Καταστήματα Παλαιά Νομοθεσία


Υ.Δ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ526/τ.β./1983)

Επιτροπή Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματογράφων

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΡΕΠΑΣ Εγκ. ΥΥΠ&ΚΑ με αρ. 334/12-1-90

Πρατήριο άρτου

Παιδότοποι 

Γυμναστήρια 

Αντικατάσταση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος λόγω ανάπτυξης νέας δραστηριότητας (άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 10551/07).   Στην σελίδα μας    σε word

Καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  : Εγκύκλιος: 51 (άρθρα 80 – 81 )

Ν. 3526/2007 – Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις

 • Ορισμοί (αρτοποιός, αρτοποιείο, εγκατάσταση περάτωσης έψησης, μηχανικά αρτοποιεία, κλπ) : (άρθ. 1)
 • Προϋποθέσεις ίδρυσης & λειτουργίας επιχειρήσεων αρτοποιίας : (άρθ. 2)
 • Υπεύθυνος αρτοποιίας : (άρθ. 3)
 • Ίδρυση & επαναλειτουργία πρατηρίου άρτου : (άρθ. 4)
 • Εγκατάσταση περάτωσης έψησης : (άρθ. 5)
 • Δικαιολογητικά έκδοσης αδειών ίδρυσης & λειτουργίας πρατηρίων άρτου : (άρθ. 6)
 • Μέτρα ενίσχυσης επιχειρήσεων αρτοποιίας : (άρθ. 7-13)
 • Διάθεση προϊόντων αρτοποιίας : (άρθ. 14-15)

τροποποιήθηκε με Ν. 3853/10, (90/Α/17.6.10) «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιρειών και άλλες διατάξεις»

Ν. 3982/2011 – Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις

Περί ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων με πρόσθετη πράξη σε κατάστημα πρατήριο ζαχαροπλαστικής με πρατήριο άρτου

Υ 1β/6020/93Υ.Δ.  Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικούενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων.

Α5/3010/85  Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων.  Διαβάστε σε pdf 
 • Σκοπός : (άρθ. 1)
 • Ορισμοί : (άρθ. 2)
 • Απαιτούμενη ηχομόνωση : (άρθ. 3)
 • Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας : (άρθ. 4)
 • Προστασία από κτυπογενείς θορύβους : (άρθ. 5)
 • Υπαίθρια κέντρα διασκέδασης & υπόλοιπα καταστήματα με μουσική : (άρθ. 6)
ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ

ΥΑ 110//2003: Αδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου.
Επιχειρήσεις  προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου και ειδικά διασκευασμένων τραπεζιών

Τροποποιήθηκε από :

Ν. 2496/4-11-2011 Τεύχος Β  Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, Θεάτρου και Κινηματογράφου.

EΓΚΥΚΛΙΟΣ  7  Διορθώσεις – τροποποιήσεις – προσθήκες στην Εγκύκλιο 1/2012 (αρ. πρωτ. 6638/7-2-2012).

Στην παρ. 3 της Ενότητας Β της Εγκυκλίου 1/2012 :

Το εδάφιο γ της παρ. 1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/1-11-11 Κ.Υ.Α.«Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, θεάτρου και Κινηματογράφου» (ΦΕΚ 2496 Β’) εφαρμόζεται μόνον στις περιπτώσεις που η νομιμότητα ολοκλήρου του χώρου στον οποίο πρόκειται να ιδρυθεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος τεκμηριώνεται από οικοδομική άδεια. Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις έχει ισχύ η παρ. Β. 3 της Εγκυκλίου 1/2012.

 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ 128529/09, (2077/Β/25.9.09) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Α1β/8577/1983 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.1983) Υγειονομικής Διάταξης: «Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/95236/09, (1467/Β/20.7.09) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθμ Α1β/8547/83 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής διάταξης: «Περί υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/538/07, (62/Β/22.1.08) «Συμπλήρωση και τροποποίηση του άρθρου 42 της υπ αριθμ. Α1β/8577/83 (ΦΕΚ 526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης, «Περί Υγειονομικού έλεγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί» (223/Α)»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 139057/07, (2204/Β/14.11.07) «Συμπλήρωση του άρθ. 47 της υπ αριθ. Α1β/8577/1983 (526/Β/24.9.83) υγειονομικής διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου και αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα»
 • Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/οικ.94643/07, (1384/Β/3.8.07) «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ αριθ. Α1β/8577/1983(526/Β/24.9.83) Υγειονομικής Διάταξης «Περί Υγειονομικού ελέγχου των αδειών ιδρύσεως και λειτουργίας των εγκαταστάσεων επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των γενικών και ειδικών όρων ιδρύσεως και λειτουργίας των εργαστηρίων και καταστημάτων τροφίμων ή/ και ποτών», όπως έχει τροποποιηθεί μεταγενέστερα»
 • Υ.Α. 10551/07, (246/Β/26.2.07) «Απλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων»

2123/03/2001 (ΦΕΚ
269 Β΄ /15.3.2001) κοινής υπουργικής απόφασης  έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος καθώς και καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντων πλοίων

 • Υ.Α. 87539/06, (1086/Β/9.8.06) «Συμπλήρωση της υπ αριθμ. Α1β/8577/1983 Υγειονομικής Διάταξης όπως έχει τροποποιηθεί με παραγράφους και εδάφια για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος σε μετασκευασμένα μεταφορικά μέσα (αυτοκίνητο, τραίνο, αεροπλάνο κ.λπ.)»
 • Υ.Α. 487/2000  (ΦΕΚ 1219/Β`/4.10.2001) Υγιεινή των τροφίμων σε συμμόρφωση προς την οδηγία 93/43/ΕΟΚ του Συμβουλίου
 • Υ.Α. Υ1β/6020/93, (94/Β/23.2.93) «Ειδικοί όροι και προϋποθέσεις ιδρύσεως και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κρατικών Αερολιμένων- Τροποποίηση και συμπλήρωση των άρθρων 6 και 15 της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διατάξεως»

Νομοθεσία που αφορά τις παιδικές κατασκηνώσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εξοχών

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Ορισμοί (κέντρα θαλασσοθεραπείας, κέντρα αναζοωγόνησης, ιαματική πηγή, κ.λπ) : (άρθ. 1)
 • Άδειες εγκαταστάσεων ιαματικού τουρισμού : (άρθ. 16-17)
 • Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων : (άρθ. 34)
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας : (άρθ. 34§α.β.)
 • Έγκριση περιβαλλοντικών όρων : (άρθ. 34§α.γ.)
 • Ένταξη των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων με ή χωρίς οικίσκους στα κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα : (άρθ. 35)

Σχετικά άρθρα για τα εξής θέματα

 • Προϋποθέσεις χορήγησης άδειας ίδρυσης εξοχής : (άρθρο 2)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης εξοχής : (άρθρο 3)
 • Προϋποθέσεις χορήγησης λειτουργίας παιδικής εξοχής : (άρθρο 4)
 • Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας εξοχής : (άρθρο 5)
 • Έλεγχος και εποπτεία εξοχών : (άρθρο 6)

Υ.Α. Π1β/Γ.Π.75005/2007  (ΦΕΚ 1022/Β`/22.6.2007) Τροποποίηση και συμπλήρωση διατάξεων της απόφασης οικ. 1277/1989 «Κωδικοποίηση και συμπλήρωση των προϋποθέσεων και διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εξοχών» (ΦΕΚ 199/Β/1989)

ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ

Υ.Α. 12030 Φ. 109.1/10-5-1999
»Ρύθμιση θεμάτων συνεργασίας του Πυροσβεστικού Σώματος με τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Ελληνική Αστυνομία, τη Δασική Υπηρεσία, τους Ο.Τ.Α., τις Υγειονομικές Υπηρεσίες και άλλους φορείς και πρόσωπα που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών».

 Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας διαθέτει ασθενοφόρα οχήματα σε περιπτώσεις μεγάλων πυρκαγιών, όταν αυτό κριθεί απαραίτητο από το Σ.Τ.Ο. Επίσης, ως Αρχή που χορηγεί άδειες λειτουργίας κατασκηνώσεων, είναι υπεύθυνο για τη λήψη όλων των μέτρων πυροπροστασίας, τη χορήγηση των απαραιτήτων βεβαιώσεων και την ύπαρξη σχεδίων εκκένωσης αυτών. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίνεται σε κατασκηνώσεις εντός και πλησίον δασικών εκτάσεων.

233 Responses to Καταστήματα Παλαιά Νομοθεσία

 1. Ο/Η ΚΟΥΝΕΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ λέει:

  Καλησπέρα κ.Παπαδάκη ,

  Θέλω να λειτουργήσω ένα κατάστημα είναι δυο χώροι 60 + 60 τ.μ. που θα τα ενώνονται. Θέλω να βάλω παραδοσιακά προϊόντα , τρόφιμα συσκευασμένα , και είδη λαϊκής τέχνης, βιολογικά καλλυντικά , βότανα κ.τ.λ. Στην νομαρχία μου είπαν ότι η χρήση του θα είναι παντοπωλείου και πρέπει να έχω μόνο τρόφιμα, τους είπα να βγάλω άδεια για μίνι μάρκετ, και μου είπαν ότι είναι το ίδιο πράγμα.δεν υπάρχει λύση να βάλω και τα δυο είδη. Τα μίνι μάρκετ στην γειτονιά μου έχουν τροφιμα καλλυντικά και απορρυπαντικά μαζί αυτοί πως έχουν πάρει άδεια¨… Τι μπορώ να κάνω για να είναι νόμιμο το κατάστημα μου.

  Σας ευχαριστώ,

 2. ΚΑλησπέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά είμαι από το πρωί σε υπηρεσιακές υποθέσεις και μόλις τώρα επέστρεψα.

  Όλοι ξεκινούν ένα κατάστημα παίρνουν μια άδεια και μετά το τροποποιούν κατά το δοκούν . Οπότε μην ασχολείστε τι κάνουν οι άλλοι (φέρουν οι ίδιοι την ευθύνη )
  Οι συνάδελφοι σε όλες τις περιφέρειες (πρώην Νομαρχίες) έχουν τις γνώσεις και την εμπειρία οπότε αυτό που σαν είπαν ισχύει .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 3. Ο/Η Christos λέει:

  Καλησπέρα σας,

  Σε πρατήριο άρτου μπορείς να ψήνεις σφολιάτες;

 4. Καλημέρα κ. Χρήστο

  Πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας όπως αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία.
  Δεν απαιτείται παρασκευαστήριο για το λόγο αυτό δεν μπορούν να γίνουν εργασίες έμψησης αρτοσκευασμάτων .
  Και για να απαντήσω και στο προηγούμενο ερώτημά σας σαν χώρο που θα λαμβάνεται υπόψη σας στο κατάστημα που θα λειτουργήσετε είναι μόνο χαρακτηρισμένοι χώροι κυρίας χρήσεως . Θεωρώ το πατάρι δεν έχει άδεια κυρίας χρήσεως επομένως μόνο ως βοηθητικός (πχ αποθηκευτικός χώρος ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί .
  Τώρα για τα δύο είδη καταστήματος που αναφέρατε απαιτούνται
  αν θέλετε το πρατήριο ζαχαροπλαστικής να μπορεί να παρασκευάζει απαιτούνται 15 τμ και 20 τμ για το παρασκευαστήριο
  εάν δεν θέλετε παρασκευαστήριο (θα αγοράζετε τα προϊόντα από νόμιμο κατάστημα 15 τμ
  το πρατήριο άρτου απαιτεί 12 τμ και 3τμ για τουαλέτα με προθάλαμο
  Με επιπλέον 8 τμ μπορείτε στο πρατήριο άρτου να διαθέτετε καφέ σε περαστικούς
  ότι άλλο έχετε δει σε άλλα καταστήματα είναι βέβαια παράνομο .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 5. Ο/Η Christos λέει:

  Καλημέρα σας και πάλι,

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντησή σας. Έχω μερικές απορίες ακόμη αν μπορείτε να με βοηθήσετε. Υπάρχει μία άδεια εδώ στην περιοχή μας η οποία αναφέρει τα εξής: ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας
  μικτού καταστήματος « ΑΜΙΓΕΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟΥ-ΑΜΙΓΕΣ
  ΓΑΛΑΚΤΟΠ»ΛΕΙΟ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΠΡΑΤΗΡΙΟ
  ΑΡΤΟΥ-ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΦΕΔΩΝ ΣΕ ΠΑΚΕΤΟ- ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ (ΚΑΒΑ)- ΞΗΡΩΝ
  ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ-ΠΙΤΕΣ- ΜΠΟΥΓΑΤΣΑΔΙΚΟ», Τα τετραγωνικά του καταστήματος είναι 30 περίπου. Το παραπάνω αφορά στην προέγκριση μόνο.Την οριστική άδεια δεν την ξέρω. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί όταν προχώρησε για άδεια να του αφαίρεσαν κάποιες δραστηριότητες. Επίσης για τον καφέ είναι απαραίτητοι δύο ή ένας νεροχύτης. Ο πάγκος καφέ μπορεί να μπει δίπλα στην αρτοθήκη; Η απόψυξη κατεψυγμένων γλυκών και άλλων ειδών θεωρείται παρασκευή; Τα 8 τμ του καφέ πρέπει να είναι χωριστά. Αυτό δεν το εφαρμόζει κανείς από οτι έχω δει. Πως παίρνουν έγκριση; Στο σύνολο εμείς έχουμε περίπου 35 τμ καθαρά αν βγάλουμε την τουαλέτα.

  Ευχαριστώ και πάλι.

 6. Ο/Η Christos λέει:

  Μία ακόμα ερώτηση τελευταία. Μπορεί να γίνει έναρξη με αριθ. πρωτοκόλλου πριν πάρεις την προέγκριση άδειας λειτουργίας δηλαδή; Κάποιοι μου είπαν ότι μπορείς να λειτουργήσεις κιόλας. Ποια είναι η σωστή διαδικασία;

  Ευχαριστώ και πάλι.

 7. Ο/Η Γιωργος λέει:

  ΕΧΩ ΑΔΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗς ΕΙΔΩΝ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦ/ΝΤΟΣ ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΜΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑ ΩΦΕΛΙΜΟΥ ΧΩΡΟΥ 18ΤΜ ,ΠΑΤΑΡΙ 18ΤΜ Ως ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ ΚΑΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗς ΣΕ »ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ» ΟΠΩς ΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 42 . ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΕΝ ΑΡΧΗ ?

 8. Καλημέρα οι αρχικές σας ενέργειες πρέπει να γίνουν στο Δήμο που σας έδωσε την άδεια .

 9. Καλημέρα κ. Χρήστο

  από την πείρα μου σας λέω ότι η προέγκριση του Δήμου δεν οδηγεί πάντα σε αδειοδότηση γιατί η επιτροπή που την εξετάζει δεν ασχολείται με θέματα υγειονομικής Νομοθεσίας .
  Φυσικά δεν αποτελεί άδεια και κακώς κάποιοι (αρκετοί θα έλεγα ) την παρουσιάζουν ως άδεια .

 10. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση .
  κάθε από τα αναφερόμενα είδη καταστήματος απαιτεί 15 τμ επομένως θεωρώ ότι στην συνέχεια παρά την προέγκριση (που όπως σας αναφέρω και στο άλλο σας ερώτημα ) είναι ένα τυπικό χαρτί που όμως δεν οδηγεί πάντα σε αδειοδότηση δεν θα δοθεί αν δοθεί άδεια γιατί δεν είναι μόνο τα λίγα τετραγωνικά που οδηγούν σε απόρριψη πχ μπορεί να υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις .Τα γλυκά στα ζαχαροπλαστεία κακώς καταψύχονται και για το λόγο αυτό ο ΕΦΕΤ τους επιβάλει πρόστιμα . Η απόψυξη δεν αποτελεί παρασκευή αλλά απαιτεί γνώσεις για το πως θα γίνει . Εσείς θα προμηθεύεστε από αδειοδοτημένο εργαστήριο και θα χειρίζεστε τα τρόφιμα στην μορφή που τα παραλαμβάνεται. Σε ψύξη ή σε κατάψυξη . Αν οι οδηγίες του κατασκευαστή προβλέπουν απόψυξη τότε μπορεί να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες του . Οι λάντζες εξαρτάται τη άδεια θα ζητήσετε με παρασκευαστήριο ή μη .

 11. Ο/Η Βαρνάβας Μιχάλης λέει:

  Καλημέρα κύριε παπαδάκη,

  Θέλω να ανοίξω μια επιχείρηση με αυτόματους πωλητές με σκοπό να τους τοποθετώ σε δίαφορα σημεία π.χ (γραφεία ,ιατρεία,εργοστάσια,βιοτεχνίες,φροντιστήρια κ.ά) και όχι πάντα στον ίδιο δήμο.Τι άδειες χρειάζονται από μένα για να είμαι νόμιμος και να μπορώ να τους τοποθετώ σε δίαφορα σημεία εννοείται αυτά που ορίζει ο νόμος χωρίς να εμπλέκεται η επιχείρηση που με άφησε να τους τοποθετήσω στον χώρο της.

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!!

 12. Καλημέρα
  συγγνώμη για την ιδιαίτερα καθυστερημένη απάντηση

  ΔΙΑΒΆΣΤΕ ΣΧΕΤΙΚΑ

 13. Ο/Η lacasellamagda087 λέει:

  ΑΞΙΟΛΟΓΕ Κ. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ.
  ΣΑΣ ΖΙΤΩ ΣΥΓΓΝΟΜΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΓΡΑΦΩ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ…ΕΙΜΑΙ ΙΤΑΛΙΔΑ ΚΑΙ ΖΩΩ ΕΔΩ ΚΑΙ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ.
  ΑΠΟΦΑΣΙΣΑ ΝΑ ΑΝΙΞΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΑΚΙ ΜΕ ΣΙΣΚΕΒΑΣΤΙΡΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΛΑΩ ΚΑΦΕΔΕΣ,ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΙΤΣΕΣ ΦΟΥΡΝΟ ,ΤΙΓΑΝΙΤΑ ΙΤΑΛΙΚΑ ΠΙΤΕΣ ΣΤΙΛ ΠΕΝΕΡΛΙ ,ΣΑΛΑΔΕΣ ΚΑΙ CUP CAKE ,ΨΩΜΑΚΙΑ Κ.Τ.Λ.
  ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΠΟ ΠΟΥ ΝΑ ΑΡΧΙΖΩ ΝΑ ΨΑΧΝΩ . ΦΕΤΟΣ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΠΙΡΑ ΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΙΤΙΚΟ ΑΠΟ ΤΟ ΙΤΑΛΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΙΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΥΓΕΙΕΝΟΜΙΚΟ ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΥ ΕΔΟ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΙΗΝ ΑΔΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΙΞΩ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ (;QUALIFICATION LEVEL DENOMINATION) ΜΕ ΠΡΟΤΙΜΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ HACCP. ΜΠΩΡΩ ΝΑ ΠΟYΛΑΩ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΓHΤΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΤΑ .ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΧΩ ΤΟ ΠΗΣΤΟΠΙΤΙΚΟ ΠΟΥ ΕΔΟ ΑΝΤΗΚΑΤΑΣΤΕΙ ΤΟ ΠΑΛΙΟ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΥΓΕΙΑ
  ΜΟΥ ΕΙΠΑΝ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΙΤΙΚΑ, ΑΝΑΓΝΟΡΙΖΟΝΤΕ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ .
  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ? ΦΤΑΝΟΥΝ ΕΑΝ ΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΖΩ ….ΧΡΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΞΑΝΑΔΙΝΩ ΕΞΕΤΑΣΗ Η ΑΓΟΡΑΖΕΤΕ ΜΙΑ ΑΔΙΑ ? Η ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΙΑ?ΑΠΟ ΠΟΥ?
  ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΙ ΧΡΙΑΖΕΤΕ ΑΚΡΙΒΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΓΑΖΙ? ΕΓΟ ΨΑΧΝΩ ΕΝΑ ΜΑΓΑΖΙ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΚΣΕΡΩ ΠΟΣΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΩ .
  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΙ ΣΙΝΧΑΡΙΤΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΙΜΒΟΥΛΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΕΤΕ .
  ΚΥΡΙΑ ΛΑΚΑΣΕΛΛΑ

 14. Αγαπητή κα ΛΑΚΑΣΕΛΛΑ όσο γνωρίζω η άδεια που είχατε στην ιταλια ηταν κατι σαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ου εδω στην ελλαδα δεν είναι απαραίτητη.μακάρι να υπήρχε κ και εδώ κάτι τέτοιο και οι επαγγελματίες να εξετάζονται δύο αν διαθέτουν τις γνώσεις για να λειτουργήσουν ένα κατάστημα. Το πιστοποιητικό υγείας που διαθέτετε αφού το μεταφράσετε επίσημα θεωρώ ότι μπορεί να αναγνωριστει αλλα ισως οικονομικα σας συμφερει να βγαλετε εδω καινουργιο . Απο τα ειδη που λετε οτι θέλετε να πουλάτε πιστεύω ότι σας καλύπτει αναψυκτήριο το οποιο χρειάζεται 30 τμ παρασκευαστηριο

 15. Ο/Η Α.Μ. λέει:

  Καλησπέρα σας!
  Ενδιαφέρομαι να κάνω χονδρική πώληση τυροκομικών προϊόντων. Ο χώρος (αποθήκευσης) στον οποίο θα μπούν οι θάλαμοι ψύξης και συντήρησης τι υγειονομικές προδιαγραφές πρέπει να πληροί;

 16. Καλημέρα
  συγγνώμη δεν είχα δει την ερώτησή σας .
  Η χονδρική πώληση ορίζεται από το άρθρο 45 της ισχύουσας υγειονομικής διάταξης
  ‘Αρθρο 45

  Αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου

  1. «Ορισμός: Ως αποθήκες τροφίμων, ή και ποτών, οπωρολαχανικών, ειδών παντοπωλείου ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου εννοούνται οι χώροι στους οποίους αποθηκεύονται και διατίθενται στο λιανικό εμπόριο, τρόφιμα, οπωρολαχανικά, είδη παντοπωλείου ή / και ποτά. Κατ΄εξαίρεση τα καταστήματα αυτά μπορούν να πωλούν τα ως άνω είδη και λιανικώς, αν κατ ελάχιστο το 60% του κύκλου εργασιών τους (τζίρου) προέρχεται από πωλήσεις χονδρικής».

  2. Οι αποθήκες του παρόντος άρθρου θα είναι μόνιμης κατασκευής (από λιθοδομή, πλινθοδομή, μπετόν κ.τ.ομ.), θα αερίζονται πλήρως και θα φωτίζονται επαρκώς και δεν θα έχουν υγρασία.

  Πέρα από τα ανωτέρω, οι αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου θα πληρούν και τους ακόλουθους όρους, ώστε να αποκλείεται η είσοδος και η ανάπτυξη σ’ αυτές ποντικών:

  α. Τα δάπεδα θα καλύπτονται καθολικά από συνεχές, αδιαπότιστο και μη εύθριπτο υλικό (μωσαικό, πέτρινες πλάκες, μπετόν κ.τ.ομ.). Οι επιφάνειες των δαπέδων θα είναι κατά προτίμηση λείες, εκτός αν πρόκειται για μεγάλες αποθήκες, στις οποίες εισέρχονται για φορτοεκφόρτωση φορτηγά αυτοκίνητα και η τοποθέτηση των εμπορευμάτων γίνεται με μηχανικά μέσα (ανυψωτικά περονοφόρα μηχανήματα), η κίνηση των οποίων απαιτεί ειδικές συνθήκες δαπέδων για την αποφυγή ολισθήσεως και προσκρούσεων. Οι επιφάνειες των δαπέδων θα παρουσιάζουν κλίσεις προς φρεάτια δαπέδου, εφοδιασμένα με σιφώνια, για τον εύκολο καθαρισμό και ξέπλυμα με νερό. Τα στόμια των φρεατίων τούτων θα καλύπτονται με μεταλλικές σχάρες στις οποίες τα κενά δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 χιλστ..

  β. Οι τοίχοι σε ύψος 0,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου θα είναι επενδυμένοι με σκληρή τσιμεντοκονία πάχους 2 εκατοστ. τουλάχιστον. Σε όλη την έκταση τους οι τοίχοι θα διατηρούνται σε καλή κατάσταση, χωρίς οποιεσδήποτε φθορές, και θα ασβεστοχρίζονται συχνά, ώστε να είναι πάντοτε καθαρές.

  γ. Οι θύρες, αν δεν είναι μεταλλικές, θα επενδύονται στο κάτω μέρος και σε ύψος 0,30 μ. από την επιφάνεια του δαπέδου με χοντρή λαμαρίνα και δεν θα παραμένουν κενά μεταξύ αυτών και του δαπέδου μεγαλύτερα των 5χιλστ., από τα οποία θα είναι δυνατό να περάσουν ποντικοί.

  δ. Στα παράθυρα και σε κάθε άνοιγμα των τοίχων θα υπάρχει χοντρό συρματόπλεγμα, του οποίου τα ανοίγματα δεν θα είναι μεγαλύτερα των 5 χιλστ..

  3. Αν σε αποθήκη τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου εμφανισθούν ποντικοί, ο υπεύθυνος της επιχειρήσεως πρέπει να πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξόντωσή τους, ζητώντας, αν χρειασθεί, σχετικές οδηγίες από την Υγειονομική Υπηρεσία.

  4. Οι σάκκοι, τα κιβώτια, δοχεία κλπ., που περιέχουν τρόφιμα, θα τοποθετούνται πάνω σε βάθρα ύψους 0,30 μ. τουλάχιστον από την επιφάνεια του δαπέδου και σε απόσταση 0,20 μ. το λιγότερο από τους τοίχους και γενικά κατά τρόπο που να εξασφαλίζεται ο αεριμός τους και ο εύκολος καθαρισμός των χώρων.

  5. Τα ευαλλοίωτα τρόφιμα θα διατηρούνται σε ψυκτικούς θαλάμους επαρκούς χωρητικότητας υπό σταθερή ψύξη ή κατάψυξη και κατάλληλη υγρομετρική κατάσταση, ανάλογα με το είδος των τροφίμων και τον επιθυμητό χρόνο συντήρησεώς τους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα εγκυτιωμένα συντηρημένα τρόφιμα (κονσέρβες) θα διατηρούνται σε ξηρούς χώρους σταθερής χαμηλής θερμοκρασίας (ιδανική θερμοκρασία +10ο C, ενώ μεγαλύτερη μειώνει ανάλογα τον χρόνο συντηρήσεώς τους). Τα δοχεία συσκευασίας των κονσερβοποιημένων τροφίμων δεν θα παρουσιάζουν οποιαδήποτε διόγκωση ή οξιδώσεις ή μεταγενέστερες συγκολλήσεις σε διάφορα σημεία τους ή οποιαδήποτε λύση της στεγανότητάς τους και θα πληρούν όλους τους όρους των σχετικών με τα υλικά συσκευασίας των τροφίμων διατάξεων του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών. Τα αρμόδια ‘Οργανα υγιειονομικού ελέγχου οφείλουν να αποκλείουν από την κατανάλωση τις κονσέρβες, των οποίων τα δοχεία παρουσιάζουν τις ανωτέρω εκτροπές, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας για τα τρόφιμα.

  Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση τροφίμων και ποτών σε δοχεία, που είχαν χρησιμοποιηθεί άλλοτε ως περιέκτες για τη συσκευασία φυτοφαρμάκων, ή εντομοκτόνων ή οποιωνδήποτε παρόμοιων δηλητηρίων. Σε περιπτώσεις, που από τις ενδείξεις του δοχείου (τύπος δοχείου, επιγραφές κλπ.) προκύπτει ότι τούτο είχε χρησιμοποιηθεί άλλοτε ωε περιέκτης για τη συσκευασία εντομοκτόνων ή φυτοφαρμάκων ή δηλητηρίων γενικά, το περιεχόμενό του δεσμεύεται χωρίς εργαστηριακή εξέταση και ακολούθως θα καταστρέφεται ή, εφόσον είναι δυνατό, θα βιομηχανοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 3 της ΔΥΑ 2805/60 (ΦΕΚ 179/60 τ.Β’), και ο κάτοχός του μηνύεται. Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται και στα καταστήματα και εργαστήρια τροφίμων ή ποτών γενικά.

  6. Στις αποθήκες τροφίμων ή / και ποτών χονδρικού εμπορίου θα υπάρχει τάξη και καθαριότητα. Τυχόν κενά είδη συσκευασίας θα φυλάσσονται σε ιδιαίτερο χώρο των ανωτέρω αποθηκών. Στις ανωτέρω αποθήκες δεν θα διατηρούνται είδη άσχετα με τα τρόφιμα. Κατ’ εξαίρεση μπορεί να διατηρούνται σε ιδιαίτερο, έστω και νοητώς χωρισμένο, χώρο της αποθήκης είδη από τα επιτρεπόμενα να πωλούνται στα παντοπωλεία, όπως είναι τα είδη καθαρισμού, αποσμητικά χώρου, εντομοκτόνα, τυποποιημένες ζωοτροφές κλπ..

  7. Απαγορεύεται η οποιαδήποτε επεξεργασία ή κατεργασία ή συσκευασία τροφίμων ή ποτών στους χώρους αποθηκεύσεώς τους.

  8. Στις αποθήκες του παρόντος άρθρου είναι απαραίτητη η ύπαρξη, ανάλογου με τον αριθμό των εργαζομένων ατόμων αριθμού, αποχωρητηρίων προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 25 της παρούσας.

  9. Οι εργαζόμενοι θα φορούν ειδικές φόρμες εργασίας και θα είναι εφοδιασμένοι με βιβλιάριο υγείας.

  10. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται και στις αποθήκες τροφίμων, που προορίζονται για τον εφοδιασμό πλοίων κλπ., καθώς και στις αποθήκες οπωρολαχανικών χονδρικού εμπορίου.

 17. Ο/Η annitap λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη.
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω ένα ζαχαροπλαστείο το οποίο θα παρασκευάζει ένα είδος γλυκού το οποίο θα διατίθεται σε περαστικούς και καθισμένους πελάτες. Η παραγωγή θα είναι μικρή και τα γλυκά θα προσφέρονται σε χάρτινα πιάτα και ο καφές σε χάρτινα ποτήρια. Διάβασα το άρθρο 39 και αναφέρει ότι το ζαχαροπλαστείο μπορεί να προσφέρει καφέ χωρίς να διευκρινίζει ότι χρειάζονται 8 τ.μ επιπλέον. Τι γίνεται με τα τετραγωνικά σε αυτή την περίπτωση? Επίσης αφού τα ποτήρια, τα πιάτα και τα μαχαιροπίρουνα θα είναι μιας χρήσεως είναι απαραίτητο το τριπλό σύστημα πλύσεως σκευών?

  Ευχαριστώ πολύ!

 18. Καλημέρα δυστυχώς στο άρθρο της υγειονομικής Νομοθεσίας που ανήκει το κατάστημά σας δεν προβλέπεται να μην έχετε σύστημα πλύσεως σκευών .
  Επειδή τα έχετε μπερδέψει λίγο προσέξτε :
  Το άρθρο 39 αναφέρει
  α. Ζαχαροπλαστείο είναι το κατάστημα, στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες κάθε είδους γλυκίσματα, γάλα, καφές γενικά και άλλα ροφήματα, οινοπνευματώδη ποτά, χωρίς ή με πρόχειρο μεζέ, και αναψυκτικά ποτά, καθώς και εμφιαλωμένα ποτά. Η προσφορά πίτσας στα ζαχαροπλαστεία απαγορεύεται, εκτός αν λειτουργούν ως μικτά καταστήματα με πιτσαρία, σύμφωνα με το άρθρο 40 της παρούσας. Στα ζαχαροπλαστεία παρασκευάζονται επίσης και πίτες, καθώς και μεζεδάκια δεξιώσεων, υπό τους περιγραφόμενους στην παρ. 4 εδ. α’ περίπτ. (2) όρους, που προορίζονται για κατ’ οίκον κυρίως κατανάλωση.

  Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο, είναι το κατάστημα, στο οποίο προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη παρασκευαζόμενα σε άλλα νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά από τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

  Στο άρθρο 43
  Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται γάλα εμφιαλωμένο παστεριωμένο, γάλα αποστειρωμένο, γάλα αφυδατωμένο (εβαπορέ) και συμπυκνωμένο (σακχαρούχο) σε κουτιά, προϊόντα γάλακτος (πλην των τυροκομικών), αυγά, παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, σύμφωνα με την παρ. 14 άρθρου 39 της παρούσας, και γλυκίσματα, προϊόντα σοκολατοποιίας, καραμελλοποιίας και μπισκοτοποιίας, αρτοσκευάσματα, εμφιαλωμένα ποτά, οινοπνευματώδη και μη, κ.τ.ομ..
  Εδώ σύμφωνα με νέα τροποποίηση
  Στο εδάφιο ι.(πρατήριο άρτου) της παραγράφου 2
  «Στα καταστήματα των εδαφίων στ. (Καφεκοπτείο),
  ζ. (Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής), η.
  (Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου), θ. (Αμιγές
  γαλακτοπωλείο), ι. (Πρατήριο άρτου), καθώς και στα
  πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρ−
  τοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
  πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες,
  με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
  καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό
  εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά δι−
  αχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
  των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
  δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της
  Α1β/8577/1983 Υ.Δ.»

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 19. Ο/Η annitap λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ για την άμεση απάντηση σας.
  Ξέρω πως είναι απαραίτητος ο χώρος πλύσης για τα σκεύη στο κατάστημα αλλά αναρωτιόμουν αν γίνεται να υπάρχει μια γούρνα αφού δεν θα πλένονται πιάτα, ποτήρια και μαχαιροπίρουνα. Επίσης το θέμα του καφέ με προβληματίζει αφού δεν ξέρω πως θα είναι σε ξεχωριστό χώρο. Συνήθως στα καταστήματα ο χώρος που παρασκευάζεται ο καφές είναι ενιαίος με το χώρο που υπάρχουν τα ψυγεία- βιτρίνες. Πως γίνεται αυτό? Επίσης κάτι τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι σχετικά με το αν θα μπορούν οι πελάτες να πίνουν τον καφέ τους στο χώρο του συγκεκριμένου καταστήματος – ζαχαροπλαστείου στο οποίο ο καφές καθώς και το γλυκό θα δίνονται σε σκεύη μιας χρήσεως. Στο τέλος της απάντησης αναφέρετε τα αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα αλλά το συγκεκριμένο σαν ζαχαροπλαστείο θα έχει καθίσματα.

  Συγνώμη αν σας κούρασα. Σας ευχαριστώ πολύ.

 20. Όπως σας ανέφερα δεν προβλέπεται – άσχετα ότι δεν θα έχετε σερβίτσια – και αυτό οφείλετε στο ότι το κατάστημα πρέπει να έχει παρασκευαστήριο και απαιτείται και σύστημα πλύσης σκευών . Μόνο σε κάποια μικρού εμβαδού οβελιστήρια που θα χρησιμοποιούν σκεύη μιας χρήσεως είναι αποδεκτό .
  Επίσης θεωρώ ότι τα έχετε μπερδέψει λίγο και με το δίκιο σας .
  Το ζαχαροπλαστείο του άρθρου 39 έχει τη δυνατότητα του προσφοράς καφέ χωρίς επιπλέον τμ
  Ζαχαροπλαστείο είναι το κατάστημα, στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες κάθε είδους γλυκίσματα, γάλα, καφές γενικά και άλλα ροφήματα, οινοπνευματώδη ποτά, χωρίς ή με πρόχειρο μεζέ, και αναψυκτικά ποτά, καθώς και εμφιαλωμένα ποτά.
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ
  ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΡΙΟ – ΛΑΝΤΖΑ – ΨΥΓΕΙΟ).

  Μέχρι 50 καθίσματα απαιτούνται 30τμ.

  Από 51-100 καθίσματα απαιτούνται 43τμ.

  Από 101-200 καθίσματα απαιτούνται 55τμ.

  Μέχρι 50 καθίσματα απαιτούνται 16τμ. χωρίς εργαστήριο.

  Από 51-100 καθίσματα απαιτούνται 20τμ. χωρίς εργαστήριο.

  Από 101- 200 καθίσματα απαιτούνται 24τμ. χωρίς εργαστήριο.

  Τα αναψυκτήρια, μπουγατσάδικα και λουκουματζίδικα υπό ορισμένες

  προϋποθέσεις μπορούν να έχουν λιγότερα τετραγωνικά μέτρα.

  Η τροποποίηση αφορά το άρθρο 43 δηλαδή τα πρατήρια άρτου και τα πρατήρια ειδών ζαχαροπλαστικής με απαίτηση να διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά διαχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ.
  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

  Παρασκευαστήριο, εμβαδού τουλάχιστον 20 τ.μ., προκειμένου για τα καταστήματα, στα οποία παρασκευάζονται τα προσφερόμενα, ή ακόμη και ορισμένα από αυτά, είδη (γαλακτοπωλεία, ζαχαροπλαστεία).

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 21. Ο/Η Σταύρος Μούτας λέει:

  Καλησπέρα κ.Παπαδάκη και ευχαριστούμε για την ομολογουμένως μεγάλη προσφορά και την υπομονή σας.
  Θέλω να ανοίξω ένα χώρο όπου θα προβάλλονται ταινίες, θα γίνονται εκθέσεις φωτογραφίας και σεμινάρια παρόμοιου περιεχομένου συνοδία καφέ, μπύρας ή κρασιού. Αυτή η περίπτωση αντιστοιχεί σε ένα είδος «μικτής άδειας» καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος ή πρόκειται για άλλη περίπτωση; Το οικοδ. τετράγωνο που βρίσκεται το κατάστημα είναι αμιγούς κατοικίας. Όπως διάβασα παραπάνω στις περιοχές αμιγούς κατοικίας δεν επιτρέπονται αναψυκτήρια, καφετέριες κτλ αλλά επιτρέπονται πολιτιστικές χρήσεις. Μπορεί, λοιπόν, η ύπαρξη του χώρου υγειονομικού ενδιαφέροντος να δυναμιτίσει όλο το εγχείρημα;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

  Σταύρος Μούτας

 22. Καλημέρα και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια

  Βλέπω ότι είστε κατατοπισμένος στο θέμα επομένως η δική μου απάντηση έρχεται απλά να σας επιβεβαιώσει .
  Τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με την ισχύουσα Υγειονομική Νομοθεσία αναπτύσσονται αποκλειστικά σε χώρους κυρίας χρήσεως προοριζόμενους για κατάστημα .
  Η ιδέα σας είναι υπέροχη να δημιουργηθεί ένας χώρος πολιτισμού αλλά για να μπορέσετε να προσφέρετε και τρόφιμα ή ποτά απαιτεί την εμπλοκή των υγειονομικών κανονισμών .
  Με έχουν ξαναρωτήσει για κάτι παρόμοιο και παρέπεμψα στο Υπουργείο Υγείας που έχει θέσει σε διαβούλευση την Νέα Υγειονομική Νομοθεσία για να συμπεριληφθεί κάτι τέτοιο.
  Θα σας πρότεινα το ίδιο , σήμερα μάλιστα θα αναρτήσω το τελικό κείμενο της διαβούλευσης για παρατηρήσεις που μπορούν να γίνουν στην επίσημη ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας http://www.edye.gr/
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 23. Ο/Η Δήμητρα λέει:

  Κύριε Παπαδάκη γειά σας

  Παρακολουθώ με ενδιαφέρον τη στήλη σας και θα ήθελα την βοήθεια σας.

  Νοικιάζω ενα μαγαζί 22τ.μ, και θέλω να κανω οβελιστήριο. Απ’ οτι είδα χρειάζεται 16τ.μ. για παρασκευαστήριο, λάντζα και ψυγείο. Εχω να σας θέσω κάποια ερωτήματα:

  Α)Θα ήθελα να μου πείτε πως ακριβώς υπολογίζεται ο αριθμός των καθήμενων πελατων οταν υπάρχει κοινόχρηστος υπαίθριος χώρος (πεζοδρόμιο) επειδη μεσα δεν περισσεύει χώρος.

  Β)Θα ήθελα να μου πείτε αν χρειαζεται να εχει καποιες ιδιαίτερες γνώσεις που να αποδεικνυοντε με χαρτιά το άτομο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί η άδεια.

  Γ)Για νομιμοποίηση εσωτερικού παταριού τι κατασκευή χρειάζεται (π.χ να ειναι χτισμένο με μπετόν) και τι κόστος εχει η άδεια του;

  Και κατι τελευταιο: Σε αναψυκτήριο χωρις παρασκευαστήριο επιτρέπεται να τηγανίζονται λουκάνικα και αλλα συναφή είδη;

  Περιμένω απαντησή σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 24. Καλό μεσημέρι κα Δήμητρα

  Οι απαντήσεις στα ερωτήματά σας :
  Α) Τα καθίσματα υπολογίζονται διαιρώντας τα τετραγωνικά με το 1,4
  Β) Υπάρχει μια οδηγία ότι όλοι οι εργαζόμενοι σε καταστήματα τροφίμων πρέπει να έχουν παρακολουθήσει σεμινάρια και κατά προτίμηση του ΕΦΕΤ
  χωρίς όμως να είναι δεσμευτικό . Η Νέα Νομοθεσία που είναι υπό διαβούλευση το εξειδικεύει περισσότερο .
  Γ) Είναι τεχνικό θέμα οπότε πρέπει να μιλήσετε με μηχανικό
  Δ) Οι όροι «χωρίς παρασκευαστήριο» αφορούν καταστήματα που δεν γίνεται καμία προετοιμασία – επεξεργασία τροφίμων και αυτό γιατί δεν διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 25. Ο/Η Κοντιτση Δεσποινα λέει:

  Κυριε Παπαδακη,
  Θελουμε να δημιουργησουμε μια επιχειρηση οικοτεχνιας για παραδοσιακα γλυκα του κουταλιου,μαρμελαδες κτλ. Το εργαστηρι μπορει να δημιουργηθει μεσα σε οικια? Αν ναι , υπαρχουν καποιοι κανονισμοι απο το υγιειονομειο?

  Ευχαριστω πολυ
  Κοντιτση Δεσποινα

 26. Καλησπέρα με τα σημερινά δεδομένα εάν ένας χώρος δεν είναι κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα δεν μπορεί να αδειοδοτηθεί .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 27. Ο/Η annitap λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα.
  Επέστρεψα πάλι στο site σας για να σας ζητήσω να μου διευκρινίσετε πόσες λάντζες χρειάζεται ένα ζαχαροπλαστείο στο παρασκευαστήριο του από τη στιγμή που τα γλυκά που θα προσφέρονται στους πελάτες καθώς επίσης και ο καφές θα είναι σε σκεύη μιας χρήσεως. Επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω αν επιτρέπεται η χρήση ξύλου ή άλλου υλικού (γρανίτη),πέρα από inox, για πάγκο στο χώρο των βιτρινών μπροστά από το εργαστήριο στον οποίο θα τοποθετηθεί η μηχανή του καφέ καθώς επίσης και εκεί θα συσκευάζονται τα κουτιά με τα γλυκά.
  Σας ευχαριστώ πολύ.

 28. Καλημέρα συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά τεχνικοί λόγοι κατέστησαν αδύνατη την απάντηση νωρίτερα .

  Τα υλικά που επιτρέπει η υγειονομική διάταξη αναφέρονται ως λεία και αδιαπότιστα .

  Στον χώρο πλύσεως σκευών θα υπάρχει τριπλό σύστημα πλύσεως των ποτηριών, κυπέλλων, πιατέλων, κουταλιών και άλλων επιτραπέζιων σκευών. Στα ζαχαροπλαστεία, γαλακτοπωλεία, αναψυκτήρια και μπουγατσάδικα, στα οποία γίνεται η Παρασκευή των προσφερομένων γλυκισμάτων ή άλλων παρασκευασμάτων, θα υπάρχει επί πλέον και ένας μεγάλος νεροχύτης για το πλύσιμο των σκευών ζαχαροπλαστικής (καζάνια, ταψιά κ.τ.ομ.) (διπλό σύστημα πλύσεως σκευών ).

  Απαλλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν ιδιαίτερο χώρο πλύσεως σκευών και τα ορισμένα μικρά αναψυκτήρια δυναμικότητας μέχρι 20 καθισμάτων, εφόσον χρησιμοποιούν μόνον μιας χρήσεως σκεύη εστιάσεως. Στα καταστήματα όμως αυτά θα υπάρχει μονός νεροχύτης με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού και με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία), τοποθετημένος στον χώρο του μπουφέ ή στο παρασκευαστήριο, στον οποίο θα πλύνονται τα χρησιμοποιούμενα κατά τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων σκεύη (πιατέλες, σπάτουλες, λαβίδες κ.τ.ομ.). Στην άδεια τέτοιου καταστήματος θα προστίθεται, μετά την αναγραφή του είδους του, η φράση: “(εξυπηρέτηση των πελατών μόνο με σκεύη μιας χρήσεως)”.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 29. Καλημέρα σας
  Μήπως γνωρίζετε από ποιές διατάξεις και κανονισμούς διέπονται η εμφιάλωση εντός της επιχείρησης (ξενοδοχείο) του φιλτραρισμένου πόσιμου νερού με φίλτρο άνθρακα και η διάθεση-πώληση στους πελάτες του;
  Με εκτίμηση

 30. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ
  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ . ΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΙς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΜΑΛΙΣΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΑΥΣΤΗΡΟΙ

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 31. Σας ευχαριστώ για την άμεση απάντησή σας. Αλλά επανέρχομαι για να κατανοήσω: όλα τα μαγαζιά (εστιατόρια, καφέ κλπ που είναι αρκετά) που έχουν υιοθετήσει την λύση του φιλτραρισμένου και όχι εμφιαλωμένου νερού και της εμφιάλωσης στο χώρο τους σε φιάλες από εγκεκριμένα υλικά, δεν προβλέπεται να τηρούν κανόνες πέρα από τις κλασικές διατάξεις για καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος;
  Με εκτίμηση

 32. ΑΛΛΟ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΤΟ ΦΙΛΤΡΑΡΩ ΕΓΩ Ως ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΑΠΟ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΠΑΡΟΧΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ( ΠΧ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ) ΚΑΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΤΟ ΕΜΦΙΑΛΩΝΩ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΩ ΠΛΕΟΝ Ως ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΟ . ΙΣΩΣ ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΑ ΝΕΡΑ ΜΕ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΚΛΠ . ΑΥΤΑ ΤΑ ΕΜΦΙΑΛΩΝΟΥΝ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΕΜΦΙΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΒΑΖΟΥΝ ΦΑΣΟΝ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ .
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΣΑΣ

 33. Ενοούσα το πρώτο δηλαδή το να φιλτράρω εγώ σαν επιπλέον επεξεργασία από αυτή που κάνει η ΕΥΔΑΠ, να το βάζω σε φιάλες κατάλληλες με πιστοποίηση από τον ΕΛΟΤ και να το προσφέρω σαν φιλτραρισμένο, όχι εμφιαλωμένο. Ελπίζω να έγινα αντιληπτός και συγγνώμη για την μακρηγορία.
  Η παραπάνω διαδικασία υπόκειται σε επιπλέον κανονισμούς?
  Φιλικά

 34. ΑΥΤΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΡΟ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Η ΕΥΔΑΠ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ . ΑΠΛΑ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΘΕΩΡΩ ΕΝΕΧΕΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ . ΔΗΛΑΔΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΥΘΗΜΕΡΌΝ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΕΤΑΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ .

 35. Ο/Η Βασίλης Κουτσέλης λέει:

  Γειά σας,κύριε Παπαδάκη,ενδιαφέρομαι να ανοίξω από την αρχή ένα sport cafe-bar στο Βόλο.
  Το κατάστημα βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας και διαθέτει χώρους ανάπτυξης έως και 50 καθισμάτων,με ξεχωριστή μικρή αίθουσα(η οποία οδηγεί στον ακάλυπτο της πολυκατοικία(όπου προορίζεται για χώρο λάντζας,ψυγείων και παρασκευή τοστ και λοιπών πρόχειρων και έτοιμων μεζέδων,καθώς και για μερική αποθήκευση κενών φιαλών.Το κατάστημα θα αναπαράγει μουσική από DJ σύμφωνα με το ωράριο που ορίζει ο νόμος.Θα διαθέτει τάβλι και τράπουλα (αν χρειάζεται κάποια σχετική άδεια γι’αυτό παρακαλώ πείτε μου)
  Σύμφωνα με τα άρθρα σας έχω μερικώς κατατοπιστεί για το τι χρειάζεται και που πρέπει να απευθυνθώ,αλλά θα ήθελα αν γίνεται να μου πείτε αναλυτικά τι άδειες χρειάζεται και από που.
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας.

 36. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά βρισκόμουν εκτός για μεγάλο διάστημα

  Θεωρώ κρίσιμα τα παρακάτω :

  Να μην υπάρχει κώλυμα για την ίδρυση του καταστήματος στον κανονισμό της πολυκατοικίας .
  Οι χώροι του καταστήματος να είναι κυρίας χρήσεως
  Για την μουσική χρειάζεστε άδεια μουσικών οργάνων .
  Για τα τυχερά παιχνίδια θα ρωτήσετε στο δήμο

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 37. Ο/Η Βαγγέλης Σανίδας λέει:

  Αγαπητέ Κε Παπαδάκη. Συγχαρητήρια για τη διάθεση σας και μόνο να αφιερώνετε χρόνο στους ενδιαφερόμενους μέσω αυτού του μπλογκ. Η ερώτηση μου είναι η εξής. Θέλω στο κατάστημά μου το οποίο δεν είναι υγειονομικού ενδιαφέροντος (είναι ανθοκήπιο) και επειδή βρίσκεται στη μέση του πουθενά να τοποθετήσω ένα ψυγείο τύπου βιτρίνας αναψυκτικών προκειμένου να μπορούν να προμηθευτούν οι πελάτες μου και νερό (500ml και 1,5lt) καθότι δεν υπάρχει κανένα σχετικό κατάστημα (καφετέρια, μινι μαρκετ, περίπτερο) στη γύρω περιοχή. Πρέπει να προμηθευτώ ειδική άδεια για την πώληση εμφιαλωμένου νερού ?

 38. Ο/Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΘΑ ΣΑΣ ΗΜΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΗ ΑΝ ΑΠΑΝΤΟΥΣΑΤΕ ΣΕ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΜΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΝΑ ΑΝΟΙΞΩ ΕΝΑ ΚΑΦΕΝΕΙΟ ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΑΔΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ? ΘΑ ΕΧΩ 4Ο ΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΠΟΣΕΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ, ΠΟΣΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΚΟΥΖΙΝΑ,Ο ΠΑΓΚΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΠΑΓΚΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΚΟΥΖΙΝΑΣ,ΠΟΣΕΣ ΓΟΥΡΝΕΣ ΠΛΥΣΗΣ
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΣΑΣ

 39. Καλημέρα συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση (τεχνικό πρόβλημα αυτή τη φορά )

  για την πώληση τροφίμων και ποτών (συμπεριλαμβάνεται το εμφιαλωμένο νερό ) απαιτείται άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος . Μια λύση είναι και η τοποθέτηση αυτόματων μηχανημάτων πώλησης για τα οποία απαιτείται πάλι άδεια υγειονομικού ενδιαφέροντος .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 40. Καλημέρα συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση (τεχνικό πρόβλημα αυτή τη φορά )

  Απαιτούνται συνολικά 16 τμ παρασκευαστήριο εκ των οποίων 8 τμ παρασκευαστήριο , 5 τμ για το σύστημα πλύσεως σκευών και 3 τμ για ταμείο μπουφέ ψυγεία . Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να γίνει δεκτό παρασκευαστήριο 8 τ.μ. στα οβελιστήρια δυναμικότητας κάτω των 50 καθισμάτων
  1 τουαλέτα με προθάλαμο
  Ο πάγκος μας ενδιαφέρει να είναι από λείο και αδιαπότιστο υλικό ( Η νομοθεσία αναφέρει Καλυμμένοι με πλάκα μαρμάρινη ή ανοξείδωτο χάλυβα χωρίς
  φθορές ρωγμές κλπ.
  Δύο λεκάνες για τα ποτήρια και άλλες τρεις για τα πιάτα .Στα πολύ μικρά οινομαγειρεία ή άλλα παρόμοια καταστήματα λαϊκής μορφής (κουτούκια) δυναμικότητας μικρότερης των 20 καθισμάτων (για τα οποία αναφέρεται ανωτέρω ότι το παρασκευαστήριο τους μπορεί να είναι 8 τ.μ. τουλάχιστον) είναι δυνατό να επιτραπεί η χρήση ενός μόνον τριπλού συστήματος πλύσεως σκευών, σε χώρο 3 τ.μ. τουλάχιστον, για το πλύσιμο των πιάτων, όπως ορίζει το άρθρο 26 της παρούσας, των ποτηριών στις δεύτερη και τρίτη λεκάνες και των μαγειρικών σκευών στην πρώτη λεκάνη, με την προϋπόθεση ότι τα σκεύη αυτά θα πλύνονται σε διάφορους χρόνους και ότι μετά από κάθε χρήση των λεκανών του το σύστημα θα σαπουνίζεται και θα ξεπλύνεται καλά.

