Ν. 4442/2016 ΦΕΚ Α’ 230/07-12- 2016


To ΦΕΚ

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

 • Υπαγωγή στη διαδικασία γνωστοποίησης : (άρθ. 5)
 • Περιεχόμενο και διαδικασία της γνωστοποίησης : (άρθ. 6)
 • Υπαγωγή στη διαδικασία έγκρισης : (άρθ. 7)
 • Χορήγηση έγκρισης : (άρθ. 8)
 • Αλλαγή του φορέα δραστηριοτήτων : (άρθ. 9)
 • Περιορισμός αριθμού εγκρίσεων : (άρθ. 10)
 • Παράβολο : (άρθ. 11)
 • Αρχές ελέγχου και εποπτείας : (άρθ. 12)
 • Αρμόδιες αρχές : (άρθ. 13)
 • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα άσκησης δραστηριοτήτων και ελέγχων (ΟΠΣ-ΑΔΕ) : (άρθ. 14)
 • Διοικητικές κυρώσεις σε ασκούντες οικονομική δραστηριότητα : (άρθ. 15)
 • Μεταβατικές – Καταργούμενες διατάξεις : (άρθ. 16)
 • Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτων : (κεφ. ΣΤ)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 17)
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας : (άρθ. 18)
 • Βεβαίωση καταλληλότητας : (άρθ. 19)
 • Σύμφωνη γνώμη υγειονομικής καταλληλότητας : (άρθ. 20)
 • Βεβαίωση συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων : (άρθ. 21)
 • Δραστηριότητες μεταποίησης τροφίμων και άλλων προϊόντων ζωικής προέλευσης : (άρθ. 22)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 23)
 • Εξουσιοδοτήσεις : (άρθ. 24)
 • Κανόνες και όροι για την τοποθέτηση της σήμανσης CE : (άρθ. 25)
 • Μεταβατικές διατάξεις: (άρθ. 26)
 • Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, θεάτρων και κινηματογράφων : (κεφ. Ζ)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 27)
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας : (άρθ. 28)
 • Απλούστευση ρυθμίσεων για τη χρήση μουσικής και χρήση μουσικών οργάνων : (άρθ. 29)
 • Χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων χωρίς να απαιτείται έκδοση άδειας : (άρθ. 29§1)
 • Απλούστευση ρυθμίσεων για την άδεια κοινοχρήστου χώρου : (άρθ. 30)
 • Απλούστευση ρυθμίσεων για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε τουριστικά καταλύματα : (άρθ. 31)
 • Απλούστευση ρυθμίσεων για τα θέατρα και τους κινηματογράφους : (άρθ. 32)
 • Ρυθμίσεις αρχαιολογίας : (άρθ. 33)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 34)
 • Παράβολο : (άρθ. 35)
 • Εξουσιοδότηση : (άρθ. 36)
 • Τροποποιούμενες και καταργούμενες διατάξεις : (άρθ. 37)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 38)
 • Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων : (κεφ. Η)
 • Πεδίο εφαρμογής : (άρθ. 39)
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων : (άρθ. 40)
 • Γνωστοποίηση λειτουργίας και χρήσης κολυμβητικών δεξαμενών : (άρθ. 41)
 • Απλούστευση της διαδικασίας έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων : (άρθ. 42)
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας : (άρθ. 43)
 • Χορήγηση ειδικού σήματος λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) : (άρθ. 44)
 • Κατάταξη τουριστικών καταλυμάτων : (άρθ. 45)
 • Κολυμβητικές δεξαμενές : (άρθ. 46)
 • Κυρώσεις : (άρθ. 47)
 • Μεταβατικές διατάξεις : (άρθ. 48)
 • Λοιπές ρυθμίσεις πυροπροστασίας και πυρασφάλειας : (άρθ. 49)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 4302/2014 (225/Α) : (άρθ. 50)
 • Γνωστοποίηση : (άρθ. 50§1)
 • Φορέας κέντρου αποθήκευσης και διανομής : (άρθ. 50§2)
 • Απαλλαγή από άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας κέντρων αποθήκευσης και διανομής: (άρθ. 50§3)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 3325/2005 (68/Α) : (άρθ. 51)
 • Διαχωρισμός υφιστάμενων εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων : (άρθ. 51)
 • Τροποποιήσεις του Ν. 3982/2011 (143/Α) : (άρθ. 52)
 • Κατάργηση του Β.δ. 361/1964 (104/Α) «Περί απαλλαγής των κατόχων μικρών βιοτεχνικών εργαστηρίων ή αποθηκών εκ της υποχρεώσεως εφοδιασμού δι’ αδείας εγκαταστάσεως ή λειτουργίας» : (άρθ. 53)
 • Αντικατάσταση του άρθρου 179§4 εδάφιο β’ του Ν. 4261/2014 (107/Α) : (άρθ. 54)
 • Τροποποίηση του άρθρου 4 του Ν. 1804/1988 (177/Α): (άρθ. 55)
 • Περιγραφή δραστηριότητας : (παράρτημα)