι και αδιαπότιστοι, µέχρις ύψους 2 µ.,
  είτε δι’ ελαιοχρωµατισµού µετά σχετικήν προεργασίαν, είτε δι’ επενδύσεως τούτων δια
  πλακιδίων πορσελάνης ή εστιλβωµένου µαρµάρου, ώστε να πλύνωνται ευκόλως. Επ’ ουδενί
  λόγω επιτρέπεται η επένδυσις των ανωτέρω επιφανειών δια φύλλων πλαστικής ύλης,
  αποµιµήσεως πλακιδίων (φορµάικα επί χάρτµπορ), κ.λπ.

 26. Ο/Η Χρηστος Γιαννος λέει:

  Σε κατάστημα μαζικής εστίασης που έχει wc ο οποίος δεν είναι συνδεδεμένος με το δίκτυο και έχει δικό του βόθρο υπάρχει πρόβλημα?

 27. ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) ΑΡΘΡΟ 5
  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ
  Όταν υπάρχει κεντρικό αποχετευτικό δίκτυο, η σύνδεση με αυτό είναι υποχρεωτική. Όταν δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο εφαρμόζονται οι διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος Πολεοδομικού Κανονισμού.
  Το αποχετευτικό σύστημα της επιχείρησης κατασκευάζεται κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι δεν επιμολύνονται τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα. Αυτό προϋποθέτει ότι:
  Η ροή των λυμάτων γίνεται από τις περιοχές υψηλότερου προς τις περιοχές χαμηλότερου επιπέδου υγιεινής
  Αποκλείονται περιπτώσεις αντεπιστροφής λυμάτων
  Οι αγωγοί αποχέτευσης και γενικά το σύστημα αποχέτευσης της μονάδας επαρκούν για τις ανάγκες μέγιστης λειτουργίας της επιχείρησης

  Όλο το σύστημα αποχέτευσης συντηρείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η καλή λειτουργία του.

 28. Ο/Η Kostas Fotarakis λέει:

  Μπορεί να δωθεί άδεια για κατασκευή καταστήματος με ιδιωτικές τουαλέτες για εξυπηρέτηση του κοινού επί αμοιβής?

 29. Ο/Η Enterman Deadskinmask λέει:

  Καλησπέρα σας και συγχαρητήρια για τις πολύ διαφωτιστικές απαντήσεις σας!Έχω κι εγώ με τη σειρά μου μια απορία: πρόκειται να ανοίξω ένα εργαστήριο δερματοστιξίας το οποίο θα στεγάζεται σε εμπορικό κέντρο που διαθέτει ξεχωριστές τουαλέτες για άνδρες/γυναίκες σε κάθε όροφο,με προθάλαμο κτλ…το ερώτημά μου είναι το εξής: είναι υποχρεωτικό να έχω και εντός του καταστήματος τουαλέτα ή μπορώ να εξυπηρετούμαι κι εγώ και οι πελάτες από τις τουαλέτες του ορόφου μου;

 30. Η υπ’ αριθμ Υ1γ/ΓΠ/οικ.21172/03 (ΦΕΚ Β 306/14-3-03) : Περί υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων
  ιδρύσεως και λειτουργίας εργαστηρίων δερματοστιξίας (tattoo).
  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
  Σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει ανάλογος αριθμός αποχωρητήριων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών της.

  Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι (επιτρέπεται κοινός προθάλαμος) πρέπει να διαθέτουν υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων με υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών καθώς και κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων.

  Σε μικρές επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες δύναται η λειτουργία αποχωρητηρίου χωρίς προθάλαμο με την προϋπόθεση ο νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών να βρίσκεται εντός του αποχωρητηρίου.

  Στα αποχωρητήρια να υπάρχουν κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων με ποδοκίνητο μηχανισμό καθώς και άγκιστρο για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων.

  Η κατασκευή των χώρων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι χώροι αυτοί να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να είναι καθαροί, απαλλαγμένοι από μύγες και άλλα βλαβερά έντομα και οι τοίχοι τους να είναι υπενδεδυμένοι με λεία και αδιαπότιστα υλικά.