  Απαλάσσονται από την υποχρέωση να έχουν ιδιαίτερο χώρο πλύσεως σκευών και τα οριζόμενα ανωτέρω συστήματα πλύσεως σκευών ορισμένα μικρά σνακ μπάρ, πιτσαρίες και οβελιστήρια, δυναμικότητας μέχρι και 20 καθισμάτων, εφόσον χρησιμοποιούν μόνο μιας χρήσεως σκεύη εστιάσεως. Στα καταστήματα όμως αυτά θα υπάρχει μονός νεροχύτης με εγκατάσταση ζεστού και κρύου νερού και με ρυθμιζόμενο κρουνό (μπαταρία) τοποθετημένος στον χώρο του μπουφέ ή στο παρασκευαστήριο, στον οποίο θα πλύνονται τα χρησιμοποιούμενα κατά τους διάφορους χειρισμούς των τροφίμων σκεύη (πιατέλες, λαβίδες, σπάτουλες, μαγειρικά σκεύη κλπ.). Στην άδεια τέτοιου καταστήματος, μετά την αναγραφή του είδους του, θα προστίθεται η φράση: “(εξυπηρέτηση των πελατών μόνο με σκεύη μιας χρήσεως)”.
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 41. Ο/Η Κουρτίδης Νικόλαος λέει:

  καλημέρα κύριε Παπαδάκη ,
  θέλω να ανοίξω κατάστημα που θα πουλά είδη ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας μετά την εψηση τους (bake off) και παράλληλα να προσφέρω καφέ και γαλακτοκομικά προιόντα (γάλα γιαούρτοι κτλ) και αυτά να μπορούν να τα καταναλώνουν σε τραπεζάκια μέσα στο κατάστημα. Σκέφτομαι ένα γαλακτοπωλείο σε συνδυασμό με εγκατάσταση περάτωσης εψησης ενδιάμεσων προιόντων αρτοποιίας είναι η σκέψη μου αυτή σωστή. Μπορώ τα προϊόντα εψησης ενδιάμεσων προιόντων αρτοποιίας να διατίθενται προς κατανάλωση σε τραπέζια που ουσιαστικά θα ανήκουν στο γαλακτοπωλείο και μπορεί το bake off να συνδυαστεί με γαλακτοπωλείο , αν όχι τι μπορώ να κάνω;
  ευχαριστώ.

 42. Τα καταστήματα που διαθέτουν άδεια ζαχαροπλαστείου με παρασκευαστήριο ή άνευ παρασκευαστηρίου, με τραπεζοκαθίσματα (άρθρο 39 σχετ. β) καθώς και πρατήριο ζαχαροπλαστικής με παρασκευαστήριο ή άνευ παρασκευαστηρίου, (άρθρο 43 σχετ. β) εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο όπως ορίζεται σαφώς στο σχετ. (α) μπορεί να επιτραπεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίου άρτου προκειμένου να εφοδιάζουν τους πελάτες τους με ψωμί».

  Επομένως μπορεί να επιτραπεί η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στον υπαίθριο χώρο σε πρατήριο ζαχαροπλαστικής, με πρατήριο άρτου εφόσον διαθέτουν τον απαιτούμενο χώρο και η συγκρότηση και ο εξοπλισμός τους ανταποκρίνεται στην δυναμικότητα τους .
  α. Ζαχαροπλαστείο είναι το κατάστημα, στο οποίο παρασκευάζονται και προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες κάθε είδους γλυκίσματα, γάλα, καφές γενικά και άλλα ροφήματα, οινοπνευματώδη ποτά, χωρίς ή με πρόχειρο μεζέ, και αναψυκτικά ποτά, καθώς και εμφιαλωμένα ποτά. Η προσφορά πίτσας στα ζαχαροπλαστεία απαγορεύεται, εκτός αν λειτουργούν ως μικτά καταστήματα με πιτσαρία, σύμφωνα με το άρθρο 40 της παρούσας. Στα ζαχαροπλαστεία παρασκευάζονται επίσης και πίττες, καθώς και μεζεδάκια δεξιώσεων, υπό τους περιγραφόμενους στην παρ. 4 εδ. α’ περίπτ. (2) όρους, που προορίζονται για κατ’ οίκον κυρίως κατανάλωση.

  β. Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο, είναι το κατάστημα, στο οποίο προσφέρονται σε καθισμένους πελάτες τα ανωτέρω αναφερόμενα είδη παρασκευαζόμενα σε άλλα νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά από τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

  γ. Γλυκίσματα είναι τα παρασκευάσματα, τα οποία παρασκευάζονται με ανάμειξη και ειδική επεξεργασία διαφόρων βρωσίμων υλών, φυτικής ή ζωικής προελεύσεως, με γλυκαντικές ύλες (ζάχαρη, μέλι κ.τ.ομ.), ώστε να αποκτούν γλυκειά ή γλυκίζουσα γεύση (γλυκά κουταλιού, φρουί γλασέ, γλυκά ταψιού, πάστες, παγωτά κ.τ.ομ.).

  δ. Πίττες είναι τα παρασκευάσματα από φύλλα ζύμης και άλλα φαγώσιμα υλικά (γάλα, τυρί, κρέας, σπανάκι κλπ.).

  ε. Μεζεδάκια δεξιώσεων είναι παρασκευάσματα με βάση το άγλυκο τσουρέκι από ζύμη, κυρίως “μπριόζ”, στο οποίο έχουν προστεθεί διάφορα είδη τροφίμων ή σκευάσματα τροφίμων (τυρί, ζαμπόν, ρώσικη σαλάτα, αυγό κλπ.), όπως είναι τα “καναπεδάκια”, οι “μπόμπες”, κ.τ.ομ.

  στ. Γαλακτοπωλείο είναι το κατάστημα, στο οποίο προσφέρονται σε καθισμένους ή και σε περαστικούς πελάτες γάλα, γιαούρτη, βούτυρο, καφές γενικά και άλλα ροφήματα, καθώς και πίττες ή άλλα παρασκευάσματα, που έχουν βάση το γάλα ή παράγωγα τούτου (τυρόπιττες, γαλακτομπούρεκο, ριζόγαλο, κρέμες, πάστες, παγωτά κ.τ.ομ.) και τα οποία παρασκευάζονται στο ίδιο το κατάστημα ή σε νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, γεγονός που θα αποδεικνύεται κάθε φορά από τα τιμολόγια πωλήσεως ή τα δελτία αποστολής.

  Στα γαλακτοπωλεία επιτρέπεται να προσφέρονται ακόμη και αναψυκτικά ποτά

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 43. Ο/Η Κουρτίδης Νικόλαος λέει:

  Ευχαριστώ για την απάντηση αλλά αναφέρεστε σε τραπεζοκαθίσματα σε υπαίθριο χώρο θα ήθελα να μάθω αν στο γαλακτοπωλείο που έχει τραπεζάκια μέσα στο κατάστημα μπορώ να λειτουργήσω εγκατάσταση περατωσης εψησης ενδιαμεσων προιόντων αρτοποιίας και πώληση αυτών.

 44. Στην ερώτηση δεν αναφέρονταν ρητά ότι πρόκειται για γαλακτοπωλείο . Εγώ σας έδωσα όλες τις εναλλακτικές λύσεις για τα είδη που θέλετε να πουλάτε .
  Επομένως προσθέστε πρατήριο άρτου . Για την ίδρυση και λειτουργία αμιγούς πρατηρίου άρτου απαιτείται αυτοτελής ισόγειος χώρος, επιφανεί­ας δώδεκα (12) τουλάχιστον τετραγωνικών μέτρων με ανεξάρτητη είσοδο, σαφώς διαχωρισμένος από οποι­οδήποτε άλλο χώρο. Αν στο ίδιο πρατήριο πωλούνται εκτός του άρτου και άλλα προϊόντα από τα αναφερό­μενα στην περίπτωση ιε’ του άρθρου 1, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται σε είκοσι (20) τ.μ.. Αν το πρατήριο άρτου βρίσκεται εντός χώρου καταστήματος τροφίμων, μεικτού καταστήματος τροφί­μων ή υπεραγοράς τροφίμων, η απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια ορίζεται σε δώδεκα (12) τ.μ.. Αν στους χώρους που αναφέρονται στο προηγούμενο εδάφιο λειτουργεί εγκατάσταση περάτωσης έψησης σύμφωνα με το άρθρο 5, ως απαιτούμενη ελάχιστη επιφάνεια του πρατηρίου ορίζεται το άθροισμα των ελάχιστων επιφανειών που απαιτούνται, κατά περίπτωση, για το αμιγές ή μη πρα­τήριο άρτου και την εγκατάσταση έψησης. Τα πρατήρια άρτου, αμιγή ή μη, που βρίσκονται εντός των χώρων, οι οποίοι αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο, διαχωρίζονται από τους χώρους αυτούς, όπου πωλούνται άλλα προϊ­όντα, με κατάλληλο υλικό, που συνδέεται στερεά με το δάπεδο και έχει ύψος τουλάχιστον δύο (2) μέτρα.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 45. Ο/Η Λάμπρος Μαραλέτος λέει:

  Κύριε Παπαδακή,
  Συγχαρητήρια για το site σας.

  Για να ανοίξεις ένα ζαχαροπλαστείο με παρασκευαστήριο χωρίς καθισμένους πελάτες, μελετάς το κατάστημα βάση του άρθρου 39. Δούλεψα με το πρόγραμμα σας αλλά μου δίνει την επιλογή μόνο με καθίσμενους πελάτες. Ο χώρος είναι στο ίδιο επίπεδο και υπάρχει οπτική επαφή του παρασκευαστηρίου με τον χώρο υποδοχής και πώλησης των προιόντων. Οι δύο χώροι χωρίζονται με εσωτερική τοιχοποιία. Πρέπει να τοποθετηθούν κανονικά λαντζα με τρεις γούρνες και ο χώρος παρασκευής να διαχωριστεί απο τους χώρους αποθήκευσης και καθαρισμού;

  Το κατάστημα θα έχει και φούρνο με υγραέριο και εστία υγραερίου με τρεία ματια για καζάνια και τηγάνια.

  Γνωρίζεται κάτι άλλο που πρέπει να προσεχθεί

  Ευχαριστώ πολύ

  Λάμπρος Μαραλέτος

 46. Καλημέρα κ. Μαραλέτο

  υπάρχει η σύγχρονη τάση τα παρασκευαστήρια να είναι ορατά στον πελάτη συνήθως με γυαλί αντί τοίχου . Ναι οι λάντζες απαιτούνται και καλό θα ήταν ο χώρος ακάθαρτων και αποθήκης να είναι σε απόσταση από αυτό του παρασκευαστηρίου.
  Το πρόγραμμα που έχω κατασκευάσει σαφώς και αναζητά αριθμό καθισμάτων γιατί τα καταστήματα του άρθρου 39 αφορούν κατανάλωση εντός των καταστημάτων αυτών .
  Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να μιλήσουμε για το άρθρο 43 που αφορά την κατανάλωση των τροφίμων εκτός καταστήματος πχ. Πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστικής
  Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται όλα τα είδη ζαχαροπλαστικής, παρασκευαζόμενα σε παρασκευαστήριο τούτου ή προερχόμενα από νομίμως λειτουργούντα εργαστήρια ή εργοστάσια, καθώς και εμφιαλωμένα οινοπνευματώδη ποτά και εμφιαλωμένοι ή έγκυτιομένοι χυμοί φρούτων και αναψυκτικά. Στο κατάστημα τούτο μπορεί να εγκατασταθεί και μηχάνημα στιγμιαίας παρασκευής και διαθέσεως παγωτού.
  Η κατανάλωση των ανωτέρω ειδών μέσα στο κατάστημα απαγορεύεται.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 47. Ο/Η ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ λέει:

  Κύριε Παπαδάκη

  Σας ευχαριστώ για την απάντηση σας.
  Βάση των παραπάνωΑνακεφαλαιώνοντας για το κατάστημα (ζαχαροπλαστείο με παρασκευαστήριο και πώληση καφέ χωρίς καθισμένους πελάτες) απαιτούνται:
  α) Ξεχωριστος χώρος πλυσίματος, ξεχωριστός χώρος αποθήκευσης απο τον χώρο παρασκευής.
  β) Πλύσιμο: λάντζα με τρείς γούρνες
  γ)Φούρνο και εστίες με υγραέριο: Απαιτείτε καμινάδα, από ότι γνωρίζω απαιτείτε μόνο αν είχαμε χρήση πετρελαίου
  δ) Σκαμπό για περαστικούς έως 10
  ε) Υγειονομικές γωνιές απαιτούνται παντού (όλο το παρασκεαστήριο είναι επενδεδυμένο με πλακίδιο και οι τοίχοι έχουν επενδυθεί με πλακίδιο σε όλο το ύψος τους)?

  Ευχαριστώ πολύ

  Λάμπρος Μαραλέτος

 48. Ο/Η ANNA λέει:

  Κύριε Παπαδακη,

  χαιρεται! Μια συντομη ερωτηση θα σας κανω και ευχομαι να μην σας κουρασω αλλο.
  Εχω ενα παντοπωλειο – πρατηριο αρτου. Σε διπλανο χωρο, εντελως διαχωρισμένο, υπαρχει ενας κενος βοηθητικος χωρος ο οποιος συνδεεται με μια πορτα και ειναι 10.5 m2. εχει φως και παραθυρο με σιτα (σταθερη). Με ενδιαφερει να το χρησιμοποιησω για μαναβικη, ή πρ. γαλακτος (για τυρια και γιαουρτι). Δεν ξερω αν μπορω να «εμπλουτισω» την ήδη υπαρχουσα αδεια, ή αν μπορω να βγαλω μια καινουρια. αν δεν μπορω, τι μπορω να κανω σε αυτον τον χωρο;
  Ευχαριστω για τον χρονο σας

 49. Καλημέρα
  ο χώρος αυτός πρέπει να είναι χώρος κυρίας χρήσεως να αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα του καταστήματος (να είναι νόμιμος δηλαδή ) .Δυστυχώς τα τμήματα του υγειονομικού άρθρου της κατηγορίας του καταστήματος σας είναι 15 τμ . Επομένως δεν είναι αρκετός για προσθήκη κάποιου τμήματος . Αυτό που μπορείτε είναι να τον χρησιμοποιήσετε ως αποθήκη με τις παραπάνω προϋποθέσεις που σας ανέφερα .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 50. Ο/Η anna λέει:

  Κύριε Παπαδάκη γειας σας,

  Σήμερα ανακάλυψα στο Internet τη σελίδα σας και θα ήθελα τη βοήθειά σας. Διαθέτω ένα κατάστημα στην Ύδρα, σχεδόν παραλία, το μικτό εμβαδό του είναι 13,90 τμ ενώ ο καθαρός εσωτερικός χώρος είναι περίπου 10τμ., το οποίο όπως καταλαβαίνετε δεν διαθέτει τουαλέτα. Μπορείτε να μου πείτε τι είδους κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορώ να ανοίξω στο χωρό αυτό?

  Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια για την σελίδα σας.

 51. Καλημέρα
  έαν ο χώρος είναι κυρίας χρήσεως προοριζόμενος για κατάστημα ( Με βεβαίωση Πολεοδομίας ή από ιδιώτη Μηχανικό )

  μπορείτε να λειτουργήσετε καφενείο ή κυλικείο με παρασκευαστήριο ( 8 τμ παρασκευαστήριο ) ή καφενείο ή κυλικείο χωρίς παρασκευαστήριο 5τμ παρασκευαστήριο . Επίσης αναψυκτήριο – μπουγατσατζιδικο χωρίς παρασκευαστήριο με 9 τμ παρασκευαστήριο . Όλα αυτά που σας αναφέρω αφορούν μέχρι 50 κατθίσματα . Τα καταστήματα αρκετά περιορισμένης εκτάσεως μέχρι 15 τ.μ. με την προϋπόθεση ότι το προσωπικό τους θα είναι δυνατό να εξυπηρετείται σε υπάρχον εντός του ιδίου κτιρίου ή σε μικρή απόσταση από αυτό αποχωρητήριο, κοινόχρηστο η ιδιωτικό, για το οποίο ο καταστηματάρχης έχει δικαίωμα χρήσεως δύναται να μην έχουν τουαλέτα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 52. Ο/Η efi Kappa λέει:

  Καλημέρα σας κ. Παπαδάκη, συγχαρητήρια για την ενημέρωση που απλόχερα ας δίνετε.
  Θα ήθελα να μάθω τι επιτρέπεται να πωληθεί σε κυλικείο ξενοδοχείου και τι να παρασκευασθεί εντός αυτού.ο χώρος είναι των 40 τραπεζοκαθίσματα. Μπορώ να προσθέσω μαγειρεμένο φαγητό για χρήση από τους πελάτες.Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 53. Ο/Η anna λέει:

  <Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την απντησή σα;. Θα διαβάσω τα άρθρα που αφορούν τα είδη των πιο πάνω απιχειρήσεων.
  Σας ευχαριστώ και πάλι για το χρόνο που μου διαθέσατε.

 54. Καλησπέρα

  συνήθως στα Ξενοδοχεία δεν αναπτύσσονται καταστήματα κυλικεία . Είναι ή εστιατόρια ή Σνακ Μπαρ και σίγουρα για να μπορείτε να διαθέτε μαγειρεμένο φαγητό το κυλικείο δεν σας καλύπτει .
  Διαβάστε το παρακάτω άρθρο
  Άρθρο 38 (ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ – ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΕΣ – ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΑ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΑ – ΠΙΤΣΑΡΙΕΣ – ΣΝΑΚ-ΜΠΑΡ – FAST-FOOD – ΖΥΘΟΠΩΛΕΙΑ – ΜΠΥΡΑΡΙΕΣ – ΟΥΖΕΡΙ)

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 55. Ο/Η christos77p λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη

  Θα ήθελα να ξεκινήσω μια ατομική επιχείρηση διάθεσης donuts με διάφορες επικαλύψεις και γεμίσεις.
  Έχω βρεί ένα μικρό χώρο 17τμ με τουαλέτα.Θα προμηθέυομαι τα donuts από εξωτερικό συνεργάτη.(εργαστήριο ζαχαροπλαστικής).Θα έχω επίσης και ένα μόνο  ψυγείο για αναψυκτικά.Τα ερωτήματα μου είναι τα εξης.
  Α) Πως πρέπει να χαρακτηριστεί η επιχείρηση για το συγκεκριμένο είδος;
  Β) Χρειάζεται να έχω χώρο πλύσεως και παρασκευάστηριο μιας και θα είναι μόνο για περαστίκους πελάτες;
  Γ) Χρειάζομαι ειδική προθήκη ραφιών για τα donuts ή αρκεί μια ραφίερα οπώς τα αρτοποιεία χώρις βιτρίνα και ψήξη δηλαδή;
  Δ) Στα τετραγωνικά είμαι εντάξει ή χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος;
  Και τέλος θα μπορώ να διαθέτω και γάλα;
  Ευχαριστώ

 56. Ο/Η Λυδία Γρανδη λέει:

  Καλημερα σας κυριε Παπαδακη. Σας ευχαριστω και εγω με τη σειρα μου για ολες τις χρησιμες πληροφοριες που μας παρεχετε.
  Θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης: ενα μαγαζι το οποιο διαθετει ψυχαγωγικα παιχνιδια οπως μπιλιαρδο , πινγκ πονγκ κτλ , αλλα ταυτοχρονα προσφερει καφεδες και ποτα με λιγα τραπεζοκαθησματα σε ποια κατηγορια ανηκει; Θεωρειται οτι ειναι καφετερια για παραδειγμα; Και ποιες διαταξεις το καλυπτουν;
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση.
  Με εκτιμηση Λυδία Γρανδη.

 57. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση λόγω ολιγοήμερων διακοπών .
  Άρθρο 42 (Καταστήματα, τα οποία διαθέτουν σε περαστικούς πελάτες τρόφιμα και ποτά για άμεση κατανάλωση)

  Καταστήματα αναψυκτήρια χωρίς καθίσματα είναι μικρά καταστήματα τα οποία προσφέρουν σε όρθιους πελάτες ορισμένα γλυκίσματα από αυτά που μπορούν να προσφέρονται στο χέρι τοποθετημένα σε χαρτί (κωκ, εκλαίρ, αμυγδαλωτά, κέϊκ, παντεσπάνι, τουλούμπες κ.τ.όμ.), παγωτά τυποποιημένα ή χύμα σε χωνάκι, τοστ ή άλλα σάντουιτς και πίττες (τυρόπιττες, σπανακόπιττες, πίτσες, μπουγάτσες, κ.τ.όμ.) καφές, αναψυκτικά ποτά και μπύρα.Τα καταστήματα του παρόντος άρθρου (καταστήματα αναψυκτήρια, παγωτοπωλεία, οβελιστήρια, κυλικεία) ιδρύονται και λειτουργούν σε κτίρια μόνιμης κατασκευής εμβαδού τουλάχιστον 15 τ.μ. προκειμένου για αναψυκτήρια καταστήματα και οβελιστήρια .
  Όποιο τρόφιμο απαιτεί ψύξη ή θέρμανση αυτό πρέπει να τηρείται . Δεν μπορώ να ξέρω το donut που αναφέρετε τι απαιτεί . Αυτό θα σας το πει ο προμηθευτής σας . Γάλα τυποποιημένο φαντάζομαι όποτε σε ένα ψυγείο με αναψυκτικά δεν δημιουργεί πρόβλημα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 58. Καλημέρα και συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση λόγω ολιγοήμερων διακοπών .
  Θεωρώ ότι ανήκει στα καταστήματα του άρθρου 37
  α. Καφενείο (παραδοσιακό), αν προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως ελληνικός καφές και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παρασκευασμένος καφές και άλλα ροφήματα, γλυκά κουταλιού και ταψιού, τυποποιημένα παγωτά και ποτά, γενικά, είτε οινοπνευματώδη, είτε αναψυκτικά (εμφιαλωμένα και μη).

  Τα οινοπνευματώδη ποτά προσφέρονται με τη συνοδεία ή μη πρόχειρου μεζέ, ο οποίος προσφέρεται όπως φέρεται στο εμπόριο, χωρίς ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα (ελιές, σαλάμι, τυρί, αλίπαστα, αγγούρι, ντομάτα, αυγό βραστό, ξηροί καρποί, κ.τ.ομ.), καθώς και τυρί τηγανιστό, λουκάνικο βραστό ή ψητό ή τηγανιστό και χταπόδι βραστό ή ψητό.

  β. Καφετέρια (εκσυγχρονισμένο καφενείο), αν προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως κάθε είδους καφές και άλλα ροφήματα, ποτά οινοπνευματώδη και αναψυκτικά, ορισμένα γλυκίσματα, όπως γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού, πάστες, αμυγδαλωτά, κωκ, εκλαίρ, παγωτά, γενικά, και τυρόπιττες, τοστ ή και άλλου είδους σάντουιτς, τα οποία περιέχουν είδη, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 59. Ο/Η christos77p λέει:

  Ευχαριστώ πολύ για τις διαφωτιστικές απαντήσεις σας.Θα ήθελα να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο.Θα μπορούσα να είχα παρασκευαστήριο σε άλλο κοντίνο χώρο και να μεταφέρω τα donuts και αν ναι τι προυποθέσεις τμ θα πρέπει να έχει ο χώρος του παρασκευαστηρίου και αν θα μπορούσα να μεταφέρω τα donuts απλά με ένα μηχανάκι πχ όπως τα μαγάζια delivery; Εννοώ πάντα για λιανική πώληση και οχι να τα διαθέτω χονδική.
  Ευχαριστώ και συγγνώμη αν σας κουραζω.

 60. Δυστυχώς η ισχύουσα νομοθεσία δεν το προβλέπει….ίσως στην υπό έκδοση αλλάξει η φιλοσοφία …

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες . ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 61. Ο/Η Σωτηρης λέει:

  Καλησπερα κυριε Παπαδακη!
  Σημερα βρηκα το blog και ειδα οτι ειστε ο πλεον καταλληλος για να μου δωσετε μια απαντηση!
  Θα ηθελα να μου πειτε τι αδεια χρειαζεται να βγαλω και φυσικα εαν ειναι νομιμο για ενα μινι μαρκετ η παντοπωλειο στο οποιο θα υπαρχει και μηχανη καφε εσπρεσσο ετσι ωστε να μπορω να δινω και καφεδες πακετο. Οποιαδηποτε αλλη πληροφορια θα μπορουσε να μου φανεί χρησιμη ευχαρίστως να την γραψετε ! Ευχαριστω !

 62. Καλημέρα

  ναι είναι καταστήματα του άρθρου 43

  Οι απαιτήσεις είναι 15 τμ για το κάθε τμήμα πλήν του πρατηρίου άρτου που είναι 12 τμ . Επίσης σύμφωνα με νεα τροποποίηση το πρατήριο άρτου προσφέρει και καφέ σε περαστικούς : «Στα καταστήματα των εδαφίων στ. (Καφεκοπτείο), ζ. (Πρατήριο γάλακτος και ειδών ζαχαροπλαστικής), η. (Αμιγές πρατήριο ειδών ζαχαροπλαστείου), θ. (Αμιγές
  γαλακτοπωλείο), ι. (Πρατήριο άρτου), καθώς και στα πρατήρια άρτου και ειδών ζαχαροπλαστικής των αρτοποιείων, επιτρέπεται η παρασκευή και πώληση καφέ
  πάσης φύσεως σε όρθιους και διερχόμενους πελάτες, με τις προϋποθέσεις του άρθρου 42 (αναψυκτήρια χωρίς
  καθίσματα) ως προς τη συγκρότηση και τον εξοπλισμό εφόσον διαθέτουν επιπλέον ξεχωριστό χώρο, νοητά διαχωρισμένο, εμβαδού τουλάχιστον 8 τ.μ. Η κατανάλωση
  των ανωτέρω ειδών απαγορεύεται μέσα στα καταστήματα και θα πρέπει να υπάρχει πρόβλεψη τοποθέτησης
  δοχείων απορριμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 33 της Α1β/8577/1983 Υ.Δ.»
  .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 63. Ο/Η Σωτηρης λέει:

  ευχαριστω για την απαντηση σας !

