Ν. 4442/2016: Άρθρο 8 Χορήγηση έγκρισης


Άρθρο 8

Χορήγηση έγκρισης

   1. Για τη χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται αίτηση στην αρμόδια αρχή συνοδευόμενη από όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά. Το περιεχόμενο της αίτησης για τη χορήγηση της έγκρισης για μέρος οικονομικής δραστηριότητας ή το σύνολο αυτής ή δέσμη ομοειδών οικονομικών δραστηριοτήτων καθορίζεται με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 3 του άρθρου 7.

   2. Η διοίκηση υποχρεούται κατ’ αρχήν να εξετάζει το αίτημα για τη χορήγηση της έγκρισης μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών. Με το Προεδρικό διάταγμα της παραγράφου 1 του προηγούμενου άρθρου δύναται να καθορίζεται μικρότερη ή μεγαλύτερη προθεσμία ανάλογα με τη φύση της δραστηριότητας. Σε περίπτωση παρόδου άπρακτης της προθεσμίας, η χορήγηση της έγκρισης τεκμαίρεται ότι έχει γίνει δεκτή, εφόσον δεν αντίκειται στις κείμενες διατάξεις.

   3. Κατά της απόφασης, με την οποία απορρίπτεται η αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης, ο αιτών δύναται να ασκήσει προσφυγή κατ’ εφαρμογή των κείμενων διατάξεων.