  Τα παράθυρα να καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος εντόμων υγειονομικής σημασίας.

  Ο καθαρισμός και η απολύμανση των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να γίνεται με ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

  Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικά είτε τεχνητά. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (σωλήνας απαγωγής επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχει δυνατότητα εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις δημοτικών ή κοινοτικών Αγορών ή εμπορικών κέντρων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων μπορούν να εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, εφόσον το δικαίωμα χρήσης των αποχωρητηρίων προκύπτει από σύμβαση ή τον κανονισμό του κτιρίου.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, όσον αφορά στην ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτές λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα( ανά βάρδια) το προσωπικό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό . Δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη εφόσον το δικαίωμα χρήσης των αποχωρητηρίων κ.λ.π. προκύπτει από σύμβαση ή κανονισμό του κτιρίου. ε. Οι επιχειρήσεις αρκετά περιορισμένης έκτασης χωρίς καθήμενους πελάτες με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, για το οποίο ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα χρήσης.

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής και να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις της πολεοδομικής και Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

  Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν δεν είναι τεχνικά δυνατή η κατασκευή αποχωρητηρίων μέσα στην επιχείρηση επιτρέπεται η κατασκευή αυτών εκτός της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποχωρητήρια αυτά θα αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης της επιχείρησης και η λειτουργία τους θα αφορά αποκλειστικά την συγκεκριμένη επιχείρηση.

 31. Ο/Η Ego Kollia λέει:


  https://polldaddy.com/js/rating/rating.jsΚαλησπέρα σας, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Σε κατάστημα ταβέρνα μεχρι 40 καθίσματα όπου δεν υπάρχει κεντρικό σύστημα αποχέτευσης, ο βόθρος είναι υποχρεωτικό να είναι στεγανός ή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ο ήδη υπάρχον απορροφητικός?

 32. Ο/Η Chrysa C λέει:

  Κύριε Παπαδάκη ήθελα να σας συγχαρώ για το πολύ σπουδαίο έργο σας. Θα ήθελα και εγώ να σας ρωτήσω εάν σε κατάστημα που θα διαθέτει καφέ και γλυκά χωρίς τραπέζια υπάρχει υποχρέωση για τουαλέτα κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ.

 33. Καλησπέρα
  ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 47829/21-06-2017 (ΦΕΚ 2161/τ.Β’/23-06-2017) ΑΡΘΡΟ 5
  ΑΠΟΧΩΡΗΤΗΡΙΑ
  Σε κάθε επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να υπάρχει ανάλογος αριθμός αποχωρητήριων για την εξυπηρέτηση του προσωπικού και των πελατών της.

  Τα αποχωρητήρια και οι προθάλαμοι (επιτρέπεται κοινός προθάλαμος) πρέπει να διαθέτουν υδραυλική εγκατάσταση, συνδεδεμένη με κατάλληλο αποχετευτικό σύστημα.

  Θα υπάρχει επαρκής αριθμός νιπτήρων με υγειονομικά αποδεκτό μηχανισμό, οι οποίοι θα είναι εγκατεστημένοι στους προθαλάμους των αποχωρητηρίων και εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα για το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών καθώς και κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων.

  Σε μικρές επιχειρήσεις που δεν εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες δύναται η λειτουργία αποχωρητηρίου χωρίς προθάλαμο με την προϋπόθεση ο νιπτήρας για το πλύσιμο των χεριών να βρίσκεται εντός του αποχωρητηρίου.

  Στα αποχωρητήρια να υπάρχουν κατάλληλοι κάδοι απορριμμάτων με ποδοκίνητο μηχανισμό καθώς και άγκιστρο για τοποθέτηση προσωπικών αντικειμένων.

  Η κατασκευή των χώρων των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους πρέπει να είναι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι χώροι αυτοί να διατηρούνται σε καλή κατάσταση, να είναι καθαροί, απαλλαγμένοι από μύγες και άλλα βλαβερά έντομα και οι τοίχοι τους να είναι υπενδεδυμένοι με λεία και αδιαπότιστα υλικά.