 64. Ο/Η Ηλίας λέει:

  Καλησπέρα σας κ. Παπαδάκη
  Θέλω να ανοίξω ηλεκτρονικό κατάστημα που θα πουλάει παραδοσιακά τρόφιμα, αρωματικά φυτά, γλυκίσματα και άλλα συσκευασμένα προϊόντα. Δεν θέλω να έχω κατάστημα λιανικής παρά μονάχα το ηλεκτρονικό κατάστημα. Δηλ. μια αποθήκη, να συσκευάζω και να στέλνω τις παραγγελίες. Έχω ήδη ένα άλλο επάγγελμα και θα κάνω επέκταση δραστηριότητας. Τι άλλο χρειάζεται να κάνω; Χρειάζεται ειδική άδεια για να το κάνω; Εάν ναι έχει κάποιο κόστος; Και ποιες προϋποθέσεις;

 65. Ο/Η ΚΩΣΤΑΣ λέει:

  ΕΡΩΤΗΣΗ
  ΜΗΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΣΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΑ ΤΟΥΑΛΕΤΑ ΑΜΕΑ ΣΕ ΕΝΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ????
  ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΤΑ ΒΡΩ ΠΟΥΘΕΝΑ .
  ΕΠΙΣΗΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΚΑΠΟΙΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΩ ΜΑΖΙ ΣΑΣ !!!
  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
  ΚΩΣΤΑΣ

 66. Καλημέρα κ. Ηλία
  Η νομοθεσία είναι παλιά (θα αλλάξει σύντομα ελπίζω ) και δεν προβλέπει ηλεκτρονικό κατάστημα . Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να πάρετε την κλασική άδεια κάποιου καταστήματος του: Άρθρο 43 (Καταστήματα τροφίμων, που καταναλώνονται σε άλλους χώρους έξω από εκείνους διαθέσεως τους) .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 67. καλημέρα

  δυστυχώς επειδή είναι θέμα πολεοδομίας δεν έχω και εγώ την γνώση των τετραγωνικών και των λοιοπών προδιαγραφών που απαιτούνται .
  Το τηλέφωνο μου στην Υπηρεσία είναι 2813 410753 .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 68. Ο/Η ΤΣΕΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ λέει:

  Κυριε Παπαδακη καλησπερα!Θα σας ηταν ευκολο να μου απαντησετε αν ειναι νομιμη η πωληση καφε,φρεκιας σαλατας και η παρασκευη χοτ-ντογκ σε καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος χαρακτηριζομενου ως ΠΡΑΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΟΥ εμβαδον 60τμ;Ευχαριστω για τον χρονο σας!

 69. Πρατήριο άρτου είναι το κατάστημα, στο οποίο πωλούνται μόνον άρτος και άλλα προϊόντα αρτοποιίας και κουλουροποιίας όπως αυτά καθορίζονται με την εκάστοτε ισχύουσα Αγορανομική Νομοθεσία. (ΈΧΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ ΚΑΙ Η ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΑΦΕ ΣΕ ΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥΣ )
  Δείτε μόνο αν έχει στην άδεια και κάποια άλλη κατηγορία του άρθρου 43.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 70. Ο/Η Κλεοπάτρα λέει:

  Κύριε Παπαδάκη καλησπέρα σας. Προσπαθώ να σχεδιάσω ένα σνακ μπαρ 50-100 ατόμων σε υφιστάμενη κατοικία με χωρίσματα τοιχοποιίας που δεν μπορούν να κατεδαφιστούν.
  Μπορώ να φτιάξω το παρασκευαστήριο σε 2 ξεχωριστούς χώρους και τη λάντζα ανάμεσά τους? Είναι αποδεκτό να υπάρχουν τοίχοι με ανοίγματα, αλλά χωρίς κουφώματα, μεταξύ τμημάτων του παρασκευαστηρίου?
  Ευχαριστώ για το χρόνο σας!

 71. Καλησπέρα

  η περίπτωσή σας θα πρέπει να συζητηθεί με την αρμόδια υγειονομική Υπηρεσία διότι πρέπει να αποφασίσει κατά την κρίση των υγειονομικών υπαλλήλων . Εγώ αν οι χώροι του παρασκευαστηρίου δεν είχαν μεγάλη απόσταση μεταξύ τους , ήταν υγειονομικά αποδεκτοί και κάλυπταν τα απαιτούμενα τετραγωνικά θα το δεχόμουν . Όσο αφορά την τοιχοποιία είναι καθαρά τεχνικό – πολεοδομικό θέμα και δεν έχω άποψη επίσης θεωρώ ότι δεν είναι υγειονομικό πρόβλημα η ανυπαρξία κουφωμάτων αρκεί να μην υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης των χώρων αυτών από εξωγενείς παράγοντες (πχ ρύποι , σκόνη κλπ ) και αυτό πρέπει να το ρωτήσετε στην Υγειονομική Υπηρεσία .
  Συγγνώμη που δεν σας απαντώ με σαφήνεια αλλά είναι μια ειδική περίπτωση που αποκλίνει από τα συνηθισμένα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 72. Ο/Η Θεόδωρος λέει:

  Κύριε Παπαδάκι γεια σας τ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το (αρθρο 25) είναι ασαφής.Ή τουλάχιστον να μου παρέχεται περισσότερες πληροφορίες.Ειδικότερα εγω σκέφτομαι να νοικίασω ενα καταστημα το οποίο το παρασκευαστήριο του μαζί με τις λάντζες είναι 17 τμ.επωχιακής λειτουργίας χωρίς κλειστή αίθουσα πελατών.Τα αποχωρητήρια του είναι μέσα στο κατάστημα στο πίσω μέρος του ακινήτου.Οι πελάτες δεν μπορούν περάσουν μέσα απο το παρασκευαστήριο για να πάνε στα μπάνια λόγω έλλειψης χώρου.Η μοναδική διαδρομή οπου θα μπορούσαν οι πελάτες να πάνε στο μπάνιο είναι γύρω γύρω περνόντας απο δημόσιο δρόμο και κατοικίες διανύοντας μιά απόσταση περίπου 45 μέτρων ώστε να βρεθούν στιν πίσω πόρτα του καταστήματος οπου βρίσκονται τα αποχωρητήρια.Η διαδρομή αυτή περιλαμβάνει σκαλοπάτια.Το κατάστημα αυτό το προορίζω για οβελιστήριο ο μηχανικός μου και το υγειονομικό μου λένε εφόσον οι πελάτες δεν περνάνε βράχια (ομαλή πρόσβαση) για να πάνε στα μπάνια οτι γίνεται να δοθεί άδεια λειτουργίας διότι ο νόμος είναι ασαφής και μόνο τα νομοθετικά όργανα μπορούν να ερμηνεύσουν τον νόμο.Τα αποχωρητήρια δεν είναι σε εμφανές σημείο.(Ο νόμος λέει οτι σε εξαιρετικές περιπτώσεις τα μπάνια μπορεί να βρίσκονται εκτός του καταστήματος σε κατάλληλη θέση πλησιέστερα στο καταστημα και η πρόσβαση προς αυτά να είναι ομαλή χωρίς οι πελατες να περνανε ξένη προς την επιχείρηση ιδιοκτησίες.Παρακαλώ πολύ βοηθήστε με διότι δεν θέλω να εχω προβλήματα στην συνέχεια με τον νόμο.Σας ευχάρηστώ πολύ.

 73. Καλημέρα
  θεωρώ ότι έχετε διαβάσει το σχετικό άρθρο και όσα λέτε είναι έτσι ακριβώς . Όμως πρόκειται για μια εξειδικευμένη περίπτωση που μόνο η κατά τόπο Υγειονομική Υπηρεσία μπορεί να απαντήσει το ερώτημά μας για τον απλό λόγο και μόνο ότι σε τέτοιες περιπτώσεις εναπόκειται στην ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ . Επομένως θα πρέπει να επισκεφτείτε την Υπηρεσία που θα σας ελέγξει να παρουσιάστε το πρόβλημα και τις ερωτήσεις σας . Η δικιά μου απάντηση θα είναι καθαρά και μόνο θεωρητική για ένα τόσο ασαφές θέμα επομένως δεν θα το κάνω .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 74. Ο/Η Ιωάννα λέει:

  Καλημέρα σας! Συγγνώμη που ενοχλω αλλα ήθελα εάν μπορείτε να με κατατοπισετε διότι δε μπορω να βγάλω άκρη. Θέλω να ανοίξω ένα μαγαζι καφε σνακ και εχω βρει έναν χώρο που ακόμη όμως δεν εχω νοικιάσει. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνω ποιο ειναι; Να παω εγω στη διευθυνση υγειας ; Η να έρθει κάποιος εποπτης παρολο που το κατάστημα δεν έχει μετατραπεί ακόμα;

 75. Ο/Η ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ λέει:

  Καλημερα κυριε ΠΑΠΑΔΑΚΗ.
  Θα ηθελα να γνωριζω αν για την εναρξη εστιατοριου ειναι υποχρεωτικη η πιστοποιηση του μαγειρα η του βοηθου μαγειρα .Ισως να μην ειναι του αντικειμενου σας η συγκεκριμενη ερωτηση αλλα αν γνωριζετε κατι επ αυτου δωστε μου λιγη βοηθεια.
  Ευχαριστω.

 76. Καλησπέρα

  οι απαιτήσεις της Υγειονομικής Νομοθεσίας (συμπεριλαμβανομένης και της εναρμονισμένης Κοινοτικής Νομοθεσίας του ΕΦΕΤ ) προβλέπει απλά την εκπαίδευση του προσωπικού σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων . Ο ΕΦΕΤ μάλιστα απαιτεί πιστοποιημένα σεμινάρια ( με πιστοποιημένους εκπαιδευτές του ΕΦΕΤ και σεμινάρια που εγκρίνει η κεντρική του Υπηρεσία ) .Όλα τα υπόλοιπα είναι τρικ Μάρκετινγκ και ίσως κάποιας άλλης Νομοθεσίας (μη υγειονομικής ) που εγώ δεν γνωρίζω .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 77. Καλησπέρα

  ναι σκόπιμο είναι να επισκεφτείτε την Υγειονομική Υπηρεσία και μπορείτε να ζητήσετε και προέλεγχο έτσι ώστε να δείτε αν μπορείτε να επενδύσετε σε αυτό το κατάστημα ( είναι νόμιμο και πληροί τις απαιτήσεις του καταστήματος που επιθυμείτε .
  Για να έχετε μια άποψη δείτε εδώ το άρθρο 37 για καφενεία καφετέριες κλπ και 38 για εστιατόρια σνακ μπαρ . Τα δύο αυτά είδη μπορούν να λειτουργήσουν και ως μικτά .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 78. Ο/Η Patroklos λέει:

  Καλησπέρα σας,
  ήθελα να ρωτήσω η έδρα (το γραφείο) μια εταιρίας παροχής νοσηλευτικών υπηρεσιών κατ’οίκον εμπίπτει στις διατάξεις υγειονομικού ενδιαφέροντος ώστε να χρειάζεται αντίστοιχη άδεια? Ευχαριστώ εκ των προταίρων

 79. Ο/Η Κων/νος Στριφτός λέει:

  Κε Παπαδάκη,
  η περίπτωση έχει ως εξής: στο ισόγειο πολυκατοικίας υπάρχουν δυο χώροι με χρήση καταστημάτων (έτσι προκύπτει από την οικοδομική άδεια). Οι έισοδοι των χώρων «βλέπουν» στη στοά της πολυκατοικίας που οδηγεί στην κεντρική είσοδο αυτής. Δηλαδή, τα καταστήματα βρίσκονται εκατέρωθεν της κεντρικής στοάς.Ο ένας χώρος – με αλλαγή χρήσης – πήρε άδεια λειτουργίας ως ΚΥΕ (καφετέρια). Ο ιδιοκτήτης του θέλει να ενοικιάσει και τον άλλο χώρο (στον οποίο υπάρχει wc) και απλά να τοποθετήσει εκεί τραπεζοκαθίσματα και οθόνες (όχι μπαρ, μηχανή καφέ κλπ), ώστε να ανταπεξέρχεται στις αυξημένες απαιτήσεις πληθυσμού τις βραδιές των αγώνων.
  1. Μπορεί να γίνει επέκταση της αδείας του υφισταμένου ΚΥΕ, ώστε να εμπεριέχεται και ο διπλανός χώρος?
  2. Θα μπορούσε ο ιδιοκτήτης να απαλλαγεί από νέα άδεια ΚΥΕ και να πάρει μια άδεια χώρου άλλου τύπου (π.χ. λέσχης φίλων ποδοσφαίρου), όπου θα παραγγέλνονται καφέδες – ποτά από τη διπλανή καφετέρια ? Αν ναι, από ποιά αρχή αδειοδοτείται κάτι τέτοιο?
  Ευχαριστώ.

 80. Καλησπέρα

  συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση αλλά χρειάστηκε να το ψάξω λίγο . Δεν κατάφερα να βρω κάτι διότι στα Τμήματα Υγειονομικού ελέγχου και Περιβαλλοντικής υγιεινής που υπηρετούμε δεν ανήκει η δραστηριότητα . Θα πρέπει να απυθυβυείται
  σε τμήμα που χορηγεί τις άδειες ασκήσεως επαγγελμάτων υγείας Πρόνοιας , ιατρείων κλπ που ανήκει στην Περιφερειακή ενότητα που ανήκετε .
  Στη Υπηρεσία αυτή προσπάθησα να ρωτήσω αλλά η υπεύθυνη λείπει με άδεια οπότε θα επανέλθω μόλις μάθω κάτι .
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 81. Ο/Η Patroklos λέει:

  Ευχαριστώ πολυ, αν έχετε κάτι νεότερο ενημερώστε με. Ευχαριστώ πολυ

 82. Ο/Η Ιωάννα λέει:

  Καλημέρα σας ! Συγγνώμη πάλι για την ενόχληση αλλα ήθελα να ρωτήσω σε ένα αναψυκτήριο ειναι υποχρεωτικές οι δυο λαντζες η σε περίπτωση που υπάρχει πληντηριο αφαιρείται κάποια λαντζα; ´
  Ευχαριστω

 83. Ο/Η Ιωάννα λέει:

  Συγγνώμη λάθος ! Εννοούσα τρεις λαντζες και πληντηριο αν μπορούμε να γλιτώσουμε μια λαντζα.
  Τα τετραγωνικά της κουζίνας ειναι 9.

 84. Το αναψυκτήριο με καθίσματα απαιτεί : ΛΑΝΤΖΑ: Τρεις ανοξείδωτες λεκάνες με ζεστό και κρύο νερό και πλακάκια στον

  τοίχο μέχρι ύψος 0,50μ.

  Αν γίνεται παρασκευή γλυκών – μεζέδων απαιτείται ακόμα μία μεγάλη λεκάνη.

  Άνω των 200 καθισμάτων απαιτείται ηλεκτρικό πλυντήριο.

  Τα αναψυκτήρια για περαστικούς απαιτούν 2 λάντζες .
  Τέλος αυτό με τα πλυντήρια και την αντικατάσταση 2 λαντζών είναι καθαρά θέμα της κατά τόπο Υγειονομικής Υπηρεσίας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 85. Ο/Η Λυδία Γρανδή λέει:

  Κύριες Παπαδάκη, σας ευχαριστω πολυ για την απαντηση σας ομως δεν με εχει καλυψει πληρως. Τι γινεται με τα επιτραπεζια αθλητικα παιχνιδια εφοσον η διαθεση των παιχνιδιων θα χρεωνεται;
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων.

 86. Κύριε Παπαδάκη, καλημέρα…
  Θα ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι που αφορά γενικά την δημόσια υγεία και επειδή είναι μέρος του κύκλου εργασιών μου. Αφορά το ποιά είναι η νομοθεσία, σχετικά με την χρήση των ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤΕΓΩΝ ΑΠΟ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟ..επιβάλεται δηλαδή η προστασία του κοινού απο τον αμίαντο με νόμο ή οχι? και επίσης, ποιά υπηρεσία είναι αρμόδια για τον έλεγχο αυτών των κατασκευών…
  Με εκτίμηση
  ΧΡ. ΔΕΛΟΓΛΟΥ

 87. Ο/Η xristina λέει:

  Διατηρω καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντος ΠΑΙΔΟΤΟΠΟ- ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ και θα ηθελα να μαθω αν μπορει να λειτουργησει η επιχειρηση μου ταυτοχρονα και ως ΦΠΑΔ (Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης)

 88. Καλησπέρα κα Λύδια

  σίγουρα δεν σας κάλυψα αλλά εγώ απαντώ μόνο σε ότι έχει σχέση με την Υγειονομική Νομοθεσία που γνωρίζω (στα πλαίσια του δυνατού πάντα ) . Τα επιτραπέζια αθλητικά παιχνίδια δεν έχω γνώση τι απαιτούν .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 89. Καλησπέρα δυστυχώς δεν το γνωρίζω . Θεωρώ μιας και δεν έχω ασχοληθεί υπηρεσιακά ότι Μονάδες Φροντίδας, Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης δεν βρίσκονται στην αρμοδιότητα των Εποπτών Δημόσιας Υγείας από πλευράς αδειοδότησης . Επίσης το αναψυκτήριο με εξαίρεση τον παιδότοπο (Παιδότοπος που λειτουργεί ως μικτή επιχείρηση.

  Οι διατάξεις του άρθρου 8 αφορούν ειδικά στη λειτουργία παιδότοπου ως μικτής επιχείρησης, όπου αναπτύσσεται διαφορετική δραστηριότητα, όπως λ.χ παιδότοπος με αναψυκτήριο, ή παιδότοπος εντός γυμναστηρίου, παιδότοπος εντός πλοίου κλπ.

  Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις ,ο παιδότοπος στις περιπτώσεις αυτές ,θα πρέπει να λειτουργεί σε χώρο σαφώς διαχωρισμένο από τις λοιπές δραστηριότητες της επιχείρησης και να πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις σχετικά με τις απαιτήσεις ασφάλειας, τις υποχρεώσεις των υπευθύνων και στην περίπτωση που βρίσκεται σε υπαίθριο χώρο να τηρεί τις απαιτούμενες προδιαγραφές. ( άρθρα 3 έως και 6).) δεν προβλέπεται συστέγαση του αναψυκτηρίου με άλλη δραστηριότητα .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 90. Καλησπέρα

  γνωρίζω επειδή είχαμε εδώ στην Νομαρχία Ηρακλείου ασχοληθεί με τις σχολικές στέγες που ήταν από αμίαντο ότι αρμόδια υπηρεσία είναι η Δ/νση Περιβάλλοντος που επιτηρεί ή επιτρέπει σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις την απομάκρυνση του αμιάντου .
  Δεν γνωρίζω όμως περισσότερα (Νομοθεσία κλπ ) .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 91. Ο/Η Θεμιστοκλής λέει:

  κ. Παπαδάκη καλησπέρα σας. Επειδή μένω σε πολυκατοικία και υπάρχει ηχορύπανση από ένα κατάστημα με άδεια internet cafe παρακαλώ μπορείτε να με ενημερώσετε σε μερικά πράγματα:
  1) έχει δικαίωμα το εν λόγω κατάστημα να έχει μουσική και αν ναι με ποιες προϋποθέσεις (πχ ανοικτές ή κλειστές πόρτες, στάθμη θορύβου κλπ)
  2) έχει δικαίωμα να σερβίρει αλκοολούχα ποτά σαν να είναι κάποιο μπαρ.
  3) που μπορώ να απευθυνθώ ώστε να σταματήσει αυτή η ασυδοσία που θεωρώ και νομίζω ότι γίνεται;(πέρα από την αστυνομία)
  ευχαριστώ

 92. Καλημέρα

  για να μπορέσω να σας απαντήσω ολοκληρωμένα πρέπει να ξέρω τι άδεια έχει . Αν διαθέτει μικτό κατάστημα καφετέρια με παροχή υπηρεσιών διαδικτύου τότε : Καφετέρια είναι το κατάστημα που προσφέρονται σ’ αυτό κυρίως κάθε είδους καφές και άλλα ροφήματα, ποτά οινοπνευματώδη και αναψυκτικά, ορισμένα γλυκίσματα, όπως γλυκά κουταλιού, γλυκά ταψιού, πάστες, αμυγδαλωτά, κωκ, εκλαίρ, παγωτά, γενικά, και τυρόπιττες, τοστ ή και άλλου είδους σάντουιτς, τα οποία περιέχουν είδη, που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία στο κατάστημα.
  Αν είναι μόνο Υπηρεσιών διαδικτύου δεν επιτρέπεται να διαθέτει τίποτα από τρόφιμα και ποτά .
  Τώρα αν δεν διαθέτει άδεια μουσικών οργάνων δεν πρέπει να χρησιμοποιεί στερεοφωνικό . Αν διαθέτει πρέπει να τα χρησιμοποιεί μέχρι 80 db με κλειστές πόρτες και παράθυρα .
  Αρμόδιες Υπηρεσίες είναι το υγειονομικό (Δ/νση Δημόσιας Υγείας – Υγιεινής ) της Περιφέρειας και η Δημοτική Αστυνομία . Αυτά που λέτε αν ισχύουν (μουσική ) είναι σημαντική παράβαση που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στη σφράγιση του καταστήματος .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 93. Ο/Η ΕΥΗ λέει:

  Καλημέρα σας,
  Θά ήθελα να δημιουργήσω εργασήριο παραδοσιακών ζυμαρικών,αλλά δέν γνωρίζω από που πρέπει να αρχίσω.Θα είναι οικογενειακή επιχείρηση.Υπάρχει άνεργο άτομο στην οικογένεια με κάρτα ΟΑΕΔ,υπάρχει επιδότηση? Επίσης δεν ξέρουμε τα τμ.που χρειάζονται.Εχουμε δύο επιλογές για το άνοιγμα της επιχείρησης η 1η είναι περιοχή Αθήνας και η 2η σε νησί των Κυκλάδων με λιγότερο από 2000 κατοίκους.Θά ήθελα την Συμβουλή σας.Σας ευχαριστώ πολύ.

 94. Καλημέρα

  δυστυχώς θέματα που έχουν να κάνουν με επιδοτήσεις δεν γνωρίζω . Απαιτείται άδεια εργαστηρίου τροφίμων και ποτών που χορηγείται από την Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας μετά από σύμφωνη γνώμη της Υγειονομικής Υπηρεσίας . Τις προδιαγραφές θα σας τις δώσουν από εκεί . Δείτε και εδώ τις υγειονομικές απαιτήσεις . Η διάταξη για τα χωριά μικρότερα των 2000 κατοίκων δεν αλλάζει κάτι στην περίπτωσή σας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 95. Ο/Η Konstantinos λέει:

  Καλησπέρα,

  είμαι νέος μηχανικός και από συγγενή μου, μου ανατέθηκε (όσον αφορά το τομέα μου) να κάνω τις απαραίτητες μελέτες και σχέδια για την ίδρυση εργαστηρίου γαλακτοκομικών προιόντων και προιόντων ζύμωσης (παραδοσιακή γιαούρτη,ριζόγαλο,διάφορες κρέμες,χυλοπίτες και τραχανά θα παράγει). Ψάχνω να βρω τις προδιαγραφές που θα πρέπει να έχει το κτίριο που θα στεγαστεί το εργαστήριο (εμβαδό, ύψος, απαιτούμενοι χώροι, δάπεδα, τοίχοι, ύδρευση, αποχέτευση, τυχόν αποστάσεις από άλλα κτίρια, εντός-εκτός κατοικημένης περιοχής κλπ), αλλά δε μπορώ να βρω σχετική νομοθεσία. Ό,τι έχω βρει αφορά καταστήμα-γαλακτοπωλείο, κι όχι εργαστήριο παρασκευής γαλακτοκομικών προιόντων.
  Μήπως θα μπορούσατε να με βοηθήσετε;;;

 96. Συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά έχουμε μεγάλη αλλαγή στην υγειονομική νομοθεσία .
  Θα περιμένουμε λοιπόν γιατί η νέα υγειονομική διάταξη δεν ορίζει ελάχιστες απαιτήσεις και δεν θέτει απαγορεύσεις στα προϊόντα ( Μπορεί να μην υπάρξουν και ποτέ .. αυτή την φιλοσοφία έχει μέχρι τώρα )
  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 97. Ο/Η Konstantinos λέει:

  Δε πειράζει για τη καθυστέρηση κι ευχαριστώ για το χρόνο σας.
  Θα έχω υπόψη μου τις προσεχείς μέρες τυχόν σχετικές νομοθεσίες-διατάξεις,αλλά θα αναμένω και απάντησή σας.
  Σας ευχαριστώ!

 98. Ο/Η Θεμιστοκλής λέει:

  κ. Παπαδάκη ευχαριστώ για το χρόνο σας να μου απαντήσετε και το λιγότερο που έχω να σας πω είναι ένα μεγάλο ΜΠΡΑΒΟ για το κουράγιο σας να μας δίνετε διευκρινήσεις πάνω στα θέματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  Μια ακόμη ερώτηση ελπίζω να μου επιτρέψετε να κάνω.
  Στην απάντησή σας παραπάνω αναφέρατε:«Τώρα αν δεν διαθέτει άδεια μουσικών οργάνων δεν πρέπει να χρησιμοποιεί στερεοφωνικό . Αν διαθέτει πρέπει να τα χρησιμοποιεί μέχρι 80 db με κλειστές πόρτες και παράθυρα » υπάρχει κάποιος νόμος, ΠΔ ,ΥΑ που να το αναφέρει και αν ναι που μπορώ να τον βρώ γιατί δυστυχώς οι υπηρεσίες μάλλον δεν τον ξέρουν.
  Ευχαριστώ και πάλι……

 99. Καλημέρα
  από την απάντησή μου και μετά μας προέκυψε η νέα υγειονομική διάταξη . Σας παραθέτω ότι έχει σχέση με χρήση μουσικών οργάνων .
  Υ.Α. Υ1γ/Γ.Π/ οικ. 96967/8-10-2012 (ΦΕΚ 2718, τ.β΄, 8-10-2012)
  Κέντρο Διασκέδασης είναι ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκεντρώσεως του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος, με μεγίστη επιτρεπόμενη Α−ηχοστάθμη 100 db, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών (όπως αναφέρονται στις υποκατηγορίες των επιχειρήσεων μαζικής εστίασης).
  Δεν θεωρούνται Κέντρα Διασκέδασης οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών στις οποίες, κατόπιν αδείας της αρμόδιας Δημοτικής Αρχής ή άλλης αρχής και σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, γίνεται χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, με μεγίστη Α−ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία του καταστήματος 80 db.
  Στα Κέντρα Διασκέδασης, ανεξαρτήτου δυναμικότητας, η άδεια χορηγείται με γνωμοδότηση του πρωτοβάθμιου συμβουλίου θεάτρων και κινηματογράφων, ή άλλης ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας.
  Όσον αφορά τη μουσική εφαρμόζονται οι όροι και προϋποθέσεις της υγειονομικής διάταξης (ΥΔ) Α5/3010 (ΦΕΚ 593/τ.Β΄/2−10−1985) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Χρήση μουσικής και μουσικών οργάνων στις λοιπές επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.
  Οι επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών που κάνουν χρήση μουσικής δύναται με τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας ή μεταβίβασης αυτής (στον αρμόδιο OTA) να υποβάλλουν τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων.
  Στην περίπτωση που διαθέτουν και επιθυμούν χρήση μουσικής σε υπαίθριο χώρο θα υποβάλλουν τεχνική έκθεση αρμόδιου μηχανικού σε τρία αντίτυπα, που θα συνοδεύεται με τοπογραφικό διάγραμμα με τη θέση και τη φορά των ηχείων. Η τεχνική έκθεση θα τεκμηριώνει ότι η ισχύς των ηχείων, η θέση, η απόσταση από κατοικίες, καθώς και τα τυχόν μέτρα ηχοπροστασίας, που έχουν ληφθεί, με μεγίστη Α−ηχοστάθμη 80 db δεν δημιουργούν προβλήματα στα σημεία προστασίας σύμφωνα με την προαναφερόμενη υγειονομική διάταξη (ΥΔ).
  Τα τρία αντίγραφα θεωρούνται από την υγειονομική υπηρεσία μετά από αυτοψία χωρίς την διενέργεια ηχομέτρησης και τα δύο επιστρέφονται στο Δήμο και το ένα εξ αυτών συνοδεύει την άδεια χρήσης μουσικής και επιδεικνύεται στις αρμόδιες για τον έλεγχο υπηρεσίες.
  Οι υπηρεσίες ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΔ Α5/3010/1985, ελέγχουν τους όρους και προϋποθέσεις καθώς και την προβλεπόμενη ηχοστάθμη κατά τη λειτουργία των επιχειρήσεων.

  Α5/3010/85 Μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής των Κέντρων διασκέδασης και λοιπών Καταστημάτων. Διαβάστε σε pdf
  Σκοπός : (άρθ. 1)
  Ορισμοί : (άρθ. 2)
  Απαιτούμενη ηχομόνωση : (άρθ. 3)
  Επιτρεπόμενη ηχητική στάθμη λειτουργίας : (άρθ. 4)
  Προστασία από κτυπογενείς θορύβους : (άρθ. 5)
  Υπαίθρια κέντρα διασκέδασης & υπόλοιπα καταστήματα με μουσική : (άρθ. 6)
  ΤΡΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ
  Υ.Α. Υ2/οικ. 15438/2001 – Τροποποίηση της υ.δ Α5/3010/85, (593/Β) «μέτρα προστασίας της Δημόσιας Υγείας από θορύβους μουσικής Κέντρων Διασκέδασης και λοιπών καταστημάτων»

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 100. Ο/Η Κυριακή Ελευθερίου λέει:

  Γειά σας!Θέλω να ανοίξω φούρνο και θα ήθελα να γνωρίζω τι γλυκίσματα μπορώ να έχω.Θέλω οπωσδήποτε να παρασκευάζω donuts και γαλακτομπούρεκο,σάμαλι και γενικά γλυκά ταψιού.Είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο?
  Ευχαριστώ πολύ.

 101. Ο/Η Θεμιστοκλής λέει:

  κ. Παπαδάκη δυστυχώς τα προβλήματα ηχορύπανσης σε κατάστημα με άδεια καφετέρια -internet συνεχίζονται και παρά τις καταγγελίες στην αστυνομία, όταν έρχονται για έλεγχο χαμηλώνουν τη μουσική και έτσι στην αναφορά των αστυνομικών η ηχοστάθμη είναι κάτω από 80db. Παίρνοντας την αναφορά των υπηρεσιών ελέγχου διαβάζω ότι έχει άδεια χρήσης μουσικών οργάνων (άρα έχει live μουσική) και επιτρέπεται η χρήση τους μέχρι 3.00 μμ ΤΟ ΠΡΩΙ………. Είναι δυνατόν ένα κατάστημα με την παραπάνω άδεια να χρησιμοποιεί έτσι τη μουσική (υπόψιν έχει μια ή δυο φορές την εβδομάδα και live βραδιές) και άν έχει αυτή τη δυνατότητα ποιες είναι οι προϋποθέσεις ; Ξέρω ότι σας ζητώ να μου αφιερώσετε λίγο από το χρόνο σας κ. Παπαδάκη αλλά πραγματικά όλη οι ένοικοι της πολυκατοικίας είναι σε απόγνωση.
  Σας ευχαριστώ και πάλι.

 102. Καλημέρα

  αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από την Νομοθεσία προκύπτει ότι τα λοιπά καταστήματα (εκτός των Κέντρων Διασκέδασης ) δεν έχουν δικαίωμα χρήσης ενισχυτή και τα όποια ζωντανά θεάματα δεν επιτρέπονται εκτός αν πραγματοποιηθούν χωρίς ενισχυτή και με λίγα μουσικά όργανα (πχ κιθάρα κλπ ) .
  Τα υπόλοιπα είναι θέμα Δήμου που χορηγεί την άδεια μουσικών οργάνων .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 103. Ο/Η Άγγελος λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη
  Ενδιαφέρομαι να ανοίξω Κ.Υ.Ε. σε χώρο που ήταν πριν αλλού είδους κατάστημα. Γνωρίζεται πιο είναι το κόστος της έναρξης πέρα από το παράβολο των 185 εύρω;Επίσης έχει και η προ έγκριση κάποιο κόστος;(Αναφέρομαι σε ότι έχει σχέση με το δήμο,έναρξη ΤΕΒΕ,ΔΟΥ κλπ, όχι σε μηχανικό πχ).

  Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας

 104. Ο/Η Σοφία λέει:

  Καλησπέρα κύριε Παπαδάκη.
  Ενδιαφέρομαι να μάθω αν είναι εφικτό να παρασκευάζω μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού στο σπίτι κι έπειτα να τα διαθέτω στην αγορά. Ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

 105. Καλημέρα

  δεν μπορώ να σας απαντήσω μιας και δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένο με τη Νέα Υγειονομική διάταξη .Αναμένουμε διευκρινήσεις από το Υπουργείο Υγείας .
  Παρακαλώ επανέλθετε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου με νέο ερώτημά σας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 106. Ο/Η Σοφία λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω. Συγχαρητήρια για την πολύτιμη βοήθειά σας και την όρεξη να προσφέρετε τις γνώσεις σας.

 107. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Γεια σας κ. Παπαδάκη,
  Συγχαρητήρια για την προσπάθεια που κάνετε για ενημέρωση επί των θεμάτων σας, την βρίσκω πρωτοπόρα και αξιέπαινη για τα ελληνικά δεδομένα. Ελπίζω η προσπάθεια σας να τύχει και της πρέπουσας αναγνώρισης.

  Θέλω να ανοίξω κατάστημα, καφεκοπτείο με δύο δραστηριότητες:
  α. Ψήσιμο, καβούρδισμα καφέ και εμπορία διαφόρων ροφημάτων και καφέ
  β. Παρασκευή και διάθεση ροφημάτων καφέ – σοκολάτας κ.α. σε πλαστικό ποτήρι χωρίς τραπεζοκαθίσματα
  Το κατάστημά μου είναι 65 τ.μ.
  Έχω την δυνατότητα με την άδεια του καφεκοπτείου να το κάνω?

 108. Καλημέρα

  σύμφωνα με την νέα υγειονομική διάταξη θεωρώ ότι μπορείτε απλά πρέπει σε νοητά διαχωρισμένο και διαμορφωμένο χώρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας καταστήματος να προσθέσετε νέα δραστηριότητα: Επιχειρήσεις Αναψυχής

  Οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).

  Στην κατηγορία αυτή οι προϋποθέσεις είναι αντίστοιχες με τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης υποκατηγορίας παρασκευής ή και προσφοράς προχείρου γεύματος.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 109. Ο/Η Emi λέει:

  Αγαπητέ κύριε Παπαδάκη

  Διατηρώ πρατήριο ζαχαροπλαστικής στην Πάτρα και θα ήθελα να μεταφερθώ σε άλλο οίκημα και να αλλάξω την άδεια σε κατάστημα ζαχαρώδη. Ποιές είναι οι προθποθέσεις για κατάστημα ζαχαρώδων προιόντων και θα η αλλαγή της αδειας συνεπάγεται κάποιο κόστος;

  Ευχαριστώ εκ των προτέρων

 110. Καλημέρα

  όσο αφορά το κόστος δεν έχω πληροφόρηση (μιας και δεν είναι θέμα υγειονομικής Νομοθεσίας ) Αυτό θα σας το πεί ο Δήμος (παράβολα κλπ) και ο μηχανικός σας που είναι απαραίτητος (σχεδιαγράμματα κάτοψης , διάγραμμα ροής κλπ ) μιας και απαιτείται ΝΕΑ ΑΔΕΙΑ ίδρυσης και λειτουργίας αφού αλλάζει ο χώρος .
  Τέλος έχει αλλάξει η Νομοθεσία που αφορά την αδειοδότηση των καταστημάτων καθώς και οι προϋποθέσεις . Τα καταστήματα όπως αυτό που θέλετε να ιδρύσετε ανήκουν πλέον στην κατηγορία : Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 111. Ο/Η Sokratis Nouros λέει:

  Αγαπητέ Κ. Παπαδάκη
  Συγχαρητήρια για την απίστευτα άμεση και χρήσιμη πληροφόρηση που παρέχετε.
  Πώληση και τελική έψηση ημιψιμένων κατεψυγμένων προιόντων αρτοποιείας,πώληση καφέ με τραπεζοκαθίσματα,πωληση γλυκισμάτων αγορασμένων απο επιχειρήσεις ζαχαροπλαστικής,σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών.Ώρες λειτουργίας 6:00 με 24:00.
  Οι ψημένοι άρτοι πρέπει να συσκευάζονται μετα το ψήσιμο?
  Πόσα τετραγωνικά χρειάζονται?
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
  Σωκράτης Νούρος

 112. Καλημέρα
  Εγκατάσταση περάτωσης έψησης
  1. Η εγκατάσταση περάτωσης έψησης μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα είτε
  τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς τροφίμων, που διαχωρίζεται, στην περίπτωση αυτή, με
  μόνιμη κατασκευή. Αν η εγκατάσταση αυτή αποτελεί τμήμα μικτού καταστήματος τροφίμων ή υπεραγοράς
  τροφίμων, μπορεί να βρίσκεται μέσα ή έξω από το κατάστημα ή την υπεραγορά τροφίμων, ως αυτοτελής και
  ανεξάρτητος χώρος.
  Ο χώρος της εγκατάστασης περάτωσης έψησης περιλαμβάνει: χώρο αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, χώρο προετοιμασίας των προϊόντων
  αυτών προς έψηση, χώρο εκκλιβάνισης, χώρο επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος και χώρο συσκευασίας, που μπορεί να είναι κοινός με τον προηγούμενο χώρο. Οι ανωτέρω χώροι δεν επιτρέπεται να αποτελούν διαμερίσματα ή χώρους υπογείου.
  Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, οι επιμέρους χώροι της εγκατάστασης περάτωσης έψησης απαιτείται να
  έχουν τις ακόλουθες ελάχιστες διαστάσεις: ο χώρος αποθήκευσης των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας οκτώ (8) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος προετοιμασίας των προϊόντων αυτών προς έψηση οκτώ (8) τετραγωνικά
  μέτρα, ο χώρος εκκλιβάνισης τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα, ο χώρος επαναφοράς των ενδιάμεσων προϊόντων αρτοποιίας, μετά την έψησή τους, στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος τέσσερα (4) τετραγωνικά μέτρα και ο χώρος συσκευασίας οκτώ (8) τετραγωνικά
  μέτρα. Ο κλίβανος και ο θερμοθάλαμος, όση επιφάνεια καταλαμβάνουν. Για δυναμικότητα κλιβάνου παραγωγής
  από τρεις χιλιάδες (3.000) μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000)
  χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά
  είκοσι επί τοις εκατό (20%). Για δυναμικότητα κλιβάνου
  παραγωγής από πέντε χιλιάδες (5.000) μέχρι οκτώ χιλιάδες (8.000) χιλιόγραμμα ανά εικοσιτετράωρο, η επιφάνεια των χώρων εγκατάστασης περάτωσης έψησης αυξάνεται κατά τριάντα επί τοις εκατό (30%).
  Αν η εγκατάσταση περάτωσης έψησης αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, απαιτείται να διαθέτει
  αποδυτήριο και αποχωρητήριο, με τον προθάλαμό του
  και το λουτρό των εργαζομένων, με την επιφάνεια και
  τις προδιαγραφές που ορίζονται, για κάθε περίπτωση,
  από τις διατάξεις του Κτιριοδομικού Κανονισμού και τις
  κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
  2. Για την εγκατάσταση (ίδρυση), την επέκταση, τον
  εκσυγχρονισμό και τη μετεγκατάσταση εγκατάστασης
  περάτωσης έψησης, καθώς και την συγχώνευση εγκαταστάσεων περάτωσης έψησης, απαιτείται σχετική
  άδεια που χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3325/2005 από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας
  Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, μετά από σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας Υπηρεσίας Υγείας ή της κατά νόμο αρμόδιας υπηρεσίας.
  3. Η διάθεση των προϊόντων της εγκατάστασης περάτωσης έψησης επιτρέπεται σε χώρο πλήρως διαχω−
  ρισμένο και ανεξάρτητο από τον χώρο αυτής, με ελάχιστη επιφάνεια την οριζόμενη για το αμιγές πρατήριο
  άρτου, εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 13 και στην παράγραφο 3
  του άρθρου 14.
  4. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρμόζονται στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος που
  ορίζονται στα άρθρα 37 και 38 της υπουργικής απόφασης ΑΙβ/8577/1983, καθώς και στα παρασκευαστήρια κα−
  ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που ορίζονται
  στο άρθρο 39 της ιδίας απόφασης και εμπίπτουν στο
  πεδίο εφαρμογής της περίπτωσης ι΄ της παραγράφου
  2 του άρθρου 3 του ν. 3325/2005.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .

  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 113. Ο/Η ΝΤΙΝΑ ΖΩΓΟΥ λέει:

  Κυριε Παπαδακη μια μεγαλη καλησπερα και απο μενα!!!!Ειμαι και εγω μια γυναικα που ενδιαφερομαι να κανω το χομπυ μου επαγγελμα δηλαδη να παρασκευαζω μαρμελαδες γλυκα του κουταλιου ,λικερ κ.α μεσα απο το σπιτι μου !Εχετε κανενα νεο για την νεα Υγειονομικη διαταξη.Επισης θα ηθελα να σας πω αν και δεν ξερω αν ειναι στην δικια σας αρμοδιοτητα ,ειμαι και αγροτισσα και πολλα απο τα φρουτα που θα χρησιμοποιω ειναι δικια μου παραγωγης μηπως μπορω να βγαλω αδεια λογω του επαγγελματος μου.

  Σας ευχαριστω εκ των προτερων.

 114. Ο/Η Ανδρέας Καρσλιάδης λέει:

  Συγχαρητήρια κύριε Παπαδάκη!!!
  Διατηρώ ένα κατάστημά ψαροταβέρνα-ουζερί και θα ήθελα να αντικαταστήσω την αδεία σε άδεια ιχθυοπωλείου αλλάζοντας ταυτόχρονα και τον χώρο(παραδίπλα).Κατά πόσο είναι εφικτό αυτό?

  Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων

 115. Καλημέρα

  όπως έχω απαντήσει ξανά και μάλιστα πρόσφατα που είχα την ίδια ακριβώς ερώτηση , έχω προωθήσει την ερώτηση στο Υπουργείο Υγείας που έχει εκδώσει το νόμο και περιμένω απάντηση . Επίσης όλοι οι συνάδελφοι που ασχολούνται με την αδειοδότηση περιμένουμε διευκρινιστική εγκύκλιο για να μας λυθούν τέτοιου είδους απορίες . Επομένως παρακαλώ να επανέλθετε με νέο ερώτημα σας .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 116. Καλημέρα

  εφόσον λειτουργούσε νόμιμα (ο χώρος ήταν κυρίας χρήσεως ) δεν υπάρχει πρόβλημα .
  Βέβαια υπάρχει πλέον νέα υγειονομική διάταξη .Το κατάστημα που θα ιδρύσετε απαιτεί έκδοση νέας άδειας και όχι αντικατάσταση αδείας . Περισσότερα για την κατηγορία αυτή του καταστήματος εδώ ..
  Επιγραμματικά :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.
  Τι νέο φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη :
  • Από τώρα και μετά , με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος.Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις :
  o Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  o Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  o Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  o Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ. Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 117. Ο/Η ΝΤΙΝΑ ΖΩΓΟΥ λέει:

  Σας ευχαριστω πολυ !!!!!!

 118. Ο/Η Μιχαηλίδου Κατερίνα λέει:

  Παρακαλώ πολύ θα ήθελα να μου πείτε τι άδειες χρειάζονται για να ανοίξω μαγαζί με μπαχαρικά και βότανα.

 119. Καλημέρα
  η κατηγορία που θα ανήκει το κατάστημά σας είναι :
  Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών

  Οι επιχειρήσεις λιανικού & χονδρικού εμπορίου τροφίμων και ποτών, διαθέτουν πάσης φύσεως τρόφιμα και ποτά τα οποία προέρχονται από νόμιμες επιχειρήσεις τροφίμων και ποτών.

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 120. Ο/Η ΝΤΙΝΑ ΖΩΓΟΥ λέει:

  καλημερα!!!!θα ηθελα να σας ρωτησω αν μπορω σαν αγροτισσα που ειμαι να παρασκευαζω μαρμελαδες γλυκα του κουταλιου κ.α μεσα απο το σπιτι μου και επειτα να τα πουλαω στην αγορα;

 121. Ο/Η Γιαννης λέει:

  Καλησπέρα κ από μένα!
  Θα ήθελα και εγώ της συμβουλές σας.
  Θα νοικιάσω ένα χώρο 21τμ οοποίος πριν κάποιους μήνες δούλευε σαν μαγαζί με κοσμηματακια κτλ..
  Θέλω να κάνω μαγαζι σάντουιτς με γύρο σουβλάκια κτλ…
  Μπορώ σε αυτα τα τετραγονικά? Να προσθέσω ότι δεν υπάρχει αποθήκη όλο κ όλο είναι αυτα τα 21τμ και εκεί θα γίνει χορος κουζίνας..
  Επίσης να ρωτήσω για υγραέριο μπορώ να κάνω χρήση μποτηλιας?
  Ευχαριστώ πολύ!

 122. Καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστερημένη απάντηση

  μετά από επικοινωνία που είχα με το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Υγείας μου διευκρίνισαν ότι : οι χώροι που θα αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος πρέπει να είναι κυρίας χρήσεως . Επομένως αν αλλάξετε την χρήση στο σπίτι σας ναι μπορείτε να παρασκευάζετε (μετά από σχετική άδεια βέβαια )

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 123. Καλησπέρα

  ναι ο χώρος είναι αρκετός για αυτού του είδους το κατάστημα (οβελιστήριο ) Βέβαια με τη νέα υγειονομική διάταξη δεν απαιτούνται πλέον ελάχιστα τετραγωνικά αλλά άλλες απαιτήσεις και συγκεκριμένα :
  Η νέα υγειονομική διάταξη φέρνει στην καθημερινότητα, τόσο των επιθεωρητών όσο και των επιχειρηματιών και χειριστών τροφίμων αυτό που χρόνια τώρα η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία προβλέπει : τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων και την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης ποιότητας – υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων .
  Τι αλλαγές φέρνει η νέα υγειονομική διάταξη επιγραμματικά :
  • Από τώρα και μετά ,με πλέον επίσημο τρόπο όσο αφορά και την αδειοδότηση των καταστημάτων , θα γίνεται έλεγχος σε σχέση με την εφαρμογή των συστημάτων αυτοελέγχου όπως είναι το HACCP . Το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας-Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, Hazard Analysis Critical Control Points ) είναι ένα σύστημα ελέγχου τροφίμων που στηρίζεται στην πρόληψη. Ο εκ των προτέρων προσδιορισμός, ανίχνευση και εκτίμηση των διαδικασίας δίνει την ευκαιρία για τη λήψη προληπτικών μέτρων με σκοπό την αποφυγή τους. Αυτού του είδους η προσέγγιση υποστηρίζει – σε αντίθεση με την παραδοσιακή προσέγγιση – μια αντίληψη προληπτικής ασφάλειας και ποιότητας του προϊόντος. Απόρροια του παραπάνω είναι και οι επόμενες νέες απαιτήσεις:
  • Πιστοποιημένης Εκπαίδευσης του προσωπικού.
  • Αρχειοθετημένες όλες οι διαδικασίες όπως αυτής της απεντόμωσης μυοκτονίας , καταγραφής θερμοκρασιών , αναλύσεων (μικροβιολογικών , χημικών κλπ ) που αφορούν τον αυτοέλεγχο των επιχειρήσεων .
  • Οι απαιτήσεις σε χώρους , δεν θα ορίζονται με τον καθορισμό ελάχιστων τετραγωνικών στα παρασκευαστήρια , αριθμό συστημάτων πλύσεως σκευών και σε τουαλέτες , αλλά σε σχέση με τις προδιαγραφές των συστημάτων αυτοελέγχου αποτέλεσμα του οποίου είναι πλέον η ύπαρξη αποδυτηρίων προσωπικού που πλέον είναι νομοθετική απαίτηση .
  • Πέρα από τα σχεδιαγράμματα που απαιτούσε η παλιά Νομοθεσία Α1β 8577/83 απαιτείται και η προσκόμιση διαγράμματος ροής της επιχείρησης .
  • Γίνεται πρόβλεψη για νέες επιχειρηματικές δράσεις όπως είναι τα Logistics και το ηλεκτρονικό εμπόριο .
  • Αλλάζει ριζικά η φιλοσοφία της αδειοδότησης με την ελεύθερη ανάπτυξη διαφορετικών δραστηριοτήτων πχ τρόφιμα με κατάστημα μη τροφίμων πχ Βιβλιοπωλείο και καφετέρια , σούπερ μάρκετ ή και μίνι μάρκετ θα μπορούν να τεμαχίζουν, να συσκευάζουν και να πωλούν κρέατα ή τυροκομικά, να πωλούν φρεσκοστυμμένους χυμούς, χύμα κρασί, αλλά και να έχουν στους χώρους τους καφέ ή σνακ μπαρ.
  • Δεν θα απαιτούνται πια επιπλέον άδειες και άλλες διοικητικές διαδικασίες. Ένα κρεοπωλείο θα μπορεί χωρίς περιττές άδειες και γραφειοκρατία να διαθέτει τυροκομικά προϊόντα, ένα καφεκοπτείο ή ένα ζαχαροπλαστείο ξηρούς καρπούς κλπ. με μοναδική προϋπόθεση, σε κάθε περίπτωση, να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των προϊόντων.
  • Τέλος η κατηγοριοποίηση των καταστημάτων αλλάζει και από ένα πολύπλοκο σύστημα με πολλές κατηγορίες έχουμε πλέον τις εξής κατηγορίες :
  1. Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών
  2. Αποθήκευση – Διανομείς & Μεταφορείς
  3. Επιχειρήσεις Λιανικού & Χονδρικού Εμπορίου
  4. Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών
  5. Επιχειρήσεις Αρτοποιητικής Νομοθεσίας

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 124. Ο/Η ΝΤΙΝΑ ΖΩΓΟΥ λέει:

  Σας ευχαριστω που μου απαντησατε!!!θα ηθελα ακομα να ρωτησω που μπορω να απευθυνθω για την αδεια ;χρειαζεται να κανω εναρξη στην εφορια;ρωτησα εφοριακο και μου ειπε οτι πρεπει να εχω και ΤΕΒΕ εγω ειμαι ομως ασφαλισμενη στο Ο.Γ.Α αφου ειμαι αγροτισσα και θελω να παραμεινω!γνωριζετε εσεις κατι για αυτο το θεμα;

 125. Δυστυχώς όχι απλά ρωτήστε και στο Δήμο που αδειοδοτεί .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 126. Ο/Η Γιαννης λέει:

  Η ύπαρξη αποδυτηρίου προσωπικού απαιτεί κάποια τετραγωνικά?
  μπορώ πχ να φτιάξω ένα χώρο 1,5 τμ?
  πρέπει να είναι κλειστός?
  ευχαριστώ πολύ για την απατησή σας!

 127. Καλησπέρα και συγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση

  στη νέα νομοθεσία δεν αναφέρονται ελάχιστα τετραγωνικά στα παρασκευαστήρια , πόσο μάλλον για τα αποδυτήρια . Εκείνο που σηκώνει συζήτηση είναι σχετικά με το αν πρέπει να είναι απομονωμένο . Θεωρώ ότι εξαρτάται από το είδος του καταστήματος που προορίζονται και από το κατά πόσο επιβαρύνουν οπτικά και με κινδύνους επιμόλυνσης την παραγωγική διαδικασία

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 128. Ο/Η kyroy λέει:

  καλησπερα κ,παπαδακη.θα ηθελα να σας κανω μερκες ερωτησεις. θελω να ανοιξω ινστιτουτο αισθιτκης.εγω δεν ειμαι αισθητικος ακουσα ομως οτι αλλαξαν οι προιποθεσεις.δεν μπορω να βγαλω ακρη τι ισχυει τελικα.1,μπορω να ανοιξω ινστ.αισθ.κ να νοικιασω μια αδεια?2.εαν ναι θα πρεπει ι κοπελα να εργαζετ κ στο καταστημα μου?3.θελω να εχω μεσα κ παροχη για καλοπισμο ακρων θα πρεπει να εχω αδεια κ για αυτο?η με καλυπτει η αδεια αισθητικου?4.οι προιποθεσεις για ινστιτουτο αισθ.αλλαξαν π.χ.τα ελαχιστα τ.μ. ο προθαλαμος ο χροσ αναμονησ κτλ.?ευχαριστω εκ των προτερων.

 129. Ο/Η kyroy λέει:

  κ κατι ακομα,μπορω μεσα στο ινστιτ,αισθ,να κανω κ εναν χρο για κομμωτηριο?μπορω να προσλαβω κομμωτρια με αδεια ασκησεσ επαγγελματος?χρειαζον αλλες προιποθεσεις γιαυτο?μπορω να τα συνδιασω ολα αυτα μαζι?οχι ομως για ενα πολυδιναμο ινστιτουτο.σας ευχαριστω πολυ κ συγχαρητηρια για την πολυτιμη βοηθεια σας!!!