  Τα παράθυρα να καλύπτονται μόνιμα με κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα για να εμποδίζεται η είσοδος εντόμων υγειονομικής σημασίας.

  Ο καθαρισμός και η απολύμανση των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να γίνεται με ευθύνη του καταστηματάρχη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

  Όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να φωτίζονται και να αερίζονται επαρκώς, είτε φυσικά είτε τεχνητά. Για τον τεχνητό αερισμό θα τοποθετείται υποχρεωτικά κατάλληλη εγκατάσταση αερισμού (σωλήνας απαγωγής επαρκούς διαμέτρου με εξαεριστήρα).

  Από την υποχρέωση να διαθέτουν αποχωρητήρια απαλλάσσονται:

  α. Οι μικρές επιχειρήσεις , που λειτουργούν σε μέγαρα, απασχολούν μέχρι τρία άτομα προσωπικό και εξυπηρετούν το προσωπικό των γραφείων και καταστημάτων, που στεγάζονται σ’ αυτά, εφόσον δεν διαθέτουν τραπέζια και καθίσματα για την παραμονή των πελατών και υπάρχει δυνατότητα εξυπηρετήσεως του προσωπικού τους σε αποχωρητήρια του μεγάρου.

  β. Οι επιχειρήσεις δημοτικών ή κοινοτικών Αγορών ή εμπορικών κέντρων, το προσωπικό και οι πελάτες των οποίων μπορούν να εξυπηρετούνται στα κοινόχρηστα αποχωρητήρια, εφόσον το δικαίωμα χρήσης των αποχωρητηρίων προκύπτει από σύμβαση ή τον κανονισμό του κτιρίου.

  γ. Οι επιχειρήσεις που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες, όσον αφορά στην ύπαρξη αποχωρητηρίου προσωπικού, αν απασχολούνται σ’ αυτές λιγότερα από 5 (πέντε) άτομα( ανά βάρδια) το προσωπικό θα μπορεί να χρησιμοποιεί τα αποχωρητήρια των πελατών.

  δ. Επιχειρήσεις ενταγμένες σε συγκροτήματα (εμπορικά κέντρα, συγκροτήματα ομοειδών δραστηριοτήτων ή άλλες μορφές πολλαπλής εγκατάστασης ) που παρέχουν γενικές διευκολύνσεις και βοηθητικούς χώρους (αποχωρητήρια κ.λπ.), εφόσον υπάρχει σχετική σύμφωνη γνώμη από τον εκπροσωπούντα το συγκρότημα, και οι χώροι αυτοί επαρκούν για το εξυπηρετούμενο κοινό και προσωπικό . Δεν απαιτείται σύμφωνη γνώμη εφόσον το δικαίωμα χρήσης των αποχωρητηρίων κ.λ.π. προκύπτει από σύμβαση ή κανονισμό του κτιρίου. ε. Οι επιχειρήσεις αρκετά περιορισμένης έκτασης χωρίς καθήμενους πελάτες με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, ιδιωτικό ή κοινόχρηστο, για το οποίο ο επιχειρηματίας έχει δικαίωμα χρήσης.

  Γενικά, όλοι οι χώροι των αποχωρητηρίων και των προθαλάμων τους να είναι επαρκών διαστάσεων ώστε να εξασφαλίζονται οι όροι υγιεινής και να είναι κατασκευασμένοι σύμφωνα με τις ισχύουσες Διατάξεις της πολεοδομικής και Πυροσβεστικής υπηρεσίας.

  Σε ιδιαίτερες περιπτώσεις, όταν δεν είναι τεχνικά δυνατή η κατασκευή αποχωρητηρίων μέσα στην επιχείρηση επιτρέπεται η κατασκευή αυτών εκτός της επιχείρησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Τα αποχωρητήρια αυτά θα αποτυπώνονται στο σχεδιάγραμμα κάτοψης της επιχείρησης και η λειτουργία τους θα αφορά αποκλειστικά την συγκεκριμένη επιχείρηση.