 130. Ο/Η ΣΑΚΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ λέει:

  καλημέρα σας..
  Προκειμένου να λειτουργήσω ηλεκτρονικό κατάστημα στο οποίο θα διαθέτω τα γλυκά του κουταλιού που θα φτιάχνω η ίδια, και λικέρ, και βότανα που θα διαθέτω, ως τι θα πάρω άδεια; Σε ποια κατηγορία εμπίπτω; Μήπως θα μπορούσατε να μου πείτε και τα δικαιολογητικά;

 131. Καλημέρα μπορεί μεν η διάθεση να γίνεται μέσω ηλεκτρονικού εμπορίου η παρασκευή όμως απαιτεί άδεια λειτουργίας εργαστηρίου .
  Εδώ θα βρείτε πληροφορίες .
  Θα σας πρότεινα επειδή η νομοθεσία είναι νέα και όλοι βρισκόμαστε στο στάδιο προσαρμογής και ενημέρωσης να μιλήσετε με την υγειονομική Υπηρεσία της περιοχής σας για έγκυρες λεπτομέρειες .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
  ΥΓΙΕΙΝΟΛΟΓΟΣ – ΕΠΟΠΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 132. Ο/Η Georgios Papageorgiou λέει:

  Καλησπέρα!

  Πρόκειται να λειτουργήσω κατάστημα beach bar (το λέω έτσι επειδή βρίσκεται πάνω στην παραλία) όπου θα προσφέρω σαλάτες, κρέατα στο γκριλλ, γλυκά, καφέδες, χυμούς, παγωτά και ποτά. Νόμιζα ότι ένα τέτοιο κατάστημα λέγεται snack bar.
  Όταν ρωτησα στο υγειονομικό όμως μου είπαν ότι κάτι τέτοιο λέγεται «χώρος μαζικής εστίασης»(εφόσον θα ψήνω κρέας).

  Στην κουζίνα δεν έχω κάποιο πρόβλημα, έχω αρκετό χώρο.
  Το πρόβλημα είναι ότι έξω απο την κουζίνα θέλω να φτιάζω ένα μπαρ(μπάρα που θα ενώνεται με τον τοίχο του ήδη υπάρχοντος κτιρίου).
  Στην ουσία αυτό θα βρίσκεται έξω απο το κατάστημα, όμως όλος ο χώρος θα στεγάζεται με πέργκολα, θα είναι κλειστό απ’το πλάι και το μπαρ θα ασφαλίζει με ρολλά αλουμινίου τις ώρες που δεν θα λειτουργεί.
  Οι πελάτες δηλαδή θα βρίσκονται κάτω απο την πέργκολα. Το κτίσμα περιλαμβάνει μόνο την κουζίνα και τις τουαλέτες.

  Στο υγειονομικό μας λένε ότι δε μπορούμε να έχουμε λάντζα στο μπαρ ούτε παγομηχανή ούτε ψυγείο κάτω απ’το μπαρ και πιθανόν ούτε μηχανή καφέ επειδή βρίσκονται σε ανοικτό χώρο!
  Άρα αν πάω τα μηχανήματα στην κουζίνα δεν υπάρχει πρόβλημα.
  (Θα είναι κλειστό με πέργκολα και πανί απο πάνω. 100% προστασία απο σκόνη και βροχή δηλαδη.Στο πλάι κλειστό με ρολλά. Μόνο απο μπροστά θα είναι ανοικτό. Θα κοιτάξω μήπως μπορώ να βάλω σπαστό τζάμι..αλλά αυτό είναι θέμα πολεοδομίας)

  Μου είπαν ότι για να το κάνω αυτό χρειάζομαι άδεια open bar..
  Αν τα πάω όλα αυτά τα μηχανήματα στην κουζίνα (ειδικά τη μηχανή του καφέ και το ψυγείο) θα έχω έλλειψη χώρου και δεν θα είναι καθόλου πρακτικό.

  Μπορώ να κάνω κάτι; Είναι έτσι όπω τα λένε; Γιατί δεν ήταν και σίγουροι…

 133. Ο/Η Georgios Papageorgiou λέει:

  Να σημειώσω πως όλος ο έξω χώρος προυπήρχε και έιναι στρωμένος με τσιμέντο.

 134. Καλημέρα

  όσα μου λέτε ότι σας έχουν πει είναι σωστά άλλωστε εγώ δεν κρίνω αυτά που λένε οι συνάδελφοι γιατί σίγουρα έχουν καλύτερη πληροφόρηση και την δυνατότητα αυτοψίας ή ακόμα και ελέγχου σχεδιαγραμμάτων που εγώ από εδώ δεν έχω τέτοια δυνατότητα .
  Ναι σε εξωτερικούς χώρους δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρασκευή . Ο πάγκος αυτός μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για σερβίρισμα . Αλλάζει αν αυτό αδειοδοτηθεί σαν openbar οπότε και αυτό που σας είπαν είναι σωστό .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 135. Ο/Η Georgios Papageorgiou λέει:

  Γειά σας και πάλι!

  Ο πάγκος θα είναι μόνο για σερβίρισμα, η κουζίνα μου έτσι κι αλλιώς είναι μέσα.
  Εφόσον μου λέτε ότι σε εξωτερικούς χώρους δεν επιτρέπεται η οποιαδήποτε παρασκευή άρα ούτε καφέδες μπορώ να φτιάχνω στο μπαρ, ούτε ποτά, σωστά;
  Αν τα φτιάχνω στην κουζίνα δεν υπάρχει πρόβλημα..

  Γιατί όμως απαγορεύεται ο νυπτήρας στο μπαρ;
  Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί δεν πρέπει να έχω ψυγείο κάτω απο το μπάρ.
  Σε αυτό μέσα θέλω να έχω μπύρες και αναψυκτικά εμφιαλωμένα!

  Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Με το ίδιο σκεπτικό ούτε τα περίπτερα θα έπρεπε να έχουν ψυγεία..

 136. Καλημέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω αλλά βρέθηκα το τριήμερο χωρίς υπολογιστή …

  καταρχήν ξέρετε καλά ότι στην Ελλάδα δεν εφαρμόζεται κανένας Νόμος οπότε και με τα περίπτερα αν και έχετε δίκιο αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό που κάνουν είναι νόμιμο .

  Στο παρασκευαστήριο σας μπορείτε να κάνετε ότι εργασίες θέλετε ενώ στον εξωτερικό πάγκο δεν επιτρέπεται διότι είναι εκτεθειμένος σε ρύπους και άρα υπάρχει κίνδυνος επιμόλυνσης τροφίμων ποτών και σκευών . Τώρα για την λάντζα αν την χρησιμοποιείται για το πλύσιμο χεριών δεν νομίζω να υπάρχει θέμα μιας και είναι επί το βελτίω . Όσο αφορά το ψυγείο μιλήστε με τους συναδέλφους .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 137. Ο/Η Νίκος Πολίτης λέει:

  Καλημέρα σας,
  σε κατάστημα χονδρικής & λιανικής πώλησης τροφίμων και ποτών με δραστηριότητες μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος, αν βάλω μηχανή παγωτού χρειάζομαι προσθήκη δραστηριότητας;
  Ευχαριστώ

 138. Ο/Η christoforos λέει:

  Καλησπερα κυριε Παπαδακη.θΑ ηθελα να σας ρωτησω.Εχω αδεια που παρασκευαζω Ντονατς τα αμερικανικα.Θα ηθελα να ρωτησω τι χρειαζετε η προβλεπετε να βαλω πωλητες στη παραλια και να πουλανε τα ντονατς.Ολα να κανω νομιμα με τουσ εργατες να ειναι νομιμοι καλλυμενη.Που να ψαχτω και τι πρεπει να κανω αμα μου επιτρεπετε να το κανω?Τα ντονατς θα ειναι σε καταληλο δισκο και μεσα σε σισκευασια..Αμα μπορειτε να με βοηθησετε. Σας Ευχαριστω

 139. Ο/Η christoforos λέει:

  Υπαρχουν παρα πολλοι παρανομοι που πουλανε στι παραλια αλλα εγω θελω να το κανω τελειως νομιμα που να μην εχω προβλημα.

 140. Καλησπέρα

  ας μην σχολιάσω τι γίνεται στις παραλίες …. θα το πω χοντρά έχω σιχαθεί με αυτά που βλέπω . Μάλιστα ένα καλοκαίρι πιάσαμε ένα τύπο που από το πλαστικό μπουκάλι που έπινε με το στόμα έβρεχε και τα ντόνατς για να κολλάει η ζάχαρη … κρίμα και ειδικά και τους τουρίστες ….. Δεν γνωρίζω πως μπορεί να νομιμοποιηθεί η πώληση αυτή .. ίσως από το δήμο σαν άδεια υπαίθριου εμπορίου ??? Κάντε λίγο υπομονή μιας και αναμένουμε νέα εγκύκλιο για το πλανόδιο εμπόριο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 141. Ο/Η christoforos λέει:

  Καλα κανετε που τα λετε στα χονδρα..το ξερω τα εχω δει kai εγω πηγα και στο δημαρχειο εκανα και τα παραπονα μου και τιποτα..εδω εβλεπα ατομα που πουλουσανε ειχαν τα ντονατς μεσα στο αυτοκινιτο ολη τιν ημερα και βγαινανε στι παραλια και πουλουσανε..εγω θελω να τα κανω με πολυ ορεα και καθαρο τροπο αλλα δεν μπορω να βρω ακρη..σας ευχαριστω πολυ κυριε παπαδακη και θα κανω υπομονη.

 142. καλά το που τα έχουνε και πως τα μεταφέρουν ας μην το σχολιάσω !!!!!!

 143. Ο/Η christoforos λέει:

  θα σας ξανα γραψω να δουμε τη γραφει ο καινουργιος εγκικλιος..σας ευχαριστω και παλι.

 144. Ο/Η dimitris λέει:

  Καλησπέρα είμαι μελισσοκόμος και θα ήθελα να ρωτήσω αν μπορώ να πουλάω και καλλυντικά που περιέχουν μέλι ,κερί αλά και λάδι με διάφορα αιθέρια έλαια ας πούμε…… όπως σαπούνι lip balm σαμπουάν κηραλοιφές και διάφορα άλλα…..

 145. Καλησπέρα
  αν ρωτάτε αν χρειάζεται άδεια επιχείρησης υγειονομικού ενδιαφέροντος από την στιγμή που δεν καταναλώνεται κάποιο από αυτά ως φαγώσιμο δεν απαιτείται ..

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 146. Ο/Η athena λέει:

  kalispera sas.kai pragmatika bravo sas gia thn upomonh kai thn thelish sas. katoikw ston peiraia k tha ithela na rwthsw ti xreiazetai gia na mporw na poulaw donuts sthn paralia se kapoio nhsi? ti xreiazetai kai pou mporw na apeuthinthw.? to ekan kapoio kalokairi kai pigaine para polu kala vevaia ta kataskeuaze h mhtera mou kai epita egw ta polousa sthn paralia.pos mporw na to kanw ayto nomima?

 147. Ο/Η christoforos λέει:

  kalispera athena…ke ego asholoume me ta donuts stin paralia..ama se endiaferei na sizitisoume gia afto to them steile mou email sto chrism_6@hotmail.com

 148. ΚΑλημέρα

  θα ρωτήσετε στο Δήμο σας για άδεια πλανόδιου πωλητή . Από πλευράς υγειονομικών απαιτήσεων αναμένουμε διευκρινιστική εγκύκλιο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες .
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 149. Ο/Η νικος! λέει:

  καλησπερα απο Καβαλα!
  θελω να νοικιασω ενα μαγαγι που εχει αδεια αναψυκτηριου χωρις παρασκευαστηριο με φουρνο εψησης.εφτιαχνε κρεπες τοστ κλαμπ σαντουιτς και χοτ ντογκ.εγω θα ηθελα να βαλω μεσα και ενα πλατω και να φτιαχω μπεργκερ το οποιο θα προμηθευομαι κατεψυγμενο.θελω να σας ρωτησω αν μπορω?

 150. ΚΑΛΉ ΑΝΑΣΤΑΣΗ

  Και αυτά που διέθετε δεν επιτρέπονταν πόσο μάλλον το Hot dog .Πρέπει να αλλάξει κατηγορία η επιχείρηση και σίγουρα να έχει παρασκευαστήριο .

  Είμαι στη διάθεσή σας για επιπλέον πληροφορίες
  Αντώνης Παπαδάκης
  Υγιεινολόγος- Επόπτης Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης ΠΕ Ηρακλείου
  Μέλος Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εποπτών Δημόσιας Υγείας

 151. Ο/Η athena λέει:

  sas eyxaristw polu gia to endiaferon sas.Otan vgei h egkuklios sas parakalw enhmerwste me.tha epoikoinwnisw kai egw mazi sas.

 152. Ο/Η athena λέει:

  kalispera christofore aurio tha epoikwnisw mazi sou!eyxaristw!

 153. Ο/Η Γιώργος λέει:

  Καλησπέρα…
  Θα ήθελα αν μπορείτε να μου πείτε σε ποια κατηγορία εντάσσεται ένα κατάστημα που θα πουλάει χύμα κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα πχ τυροπιτάκια, ψάρια, κοτόπουλα, φρούτα κτλ.
  Ευχαριστώ πολύ…

 154. Ο/Η Γιώργος Χρήστου λέει:

  Καλημέρα.
  ήθελα να διευκρινήσω κάτι σχετικά με τη εφαρμογή συστήματος HACCP σε ΚΥΕ (εστιατόριο). Είναι απαραίτητη και η πιστοποίηση του συστήματος από τρίτο ανεξάρτητο φορέα (κάποιο εγκεκριμένο από ΕΣΥΔ;), ή αρκεί η συγγραφή του φακέλου του συστήματος και η τήρηση των αρχείων αυτού;
  Ευχαριστώ εκ των προτέρων!

 155. Καλησπέρα

  ζητώ συγγνώμη που καθυστέρησα να απαντήσω αλλά βρισκόμουν μια εβδομάδα στην Αθήνα για σεμινάρια και δεν υπήρχε χρόνος αλλά και υπολογιστής να σας απαντήσω μιας και μόνος προσπαθώ να ανταποκριθώ στις ερωτήσεις των αναγνωστών .

  Εδώ και ο χρόνια και ο ΕΦΕΤ δεν απαιτεί πιστοποίηση απλά να τηρούνται όλες διαδικασίες στα μικρότερα καταστήματα και η πλήρη ανάπτυξη του συστήματος στα μεγαλύτερα

 156. Ο/Η Ρένος Κοέν λέει:

  καλή σας μέρα .
  θα ήθελα να με ενημερώσετε , αν μπορώ , στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ( αναψυκτήριο ) που διατηρώ , να απαγορεύω την είσοδο και κυρίως την κατανάλωση προιόντων που εμπορεύομαι στον πιο πάνω χώρο , εφ ‘ όσον δεν έχουν αγοραστεί απο το πιο πάνω αναψυκτήριο .
  ( καφέδες , αναψυκτικά , σοκολάτες , κλπ .
  Σας ευχαριστώ πολύ .
  Ρένος Κοέν

 157. Καλησπέρα
  για μια ακόμη φορά ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση αλλά βρισκόμουν εκτός Κρήτης και αδυνατούσα να απαντήσω .
  Δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια ανάλογη απαγόρευση στην υγειονομική διάταξη . Δεν γνωρίζω αν είναι θέμα άλλης νομοθεσίας αλλά είναι θέμα ηθικό και δεοντολογικό ίσως ……που στην Ελλάδα είμαστε πολύ πίσω σε αυτά !!!!

 158. Ο/Η μανολησ λέει:

  Καλησπέρα κυριε παπαδακη. θα ήθελα να ρωτήσω τι αδεια χρειαζετε για να μπορώ να πουλάω καλλυντικά που περιέχουν μέλι ,κερί αλά και λάδι με διάφορα αιθέρια έλαια σαπούνι σαμπουάν κηραλοιφές και διάφορα άλλα…..
  Απάντηση

 159. Καλημέρα

  αν δεν εμπορεύεστε βρώσιμα προϊόντα θεωρώ ότι δεν εμπλέκονται οι υγειονομικές Υπηρεσίες

 160. Ο/Η ΓΚΟΓΚΟΥ ΒΑΣΩ λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΠΟΤΩΝ ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΝΗΣΗ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΧΡΕΙΑΖΕΤΕ ΑΔΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ? ΔΕΝ ΥΠΑΓΕΣΕ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 45 ΓΙΑΤΙ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΘΗΚΗ? ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΙΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΑΝ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΩ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ Η ΨΑΡΟΤΑΒΕΡΝΑ,,,ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ,,,

 161. Καλημέρα

  συγγνώμη που καθυστέρησα αλλά βρισκόμουν εκτός έδρας .

  Απαιτείται άδεια αλλά δεν είναι τόσο δύσκολη περίπτωση όπως ένα εστιατόριο .
  Περισσότερα διαβάστε στο σχετικό άρθρο : ΑΡΘΡΟ 12 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II – ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ – ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΙΣ

 162. Ο/Η Ζωή Λεμπέση λέει:

  Κύριε Παπαδάκη θα ήθελα τη βοήθειά σας.
  Απέναντι από το σπίτι μου στην Ύδρα θα ανοίξει ένα κατάστημα στο οποίο θα έχει μπιλιάρδο, παδοσφαιράκι, ηλεκτρονικά παιγνίδια, και θα σερβίρει καφέδες, αναψυκτικά κλπ.
  Σήμερα τοποθέτησαν το μπιλιάρδο το οποίο είναι μπροστά στην είσοδο του καταστήματος, και όπως καταλαβένετε θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα με την ηχορρύπανση αφού οι κρεβατοκάμαρες του σπιτιού μας βρίσκονται ακριβώς απέναντι από την είσοδο του καταστήματος. Αν αντιμετοπίσουμε πρόβλημα ηχορρύπανσης υπάρχει κάποια νομοθεσία που να μας προστατεύσει?
  Ο δρόμος που χωρίζει τα δύο ακίνητα πρέπει να έχει κάποιο ελάχιστο πλάτος?
  Υπάρχουν προδιαγραφές για τέτοιου είδους επιχειρήσεις που θα αναφέρουν που θα τοποθετηθούν τα μπιλιάρδα κλπ?

  Σας ευχαριστώ πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που θα διαθέσετε για μένα.

 163. Καλημέρα

  Ύστερα από μια εβδομάδα εκτός Ελλάδας και από μια ίωση κατορθωθώ να σας απαντήσω … Ζητάω συγνώμη

  Για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος ηχορύπανση από μουσική έχει αρμοδιότητα η υγειονομική Υπηρεσία . Θεωρώ ότι η Ελληνική Αστυνομία μπορεί να παρέμβει για την περίπτωσή σας

 164. Ο/Η t.m λέει:

  Κυριε Παπαδακη καλημερα και τα συγχαρητιρια μου για την διαφωτηση που δινετε στον κοσμο!Η εντυπωση μου και η εικονα των συναδελφων σας στην επαρχιακη πολη μου δεν εχει καμμια σχεση με σας,παρολο που δεν σας εχω δει και γνωριζω καθολου προσωπικα!
  Θα ηθελα να σας ρωτησω το εξης..
  Εχω παρει την προεγκριση για καταστημα υγειονομικου ενδιαφεροντως συγκεκριμενα για »χονδρικη και λιανικη διαθεση τροφιμων» για ενα παντωπολειον.Μπορω καποια απο τα ραφια του καταστηματος μου να ειναι κατασκευασμενα απο αναπαλεωμενα και καλοσυντητημενα ξυλα και στα οποια πανω θα τοποθετηθει τζαμι για να τοποθετηθουν πανω τους συσκευασμενα τροφιμα?(μακαρονια ,τραχαναδες,σαλτσες ,μελι κτλ?) υπαρχει καποιος νομος που το απαγορευει και ζηταει συγκεκριμενα ραφια νεου τυπου(μελαμινες και τα σχετικα) ?

  Σας ευχαριστω πολυ και να εχετε μαζι με την οικογενεια σας ευλογημενα Χριστουγεννα και το 2014!

 165. Καλημέρα

  σύμφωνα με την 2η εγκύκλιο :
  Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της επιχείρησης τροφίμων και ποτών θα γίνεται έτσι
  ώστε η υποδομή των χώρων να είναι κατάλληλη, για κάθε είδος τροφίμου που
  παρασκευάζεται ή αποθηκεύεται ή προσφέρεται στο χώρο ώστε να επιτυγχάνεται η
  τήρηση των προαπαιτούμενων προγραμμάτων, η ασφαλής παραλαβή των πρώτων υλών,
  η αποθήκευση τους, η επεξεργασία και η διάθεση των τελικών προϊόντων. Σε κάθε
  περίπτωση θα πρέπει να επιτυγχάνεται η διασφάλιση της υγιεινής και ασφάλειας των
  τροφίμων και να τεκμηριώνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός των χώρων, των σκευών
  και του εξοπλισμού σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καθορίσει η επιχείρηση και
  τηρείται στο αντίστοιχο αρχείο.
  Οι αρμόδιοι υπάλληλοι επίσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους οδηγούς
  υγιεινής ώστε να ενημερώνουν τις επιχειρήσεις και να ελέγχουν σύμφωνα με τον
  κανονισμό ΕΚ 852/2004 αποφεύγοντας υπερβολές ή απαγορεύσεις οι οποίες δεν
  συμβάλουν στην ασφάλεια των τροφίμων και δυσκολεύουν την εφαρμογή της ΥΔ. Επίσης
  στις περιπτώσεις νέων τεχνολογιών να λαμβάνουν υπόψη τυχόν νεώτερα επιστημονικά
  στοιχεία και να ξεφύγουν από τη στείρα αναφορά του τύπου «δεν προβλέπεται ή δεν
  επιτρέπεται» Κάθε απόκλιση ή απαγόρευση θα πρέπει να αιτιολογείται ότι δεν πληροί τους
  όρους της υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων.
  Ειδικότερα:
  ΕΠΑΡΚΗΣ είναι η κατάσταση ή η μεθοδολογία ή ο εξοπλισμός που κρίνεται ότι μπορεί να
  ανταποκριθεί ικανοποιητικά σε συγκεκριμένες ανάγκες ή απαιτήσεις.
  ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΣ είναι αυτός που έχει τα απαραίτητα προσόντα, που πληροί τις
  προϋποθέσεις για να ανταποκριθεί σε συγκεκριμένες ανάγκες και να επιφέρει θετικό
  αποτέλεσμα.
  Οι παραπάνω ορισμοί ανταποκρίνονται στο πνεύμα της νέας διάταξης και ακολουθούν το
  πνεύμα της εποχής η οποία χαρακτηρίζεται από τη χρήση νέων τεχνολογιών και δίνει τη
  δυνατότητα στον επαγγελματία να αξιοποιήσει ένα χώρο ή μια διαδικασία διασφαλίζοντας
  ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο ασφάλειας των παραγόμενων τροφίμων.

 166. Ο/Η kostas λέει:

  Καλησπερα σας κ καλη χρονια θα ηθελα να ρωτησω εχω καταστημα με αδεια λειτουργιασ καφετερια πθ εκδοθηκε το 98 σε καποιο νησι κ θελω να σερβιρω κ καποια ζεστα πιατα π.χ hamburger γνωριζεται αν πρεπει να κανω μετατροπη αδειας κ αν χρειαζονται κ αλλγεσ στο χωρο της κουζινας? ο χωρος τησ κουζινας τωρα χρησιμοποιετε μονο για πλυσιμο ποτηριων δεν εχει καποιον εξοπλισμο,ευχαριστω

 167. Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά .

  Για να μπορείτε να προσφέρετε αυτά τα είδη απαιτείται άδεια πλήρους γεύματος . Αυτό απαιτεί διάφορα όπως αναπροσαρμογη και επέκταση των χώρων του παρασκευαστηρίου επιπλέον εξοπλισμός εκπαίδευση και άλλα που πρέπει να τα ρωτήστε στην Υγειονομική Υπηρεσία της Περιοχής σας . Αυτό που μπορώ εγώ να σας πω με σιγουριά είναι ότι αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις μπορείτε να το κάνετε .

 168. Ο/Η th λέει:

  Καλησπέρα σας.Θα ήθελα να σας συμβουλευτώ για ένα εργαστήριο ποντιακών γλυκισμάτων (πιροσκι,πίτες) που θέλω να ανοίξω.Επειδή δεν έχω καμία απολύτως γνώση όσον αφορά τη διαδικασία, μπορείτε να μου πείτε από που να ξεκινήσω?Σας ευχαριστώ πολύ.

 169. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν σε σεμινάριο στην Αθήνα μια εβδομάδα χωρίς υπολογιστή ….

  Η δραστηριότητα που μου λέτε ανήκει αν μιλάμε για ΧΟΝΔΡΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ :ΑΡΘΡΟ 11 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι – Παρασκευαστές & Συσκευαστές που πωλούν λιανικώς, Παραγωγικές μονάδες αρτοποιίας, παραγωγής νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής, Παραγωγικές μονάδες παραγωγής φρυγανιών, μπισκότων, διατηρημένων ειδών ζαχαροπλαστικής και Μονάδες παραγωγής κακάο, σοκολάτας και ζαχαρωτών.
  Εγκύκλιος 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476

  Στην κατηγορία παρασκευαστών-συσκευαστών ανήκουν τα εργαστήρια ή εργοστάσια παρασκευής ή επεξεργασίας ή και συσκευασίας τροφίμων και ποτών των οποίων τα προϊόντα προορίζονται να διατεθούν κατά κύριο λόγο σε καταστήματα λιανικής πώλησης και τα οποία αδειοδοτούνται (με γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας) από τις Δ/νσεις ανάπτυξης σύμφωνα με το Ν.3325/05 (ΦΕΚ68/τΑ/11-3-2005, άρθρο 4) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  Όπως αναφέρθηκε παραπάνω ο σχεδιασμός των χώρων και ο εξοπλισμός στις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής θα είναι σύμφωνος με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους

  Όπως ορίζεται στα άρθρα 3 και 12 της παρούσας οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να διαθέτουν τους παρακάτω χώρους:

  Α. Επιχειρήσεις παρασκευής.

  α) Χώρος παραλαβής και αποθήκευσης πρώτων υλών και υλικών συσκευασίας.

  Η κατασκευή και ο εξοπλισμός της αποθήκης θα διασφαλίζει την υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Όπου απαιτούνται ψυκτικοί θάλαμοι θα είναι επαρκούς χωρητικότητας με δυνατότητα παρακολούθησης θερμοκρασιών και σε εφαρμογή των όρων και προϋποθέσεων των άρθρων 62 και 63 του Κώδικα Τροφίμων κα Ποτών .

  Οι περιέκτες τροφίμων για την φύλαξη χύδην πρώτων υλών πρέπει να τηρούν της εθνικές και κοινοτικές διατάξεις.

  Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό και την τήρηση κατάλληλης θερμοκρασίας και υγρασίας στον χώρο της αποθήκης, με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται,

  Όλες οι πρώτες ύλες θα προέρχονται από αξιόπιστους προμηθευτές σύμφωνα με τον Ε.Κ 852/2004 και τους αντίστοιχους κανόνες ορθής υγιεινής πρακτικής.

  β) Χώρος παρασκευής και επεξεργασίας.

  Ο εξοπλισμός στο χώρο παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι από κατάλληλο και υγειονομικά αποδεκτό υλικό. Ειδικά ο εξοπλισμός που σχεδιάζεται να έρχεται σε επαφή με τρόφιμα πρέπει να είναι από υλικό κατάλληλο για τρόφιμα κατά τις ισχύουσες Εθνικές και Κοινοτικές διατάξεις Όλα τα σκεύη που χρησιμοποιούνται θα φυλάσσονται μετά τον καθαρισμό τους σε κλειστές προθήκες ή σε κατάλληλα ράφια. Θα λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα για τον αερισμό του χώρου και όπου αυτός γίνεται με ανοίγματα (παράθυρα, πόρτες κ.λπ.) σε αυτά θα τοποθετείται κατάλληλο προστατευτικό πλέγμα και θα μπορούν να καθαρίζονται . Στους χώρους όπου τα τρόφιμα ή οι πρώτες ύλες παρασκευής τους εκτίθενται σε απ’ ευθείας επαφή θα υπάρχει σε κατάλληλη θέση νιπτήρας με ποδοκίνητο σύστημα για το πλύσιμο των χεριών των εργαζομένων κατά την διαδικασία παρασκευής. Η διασταυρούμενη επιμόλυνση αποφεύγεται με βάση το ισχύον διάγραμμα ροής όπως αποτυπώνεται στις σχετικές μελέτες HACCP ή όπως προκύπτει από σχετικούς Οδηγούς Ορθής Υγιεινής.

  Σε κάθε περίπτωση στα σχεδιαγράμματα κάτοψης θα πρέπει να αποτυπώνονται οι χώροι και η χρήση τους.

  Οι διαστάσεις του χώρου παρασκευής και επεξεργασίας θα είναι επαρκής, προκειμένου να εξασφαλίζεται η ασφαλής παραγωγή των τροφίμων.

  Τα απορρίμματα θα φυλάσσονται προσωρινά σε ειδικά δοχεία επαρκούς χωρητικότητας από κατάλληλο υλικό, ώστε να καθαρίζονται και να απολυμαίνονται αποτελεσματικά.

  Το κάλυμμα των δοχείων θα είναι στεγανό και θα ανοίγει με ποδοκίνητο μηχανισμό.

  γ) Χώρος πλύσεως σκευών.

  Ο χώρος πλύσης των σκευών καθώς και των αντικειμένων που δεν αποτελούν μέρος του εξοπλισμού θα είναι ανάλογος και κατάλληλος, ώστε να επιτυγχάνεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους, ενώ η χωροθέτηση του εν λόγω χώρου θα πρέπει να συμβάλλει στην αποφυγή του κινδύνου της διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

  Ο αριθμός λεκανών πλύσης τροφίμων ή σκευών θα είναι επαρκής και απαιτείται η ύπαρξη και ενός κατάλληλου, ποδοκίνητου νεροχύτη για το πλύσιμο των χεριών του προσωπικού.

  Διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης της εγκατάστασης και του εξοπλισμού.

  Η διαδικασία καθαρισμού και απολύμανσης των χώρων παρασκευής και του εξοπλισμού πρέπει να γίνεται με κατάλληλο τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται ο αποτελεσματικός καθαρισμός και απολύμανση τους συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας ξηρού καθαρισμού όπου από τη φύση του προϊόντος κρίνεται κατάλληλη.

  δ) Χώρος αποθήκης ετοίμων προϊόντων:

  Όταν η αποθήκευση αφορά συσκευασμένα τρόφιμα (αποθήκη μονάδας επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων) οι απαιτήσεις είναι οι ίδιες με αυτές που περιγράφονται στις αποθήκες. Σε κάθε άλλη περίπτωση στον χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες και ψυκτικοί θάλαμοι όπου αυτοί απαιτούνται .

  Θα λαμβάνονται μέτρα για τον αερισμό και τον φωτισμό του χώρου με μηχανολογικό εξοπλισμό, όπου απαιτείται ώστε να εξασφαλίζονται σταθερές συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας, κατάλληλες για τα παραγόμενα προϊόντα.

  ε) Χώρος διάθεσης ή διανομής ετοίμων προϊόντων.

  Στο χώρο αυτό θα υπάρχουν ράφια, κλειστές προθήκες ή ψυκτικοί θάλαμοι όπου απαιτείται και θα λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των προς διάθεση προϊόντων.

  Όλοι οι παραπάνω χώροι θα απεικονίζονται στο διάγραμμα ροής και θα αποτυπώνονται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης της επιχείρησης.

  Β. Επιχειρήσεις συσκευασίας

  Στις επιχειρήσεις αυτές θα υπάρχουν οι χώροι των επιχειρήσεων παρασκευής, εκτός του χώρου παρασκευής – επεξεργασίας, ο οποίος αντικαθίσταται με τον χώρο συσκευασίας επαρκών διαστάσεων. Σε αυτόν θα υπάρχει επαρκής και κατάλληλος εξοπλισμός και το διάγραμμα ροής θα αποτυπώνεται στα σχεδιαγράμματα κάτοψης. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την πρώτη και τη δεύτερη συσκευασία δεν πρέπει να αποτελούν πηγή μόλυνσης και πρέπει να αποθηκεύονται με τρόπο που να μην εκτίθενται σε κίνδυνο μόλυνσης.

  Όσα υλικά συσκευασίας επαναχρησιμοποιούνται για τρόφιμα πρέπει να είναι εύκολο να καθαριστούν και όταν απαιτείται να απολυμανθούν .

  Αδειοδοτούσες Αρχές στα εργαστήρια τροφίμων και ποτών :

  Αν μιλάμε για ΛΙΑΝΙΚΗ ΠΩΛΗΣΗ :Επιχειρήσεις μαζικής εστίασης παρασκευής και διάθεσης πρόχειρου γεύματος.

  Από τις επιχειρήσεις της κατηγορίας αυτής διατίθενται σε καθήμενους ή περαστικούς πελάτες ή διανέμονται κατ’ οίκον, ροφήματα πάσης φύσεως, αναψυκτικά, οινοπνευματώδη ποτά, γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα (ζεστής ή κρύας κουζίνας) που δεν απαιτούν ιδιαίτερη επεξεργασία και σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της επιχείρησης με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν επαρκείς και κατάλληλους χώρους ώστε να διασφαλίζεται η υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων.

  Οι επιχειρήσεις αυτές μπορούν να διαθέτουν γλυκίσματα, και πρόχειρα γεύματα που παρασκευάζονται από άλλες επιχειρήσεις και που πληρούν τους όρους της παρούσας.

 170. Ο/Η th λέει:

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 171. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Καλησπέρα σας. Διατηρώ κατάστημα με είδη χρωματοπωλείου και θα ήθελα στον εξωτερικό ιδιωτικό στεγασμένο χώρο του καταστήματος να τοποθετήσω ψυγείο με μπουκάλια νερό. Γίνεται αυτό ή θα πρέπει να χαρακτηρίσω όλο το μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος !!!! Αν όχι, η τοποθέτηση αυτόματου πωλητή τι υγειονομικές απαιτήσεις έχει ??
  Ευχαριστώ πολύ.

 172. Καλημέρα

  το νερό πωλείται από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επομένως πρέπει να αδειοδοτήσετε την δραστηριότητα αυτή . Ο αυτόματος πωλητής είναι μια πιο εύκολη λύση που όμως και αυτή απαιτεί σχετική άδεια . Δείτε μια ιδιαιτερότητα που ίσως η δικιά σας επιχείρηση καθιστά αδύνατη την τοποθέτηση : Να μην στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.α.

 173. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Καλή σας μέρα.
  «πρέπει να αδειοδοτήσετε την δραστηριότητα αυτή» = χαρακτηρισμός της επιχείρησης ως υγειονομικού ενδιαφέροντος.(Για σκεφτείτε το λίγο και εσείς ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ . Δεν είναι να χτυπάς το κεφάλι σου στον τοίχο.
  Για το θέμα του αυτόματου πωλητή δεν υπάρχει πρόβλημα γιατί θα είναι σε χώρο ξέχωρο από αυτόν των υλικών.
  «Να μην στεγάζεται σε σημεία που υπάρχουν δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στα προσφερόμενα τρόφιμα ή ποτά όπως διαδρόμους τουαλετών, χώρους υψηλού κονιορτού, αναθυμιάσεων κ.α» καμία σχέση με τα περίπτερα δηλαδή μιας και αλλοιώσεις στα τρόφιμα και τα ποτά δεν γίνονται γιατί προστατεύονται από την τεντούλα του περιπτέρου, ή δεν τίθεται θέμα αναθυμιάσεων και σκόνης γιατί κανένα δεν βρίσκεται πάνω στον δρόμο …!!!!! και είμαι εγώ επικίνδυνος για την δημόσια υγεία επειδή θέλω να βάλω ένα ψυγείο με το απαραίτητο νερό.
  Αυτά τα πράγματα και αυτοί οι άνθρωποι είναι αχαρακτήριστα. Και από την μεριά των εμπόρων αλλά και από την μεριά σας, των επιστημόνων.

 174. Καλημέρα

  εγώ δεν σχολίασα τον νόμο απλά σας τον παρουσίασα (και φυσικά δεν είμαι νομοθέτης ούτε μετέχω σε νομοπαρασκευαστικές επιτροπές ) …

  Όταν σας απάντησα να αδειδοτήσετε εννοώ και είναι αυτονόητο μόνο το κομμάτι των τροφίμων και ποτών … το χρωματοπωλείο είναι ανεξάρτητο …. εκτός αν κατάλαβα λάθος και δεν θα πουλάτε τα νερά αλλά θα τα έχετε για δικιά σας χρήση οπότε δεν απαιτείται άδεια

 175. Ο/Η Γιάννης λέει:

  Έχετε δίκιο. Δεν βάλω εναντίον σας, απλώς σχολιάζω τις δυσκολίες για ένα πράγμα πολύ απλό, νομίζω. Διαβάζω συχνά το blog και βλέποντας την επιστημονική σας υπόσταση περίμενα απλός μια κριτική αλλά μάλλον λόγω της ιδιότητας σας δεν πρέπει να εκφέρεται.
  Μπορεί να γίνει αδειοδότηση μόνο για τον χώρο του ψυγείου ??? (δηλαδή να είναι μακρυά από όλα τα υλικά που έχουμε πει κλπ ? ή θα ζητηθεί και τουαλέτα με προθάλαμο ??
  Όσο για την ιδία χρήση, (δικαιολογημένα) άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας…..
  Ευχαριστώ πολύ και πάλι.

 176. Έχετε απόλυτο δίκιο δεν είναι ο ρόλος μου να σχολιάζω εδώ άλλωστε εχω δεχθεί αρκετή κριτική για οτι κάνω εδώ και το στομάχι μου δεν αντέχει άλλο … δυστυχώς τουαλετα με προθάλαμο απαιτείται πλέον σε όλες τις επιχειρήσεις υγ. Ενδιαφέροντος …

 177. Ο/Η alkhs λέει:

  καλησπερα σας. παρα πολυ καλη δουλεια μπραβο σας……να ρωτησω…εχω 2 καταστηματα συνεχομενα και θελω να τα χρησιμοποιησω και τα δυο για snackbar. με 120 καθισματα .. οι 2 χωροι ειναι κυρια χρηση καταστηματων..και θελω στο ενα καταστημα να τοποθετησω ολα τα πραγματα για ψησιμο(σουβλακι,μεζεδες κλπ) και στο δευτερο χωρο να τοποθετησω μονο μια κρεπεδερια και μια λουκουμαδιερα μονο…..οποτε πιστευω να μου το επιτρεψει το υγειονομικο. ομως επειδη μκρεπεσ και λουκουμαδεσ θα διαθετω μονο σε περαστικους…θα χρειασθω εργαστηριο ?? ενω στον πρωτο χωρο που θα τοποθετησω ολα τα ειδη ψησιματος θα προσφερω τα ειδη και σε καθημενους…δηλαδη σουβλαγια μπιφτεκια σε καθημενουσ στον εναν χωρο και απο τον αλλο χωρο κρεπεσ και λουκουμαδεσ μονο σε περαστικουσ …

 178. Καλημέρα

  δυστυχώς τα ερωτήματά σας είναι πολύπλοκα και δεν είναι εύκολο να απαντηθούν από εμένα για τον απλό λόγο ότι επίσημη απάντηση θα σας δώσει μόνο η αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία . Σε γενικές γραμμές μπορώ να σας πω εγώ ότι δεν έχει σχέση αν τα τρόφιμα που θα παρέχετε θα προορίζονται μόνο για περαστικούς σε σχέση με την ύπαρξη ή όχι παρασκευαστηρίου . Αυτό που μετράει είναι το είδος του τροφίμου που θα παρέχετε και αν αυτό απαιτεί προδιαγραφές πλήρους ή πρόχειρου γεύματος σύμφωνα με την νομοθεσία .

 179. Ο/Η alkhs λέει:

  στη συνεχεια προηγουμενης απαντησης σας να ρωτησω λοιπον η παρασκευη λουκουμα και κρεπας απαιτεί προδιαγραφές πλήρους ή πρόχειρου γεύματος σύμφωνα με την νομοθεσία .

 180. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση αλλά βρισκόμουν στην Αθήνα για Υπηρεσιακούς λόγους την περασμένη εβδομάδα .
  Κατά την προσωπική μου άποψη κατατάσσεται στα πρόχειρου

 181. Γεια σας , κύριε Παπαδάκη

  Έχουμε πάρει Προ-έγκριση Λειτουργίας Καταστήματος για » Καφετέρια-Μπαρ». Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης έχει τοποθετήσει και λειτουργεί πέραν της Καφετιέρας ΚΑΙ έναν ηλεκτρικό φούρνο (χωρίς εστίες), ένα φουρνάκι μικροκυμάτων, μια φριτέζα 2 ltr και ένα κουζινάκι υγραερίου 2 εστιών 60cm x 30 cm προκειμένου να παρασκευάζει τους συνοδευτικούς μεζέδες. Ήθελα να ρωτήσω : όλα τα παραπάνω αναιρούν το χαρακτήρα του καταστήματος » Καφετέρια – Μπαρ»???? ΄Και κυρίως ήθελα να μάθω αν προκύψει πρόβλημα σε αυτό όταν έρθει το Υγειονομικό για έλεγχο……

  Τονίζω ότι τα παραπάνω θα λειτουργούν μόνο για την παρασκευή συνοδευτικών των ποτών μεζέδων και θα περιγράφονται αναλυτικά στα Διαγράμματα Ροής της επιχείρησης

 182. Καλησπέρα και συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση

  λοιπόν η νομοθεσία αναφέρει ότι τα καταστήματα αναψυχής είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες προσφέρονται κατά κύριο λόγο οινοπνευματώδη ποτά και αναψυκτικά με συνοδεία πρόχειρου γεύματος καθώς και υπηρεσίες αναψυχής (καφενεία, open bar, αναψυκτήρια και τα όμοια).
  Δεν αναφέρει όμως ακριβώς την έννοια του πρόχειρου γεύματος .. επομένως για επίσημη απάντηση αρμόδια είναι μόνο η υγειονομική Υπηρεσία που ανήκετε

 183. Σας ευχαριστώ πολύ κ.Παπαδάκη!

 184. Γεια σας, κ. Παπαδάκη

  Έχουμε ένα Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο), μεικτού εμβαδού 200,00 m2 περίπου, το οποίο υποχρεούται σε κατασκευή WC ΑμεΑ. Στα σχέδια των κατόψεων που θα καταθέσουμε για την Άδεια Λειτουργίας αποτυπώνεται ο χώρος του WC ΑμεΑ. Ήθελα να ρωτήσω το εξής : κατά τον έλεγχο που θα κάνει η Υγειονομική Υπηρεσία του Δήμου μας, προκειμένου να χορηγήσει την Άδεια θα πρέπει το WC ΑμεΑ να έχει ήδη κατασκευαστεί ή ισχύει ότι υπάρχει ένα χρονικό περιθώριο ολοκλήρωσης αυτού μέχρι το 2020 και άρα θα δοθεί η άδεια χωρίς να έχει κατασκευαστεί αυτό αλλά με τη δέσμευση του να κατασκευαστεί ??

 185. Καλησπέρα και συγγνώμη που καθυστέρησα να σας απαντήσω …

  Θεωρώ πως πρέπει να είναι κατασκευασμένο

 186. Ο/Η alex λέει:

  καλησπέρα σας κ. Παπαδάκη! Σκέφτομαι να ανοίξω ένα μίνι μάρκετ στο οποίο θα έχω μια μικρή μηχανή για να φτιάχνω καφέ σε περαστικούς και σάντουιτς. Επίσης θα έχω φωτοτυπικό και εκτυπωτή για έκδοση ηλεκτρονικών παραβόλων. ο χώρος βρίσκεται δίπλα σε υπουργείο συγκοινωνιών. τι άδεια χρειάζεται,πόσα τετραγωνικά πρέπει να είναι ο χώρος και τι διαδικασία – προϋποθέσεις χρειάζονται για να λειτουργήσει νόμιμα. ευχαριστώ πολύ!

 187. Καλησπέρα
  για τον καφέ σε περαστικούς δεν υπάρχει πρόβλεψη αυτή τη στιγμή όμως θα υπάρχει στην νέα διάταξη που είναι υπό έκδοση

  διαβάστε εδώ
  Νέα Νομοθεσία αδειοδότησης :

  ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

 188. Καλησπέρα σας, κ.Παπαδάκη

  έχουμε να βγάλουμε άδεια ίδρυσης & λειτουργίας για Κ.Υ.Ε. που θα λειτουργεί ως <>. Η επιχείρηση θα στεγάζεται στο Ισόγειο Κατάστημα διωρόφου κτίσματος. Ο χώρος του καταστήματος για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων των πελατών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στο εσωτερικό είναι ενιαίος και παράλληλα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σκοπεύει να τοποθετήσει, σε μια γωνία του ίδιου ενιαίου χώρου, έναν πάγκο πώλησης τοπικών χειροποίητων προϊόντων (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ). Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες ( π.χ. ως προς την κατασκευή του χώρου για χρήση παντοπωλείου, προδιαγραφές διαμόρφωσης για την μεικτή χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) υποδεικνυόμενες από την Υγειονομική Υπηρεσία, που να καθορίζουν ή δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη στις παραπάνω χρήσεις. Για να γίνω πιο σαφής : είναι σύμφωνη η τοποθέτηση των τραπεζοκαθίσματων των πελατών και ο πάγκος πώλησης των προϊόντων στον ίδιο ενιαίο χώρο με τις Υγειονομικές απαιτήσεις ή θέτονται περιορισμοί???Και αν ναι, θα μπορούσατε να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί ώστε να τους υποδείξουμε και στον ιδιοκτήτη???
  Σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων
  Με εκτίμηση

 189. Καλησπέρα σας, κ.Παπαδάκη

  έχουμε να βγάλουμε άδεια ίδρυσης & λειτουργίας για Κ.Υ.Ε. που θα λειτουργεί ως . Η επιχείρηση θα στεγάζεται στο Ισόγειο Κατάστημα διωρόφου κτίσματος. Ο χώρος του καταστήματος για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων των πελατών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στο εσωτερικό είναι ενιαίος και παράλληλα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σκοπεύει να τοποθετήσει, σε μια γωνία του ίδιου ενιαίου χώρου, έναν πάγκο πώλησης τοπικών χειροποίητων προϊόντων (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ). Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες ( π.χ. ως προς την κατασκευή του χώρου για χρήση παντοπωλείου, προδιαγραφές διαμόρφωσης για την μεικτή χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) υποδεικνυόμενες από την Υγειονομική Υπηρεσία, που να καθορίζουν ή δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη στις παραπάνω χρήσεις. Για να γίνω πιο σαφής : είναι σύμφωνη η τοποθέτηση των τραπεζοκαθίσματων των πελατών και ο πάγκος πώλησης των προϊόντων στον ίδιο ενιαίο χώρο με τις Υγειονομικές απαιτήσεις ή θέτονται περιορισμοί???Και αν ναι, θα μπορούσατε να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί ώστε να τους υποδείξουμε και στον ιδιοκτήτη???
  Σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων
  Με εκτίμηση

 190. Καλησπέρα σας, κ.Παπαδάκη

  έχουμε να βγάλουμε άδεια ίδρυσης & λειτουργίας για Κ.Υ.Ε. που θα λειτουργεί ως ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ -ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ – ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ. Η επιχείρηση θα στεγάζεται στο Ισόγειο Κατάστημα διωρόφου κτίσματος. Ο χώρος του καταστήματος για την ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων των πελατών (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ , ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) στο εσωτερικό είναι ενιαίος και παράλληλα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης σκοπεύει να τοποθετήσει, σε μια γωνία του ίδιου ενιαίου χώρου, έναν πάγκο πώλησης τοπικών χειροποίητων προϊόντων (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ). Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες ( π.χ. ως προς την κατασκευή του χώρου για χρήση παντοπωλείου, προδιαγραφές διαμόρφωσης για την μεικτή χρήση ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ) υποδεικνυόμενες από την Υγειονομική Υπηρεσία, που να καθορίζουν ή δεσμεύουν τον ιδιοκτήτη στις παραπάνω χρήσεις. Για να γίνω πιο σαφής : είναι σύμφωνη η τοποθέτηση των τραπεζοκαθίσματων των πελατών και ο πάγκος πώλησης των προϊόντων στον ίδιο ενιαίο χώρο με τις Υγειονομικές απαιτήσεις ή θέτονται περιορισμοί???Και αν ναι, θα μπορούσατε να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί ώστε να τους υποδείξουμε και στον ιδιοκτήτη???
  Σας ευχαριστώ πολύ, εκ των προτέρων
  Με εκτίμηση

 191. Καλημέρα

  θα σας απαντήσω αναφέροντας απλά την νομοθεσία . Πιο συγκεκριμένη απάντηση θα πάρετε από την υγειονομική Υπηρεσία που θα γνωμοδοτήσει :
  Επιτρέπεται να λειτουργούν επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγειονομικού ενδιαφέροντος ή μη, εντός επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών (κατάστημα εντός καταστήματος) και αντιστρόφως, εφόσον υπάρχει επαρκής χώρος σαφώς ή νοητά διαχωρισμένος ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητας της δραστηριότητας και δεν δημιουργείται κίνδυνος διασταυρούμενης επιμόλυνσης.

 192. Ο/Η thanasis gkosdis λέει:

  καλησπερα σας!ενα μεγαλο μπραβο για την βοηθεια σας!θα ηθελα και εγω να ρωτησω κατι,θελω να ξεκινησω μια δουλεια οπου το μονο που θα πουλαω ειναι εμφιαλωμενο νερο αλλα ΜΟΝΟ σε εξαδες
  βικος νερα κρητης κτλ τα οποια θα τα φερνω σε ενα χωρο (μαγαζι-αποθηκη) στο σπιτι μου σε παλετες οπου και απο εκει θα τα κανω μονο διανομη με οχημα ιχ(βανακι) σε σπιτια με αποδηξη λιανικης και οχι πωληση απο καταστημα που θα μπαινουν πελατες!μπορειτε να μου πειτε τι αδεια πρεπει να βγαλω σε αυτην την περιπτωση?θελω υγειονομικου?μινι μαρκετ?παντοπωλειου? η κατι αλλο?
  ΕΥΧΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ!!!

 193. Σίγουρα απαιτείται άδεια (ή γνωστοποίηση ) μιας και πρόκειται για επιχείρηση υγειονομικού ενδιαφέροντος . Θα πρέπει να μιλήσετε αρχικά με τον Δήμο που ανήκετε και στην συνέχεια με την Υγειονομική Υπηρεσία . Ο χώρος που αναφέρετε πρέπει να αδειοδοτηθεί καθώς και το όχημα μεταφοράς . Αν πουλάτε λιανική μόνο τότε το παντοπωλείο σας καλύπτει αν όμως μιλάμε για χονδρική πώληση τότε απαιτείται άλλη άδεια του άρθρου 12 της ισχύουσας υγειονομικής διάταξης .

 194. Ο/Η thanasis gkosdis λέει:

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ!ΕΥΧΟΜΑΙ ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

 195. Ο/Η Ζαχαρουλα λέει:

  Καλησπέρα σας!Δεν ξέρω αν αυτό το θέμα είναι ακόμα ενεργό αλλά αν έχετε την καλοσύνη θα ήθελα να μου απαντησετε σε μια ερώτηση..Θέλω να κάνω ένα μαγαζί στο οποίο θα φτιάχνω και θα πουλάω ποπκορν.Οι πελατες δεν θα το καταναλωνουν εντος του καταστηματος.Υπαρχει καποιο όριο στο εμβαδον?Εχω βρει ενα καταστημα 20τμ με τουαλετα ..Σας ευχαριστω εκ των προτερων!