  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που εξυπηρετούν καθήμενους πελάτες πρέπει να διαθέτουν και αποχωρητήρια για ΑΜΕΑ σύμφωνα με την ισχύουσα Πολεοδομική Νομοθεσία όπου αυτό προβλέπεται , τα οποία δύναται να συνυπολογίζονται στον συνολικό αριθμό χώρων υγιεινής που επιβάλλονται ανά χρήση.

  Ο αριθμός αποχωρητηρίων καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό των καθήμενων πελατών, που είναι δυνατόν να εξυπηρετηθούν στην επιχείρηση (δυναμικότητα) ή των απασχολουμένων στην επιχείρηση, σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα:

  Από 501 και πάνω εξυπηρετούμενα άτομα, για κάθε μια επί πλέον 500/άδα ατόμων, ή μέρος αυτής, δύο αποχωρητήρια επί πλέον των απαιτουμένων για τα 500 άτομα. Ως μέρος της 500/άδας ατόμων θα θεωρείται ο αριθμός ατόμων μεταξύ 100 και 500.

  Αν τα αποχωρητήρια ανδρών υπερβαίνουν τα δύο, η Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί, κατά την κρίση της, να επιτρέψει την αντικατάσταση κατά το ένα τρίτο αυτών με ουρητήρια υγιεινού τύπου.

  Τα αποχωρητήρια του προσωπικού θα είναι ανάλογα με τον αριθμό των

 34. μικρή αλλαγή θέματος !:

  με αφορμή που ήμουν σε κατάστημα ρούχων σήμερα , και ζήτησα τουαλέτα (για ψιλό!) και είπαν «ότι βρίσκεται στα γραφεία και δεν επιτρέπουν την είσοδο σε πελάτες» .. (με περίσσιο νεοπλουτίστικο ύφος χααχα)

  αλήθεια, τι ισχύει ;

  είναι υποχρεωτικό ; ή προαιρετικό ;

 35. Μόνο στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος είναι υποχρεωτικές οι κοινόχρηστες τουαλέτες. Δεν γνωρίζω τι ισχύει στα καταστήματα ρούχων κλπ

 36. Ο/Η EtVou λέει:

  Έχω κατάστημα καφέ μπαρ. Η λάντζα με τις τουαλέτες έχουν κοινό τοίχο. Οι τουαλέτες είναι εξωτερικες. Από τον προθάλαμο της τουαλέτας θέλω να ανοίξω πόρτα και να φτιάξω ακόμη μια τουαλέτα που χρειάζομαι. Θα ήθελα να μάθω αν θα μπορούσα να πάρω εσωτερικά κάποιο χώρο από την λατζα που είναι αρκετά μεγάλη και να κανω 3η τουαλέτα γιατι η μια από τις 2 που έχω είναι παιδική αυτή την στιγμή. Μου είπαν ότι αν το κάνω μπορεί να χάσω την άδεια μου. Ισχύει αυτο; Αν ναι αντί αυτού μήπως θα μπορούσα να διαμορφώσω και να κάνω τις 2 μεγάλες που έχω τώρα σε 3 αλλά με κοινό προθάλαμο (οι διαστάσεις το επιτρέπουν). Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 37. Καλημέρα, οι οποιεσδήποτε τροποποιήσεις στο παρασκευαστήριο αναιρούν την άδειά σας ( για αυτό το λόγο υπάρχουν τα σχεδιαγράμματα). Αν γίνει θα πρέπει να κάνετε γνωστοποίηση εκ νέου και βέβαια ο νέος χώρος που θα απομείνει να πληροί τις απαιτήσεις για την δραστηριότητά σας και βέβαια πιθανά τίθενται και πολεοδομικής νομοθεσίας θέματα από τη στιγμή που κάνετε εργασίες .. θα πρότεινα πριν κάνετε κάτι μιλήστε με μηχανικό και με την αρμόδια υγειονομική υπηρεσία στην οποία ανήκετε.

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.