 196. Καλημέρα

  η νέα υγειονομική διάταξη δεν ορίζει πλέον ελάχιστα τμ αλλά μια σειρά από προαπαιτούμενα . Για να πάρετε επίσημη απάντηση πρέπει να ρωτήσετε στην Υγειονομική Υπηρεσία που υπάγετε το κατάστημα ,καθώς και στο Δήμο αν το επιτρέπουν οι χρήσεις γης και φυσικά θα χρειαστείτε ιδιώτη μηχανικό για τον έλεγχο εν γένει της νομιμότητας του καταστήματος και την σχεδίαση των κατόψεων

 197. Ο/Η arben λέει:

  ονομαζομε Αρμπεν . θα ειθελα να μαθω ποσ πρεπει να ειναι τα ςζαμια τον καταστιματον σε ενα ιπσοσ 4 μετρα τι προβλεπει ο νομοσ να ειναι απλα ςζαμια η κρισταλινα γειατη ειχα ενα περιστατικο με τον γιο μου εθχαριστω

 198. Καλημέρα

  δεν κατάλαβα την ερώτηση αλλά δεν υπάρχει όρος στην υγειονομική διάταξη για τη τζαμαρία των καταστημάτων

 199. Ο/Η arben λέει:

  Καλημερα κ. Παπαδακη ευχαριστω που μ’απαντησατε.Ειχα Το εξεισ προβλημα.Στην παρεα που κανει ο γιοσ μου καπιοσ τον εσπροξε στιν τςαμαρια του ενοσ καταστιματοσ με αποτελεσμα να σπασει το τςαμι που ιχαι ιπσοσ 4.5 μετρα κι παρατριχα γλιτοσαμε τα κιροτερα με ενα μικρο σκισιμο στιν πλατη. Το εροτιμαμου ειναι τα τςαμια αυτα δεν πρεπει να εχουν καπια προστασια [π.χ να ειναι τριπλεκσ η καπιο ρολο προστασιασ].Μασ ειπανε να πληροσουμε εμεισ το τςαμι Για αυτο το λογο σασ ειπα αν ιπαρχη καπισ νομοσ να μιν παθη καπιοσ αλοσ αυτο που επαθε το παιδει μου.Συγνομη για τα ορθωγραφηκα μου λαθει κι παλι ευχαριστω

 200. Ο/Η eirinitsk λέει:

  Καλημερα σας και συγχαρητηρια για την πολυ καλη δουλεια σας!
  Ενδιαφερομαι να ανοιξω ενα καταστημα με παραδοσιακα ειδη παντοπωλειου (μελι,κρασι,βοτανα,οσπρια,μαρμελαδες κλπ) και καποια λιγα εκκλησιαστικα ειδη (λιβανι,θυμιατα,καρβουνακια). Εχω βρει εναν υποψηφιο χωρο για ενοικιαση 35 τμ με αποθηκη κ wc που πριν ηταν μαναβικο.Αρα υποθετω πως δε θα εχω προβλημα με αδεια.Εχω πελαγωσει λοιπον…απο που ξεκιναω;τραπεζα για δανειο;δημο για αδεια;υγειονομικο για προδοαγραφες καταστηματος;επιαης,ο νομος με καλυπτει για να πουλαω τα προαναφερθεντα;σε ποια κατηγορια καταστηματων θα ανηκω;αν απευθυνθω σε καποιον για να αναλαβει τα παντα,σε ποιον να απευθυνθω;σε πολ.μηχανικο;
  Ευχαριστω

 201. Καλημέρα

  δεν χρειάζεται να πελαγώσετε … στην διαδικασία δεν εμπλέκεται πλέον η Υγειονομική Υπηρεσία (κατά την έναρξη παρά μόνο κατά τη λειτουργία ) επομένως χρειάζεστε μηχανικό και ξεκινήστε από το Δήμο που ανήκει το κατάστημα .
  Το παντοπωλείο σας καλύπτει σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 13 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ III Επιχειρήσεις Λιανικού και Χονδρικού Εμπορίου .

  Ο νόμος που σας αφορά : ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/34824 ΦΕΚ 3402 Β 31/12/2013 Τεύχος Β:Απλούστευση και Προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών (Κατηγορίας ΙΙΙ της Υγειονομικής Διάταξης)- Ένταξη των διαδικασιών στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π)

 202. Καλημέρα

  ζητώ συγγνώμη αλλά είχα ένα τεχνικό θέμα με την σελίδα και δεν μπόρεσα να σας απαντήσω άμεσα παρά τώρα μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα …

  καταλαβαίνω την αγωνία σας .. όμως η υγειονομική νομοθεσία περιορίζεται σε θέματα άλλα πλην αυτού που αναφέρετε που ανήκει νομίζω στην αρμοδιότητα της επιθεώρησης υγείας και ασφάλειας της εργασίας μιας και αφορά τόσο τους πελάτες όσο και τους εργαζόμενους και πρόκειται για κίνδυνο από ατύχημα και όχι για κίνδυνο από την λειτουργία της επιχείρησης .

 203. Ο/Η eirinitsk λέει:

  Καλησπέρα και σας ευχαριστώ για την απάντηση…σχετικά με την μικτή άδεια (πχ παντοπωλείο καφεκοπτείο γαλακτοπωλείο) τί είδους άδεια πρέπει να βγάλω για να πουλάω τα παρακάτω; Σκέτη παντοπωλείου ή και κάτι άλλλο μαζί; Ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για το μεγάλο post.

  Όσπρια χύμα και συσκευασμένα, Ρύζι χύμα και συσκευασμένο, Ζυμαρικά, Μέλι, Χαλβά χύμα, Μουσταλευριά συσκευασμένη, μούστος, πετιμέζι, Αλίπαστα χύμα και συσκευασμένα, Αλλαντικά συσκευασμένα, Τυριά συσκευασμένα, Λαχανικά κατεψυγμένα συσκευασμένα, Ελιές (χύμα και συσκευασμένες), Αυγά χύμα σε καρτέλα και συσκευασμένα, Κρασί συσκευασμένο, Χυμοί, Αναψυκτικά, Οιδίποτα (λικέρ, κονιάκ), παραδοσιακά ποτά όπως ούζο, ρακί κλπ, Μπύρες, Γάλα συσκευασμένο, Καφές (χύμα φρεσκοκομμένος & συσκευασμένος), ξηροί καρποί, ποπ κορν χύμα, αποξηραμένα φρούτα, σοκολάτες συσκευασμένες, σοκολατάκια-κουλουράκια-γλυκίσματα (χύμα και συσκευασμένα), μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά κουταλιού, βότανα-αφεψήματα (χύμα και συσκευασμένα), μπαχαρικά (χύμα και συσκευασμένα), σαλιγκάρια σε διχτάκι, εκκλησιαστικά είδη (καρβουνάκια, λιβάνι χύμα και συσκευασμένο, κεριά, αγνό κερί, φιτιλάκια, καντιλίθρες, κεραλοιφές, λιβανιστήρια, τάματα, νάμα, κομποσκοίνια, κλπ)

 204. Ο/Η Ioanna Púrpurosa λέει:

  Κ. Παπαδάκη καλησπέρα σας. Ψάχνω χώρο για καφε-μπαρ στον οποιο να μπορω να φτιάχνω και κάποια «σπιτικα» γλυκα-μπισκότα καθημερινα. Τι είδους άδεια πρέπει να βγάλω? Τι προδιαγραφές πρέπει να πληρεί ο χώρος? Εχω βρει έναν χωρο στο κουκακι με 70τμ ισογειο και άλλο τοσο υπόγειο (+καποια τμ παταρι), αλλά ηταν πρωην μαγαζι με υαλικα. Θα μπορω να βγάλω άδεια απο το μηδεν? Υπάρχει πιθανότητα σ εναν χωρο να βγει άδεια υγειονομικου περα απ το ισόγειο και στο υπόγειο ή σε (νόμιμο) πατάρι? Ευχαριστώ πολυ.

 205. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  για να ιδρυθεί δραστηριότητα υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται ο χώρος να είναι κυρίας Χρήσεως . Από κει και πέρα χρειάζεστε μηχανικό για να αποτυπώσει την διάταξη του χώρου τον εξοπλισμό κλπ . Κατόπιν με το σχέδιο αυτό μπορείτε να ρωτήσετε για τις απαιτήσεις στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που ανήκει το κατάστημα

 206. Καλημέρα και Χρόνια Πολλά

  Το παντοπωλείο όπως αναφέρει και ο τίτλος μπορεί να διαθέτει όλα τα είδη τροφίμων και ποτών πλην όμως επειδή ακριβώς δεν έχει πολλούς χώρος και εξοπλισμούς (ψυγεία κλπ ) οι ποσότητες που αποθηκεύει πρέπει να είναι μικρές σε αντίθεση με τις υπεραγορές τροφίμων (super Market )
  Πέρα από αυτό εξαιτίας νομοθετικής απαίτησης άλλων Υπηρεσιών καλό είναι σε παρένθεση να αναφέρετε τις υπόλοιπες δραστηριότητες που ανήκουν στην ίδια κατηγορία με το παντοπωλείο πχ καφεκοπτείο γαλακτοπωλείο κλπ

 207. Ο/Η kostas zografinis λέει:

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΠΑΔΑΚΗ

  ΕΧΩ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΣΤΗ ΣΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΧΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟ 2013.

  ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΙΧΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΤΙ ΕΙΧΑ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
  ΕΔΕΙΞΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΟΥ ΜΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΣΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΣΤΗΣ (ΝΕΑΡΗ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ) ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΛΛΑ ΣΤΕΡΕΟΦΩΝΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΜΕΧΡΙ 80dc.

  ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΑ ΟΤΙ ΟΙ ΚΑΙΝΟΥΡΙΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΤΣΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΡΑΓΜΑ ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΗΣ Η ΑΔΕΙΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΟΜΩΣ ΜΟΥ ΕΙΠΕ ΝΑ ΒΡΩ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΟΥ ΤΟ ΟΡΙΖΕΙ ΑΥΤΟ.

  ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΛΥ ΕΠΕΙΔΗ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΑΥΤΟ
  ΝΑ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΠΟΙΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟ ΟΡΙΖΟΥΝ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΤΑΝ ΠΑΩ ΤΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ (ΠΗΡΑ ΑΝΑΒΟΛΗ) ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΩ ???????????

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΘΕΡΜΑ

  ΚΩΣΤΑΣ ΖΩΓΡΑΦΙΝΗΣ

  Date: Tue, 31 Mar 2015 17:06:37 +0000
  To: kritikospiti@hotmail.com

 208. Καλημέρα

  Δείτε το παρακάτω θέμα νομίζω απαντάει στην ερώτησή σας

  ΘΕΜΑ : Απάντηση σε έγγραφό σας.

  ΣΧΕΤ : α. Η με αρ. πρωτ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967 (ΦΕΚ 2718/τ.β./8-10-2012) Υγειονομική Διάταξη με ΑΔΑ Β43ΡΘ-ΤΑΦ και με διόρθωση σφαλμάτων αυτής με ΦΕΚ 3007/τ.β.13-11-2012.

  Β. Η με αρ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220/2011 (ΦΕΚ τ.β. 2496) « Αττλούστευση διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης & λειτουργίας Καταστήματος υγειον. ενδιαφέροντος».

  γ. Η Α5/3010/85 (ΦΕΚ 593/τ.β. 2-10-1985) Υγειονομική Διάταξη της Δ/νσης Υγειονομικής Μηχανικής & Υγιεινής Περιβάλλοντος της Υπηρεσίας μας. δ. Το με αρ. πρωτ. οικ.7242/4-7-2013 έγγραφό σας προς την Υπηρεσία μας

  Σε απάντηση του ανωτέρω δ’ σχετ. εγγράφου σας, το οποίο παρελήφθη από τη Δ/νσή μας στις 5/9/2013, αναφορικά με τη χρήση μουσικής σε Κέντρα Διασκέδασης & λοιπές επιχειρήσεις, σας γνωρίζουμε ότι τα καταστήματα των άρθρων 37,38, 39 της καταργηθείσας Υγειον. Διάταξης Α1Β/8577/83Υ.Δ. σύμφωνα με το παράρτημα II της νέας Υγειον. Διάταξης (α’ σχετ.) περιγράφονται στο άρθρο 14 αυτής.

  Μετά την κατάργηση της Αιβ/8577/86 Υγειον. Διάταξης καταργήθηκε το άρθρο 41 αυτής και τα κέντρα διασκέδασης ορίζονται ως εξής «ο στεγασμένος ή υπαίθριος χώρος συγκέντρωσης του κοινού για την παρακολούθηση καλλιτεχνικού κυρίως μουσικού προγράμματος , με μεγίστη επιτρεπόμενη Α- ηχοστάθμη 100 dc, σε συνδυασμό με την παροχή φαγητών ή και ποτών».

  Συνεπώς πλέον, κριτήριο διαχωρισμού των δύο κατηγοριών αποτελεί το όριο εκπομπής ήχου των 80dcb στις λοιπές επιχειρήσεις καταστήματα και των 100dcb στα κέντρα διασκέδασης. Κατά τα λοιπά ισχύει ότι προβλέπεται από την ανωτέρω γ’σχετ. Υγ. Διάταξη.

  Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ Α/Α

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΧΑΓΙΑΔΑΚΗΣ

 209. Ο/Η george karaindros λέει:

  καλημερα σας,
  εχω την εκμεταλευση ενος θερινου κινηματογραφου σε χωρο σχολειου, στον οποιο ομως δεν υπαρχει κυλικειο ( εχει αλλα δεν λειτουργει) θελω να βαλω αυτοματους πωλητες, ή και να χαριζω νερα με καθε εισιτηριο. μπορω η χρειαζεται καποιου ειδους αδεια
  Σας ευχαριστω εκ των προτερων,
  Γιωργος Καραινδρος

 210. Ο/Η Kostas Zografinis λέει:

  ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ
  ΕΛΠΙΖΩ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΩ.

 211. Καλημέρα

  συγγνώμη για την καθυστέρηση στην απάντηση (ιδιαίτερα μεγάλη αυτή τη φορά). Οι αυτόματοι πωλητές απαιτούν άδεια για να εγκατασταθούν.

 212. Ο/Η nik pav λέει:

  γεια σας θελω να ρωτησω… εχω ισογειο ιδιοκτητο χωρο κατασκευης 2008 100τμ χωρισμενο σε 2 καταστηματα 50 τμ το καθενα με το αντιστοιχο υπογειο του 50τμ και αυτο στο καθε ενα. το ενα καταστημα το εχω κανει καφε αναψυκτηριο με χωρο κυριας χρησης τα 50τμ του ισογειου.τα 50 τμ του υπογειου ειναι βοηθητικης χρησης. Τωρα θελω να χρησιμοπηεισω και το διπλανο καταστημα σαν χωρο συναθροισης κοινου (επεκταση αδειας) και να βαλω τραπεζοκαθισμα μεσα να δειχνω μπαλα χωρις να γκρεμισω τη μεσοτοιχια.το σερβιρισμα θα γινεται απο μια τρυπα στη μεσοτοιχια η απο την πρασια.Επειδη και στο διπλανο υπαρχει υπογειο παλι 50τμ μπορω να βαλω και 2 μπιλιαρδα στο χωρο. θα εχω προβλημα που ειναι βοηθυτικης χρησης? Στο υποψηφιο καταστημα υπαρχουν οι τουαλετες και τα συναφι.

 213. Καλημέρα

  σύμφωνα με έγγραφο του Υπουργείου Υγείας :στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και αναψυχής που ήδη λειτουργούν, όπου γίνεται προσθήκη εξωτερικού ή παρακείμενου χώρου για την εξυπηρέτηση καθήμενων πελατών, γίνεται πρόσθετη πράξη προσδιορισμού εξυπηρετούμενων πελατών μετά από γνωμοδότηση της Υγειονομικής Υπηρεσίας. Αυτό δε αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της άδειας λειτουργίας της επιχείρησης και η αντικατάσταση της άδειας αφορά την προσθήκη του προσδιορισμού των εξυπηρετούμενων πελατών.

  Προϋπόθεση βέβαια είναι ο χώρος αυτός να είναι νόμιμος και χαρακτηρισμένος ως ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ και οι τουαλέτες να επαρκούν.

 214. Ο/Η Spiros Lygdas λέει:

  Καλησπέρα κ. Παπαδάκη,
  θα ήθελα να σας ρωτήσω εαν υπάρχει σχετική νομοθεσία (κάποια εξειδικευμένη εγκύκλιος κλπ) σχετικά με την Ιδρυση και Λειτουργία Κ.Υ.Ε. με χρήση «χαμαμ». Ποια ακριβώς είναι η νομοθεσία που πρέπει να ακολουθηθεί??
  Ευχαριστώ

 215. Ο/Η Stavroula Papadopoulou λέει:

  Καλησπέρα,

  Θα ήθελα να φτιάξω ένα παρασκευαστήριο χυμού από φρούτα και λαχανικά στα Εξάρχεια (οδός Κ. Οικονόμου – μεταξύ Τοσίτσα, Τσαμαδού) εξαιρετικά χαμηλής όχλησης. Εαν έχω δει από το χάρτη ΦΕΚ περί ιστορικού κέντρο κτλ αυτή η οδός ανήκει στη ζώνη Α και ίσως το απαγορεύει. είναι έτσι? Ο χώρος θα λειτοργεί για αποχύμωση και συσκευασία. Απαιτείται άδεια υγιεινομικού ενιδαφέροντος? τι δικαιολογητικά απαιτούνται? ποια είναι η αρμόδια υπηρσία?

 216. Καλημέρα

  σχετικά με τις χρήσεις γης αρμόδια είναι η Πολεοδομική Υπηρεσία και ο Δήμος που την εφαρμόζει

 217. Ο/Η Penelope Roussi λέει:

  Καλημερα, σε ηδη λειτουργουντα καταστήματα υγεινομικου με αδειες λειτουργιας με τον παλιο κανονισμο, ζητείται σημερα χρηση κοινοχρηστου χωρου που ανηκει στο λιμενικο ταμειο. Επειδη δεν προσδιοριζεται στην δυναμικοτητα που οριζεται στην αδεια λειτουργιας ποσα καθισματα ή αν επιτρεπεται για χρηση κοινοχρηστου χωρου (προσδιοριζεται μόνο στην εσωτερική αιθουσα και στον ιδιωτικο υπαιθριο χωρο) , τυπικα και μενοντας μονο εκει δεν εχει δικαιωμα να ζητησει χρηση εξτρα υπαιθριου χωρου, χωρις να κινησει παραλληλα διαδικασιες επαναπροσδιορισμου δυναμικοτητας . Ομως επειδη δεν ειναι καθ΄ολα νομιμος (πχ. πολοεδομικες αυθαιρεσιες) , θελει να αποφυγει αυτοψια του χωρου. Στην εγκύκλιο Παροχή διευκρινιστικών οδηγιών εφαρμογής της
  Υγειονομικής Διάταξης Υ 1γ/Γ.Π/οικ94643/07 (ΦΕΚ 1384/3-8-2007τ.β) συμπλήρωση και τροποποίηση τηςυπ ́αριθ. Α1β/8577/1983(φεκ.526,τβ/24.9.1983) αναφέρεται πως » Στα καταστήματα που για οποιοδήποτε λόγο οι ιδιοκτήτες τους δεν επιθυμούν την ταυτόχρονη ανάπτυξη καθισμάτων στην αίθουσα και στον υπαίθριο χώρο, αλλά επιθυμούν να χρησιμοποιούν την κλειστή αίθουσα κατά την χειμερινή περίοδο και τον υπαίθριο χώρο τη θερινή περίοδο, ο υπολογισμός της δυναμικότητας του καταστήματος θα γίνεται ξεχωριστά για τονκάθε ένα χώρο. Η συγκρότηση και ο εξοπλισμός των εν λόγω καταστημάτων θα είναι αυτός που αναλογεί στον χώρο με τη μεγαλυτερη δυναμικότητα. Στις περιπτώσεις αυτές, η μη επιθυμία για την ταυτόχρονη ανάπτυξη των καθισμάτων θα δηλώνεται ρητά στην αίτηση του ενδιαφερόντος στη δημοτική Αρχή, κατά την διαδικασία υποβολής των δικαιολογητικών για την αδειοδότηση. »
  Η ερωτηση μου ειναι η εξης: Υπαρχει δυνατοτητα με υπευθυνη δηλωση του ιδιοκτητη της επιχειρησης προς τη δημοτικη αρχη, εκ των υστερων, να δηλωθει πως κατα τη θερινη περιοδο δεν χρησιμοποιει την κλειστη αιθουσα, και μεταφερει τη δυναμικοτητα της επιχειρησης (την αναλογουντα στον κλειστο χωρο ) στον υπαιθριο κοινοχρηστο χωρο;;;
  Ευχαριστω εκ των προτερων για την απαντηση σας.

 218. Καλημέρα

  διαβάζοντας το παραπάνω σχόλιό σας, βλέπω ότι αναφέρεστε σε νομοθεσία που έχει καταργηθεί πλέον. Η νέα υγειονομική διάταξη 96967/2012 δεν προβλέπει κάτι σχετικά με θερινή περίοδο

 219. Ο/Η Areti Kaldiri λέει:

  Καλημέρα σας, θα ήθελα να μάθω αν σε καφετερια επιτρεπεται να τοποθετησεις επιτραπέζιο ποδοσφαιράκι!? Ευχαριστω πολυ!

 220. Καλημέρα

  αν και θεωρώ ότι μπορεί να έχετε απευθυνθεί αλλού για να λάβετε απάντηση μετά από το τόσο μεγάλο διάστημα που έκανα, θα σας απαντήσω με την επισήμανση ότι ο Μάιος και μέχρι τα μέσα Ιούνη είχα ιδιαίτερα μεγάλο φόρτο εργασίας και κυρίως ήμουν μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός έδρας.
  Πρέπει να αποτυπώνεται στην κάτοψη και επίσης αν μπει μεταγενέστερα από την αρχική αδειοδότηση δεν πρέπει να επηρεάσει υφιστάμενο εξοπλισμό ή καθίσματα.

 221. Ο/Η aliki tsoumani λέει:

  κ. Παπαδάκη καλημέρα,
  Έχω κατάστημα λιανικής πώλησης παραδοσιακών γλυκισμάτων, καφέ και αλλά σε χύμα αλλά και συσκευασμένα. Θέλω να βάλω και μπαχαρικά χύμα, έχω το δικαίωμα να τα συσκευάζω μόνη μου ( με δική μου ετικέτα ) και να τα πουλάω στο μαγαζί μου ή πρέπει να τα έχω σε βάζα?
  Σας ευχαριστώ.

 222. ΚΑλημέρα

  Οι Επιχειρήσεις λιανικής & Χονδρικής διάθεσης τροφίμων & ποτών μπορούν να επεξεργάζονται, να συσκευάζουν και να τυποποιούν τα τρόφιμα και ποτά σε μικρότερες συσκευασίες στα καταστήματά τους και να τα διαθέτουν προς πώληση. Σύμφωνα δε με την Εγκύκλιο 2 Αριθ.Πρωτ.Υ1γ/Γ.Π/οικ.4476:
  Στις επιχειρήσεις του άρθρου αυτού όπου εκτός της απλής πώλησης υπάρχει επεξεργασία θα είναι σύμφωνη με τη μελέτη HACCP και με βάση αυτή θα διενεργείται ο έλεγχος από τους αρμόδιους υγειονομικούς υπαλλήλους. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε να συσκευάζετε μικρές ποσότητες σε συσκευασίες από αποδεκτά υλικά για επαφή με τρόφιμα και με τις απαραίτητες σημάνσεις φυσικά.

 223. Ο/Η Angelos 20crow λέει:

  κ.Παπαδάκη πολλή καλή δουλειά και πολύ καλό το site σας μπράβο….Ερώτηση ο 96967/2012 άλλαξε ;;; ήταν σε διαβούλευση τον Απρίλιο του 2016 πλέον έχει βγει ο καινούργιος ;; Θα τον ανεβάσετε στο site σας ;;;ή ειδάλλως από που θα τον βρούμε ;;; ευχαριστώ.

 224. Καλησπέρα

  ναι υπήρχε η σκέψη να αλλάξει, μπήκε σε διαβούλευση αλλά τελικά δεν προχώρησε. Πιστεύω λόγω την υπό έκδοσης νέας νομοθεσίας που και αυτή πέρασε από διαβούλευση και πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε το Σχέδιο νόμου «Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.» («Νέο Θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις.»)

 225. Ο/Η giorgos ben λέει:

  κυριε παπαδακη συγχαρητηρια για την πολυτιμη βοηθεια σας !!καλησπερα σας ειμαι τεχνολογος γεωπονος και θελω να κανω ενα καταστημα σε ενα οικοπεδο που εχω για να εγκαταστησω προκατασκευασμενο μικρο χωρο για γραφειο με φυτα λουλουδια και με φαρμακα εαν ειναι εφικτο? τι αδεια χρειαζεται να βγαλω και το κοστος αυτης περιπου και τι διαδιακσια πρεπει να κανω .σας ευχαριστω πολυ!!

 226. Καλησπέρα

  για την δραστηριότητα που μου αναφέρετε δεν παρεμβαίνει πλέον η Υγειονομική Υπηρεσία. Δεν γνωρίζω όμως και αν κάποια άλλη πχ Δ/νση Γεωργίας έχει αρμοδιότητα. Πρέπει να ρωτήσετε εκεί για αρχή

 227. Ο/Η Βασιλικη ΤΖΕΛΕΠΗ λέει:

  κ. Παπαδάκη καλημέρα σας. Ηθελα την βοήθειά σας, γιατί δεν μπορώ να βγάλω άκρη.Μένω στον Α΄όροφο πολυκατοικίας και στο ισόγειο λειτουργεί παιδότοπος και όχι μόνο. Λόγω κάποιων σοβαρών παραβάσεων του έγινε αφαίρεση αδείας την 3-4-2017, αυτός όμως λειτουργεί ακόμη κανονικά.Δεν ξέρω γιατί, αφού έχει να κάνει με παιδάκια δεν τον σφραγίζουν και δεύτερον και σοβαρότερο δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός, κάποιες προϋποθέσεις προκειμένου να δοθούν άδειες λειτουργίας τέτοιων θορυβωδών επιχειρήσεων σε ισόγεια πολυκατοικιών; Οτι θέλει κάνει ο καθένας;Εχω κάνει τόσες επώνυμες καταγγελίες και άκρη δεν βρίσκεται. Θα το εκτιμούσα πολύ για την συμβουλή σας. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

 228. Καλησπέρα

  η αρμοδιότητα τόσο του σφραγίσματος όσο και του αν επιτρέπεται η ανάπτυξη ανάλογης δραστηριότητας σε πολυκατοικία ανήκει στην αδειοδοτούσα αρχή (Δήμος)

 229. Ο/Η Marios Foskolos λέει:

  Καλησπέρα σας, συγχαρητήρια για την όλη προσπάθεια που κάνετε για την ενημέρωση του κόσμου. Μπράβο!!!! θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχει νόμος που να απαγορεύει την ύπαρξη καταστημάτων Υ.Ε. όπως εστιατόρια, ταβέρνες, club, αλλά και μη Υ.Ε. όπως κατάστημα ρούχων, παπουτσιών κλπ… σε σημείο που δίπλα τους υπάρχει εκκλησία.
  Σας ευχαριστώ πολύ εκ τον προτέρων για την απάντησή σας.

 230. Ο/Η Koukouraki Chara λέει:

  Καλησπέρα,
  Θα ήθελα να μάθω εαν μπορεί να ιδρυθεί κατάστημα με άδεια παιδότοπου , στον οποίον να συστεγάζεται παρασκευαστήριο χειροποίητων σνακ-καφέ-γλυκισμάτων (καφετέρια-σνακ μπαρ) . Επίσης, σε περίπτωση άδειας παιδότοπου, επιτρέπεται η παραμονή του παιδιού στον χώρο, χωρίς την φυσική παρουσία του γονέα? Απαιτείται έγγραφη συνεναιτική άδεια του γονέα? Τέλος, υπάρχει ξεχωριστή άδεια και προδιαγραφές για χώρους δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (πχ καλλιτεχνικά εργαστήρια) ή συγκαταλέγεται στην άδεια παιδότοπου? Μπορεί σε τέτοιον χώρο να συστεγάζεται καφετέρια-σνακ μπαρ?
  Σας ευχαριστώ πολύ

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.